ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 15.07.2010
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010)   strany  74-77  (11.08.2010)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 169.8kB]

 

Rozšíření druhu Attagenus pantherinus (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) v České republice

The distribution of the species Attagenus pantherinus (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae)
in the Czech Republic

Háva Jiří


Private Entomological Laboratory & Collection,
Rýznerova 37, CZ-252 62 Únětice u Prahy Praha-západ, Czech Republic
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz


Abstract. Faunistic data of the dermestid species Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814) from the Czech Republic are summarized. First concrete locality from Moravia are provided.

Key words: faunistic, Coleoptera, Dermestidae, Attageninae, Attagenus pantherinus, Czech Republic
 

ÚVOD

     Cílem tohoto příspěvku je sumarizace všech dostupných údajů o druhu Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814) z čeledi Dermestidae podčeledi Attageninae v České republice, které se podařilo shromáždit. V minulosti byla data o tomto druhu publikována velmi málo a často se špatnou determinací, proto bylo nutno přistoupit i k revizi materiálu. K druhu byl také přiřazen stupeň ohrožení v České republice podle kategorií IUCN (Háva 2005a,b).

 


VÝSLEDKY

Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814)

     Druh Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814) patří mezi poměrně nápadné druhy evropské fauny čeledi Dermestidae. Náleží do podčeledi Attageninae tribu Attagenini. Jeho velikost je 4-6 mm. Krovky a štít jsou tmavě hnědé až černé s nápadným bílým a žlutým chloupkováním (obr. 1).

     V České republice jsou údaje o tomto druhu spíše sporadické z celého území státu. Doklady o jeho výskytu končí počátkem 80 let, poté nebyl z našeho území hlášen. Souhrn všech dostupných a prokázaných údajů z ČR ukazuje Obr. 2. Některé údaje na lokalitních štítcích neumožňují zjistit přesné lokality (habitaty) výskytu a proto nejsou zahrnuty do Obr. 2. Všechny uvedené nálezy z území ČR jsou učiněny vesměs náhodně a na různých biotopech.

     Mroczkowski (1989) uvádí dílčí poznatky o bionomii a larválním vývoji druhů blanokřídlých (Hymenoptera) rodů: Bombus Latreille, 1802, Osmia Panzer, 1806, Anthophora Latreille, 1803, Colletes Latreille, 1802 a hodnotí tento druh jako „apodeicola“ a „entomonecrophaga“. Mroczkowski (1975) uvádí, že dospělí jedinci se nalézají v lesích na dřevěných budovách, kde posedávají na osluněných plochách nebo na květech v blízkosti těchto budov. Přesný larvální vývoj však doposud není spolehlivě znám.

Obr. 1. Habitus druhu Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814).
Fig. 1. Dorsal view of Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814).
 

 

     Literární data týkající se našeho území: Lokaj (1870), Kliment (1889) a Klapálek (1903) tento druh neuvádějí; Roubal (1936) uvádí tento druh jako vzácný z Podkarpatské Rusi: Mukačevo (dnes Ukrajina); Kalík (1946) uvádí tento druh ze „Slovakia“; Javorek (1947) uvádí pouze sdělení „neobyčejně vzácný druh“; Mroczkowski (1975) uvádí „Slezsko“; Kalík (1986) uvádí první konkrétní lokality tohoto druhu pro Čechy:

     Bohemia c., Dobřichovice (6051), 12.V.1907, Veselý lgt, 1ex., coll. V. Kalík.
     Bohemia or., Hraštice (5763), 10.V.1970, J. Horák lgt., 1ex., coll. J. Horák.
     Bohemia bor., Litoměřice-Pokratice (5450), 26.IV.1977, V. Kliešť lgt., 1ex., coll. V. Kliešť.

     Burakowski et al. (1986) uvádí Beskydy (Polskou část); Kalík (1993) v Checklistu České republiky a Slovenska uvádí výskyt „Bohemia a Slovakia“; Háva (2001) v doplněném Checklistu uvádí „Bohemia, Moravia, Slovakia“; Moravia jako první nález ovšem bez bližších údajů.

     Autor revidoval velké množství soukromých sbírek, ve většině případů se jednalo o původní špatnou determinaci druhu Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799), v následujících sbírkách byli determinovány následující exempláře druhu Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814).

Sbírka autora: „Bohemia“, 1 ex.; „Moravia“, 1 ex. (oba kusy bez bližších údajů); Moravia bor.,     Šumperk (6067), 1966, bez jména sběratele, 1 ex.
Národní Museum Praha: Mukačevo [Ukrajina] 7.VI.1928, A. Vávra lgt., 1 ex., na poraněném stromu;
Muzeum východních Čech, Hradec Králové: Bohemia bor., Pokratice (5450), 9.V.1983, V. Kliešť l  gt., L. Daněk det. 1986, 1 ex., J. Háva revid.

     V následujících muzeálních sbírkách tento druh zjištěn nebyl: Moravské Muzeum Brno; Vlastivědné Muzeum Olomouc; Ostravské Muzeum; Opavské Muzeum; Západočeské Muzeum, Plzeň; Regionální Muzeum Kolín; Oblastní Muzeum Brandýs Nad Labem.
 

Obr.2. Rozšíření Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814) v České republice.
Fig. 2. Distribution of the Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814) in the Czech Republic.


ZÁVĚR

     Závěrem lze říci, že se jedná o velmi vzácný druh nejen naší fauny, ale i fauny střední Evropy, s velmi specifickým larválním vývojem. Je pravděpodobné, že na území České republiky je tento druh již vymizelý, poslední známý nález tohoto druhu pochází z roku 1983. Lze však vzhledem k vývoji a skrytém způsobu života imág předpokládat, že bude opět objeven. V posledních letech je sbírán v relativně větším množství v Německu v Turingenu do nárazových lapačů (Kopetz & Weigel 2003, 2006), jednotlivě je sbírán i v Polsku (Ruta et al. 2005, Milkowski & Ruta 2008). Tento druh je zapsaný v Červeném seznamu České republiky, Německa i Polska.


PODĚKOVÁNÍ

     Rád bych poděkoval všem kolegům jak sběratelům tak kurátorům muzeálních sbírek za spolupráci a poskytnutí údajů. Dále bych rád poděkoval panu Petru Zahradníkovi (Praha) za cenné připomínky k textu.
 

LITERATURA

Háva J. 2001: Seznam československých brouků (Coleoptera: Dermestidae). [Check-list of Czech and Slovak Beetles (Coleoptera: Dermestidae)]. Studie a Zprávy Okresního muzea Praha-východ, 14: 75-79. (in Czech, English abstract)

Háva J. 2005a: Dermestidae, p. 479. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds).: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

Háva J. 2005b: Dva druhy chráněných kožojedovitých brouků. [Two protected species of dermestid beetles]. Ochrana Přírody, 60: 11. (in Czech)

Javorek V. 1947: 28. čeleď: Dermestidae pp. 360-366. In: Klíč k určování brouků ČSR. Olomouc: R. Promberger, 956 pp. (in Czech).

Kalík V. 1946a: Příspěvek k poznání Československých kožojedů (Dermestidae). [Notice a la connaissance des Dermestides en Tchécoslovaquie.]. Folia Entomologica,Brno, 9: 73-77 (in Czech, French abstr.).

Kalík V. 1986b: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Dermestidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 83: 155-156.

Kalík V. 1993: Dermestidae, pp. 84-85. In: Jelínek J. (ed.): Check-list of Czechoslovak insects 4 (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana, Supplementum,1: 3-172 (in English and Czech).

Klapálek F. 1903: Atlas brouků středoevropských. Část´ prvá. Praha: I. L. Kober, 462 pp. (in Czech).

Kliment J. 1899: Čeští Brouci. Německý Brod: J. Kliment, xvi + 811 pp. + 46 pls (in Czech).

Kopetz A. & Weigel A. 2003: Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2000 bis 2003 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). Thüringer Faunistische Abhandlungen, 9: 149-168.

Kopetz A. & Weigel A. 2006: Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen aus den Jahren 2004 bis 2006 und Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). Thüringer Faunistische Abhandlungen,11: 97-122.

Lokaj E. 1870: Seznam brouků českých. Archiv pro Přírodnické Proskoumání Čech Vydávané od Obou Komitétů pro Výzkum Zemský, 1: 7-77. (in Czech).

Miłkowski M. & Ruta R. 2008: Skórnikowate (Coleoptera: Dermestidae) okolic Rädomia. Wiadomosci Entomologiczne, 27: 9-15.

Mroczkowski M. 1975: Dermestidae, Skornikowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski. Tom 4. Polska Akademia Nauk, Institut Zoologici Warszawa, 162 pp.

Mroczkowski M. 1989: Dermestidae pp. 124-132. In: Koch K. (ed.): Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Band 2. Krefeld: Goecke & Evers, 382 pp.

Roubal J. 1936: Katalog coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi na základě bionomickém a zoogeografickém a spolu systematický doplněk Ganglbauerových "Die Käfer von Mitteleuropa" a Reitterovy "Fauna Germanica". Díl II. Bratislava: Slovanský ústav v Nakladatelství Orbis, 434 pp.

Ruta R., Konwerski S., Królik R., Lasoń A. & Miłkowski M. 2005: New records of dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) in Poland. Part 1. Dermestinae, Trinodinae and Attageninae. Wiadomosci Entomologiczne, 24: 213‑218.

 

CONCLUSION

     In conclusion, it is a very rare species, not only of our fauna, but also fauna of Central Europe, with a very specific larval development. It is quite likely that the Czech Republic this type have disappeared, the last known finding of this kind dates from 1983 but it can be assumed due to the development of a hidden life image, it will again be discovered. In recent years, is collected in relatively large quantities in Germany: Turingen crash traps (Kopetz & Weigel 2003, 2006), is collected separately in Poland (Ruta et al. 2005 Milkowski & Ruta 2008). This species is registered in the Red List of Czech Republic, Germany and Poland.

 

TOPlist