ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 10.01.2013
ELATERIDARIUM ročník 7 (2013)   strany  29-44  (21.02.2013)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 6.9MB]

 

Poznámky k bionomii, rozšíření a ochraně biotopů Ctenicera heyeri a Ctenicera virens (Coleoptera, Elateridae)

Notes on bionomics, occurrence and protection of biotopes Ctenicera heyeri and Ctenicera virens (Coleoptera, Elateridae)

Václav Dušánek

Kahlikova 19, CZ - 78901, Zábřeh
dusanek@elateridae.com


Abstract. This work includes new findings from the bionomics of larvae and adult click-beetles Ctenicera heyeri (Saxesen, 1838) and C. virens (Schrank, 1781), recent results of faunistic mapping of both species in the area of the Czech Republic and Slovakia, photo documentation of localities and proposals for practical protection of their biotopes.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Ctenicera heyeri, Ctenicera virens, bionomy, distribution, protection, Czech Republic

 

Materiál a metodika

     Informace o biologii studovaných druhů jsem získal vlastním dlouholetým sběrem, chovem a pozorováním, prováděným na území České republiky, Slovenska a v dalších zemí Evropy. Připojené faunistické údaje byly získány z programu faunistického mapování na území České republiky a Slovenska (Mertlik 2007). Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců, vycházejících z prací Novák (1989) a Zelený (1972). Základní údaje z lokalitních štítků jsou zapsány v jednotném stylu za použití standardních zkratek.


Poznámky k bionomii Ctenicera heyeri

     Dosavadní publikované poznatky o bionomii tohoto druhu jsou velmi sporadické. (Bucholz & Kubisz 2009) uvádějí, že samice kladou svá vajíčka mělko pod povrch půdy a larvy prodělávají svůj vývoj ve vrchní vrstvě půdy na vlhkých a osluněných místech. Potravou larev jsou stejně jako u dalších druhů rodu Ctenicera rozkládající se organické zbytky a živí, málo pohybliví půdní bezobratlí. Imaga tohoto druhu byla zaznamenána v podhorských a horských oblastech až do výšky 1900m (Burakowski, Mroczkowski, Stefańska 1985). Larva tohoto druhu není doposud popsána. Její vývoj trvá dle některých autorů více než 1 rok (Gabzdil 2010) a (Leseigneur 1972), dle jiných 3-4 roky (Bucholz & Kubisz 2009). Horizontálním a vertikálním rozšířením a vztahem k biotopům tohoto druhu v Československu se zabýval (Laibner 1979a). Pro svoji práci měl k dispozici 50 exemplářů z 30-ti lokalit umístěných výškově v pásmech od 400 do 1100 m. Uvádí, že se ve všech případech jednalo pouze o jednotlivé nálezy. Jako typický biotop uvádí prosvětlený smíšený les a dodává, že tento druh není prozatím ohrožen. Bionomii tohoto druhu jsem se rozhodl studovat na jedné z posledních známých českých lokalit C. heyeri , na níž se dá tento druh pozorovat ve větším počtu exemplářů, a to na horním toku Černé Ostravice v okolí Starých Hamrů v Moravskoslezských Beskydech. Od počátku měsíce května do poloviny června jsme zde v minulých letech učinili mnohá pozorování aktivity imag. Ve dnech, kdy bylo obloha zatažená se dala imaga zastihnout, jak nehybně sedí na vegetaci v blízkosti bystřiny Černá Ostravice. Jakmile však vysvitlo slunce, byť jen na krátkou chvíli, začaly imaga C. heyeri poletovat nad meandry řeky a nad přilehlou asfaltovou komunikací.

     Dne 30.4.2002 jsem pozoroval na nízké vegetaci kolem břehů Černé Ostravice několik samečků C. heyeri. Nedaleko od tohoto místa tály ještě poslední zbytky sněhu. Ve dnech 7.9.1991, 5.5.1991 a 1.5.1993 nalezl kolega Sitek ve štěrku na břehu vodního toku celkem čtyři imaga C. heyeri v kukleních kolébkách a dne 21.5.2005 nalezl kolega Mertlik na štěrkovém ostrově pod kamenem dvě larvy tohoto druhu. Tato pozorování z minulých let nás přivedla k nápadu vypravit se na tato místa v již v předjaří, ihned jakmile rozsah sněhové pokrývky ustoupí natolik, že budou místa kde C. heyeri prodělávají svůj vývoj obnažena. Dne 14.4.2012 jsem se s kolegou Mertlikem vypravil prozkoumat vytipovaná místa s cílem nalézt larvy tohoto druhu. Svůj průzkum jsme zahájili na štěrkovém ostrově, který se ovšem působením řeky za několik let od Mertlikova pozorování z roku 2005, zmenšil na cca. polovinu původní rozlohy. Po půl hodině kopání jsme objevili v hloubce cca. 20 cm. jednoho samečka C. heyeri. Poté jsme postupovali proti proudu říčky a rýčem a lopatkami jsme testovali příhodná místa. Při prohrabávání písečného náplavu, místy prorostlého kořeny devětsilu Petasites sp., jsme nalezli tři samce, jednu samici, a 5 larev C. heyeri. Imaga a některé larvy byly asi 15 cm pod povrchem, některé larvy byly nalezeny o něco výše, do 5 cm pod povrchem. Všechny larvy měly přibližně stejnou velikost. Spolu s těmito imagy a larvami C. heyeri jsme často vyhrabávali imaga a larvy nosatce klikoroha devětsilového (Liparus glabrirostris Kűster, 1849)

     Výše zmíněnou lokalitu jsem navštívil v roce 2012 za teplých slunečných dnů ještě 3x a pozoroval jsem sezónní dynamiku tohoto druhu. Dne 5.5.2012 jsem pozoroval za letu nad meandrem řeky pouze jednoho samce, 12.5.2012 to bylo již 11 samců a 4 samice a 26.5.2012 jsem již zastihl pouze 3 samice. Čtyři larvy tohoto druhu jsem se rozhodl dochovat doma. Rozmístil jsem je po dvojicích do sklenic, kde jsem vždy na dno umístil jílovitou půdu a nahoru štěrkový náplav řeky prorostlý kořínky vegetace. Dne 12.9.2012 jsem při kontrole zjistil, že v kukelních kolébkách na rozhraní jílu a náplavu jsou již hotová imaga a to vždy 1 ex. v každé sklenici. Po zmizelých larvách jsem nenalezl žádné zbytky těl. Z výše uvedených pozorování je zřejmé, že larvy C. heyeri prodělávají svůj vývoj v náplavech řeky. Náplavy mohou být písčité nebo štěrkopísčité s příměsí jílu. Náplavy vhodné pro vývoj larev bývají zpravidla zpevněny kořeny vegetace (např. Petasites). Tyto náplavy jsou určitou část roku zcela pod vodní hladinou a místy i dost dravým říčním proudem. V těchto obdobích před utonutím larvy pravděpodobně hledají útočiště v komůrkách v jílových usazeninách. Larvy jsou omnivorní a při nedostatku jiné potravy provozují stejně jako celá řada druhů čeledi Elateridae kanibalismus. Dorostlé larvy se kuklí koncem léta a přezimuje imago spolu s mladšími larvami. Vývoj larev trvá pravděpodobně asi 16 měsíců. Imaga lze venku zastihnout v závislosti na místních podmínkách od počátku května do počátku července. Na konkrétní lokalitě je však jejich výskyt omezen na dobu přibližně jednoho měsíce.

   
Obr.1. Larva C. heyeri v naplavenině na břehu Černé Ostravice Obr. 2. Samec C. heyeri vyhrabaný na štěrkovém ostrově Černé Ostravice
   
Obr. 3. Samec C. heyeri v kukelní kolébce Obr. 4. Na biotopu C. heyeri. Foto J. Mertlik
   
Obr. 5. Samec C. heyeri Obr. 6. Samice C. heyeri

 

Faunistické mapování Ctenicera heyeri v ČR a SR

 

Bohemia:
5151: Bohemia bor., Hřensko, 11. V. 1947, 1 ex., Brožík leg. (Laibner 1979)
5258: Bohemia or., Krkonoše, Harrachov env., VI.- VII. 1962-1972, velmi vzácně, na květech a travinách ve smíšených lesích, P. Čermák leg. (Čermák 1975)
5259: Bohemia or., Krkonoše, vrch Vysoké Kolo, 11. VII. 1987, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.
5544: Bohemia bor., Měděnec, 18. VII. 1962, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1979)
5545: Bohemia bor., Křímov, VII. 1962, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1969 a 1979)
5764: Bohemia or., Orlické hory, vrch Homole, 14. VII. 1969, 1 ex., při okraji jehličnatého lesa, S. Laibner leg. (Laibner 1977 a 1979)
5866: Bohemia or., Horní Morava [Velká Morava], 4. VII. 1951, 1 ex., J. Pavlů leg. (Laibner 1980)
5866: Bohemia or., Horní Morava [Velká Morava], v údolí řeky Moravy pod Králickým Sněžníkem (5866-67), 27. VI. 1953, 1 ♀, J. Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.( Pavlů 1964, Laibner 1979 a 1980); 4. VII. 1954, 1 ♀, J. Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. (Pavlů 1964, Laibner 1979); 2. VII. 1956, 1 ♂, J. Pavlů leg. (Pavlů 1964, Laibner 1979)
5866: Bohemia or., Kralický Sněžník, vrch Hraniční skály, 18. VII. 1975, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1980)
5867: Bohemia or., Kralický Sněžník, chata Vilemínka, 29. VI. 1980, 1 ♂, na květu Crataegus sp., L. Bojčuk leg. et coll., J. Mertlik det. .; 27.V.2012, 1 ♂, v kůrovcovém lapači, V. Dušánek leg. et coll.
6259: Bohemia or., Chotěboř, 1 ex., Steigerwald leg., Východočeské muzeum Pardubice coll. (Laibner 1979)
6846: Bohemia occ., Šumava, Prášily, VI. 1968, 1 ex., J. Pavlíček leg. et coll. (Laibner 1979)
6846: Bohemia occ., Šumava, Hartmanice, 28. V. 1974, 2 ♂♂, Sv. Bílý, Kaftan leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.
6947: Bohemia occ., Modrava, 27. VII. 1972, 1 ex., Brožík leg. (Laibner 1979)
7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, 17. VI. 1994, 1 ♀, M. Múčka leg., D. Čudan coll., J. Mertlik det.
7148: Bohemia mer., Šumava, Stožec - Černý Kříž, 22. V. 1990, 1 ♀, seděla na trávě na louce u lávky přes řeku, J. Mertlik leg. et coll.
7254: Bohemia mer., Dobrá Voda, V. 1968, 1 ex., S. Bílý leg. (Laibner 1979)
 
Moravia:
5868: Moravia bor., Kouty nad Desnou, 23. V. 1952, 1 ♀, Rataj leg., Bořivoj Zbuzek det., Václav Hervert coll.
5869: Moravia bor., Kouty, VII. 1964, 1 ex., Gottwald leg. (Laibner 1979)
5869: Moravia bor., Hrubý Jeseník, Praděd (5869d), 11. VI. 1920, 1 ex., Rambousek leg., NM Praha coll. (Laibner 1979)
5969: Moravia bor., Jeseník, Karlova Studánka [im Altvatergebirge bei Carlsbrunn, selten (Roger)](Reitter 1870, Laibner 1979) 
6167: Moravia bor., Lupěné, recentní nález, 1 ex., Kondler leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2011)
6270: Moravia bor., Lašťany, 1 ex., Svoboda leg., coll. Vlastivědný ústav v Olomouci (Laibner 1979)
6476: Moravia bor., Lysá hora (Horion 1953, Laibner 1979); 2 ex., Zoufal leg., MZM Brno coll. (Laibner 1979)
6476: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Ostravice-Šance, 600m, 6. VII. 1995, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6568: Moravia mer., Prostějov, 1 ex., Kouřil leg., NM Praha coll. (Laibner 1979)
6575: Moravia bor., Beskydy, Radhošť, bez data, 1 ♀, Fleischer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
6576: Moravia bor., Staré Hamry, 21. V. 2005, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll.
6576: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Staré Hamry, Velký potok, 550m, 20. VII. 1992, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6576: Moravia bor., Beskydy, Bílá, V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček coll.
6576: Moravia bor., Beskydy, Staré Hamry, Bílá, Salajka env., Salajský potok (Loc: 49°25'20.313"N, 18°24'49.597"E), 28. V. 2010, 1 ♂, 2 ♀♀, na rostlinách u potoka, J. Mertlik leg. et coll.
6576: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Staré Hamry, Ćerná, 600m, 4. VI. 1988, 3 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 20. V. 1989, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 3. VI. 1990, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 5. V. 1991, 1 ex., ve štěrku u potoka v kukelních komůrkách, T. Sitek leg., det. et coll.; 7. IX. 1991, 2 ex., ve štěrku u potoka  v kukelních komůrkách, T. Sitek leg., det. et coll.; 18. IV. 1992, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 1. V. 1993, 2 ex., ve štěrku u potoka v kukelních komůrkách, T. Sitek leg., det. et coll.; 14. V. 1994, 6 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 7. V. 1995, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 19. V. 1996, 7 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 1. VI. 1996, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 13. V. 2000, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6576: Moravia bor., Beskydy, Staré Hamry env., Černá Ostravice, 21. V. 2005, 7 ♂♂, v letu nad lesní cestou, 2 larvy, pod kameny na štěrkovém ostrově, J. Mertlik leg. et coll. (2 ex. in A. Sieber coll.); 14. IV. 2012, 2 ♂♂, 1 ♀, v kukelních kolébkách v hlíně na břehu potoka, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2012, 3 ♂♂, 1 ♀, 5 larev (2 ♂♂, ex. larva, 11. IX. 2012), v náplavových usazeninách potoka, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 2012, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2012, 11 ♂♂, 4 ♀♀, V. Dušánek leg. et coll.; 26. V. 2012, 3 ♀♀, V. Dušánek leg. et coll.
6577: Moravia bor., Beskydy, Staré Hamry env., Černá Ostravice, 14. VI. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VI. 1996, 30 ex., V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 5. VI. 1997, 7 ♂♂, 18 ♀♀, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 6. V. 1998, 2 ♀♀, Dušánek leg. et coll.; 14. V. 2000, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
 
Slovakia:
6577: Slovakia occ., Turzovka, 20. VII. 1961, 2 ex., Laibner leg. (Laibner 1979)
6780: Slovakia centr., Malá Fatra (6780?) [V., na květech Petasites sp., Salix caprea, Čepel., non. vidi] (Roubal 1936, Laibner 1979)
6780: Slovakia centr., Malá Fatra, Rozsutec, VII. 1953, 1 ex., Voříšek leg. (Laibner 1979)
6780: Slovakia centr., Malá Fatra, Štefanová, VII. 1976, 1 ex., J. Pavlíček coll.
6784: Slovakia or., Vysoké Tatry, Tichá dolina, VII. 1947, 1 ex., Tesař leg., MZM Brno coll. (Laibner 1979)
6879: Slovakia centr., Malá Fatra, Jánošíkovo, 27. V. 1981, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6886: Slovakia or., Vysoké Tatry, Mlynická dolina, VII. 1964, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1979)
6900: Slovakia or., Nová Sedlica env. rybník pod Riabou skalou, 27. V. 1989, 1 ♀, na trávě vedle cesty, J. Mertlik leg. et coll.
6901: Slovakia or., Nová Sedlica, VI. 1982, 3 ♀♀, J. Picka leg., J. Mertlik coll.; VI. 1989, 1 ex., J. Pavlíček coll.; XI. 1989, 1 ♀, ing. Čech leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
6901: Slovakia or., Bukovské vrchy, Stužica, 22. VI. 2011, 1 ex., Čepelák leg. et coll.
6980: Slovakia centr., Veľká Fatra, Ľubochnianska dolina, 26. VI. 2009, 1 ex., Čepelák leg. et coll.
6981: Slovakia centr., Ružomberok, bez data, 1 ♀, M. Kudla leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; VI. 1989, 1 ex., J. Pavlíček coll.
7084: Slovakia centr., Nízké Tatry, Čertovica, VII. 1964, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1979)
7180: Slovakia centr., Harmanec, V. 1950, 2 ♂♂, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1951, 2 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006 V. 1952, 1 ♂, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; VII. 1953, 1 ex., Voříšek leg.; VI. 1954, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1956, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
7180. Slovakia centr., Staré Hory, Velká Zelená dolina, 9. V. 1993, 1 ♀, v letu podél potoka, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 1993, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 12.- 13. V 1993, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 1997, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 6. V. 1998, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; 14. V. 2000, 3 ♂♂, 3 ♀♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 13. V. 2001, 7 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 1 ex., R. Szopa coll.; 2. V. 2002, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2005, 2 ex., Jiří Plecháč leg., R. Szopa coll.; 2. V. 2012, 1 ♂, v letu podél potoka, J. Mertlik leg. et coll.
7180: Slovakia centr., NAPANT, Polkanová env., 21. V. 2005, 4 ♀♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.
7181: Slovakia centr., Donovaly, 1929, 1 ex., Klička leg. (Laibner 1979); 1947, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll. (Laibner 1979)
7181: Slovakia centr., Nízké Tatry, Moštenica, Čierna, 2. VII. 1992, 1 ♀, J. Jelínek leg. et coll., J. Mertlik det.
7198: Slovakia or., Vihorlat, více ex., rok nálezu neuveden, Vysoký leg., Deneš coll. (Laibner 1979)
7198: Slovakia or., Vihorlat, 1. VI. 1965, 1 ♂, J. Novotný leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1994, 1 ♂, J. Sobotník leg., Z. Kletečka coll., J. Mertlik det. 2008.
7199: Slovakia or., Vihorlat, Morské oko, 8. VI. 2006, 1 ex., bez jména sběratele, A. Sieber det. et coll.
7199: Slovakia or., Vihorlat, Remetské Hámre env., 15. V. (rok neuveden), Vysoký leg. (Laibner 1979); 25. V. 1950, 1 ex., Brožík leg. Laibner 1979); V. 1973, 1 ♀, Vl. Švihla leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; VI. 1974, 1 ex., J. Pavlíček coll.; VI. 1976, 2 ♀♀; 18. VI. 1980, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; 11. V. 1989, 13 ex., lezli po travinách vedle asfaltky v okolí odbočky na Strihovce, J. Mertlik leg. et coll.; 11. V. 1991, 3 ♂♂, chyceni při letu nad cestou; v dolině u potoka Barlahov, 13.- 14. V. 2000, 6 ♀♀, R. Gabzdil leg., L. Kašovský leg., J. Mertlik det. 2010; 12. V. 2003, více ex. (rojení), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; dtto, 2 ex., R. Szopa coll.; 25. V. 2007, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 25.- 26. V. 2007, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll.
7274: Slovakia occ., Považský Inovec, Inovec, VII. 1966, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1979)
7277: Slovakia centr., Kamenec pod Vtáčníkom, VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček coll.
7281: Slovakia centr., Banská Bystrica env., Selce, 15. VII. 1973, 1 ♀, Košťál leg., J. Mertlik coll.
7281: Slovakia centr., Banská Bystrica env., Špania Dolina, 1 ♂, Kubišta leg., V. Dušánek coll.
7284: Slovakia centr., Slovenské Rudohorie, Dobroč, 25. VII. 1988, 1 ♀, E. Kučera leg., J. Mertlik coll.
7279: Slovakia centr., Turček, 6. VI. 1965, 1 ex., Brožík leg. (Laibner 1979)
7383: Slovakia centr., Poľana, Hrončecký grúň, 26. VI. 1987, 1 ex., J. Kišš leg. (Franc 1991)
7390: Slovakia or., Zádielská dolina (7390-91), V. 1969, 1 ex., J. Pavlíček coll.
7391: Slovakia or., Zádiel, 31. V. 1960, několik ex., při náletu na poražené kmeny Picea, Brožík leg. et coll. (1 ex., Gottwald coll.), A. Olexa det.; 31. V. 1960, několik ex. (Gottwald 1965, Laibner 1979 – jako 7491); VI. 1969, 1 ex., Bílý leg. (Laibner 1979)
7391: Slovakia or., Turňa nad Bodvou, V. 1932, 1 ♀, A. Hoffer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
7481: Slovakia centr., Zvolen env., Víglaš, 17. VI. 1982, 2 ♀♀, sesmýkány na pasece vedle silnice, Vladimír Karas leg. et coll., J. Mertlik det. 2003
7579: Slovakia centr., Banská Štiavnica, VI. 1981, 1 ex., J. Pavlíček coll.
7674: Slovakia occ., Tríbeč, Zobor, 20. VI. 1967, 1 ex., Čepelák leg. et coll.
7677: Slovakia centr., Žarnovica, 1 ex., Hanzlík leg. (Laibner 1979)

 

Ochrana biotopů Ctenicera heyeri

     Devastace vodních toků (napřimování koryta, kanalizování, dláždění břehů, přehrady, klauzy ...atd.) nabyla nejen v ČR již téměř apokalyptických rozměrů. Obšírně se touto problematikou zabýval (Mertlik 2009). Pro přežití C. heyeri na několika málo posledních lokalitách jejího výskytu je nutné zachování přirozeného stavu a nijak neregulované činnosti horských toků. Nutná je přirozená eroze výsepových břehů a následná tvorba sedimentů vytvořených na konvexních březích meandrů a dále sedimentů vytvořených po vybřežení vodního toku. Na některých lokalitách byl zánik populací C. heyeri v důsledku nevhodných úprav horských toků již popsán (Dušánek 2010).
     Způsoby úprav koryta vodních toků bystřinného charakteru, který vede k zániku biotopů vhodných pro vývoj C. heyeri, je dobře popsán na informační tabuli Lesů České republiky, viz obr. 9. Lesy České republiky s.p. nás zde jako správce drobných vodních toků bystřinného charakteru na celém území České republiky informují o způsobech protierozní a protipovodňové ochrany jimi spravovaných území. Působení eroze nezbytné pro vytváření vhodných biotopů nejen pro život C. heyeri, ale i pro celou řadu dalších vzácných druhů hmyzu je zde popisováno jako vyloženě nežádoucí jev. Výše uvedené způsoby devastace vodních toků jsou zde vznešeně nazývány jako optimalizace odtokového a splaveninového režimu. Nezbývá než si přát aby se některým nejzachovalejším úsekům horských toků ke kterým sledovaný úsek Černé Ostravice bezesporu patří tato činnost vyhnula.

   
Obr. 7. Úpravy koryta Bílé Ostravice nedaleko soutoku s Černou Ostravicí Obr. 8. Kanalizované koryto Bílé Ostravice nedaleko soutoku s Černou Ostravicí

Obr. 9. Informační tabule Lesů ČR umístěná nedaleko soutoku Černé a Bílé Ostravice

 

Poznámky k bionomii Ctenicera virens

     Stejně jako C. heyeri je v našich podmínkách výskyt C. virens vázán většinou na okolí zachovalých podhorských a horských vodních toků. Na rozdíl od C. heyeri však preferuje obnažené a osluněné výsepové břehy, kde dokáže vytvořit nejsilnější populace. Příležitostně se dokáže vyvíjet i na jiných místech, kde najdou samice osluněnou obnaženou půdu, např. při sesuvech v horských údolích nebo po vývratech stromů. Zde však preferuje místa s dostatkem vlhkosti, např. prameniště. Kladoucí samice byly pozorovány např. i na lesními stroji narušené půdě v blízkosti vodního toku s přirozeným výskytem C. virens (Dušánek 2010). V jižní Evropě žijící populace se dokázaly adaptovat i na sesuvy narušené půdy ve vysokohorských podmínkách. I zde se tento druh dokázal adaptovat na podmínky vytvořené lidskou činností. Kladoucí samici jsem pozoroval na náspu vysokohorské asfaltové komunikace v Itálii na Pian ď Fugazze ve výšce 1780 m.

     Bionomii tohoto druhu jsem se rozhodl studovat na stejné lokalitě jako C. heyeri a to na horním toku Černé Ostravice v okolí Starých Hamrů v Moravskoslezských Beskydech. Jako i na celé řadě jiných známých lokalit se i zde imaga těchto dvou druhů dají zastihnout společně. V minulých letech byl tento druh na této lokalitě rovněž hojně pozorován. Imaga byla zde byla aktivní od poloviny května do konce června. Za slunečných dnů poletovala vysoko v korunách stromů nad výsepovými břehy i když se vzácně dala zastihnout i v nižších polohách společně s C. heyeri. Odchyt těchto velmi obratných hmyzích akrobatů není zpravidla možný bez teleskopické síťky, velké trpělivosti, postřehu a obratnosti. Kolega Mertlik v roce 1997 pozoroval tři samice C. virens při kladení vajec do obnaženého písčito-jílovitého výsepového břehu přímo nad tokem Černé Ostravice. Dne 14.4.2012 jsme se po úspěšném nálezu larev a imag C. heyeri s rozhodli obdobným způsobem najít i místo, kde se vyvíjejí larvy C. virens. Vypravili jsme se tedy po nich pátrat do vytipovaných míst. Lopatkami jsme začali postupně prozkoumávat jeden silně nestabilní a strmý sutý břeh. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Po nálezu několika imag a jedné larvy Anostirus purpureus (Poda, 1761) jsme na místě pokrytém řídkou vegetací v hloubce asi 10 cm vyhrabali jednoho samce, tři samice a 2 larvy C. virens. Obě larvy byly obdobné velikosti jako předtím u C. heyeri. Larva C. virens je již popsána, proto jsem se domácím chovem larev dále nezabýval. Výše zmíněnou lokalitu jsem navštívil v roce 2012 za teplých slunečných dnů ještě 3x a pozoroval jsem sezónní dynamiku tohoto druhu. Dne 5.5.2012 jsem pozoroval za letu nad sutým břehem nad řekou 3 samce, 12.5.2012 to bylo již 10 samců a 1 samice a 26.5.2012 jsem již tento druh nepozoroval. Z těchto pozorování usuzuji že larvy C. virens prodělávají svůj vývoj v osluněných, sesuvy nebo jinými způsoby narušených volných půdách, které časem postupně zarůstají řídkou vegetací. Dorostlé larvy se kuklí koncem léta a přezimuje imago spolu s mladšími larvami. Vývoj larev trvá pravděpodobně asi 16 měsíců. Imaga lze venku zastihnout v závislosti na místních podmínkách od počátku května až do počátku srpna. Na konkrétní lokalitě je však jejich výskyt omezen na dobu cca. jednoho měsíce. Potravní nároky larev jsou podobné jako u C. heyeri.

   
Obr. 10. Larva C. virens v jílovitém substrátu výsepového břehu Obr.11. Samec a samice C. virens v jílovitém substrátu výsepového břehu
   
Obr 12. Odchyt C. virens teleskopickou síťkou Obr 13. Biotop C. virens. Foto J. Mertlik
   
Obr 14. Samec C. virens na květu devětsilu ( Petasitaes sp. ) Obr 15. Samec C. virens

 

Faunistické mapování Ctenicera virens v ČR a SR

 

Bohemia:
5155: Bohemia bor., Chrastava - Pannenská Hůrka, 9. V. 1999, 1 ♂, J. Brázda leg., L. Sekerka det. et coll.
5258: Bohemia or., Vysoké nad Jizerou, Dykova skála, 2 km V, 21. VI. 1997, 1 ♀, M. Průša leg., det. et coll.
5259: Bohemia or., Krkonoše, Špindlerův Mlýn env., Důl Bílého Labe, 5. VII. 1968, 1 ex., Vladimír Karas leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5464: Bohemia or., Božanov-Lopota, 8. VII. 2004, 1 ex., kůrovcový lapač, Beran lgt., Vancl det. et. coll. (Hamet, Vancl et spol. 2005)
5563: Bohemia or., Náchod (5563?), 5.- 15. VI. 1991, 1 ♂, V. Bohatý leg. et coll.
5663: Bohemia or., Peklo u Náchoda, 9. VI. 1986, 1 ♀, Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005.
5663: Bohemia or., Peklo, 23. V. 1963, 1 ex., Likovský leg., MVČ HK coll. (Laibner 1977); 5. VI. 1982, 1 ex., chycen  v letu, Čtvrtečka leg. et coll. (Ducháč et Čtvrtečka 1984)
5866: Bohemia or., Velká Morava, 29. V. 1956, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll. (Laibner 1980); 5. VI. 1954, 1 ex., Pavlů leg., L. Bojčuk coll.
5866: Bohemia or., Kralický Sněžník, Hluboký důl, 12. VI. 1976, 2 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1980)
5866: Bohemia or., Kralický Sněžník (5866-67), 20. VI. 1978, Doležal leg., MVČ HK coll. (Laibner 1980); 30. VII. 1974, 1 ♂, Čížek leg., det. et coll.
5866: Bohemia or., Horní Morava, 25. VI. 1980, 1 ex., L. Bojčuk leg. et coll.
5867: Bohemia or., Kralický Sněžník, Vilemínka, 25. VI. 1980, 1 ex., L. Bojčuk leg. et coll.; 3. VI. 2002, 1 ♂, chycen za letu u Moravy, J. Mertlik leg. et coll.
5963: Bohemia or., Brandýs nad Orlicí (5963?), bez data, 1 ex., Táborský leg. (Laibner 1977)
5964: Bohemia or., Žamberk, bez data, 2 ex., O. Marek leg. (Laibner 1977)
 
Moravia:
5868: Moravia bor., Jeseníky, Šerák, VII. 1978, 1 ex., Vavroušek leg. (Vavroušek 1983)
5868: Moravia bor., Jeseníky, Kouty nad Desnou, 29. V. 2005, 1 ♀, S. Krejčík leg.; 14. VI. 2009, 1 ♂, S. Krejčík leg.; dtto, 6 ♂, 1 ♀, K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5869: Moravia bor., Jeseníky, Vidly skládka, 10. VI. 2009, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det.
5869: Moravia bor., Jeseníky, Jelení Bučina env., 14. VI. 2009, 1 ♀, Pavel Jakubec leg. et coll., B. Zbuzek det.
5869: Moravia bor., Bílý Potok env., PR Skalní potok, 1. VI. 2002, 1 ex., J. Kašák leg. (Kašák et Babiš 2011)
5967: Moravia bor., Hanušovice, bez data, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
5969: Moravia bor., Jeseníky, Praděd, Barborka, 9. VI. 2009, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det.
5969: Moravia bor., Jeseníky - Praděd, Karlova Studánka env., údolí Bílé Opavy, 30. VI. 2010, 1 ♂, v letu podél Opavy, J. Mertlik leg. et coll.
6166: Moravia bor., Hynčina, 20. V. 2006, 1 ♀, Zajíček leg., det. et coll.
6167: Moravia bor., Bušínov (6166-67), 6. VI. 1970, 1 ♀, Kondler leg., det. et coll.; 3. V. 1972, 1 ♂, Kondler leg., det. et coll.; 26. V. 1972, 1 ♀, Zajíček leg., det et coll.; 23. V. 1972, 1 ♂, 1 ♀, Mráček leg. et coll.; 17. V. 1973, 1 ♀, Kondler leg., det. et coll.; 12. V. 1973, 1 ♀, Kondler leg., Jelínek coll., Mertlik det.; 20. V. 1973, 1 ♀, Mráček leg., det. et coll.; 7. V. 1975, 1 ♂, Kondler leg., det. et coll.; 11. V. 1998, 1 ex., Kondler leg., Zúber det. et coll.; 20. V. 1998, 1 ♀, Kondler leg., det. et coll.; 10. V. 2001, 5 ♂♂, 5 ♀♀, Kondler leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 15. V. 2001, 1 ♂, 1 ♀, Kondler leg., det. et coll.; (49°50'27.938"N, 16°50'1.881"E) 25. IV. 1998, 9 ♂♂, Dušánek leg., det. et coll.; 18. V. 1999, 13 ♂♂, Dušánek leg., det. et coll.; 10. V. 2001, 5 ♂♂, 5 ♀♀, Kondler leg. et coll. Mertlik det.; (49°50'15.922"N, 16°49'51.813"E), pozorovány v letu, 28. V. 2010, 2 ex., Dušánek observ.
6169: Moravia bor., 7 km SW of Rýmařov, Rešovský vodopád env., 25. V. 2003, 1 ♀, I. Tláskal leg., M. Mikát coll., J. Mertlik det. 2003
6169: Moravia bor., Sovinec, 23. V. 1982, 2 ex., Vladimír Šíma leg. et coll. (Bruntál), J. Mertlik rev. 2010.
6377: Moravia bor., Slezko, Komorní Lhotka, 1. VI. 1985, 1 ♂, 1 ♀, Hladký leg., Tereza Vodráčková coll., J. Mertlik det. 2011.
6378: Moravia bor., Slezské Beskydy (63-6478) [Teschner Gebirge nicht häufig] (Reitter 1870)
6378: Moravia bor., Třinec, 4. V. 2001, 9 ex., v letu, R. Szopa leg. et coll.
6378: Moravia bor., Třinec –Jahodná, 3. V. 1999, 1 ex., na jívě, R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det.; 6. V. 2002, 14 ex., v letu, R. Szopa leg. et coll.
6378: Moravia bor., Návsí – Rohovec, 17. V. 2002, 3 ex., v letu, R. Szopa leg. et coll.
6378: Moravia bor., Slezské Beskydy – Velký Stožek, 31. V. 2004, 1 ex., v letu, R. Szopa leg. et coll.
6378: Moravia bor., Milíkov, 13. V. 1996, 1 ex., v letu, R. Szopa leg. et coll.
6475: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Malá Stolová mt., 600m, 12. VII. 1973, 2 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 7. VI. 1978, 1 ex T. Sitek leg., det. et coll.
6476: Moravia bor., Beskydy, Lysá hora [Lissa-Hora (Schwab)], bez data (Reitter 1870)
6476: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Lysá hora, 900m, 6. VI. 1992, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 1000m, 20. VI. 1992, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6476: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Velký Kobylík, 800m, 6. VI. 1987, 2 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6575: Moravia bor., Beskydy, Radhošť, bez data, 1 ♀, bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
6576: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Smrk mt., 750m, 25. V. 1985, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 1200m, 25. V. 1996, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 1100m, 7. V. 2000, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6576: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Staré Hamry, Velký potok, 550m, 6. VI. 1998, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6576: Moravia bor., Staré Hamry, 21. V. 2005, 5 ex., B. Zbuzek leg. et coll.
6576: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Staré Hamry, Ćerná, 600m, 14. V. 1994, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 6. VI. 1998, 2 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6576: Moravia bor., Staré Hamry env., Černá Ostravice, 21. V. 2005, 5 ♂♂, 2 ♀♀, v letu okolo stržených břehů potoka, J. Mertlik et B. Zbuzek leg. et coll.; 14. IV. 2012, 3 ♂♂, 1 ♀, 2 larvy, v jílovité půdě sutého břehu nad potokem, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 2012, 3 ♂♂, V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2012, 10 ♂♂, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.
6577: Moravia bor., Staré Hamry env., Černá Ostravice, 14. VI. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VI. 1996, 20 ex., V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 5. VI. 1997, 15 ♂, 8 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 14. V. 2000, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 21. V. 2005, 5 ♂♂, v letu nad lesní cestou, J. Mertlik et B. Zbuzek leg. et coll.
6577: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy mts., Bílý Kříž, 800m, 14. V. 1994, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
6772: Moravia mer., Zlín env. (6772?), V. 1944, 1 ex., Dr. Balthasar leg., MVČ HK coll.
6869: Moravia mer., Chřiby, Holý kopec, proppe kóta Na Pile, 21. VI. 1987, 1 ♀, Vl. Mihal et V. Zeman leg., V. Zeman coll.
6872. Moravia mer., 4 km JZ od Vizovic (Loc: 49°10'28.359"N, 17°48'5.397"E), 9. V. 2009, 1 ex., Jan Bořucký leg., det. et coll.
6974: Moravia mer., Bílé Karpaty, Sidonie, 12. VI. 1980, 1 ♀, M. Struhař leg., J. Mertlik coll.
7171: Moravia mer., Bílé Karpaty, Javorník, VI. (rok neuveden), 1 ♀, Čepelák leg., V. Dušánek coll.
 
Slovakia:
6592: Slovakia or., Cigeľka, 5. VII. 1987, 1 ♀, Miko leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll.; VI. 1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček coll.
6692: Slovakia or., Bardejov env., Tarnov (6692-93), VI. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček coll.
6692: Slovakia or., Livov, 15. V. 2006, 1 ♂, 1 ♀, K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
6780: Slovakia bor., Malá Fatra, Vrátna, bez data, Richter leg. (Roubal 1936)
6780: Slovakia bor., Malá Fatra (6780?), VI. 1936, 1 ex., Edv. Luňák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; VI. 1950, 1 ex., Strejček leg.
6787: Slovakia bor., Belianské Tatry, 8. VI. 1980, 1 ♀, L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
6880: Slovakia bor., Lubochnianská dolina (68-6980), 25. V. 1992, 1 ♂, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 1998, J. Mertlik rev. 2007.
6877: Slovakia centr., Súlov - Bytča, 14. V. 1963, 1 ex., M. Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
6878: Slovakia centr., Rajecká dolina, Stránske (68-6978), bez data, více ex., Šauša leg. (Šauša 1995)
6878: Slovakia centr., Rajecká dolina, Medzihorská dolina, bez data, více ex., Šauša leg. (Šauša 1995)
6878: Slovakia centr., Martinské hole mts., Grúň (1100m), 21. IX. 2007, 1 krovka, v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.
6879: Slovakia bor., M. Kriváň, bez data, Čepelák leg., Rambousek coll., Roubal det. (Roubal 1936)
6880: Slovakia bor., Veľká Fatra, Kriváň (6880?), 21. VI. 1987, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.
6880: Slovakia centr., Malá Fatra, Kopa, 26. V. 1990, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6880: Slovakia centr., Bystrička, 23. V. 1992, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6880: Slovakia centr., Kraľovany env., 6. V. 1998, 2 ♂, sklep větví jívy ve starém vegetací zarůstajícím lomu, J. Mertlik leg. et coll.
6881: Slovakia centr., Ľubochňa, 19. VI. 1993, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6883: Slovakia centr., Prosiecka dolina, 3. VII. 2009, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6886: Slovakia bor., Vysoké Tatry, Vyšné Hágy, bez data, 2 ♀♀, Wadas leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001
6901: Slovakia or., Nová Sedlica, V. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.
6901: Slovakia or., Nová Sedlica env., 12. V. 1998, 1 ♀, v letu u cesty do Stužického pralesa, J. Mertlik leg. et coll.
6901: Slovakia or., Bukovské vrchy, Stinská, okr. les. 700m, 26. V. 1994, 1 ♂, T. Jaszay leg., ŠM Bardejov coll.
6978: Slovakia centr., Rajecká dolina, Kunerad, více ex., O. Šauša leg. (Šauša 1995)
6979: Slovakia centr., Malá Fatra, Valča, 21. V. 1992, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6979: Slovakia centr., Velká Fatra, Gaderská dolina (6979-80), VI. 1985, 1 ♀, Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005.
6980: Slovakia centr., Veľká Fatra, Jasenská, 18. V. 1986, 2 ♂♂, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6980: Slovakia centr., Veľká Fatra, Kantor, 7. VI. 1987, 2 ♀♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6981: Slovakia centr., Ružomberok, bez data, 1 ♀, M. Kudla leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
6983: Slovakia centr., Nízké Tatry, Demänovská dolina (6983?), 5. VII. 1934, 1 ex., Edv. Luňák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
6983: Slovakia centr., Nízké Tatry, Iľanovská dolina, 10. V. 2004, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6984: Slovakia centr., Nízké Tatry, Skaličná, 13. VII. 1978, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
6985: Slovakia centr., Nízké Tatry, Svarín, 2. VIII. 1978, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7078: Slovakia centr., Malá Fatra, Vrícko, 11. VI. 1976, 1 ♀, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7079: Slovakia centr., Velká Fatra – Blatnica, 14. VI. 1980, 1 ex., A. Burda leg., B. Zbuzek coll.
7079: Slovakia centr., Veľká Fatra, Blatnická dolina, 20. V. 1979, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
7079: Slovakia centr., Velká Fatra, Gaderská dolina, 8. VI. 1969, 1 ♀, L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
7079: Slovakia centr., Necpalská dolina, 26. V. 2007, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
7082: Slovakia centr., Nízké Tatry, Liptovská Lužná env., Salatín mt., 4. VII. 2004, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 22. V. 2005, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.
7084: Slovakia centr., Nízké Tatry, sedlo Čertovica, 25. VI. 1999, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
7093: Slovakia or., Prešov (7093?), 6. VI. 1922, u města v lese, J. Roubal leg. (Roubal 1936)
7175: Slovakia occ., Motešice, 5. VII. 1979, 1 ex., J. Kvíčena leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
7180: Slovakia centr., Harmanec (Roubal 1936); V. 1951, 2 ♂♂, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1952, 7 ♂♂, 4 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1955, 5 ♂♂, 2 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1956, 9 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
7180: Slovakia centr., Veľká Fatra mts., Križná mt., 800-1400m, 9. V. 2003, 2 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
7180: Slovakia centr., Veľká Fatra mts., Banská Bystrica env., Staré Hory, 800m, 8. V. 2003, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.
7180: Slovakia centr., Staré Hory, Velká Zelená dolina, 9. V. 1993, 7 ex., za letu podél potoka, J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 1993, 7 ex.; 19. V. 1996, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; 12. V. 1997, 3 ♂♂, sedící na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 6. V. 1998, 2 ♂♂, V. Dušánek leg. et coll.; 2. V. 2012, 6 ♂♂, v letu podél potoka, J. Mertlik leg. et coll. (1 ex.).
7180: Slovakia centr., Uľanka, 13. V. 1993, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.
7181: Slovakia centr., Nízké Tatry, Prašivá, V. 1950, 1 ♂, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
7182: Slovakia centr., Nízké Tatry, Lomnistá dolina, 14. VII. 1974, 1 ♀, Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001
7183: Slovakia centr., Nízké Tatry, Vajskovská dolina, 6. VII. 1970, 1 ex., Hozák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
7183: Slovakia centr., Nízké Tatry, Tále, 23. VII. 1987, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; IV. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.
7192: Slovakia or., Margecany, 10. VI. 1973, 1 ♀, O. Marek leg., J. Jelínek coll.
7193: Slovakia or., Trebejov, Machulka leg. (Roubal 1936)
7199: Slovakia or., Vihorlat, Remetské Hámre, VI. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det.
7199: Slovakia or., Vihorlat, Remetské Hámre env., v dolině u potoka Barlahov, V. 2003, 1 ex., J. Plecháč leg., coll. et det.
7280: Slovakia centr., Tajov, bez data (Roubal 1936)
7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, Patrovlas (7280?), Jar. Čejka leg. (Roubal 1936)
7289: Slovakia or., Betliar, VI. 1961, 1 ex., J. Pavlíček coll.; 14. VI. 1962, 1 ♀, bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det.
7293: Slovakia or., Košice, V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček coll.; 16. V. 1989, 1 ex., V. Kubáň leg., B. Zbuzek coll.
7372: Slovakia occ., Dudváh, 8. VII. 1982, 1 ex., J. Rolčík leg.,det. et coll.
7390: Slovakia or., Slovenský kras, Zádielská dolina, VI. 1977, 1 ex., J. Pavlíček det.; 3. VI. 1988,
           2 ♀♀, J. Košťál leg., Dušánek coll.
7390: Slovakia or., Slovenský kras, Osadník, 9. VI. 1980, 1 ex., Klíma leg., T. Sitek det. et coll.
7390: Slovakia or., Zádiel, VI. 1959, 1 ex. (Havelka 1964); 15. V. 1966, 1 ex., K. Poláček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ex., J. Brožík leg.; 8. VI. 1987, 4 ♂♂, 7 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.
7391: Slovakia or., Turna nad Bodvou env., V. 1932, 1 ♀, A. Hoffer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
7488: Slovakia or., Plešivec, 14. VI. 1988, 2 ♀♀, R. Mlejnek leg., J. Krátký coll., J. Mertlik det.
8178: Slovakia centr., Štúrovo (81-8278), VI. 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

 

Ochrana biotopů Ctenicera virens

     Na biotopech s potvrzeným recentní výskytem C. virens je nutno zachovat životní prostor pro biotu předurčenou přírodními podmínkami. Přirozeným biotopem pro C. virens jsou sesuvy na výsepové straně přirozeně meandrujících vodních toků. Důležité je i zachování přirozeného vegetačního doprovodu. Způsoby úprav koryta vodních toků bystřinného charakteru, který vede k zániku biotopů vhodných pro vývoj C. virens je dobře popsán na informační tabuli Lesů České republiky viz obr. 9. a platí zde stejné co již bylo popsáno výše pro C. heyeri.

 
Zařazení Ctenicera heyeri a C. virens do Červeného seznamu

     Druhová ochrana je bez účinné ochrany biotopů naprosto nesmyslná. Stalo se dnes již módou udávat u vzácných druhů míru jejich ohrožení. Námi sledovaný úsek Černé Ostravice u Starých Hamrů může být pro nesmyslnost druhové ochrany dobrým příkladem. Jedná se o známou a entomology hojně navštěvovanou lokalitu. Odvážím si tvrdit, že většina exemplářů C. heyeri ve sbírkách českých entomologů pochází odtud a jezdí se sem již po mnoho let. Přesto v horní části tohoto vzácně zachovalého vodního toku (včetně menších přítoků) nepozorujeme díky absenci lidských zásahů do koryta této bystřiny slábnutí populace těchto druhů. Vývod z tohoto malého příkladu je jasný. Úpravy koryta horských toků souhrnně nazývané jako optimalizace odtokového a splaveninového režimu mohou populaci těchto vzácných živočichů navždy zničit, na rozdíl od entomologa, který odchycením několika jedinců do své sbírky nespáchá na populaci těchto živočichů žádnou pozorovatelnou škodu. Pro čeleď Elateridae není znám příklad zničení populace žádného z jejich zástupců individuálním sběrem. Já používám kategorizaci podle Červeného seznamu ve svých článcích sice také, i když ji osobně chápu spíše jako míru ohrožení biotopů, vhodných pro určitý druh. Dle červeného seznamu ohrožených druhů České republiky jsou C. heyeri i C.virens zařazeni do kategorie EN - ohrožený. Na základě výše uvedeného navrhuji přeřadit druh C. heyeri do kategorie CR - kriticky ohrožený.


Poděkování

     Chtěl bych na tomto místě poděkoval kolegovi J. Mertlikovi, bez jehož praktických rad a zkušeností by tato práce nemohla vzniknout. Výše uvedeným sběratelům děkuji za poskytnuté faunistické údaje a zvláště pak Tomáši Sitkovi (Ostrava) za poskytnutí většího množství údajů z oblasti Moravskoslezských Beskyd. Za překlad do anglického jazyka děkuji Lence Brůhové (Ústí nad Labem).


Summary

     This work summarizes the existing literal knowledge regarding the bionomics of Ctenicera heyeri and Ctenicera virens. There are also descriptions of my own bionomical observations of larvae and adults of the mentioned species. Based on these observations I assume that the larvae of C. heyeri are developing in river sediments. These sediments can be formed by sand or sand-gravel with clay impurities. The sediments suitable for larvae development are usually reinforced by plant roots (e.g. Petasites). These sediments are completely under the water level for a certain period of the year and some parts are exposed to a strong river flow. To avoid drowning in this period the larvae probably seek safe place in small chambers in clay sediments. The larvae are omnivores and in case of lack of food they turn to cannibalism as many other species of Elateridae family. Mature larvae become pupas at the end of summer and hibernate as adults together with younger larvae. Evolution of larvae lasts about 16 months. Based on the local conditions we can see the adults in nature from the beginning of May till the beginning of July. However in one particular locality the occurrence is limited to approximately one month. Larvae of C. virens are developing in sunny free soil disturbed by land-slide or some other means, which are later covered by open stand. Mature larvae become pupas at the end of summer and hibernate as adults together with younger larvae. Evolution of larvae lasts about 16 months. Based on the local conditions we can see the adults in nature from the beginning of May till the beginning of August. However in one particular locality the occurrence is limited to approximately one month. Food demand of the larvae is similar to C. heyeri. The attached faunistic information has been obtained from the faunistic mapping in the area of the Czech Republic and Slovakia (Mertlik 2007). Furthermore there are descriptions of incorrect care of the creeks where the occurrence of the above mentioned species has been reported. Such incorrect maintenance called optimising of effluent and sediment regime includes straightening of runway its reinforcement, building dams and klauza (water tanks).
 

Literatura

BUCHOLZ L. & KUBISZ D. 2009: Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFANSKA J. 1985: Coleoptera: Buprestoidea, Elateroidea, Cantharoidea. Katalog fauny Polski XXIII(10). 402 pp. 
DUCHÁČ V. & ČTVRTEČKA R. 1984: Zajímavé nálezy brouků z okolí Náchoda, Zprávy Českoslov. Spol. entomol. ČSAV, Praha, 20: 55-57.
DUŠÁNEK V., 2011: Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera) Zábřežska (Česká republika). Elateridarium, 5: 205-231.
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky.Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
FRANC V. 1991: Príspevok k poznaniu fauny chrobákov (Coleoptera) oblasti Poľany. Stredné Slovensko 10 –Prírodné vedy: 95-110.
GABZDIL R., 2010: Hmyzí skokani Vihorlatu, Enviro magazín 4/2010,
HAMET A. & VANCL Z. ET AL. 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. Olga Černíková, grafické a reklamní studio, Hradec Králové, 126 pp.
KAŠÁK J. & GABRIŠ R. 2011: Nálezy ekofaunisticky významných druhů brouků (Coleoptera) na Jesenicku (severní Morava, Česká republika) [Records of ecofaunistically significant beetles (Coleoptera) in the Jeseník region (northern Moravia, Czech Republic)]. Acta Musei Beskidensis, 3: 187-192.
LAIBNER S. 1969: Nálezy některých vzácnějších kovaříků v Čechách (Col: Elateridae). Listy Orlického muzea. Choceň, 2-3: 167-168.
LAIBNER S. 1977: Kovaříkovití brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. St. zeměděl. nakl., Praha, 481-495.
LAIBNER S. 1979a: Horizontální a vertikální rozšíření Ctenicera heyeri (Saxesen, 1838) v Československu (Col., Elateridae). Entomological problems, Bratislava, 15: 33-39.
LAIBNER S. 1979b: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). Zprávy Českoslov. spol. entomol. při ČSAV, Praha, 15: 17-32.
LAIBNER S. 1980: Seznam kovaříkovitých (Col., Elateridae) Králického Sněžníku. Práce a studie - přír., Pardubice, 12: 111-116.
LESEIGNEUR L. 1972: Coléoptéres Elateridae de la Faune de France continentale et do Corse. Bull. meus. Soc. linéenne de Lyon, Suppl. au num. 41, Lyon, 379 pp.
MERTLIK J. 2007: Faunistické mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105(Verze: 1.1.2013).
MERTLIK J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 3: 41-136.
NOVÁK I. 1989: Seznam lokalit a jejich kódů pro síťové mapování entomofauny Československa. Zprávy Českoslov. spol. entomo. ČSAV, Praha, 25: 3-84.
REITTER E. 1870: Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Silesien. Vehr. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2: III-VII, 1-195.
ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafa­říkovy v Bratislavě, 434 pp.
ŠAUŠA O. 1995: Faunistický prieskum kováčikov Rajeckej doliny a priľahlého okolia (Coleoptera, Elateridae). Entomofauna carpathica, 7: 188-191.
VAVROUŠEK J. 1983: Střevlíkovití a kovaříkovití v chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Coleoptera - Carabidae, Elateridae). Zprávy Českoslov. spol. entomol. ČSAV, Praha, 19: 95-104.
ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Zpr. Čs. Společ. Entomol. při ČSAV, 8: 3-16.

Obrazová příloha

Obr. 16. Meandr Černé Ostravice dne 14.4.2012

   
Obr. 17. Meandr Černé Ostravice dne 6.5.2012 Obr. 18. Meandr Černé Ostravice dne 12.5.2012
   
Obr. 19. Kolega Mertlik dokumentuje dne 14. 4. 2012 nález C. heyeri na štěrkovém Ostrově v korytě Černé Ostravice Obr. 20. Pohled na stejný štěrkový ostrov jako na obr. 19. dne 26.5.2012
   
Obr. 21. Černá Ostravice dne 26. 5. 2012 Obr. 22. Černá Ostravice dne 14. 4. 2012
   
Obr. 23. Černá Ostravice dne 5. 5. 2012 Obr. 24. Černá Ostravice dne 5. 5. 2012
   
 Obr. 25. Černá Ostravice dne 5. 5. 2012  Obr. 26. Černá Ostravice dne 26. 5. 2012
   
 Obr. 27. Černá Ostravice dne 5.5.2012. Vlevo od říčky biotop C. virens, vpravo biotop C. heyeri  Obr. 28. Černá Ostravice dne 11.5.2012. Vlevo od říčky biotop C. virens, vpravo biotop C. heyeri
   
 Obr. 29. Ke vzácným obyvatelům Černé Ostravice patří i Carabus variolosus Fabr.  Obr. 30. K doprovodným druhům C. heyeri patří Liparus glabrirostris, který prodělává svůj vývoj často na stejných místech.

 

 

TOPlist