ELATERIDAE
VYHLEDAT
FULLTEXT
Google
NOVINKY
Předkládaná práce shrnuje nové poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal excerpcí historických pramenů, a především novými terénními průzkumy v letech 2020–2021. Bylo zde zjištěno dalších 120 druhů, které zatím nebyly zahrnuty do souborných katalogů brouků tohoto regionu (JANUŠ 2016, JANUŠ et al. 2018, 2020). Čtyři z těchto druhů jsou nové pro území České republiky. Oproti 120 druhům, které jsou z Křivoklátska nově uváděny, muselo být naopak 5 druhů ze seznamu vyřazeno. Počet všech druhů brouků zjištěných historicky na území Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko činí po přičtení druhů nově nalezených a vyřazení výše zmíněných celkem 3683.  
10.11.2022 | Jiří Januš, Pavel Moravec, Karel Rébl & Miroslav Zýka | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
S bolestí v našich srdcích Vám oznamujeme, že nás dne 19.7.2022 ve věku 66 let po dlouhé a zákeřné nemoci navždy opustil náš kolega, šéfredaktor našeho internetového časopisu Elateridarium a především kamarád Ing. Bořivoj Zbuzek  
29.07.2022 | |
V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových nálezů z čeledi Elateridae chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a přilehlých území. Tato inventarizace dospěla k celkovému počtu 88 odtud známých druhů, z nichž je 31 druhů jmenováno červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Článek je doplněn popisem jejich biotopů, poznámkami k jejich ochraně a fotodokumentací lokalit.  
27.04.2022 | Václav Dušánek | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto příspěvku uvádíme nejvýznamnější nálezy brouků z písčitých, dříve extenzivně využívaných a nyní neobdělávaných polí v severovýchodní části okresu Kutná Hora u vesnic Brambory a Horušice. Ze sledovaných lokalit nám nejsou známé žádné publikované nálezy brouků. Cílem práce je shrnout výsledky průzkumů vybraných skupin za posledních deset let.  
10.03.2022 | Michal Kavka1), Tomáš Veverka2) & Jiří Hejkal3) | ELATERIDARIUM
V této práci je uveden přehled všech druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae, nalezených na území východních Čech. Inventarizace jejich lokalit byla uskutečněna v letech 2017-2021 (Mertlik 2019, 2020, 2021 a 2022). Včetně historických nálezů bylo až doposud nalezeno na území východních Čech sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 80 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae. Při inventarizaci v letech 2017-2021 nebyly potvrzeny dřívější nálezy dvou druhů z čeledi Geotrupidae, 23 druhů z čeledi Scarabaeidae a jednoho druhu z čeledi Trogidae.  
04.03.2022 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
Tento článek je čtvrtým z řady prací, které se zabývají probíhajícím faunistickým mapováním východočeských druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae. Jsou zde uvedeny nové faunistické údaje o 51 druzích z těchto čeledí. Dále je zde uveden přehled druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae, známých z polské a české strany Krkonoš.  
16.02.2022 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
V této práci je uveden aktualizovaný přehled lokalit kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 na území východních Čech. Jeho původní východočeské lokality, známé z let 2008- 2009 (Mertlik 2010), jsou zde porovnány s jejich stavem v roce 2021. Praktická ochrana biotopů druhu A. gallicus = formací suchých trávníků, je na území ČR nedostatečná. Na lokalitách byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace, která je volně přístupná v internetové fotogalerii na stránkách www.elateridae.com  
07.02.2022 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V předkládané práci autor uvádí 27 nově zjištěných nebo potvrzených druhů patřících do řádů Coleoptera, Diptera, Hemiptera: Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha a Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj- Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikovanou práci zabývající se studiem hmyzu na těchto sledovaných územích (Háva 2021).  
27.01.2022 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM
V tomto článku uvádím výsledky inventarizace lokalit druhu Phloeostichus denticollis na území východních Čech. Připojuji také přehled publikovaných i doposud nepublikovaných údajů z území Česka. Na lokalitách jsem pořídil fotodokumentaci. Část fotografií je v obrazové příloze článku, kompletní fotodokumentace (74 obrázků) je volně přístupná v internetové fotogalerii na www.elateridae.com.  
04.01.2022 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

Dne 1. ledna 2022 byla provedena kompletní aktualizace faunistických map Česka a Slovenska (200 map), pro druhy čeledí Cerophytidae (1), Elateridae (162), Eucnemidae (24), Lissomidae (1) a Throscidae (12).

Faunistické mapy s doprovodným textem jsou na adrese: http://www.elateridae.com

Máte-li nepublikované údaje a jste ochotni se o ně podělit s ostatními kolegy, tak je v našich článcích rádi zveřejníme. I vy sami můžete využít služeb našeho internetového časopisu Elateridarium.

Všem kolegům, kteří se zapojili do faunistického mapování velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci!


01.01.2022
Otho sphondyloides patří do podčeledi Melasinae, tribu Calyptocerini (Coleoptera: Eucnemidae). Jedná se o rozšířeného, ale zřídka nalézaného eucnemida se širokým rozšířením od severního Německa a Korutan v Rakousku po Koreu a Japonsko. Ačkoli O. sphondyloides byl již hlášen z několika izolovaných lokalit ve střední Evropě, z České republiky dosud nebyl k dispozici žádný záznam. Potvrzuji výskyt na jižní Moravě, v nížinných listnatých původních lesích poblíž soutoku řek Moravy a Dyje (oblast Soutok, Biosférická rezervace Dolní Morava). Nový nález ukazuje, že druh se může vyskytovat v dalších nenarušených lokalitách v regionu. Dále uvádím poznámky o biologii a záznamy o dalších xylofágních broucích na stejné lokalitě.  
31.08.2021 | Bednařík Michal | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V této práci se zabývám taxonomickou problematikou několika druhů rodů Dicronychus Brullé, 1832 a Cardiophorus Eschscholtz, 1829. Uvádím zde výsledky revize determinací Stanislava Laibnera u druhů Dicronychus equiseti (Herbst, 1784), D. equisetioides Lohse, 1976 a D. luciae Laibner, 1985. Navrhuji novou synonymiku druhu Dicronychus luciae Laibner, 1985 = Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) syn. nov. Na základě studia morfologické stavby aedeagu a skleritů bursy copulatrix vyčleňuji od druhu Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) Dicronychus testaceus (Fabricius 1792) stat. n. jako samostatný druh. Uvádím přehled dalších druhů ze skupiny Dicronychus cinereus, známých z Evropy, Turecka, Gruzie, Arménie a Íránu. Popisuji netypické tvary laterálních skleritů bursy copulatrix u jihomoravské populace druhu Cardiophorus dolini Mardjanian 1985. Připojuji opravu chyb, které se vyskytly v textu práce Mertlik (2011). Následuje faunistická část práce s aktualizovanými nálezy Dicronychus cinereus pro území Česka a Slovenska a nálezy D. testaceus stat. n. pro území Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Makedonie, Bulharska a Ruska.  
17.05.2021 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku je uveden unikátní hromadný výskyt dvou druhů zrnokazů Bruchidius cinerascens a Bruchidius pusillus v dolním Pojizeří. Je zde podrobný popis jejich biotopu a přehled dalších zde nalezených pozoruhodných druhů brouků.  
04.03.2021 | Zúber Miroslav | ELATERIDARIUM
V tomto článku jsou uvedeny nové východočeské nálezy druhů z čeledí Geotrupidae (5 druhů), Scarabaeidae (53 druhů) a Trogidae (3 druhy). Podařilo se zde potvrdit výskyt druhů Planolinoides borealis, Onthophagus medius a Rhyssemus puncticollis. Z výše uvedených čeledí tak bylo na sledovaném území doposud nalezeno celkem 91 druhů. Z toho je sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 79 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.  
16.02.2021 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

 

Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?

Ohrožené druhy často zoufale potřebují naši pomoc. Snahy o jejich ochranu v České republice často ignorují základní biologické zákonitosti i zdravý rozum. Reprezentanti státní moci volí ty nejsnazší cesty, za bagatelní přestupky tvrdě stíhají jednotlivce, ale plošnou likvidaci zvláště chráněných druhů velkoryse ignorují. Pokud doma pietně uchováváte malou sbírku motýlů, které před sto lety nachytal Vás pradědeček, možná k Vám naběhnou policejní zakuklenci a skončíte za mřížemi. Pokud ale zahubíte tisíce chráněných motýlů, třeba tím, že zdevastujete podstatný kus třeba chráněné krajinné oblasti Pálava, buďte v klidu. Česká inspekce životního prostředí nehne ani brvou. Tak dnes (ne)fungují zákony a instituce, které kdysi vznikly k ochraně přírody


09.02.2021
V této práci jsou uvedeny výsledky studia potemníků Corticeus fraxini a C. longulus na území východních Čech a nové faunistické údaje od dalších čtyř druhů z rodu Corticeus: C. bicolor, C. fasciatus, C. linearis a C. unicolor. Práce je doplněna o faunistické údaje od dalších osmi druhů podkorních brouků: Bothrideres bipunctatus (Bothrideridae), Colydium elongatum a Pycnomerus terebrans (Zopheridae), Cucujus cinnaberinus (Cucujidae), Dendrophagus crenatus (Silvanidae), Palorus depressus (Tenebrionidae), Pytho depressus (Pythidae) a Zilora obscura (Melandryidae).  
19.01.2021 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
Článek definuje druhy Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. a Clambus shinto Endrödy- Younga, 1986 stat. n. na základě rozdílů na samčích genitáliích, v distribuci i biotopových nárocích. Dřívější poddruhy byly povýšeny na úroveň druhů. Článek obsahuje detailní makrofotografie a pérovky. Podrobně jsou shrnuty publikované údaje, včetně mapek rozšíření. Druh C. pallidulus je potvrzen pro území Albánie, České republiky a Řecka, a je novým druhem pro Slovinsko.  
08.01.2021 | Milan Boukal1, Karel Rébl2 & Marion Mantič3 | ELATERIDARIUM
Zde naleznete průběžně aktualizovaný přehled materiálu, který je u autora (J. Mertlik) na determinaci (červeně). Druhý v pořadí je uveden přehled determinovaného materiálu (černě). Třetí v pořadí jsou uvedeny historie determinací, tj. určený a vrácený materiál (modře). POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 22.1.2023  
01.01.2021 | Josef Mertlik - Determinátor | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR |
Předkládaná práce shrnuje další poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal terénním průzkumem v období let 2018 a 2019 a doplnil o několik dat získaných v letech předešlých. Práce navazuje na úplný katalog brouků Křivoklátska vydaný v roce 2016 (JANUŠ 2016) a na nové poznatky z let 2016 a 2017 (JANUŠ et al. 2018). Data prezentovaná v tomto příspěvku rozšiřují seznam brouků Křivoklátska o nově zde zjištěné druhy a představují nové nálezy význačnějších druhů, které byly z oblasti již dříve známé. Autoři také odkazují na několik nově vydaných prací, které zmiňují nové nebo zajímavé nálezy ze zkoumaného území. Upozorňují rovněž na několik starších literárních prací, které nebyly zahrnuty v souhrnu o křivoklátských broucích z roku 2016 ani v jeho pokračování z roku 2018, protože v té době ještě nebyly autorům známé. Text je významně rozšířen o poznatky badatelů stojících mimo náš autorský kolektiv, takže se naplňuje snaha, aby byl tento projekt platformou, která komplexně shrnuje výsledky výzkumů řádu Coleoptera výjimečného přírodního území Křivoklátska.  
02.12.2020 | Jiří Januš 1, Pavel Moravec 2, Karel Rébl 3 & Miroslav Zýka 4 | ELATERIDARIUM
V předkládané práci autor uvádí 23 nově zjištěných druhů patřících do řádu Coleoptera, 12 druhů řádu Diptera, 1 druh řádu Raphidioptera, 1 druh řádu Neuroptera, 2 druhy řádu Blattaria, 7 druhů řádu Hemiptera a 2 druhy řádu Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území a publikované dodatky (např. Háva & Háva 2017, 2018, Háva 2019a, b, c, d).  
11.11.2020 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM
JAZYK
NOVINKA
Elaterinae
Agriotes gallicus
Agriotes
gallicus

08.02.2022
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Procraerus
tibialis

21.04.2022

Procraerus
tibialis

21.04.2022

Isorhipis
melasoides

14.01.2022
FOTOGALERIE
Hrobice, 29.10.2022
Hrobice, 29.10.2022
25.01.2023
CELKEM
1396DRUHY
742TYPY
26961FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
RSS kanál
PŘIHLÁŠENÍ