ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 15.01.2010
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010)   strany  33-67  (06.02.2010)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 1.1MB]

 

Přehled nálezů kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792), známých na území východních Čech (Česká republika)

A review of findings of click-beetle Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 and jewel-beetle Anthaxia candens (Panzer, 1792), known from eastern Bohemia (Czech Republic)

Josef MERTLIK

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com


Abstract. A review of biotopes of click-beetle Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 and jewel-beetle Anthaxia candens (Panzer, 1792) from Eastern Bohemia. Exact position data, biotope photos and notes on biotope conservation possibilities are added to the text.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Agriotes gallicus, Buprestidae, Anthaxia candens, habitat, bionomics, biotope conservation, Czech Republic

 

OBSAH

 

Úvod
Metodika
Výsledky
Kovařík Agriotes gallicus – přehled nálezů
Krasec Anthaxia candens – přehled nálezů
Přehled studovaných lokalit na území Královéhradeckého kraje
Přehled studovaných lokalit na území Pardubického kraje
Ochrana biotopů
Závěr
Summary
Poděkování
Literatura
Obrazová příloha

 

ÚVOD

     Na území východočeského regionu, rozkládajícího se na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, se nám dochovala poměrně pestrá mozaika pozoruhodných biotopů stepního charakteru. Východočeské stepi sice nejsou tak známé jako stepi středních a severních Čech nebo jižní Moravy, ale také zde nacházíme pestrá společenství rostlin a živočichů a jsou nenahraditelným domovem pro mnoho druhů hmyzu. Jedná se o biotopy, které mají svoji nezastupitelnou roli v uchování biodiverzity (druhové pestrosti) české krajiny.
Tyto stepi se nacházejí v okolí lidských sídel, na osluněných svazích kopců nebo v údolních fenoménech řek. Jsou to biotopy vytvořené lidskou činností a celá dlouhá staletí byly využívány k pastvě hospodářských zvířat nebo jako sady, kosené louky a v teplejších klimatických obdobích i jako vinice. Zajímavým fenoménem v krajině jsou sprašové stepi s plochami bez vegetačního pokryvu, tzv. „bílými stráněmi“ (Petrlík 2007). Mapa těchto biotopů na území České republiky je umístěna na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Biomonitoring.cz (http://www.biomonitoring.cz/biotopy.php?stanovisteID=21&biotopID=130).

     Český venkov se ale v posledních desetiletích hodně změnil. Člověk opustil tradiční způsoby hospodaření a ponechal mnoho stepí sukcesi. Některé stepi byly uměle zalesněny. Východočeské stepi jsem navštěvoval již jako mladý začínající entomolog. V roce 1978 jsem objevoval taje hmyzího světa na stepích u Vysoké nad Labem a s královéhradeckým entomologickým kroužkem, tehdy organizovaným Krajským domem pionýrů a mládeže, jsme v letech 1978-1979 pravidelně navštěvovali rozsáhlé sprašové stepi na jižních stráních nad Žehuňským rybníkem.
     Na východočeské stepi jsem se znovu vrátil v roce 1987 při studiu biotopů kovaříka Agriotes gallicus. Již v roce 1978 byly některé z nich ponechány sukcesi, jiné, např. vrch Lhota u Vysoké nad Labem, byly o několik let později převedeny na lesní pozemky a zalesněny borovicemi.
     Celý rozsah hrozící likvidace stepních biotopů jsem si plně uvědomil až po přečtení rozsáhlé studie od autorů Konvičky, Beneše a Čížka (2005), nazvané „Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management“. Inspirován tímto pozoruhodným dílem jsem začal koncem roku 2007 studovat aktuální stav východočeských stepí. Téhož roku jsem zjistil, že lesní hospodáři plánují zalesnit pozemky na vrchu Okrouhlíku, sprašové stepi nacházející se severně od obce Piletice (Bercha et Petřík 2006, Košťák 2006). V únoru 2008 jsem Okrouhlík navštívil, ale bylo již pozdě. Step byla oplocena a zalesněna (Krejčová 2008). Své poznatky z této návštěvy jsem shrnul v krátkém dokumentu, který jsem nazval „Kauza Okrouhlík“. Je dostupný na internetové adrese: http://www.elateridae.com/images/FCKeditor/file/O.S.ELATER/Kauza%20Okrouhlik%202008.doc

     Od návštěvy zalesněného Okrouhlíku už byl jen krůček k mému rozhodnutí uskutečnit inventarizaci stepních biotopů na území východočeského regionu se zaměřením na biotopy osídlené kovaříkem Agriotes gallicus Lacordaire, 1835.
Již v prvních měsících uskutečněných průzkumů se objevila ideální možnost souběžného průzkumu stepí a dalšího pozoruhodného biotopu, jakým jsou třešňovky (třešňové aleje a sady). Oba typy biotopů se ve východočeské krajině vhodně doplňují a na mnohých lokalitách tvoří nedílnou součást.


METODIKA

     Inventarizaci stepních biotopů a třešňovek jsem uskutečnil na území Královéhradeckého a Pardubického kraje v oblasti nižších a středních poloh v povodí Labe.
     Z četných pozoruhodných druhů brouků, obývajících inventarizované biotopy, jsem pro tuto práci vybral dva typické zástupce. Pro stepní biotopy (formace suchých trávníků a bílé stráně) půdní druh kovaříka Agriotes gallicus. Pro třešňovky xylofágního krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792).
     Oba tyto druhy nejsou zařazeny mezi „chráněné druhy“. V „Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky“ (Farkač, Král et Škorpík 2005) je uveden Agriotes gallicus jako druh ohrožený (EN) a Anthaxia candens jako zranitelný (VU).

     V letech 2008 a 2009 jsem navštívil větší množství perspektivních lokalit (viz kapitola Přehled studovaných lokalit), které jsem si prohlédl a pokud to bylo možné, provedl jsem na nich orientační entomologický průzkum za účelem zjištění výskytu výše jmenovaných druhů. Kompletní entomologické průzkumy navštívených lokalit nebylo možné provést z důvodu omezených časových a finančních možností. Některé zajímavé lokality v okolí Hradce Králové jsem znal již z dřívějších let, některé mi doporučil kolega Jiří Krátký. Další praktické informace jsem nalezl v práci Dolanského (2002). Ostatní lokality jsem vytipoval podle ortofotomap, umístěných na internetových stránkách „Mapy.cz“ na adrese: http://www.mapy.cz/
     Pro potřeby prováděných výzkumů byly použity dvě metody sběru. U kovaříka Agriotes gallicus se jednalo vždy o smyk travin v období aktivity imag. U krasce Anthaxia candens o vyhledávání výletových otvorů na kůře osluněných kmenů, typických požerků larev a následném potvrzení výskytu nálezem larvy nebo imaga v kukelní kolébce.
     Hlavní význam této práce spočívá v provedené inventarizaci biotopů. V kapitole „Přehled studovaných lokalit“ je u každé lokality uveden zeměpisný název obce, na jejímž katastru se sběr uskutečnil. Pod každým názvem lokality jsou uvedeny souřadnice GPS (vyhledány podle Mapy.cz). Za souřadnicemi GPS je u některých reprezentativních lokalit uveden odkaz na její fotografii umístěnou v kapitole „Obrazová příloha“.
     U větších a členitějších stepních lokalit jsem provedl zákresy dochovaných stepí do ortofotomap, viz odkaz „Ortofotomapa“. Tyto mapy jsou uloženy na internetových stránkách občanského sdružení Elater na adrese: http://www.elateridae.com/elater/page.php?idp=32#Ortofotomapy U menších stepí (např. úvozů se stepní vegetací), třešňovek a třešňových alejí jsem zákresy do map neprovedl, protože pro orientaci o jejich přesné poloze jsou zcela vyhovující přiložené souřadnice GPS.
     Důležitou součástí této práce je fotodokumentace navštívených lokalit, protože pořízené fotografie zachycují stav lokalit v letech 2008-2009. Několik ukázkových fotografií lokalit se nachází v kapitole „Obrazová příloha“. Kompletní fotodokumentace je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php Pokud je fotodokumentace lokality k dispozici, je uvedena u lokality jako poznámka „Fotogalerie (vyhledávač: např. Blešno step)“. Do vyhledávače (viz výše) zadáte klíčová slova (jsou uvedena u každé lokality), např. „Blešno step“, poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s miniaturami fotografií. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi (kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli). Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost. Do tohoto vyhledávače je možné zadat i jméno konkrétního druhu, např. „Agriotes gallicus“, nebo „Anthaxia candens“. Objeví se všechny pořízené fotografie, pro A. gallicus 245 fotografií a pro A. candens 312 fotografií.
     Poslední řádek u lokality je nazván „Entoprůzkum“. Zde jsou uvedeno to, zda byly na lokalitě hledány, případně nalezeny studované druhy. Jsou zde uvedeny i odkazy na publikované coleopterologické průzkumy.


VÝSLEDKY

Kovařík Agriotes gallicus Lacordaire, 1835

     Stručný popis druhu. České jméno tohoto druhu je kovařík galský, ale nepoužívá se. Je to nenápadný, drobný druh s výrazným pohlavním dimorfismem. Velikost těla: 6-8mm. Samci jsou protáhlí, černí s šedým ochlupením povrchu těla (obr. 2 a 4), samice jsou zavalitější, hnědé nebo rezavohnědé (obr. 1 a 3).
 

Obr. 1. Agriotes gallicus, samice Obr. 2. Agriotes gallicus, samec Obr. 3. Agriotes gallicus, samice

 

Obr. 4. Vysoká nad Labem, vrch Lhota (18.7.2004). Kovařík Agriotes gallicus na listu válečky prapořité (Brachypodium pinnatum)

 

     Pozoruhodnou studii o životním prostředí, aktivitě a rozšíření kovaříka Agriotes gallicus napsal Laibner (1977); popsal larvu tohoto druhu a podal také kvantitativní a kvalitativní rozbor koleopterofauny na území výzkumné plochy (Ostřetín u Holic).
     Larvy A. gallicus osidlují osluněné stepní formace (formace suchých trávníků a „bílé stráně“), kde vyhledávají porosty s travinou válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum).
 

 Obr. 5. Typický biotop kovaříka Agriotes gallicus (Vysoká nad Labem, vrch Lhota, 18.7.2004)

 

Obr. 6. Hradec Králové – Svinárky, vrch Dehetník (25.7.2008), step na jižním svahu u železniční trati

 

     Faunistické mapování Agriotes gallicus na území České republiky probíhá v rámci programu faunistického mapování druhů čeledi Elateridae (Mertlik 2007). Nálezy z území východočeského regionu publikovali Roubal (1952), Rusek (1972) a Laibner (1977). Na území východočeského regionu bylo recentně zjištěno 25 osídlených lokalit, z nichž dvě jsou pouze miniaturní biotopy na svazích osluněných úvozů železniční trati a silnice (Račice nad Trotinou a Horní Ředice). Nejvýše položené osídlené lokality byly objeveny u obcí Brod nad Labem (288m), Častolovice (295m), Konecchlumí (296m), Semechnice (309m) a Česká Skalice (310m).
     Na území Královéhradeckého kraje (Častolovice, vrch Strýc) se nachází současná známá východní hranice souvislého areálu tohoto druhu.
 


 

Obr. 7. Rozšíření kovaříka Agriotes gallicus na území České republiky

 

Přehled nálezů

5558: Konecchlumí (296m), 27. VII. 1961, 3 ♂♂, 1 ♀,Čejchan leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; (Loc: 50°24'1.04"N, 15°29'9.039"E), 15. VIII. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; (Loc: 50°23'59.217"N, 15°29'11.528"E a Loc: 50°23'58.207"N, 15°29'12.999"E), 26. VII. 2009, 7 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice (310m), třešňovka (Loc: 50°24'13.114"N, 16°3'4.535"E a Loc: 50°24'12.458"N, 16°3'0.961"E), 21. VII. 2009, 5 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov [Vřešťov u Hořic], VII. 1927, Jar. Čejka leg. (Roubal 1947); VIII. 1927, Jar. Čejka leg., Roubal coll. in SNM Bratislava coll., J. Mertlik det.; step, (Loc: 50°21'42.584"N, 15°45'41.729"E), 27. VII. 2007, 7 ♂♂, 3 ♀♀, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 26. VII. 2009, 5 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Račice nad Trotinou, jihozápadní svah úvozu u železniční trati, 20. VII. 1993, 1 ♂, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5661: Brod nad Labem, Vinice (288m), step (Loc: 50°23'13.525"N, 15°54'59.186"E), 28. VII. 2007, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Krabčice, 309m (Loc: 50°23'37.823"N, 15°57'5.326"E), 21. VII. 2009, 2 ♂♂, smyk travin na mezích, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Velká Jesenice env., step na jihovýchodním svahu nad říčkou Rozkoší (Loc: 50°21'31.974"N, 16°3'10.489"E), 31. VII. 2007, 9 ♂♂, 1 ♀, smyk travin, J. Krátký leg., det. et coll.

5662: Velká Jesenice env., stepi na mezích u hráze Rozkoše (Loc: 50°21'46.065"N, 16°3'29.314"E), 20. VII. 2008, 2 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Černčice, step (Loc: 50°19'54.125"N, 16°5'28.68"E), 21. VII. 2009, 3 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bukovina u Hradce Králové [Piletice env.], třešňovka, step (Loc: 50°14'54.443"N, 15°52'23.298"E), 11. VIII. 2005, 7 ♂♂, 5 ♀♀, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VIII. 2009, 2 ♂♂, 2 ♀♀, smyk travin, J. Mertlik leg. et det.

5761: Hradec Králové, Piletice, vrch Okrouhlík, step (Loc: 50°14'43.151"N, 15°52'15.745"E), 13. VIII. 2005, 1 ♀, na květu okolíku, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, vrch Dehetník, step (Loc: 50°13'13.588"N, 15°54'28.702"E), 12. VIII. 1987, 32 ♂♂, 7 ♀♀ , J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 13. VIII. 1987, 25 ♂♂, 8 ♀♀; dtto, 18. VIII. 1987, 32 ♂♂, 5 ♀♀; 23. VIII. 1987, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. VIII. 1988, 60 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 5. VIII. 1988, více ex.; dtto, 8. VIII. 1988, více ex.; dtto, 9. VIII. 1988, více ex.; 7. VII. 1989, 15 ♂♂, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; dtto, 30. VII. 1989, více ex.; 17. VII. 1993, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 17. VIII. 1988, 1 ♂, Voda leg. et coll.; dtto, 20. VII. 1989, 21 ex.; 30. VII. 1991, 2 ♂♂, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 31. VII. 2001, 3 ♂♂; 11. VIII. 2005, 7 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 26. VII. 2005, 20 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 25. VII. 2008, 6 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VIII. 2009, 2 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et det.

5761: Hradec Králové, Svinary - Podhůří, step na kopci nad vsí (Loc: 50°13'1.356"N, 15°54'32.999"E a Loc: 50°13'0.835"N, 15°54'31.286"E), 18. VIII. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. VIII. 1987, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 25. VII. 2008, 4 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VIII. 2009, 3 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et det.

5761: Blešno, step nad železniční tratí (Loc: 50°13'3.837"N, 15°55'28.869"E), 25. VII. 2008, 7 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VIII. 2009, 2 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et det.

5761: Jeníkovice env., vrch Turek, step, pastvina (Loc: 50°13'24.072"N, 15°59'33.26"E) a třešňovka na jižních svazích (Loc: 50°13'25.054"N, 15°59'36.737"E), 18. VII. 2008, 7 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Čánka env., Dobříkovec, step u silnice na Opočno (Loc: 50°15'10.033"N, 16°6'25.93"E), 20. VII. 2008, 26 ♂♂, 1 ♀, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, step a třešňovka u silnice na Přepychy (naproti vjezdu do obory) (Loc: 50°15'53.419"N, 16°6'23.476"E), 20. VII. 2008, 1 ♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Semechnice env. (309m), jižní a západní okraj vrchu Chlum (Loc: 50°16'23.226"N, 16°8'51.75"E; Loc: 50°16'15.23"N, 16°8'58.126"E; Loc: 50°16'11.646"N, 16°9'0.464"E), 18. VII. 2008, 10 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll.

5762: Mokré env., vrch Horka, zpustlá třešňovka – step (Loc: 50°15'11.414"N, 16°4'40.342"E a Loc: 50°15'10.714"N, 16°4'43.457"E), 31. VII. 2008, 6 ♂♂, 1 ♀, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Lovčice u Nového Bydžova, Bludy env., lesostep mezi Žehuňskou oborou a rybníkem (Loc: 50°8'45.048"N, 15°21'11.262"E), 12. VII. 1990, 15 ex., J. Mertlik.leg. et coll.; 30. VII. 1993, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 24. VII. 1991, 1 ♂, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5860: Vysoká nad Labem, vrch Lhota (259m), step (Loc: 50°9'12.026"N, 15°49'58.046"E a Loc: 50°9'13.123"N, 15°49'59.741"E), 12. VIII. 1983, 4 ♂♂, M. Mikát leg. et coll., (2 ex., J. Mertlik coll.), J. Mertlik det.; 23. VIII. 1987, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VIII. 1988, 20 ex., V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 30. VII. 1989, více ex., J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; VII. 1992, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 31. VII. 2001, 10 ♂♂; 14. VII. 2003, 6 ♂♂, v smyku travin na hraně okraji srázu, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VII. 2009, 9 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik observ.; 16. VII. 2009, 10 ♂♂, 1 ♀, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VIII. 2009, 3 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et det.

5860: Hradec Králové, Třebeš, kopec sv. Jana, ovocný sad u silnice (Loc: 50°10'41.323"N, 15°49'44.838"E), 9. VIII. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Třebeš, kopec Sv. Jana (252m), step na severozápadním svahu - pod bývalým zámečkem (Loc: 50°10'42.853"N, 15°49'47.058"E a Loc: 50°10'43.646"N, 15°49'47.147"E), 17. V. 2008, 5 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Častolovice env., vrch Strýc (295m), zpustlý ovocný sad – step (Loc: 50°8'0.787"N, 16°9'43.416"E), 26. VII. 2008, 2 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 29. VII. 2009, 2 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll. 

5962: Ostřetín u Holic (VKP Chmelnice), 4. VIII.- 3. IX. 1973, 1974, více ex. (hromadný výskyt), Laibner leg. (Laibner 1977).

5961: Časy, motokrosová plocha na jižním svahu kopce – step (Loc: 50°4'5.176"N, 15°53'28.233"E), 11. VII. 2006, 2 ♂♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Horní Ředice env., jižním svah úvozu u silnice Pardubice – Holice (Loc: 50°4'15.721"N, 15°58'4.504"E), 11. VII. 2006, 1 ♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

 

 

Krasec Anthaxia candens (Panzer, 1792)

     Stručný popis druhu. České jméno tohoto druhu je krasec třešňový. Je to nápadný, pestře zbarvený druh s výrazným pohlavním dimorfismem. Velikost těla: 7-12mm.
 

Obr. 8. Krasec třešňový (Anthaxia candens), samice a samec. Více fotografií imag A. candens naleznete na adrese: http://www.biolib.cz/cz/taxonimages/id9117/


     Larvy se vyvíjejí v kůře višní a třešní (Prunus sp.); udáván je i vývoj v trnce (Prunus spinosa L.) a méně často dalších ovocných dřevin. Biotopem A. candens jsou staré, neobhospodařované třešňové sady, aleje i solitérní kmeny. Preferuje osluněné části stromů.
 

 

Obr. 9. Výletové otvory krasce třešňového (Anthaxia candens) na kůře kmene třešně.


     Kuklení larev probíhá v srpnu a imaga přezimují v kukelních kolébkách, které opouštějí na konci dubna a počátkem května. Aktivují na květech třešní a hlohů. V ranních hodinách (cca. do 07:30) je možné imaga sklepnout z větví. Samice je možné zastihnout na konci května ve spodních partiích kmenů třešní při kladení vajíček. I když jsou pestře zbarvené, zpozoroval jsem je, až když se pohnuly. Je velmi snadné je přehlédnout.
 

 

Obr. 10. Třešňová alej o obce Syrovátka (5.11.2008), osídlená krasci třešňovými (Anthaxia candens)

     Krasec Anthaxia candens byl v Čechách doposud pokládán za ohrožený a ustupující druh (Bílý 1989), avšak v recentní době bylo jen na území východočeského regionu zjištěno 119 osídlených lokalit.
     Na území východočeského regionu existuje velmi bohatá kulturní tradice ve vysazování ovocných alejí a sadů. Limitujícími faktory výskytu A. candens jsou zde jen existence starších osluněných třešní a nadmořská výška. Nejvýše položené lokality na území východočeského regionu byly objeveny u obcí Podhradí (396m), Doubravice (402m) a Kocbeře (425m.).
     Faunistické mapování A. candens na území České republiky probíhá na internetových stránkách BioLib.cz (Konvička 2010). Nálezy z území východočeského regionu publikovali Poláček (1977) a Mikát (1989).
 

Přehled nálezů

5557: Jičín env., Podhradí, vrch Veliš, třešňovka na severním svahu (Loc: 50°25'10.123"N, 15°18'55.516"E), 26. VII. 2009, mrtvá samice, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenů třešní, J. Mertlik obsev.

5557: Jičín env., Podhradí, vrch Veliš (396m), třešňovka na jižním svahu (Loc: 50°24'58.479"N, 15°18'51.436"E a Loc: 50°24'59.718"N, 15°18'57.132"E), 26. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenů třešní (hojný výskyt!), J. Mertlik obsev.

5558: Jičín – Valdice, vrch Zebín (359m), třešňovka (Loc: 50°27'10.624"N, 15°22'29.593"E; Loc: 50°27'9.604"N, 15°22'24.691"E a Loc: 50°27'13.123"N, 15°22'22.754"E ), 26. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenů třešní (hojný výskyt!), (Loc: 50°27'10.624"N, 15°22'29.593"E více larev v kůře kmene třešně), J. Mertlik obsev.

5558: Konecchlumí, třešňovka na jihozápadním úpatí vrchu Hůra (55-5658) (Loc: 50°23'59.762"N, 15°29'10.723"E a Loc: 50°23'55.608"N, 15°29'18.899"E), 26. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenů třešní, J. Mertlik obsev.

5559: Brtev, Byšičky (329m), třešňovka (Loc: 50°25'15.027"N, 15°36'37.776"E a Loc: 50°25'10.168"N, 15°36'35.154"E), 26. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenů třešní, J. Mertlik obsev.

5560: Doubravice (402m), třešeň na mezi (Loc: 50°24'30.3"N, 15°45'58.438"E), 9. VIII. 2009, výletové otvory a požerky larev na kmenu třešně, J. Mertlik observ.

5560: Doubravice - Velehrádek, třešeň u polní cesty (Loc: 50°23'53.812"N, 15°45'33.65"E), 9. VIII. 2009, výletové otvory a požerky larev na kmenu třešně, J. Mertlik observ.

5560: Velehrádek, třešňovka na jižním svahu (Loc: 50°23'40.328"N, 15°45'22.241"E), 9. VIII. 2009, výletové otvory a požerky larev na kmenu třešně, 1 kukla (♀), J. Mertlik observ.

5561: Kocbeře (425m), třešeň u polní cesty (Loc: 50°27'0.789"N, 15°51'35.34"E), 9. VIII. 2009, výletové otvory a požerky larev na kmenu třešně, J. Mertlik observ

5561: Zboží-Fibich, třešeň u silnice (Loc: 50°26'20.818"N, 15°51'13.564"E), 9. VIII. 2009, výletové otvory a požerky larev na kmenu třešně, J. Mertlik observ.

5562: Česká Skalice, třešňovka (Loc: 50°24'14.807"N, 16°3'6.13"E), 18. VIII. 2008, výletový otvor, v kůře kmenu třešně (spolu s Anthaxia nitidula), J. Mertlik observ.; (Loc: 50°24'14.122"N, 16°3'4.886"E a Loc: 50°24'13.093"N, 16°2'59.658"E ), 21. VII. 2009, dvě kukly, více výletových otvorů v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5562: Vysokov (379m), třešňovka (Loc: 50°24'21.631"N, 16°7'3.948"E), 21. VII. 2009, 1 kukla, 1 larva, v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5659: Ostroměř, třešňovka (Loc: 50°22'38.276"N, 15°33'1.838"E), 26. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik obsev.

5660: Velký Vřešťov – Bílé Poličany, Lhotka, třešeň u silnice (Loc: 50°22'38.567"N, 15°44'18.376"E), 26. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik obsev.

5660: Velký Vřešťov (309m), stará třešňovka (Loc: 50°21'45.564"N, 15°45'56.354"E), 19. VIII. 2008, mrtvý ex., více výletových otvorů, v kůře kmenu třešně, J. Mertlik leg., det. et coll.

5661: Krabčice (Loc: 50°23'39.445"N, 15°57'2.965"E), 21. VII. 2009, 1 ♀ (mrtvá), v kůře třešně, několik výletových otvorů, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Jaroměř, rozsáhlá třešňovka u východního okraje Jaroměřského rybníka (Loc: 50°21'53.731"N, 15°56'4.3"E), 21. VII. 2009, 1 kukla, v kukelní kolébce v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5661: Jaroměř env., Na Brdcích – Rychnovek (Loc: 50°21'13.937"N, 15°57'12.317"E), 20. VII. 2008, výletový otvor, v kůře kmenu třešně (spolu s Anthaxia nitidula), J. Mertlik observ.

5661: Rožňov, rozsáhlá třešňovka na kopci (Loc: 50°20'33.952"N, 15°51'8.353"E a Loc: 50°20'38.456"N, 15°51'5.651"E), 9. VIII. 2009, 1 ♂ (mrtvý) a výletové otvory na dvou kmenech třešní, J. Mertlik observ.

5661: Habřina, třešňová alej na Slaném kopci (Loc: 50°19'54.524"N, 15°50'27.308"E), 9. VIII. 2009, dvě larvy a výletové otvory na dvou kmenech třešní, J. Mertlik observ.

5662: Velký Třebešov (Loc: 50°23'32.73"N, 16°0'7.63"E), 21. VII. 2009, několik výletových otvorů v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Slavětín, rybník Tuří (Loc: 50°19'28.927"N, 16°3'40.277"E), VII. 2008, 5. VIII. 2008, výletové otvory a požerky larev, v kůře kmenů třešní, J. Krátký observ.; 18. IX. 2009, více výletových otvorů a požerků larev v kůře tří kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5662: Václavice, třešňovka (Loc: 50°23'35.034"N, 16°7'22.251"E), 21. VII. 2009, několik výletových otvorů a požerky v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5758: Starý Bydžov, třešňovka u památného jasanu (Loc: 50°15'20.414"N, 15°27'38.771"E), 27. III. 2004, více mrtvých ex., v kůře kmenů třešní, J. Krátký et J. Mertlik observ.

5759: Lubno, ovocný sad (Loc: 50°14'25.33"N, 15°39'21.62"E), 23. IX. 2009, více výletových otvorů v kůře dvou kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5760: Dolní Přím (Loc: 50°14'24.683"N, 15°41'48.977"E), 23. IX. 2009, 1 mrtvý ex., více výletových otvorů, v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5760: Stěžery, třešňová alej (Loc: 50°13'14.121"N, 15°44'35.338"E), 23. IX. 2009, výletové otvory v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5760: Stěžírky, třešňová alej (Loc: 50°13'37.156"N, 15°44'4.934"E), 23. IX. 2009, výletové otvory v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5760: Předměřice nad Labem (Loc: 50°15'37.121"N, 15°48'48.604"E), VI. 2005, 1 ex., aktivní na pořezané stoleté švestce, J. Staner leg., M. Samek det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

5760: Plotiště nad Labem (Loc: 50°13'39.754"N, 15°48'45.926"E), 24. V. 2009, více výletových otvoru v kůře kmene třešně, J. Mertlik et J. Krátký observ.

5760: Hradec Králové, Plácky (Loc: 50°13'42.427"N, 15°49'20.066"E), 21. X. 2008, 1 ♀ (mrvá), v kůře třešně, výletové otvory ve dvou kmenech třešní, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bukovina u Hradce Králové [Piletice env.], třešňovka (Loc: 50°14'54.899"N, 15°52'25.061"E), VIII. 2008, výletové otvory a požerky larev, v kůře kmene třešně, J. Krátký et J. Mertlik observ.; 21. X. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, v kůře kmene třešně, výletové otvory pozorovány ve čtyřech kmenech, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Výrava, třešňovka (Loc: 50°15'39.452"N, 15°59'53.295"E a Loc: 50°15'36.949"N, 15°59'58.168"E), 11. XI. 2008, 1 ♀, v kůře třešně, výletové otvory ve více kmenech třešní, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, třešňovka (Loc: 50°15'36.949"N, 15°59'58.168"E), 11. XI. 2008, 1 ♀ (mrvá), v kůře třešně, výletové otvory ve dvou kmenech třešní, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Ledce (Loc: 50°13'3.553"N, 16°2'13.53"E), 15. IX. 2009, několik výletových otvorů a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5762: Klášter nad Dědinou (Loc: 50°13'49.682"N, 16°2'29.181"E), 15. IX. 2009, 1 ♀, v kukelní kolébce v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5762: Opočno pod Orlickými horami, Vodětín, ovocný sad u železničního strážního domku (Loc: 50°16'6.29"N, 16°4'50.509"E), 15. IX. 2009, dva výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5762: Mokré, vrch Horka (Loc: 50°15'10.488"N, 16°4'46.797"E), 11. IX. 2008, více výletových otvorů v kůře kmenu třešně, J. Mertlik observ.

5762: Mokré – Přepychy, třešňová alej u silnice (Loc: 50°14'54.76"N, 16°4'49.472"E), 11. IX. 2008, více výletových otvorů v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5762: Záhornice (Loc: 50°14'14.38"N, 16°8'4.458"E), 18. IX. 2009, 2 výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5762: Zádolí u Trnova, třešňová alej u silnice (Loc: 50°14'27.038"N, 16°8'44.163"E), 18. IX. 2009, více výletových otvorů a požerků larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5762: Přepychy, malá třešňová alej u polní cesty (Loc: 50°13'29.866"N, 16°6'7.674"E - Loc: 50°13'26.848"N, 16°6'9.22"E), 18. IX. 2009, 2 larvy, 3 torza těl imag, více výletových otvorů a požerků larev v kůře třech kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5763: Provoz (Loc: 50°17'57.556"N, 16°11'16.327"E), 18. IX. 2009, 1 larva, 2 výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5763: Trnov (Loc: 50°15'4.197"N, 16°10'25.09"E), 18. IX. 2009, 2 výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5763: Semechnice – Podchlumí, třešňová a jabloňová alej (Loc: 50°15'49.044"N, 16°10'13.565"E - Loc: 50°15'47.333"N, 16°10'24.382"E), 18. IX. 2009, 1 ♀ mrtvá v kukelní kolébce v kůře třešně, několik výletových otvorů a požerky larev v kůře pěti kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5763: Podbřezí (323m), sad (Loc: 50°15'32.485"N, 16°12'41.849"E), 18. IX. 2009, 1 ♂ v kukelní kolébce v kůře třešně, více výletových otvorů a požerků larev v kůře dvou kmenů třešní, J. Mertlik leg.

5858: Chlumec nad Cidlinou – Lišice, ovocný sad u železniční trati (Loc: 50°10'1.412"N, 15°25'58.037"E a , Loc: 50°10'4.433"N, 15°25'51.26"E a Loc: 50°10'4.923"N, 15°25'52.058"E), 22. IX. 2009, 1 larva, více výletových otvorů a požerků larev v kůře tří kmenů třešní, J. Mertlik leg.

5858: Chlumec nad Cidlinou, třešňová alej (Loc: 50°9'24.901"N, 15°26'29.546"E a Loc: 50°9'25.01"N, 15°26'28.678"E), 22. IX. 2009, 2 mrtvé ex., 2 larvy, více výletových otvorů a požerků larev v kůře tří kmenů třešní, J. Mertlik leg.

5858: Nové Město, alej mrtvých třešní (Loc: 50°8'59.192"N, 15°28'56.307"E - Loc: 50°8'58.959"N, 15°28'57.867"E), 22. IX. 2009, několik starých výletových otvorů a požerků larev v kůře čtyř mrtvých třešních, J. Mertlik observ.

5859: Nové Město – Písek, třešně u železniční zastávky Nové Město nad Cidlinou (Loc: 50°9'3.234"N, 15°30'4.463"E a Loc: 50°9'1.719"N, 15°30'2.986"E), 22. IX. 2009, 1 ♂ v kukelní kolébce v kůře třešně, více výletových otvorů a požerků larev v kůře dvou kmenů třešní, J. Mertlik leg.

5859: Dobřenice, třešňová alej u polní cesty na Rohoznici (Loc: 50°8'26.769"N, 15°38'33.84"E a Loc: 50°8'26.975"N, 15°38'37.52"E), 5. XI. 2008, 2 mrtvé ex., v kůře kmenů třešní (ve dvou kmenech bylo pozorováno velké množství výletových otvorů!), J. Mertlik leg. et coll.

5860: Syrovátka, třešňová alej u silnice na Osičky (Loc: 50°9'4.369"N, 15°40'4.04"E), 5. XI. 2008, 2 ex., v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osičky, třešňová alej u silnice na Syrovátku (Loc: 50°8'48.355"N, 15°40'29.816"E), 5. XI. 2008, 1 ex., v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libčany, třešeň u hřbitova (Loc: 50°11'34.681"N, 15°41'59.993"E), 23. IX. 2009, 2 larvy, více výletových otvorů, J. Mertlik observ.

5860: Lhota pod Libčany – Osice, třešňová alej u silnice mezi Loc: 50°9'46.743"N, 15°41'44.933"E a Loc: 50°9'17.079"N, 15°41'24.143"E, 5. XI. 2008, jednotlivé výletové otvory v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5860: Sedlice, třešňová alej u silnice na Hubenice (Loc: 50°9'18.88"N, 15°43'23.203"E), 5. XI. 2008, 2 ex., v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hubenice, třešňová alej u silnice na Sedlice (Loc: 50°9'24.195"N, 15°42'50.928"E), 5. XI. 2008, 1 ex., v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany – Podůlšany, třešeň u silnice (Loc: 50°8'20.919"N, 15°44'43.161"E), 13. VI. 2009, výletové otvory v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5860: Libišany – Pohřebačka, třešňová alej (Loc: 50°10'6.297"N, 15°46'4.749"E), 31. X. 2008, 2 larvy, více výletových otvorů v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ. Výletové otvory byly nalezeny ve více kmenech třešní v úseku (Loc: 50°10'6.297"N, 15°46'4.749"E až Loc: 50°9'48.049"N, 15°45'50.52"E).

5860. Čeperka (Loc: 50°8'31.993"N, 15°46'31.831"E), 7. V. 2009, výletové otvory v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5860: Hradec Králové, chatová osada u fakultní nemocnice, levý břeh Labe (Loc: 50°11'50.083"N, 15°49'9.914"E), 23. X. 2008, 1 ♀, v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Borovinka (Loc: 50°11'11.142"N, 15°47'53.983"E), 23. X. 2008, 1 ♀, v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.; 24.5.2009, 1 ♀, kladoucí na kmenu třešně, J. Krátký leg.et coll.

5860: Hradec Králové, Březhrad (Loc: 50°10'44.928"N, 15°47'38.067"E), 21. X. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, 2 mrtvé ex., 1 larva, v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bukovina nad Labem, mrtvá třešeň na jižním okraji obce u silnice (Loc: 50°7'16.752"N, 15°49'4.314"E), 4. X. 2008, torzo těla imaga, více výletových otvorů, J. Mertlik observ.

5861: Hoděšovice-třešňovka (Loc: 50°8'51.073"N, 15°54'43.066"E), 17. V. 2009, více výletových otvorů v několika kmenech třešní, 1 larva, stará třešňovka je zde doplněna výsadbou mladých třešní, J. Mertlik observ.

5861: Chvojenec (Loc: 50°6'35.038"N, 15°57'24.578"E), 14. IV. 2009, výletové otvory a požerky v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5861: Vysoké Chvojno (Loc: 50°6'45.931"N, 15°58'45.421"E), 14. IV. 2009, 4 ex., v kukelních kolébkách v kůře kmenů třešní, J. Mertlik leg. et coll.

5862:  Štěpánovsko (Loc: 50°9'12.107"N, 16°3'22.273"E a Loc: 50°9'12.545"N, 16°3'20.443"E), 26. V. 2009, 2 ♀♀, kladoucí do kůry ve spodních patriích kmenů třešní, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Křivice, třešňová alej u silnice (Loc: 50°10'35.843"N, 16°7'11.646"E), 29. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenu třešně, J. Mertlik observ.

5862: Uhřínovice - Ježkovice, stará třešňovka (Loc: 50°11'24.343"N, 16°9'14.388"E), 11. IX. 2008, výletový otvor, v kůře kmenu třešně, J. Mertlik observ.; (Loc: 50°11'22.529"N, 16°9'4.711"E a Loc: 50°11'24.664"N, 16°9'11.369"E), 29. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5862: Častolovice env., vrch Strýc (Loc: 50°8'2.787"N, 16°9'43.389"E), 11. IX. 2008, výletový otvor a požerky larev v kůře kmenu třešně, J. Mertlik observ.; (Loc: 50°8'3.355"N, 16°9'46.475"E), 29. VII. 2009, výletový otvor a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5863: Synkov, step s třešněmi (Loc: 50°8'23.07"N, 16°11'58.106"E), 29. VII. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5863: Lipovka, step s třešněmi (Loc: 50°10'28.3"N, 16°14'58.948"E), 29. VII. 2009, torzo těla ♀, výletové otvory a požerky larev v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5863: Kostelec nad Orlicí, sad (Loc: 50°6'59.505"N, 16°13'32.16"E), 20. IX. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J.Mertlik observ.

5863: Záměl env. (Loc: 50°6'8.61"N, 16°16'50.44"E), 20. IX. 2009, dva výletové otvory kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5863: Záměl, rez. Zámělský borek env. (306m), step se starou třešňovkou (Loc: 50°6'9.42"N, 16°17'21.044"E), 20. IX. 2009, výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J.Mertlik observ.

5959: Klenovka, zachovalá třešňovka v obci, 2007, výletové otvory, V. Hron observ.

5959: Valy nad Labem, třešňovka (přibližně Loc: 50°1'43.048"N, 15°37'21.397"E) (ústní sdělení R. Udržal 10. XI. 2008); (Loc: 50°1'36.972"N, 15°37'25.314"E a Loc: 50°1'44.098"N, 15°37'21.812"E), 19. IX. 2009, více výletových otvorů a požerků larev v kůře dvou kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5959: Bezděkov u Přelouče, stará třešeň u silnice na kraji obce, 2007, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; (Loc: 50°0'50.769"N, 15°38'24.535"E), 3. II. 2010, 4 mrtvé ex., 2 larvy, v kůře dvou kmenů třešní, T. Staněk leg., det. et coll.

5959: Mělice, písník (Loc: 50°2'45.742"N, 15°37'24.37"E; Loc: 50°2'45.744"N, 15°37'25.375"E a Loc: 50°2'31.011"N, 15°37'21.099"E), 19. IX. 2009, 1 mrtvý ex., výletové otvory a požerky larev v kůře tří kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5960: Lázně Bohdaneč, třešňová alej (Loc: 50°4'17.041"N, 15°40'11.555"E), 19. IX. 2009, 1 larva, výletové otvory a požerky larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5960: Ráby, Kunětická hora (Loc: 50°4'51.293"N, 15°48'27.043"E), 26. XII. 1992, 2 ♂♂, 1 ♀, v kukelních kolébkách kůře kmenů třešní, J. Mertlik leg., det. et coll.; 10. IV. 1997, 1 ex., Vl. Kubík leg., J. Jelínek coll.; (Loc: 50°4'48.962"N, 15°48'33.973"E), 7. VI. 2009, více výletových otvorů v kůře asi dvaceti kmenů třešní, výletové otvory pozorovány také v jižní třešňovce (Loc: 50°4'41.969"N, 15°48'43.214"E), J. Mertlik observ.

5961: Počaply (Loc: 50°4'5.32"N, 15°50'2.604"E), 15. XI. 2008, více výletových otvorů v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

5961: Sezemice – Časy, třešňová alej (Loc: 50°3'59.996"N, 15°51'48.475"E), 15. XI. 2008, více výletových otvorů v kůře kmenů třešní, (Loc: 50°3'59.996"N, 15°51'48.475"E), 1 ♂, 1♀, 2 larvy, více výletových otvorů, v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Časy (Loc: 50°4'8.395"N, 15°53'33.763"E), 15. XI. 2008, 3 ♂♂, více výletových otvorů, v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč (Loc: 50°4'51.013"N, 15°52'22.55"E), 15. XI. 2008, torzo těla, více výletových otvorů, v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Kostěnice (Loc: 49°59'50.086"N, 15°54'16.22"E a Loc: 49°59'57.966"N, 15°54'14.722"E), 9. IX. 2009, několik výletových otvorů, v kůře dvou kmenů třešní, J. Mertlik observ.

5963: Chloumek u Chocně (Loc: 50°01'28.226''N, 16°11'5.283''E), 10. V. 1996 1 ex, na zahradě, J. Jelínek leg., det. et coll.

5963: Choceň (59-6063), VI. 1938, Ecler leg., Orlické muzeum v Chocni coll. (Poláček in Roček 1977)

6059: Lipoltice, alej u silnice (přibližně Loc: 49°58'52.732"N, 15°34'3.215"E), 19. IX. 2009, 1 mrtvý ex., více výletových otvorů a požerků larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6059: Urbanice, alej u silnice (Loc: 49°58'38.555"N, 15°33'40.442"E), 19. IX. 2009, 1 mrtvý ex., několik výletových otvorů a požerků larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6059: Sovolusky, třešňovka (Loc: 49°58'0.559"N, 15°31'48.523"E), 19. IX. 2009, 1 mrtvý ex., 3 larvy, více výletových otvorů a požerků larev v kůře tří kmenů třešní, J. Mertlik observ.

6059: Turkovice, alej u silnice (Loc: 49°57'23.732"N, 15°32'45.269"E), 19. IX. 2009, více výletových otvorů a požerků larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6059: Turkovice – Nový Dvůr, alej u silnice (Loc: 49°56'51.004"N, 15°32'48.826"E), 19. IX. 2009, 1 larva, několik výletových otvorů a požerků larev v kůře tří kmenů třešně, J. Mertlik observ.

6060: Rozhovice, Doubrava (Loc: 49°57'35.826"N, 15°42'2.452"E), 19. IX. 2009, několik starších výletových otvorů a požerků larev v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6060: Chrudim, soliterní třešně v sídlišti Rozhledna – zbytky třešňovky, 2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll. (2006 vykáceno).

6060: Chrudim-Markovice, tři soliterní třešně při výjezdu směr Třibřichy, 2008, výletové otvory, V. Hron observ.

6060: Slatiňany, třešňovka Vrchlického sady u úpravny vody Monako, zaznamenán výskyt Osmoderma eremita-nechráněno, káceno průběžně na palivo (Hynek Habal in verb.1998); (Loc: 49°54'34.776"N, 15°48'18.015"E - Loc: 49°54'50.374"N, 15°48'33.167"E), 20. XI. 2009, 1 mrtvý ex, 3 larvy, více výletových otvorů a požerků larev v několika kmenech třešní v celém areálu třešňovky, J. Mertlik observ.

6061: Tři Bubny, zbytky třešňovky směr Orel, třešně podél silnic směr Chrudim, Kočí, Vlčnov, Řestoky, 2000, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 2008, výletové otvory, V. Hron observ.

6061: Bítovany, zbytek staré třešňovky zarostlé náletem při vjezdu do obce od Orle, 2008, výletové otvory, V. Hron observ.

6061: Topol, rezervace Habrov, sad nad železniční zastávkou (Loc: 49°58'2.269"N, 15°49'55.924"E), 5. IV. 2004, třešňová alej u silnice, 1 mrtvý ex., v kůře kmenu třešně, J. Mertlik observ.

6061: Topol, třešňovka severně od obce na kraji PP Habrov, 2005, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 2008, larvy a výletové otvory, V. Hron observ.

6061: Rosice u Chrasti, rozsáhlý třešňový sad na kopci východně od Chrašické stráně (Loc: 49°54'8.346"N, 15°57'28.473"E), 29. XI. 2009, 1 ♂, v kůře kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.

6061: Chrast, Tylova ulice, torzo třešňové aleje (Loc: 49°54'9.941"N, 15°55'7.432"E), 29. XI. 2009, výletové otvory v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6061: Chrast, Chrašická stráň (Loc: 49°54'16.262"N, 15°57'0.078"E), 29. XI. 2009, 1 ♂, v kůře solitérního kmene třešně, J. Mertlik leg. et coll.;

6061: Podlažice, zpustlá třešňovka na jižních svazích východně od Chrašické stráně (Loc: 49°54'9.063"N, 15°57'18.11"E a Loc: 49°54'7.555"N, 15°57'25.324"E), více výletových otvorů v několika kmenech třešní, J. Mertlik observ.

6062: Uhersko (59-6062), zbytky třešňovky u polní cesty směr bažantnice (vykácena 1990, nově vysazena, po okrajích jednotlivě staré stromy, stepní lokalita - erodovaný opukový svah), 1998, larvy, V. Hron observ.

6062: Uhersko (poblíž obce Městec), VI. 1930, Ecler leg., Orlické muzeum v Chocni coll. (Poláček in Roček 1977).

6062: Městec u Chroustovic, třešňovka vlevo u výjezdu směr železniční stanice Uhersko, 2008, 1 ex., Rudolf Fiala leg.; (Loc: 49°59'2.77"N, 16°0'54.607"E), 20. VII. 2009, několik výletových otvorů, v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6062: Srbce, třešňovka (Loc: 49°55'0.456"N, 16°3'17.977"E), 2000, krovky v kůře kmene třešně, R. Udržal observ.

6062: Janovičky u Zámrsku, Malejov env., třešně na stepi (Loc: 49°59'5.396"N, 16°5'52.907"E), 20. VII. 2009, více výletových otvorů, v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

6062: Janovičky u Zámrsku, vrch Homole, třešňovka na svahu u silnice na Novou Ves (Loc: 49°58'46.705"N, 16°5'49.544"E), 20. VII. 2009, více výletových otvorů, v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

6062: Vinary, step (Loc: 49°57'4.531"N, 16°3'41.513"E), 20. VII. 2009, několik výletových otvorů, v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6062: Luže-Radim (60-6162), stará třešňovka (Loc: 49°54'1.292"N, 16°0'31.22"E), 9. IX. 2009, více výletových otvorů, v kůře kmenů třešní, J. Mertlik observ.

6161: Lukavice, třešně podél silnice směr Vížky a dále směr Podlíšťany a Ochoz [v roce 2008 zde intenzivně káceno, stromy nařezávány u paty, aby uschly!], 2008, 1 ex., V. Hron leg., det et coll.

6161: Zaječice – Bítovany, třešňová alej u silnice (Loc: 49°53'55.318"N, 15°52'39.427"E), 5. IV. 2004, 2 mrtvé ex., 1 larva, v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6161: Bítovany, třešňovka v polích směr Lukavice [v roce 2008 zničena z 90% tornádem], 2000, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 2008, výletové otvory, V. Hron observ.

6161: Dobrkov, udržovaná rozsáhlá třešňovka (Loc: 49°53'50.953"N, 15°59'13.345"E), 9. IX. 2009, několik výletových otvorů, v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

6162: Košumberk, Paletínská kaple env. (352m), třešňová alej (Loc: 49°53'2.389"N, 16°2'55.784"E a Loc: 49°53'2.282"N, 16°2'56.909"E), 9. IX. 2009, několik výletových otvorů, v kůře dvou kmenů třešní, J. Mertlik observ.

6162: Luže – Paletínská kaple, stará třešeň u silnice (Loc: 49°53'12.601"N, 16°2'22.966"E, 9. IX. 2009, několik výletových otvorů v kůře kmene třešně, J. Mertlik observ.

 

Poznámka: Na území Královéhradeckého kraje se jistě nachází ještě mnoho dalších osídlených třešňovek a třešňových alejí, zvláště v jeho západní části. Také v Pardubickém kraji jsem při svých cestách vynechal množství perspektivních lokalit v jeho východních oblastech. Současný počet osídlených lokalit (119) se tak může při dalších průzkumech ještě výrazně navýšit!

 

 

 

Přehled studovaných lokalit na území Královéhradeckého kraje

Blešno (step)
Loc: 50°13'3.749"N, 15°55'28.704"E (obr. 18)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Blešno step)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Bohuslavice nad Metují, vrch Králíčkův kopec (třešňovka)
Loc: 50°19'9.282"N, 16°6'12.458"E
Fotogalerie (vyhledávač: Králíčkův kopec)
Entoprůzkum: neproveden

Brod nad Labem, vrch Vinice (step) - lokalita v péči ZO ČSOP Jaro Jaroměř
Loc: 50°23'13.463"N, 15°54'58.767"E (obr. 20)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Brod nad Labem)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Brtev, Byšičky (step, třešňovka)
Loc: 50°25'15.027"N, 15°36'37.776"E a Loc: 50°25'10.168"N, 15°36'35.154"E (obr. 40)
Fotogalerie (vyhledávač: Byšičky)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn, Anthaxia candens

Bukovina u Hradce Králové [Piletice env.] (step, třešňovka)
Loc: 50°14'53.934"N, 15°52'24.26"E (obr. 11, 33 a 43)
- část stepi, zničené zalesněním na jaře 2008: Loc: 50°14'54.903"N, 15°52'24.48"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Piletice třešňovka)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens; Leseigneur et Mertlik (2007), Mertlik (2008)

Čánka, Dobříkovec (step)
Loc: 50°15'10.269"N, 16°6'25.771"E (obr. 19)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Dobříkovec)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Častolovice, vrch Strýc (step, třešňovka)
- jižní step: Loc: 50°8'0.843"N, 16°9'43.468"E (obr. 15)
- západní step: Loc: 50°8'4.36"N, 16°9'39.901"E
- jihovýchodní zalesněná step: Loc: 50°8'4.647"N, 16°9'49.983"E
- třešňovka: Loc: 50°8'2.568"N, 16°9'44.164"E
- stepky a remízky u polní cesty k Olešnici: Loc: 50°8'9.691"N, 16°9'28.015"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Častolovice Strýc)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Černčice (step)
Loc: 50°19'54.545"N, 16°5'27.931"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Černčice)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Černčice, vrch Homole (step)
- zarůstající step: Loc: 50°19'51.485"N, 16°5'15.924"E
Entoprůzkum: neproveden

Česká Skalice (step, třešňovka)
Loc: 50°24'13.235"N, 16°3'4.575"E (obr. 14)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Česká Skalice)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Čestice – Rašovice, Podchlumí (step)
Loc: 50°8'0.116"N, 16°8'56.124"E
Fotogalerie (vyhledávač: Čestice)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Dobřenice (třešňová alej)
Loc: 50°8'26.769"N, 15°38'33.84"E - Loc: 50°8'26.975"N, 15°38'37.52"E
Fotogalerie (vyhledávač: Čestice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Dolní Přím – Horní Přím (třešňové aleje)
- Dolní Přím (Loc: 50°14'14.9"N, 15°42'58.903"E)
- Horní Přím (Loc: 50°14'17.704"N, 15°43'6.316"E – Loc: 50°13'58.659"N, 15°43'38.638"E)
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Doubravice-Velehrádek (třešňovka)
Loc: 50°23'40.328"N, 15°45'22.241"E
Fotogalerie (vyhledávač: Čestice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Habřina, vrch Prašovka (step)
Loc: 50°19'33.471"N, 15°50'37.342"E
Fotogalerie (Habřina Prašivka)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Habřina, Slaný kopec (třešňová alej)
Loc: 50°19'55.033"N, 15°50'27.418"E
Fotogalerie (vyhledávač: Habřina candens)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Heřmanice nad Labem, vrch Vinice (step)
Loc: 50°23'5.163"N, 15°55'24.787"E
Entoprůzkum: neproveden

Hoříněves (step)
Loc: 50°18'52.039"N, 15°46'27.899"E
Fotogalerie (vyhledávač: Hoříněves)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Hradec Králové, Borovinka – Březhrad (třešňová alej)
Loc: 50°11'11.142"N, 15°47'53.983"E - Loc: 50°10'43.508"N, 15°47'32.648"E
Fotogalerie (vyhledávač: Borovinka Březhrad)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Hradec Králové, Třebeš, Kopec sv. Jana – západ (step, sad)
Loc: 50°10'43.14"N, 15°49'46.483"E (obr. 24)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Kopec sv. Jana step)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Hradec Králové, Třebeš, Kopec sv. Jana – jih (step, sad)
Loc: 50°10'36.233"N, 15°50'10.589"E
Fotogalerie (vyhledávač: Kopec sv. Jana pastvina)
Entoprůzkum: neproveden

Hradec Králové, Piletice, vrch Okrouhlík (step) – lokalita zničena zalesněním v roce 2007
Loc: 50°14'42.912"N, 15°52'17.394"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Okrouhlík)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Hradec Králové, Plácky (třešňovka)
Loc: 50°13'42.427"N, 15°49'20.066"E
Fotogalerie (vyhledávač: Plácky třešňovka)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Hradec Králové, Svinary, vrch Dehetník (step, bílá stráň)
Loc: 50°13'13.74"N, 15°54'28.844"E (obr. 6)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Dehetník)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus; Leseigneur et Mertlik (2007), Mertlik (2008)

Hradec Králové, Svinary, Podhůří (step, bílá stráň)
Loc: 50°13'13.74"N, 15°54'28.844"E (obr. 26)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Svinárky)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Hřibiny, Paseky (stepi, pastviny, sady)
- zarůstající step na západním okraji plošiny: Loc: 50°8'14.265"N, 16°9'40.166"E
- sad a zarůstající step na západním okraji plošiny: Loc: 50°8'25.945"N, 16°9'47.502"E
- sad na východním okraji plošiny: Loc: 50°8'20.351"N, 16°10'9.332"E
Fotogalerie (vyhledávač: Hřibiny)
Entoprůzkum: neproveden

Hubenice – Sedlice (třešňová alej)
Loc: 50°9'24.195"N, 15°42'50.928"E - Loc: 50°9'18.88"N, 15°43'23.203"E
Fotogalerie (vyhledávač: Hubenice Sedlice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Chlumec nad Cidlinou – Lišice (sad)
Loc: 50°10'1.412"N, 15°25'58.037"E, Loc: 50°10'4.433"N, 15°25'51.26"E a Loc: 50°10'4.923"N, 15°25'52.058"E
Fotogalerie (vyhledávač: Lišice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Chlumec nad Cidlinou (třešňová alej)
Loc: 50°9'24.901"N, 15°26'29.546"E a Loc: 50°9'25.01"N, 15°26'28.678"E
Fotogalerie (vyhledávač: Chlumec nad Cidlinou candens)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Jaroměř, Jaroměřský rybník env. (třešňovka)
Loc: 50°21'57.343"N, 15°56'4.017"E
Fotogalerie (vyhledávač: Jaroměř třešňovka)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Jaroměř, Na Brdcích (step)
Loc: 50°21'1.739"N, 15°56'25.645"E
Fotogalerie (vyhledávač: Na Brdcích)
Entoprůzkum: neproveden

Jaroměř, Josefov (step, třešňovka) - lokalita v péči ZO ČSOP Jaro Jaroměř
vojenský cvičák: Loc: 50°20'23.896"N, 15°56'32.79"E
třešňovka a step: Loc: 50°20'32.458"N, 15°56'3.008"E
Fotogalerie (vyhledávač: Josefov)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus a Anthaxia candens nezjištěn

Jeníkovice, vrch Turek (step, třešňovka)
- mez se stepní vegetací: Loc: 50°13'22.827"N, 15°59'42.57"E
- step: Loc: 50°13'24.252"N, 15°59'40.606"E
- ovčí pastvina s ovocným sadem (Loc: 50°13'23.431"N, 15°59'30.571"E) (obr. 25)
- třešňovka: Loc: 50°13'25.019"N, 15°59'36.181"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Turek)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Jeřičky (step)
- step osázená smrky (bažantnice): Loc: 50°20'34.078"N, 15°46'39.727"E
- step: Loc: 50°20'32.701"N, 15°46'42.285"E
Fotogalerie (vyhledávač: Jeřičky)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Uhřínovice u Voděrad – Ježkovice (třešňovka, třešňové aleje)
Loc: 50°11'24.804"N, 16°9'10.364"E (obr. 35)
Fotogalerie (vyhledávač: Uhřínovice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Jičín, vrch Zebín (step, třešňovka)
- třešňovka a zarůstající stepi: Loc: 50°27'10.624"N, 15°22'29.593"E; Loc: 50°27'9.604"N, 15°22'24.691"E a Loc: 50°27'13.123"N, 15°22'22.754"E (obr. 37)
- vojenský cvičák: Loc: 50°27'21.263"N, 15°22'23.604"E
Fotogalerie (vyhledávač: Zebín)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Kocbeře (sad)
Loc: 50°27'0.789"N, 15°51'35.34"E (obr. 34)
Fotogalerie
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Kocléřov (třešňové aleje)
Loc: 50°30'3.625"N, 15°47'7.649"E - Loc: 50°29'44.823"N, 15°47'11.195"E a Loc: 50°29'40.553"N, 15°47'48.784"E - Loc: 50°30'16.129"N, 15°47'54.257"E
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Konecchlumí, jihozápadní úpatí vrchu Hůra (step, třešňovka) - lokalita v péči ZO ČSOP Jaro Jaroměř
- třešňovka a malé stepky: Loc: 50°23'59.837"N, 15°29'10.394"E (obr. 21)
- rozsáhlejší stepní plochy: Loc: 50°23'56.57"N, 15°29'17.351"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Konecchlumí)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Krabčice (step)
- soustava rozsáhlých mezí se stepní vegetací: Loc: 50°23'37.997"N, 15°57'6.722"E (obr. 22)
- zarůstající step: Loc: 50°23'49.378"N, 15°57'6.773"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Krabčice)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Křivice (step, třešňová alej)
- stepi: Loc: 50°11'32.635"N, 16°6'34.505"E
- třešňová alej: Loc: 50°11'31.985"N, 16°6'34.792"E - Loc: 50°11'13.024"N, 16°6'53.718"E
Fotogalerie (vyhledávač: Křivice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Kvasiny, Hamernická školní rezervace (step)
Loc: 50°13'22.321"N, 16°16'52.506"E
Entoprůzkum: neproveden
Lhota pod Libčany – Osice (třešňová alej)
Loc: 50°9'46.743"N, 15°41'44.933"E - Loc: 50°9'17.079"N, 15°41'24.143"E
Fotogalerie (vyhledávač: Osice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Libčany (třešňová alej)
Loc: 50°11'34.665"N, 15°42'0.018"E
Fotogalerie (vyhledávač: Libčany)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Libišany – Pohřebačka (třešňová alej)
Loc: 50°10'6.297"N, 15°46'4.749"E - Loc: 50°9'48.049"N, 15°45'50.52"E
Fotogalerie (vyhledávač: Libišany candens)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Lipovka u Rychnova nad Kněžnou (step, třešňovka)
Loc: 50°10'28.3"N, 16°14'58.948"E
Fotogalerie (vyhledávač: Lipovka)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Lovčice u Nového Bydžova, Bludy env., NPR Kněžičky – východní část (step)
Loc: 50°8'43.921"N, 15°21'14.529"E (obr. 13)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Bludy)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Lubno (sad)
Loc: 50°14'25.297"N, 15°39'21.721"E
Fotogalerie (vyhledávač: Lubno)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Lužany (step)
Loc: 50°20'33.122"N, 15°47'16.037"E
Entoprůzkum: neproveden

Městec u Nahořan (stepi)
- zarůstající step u silnice: Loc: 50°20'55.965"N, 16°2'56.676"E
- zarůstající step u zemědělského družstva: Loc: 50°20'59.954"N, 16°3'13.943"E
Entoprůzkum: neproveden

Malé Svatoňovice (třešňovka)
Loc: 50°31'38.415"N, 16°3'19.284"E
Fotogalerie (vyhledávač: Malé Svatoňovice)
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Mokré, vrch Horka (stepi, třešňovka)
- kosená step: Loc: 50°15'10.615"N, 16°4'43.568"E (obr. 17)
- zarůstající step: Loc: 50°15'12.028"N, 16°4'41.328"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Horka)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Mokré – Přepychy (třešňová alej)
Loc: 50°14'57.908"N, 16°4'45.251"E - Loc: 50°14'31.797"N, 16°6'2.615"E
Fotogalerie (vyhledávač: Čánka Přepychy)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Nová Ves u Voděrad – Přepychy u Opočna (třešňová alej)
Loc: 50°12'34.884"N, 16°7'6.523"E - Loc: 50°13'58.794"N, 16°6'41.026"E
Fotogalerie (vyhledávač: Nová Ves Přepychy)
Entoprůzkum: neproveden

Nové Město (třešňová alej - mrtvé stromy)
Loc: 50°8'59.192"N, 15°28'56.307"E - Loc: 50°8'58.959"N, 15°28'57.867"E (obr. 32)
Fotogalerie (vyhledávač: Nové Město)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Nové Město – Písek (třešně u železniční zastávky Nové Město nad Cidlinou)
Loc: 50°9'3.234"N, 15°30'4.463"E a Loc: 50°9'1.719"N, 15°30'2.986"E
Fotogalerie (vyhledávač: Písek)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Olešnice u Rychnova nad Kněžnou (step, bílá stráň, sad)
- sad: Loc: 50°8'33.199"N, 16°9'16.541"E
- na sad navazující step a bílé stráně: Loc: 50°8'34.405"N, 16°9'15.789"E
- step v obci: Loc: 50°9'13.242"N, 16°9'4.554"E
Fotogalerie (vyhledávač: Olešnice)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Opočno (step, třešňovka)
- step: Loc: 50°15'56.018"N, 16°6'22.538"E
- třešňovka: Loc: 50°15'53.634"N, 16°6'24.705"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Opočno třešňovka)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Opočno pod Orlickými horami, Vodětín (sad)
Loc: 50°16'6.29"N, 16°4'50.509"E
Fotogalerie (vyhledávač: Vodětín sad)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Osičky – Syrovátka (třešňová alej)
Loc: 50°8'48.355"N, 15°40'29.816"E - Loc: 50°9'4.369"N, 15°40'4.04"E (obr. 10)
Fotogalerie (vyhledávač: Osičky Syrovátka)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Ostroměř (třešňovka)
Loc: 50°22'38.276"N, 15°33'1.838"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Podbřezí (sad)
Loc: Loc: 50°15'32.437"N, 16°12'41.822"E
Fotogalerie (vyhledávač: Podbřezí)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Podhradí u Jičína, vrch Veliš (step, třešňovky)
- třešňovka na severním svahu (Loc: 50°25'10.123"N, 15°18'55.516"E) (obr. 36)
- třešňovka a zarůstající stepi na jižním svahu (Loc: 50°24'58.479"N, 15°18'51.436"E a Loc: 50°24'59.718"N, 15°18'57.132"E)
Fotogalerie (vyhledávač: Veliš)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Provodov, Václavice (třešňovka)
Loc: 50°23'34.155"N, 16°7'22.699"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Provoz (solitérní třešně)
Loc: 50°17'57.556"N, 16°11'16.327"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Přepychy u Opočna (step, třešňovka)
třešňovka a louky a meze u obory se zbytky stepní vegetace: Loc: 50°14'18.743"N, 16°6'47.447"E
Entoprůzkum: neproveden

Přepychy u Opočna (třešňovka)
třešňovka: Loc: Loc: 50°13'29.159"N, 16°6'8.011"E
Fotogalerie (vyhledávač: Přepychy candens)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Račice nad Trotinou (stepi)
- step u železniční trati: (Loc: 50°18'48.537"N, 15°47'26.494"E)
- zarůstající step a třešňovka: Loc: 50°18'33.941"N, 15°48'36.023"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Račice nad Trotinou)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Račice nad Trotinou – Rodov (stepi)
Loc: 50°18'24.572"N, 15°48'37.835"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Račice nad Trotinou Rodov)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Roztoky nad Metují (step)
- step: Loc: 50°20'7.81"N, 16°1'48.942"E
- zarůstající step (bývalé pastviny): Loc: 50°20'4.822"N, 16°1'57.274"E
Fotogalerie (vyhledávač: Roztoky)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Rožnov (třešňovka)
Loc: 50°20'38.297"N, 15°51'6.381"E a Loc: 50°20'34.372"N, 15°51'7.323"E
Fotogalerie (vyhledávač: Rožnov candens)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Rtyně u Velichovek (step, bílá stráň)
Loc: 50°21'26.779"N, 15°51'48.496"E
Fotogalerie (vyhledávač: Rtyně)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Rychnovek, Na Drahách (malá třešňovka, nově vznikající step, pastvina)
- třešňovka a zarůstající mez: Loc: 50°21'13.49"N, 15°57'13.548"E
- svah s obnovující se stepní vegetací (dříve rozorávaný): Loc: 50°21'17.702"N, 15°57'28.916"E
- pastvina: Loc: 50°21'25.068"N, 15°57'54.42"E
Fotogalerie (vyhledávač: Rychnovek)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Semechnice, vrch Chlum (stepi)
- malé stepi na okraji lesa Chlum: Loc: 50°16'23.226"N, 16°8'51.75"E; Loc: 50°16'15.23"N, 16°8'58.126"E; Loc: 50°16'11.646"N, 16°9'0.464"E (obr. 23)
- velká step Pustina: Loc: 50°16'16.557"N, 16°8'31.938"E (obr. 27)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Semechnice Chlum nebo Semechnice Pustina)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Semechnice – Podchlumí, západní svah vrchu Chlum (třešňovka)
Loc: 50°15'48.778"N, 16°10'15.882"E
Fotogalerie (vyhledávač: Semechnice Podchlumí)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Semínova Lhota – PP Na víně (step, třešňovka) (Dvořák 2009)
Loc: 50°31'2.755"N, 15°16'18.265"E
Entoprůzkum: neproveden

Slavětín nad Metují, obora (step)
Loc: 50°19'37.403"N, 16°3'44.613"E
Fotogalerie (vyhledávač: Slavětín nad Metují)
Entoprůzkum: neproveden

Slavětín nad Metují, rybník Tuří (stepi a třešňovka)
- třešňovka u silnice: Loc: 50°19'28.089"N, 16°3'39.904"E
- třešňovka nad rybníkem Tuří (vyhlídka): Loc: 50°19'12.494"N, 16°3'28.027"E
- step: Loc: 50°19'21.591"N, 16°3'38.798"E
Fotogalerie (vyhledávač: Slavětín nad Metují Tuří)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, Jedlinská Lhota (třešňovka)
Loc: 50°9'14.825"N, 16°15'34.779"E
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (sad)
Loc: 50°9'7.556"N, 16°16'17.826"E
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Starý Bydžov (třešňová alej)
Loc: 50°15'20.414"N, 15°27'38.771"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Starý Sedloňov (solitérní třešeň)
Loc: 50°32'53.556"N, 16°0'57.869"E
Fotogalerie (vyhledávač: Starý Sedloňov)
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Stěžery – Stěžírky (třešňové aleje)
- Stěžery: Loc: 50°13'14.121"N, 15°44'35.338"E (obr. 31)
- Stěžírky: Loc: 50°13'37.156"N, 15°44'4.934"E
Fotogalerie (vyhledávač: Stěžery)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Stolín (step) - lokalita v péči ZO ČSOP Jaro Jaroměř
přibližně Loc: 50°28'1.531"N, 16°3'53.869"E
Entoprůzkum: neproveden

Sudín (třešňová alej)
Loc: 50°17'21.487"N, 16°14'27.664"E
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Synkov (step, třešňovka)
Loc: 50°8'23.07"N, 16°11'58.106"E
Fotogalerie: (vyhledávač: Synkov)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Velichovky, Kostelní vrch (stepi) - lokalita v péči ZO ČSOP Jaro Jaroměř
Loc: 50°21'43.366"N, 15°51'12.101"E
Fotogalerie (vyhledávač: Velichovky)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Velichovky, obora (step –pastvina na jihozápadním svahu kopce)
Loc: 50°21'11.714"N, 15°49'40.748"E
Fotogalerie (vyhledávač: Velichovky obora)
Entoprůzkum: neproveden

Velká Jesenice, údolí Rozkoše (stepi, třešňovka)
- třešňovka: Loc: 50°21'29.12"N, 16°3'7.402"E
- step: Loc: 50°21'31.814"N, 16°3'10.27"E
Ortofotomapa
- meze se stepní vegetací: Loc: 50°21'46.101"N, 16°3'28.909"E; Loc: 50°21'46.491"N, 16°3'35.928"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Velká Jesenice)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Velký Třebešov (ovocný sad)
Loc: 50°23'32.877"N, 15°59'36.434"E
Fotogalerie (vyhledávač: Velký Třebešov)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Velký Vřešťov (step, třešňovka) - lokalita v péči ZO ČSOP Jaro Jaroměř
- step neudržovaná: Loc: 50°21'42.35"N, 15°45'42.839"E (obr. 16)
- step kosená: Loc: 50°21'39.507"N, 15°45'36.973"E
- třešňovka: Loc: 50°21'45.499"N, 15°45'56.353"E (obr. 41)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Vřešťov)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Veselice nad Metují, Nouzín (step, třešňovka)
- malá třešňovka: Loc: 50°20'42.379"N, 16°2'4.767"E
- step: Loc: 50°20'44.828"N, 16°2'9.627"E
- step zničená výsadbou smrku: Loc: 50°20'43.139"N, 16°2'8.452"E
- pastvina: Loc: 50°20'54.763"N, 16°1'13.475"E
Fotogalerie (vyhledávač: Veselice Nouzín)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Volanov (sad)
Loc: 50°33'23.101"N, 15°52'37.953"E
Fotogalerie (vyhledávač: Volanov)
Entoprůzkum: výskyt Anthaxia candens nezjištěn

Vysoká nad Labem, vrch Lhota (step, bílé stráně, třešňovka) - lokalita v péči ZO ČSOP Jaro Jaroměř
Loc: 50°9'12.4"N, 15°49'57.889"E (obr. 5)
- nově odlesněná část stepi: Loc: 50°9'12.984"N, 15°49'59.915"E
- třešňovka: Loc: 50°9'11.492"N, 15°50'0.343"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Vysoká nad Labem Lhota )
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Výrava (stepi, třešňovka)
- třešňovka: Loc: 50°13'25.019"N, 15°59'36.181"E a Loc: 50°15'36.476"N, 15°59'58.612"E (obr. 42)
- stepi: Loc: 50°15'55.002"N, 15°59'29.577"E; Loc: 50°16'8.546"N, 15°59'5.56"E; Loc: 50°16'8.546"N, 15°59'5.56"E; Loc: 50°16'8.546"N, 15°59'5.56"E; Loc: 50°16'38.188"N, 15°58'25.196"E
Fotogalerie (vyhledávač: Výrava)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Vysokov (step, třešňovka)
- stráně nad zářezem železniční trati: Loc: 50°24'17.813"N, 16°6'42.568"E, Loc: 50°24'20.597"N, 16°7'1.176"E
- třešňová alej: Loc: 50°24'27.219"N, 16°7'1.179"E - Loc: 50°24'18.564"N, 16°7'5.535"E
Fotogalerie (vyhledávač: Vysokov)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Zádolí u Trnova (třešňovka)
Loc: 50°14'27.029"N, 16°8'44.264"E
Fotogalerie (vyhledávač: Zádolí)
Entoprůzkum: Anthaxia candens
Záměl, rez. Zámělský borek env. (step, třešňovka)
Loc: 50°6'9.42"N, 16°17'21.044"E (obr. 28)
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Záměl)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Zboží u Dvora Králové nad Labem (solitérní třešně u silnice)
Loc: 50°26'20.818"N, 15°51'13.564"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Zvole, Zvolský vrch (step na okrajích polní cesty)
(Loc: 50°21'30.229"N, 15°59'21.524"E)
Fotogalerie (vyhledávač: Zvole)
Entoprůzkum: neproveden

 

Přehled studovaných lokalit na území Pardubického kraje

Bezděkov u Přelouče (stará třešeň u silnice na kraji obce)
Loc: 50°0'30.114"N, 15°38'41.544"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Bělá u Luže (bílé stráně) (Dolanský 2002)
Loc: 49°53'43.719"N, 16°0'2.132"E
Entoprůzkum: neproveden

Bítovany (zbytek staré třešňovky zarostlé náletem při vjezdu do obce od Orle)
Přibližně Loc: 49°54'5.337"N, 15°51'37.246"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Bítovany – Zaječice (třešňová alej)
Loc: 49°53'55.318"N, 15°52'39.427"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Bítovany – Lukavice (třešňovka v polích směr Lukavice - z 90% zničena tornádem v roce 2008)
Přibližně Loc: 49°53'41.184"N, 15°51'10.551"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Časy (step – malý motokrosový areál)
Loc: 50°4'4.681"N, 15°53'28.413"E
Ortofotomapa
Fotogalerie vyhledávač: Časy
Entoprůzkum: Agriotes gallicus, Anthaxia candens

Časy – Sezemice (třešňová alej)
Loc: 50°4'8.098"N, 15°52'39.328"E - Loc: 50°3'59.872"N, 15°51'47.768"E
Fotogalerie (vyhledávač: Časy Sezemice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Dobrkov (třešňovka)
Loc: 49°53'50.953"N, 15°59'13.345"E
Fotogalerie (vyhledávač: Dobrkov)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Hoděšovice (třešňovka)
Loc: 50°8'51.073"N, 15°54'43.066"E
Fotogalerie (vyhledávač: Hoděšovice třešňovka)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Horní Ředice (step u silnice) - jižní svah úvozu
Loc: 50°4'16.442"N, 15°58'2.506"E
Fotogalerie (vyhledávač: Holice gallicus)
Entoprůzkum: Agriotes gallicus

Chrast u Chrudimě, PP Chrašická stráň (step, bílé stráně, třešňovka) (Dolanský 2002, Duchoslav 2009)
Loc: 49°54'21.138"N, 15°56'52.829"E - Loc: 49°54'11.555"N, 15°57'12.344"E (obr. 29)
Fotogalerie (vyhledávač: Chrašická stráň)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Chrudim – sídliště Rozhledna (soliterní třešně – zbytky třešňovky, v roce 2006 vykácena).
Přibližně Loc: 49°57'15.247"N, 15°46'45.788"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Chrudim – Markovice (tři solitérní třešně při výjezdu směr Třibřichy)
Loc: 49°57'31.141"N, 15°45'35.628"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Chvojenec (třešňová alej)
Loc: 50°6'35.038"N, 15°57'24.578"E (obr. 38)
Fotogalerie (vyhledávač: Chvojenec)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Janovičky u Zámrsku (step – pastvina)
Loc: 49°59'17.359"N, 16°6'8.421"E
Fotogalerie (vyhledávač: Janovičky)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Janovičky u Zámrsku, Malejov (step, třešňovka)
Loc: 49°59'4.734"N, 16°5'52.716"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Malejov candens)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Janovičky u Zámrsku, vrch Homole (step, sad)
Loc: 49°58'46.986"N, 16°5'51.408"E
Fotogalerie (vyhledávač: Malejov Vraclav)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Anthaxia candens

Klenovka (třešňovka)
Přibližně Loc: 50°1'34.062"N, 15°35'46.088"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Kostěnice (třešňová alej – torzo)
Loc: 49°59'50.086"N, 15°54'16.22"E a Loc: 49°59'57.966"N, 15°54'14.722"E)
Fotogalerie (vyhledávač: Kostěnice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Lipoltice (ovocná alej)
Loc: 49°58'52.732"N, 15°34'3.215"E
Fotogalerie (vyhledávač: Lipoltice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Lukavice – Vížky (třešnová alej podél silnice směr Vížky a dále směr Podlíšťany a Ochoz) - v roce 2008 intenzivně káceno, stromy nařezávány u paty, aby uschly!
přibližně Loc: 49°52'49.477"N, 15°50'39.174"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Luže – Střemošice, vrch Klapalka (sad)
Loc: 49°53'19.045"N, 16°3'28.296"E
Fotogalerie (vyhledávač: Luže Klapalka)
Entoprůzkum: neproveden

Luže – Bílý Kůň (třešňová alej)
Loc: 49°53'12.601"N, 16°2'22.966"E - Loc: 49°53'2.282"N, 16°2'56.909"E – Loc: 49°52'55.434"N, 16°3'46.622"E
Fotogalerie (vyhledávač: Luže Bílý Kůň)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Mentour (step) – lokalita zničena vybudováním vodní nádrže
Loc: 49°56'47.41"N, 16°1'36.645"E
Entoprůzkum: neproveden

Městec (třešňovka vlevo od silnice směr železniční stanice Uhersko)
(Loc: 49°59'2.77"N, 16°0'54.607"E
Fotogalerie (vyhledávač: Městec candens)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Mravín (step, třešňovka)
Loc: 49°56'37.437"N, 16°3'35.348"E
Fotogalerie (vyhledávač: Mravín třešňovka)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Mravín, VKP Stráň u Mravína (step, bílé stráně) (Dolanský 2002)
Loc: 49°56'33.696"N, 16°3'14.168"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Mravín quasimus)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Mertlik (2009)

Ostřetín env. (step na okraji borového háje – Laibner 1977)
GPS nezjištěno - lokalitu jsem nenalezl
Entoprůzkum: Agriotes gallicus; Laibner (1977)

Ostřetín, VKP Chmelnice (step) – západní část zničena rekultivací (2002-2005), zbytek zarůstá.
Loc: 50°2'9.156"N, 16°1'55.92"E
Ortofotomapa
Entoprůzkum: recentní výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Laibner (1977)

Počaply (třešňovka)
Loc: 50°4'5.32"N, 15°50'2.604"E
Fotogalerie (vyhledávač: Počaply)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Poděčely – Beziny (= lokalita vytipovaná k budoucímu průzkumu podle leteckých snímků)
Loc: 49°56'53.156"N, 16°1'1.843"E
Entoprůzkum: neproveden

Podlažice (třešňovka)
Loc: 49°54'7.857"N, 15°57'21.094"E - Loc: 49°54'6.361"N, 15°57'25.827"E
Fotogalerie (vyhledávač: Podlažice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Přibylov (bílé stráně) (Dolanský 2002)
Loc: 49°51'41.92"N, 15°59'3.678"E)
Entoprůzkum: neproveden

Ráby, Kunětická hora (třešňovka, step, pastvina)
- třešňovka u parkoviště: Loc: 50°4'48.962"N, 15°48'33.973"E (obr. 39)
- třešňovka na jižním svahu: Loc: 50°4'41.969"N, 15°48'43.214"E
- malá zarůstající step: Loc: 50°4'44.572"N, 15°48'55.183"E
Fotogalerie (vyhledávač: Kunětická hora třešňovka)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn, Anthaxia candens

Radim (třešňovka)
Loc: 49°54'1.292"N, 16°0'31.22"E)
Fotogalerie (vyhledávač: Luže Radim)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Rosice u Chrasti, Na Doubravách (třešňovka)
Loc: 49°54'9.819"N, 15°57'30.457"E
Fotogalerie (vyhledávač: Rosice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Slatiňany, Vrchlického sady u úpravny vody Monako (třešňovka)
(od roku 2009 probíhají práce na revitalizaci třešňovky)
Loc: 49°54'34.776"N, 15°48'18.015"E - Loc: 49°54'50.374"N, 15°48'33.167"E (obr. 30)
Fotogalerie (vyhledávač: Slatiňany candens)
Entoprůzkum: Anthaxia candens; zaznamenán výskyt páchníka Osmoderma barnabita (Hynek Habal in verb. 1998).

Sovolusky u Přelouče (třešňovka)
Loc: 49°58'0.667"N, 15°31'49.728"E
Fotogalerie (vyhledávač: Sovolusky)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Srbce (třešňovka)
Loc: 49°55'0.456"N, 16°3'17.977"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Střemošice, PR Střemošická stráň (step, bílé stráně) (Dolanský 2002)
Loc: 49°53'39.139"N, 16°4'26.177"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Střemošická stráň)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn; Leseigneur et Mertlik (2007), Mertlik (2008), Mertlik (2009)

Střemošice, U Žižkova stolu (step)
Loc: 49°53'10.125"N, 16°3'54.762"E
Fotogalerie (vyhledávač: Střemošice U Žižkova stolu)
Entoprůzkum: neproveden

Šachov (step, bílá stráň na jihozápadních svazích, které vznikly po odtěžení části kopce)
Loc: 50°5'49.879"N, 16°6'49.057"E
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn

Topol, rezervace Habrov (sad na svahu nad železniční zastávkou)
Loc: 49°58'2.269"N, 15°49'55.924"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Topol (třešňovka severně od obce na kraji PP Habrov)
Přibližně Loc: 49°57'57.103"N, 15°50'9.614"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Tři Bubny (zbytky třešňovky u silnice směr Orel)
Přibližně Loc: 49°55'38.787"N, 15°50'52.965"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Tři Bubny (třešnové aleje podél silnic směr Chrudim, Kočí, Vlčnov, Řestoky)
Přibližně Loc: 49°56'2.116"N, 15°50'50.765"E; Loc: 49°55'48.808"N, 15°51'21.632"E; Loc: 49°56'16.928"N, 15°51'19.722"E a Loc: 49°56'16.928"N, 15°51'19.722"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Turkovice (třešňová alej)
Loc: 49°57'20.255"N, 15°32'46.096"E
Fotogalerie (vyhledávač: Turkovice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Uhersko (zbytky třešňovky u polní cesty směr bažantnice) – vykácena 1990, nově vysazena, po okrajích jednotlivě staré stromy a stepní lokalita - erodovaný opukový svah
Přibližně Loc: 49°59'45.167"N, 16°1'37.366"E
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Urbanice (ovocná alej)
Loc: 49°58'38.555"N, 15°33'40.442"E
Fotogalerie (vyhledávač: Urbanice)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Valy nad Labem (třešňovka)
- třešňovka: Loc: 50°1'44.05"N, 15°37'21.761"E
- zpustlá třešňovka: Loc: 50°1'36.957"N, 15°37'25.138"E
Fotogalerie (vyhledávač: Valy candens)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Vinary u Vysokého Mýta (stepi)
Svahy západně od silnice Vinary-Mravín:
- severní zarůstající step u vsi:Loc: 49°57'31.934"N, 16°3'24.599"E
- bílé stráně: Loc: 49°57'28.405"N, 16°3'24.522"E
- step s nejpestřejším rostlinstvem: Loc: 49°57'28.405"N, 16°3'24.522"E
- jižní zarůstající step: Loc: 49°56'51.797"N, 16°3'26.531"E
Svahy východně od silnice Vinary - Mravín:
- rozsáhlý stepní komplex s několika starými třešněmi: Loc: 49°57'4.164"N, 16°3'40.953"E - Loc: 49°56'58.079"N, 16°3'40.719"E
Ortofotomapa
Fotogalerie (vyhledávač: Vinary)
Entoprůzkum: výskyt Agriotes gallicus nezjištěn, Anthaxia candens

Vraclav (sad s fragmenty stepi)
Loc: 49°58'18.729"N, 16°4'36.011"E
Entoprůzkum: neproveden

Vysoké Chvojno (třešňovka)
Loc: 50°6'45.931"N, 15°58'45.421"E
Fotogalerie (vyhledávač: Vysoké Chvojno)
Entoprůzkum: Anthaxia candens

Žamberk (step – pastvina na jižní stráni nad řekou Orlicí)
Loc: 50°5'21.605"N, 16°29'7.4"E
Entoprůzkum: neproveden
 

OCHRANA BIOTOPŮ

     Ochrana obou druhů, kovaříka Agriotes gallicus a krasce Anthaxia candens, spočívá tak jako je tomu u všech ohrožených a ubývajících druhů živočichů, v zachování jejich biotopů. Existence biotopů obou těchto druhů je přímo vázána na aktivní činnost lidí v krajině, tj. udržování bezlesí na stepních biotopech a cílené péči o ovocné (třešňové) sady a aleje. Zachování biotopů je proto závislé na zajištění pokračování této činnosti.
     Problematiku ochrany a managementu nelesních stanovišť podrobně zpracovali autoři Konvička, Beneš et Čížek (2005). Další osud ohrožených biotopů stepí a malých sadů se může ubírat několika cestami:
     První a ideální cestou je odborně regulovaný návrat lidí do krajiny se všemi jejich činnostmi, které udržovaly biodiverzitu české krajiny na vysoké úrovni (např. pastva dobytka, kosení luk, maloplošné zemědělství). Toto by bylo možné uskutečnit jen s cílenou státní podporou (např. regulací státní byrokracie, podporou malosadovnictví garantovaným výkupem plodin, podporou maloplošného pastevnictví zjednodušením veterinárních předpisů).
     Druhou cestou je péče o ohrožené biotopy specializovanými ochranářskými organizacemi či občanskými sdruženími. Tato činnost je závislá na nezměrném entusiasmu ochranářů, na finančních darech soukromých osob a dotacích od státních organizací. Bylo by ale velkou chybou, kdyby veřejnost podlehla dojmu, že medializované aktivity ochranářských organizací postačují k naplnění všech potřeb ochrany přírody ČR. Tak tomu opravdu není. Ochranáři, i když se sebevíce snaží, ani zdaleka nemohou zvládat péči o všechny ohrožené biotopy (nedostatek pracovníků, finanční náklady).
     Třetí cestou je ponechání biotopů sukcesi, tj. jejich pozvolnému zarůstání keři a stromy. Produkty tohoto přirozeného přírodního procesu jsou nazývány „Nová divočina“ (Konvička, Beneš et Čížek 2005). Přirozenou cestou zde vznikají lesostepní formace, které postupem času přecházejí v lesní stanoviště. Výsledkem sukcese je sice biotop s poměrně bohatou biodiverzitou, ale zcela nevhodný jako biotop pro druhy bezlesí.
      Čtvrtou cestou se ubírají státem dotované zalesňovací programy, s jejichž podporou nabízí lesní hospodáři zájemcům zalesnění jejich nevyužívaných pozemků (Bercha et Petřík 2006). Bohužel, toto je nejhorší ze všech čtyř cest, protože vzniká umělý biotop, který je zcela nevhodný pro druhy bezlesí. Pro biodiverzitu ČR je v tomto případě nejhorší to, že uměle zalesněné plochy se vyznačují velmi nízkou biodiverzitou. Český stát na jednu stranu garantuje zájmy ochrany přírody, ale na druhou stranu nepochopitelně podporuje cílenou likvidaci ohrožených biotopů, případně brání revitalizaci některých perspektivních území (viz úpornou snahu lesních hospodářů o trvalé zalesnění písečných přesypů).
     Kromě realizace zalesňovacích programů zde mohou nastat i jiné totální devastace stepních území jako jsou např. rekultivace, viz. případ stepi u Ostřetína. Tato step sice byla plánovaná jako přírodní památka (PP Chmelnice), ale její biologicky nejcennější západní část byla zničena rekultivací v letech 2002-2005. Nyní je zbytek tohoto zarůstajícího stepního biotopu veden jako VKP Chmelnice (Kotrla et. al. 2004).
     Další nebezpečí může hrozit např. od společností, které plánují budování slunečních elektráren. Osluněné svahy stepí a sadů přímo lákají k výstavbě komerčních objektů tohoto typu.

     Účinné ochraně stepních biotopů (toto platí i pro ostatní ohrožené typy biotopů) brání také nesystémové preferování ochrany jednotlivých „vyvolených“ chráněných druhů, nad potřebami praktické ochrany všech ohrožených druhů. Toto pojetí druhové ochrany je pouze iluzorní záležitostí, protože vědecké výzkumy hovoří jasnou řečí. Každý druh rostliny či živočicha má odlišné nároky na své životní prostředí. Každý druh osidluje jinou ekologickou niku. Každý člověk si může spočítat, kolik rostlinných nebo živočišných druhů obývá území České republiky a jaké procento z nich bylo zařazeno mezi tzv. chráněné druhy. Medializované úspěchy jednotlivých záchranných programů (=finančně náročných programů) nikdy nemohou vyvážit dramatický úbytek druhů, které tu s větší tu s menší rychlostí vymírají bez povšimnutí a bez jakékoliv pomoci. Hlavním a jediným garantem druhové ochrany může být pouze důsledná ochrana všech ohrožených biotopů. Pokud ochranu těchto biotopů naše současná společnost nezvládne, tak se stane to, že budoucí generace budou o naší době hovořit se stejným despektem, jako my dnes hovoříme o éře násilné kolektivizace zemědělství během období ranného socialismu (viz nechvalně proslulé akce rozorávání mezí), nebo budování megalomanských vodních děl. V kontextu se skutečnými příčinami vymírání živočišných a rostlinných druhů je důležité na tomto místě připomenout fatální selhání "ochranářů" při jejich nedomyšlených a kontraproduktivních snahách o kriminalizaci terénních aktivit přírodovědců, viz http://www.elateridae.com/elater/pag_uni.php?idp=44
 

ZÁVĚR

     Hlavní význam této práce spočívá v inventarizaci stepních biotopů a třešňovek, jenž byla uskutečněna v letech 2008-2009 na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, v oblastech nižších a středních poloh v povodí Labe (tzn. mimo povodí moravských řek Moravy a Svitavy). Její důležitou součástí je fotodokumentace navštívených lokalit, zachycují jejich stav v letech 2008-2009.
     Z četných pozoruhodných druhů brouků, obývajících stepní biotopy a třešňovky, byli vybráni dva typičtí zástupci. Pro stepní biotopy (formace suchých trávníků a bílé stráně) byl vybrán půdní druh kovaříka Agriotes gallicus. Pro třešňovky xylofágní krasec Anthaxia candens.
     Kovařík Agriotes gallicus je poměrně vzácný druh. Na území východočeského regionu bylo recentně zjištěno 25 osídlených lokalit. Nejvýše položené lokality byly objeveny v blízkém okolí obcí Brod nad Labem (288m), Častolovice (295m), Konecchlumí (296m), Semechnice (309m) a Česká Skalice (310m).
     Krasec Anthaxia candens byl až doposud pokládán za ohrožený a ustupující druh (Bílý 1989), avšak pouze na území východočeského regionu bylo recentně zjištěno 119 lokalit. Limitující faktory výskytu A. candens zde představují jen výskyt starších osluněných třešní a nadmořská výška. Nejvýše položené lokality na území východočeského regionu byly objeveny v blízkém okolí obcí Podhradí (396m), Doubravice (402m) a Kocbeře (425m.).
      Ochrana obou druhů, kovaříka Agriotes gallicus a krasce Anthaxia candens spočívá, tak jako je tomu u všech ohrožených druhů živočichů, v zachování jejich biotopů. Existence biotopů obou těchto druhů je přímo vázáno na aktivní činnost lidí v krajině, tj. udržování bezlesí na stepních biotopech nebo cílené péči o ovocné (třešňové) sady a aleje. Zachování jejich biotopů je závislé na zajištění pokračování této činnosti. Problematiku ochrany a managementu nelesních stanovišť podrobně zpracovali autoři Konvička, Beneš et Čížek (2005).
     Program inventarizace stepních biotopů a třešňovek východočeského regionu snad najde své uplatnění v ochranářských aktivitách Českého svazu ochránců přírody na pobočce JARO Jaroměř (http://jarojaromer.cz/), v jejich projektech na pomoc přírodě. Jedním z těchto projektů je ochrana krajových odrůd ovocných dřevin (http://jarojaromer.cz/?page_id=59), druhým projektem je péče o květnaté louky (http://jarojaromer.cz/spolek/).
     Aktivity občanského sdružení Elater (http://www.elateridae.com/elater/), za jehož podpory tato práce vznikla, jsou a budou i nadále zaměřeny na inventarizaci ohrožených biotopů České republiky a Slovenska, viz program faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae České republiky a Slovenska (http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105).


SUMMARY

     In this paper the results of inventorying the steppe biotopes and cherry orchards made in 2008-2009 in the area of Královéhradecký and Pardubický regions, areas of lower and middle position in the basin of Labe (except basins of Moravian rivers Morava and Svitava).
     Among many remarkable beetle species living in steppe biotopes and cherry orchards the two typical representatives were chosen. For the steppe biotopes (formations of dry grass and white slopes) the original species of click beetle Agriotes gallicus was chosen; for the cherry orchards the xylophagous jewel-beetle Anthaxia candens.
     The click beetle Agriotes gallicus is relateively rare species, but solely in the region of Eastern Bohemia there were found 25 localities recently. Localities with the highest position were found near Brod nad Labem (288m), Častolovice (295m), Konecchlumí (296m), Semechnice (309m) and Česká Skalice (310m).
     The jewel-beetle Anthaxia candens has been considered an endangered and retreating species (Bílý 1989) until now, but solely in the area of Eastern Bohemian region there were found 119 localities recently. The limiting factor of this beetle’s occurrence is presence of older sun cherry trees and altitude. The highest position localities in the area of Eastern Bohemia were found near villages Podhradí (396m), Doubravice (402m) and Kocbeře (425m).
     The main importance of this paper lays in the executed biotopes inventory. In the chapter “Review of studied localities” there is given geographical name of the village on whose register the collection was made. Under each locality name there is given the GPS position data (found in mapy.cz). For some representative localities there is also given a link to the photo gallery placed in the chapter “Picture Appendix”.
     For bigger and rugged steppe localities I have made a sketch of the preserved steppes in the ortho-photo maps, see “Ortho-photo map”. These maps are saved in the internet pages of Elater NGO at http://www.elateridae.com/elater/page.php?idp=32#Ortofotomapy. For smaller steppes (ex. Hollow ways with steppe vegetation), cherry orchards and alleys I didn’t make any sketch into the map, because the given GPS coordinates are sufficient for orientation and exact position.
     Photo documentation of the visited localities is an important part of this paper because the pictures show the state of the localities in years 2008-2009. some representative pictures can be found in the chapter “Picture Appendix”. The complete photo documentation can be found in the web browser at http://www.elateridae.com/galerie/search.php. If the locality photo gallery is available, there is a note by the locality name “Photo gallery (browser: ex. Blešno step)”. You write the key words (given for each locality) to the browser (see above), ex. “Blešno step”, and click “Search” to get a table with small pictures. In this table there is given the number of tables with pictures (by clicking on a number you choose the respective table). By clicking on a chosen picture you can double its size. In the browser you can write even a species name, ex. “Agriotes gallicus“, or “Anthaxia candens“. This will show you all the pictures related to the respective species (ex. For A. gallicus it is 245 pictures, for A. candens 312).
     The last line with the locality information is named “Ento-research”. Here is written whether or not the studied species were searched or found there. There is also given reference to a published coleopterological researches.

     Conservation of both species, click beetle Agriotes gallicus and jewel beetle Anthaxia candens, lays, as for all endangered animal species, in conservation of their biotopes. Existence of biotopes of both these species depends directly on active operation of people in the landscape, which means conserving the forest-free areas in the steppe biotopes or targeted management in the orchards (cherry) and alleys. These biotopes conservation depends on continual providing of these activities. The issue of protection and management of the forest-free areas were elaborated by Konvička, Beneš et Čížek (2005) in detail.


PODĚKOVÁNÍ

     Za cenné připomínky k textu článku děkuji Václavu Dušánkovi (Zábřeh), Ondřeji Konvičkovi (Zlín), Jiřímu Krátkému (Hradec Králové), Janu Pavlíčkovi (Opočno) a Bořivoji Zbuzkovi (Praha).
     Dále velice děkuji kolegům, kteří přispěli svými zkušenostmi a údaji ze svých sbírek: Ladislavu Davidovi (Hradec Králové), Vladimíru Hronovi (Chrudim), Jaroslavu Jelínkovi (Chlomek), Jiřímu Krátkému (Hradec Králové), Miroslavu Mikátovi (Hradec Králové), Bohuslavu Mockovi (MVČ Hradec Králové), Filipu Pavlovi (Vysoká nad Labem), Janu Pelikánovi (Hradec Králové) a Tomáši Staňkovi (Hradec Králové).
     Kolegovi Václavu Dušánkovi (Zábřeh) děkuji za poskytnutí fotografií imag kovaříka Agriotes gallicus a krasce Anthaxia candens. Za překlad do angličtiny děkuji Kláře Mázikové (Český Brod).


LITERATURA
 

 

BERCHA J. ET PETŘÍK Z. 2006: EU podporuje lesnictví jako součást venkova. Lesnická práce - časopis pro lesnickou vědu a praxi (In: http://lesprace.silvarium.cz/content/view/78/36/).

ČTK 2009: Zlín. Zlínský kraj chce do vybraných lokalit vrátit původní rostliny. Ecomonitor.cz, 10.9.2008 (In: http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2117293).

BÍLÝ S. 1989: Zoologické klíče. Krascovití Buprestidae. Academia, Praha, 111 pp.

DOLANSKÝ J. 2002: Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech. VČ. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 10: 285-310.

DUCHOSLAV M. 2009: Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku [Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 16 (2009): 111-132 (In: http://botany.upol.cz/prezentace/duch/publ/chrasice.pdf).

DVOŘÁK J. 2009: Přírodní památka Na víně. Časopis Krkonoše - Jizerské hory, září 2009 (In http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=10622&Itemid=32).

FARKAČ J., KRÁL D. ET ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

KONVIČKA M., BENEŠ J. ET ČÍŽEK L. 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 127 pp. (In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=82).

KONVIČKA O. 2010: Mapa rozšíření Anthaxia candens v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 10.01.2010. Dostupné na: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id169/

KOŠŤÁK J. 2006: Evropské peníze pomáhají oživit les. Společnost Městské lesy získala dotace z Unie na zalesňování bývalých zemědělských půd. Hradecké noviny, 15.2.2006 (In: http://www.silvarium.cz/content/view/1277/24/).

KOTRLA P. ET. AL. 2004: Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje. Ekotaxa, Opava, 223 pp.

KREJČOVÁ J. 2008: Les u Hradce prý ublíží broukům. Ecomonitor.cz, 6. března 2008 (In: http://www.ecomonitor.cz/clanek.shtml?x=2080273) .

LAIBNER S. 1977: O životním prostředí, aktivitě a rozšíření kovaříka Agriotes gallicus Boisduval et Lacordaire, 1835 v Československu a popis larvy tohoto druhu (Col., Elateridae). Práce a studie - přír., Pardubice, 9: 137-147.

LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín: 292 pp.

LESEIGNEUR L. ET MERTLIK J. 2007: Limonius minutus (Linnaeus, 1758) et Limonius poneli nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 76 (7-8) : 225-234.

MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2010).

MERTLIK J. 2008: Druhy rodu Limonius Eschscholtz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae). Elateridarium, 2: 156-171.

MERTLIK J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 3: 41-136.

MIKÁT M. 1989: Brouci. Anthaxia candens (p. 143). In: RYBÁŘ P. ET KOL.: Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Kruh, Hradec Králové, 392 pp.

PETRLÍK J. 2007a: Bílé stráně a jejich charakteristika. Arnika – Tým Bořena. (In: http://www.sdruzeniarnika.cz/clanky.shtml?x=2001118).

PETRLÍK J. 2007b: Mapování biotopů v Českém středohoří. České středohoří. Závěrečná zpráva z mapování provedeného v rámci projektu zaměřeného na ochranu genofondu západní části Českého středohoří, 9.7.2007. Arnika - Tým Bořena (In: http://www.arnika.org/clanky/mapovani-biotopu-v-ceskem-stredohori)

POLÁČEK K. 1977: Krascovití brouci (p. 487-504). In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. St. zeměděl. nakl., Praha, 660 pp.

ROUBAL J. 1952: Systematicko-morfologická a zoogeografická studie o Agriotes gallicus Lac. a Chrysobothris igniventris Reitt. Čas. Slez. Muz., Opava, II: 48-50.

RUSEK J. 1972: Die mitteleuropäischen Agriotes und Ectinus Arten (Coleoptera, Elateridae), mit besonderer Berücksichtigung von A. brevis und den in Felkulturen lebenen Arten. Rozpravy ČSAV, MPV 82 (2): 1-89.

ŠINDLAR M. ET AL. 2003: Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje. Příloha č. 6 Fauna na území Královéhradeckého kraje, strana 33 (In: http://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/priloha_6.pdf)

 

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

 

Obr. 11. Bukovina u Hradce Králové, třešňovka a step (21.10.2008). Biotop krasce Anthaxia candens a kovaříka Agriotes gallicus

 

 Obr. 12. Stroupeč, PP Stroupeč, 17.4.2007. Severočeské stepi jsou rozsáhlé Obr. 13. Lovčice, NPR Kněžičky, 7.10.2009.
Toto je největší z východočeských stepí
Obr. 14. Česká Skalice, třešňovka, 21.7.2009 Obr. 15. Častolovice, vrch Strýc, zpustlý sad, 26.7.2008
Obr. 16. Velký Vřešťov, 19.8.2008 Obr. 17. Mokré, vrch Horka, 11.9.2008
Obr. 18. Blešno, 7.8.2009 Obr. 19. Čánka, Dobříkovec, 20.7.2008
 Obr. 20. Brod nad Labem, vrch Vinice, 18.8.2008 Obr. 21. Konecchlumí, jz. úpatí vrchu Hůra, 26.7.2009 
Obr. 22. Krabčice, mez, 18.8.2009 Obr. 23. Semechnice, jz. úpatí vrchu Chlum, 31.7.2008 
 Obr. 24. Hradec Králové, Třebeš, Kopec sv. Jana, západní svah, 31.3.2008 Obr. 25. Jeníkovice, vrch Turek, pastvina, 30.8.2007
Obr. 26. Hradec Králové, Svinary, Podhůří, 7.8.2009  Obr. 27. Semechnice, Pustina, 15.9.2009
 Obr. 28. Záměl, třešňovka, 20.9.2009  Obr. 29. Chrast, PP Chrašická stráň, 29.11.2009
 Obr. 30. Slatiňany, Vrchlického sady, 20.10.2009 Obr. 31. Stěžery – Stěžírky, cyklostezka, 23.9.2009 
 Obr. 32. Nové Město, mrtvé třešně, 22.9.2009 Obr. 33. Bukovina u Hradce Králové, třešňovka, 10.5.2009
Obr. 34. Kocbeře (425m), solitétní třešeň, 9.8.2009   Obr. 35. Uhřínovice, třešňová alej, 29.7.2009
Obr. 36. Podhradí, vrch Veliš, třešňovka, 26.7.2009   Obr. 37. Jičín, vrch Zebín, třešňovka, 26.7.2009
 Obr. 38. Chvojenec, třešňovka, 14.4.2009 Obr. 39. Ráby, Kunětická Hora, třešňovka, 7.6.2009 
 Obr. 40. Brtev, Byšičky, sad pod kostelem sv. Petra a Pavla, 26.7.2009 Obr. 41. Velký Vřešťov, třešňovka, 19.8.2008
Obr. 42. Výrava, třešňovka, 11.11.2008  Obr. 43. Bukovina u Hradce Králové, třešňovka, 23.2.2008. Rozlomená, ale stále živá třešeň

 

TOPlist