ELATERIDAE
VYHLEDAT
FULLTEXT
Google
FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR
•  [1] 2 3  »
V tomto článku doplňuji publikovaná faunistická data druhu Phloeostichus denticollis z území Česka (Mertlik 2022) o jeho nové nálezy z území východních Čech a Moravy.  
24.04.2023 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku jsem zpracoval výsledky studia výskytu pěti saproxylických druhů brouků na území východních Čech: Dermestoides sanguinicollis (Cleridae), Lacon querceus a Stenagostus rhombeus (Elateridae), Neomida haemorrhoidalis a Platydema violaceum (Tenebrionidae).  
17.03.2023 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Faunistické mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území Česka a Slovenska.

Dne 1. ledna 2023 byla provedena kompletní aktualizace faunistických map Česka a Slovenska (201 map), pro druhy čeledí Cerophytidae (1), Elateridae (164), Eucnemidae (24) a Throscidae (12). Faunistické mapy druhů tribu Drilini  Blanchard, 1845 a podčeledi Omalisinae Lacordaire, 1857 zde nejsou, protože studiem těchto druhů jsem se doposud nezabýval.

Seznam druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae a Throscidae, známých z území Česka a Slovenska je zde: https://www.elateridae.com

Faunistické mapy jsou zde: https://www.elateridae.com

Doprovodný komentář je zde: https://www.elateridae.com

Máte-li nepublikované údaje a jste ochotni se o ně podělit s ostatními kolegy, tak je v našich článcích rádi zveřejníme. I vy sami můžete využít služeb našeho internetového časopisu Elateridarium.

Všem kolegům, kteří se zapojili do faunistického mapování velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci!


04.03.2023
V tomto článku je druh Telopes uniformis Fairmaire, 1860 nově uveden jako nový introdukovaný druh ze Slovenska. Pro dva druhy Anthrenus (Anthrenus) angustefasciatus Ganglbauer, 1904 a Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 je zde potvrzený výskyt na Moravě. Nový aktualizovaný seznam českých a slovenských druhů je zde přiložen.  
08.02.2023 | Háva Jiří | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
Předkládaná práce shrnuje nové poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal excerpcí historických pramenů, a především novými terénními průzkumy v letech 2020–2021. Bylo zde zjištěno dalších 120 druhů, které zatím nebyly zahrnuty do souborných katalogů brouků tohoto regionu (JANUŠ 2016, JANUŠ et al. 2018, 2020). Čtyři z těchto druhů jsou nové pro území České republiky. Oproti 120 druhům, které jsou z Křivoklátska nově uváděny, muselo být naopak 5 druhů ze seznamu vyřazeno. Počet všech druhů brouků zjištěných historicky na území Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko činí po přičtení druhů nově nalezených a vyřazení výše zmíněných celkem 3683.  
10.11.2022 | Jiří Januš, Pavel Moravec, Karel Rébl & Miroslav Zýka | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových nálezů z čeledi Elateridae chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a přilehlých území. Tato inventarizace dospěla k celkovému počtu 88 odtud známých druhů, z nichž je 31 druhů jmenováno červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Článek je doplněn popisem jejich biotopů, poznámkami k jejich ochraně a fotodokumentací lokalit.  
27.04.2022 | Václav Dušánek | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V této práci je uveden aktualizovaný přehled lokalit kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 na území východních Čech. Jeho původní východočeské lokality, známé z let 2008- 2009 (Mertlik 2010), jsou zde porovnány s jejich stavem v roce 2021. Praktická ochrana biotopů druhu A. gallicus = formací suchých trávníků, je na území ČR nedostatečná. Na lokalitách byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace, která je volně přístupná v internetové fotogalerii na stránkách www.elateridae.com  
07.02.2022 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
Otho sphondyloides patří do podčeledi Melasinae, tribu Calyptocerini (Coleoptera: Eucnemidae). Jedná se o rozšířeného, ale zřídka nalézaného eucnemida se širokým rozšířením od severního Německa a Korutan v Rakousku po Koreu a Japonsko. Ačkoli O. sphondyloides byl již hlášen z několika izolovaných lokalit ve střední Evropě, z České republiky dosud nebyl k dispozici žádný záznam. Potvrzuji výskyt na jižní Moravě, v nížinných listnatých původních lesích poblíž soutoku řek Moravy a Dyje (oblast Soutok, Biosférická rezervace Dolní Morava). Nový nález ukazuje, že druh se může vyskytovat v dalších nenarušených lokalitách v regionu. Dále uvádím poznámky o biologii a záznamy o dalších xylofágních broucích na stejné lokalitě.  
31.08.2021 | Bednařík Michal | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V této práci se zabývám taxonomickou problematikou několika druhů rodů Dicronychus Brullé, 1832 a Cardiophorus Eschscholtz, 1829. Uvádím zde výsledky revize determinací Stanislava Laibnera u druhů Dicronychus equiseti (Herbst, 1784), D. equisetioides Lohse, 1976 a D. luciae Laibner, 1985. Navrhuji novou synonymiku druhu Dicronychus luciae Laibner, 1985 = Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) syn. nov. Na základě studia morfologické stavby aedeagu a skleritů bursy copulatrix vyčleňuji od druhu Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) Dicronychus testaceus (Fabricius 1792) stat. n. jako samostatný druh. Uvádím přehled dalších druhů ze skupiny Dicronychus cinereus, známých z Evropy, Turecka, Gruzie, Arménie a Íránu. Popisuji netypické tvary laterálních skleritů bursy copulatrix u jihomoravské populace druhu Cardiophorus dolini Mardjanian 1985. Připojuji opravu chyb, které se vyskytly v textu práce Mertlik (2011). Následuje faunistická část práce s aktualizovanými nálezy Dicronychus cinereus pro území Česka a Slovenska a nálezy D. testaceus stat. n. pro území Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Makedonie, Bulharska a Ruska.  
17.05.2021 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

 

Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?

Ohrožené druhy často zoufale potřebují naši pomoc. Snahy o jejich ochranu v České republice často ignorují základní biologické zákonitosti i zdravý rozum. Reprezentanti státní moci volí ty nejsnazší cesty, za bagatelní přestupky tvrdě stíhají jednotlivce, ale plošnou likvidaci zvláště chráněných druhů velkoryse ignorují. Pokud doma pietně uchováváte malou sbírku motýlů, které před sto lety nachytal Vás pradědeček, možná k Vám naběhnou policejní zakuklenci a skončíte za mřížemi. Pokud ale zahubíte tisíce chráněných motýlů, třeba tím, že zdevastujete podstatný kus třeba chráněné krajinné oblasti Pálava, buďte v klidu. Česká inspekce životního prostředí nehne ani brvou. Tak dnes (ne)fungují zákony a instituce, které kdysi vznikly k ochraně přírody


09.02.2021
Zde naleznete průběžně aktualizovaný přehled materiálu, který je u autora (J. Mertlik) na determinaci (červeně). Druhý v pořadí je uveden přehled determinovaného materiálu (černě). Třetí v pořadí jsou uvedeny historie determinací, tj. určený a vrácený materiál (modře). POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 22.9.2023  
01.01.2021 | Josef Mertlik - Determinátor | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR |
V tomto článku uvádíme všechny publikované nálezy druhu Rhacopus sahlbergi z území Česka a Slovenska a připojujeme k nim údaje o nálezech nových, doposud nepublikovaných. Nález ze středních Čech je prvním nálezem tohoto druhu pro území Čech.  
26.02.2020 | Michal Kavka & Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříků Ectamenogonus montandoni Buysson, 1889, Megapenthes lugens W. Redtenbacher, 1842 and Procraerus tibialis Lacordaire, 1835 na území Česka a Slovenska. Jsou zde fotografie imag a larev, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 327 fotografií biotopů výše uvedených druhů. Elater melanotoides Reitter, 1891, umístěný v rodu Ectamenogonus podle Cate (2007), je zde přeřazen do rodu Brachygonus jako B. melanotoides (Reitter, 1891), comb. nov.  
03.04.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříka Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793). Jsou zde fotografie imag a larvy, podrobný popis jeho biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jeho ochrany. Ischnodes sanguinicollis je zde poprvé uveden pro území Černé Hory. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 477 fotografií biotopů I. sanguinicollis.  
01.03.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku jsou uvedeny první nálezy kovaříka Adrastus circassicus pro území Slovenska. Je zde podrobný popis biotopu tohoto druhu a fotodokumentace lokality.  
11.01.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
Tento článek navazuje na předešlé práce přinášející poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (Rébl 2010, Moravec & Rébl 2012, 2014, 2016, souhrnný katalog: Januš 2016) a přináší nové faunistické údaje (většinou z období let 2016–2017) o 773 druzích, z nichž 133 je z území udáváno poprvé. Nové údaje přinášíme o 263 druzích jmenovaných červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Druh Megasternum immaculatum (Stephens, 1829) (Hydrophilidae) je publikován jako nový pro Českou republiku a Arthrolips picea (Corylophidae) jako nový pro Čechy. Inventarizace řádu Coleoptera na území biosférické rezervace Křivoklátsko tím dospěla k celkovému počtu 3460 odtud známých druhů.  
27.06.2018 | Jiří Januš 1), Pavel Moravec 2), Karel Rébl 3) & Miroslav Zýka 4) | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V tomto článku jsou uvedeny přehledy nálezů kovaříků Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti na území České republiky a Slovenska. Jsou zde fotografie imag obou druhů, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Ampedus hjorti je zde poprvé uveden pro území Rumunska. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 236 fotografií biotopů A. brunnicornis a 142 fotografií biotopů A. hjorti.  
19.03.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V této práci uvádím soupis hlavní literatury a přehled všech faunistických prací kovaříka Ampedus karpathicus (Buysson, 1886), týkajících se území České republiky a Slovenska. Uvádím i soupis determinačních omylů, zjištěných v rámci celého areálu rozšíření A. karpathicus. Na základě tohoto studia bylo možno – současně se studiem typových exemplářů A. karpathicus – definitivně vyhodnotit a ustanovit synonymii s Ampedus suecicus Palm, 1976. Práce je doplněna o stručný popis biotopů a jejich fotodokumentaci.  
21.02.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V této práci shrnujeme významné nálezy brouků v PP Kačina z období 1976–2017. Přestože je lokalita entomologicky významná, je z ní publikovaných dat velmi málo. Několik údajů je uvedeno v publikacích BOHÁČE (1982, 1984, 1986). SLÁMA (1998) uvádí nedatovaný nález druhu Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) a starší nálezy druhu Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781). O nálezu druhu Necydalis maior Linnaeus 1758 informují MORAVEC & FABIÁN (2006). Nálezy druhů Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835), Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) a Crepidophorus mutillatus publikoval MERTLIK (2008, 2014 a 2016). V zájmové oblasti byly provedeny dva entomologické průzkumy (BAUER & BAUER 2008, PAPOUŠEK 2009). V práci JUŘENY et al. (2008) je uveden druh Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767). Nález druhu Nemozoma caucasicum jako nového druhu pro Českou republiku publikovali KAVKA & VEVERKA (2016). Více druhů z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae) je uvedeno v příspěvku MORAVCE (2016).  
10.02.2018 | Michal Kavka 1) & Tomáš Veverka 2) | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
V této práci jsou faunistické údaje druhů podčeledi Negastriinae, nalezených u řeky Bečvy. V současnosti zde žijí čtyři druhy: Negastrius pulchellus, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus. Od regionálně vyhynulého druhu Fleutiauxellus maritimus zde uvádím jeho historické nálezy. Rovněž zde naleznete fotografie přírodně hodnotných biotopů této řeky a krátké zamyšlení o možnostech jejich ochrany.  
16.01.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
•  [1] 2 3  »
JAZYK
NOVINKA
Dendrometrinae
Selatosomus schimmeli
Selatosomus
schimmeli

18.03.2023
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Ctenicera
virens

Elathous
brucki

Selatosomus
jajlensis
FOTOGALERIE
Toscana, Vagli Sotto, Alpi Apuane, 18.6.2023
Toscana, Vagli Sotto, Alpi Apuane, 18.6.2023
CELKEM
1397DRUHY
743TYPY
28649FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
RSS kanál
PŘIHLÁŠENÍ