ELATERIDARIUM
POKYNY PRO AUTORY

POKYNY PRO AUTORY

V časopise Elateridarium uveřejňujeme entomologické práce týkající se zejména faunistiky, taxonomie, ekologie a ochrany ohrožených biotopů brouků (Coleoptera) či cestopisy z entomologických výprav. Po dohodě můžeme uveřejnit i práce týkající se jiných hmyzích řádů. Příjem prací je omezen na podzimní a zimní období roku. Jejich vydání trvá do třiceti dní. V průběhu entomologické sezóny (duben-říjen) je redakce uzavřena.

Článek zasílaný do redakce by měl mít standardní formu. Měl by obsahovat nadpisy v češtině a angličtině, jméno autora a jeho adresu (je-li víc autorů, pak adresy každého z nich včetně e-mailové), dále anglický souhrn (abstrakt), stručný český souhrn (pro umístění na poutač na hlavní stránce webu), klíčová slova, vlastní text článku a přehled použité literatury. Do rozsáhlejších prací doporučujeme zařadit také souhrn v angličtině.

Text prosíme zaslat v textovém formátu Word (po dohodě je možný i jiný formát). Velikost stránky je A4, písmo Times New Roman, řádkování 1, velikost písma 10. Klávesou Enter zakončujte jen odstavce, nikoliv řádky. Velikost písma nadpisů, použití kurzívy, formát odstavců atd. viz forma recentně publikovaných článků v našem časopise. 

U přehledu faunistických nálezů požadujeme jednotnou formu jejich zápisu. Od autorů vyžadujeme poskytování všech základních entomologických údajů, tj. uvedení jména sběratele (leg.), jména determinátora (det.) a místo uložení dokladových exemplářů (coll.). Nevyžadujeme používání zkratek nahrazujících jména sběratelů či determinátorů, ale použití zkratek institucí je vhodné např. při studiu materiálu uloženého v muzejních sbírkách. 

U použité literatury požadujeme také jednotnou formu zápisu. Periodika vypište jejich celým názvem. U nepublikovaných zpráv a diplomových prací uveďte místo jejich uložení.

Fotografie, mapky, pérovky apod. autoři přikládají k článku jako samostatné obrazové soubory. Tyto obrázky můžete poslat vložené do předem upraveného textu a umístěné dle uvážení jednotlivých autorů. Redakce si vyhrazuje právo úpravy velikosti obrázků a jejich umístění podle aktuální potřeby.

Práce není omezena rozsahem stran. Případné rozsáhlejší práce mohou být po dohodě s redakcí publikovány formou monografie jako supplementum. Autor zodpovídá za věcnou a jazykovou správnost textu, redakce si vyhrazuje případné formální úpravy rukopisu a formátování textu. Redakce nezajišťuje jazykovou korekturu anglických textů.

To je asi vše důležité. Případné další požadavky či nápady a náměty si můžeme sdělit e-mailem. Děkujeme za zájem o naši stránku a těšíme se na Vaše příspěvky.

Adresa pro zasílání rukopisů: Josef Mertlik, e-mail: mertlik@elateridae.com

 

TOPlist