ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 21.04.2010
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010)   strany  68-73  (01.07.2010)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 298.1kB]

 

Příspěvek k poznání Rovnokřídlých (Orthoptera)
„PR Údolí Únětického Potoka“

Contribution to the Orthoptera of
„Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“

Jiří HÁVA & Jiří HÁVA jun.

Private Entomological Laboratory & Collection
Rýznerova 37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Czech Republic,
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz


ÚVOD

     Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka s výměrou 62,1 ha je pozoruhodné území v severozápadní části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m n. m. Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka. K horní hraně svahů zasahují štěrky pleistocénních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé varianty rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny borovicí a dnes zbývají z vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jasaninou, která místy přechází do mokřadních olšin a rákosin.
     Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (Šuk 1993, 2000 a Kubíková et al. 2005). Podle dostupné literatury průzkum zde uvedených vybraných čeledí z tohoto území doposud nebyl proveden, jedná se tedy o první seznam nalezených druhů z PR Údolí Únětického Potoka.
 

METODIKA

     Na zkoumaném území byl prováděn v letech 2007-2009 individuální sběr vybraných druhů čeledí řádu Orthoptera ve dne za pomoci běžného entomologického vybavení a formou smýkáním vegetace.
     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autorů (pokud není uvedeno jinak). Determinace byla provedena prvním autorem podle práce Kočárek (2005). Druhy čeledi Tetrigidae determinoval J. Holuša (Frýdek-Místek).
     Nomenklatura čeledí je zpracována podle Kočárek (2005). Přehled druhů je řazen abecedně podle taxonomického systému.
     Mapa území je převzata: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU77.htm


Schematická mapka „PR Údolí Únětického potoka“.
Schematic map of Údolí Únětického potoka Nature Reserve.


PŘEHLED NÁLEZŮ

V tabulce je uveden přehled nálezů získaných v letech 2007-2009, přehled je stylizován podle práce Háva (2009). Nálezy jsou rozepsány následovně:
 

Taxon Datum materiál      poznámka
Taxon
Datum
Materiál
Poznámka
PRÚÚP
ÚO
ex.
obs.
více ex.
druh (species)
datum nálezu nebo pozorování (date of finding)
počet exemplářů (number of individuals)
upřesnění nálezové okolnosti
Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka (Nature Reserve)
Únětice obec (Únětice village)
exemplář
Pozorováno (observed)
více jak 50 exemplářů (more than 50 individuals)

 

Taxon Datum materiál poznámka
Řád: Orthoptera
Podřád: Ensifera
Nadčeleď: Tettigonioidea
Čeleď: Tettigoniidae
Podčeleď: Phaneropterinae
   
Leptophyes albivittata (Kollar, 1833) 26.7.2008 8 ex. ÚO, observ., hojný druh, spíše na vyšší bylinné vegetaci na okrajích cest
  5-15.7.2009 více ex. PRÚÚP, observ.
Podčeleď: Meconematinae    
Meconema thalassinum
(DeGeer, 1773)      
7.7.2008 1 ex. ÚO, na keři
  7.7.2008 1 ex. PRÚÚP, na bylinné vegetaci
  15.8.2009 1 ex. PRÚÚP, observ., ne příliš hojný druh, aktivnější spíše za soumraku
Podčeleď: Conocephalinae    
Conocephalus dorsalis dorsalis
(Latreille, 1804)                    
 26.7.2008  1 ex. PRÚÚP, na břehu potoka
   12.8.2009  2 ex. ÚO, na hrázi rybníka; na sledovaném území spíše vzácnější; jedná se o vlhkomilný druh
Podčeleď: Tettigoniinae
   
Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758) Období od června do srpna 2007-2009 více ex. PRÚÚP, observ.; výskyt na více lokalitách; spíše však na vlhčích stananovištích; hojný druh
Pholidoptera griseoaptera
(DeGeer, 1773)
28.8.2008 1 ex. PRÚÚP, na křovinovém porostu na okraji paseky
  12.8.2009 12 ex. PRÚÚP, observ., suchý křovinatý okraj lesa
Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 Období od června do srpna
2007-2009
 
více ex. ÚO, PRÚÚP, observ.; výskyt na více lokalitách, na louce a na okrajích cest přilehlých zěmědělských pozemcích; hojný druh
Nadčeleď: Grylloidea
Čeleď: Gryllidae
Podčeleď: Nemobiinae
   
Nemobius sylvestris sylvestris
(Bosc, 1792)
Období od dubna do října
2007-2009
 
více ex. PRÚÚP, observ.; výskyt na více lokalitách v listnatých porostech lesního typu; jedná se o hojný druh; imaga a nymfy žijí na zemi v listovém opadu
Podčeleď: Gryllinae    
Acheta domestica (Linnaeus, 1758) 29.7.2009 5 ex. ÚO, observ., výskyt blízko obydlí na jedné lokalitě (synanthropní druh)
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Období od května do července
2007-2009
více ex. ÚO, PRÚÚP, observ.; výskyt na více lokalitách; jedná se o hojný druh; středně suchomilný až suchomilný
Podřád: Caelifera
Nadčeleď: Tetrigoidea
Čeleď: Tetrigidae
   
Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) 10.5.2008 1 ex. PRÚÚP, na sledovaném území spíše vzácnější, pouze dvě lokality; na vlhčích místech v blízkosti potoka
  21.5.2008 2 ex. PRÚÚP, observ.
  11.4.2009 3 ex. PRÚÚP, observ.
Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893 Období od května do srpna
2007-2009
 
více ex. PRÚÚP, observ.; výskyt na více lokalitách; jedná se o hojný druh s velkým množstvím barevných odchylek závislých na podkladu; především na suchých, ale i na vlhčích místech (dospělí jedinci přezimují)
Nadčeleď: Acrididoidea
Čeleď: Acrididae
Podčeleď: Oedipodinae
   
Oedipoda caerulescens caerulescens
(Linnaeus, 1758)                                                                                                      
Období od června do září
2007-2009
 
více ex. PRÚÚP, observ.; výskyt na více lokalitách; jedná se o hojný druh s velkým množstvím barevných odchylek závislých na podkladu; sucho- a teplomilný druh

 

SOUHRN

     V příspěvku je uveden přehled 12 vybraných druhů řádu Orthoptera, nalezených nebo pozorovaných v letech 2007-2009 autory v PR Údolí Únětického potoka a blízké obce Únětice. Jedná se o první soubor faunistických údajů zmíněných vybraných druhů na sledovaném území.
     Žádný z uvedených druhů není chráněn podle zákona 114/1992 Sb. a není uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Farkač et al. 2005). Jako významnější z hlediska indikace čistoty životního prostředí lze považovat druhy Tetrix subulata (Linnaeus, 1758), Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893 a Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758).

SUMMARY

     The paper is an overview of 12 selected species of Orthoptera, found or observed in 2007-2009 authors Údolí Únětického Potoka Nature Reserve and the nearby village Únětice. This is the first set of faunistics data these selected species surveyed territory.
     None of these species is protected under the Act 114/1992 coll. and is not listed in the Red List of Threatened Species Czech Republic (Farkač et al. 2005). As an important indication of purity in terms of the environment may be considered species Tetrix subulata (Linnaeus, 1758), Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893 and Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758).

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali panu J. Holušovi (Frýdek-Místek) za cenné připomínky a rady ohledně tohoto rukopisu.

LITERATURA

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky.Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp.

HÁVA J. (2009): Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). Bohemia Centralis 29: 101-110. (in Czech, English summary)

KOČÁREK P. (2005): Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) České republiky. http://www1.osu.cz/orthoptera  Poslední aktualizace: 20. srpen 2008

KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. & kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.

ŠUK V. (1993): Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.

ŠUK V. (2000): PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Obr. 1. Lokalita druhu Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893.

Obr. 2. Lokalita druhů Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758) a Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893.

Obr. 3. Lokalita druh Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758).

Obr. 4. Imago Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)
(www.cs.wikipedia.org/wiki/Saranče_modrokřídlá)

TOPlist