ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 10.03.2013
ELATERIDARIUM ročník 7 (2013)   strany  58-67  (13.03.2013)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 4.4MB]

 

Nové údaje o výskytu Polyphylla fullo (Coleoptera: Scarabaeidae) na území východních Čech

New data on the distribution of Polyphylla fullo (Coleoptera: Scarabaeidae) in eastern Bohemia

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com


Abstract. New data on the distribution of Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) in eastern Bohemia are provided. The description of the biotope with an overview of the proposals of its conservation are included.

Key words: Coleoptera , Scarabaeidae, Polyphylla fullo, faunistics, biotope, conservation, eastern Bohemia, Czech Republic

 

     První přehled nálezů chrousta mlynaříka (Polyphylla fullo) na území východních Čech (tj. území Královéhradeckého a Pardubického kraje) jsem zpracoval v roce 2011 v článku, který jsem nazval: „Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků“. O mlynařících zde píši na stranách 20-22.

 

Nové nálezy chroustů mlynaříků na území východních Čech

     V dubnu roku 2011 jsem objevil na lokalitě Zástava (Rokytno, Bohumileč) dvě larvy chrousta mlynaříka. Byly ukryty pod starou pneumatikou v komůrkách v písčité hlíně (obr. 3). Počátkem července 2011 jsem se vypravil do Zástavy, kde jsem chtěl potvrdit svůj dubnový nález larev nálezem imag mlynaříka. Na písčině jsem nainstaloval UV světlo a pak jsem obcházel lokalitu s kapesní svítilnou. Asi ve 21:45 jsem chytil do smýkačky okolo mne letící samičku mlynaříka. Další mlynaříky jsem toho večera na lokalitě již nenašel.
     Tento nález povzbudil ostatní kolegy entomology a díky nim pak bylo na písčinách u Zástavy pozorováno v letech 2011 a 2012 větší množství imag mlynaříků. Zde je přehled nálezů:

Rokytno, Bohumileč, Zástava (5861c): 21.4.2011, 2 larvy, J. Mertlik leg., det. et coll.; 7.7.2011, 1 ♀, v letu, J. Mertlik leg. et det., MVČ Hradec Králové coll.; 8.7.2011, více ex., J. Pelikán observ. (2 ♂♂, 5 ♀♀ in coll. J. Pelikán), dtto, 1 ♂, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll.; 10.7.2011, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll.; 12.7.2011, 18 ex., na trávě nebo v letu, J. Krátký et J. Mertlik observ. (2 ♂♂, 2 ♀♀ in coll. J. Mertlik, 1 ♀ in coll. J. Krátký, 1 ♂ in coll. MVČ Hradec Králové); 13.7.2011, 2 ♀♀, T. Staněk leg. et coll.; 17.7.2011, 2 ♀♀, v letu, T. Staněk leg. et coll.; 26.6.2012, 1 ♂, 2 ♀♀, L. David leg., det. et coll.; 28.6.2012, 1 ♂, 4 ♀♀, T. Popelka leg., det. et coll.; dtto, 3 ♂♂, 3 ♀♀, L. David leg., det. et coll.; 30.6.2012, 7 ♀♀, V. Dušánek leg., det. et coll.; 4.7.2012, 1 ♂, 4 ♀♀, T. Popelka leg., det. et coll., 7.7.2012, 4 ♀♀, T. Popelka observ.; dtto, 3 ♀♀, F. Pavel leg., det. et coll. (1 ♀ in coll. J. Plecháč); 10.7.2012, 1 ♀ (mrtvý ex.), T. Staněk leg. et coll.

     Rojení mlynaříků zde trvala asi půl hodiny a probíhala v době od 21:30 do 22:00 hod. Další zajímavé pozorování učinil kolega Tomáš Popelka, který na této lokalitě na konci června 2012 našel na zemi větší množství „výletových otvorů“ mlynaříků (asi 50).

     Povzbuzen úspěchem při nálezu nové východočeské lokality mlynaříků u Zástavy, pokusil jsem se nalézt mlynaříky i na jiných relativně vhodných místech. Navštívil jsem lokality Lázně Bohdaneč, Na Kovárně, motokrosový areál (8.7.2011); Březhrad, vodní zdroj (11.7.2011); Čeperka, elektrovody (15.7.2011); Hradec Králové, Pražské Předměstí – Červený Dvůr (17.7.2011) a Lázně Bohdaneč, Dědek, písečná duna (19.7.2011). Kolega Tomáš Staněk se pokusil nalézt mlynaříky na lokalitě Lázně Bohdaneč, golf resort (19.7.2011).
     Bohužel, na těchto lokalitách jsme úspěšní nebyli. Pozorovali jsme zde pouze rojení chroustků letních Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758).


     Teprve po vydání mé práce (Mertlik 2011) jsem se dozvěděl o dvou dalších pozorováních mlynaříků. Dne 8.7.2011 nalezla Blanka Mikátová v Hradci Králové samici mlynaříka, sraženého na chodníku vedle parkoviště „U Koruny“ (5760). Je uložena ve sbírce Miroslava Mikáta (Hradec Králové). O jednom starším pozorování mlynaříků mne pak informoval Vladimír Zieris (Pardubice): „Bylo to někdy v letech 1967 až 1969. Lokalita byla přímo v Pardubicích před hlavní branou do Tesly na Zámečku (5960). Protože to je víc než 40 let, vypadá to tam dnes úplně jinak. Tehdy tam však rostly mladé borovice a mlynaříků tam bylo pozorováno více kusů“.

Obr. 1. Současná mapa výskytu chrousta mlynaříka na území východních Čech,
červené čtverce jsou nálezy do roku 1960, zelené čtverce jsou nálezy od roku 1960 do současnosti
 
Obr. 2. Mapování výskytu chrousta mlynaříka na území České republiky na internetových stránkách Biolib.cz
(Chobot 2013)
 

Obr. 3. Larvy chrousta mlynaříka. Písčina u Zástavy, 21.4.2011

 

Obr. 4. Imaga chrousta mlynaříka. Písečný přesyp u Píst, 2.7.2008.
Foto Jan Schneider

 

Písčina u Zástavy – ochrana biotopu

     Písčina u Zástavy (Újezd u Sezemic) je jednou z mála známých lokalit kontinentálních písčin v České republice, na kterých se recentně vyskytuje jeden z nejvýznačnějších pískomilných (psamofilních) druhů brouků – chroust mlynařík (obr. 2). Tato lokalita je významná tím, že je jednou ze sedmi známých lokalit na území České republiky, na kterých lze v současné době pozorovat rojení těchto pozoruhodných brouků. Další lokality jsou v Polabí (pískovna u Travčic, bývalá vojenská střelnice u Oleška a písečný přesyp u Píst) a na území Moravské Sahary (bývalé vojenské cvičiště u Bzence, Váté písky u Bzence – přívozu a bývalé vojenské cvičiště u Pánova – obr. 15). Všech sedm lokalit se nachází v oblastech vátých písků.
     Písčina u Zástavy je součástí rozsáhlé oblasti vátých písků, která začíná u Zástavy a širokým obloukem pak pokračuje přes Rokytno, Veskou, Malolánské k Černé za Bory. Volné písky se zde dochovaly jen u Zástavy a pak na malém zbytku téměř odtěžené duny u Veské (PP Vesecký kopec). Nacházejí se zde ještě dvě rezervace, PR Přesypy u Rokytna a PP Přesyp u Malolánského. Bohužel na nich byla většina pískomilných rostlin a živočichů vyhubena po zalesnění písčin borovicemi. Nejodolnější formy pískomilné entomofauny se zde dochovaly pouze na osluněných okrajích písčitých cest nebo na okrajích polí (viz Mertlik 2011).

     Vzhledem k entomofaunistickému významu písčiny u Zástavy zpracovalo v roce 2011 občanské sdružení Elater návrh na vyhlášení Přechodně chráněné plochy Písčiny u Zástavy. Na textu návrhu spolupracoval kolega Jiří Řehounek (Calla - Sdružení pro záchranu prostředí). Návrh na vyhlášení Přechodně chráněné plochy byl podán na příslušný úřad (magistrát města Pardubic) kvůli naší obavě z její přeměny na stavební parcely a kvůli hrozbě poškození písčitých biotopů v důsledku jejich postupného zarůstání a stínění náletovými dřevinami (viz Příloha – dokumenty).
     Písčina je v současné době využívána jako místo ke společenským setkáním místních obyvatel (posezení u ohně) i sportovním akcím (motokros, volejbal). Je nutné si uvědomit, že právě tyto aktivity zde umožnily přežití chrousta mlynaříka a představují finančně nenáročný a mimořádně účinný druh managementu písčin (viz Konvička, Beneš & Čížek 2005). Jak je přímo uvedeno v našem návrhu, plán péče o navrhovanou Přechodně chráněnou plochu zde počítá se zachováním všech stávajících aktivit obyvatel obce.
     Zároveň byl magistrát města Pardubic obeznámen s nutností asanace náletových dřevin. V roce 2003 byla písčina ještě nezastíněná, ale v současnosti již roste na jejím jižním okraji hustý porost mladých borovic, které stále více zastiňuje cenné plochy volných písků (obr. 6-7).

     Po osmiměsíční nečinnosti, po urgenci naší žádosti (7.4.2012), pracovníci úřadu naši žádost zpracovali. Bohužel si nejsem jistý, že příslušné úřady náš návrh důkladně prostudovaly. Úsudek o tom si z příslušné odpovědi úřadu může učinit každý sám (viz Příloha – dokumenty).

Obr. 5. Písčina u Zástavy, 1.5.2010


      V únoru 2013 jsem upozornil magistrát města Pardubic na to, že je zapotřebí dohodnout se s majitelem pozemku na redukci náletových dřevin (borovic). V první fázi by se jednalo o vykácení asi dvou třetin stromků. Borová houština na jihozápadním okraji písčiny ničí svým stínem ohrožený biotop (obr. 6-7). Nehledě na to, že zabírá cenné místo pro volnočasové aktivity obyvatel Zástavy. Je zřejmé, že déletrvající nečinnost úřadů vzácní obyvatelé písčin u Zástavy, včetně chrousta mlynaříka, nepřežijí.
     Můj podnět byl dne 27.2.2013 předán úřadem Magistrátu města Pardubic na OÚ v Rokytně. Výsledek této aktivity bude znám až po uveřejnění tohoto článku.

Obr. 6. Písčina u Zástavy na snímku z roku 2011. Červenou linií jsou označeny náletové dřeviny.
Zdroj: Mapy.cz
 
Obr. 7. Písčina u Zástavy dne 6.3.2013 (zastínění ve 14:00 hod.). Stín, který vrhají náletové dřeviny na volné písky má devastující účinky na pískomilnou faunu i flóru

Poděkování

     Za poskytnutí informací o pozorování chroustů mlynaříků děkuji Ladislavu Davidovi (Hradec Králové), Václavu Dušánkovi (Zábřeh), Danielu Juřenovi (Prostějov), Jiřímu Krátkému (Hradec Králové), Petru Kreslovi (Janovice nad Úhlavou), Blance Mikátové (Hradec Králové), Filipu Pavlovi (Vysoká nad Labem), Janu Pelikánovi (Hradec Králové), Tomáši Popelkovi (Hradec Králové), Janu Schneiderovi (Praha), Tomáši Staňkovi (Hradec Králové) a Vladimíru Zierisovi (Pardubice).
     Za poskytnutí fotografií imag mlynaříků děkuji Janu Schneiderovi (Praha). Za překlad textu do anglického jazyka děkuji Robinu Kundratovi (Olomouc).


Summary

     The overview of the published findings of Polyphylla fullo from eastern Bohemia is updated (viz Mertlik 2011) and three additional localities are discussed.
     The detailed description of the new locality of P. fullo - sandy area near Zástava village (Rokytno, Bohumileč) - is provided. This locality is situated in eastern Bohemia. It is remarkable because it is one of the only seven known localities of this type in the Czech Republic where the swarming of P. fullo can be still observed.
     The photodocumentation of the locality and the documents showing the activities of the civil association Elater which tries to protect that endangered locality are provided.
     The representative part of the photogallery is included in the article. The complete photodocumentation is located on the website http://www.elateridae.com/galerie/search.php . After writing the key word " Zástava " and clicking on the "search" button the photo miniatures will appear on the screen (41 photos on 3 pages). You can double size the selected photos with clicking on them.


Literatura

 

CHOBOT K. 2013: Mapa rozšíření Polyphylla fullo v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 12.03.2013. In: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id149/
KONVIČKA M., BENEŠ J. ET ČÍŽEK L. 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 127 pp.
MERTLIK J. 2011: Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků [Contribution to the conservation of sand biotopes of the Eastern Bohemia with citation of findings of nine rare psammophilous beetles]. Elateridarium, 5: 5-42.
 
 
Odkazy na dokumentaci k některým známým lokalitám s prokázaným výskytem chrousta mlynaříka:
Přírodní památka Písčiny u Oleška. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=185
Přírodní památka písčina u Tuhaně. In: http://botany.cz/cs/tuhan/
Přírodní památka Písečný přesyp u Píst. In: http://botany.cz/cs/pisty/
Národní přírodní památka Semínský přesyp. In: http://botany.cz/cs/seminsky-presyp/
Přírodní památka Vojenské cvičiště Bzenec. In: http://www.naturabohemica.cz/vojenske-cviciste/
Národní přírodní památka Váté písky. In: http://www.naturabohemica.cz/vate-pisky/
 

 

Obrazová příloha

     V obrazové příloze tohoto článku je umístěna reprezentativní část fotodokumentace. Kompletní fotodokumentace je k dispozici na internetové adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php
     Je zde k dispozici nejen fotodokumentace lokality Písčiny u Zástavy (41 obrázků na 3 stránkách), ale nachází se zde i fotodokumentace dalších lokalit, na kterých se vyskytují chrousti mlynaříci: Oleško střelnice (26 obrázků na 2 stránkách), Písty (8 obrázků na 1 stránce), Semín (23 obrázků na 2 stránkách), Bzenec vojenské cvičiště (61 obrázků na 4 stránkách), Bzenec Váté písky (18 obrázků na 1 stránce) a Pánov vojenské cvičiště (28 obrázků na 2 stránkách).
     Do vyhledávače zadáte klíčová slova např. „Zástava“, poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s miniaturami fotografií. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi (kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli). Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost.
 

Obr. 8. Zástava, 21.4.2011 Obr. 9. Zástava, 21.4.2011
Obr. 10. Zástava, 1.5.2010 Obr. 11. Zástava, 21.4.2011
Obr. 12. Zástava, 6.3.2013 Obr. 13. Zástava, 6.3.2013
Obr. 14. Zástava, 6.3.2013 Obr. 15. Hodonín, Pánov, 18.4.2012

 

Příloha - dokumenty

 

ELATER o. s.
Skalice 38, 503 03 Smiřice, Česká republika
Tel.: +420 604 640 950
IČO: 22729968
E-mail: info@elateridae.com
http://www.elateridae.com
 
  Petr Veselovský
vedoucí oddělení ochrany přírody
odbor životního prostředí
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice
 

                                                                                   Skalice 1.8.2011

Věc: Návrh na vyhlášení Přechodně chráněné plochy Písčiny u Zástavy

Majitel pozemku: Obec Rokytno

Rozloha: 3776 m2

Katastrální území:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-642079&y=-1053195&maplayers=%208244EA23

Mapa:
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2455360606&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Fotodokumentace lokality: Fotogalerie na http://www.elateridae.com/galerie/search.php (zde zadejte slovo ,,Zástava" a klikněte na ,,hledej")

Navrhované období vyhlášení: celoroční ochrana po dobu 20 – 30 let

Důvod vyhlášení:
     Jedná se o jednu z posledních zachovalých lokalit kontinentálních písčin ve východním Polabí s plochami volného písku, kde se vyskytují význační zástupci pískomilných (psamofilních) druhů brouků – chroust mlynařík (Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758)) a střevlíček Harpalus (Harpalus) flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783).

Odůvodnění:
     Písčiny jsou v podmínkách ČR jedním z nejohroženějších přírodních stanovišť. Řada z nich v minulosti zanikla kvůli umělému zalesňování, stavební činnosti nebo likvidaci původních způsobů hospodaření. V současné době se jejich poslední zbytky uchovaly v některých zvláště chráněných územích, ale ani to není často dostačující pro jejich komplexní ochranu. Právě navrhovaná Přechodně chráněná plocha (PCHP) Písčiny u Zástavy představuje typický příklad kontinentálních písčin, který se šťastnou shodou okolností zachoval dodnes.
     Na území navrhované PCHP je doložen výskyt početné populace chrousta mlynaříka, zvláště chráněného druhu podle vyhl. č. 395/1992 Sb., který byl zařazen do kategorie silně ohrožených druhů. V současnosti jsou nálezy tohoto druhu na území východních Čech vzácné. Ve druhé polovině minulého století zde chrousti mlynaříci vymizeli z přírody stejně jako chrousti obecní (Melolontha melolontha). Zřejmě to bylo zapříčiněno radikálními změnami v zemědělských i lesnických technologiích, zvláště v neuváženém používání chemických hnojiv a insekticidů. V posledním desetiletí se opět objevuje, i když zatím jen náhodně a jednotlivě (MERTLIK 2011). Na lokalitě Písčiny u Zástavy bylo pozorováno v červenci 2011 více než padesát jedinců. Navrhovaná PCHP tak představuje mimořádně vhodnou studijní plochu životních nároků chroustů mlynaříků (jedinou ve východočeském regionu). Lze doporučit její návštěvu všem přírodovědcům a ochranářům!
     Dále je zde doložen výskyt početné populace střevlíčka Harpalus flavescens. V Čechách se jedná o ojedinělý až vzácný druh, velmi lokálně se vyskytující na volných vátých píscích. Jde o nejvýznamnějšího psamofila z typických zástupců psamofilní fauny střevlíků polabských vátých písků (MLEJNEK & KLOUČEK 2004, MERTLIK 2011). Na lokalitě Písčiny u Zástavy bylo pozorováno na volejbalovém hřišti a v jeho blízkém okolí více než dvacet exemplářů.
     Lokalitu ohrožují především možné změny stávajícího způsobu využívání pozemku, který je z hlediska ochrany psamofilní fauny vhodné zachovat. Je nutné v rámci správního řízení prostudovat územní plán obce a případně ho změnit tak, aby respektoval ochranu a stávající využití lokality. Potencionálním ohrožením lokality také časem může být zvětšující se zastínění písčité plochy borovým porostem na jižním okraji navrhované PCHP.
     Navrhujeme střednědobý horizont vyhlášení, např. na 20 až 30 let (dle uvážení správního orgánu a skutečností, které mohou během správního řízení o vyhlášení PCHP vyplynout). Po navrhovaném období ochrany by byla lokalita opět posouzena. Pokud bude důvod vyhlášení stále přetrvávat, ochranný status by se měl obnovit.

Návrh managementu a monitoringu:
     Pro zachování populací mlynaříků a střevlíčků je nutné zachovat na PCHP volné písčité půdy s formací kostřavových trávníků písčin. K tomu zde postačí pokračování stávajících aktivit místních obyvatel. Navrhovaná PCHP je využívána jako místo ke společenským setkáním (posezení u ohně) i sportovním akcím (motokros, volejbal). Tyto aktivity zde umožnily přežití mlynaříků a střevlíčků a představují levný a mimořádně účinný druh managementu volných písčin!
     Na jižním okraji plochy (50°6'42.057"N, 15°50'8.233"E - 50°6'41.187"N, 15°50'9.829"E) bude zřejmě nutné částečně redukovat vysázené borovice z důvodu postupujícího zastínění části plochy. Z tohoto důvodu doporučujeme uskutečnit redukci porostu na 50% současné rozlohy. Peníze na management nepožadujeme, redukci uskuteční místní občané za dřevo. O konkrétní podobě redukce bude vhodné vést diskusi v rámci správního řízení o vyhlášení PCHP.
     Základní entomologický (coleopterologický) průzkum zajišťují v současné době členové občanského sdružení Elater, kteří jsou ochotni a schopni provádět v budoucnu také monitoring populací chrousta mlynaříka a střevlíčka Harpalus flavescens.
     Jako vhodné opatření se v případě navrhované PCHP Písčiny u Zástavy jeví zpracování dalších, alespoň orientačních biologických průzkumů. Doporučujeme zejména botanický průzkum a entomologický průzkum zaměřený na žahadlové blanokřídlé (Hymenoptera: Aculeata). Podle zkušeností z obdobných lokalit by na lokalitě mohly přežívat vzácné a ohrožené druhy rostlin či blanokřídlého hmyzu.

Doporučená literatura k lokalitě:
MERTLIK J. 2011: Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků. Elateridarium, 5: 5-42. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=175

     Tento návrh na vyhlášení PCHP je podle našeho názoru adekvátní reakcí na zdokumentování unikátní lokality písčin v regionu východních Čech. Věříme, že po zodpovědném posouzení návrhu dojdete ke stejnému závěru. Během případného správního řízení o vyhlášení PCHP Písčiny u Zástavy jsme připraveni s Vámi spolupracovat a poskytnout veškerá potřebná data, která máme v současné době k dispozici.
     Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
     Členové výboru Elater o.s. (Martin Samek, Ing. Václav Dušánek, Josef Mertlik).
 

Dotaz na úřad Magistrátu města Pardubic, dne 7.4.2012:

Dobrý den,
     dne 1.8.2011 byl odeslán na adresu pana Petra Veselovského doporučený dopis od občanského sdružení Elater, obsahující „Návrh na vyhlášení Přechodně chráněné plochy Písčiny u Zástavy“. Návrh je v příloze této zprávy. Můžete nás prosím informovat o současném stavu prací na tomto návrhu? Děkuji.
     S pozdravem,
     Josef Mertlik


Odpověď úřadu Magistrátu města Pardubic, dne 10.4.2012:

Dobrý den,
     Váš návrh na vyhlášení PCHP Písčiny u Zástavy jsme nechali posoudit Agenturou ochrany přírody a krajiny, která ho doporučila. Dále jsme zjistili, že tato lokalita dle současně platného ÚP obce Rokytno je vedena jako veřejná zeleň a zároveň zde prochází ochranné pásmo komunikace. Nyní se zpracovává nový ÚP Obce Rokytno. MmP OŽP požádal o stanovisko k tomuto záměru Obec Rokytno a SÚS Pardubického kraje, jejichž zájmy by byly tímto záměrem dotčeny.
     Pěkný den přeje
     Petr Veselovský

Odpověď úřadu Magistrátu města Pardubic, dne 9.5.2012:

Dobrý den,
     jak jsem Vás informoval již 10.4.2012, tak MmP OŽP požádal o stanovisko k záměru na vyhlášení PCHP Písčiny u Zástavy Obec Rokytno a SÚS Pardubického kraje, jejichž zájmy by byly záměrem dotčeny. V minulém týdnu jsme obdrželi stanovisko rady obecního zastupitelstva, která nesouhlasí s vyhlášením přechodně chráněné plochy. Jako důvod nesouhlasu vlastníka pozemků Obec Rokytno uvádí, že p.p.č. 412/9 v k.ú. Bohumileč je jediným prostorem v osadě Zástava, který lze využít pro volnočasové aktivity místních obyvatel. P.p.č. 412/8 v k.ú. Bohumileč, která s touto plochou sousedí je dotčena podzemními vedeními - telefonní kabel, kabel NN a potrubí STL. Vyhlášením PCHP, jak dále obec uvádí by došlo k omezení práv vlastníků pozemků a vlastníků podzemních vedení řádně udržovat svůj majetek.
     Také SÚS vyjádřila svůj nesouhlas k výše uvedenému záměru PCHP z titulu dotčení ochranného pásma komunikace p.p.č. 525/4 v k.ú. Bohumileč, sousedící s navrženou PCHP a je dle zákona č. 13/1997 Sb. 15 m od osy vozovky. V tomto ochranném pásmu by bylo omezeno provádění údržby komunikace.
     Vyhlášení PCHP může být vyhlášeno z moci úřední po uvážení správního orgánu. Vzhledem k výše uvedeným zjištěným skutečnostem a nesouhlasným stanoviskům Vám sdělujeme, že PCHP Písčiny u Zástavy nebudeme vyhlašovat. Přesto je zájmem obce, ale i orgánu ochrany přírody, aby p.p.č. 412/9 i v novém územním plánu plnila funkci veřejné zeleně, kterou budeme prosazovat.
     S pozdravem
     Petr Veselovský


Poznámka. Návrh na vyhlášení Přechodně chráněné plochy Písčiny u Zástavy byl odeslán úřadu Magistrátu města Pardubic jako doporučená listovní zásilka. Následná korespondence byla vedena formou elektronické pošty (e-mail).

Obr. 16. Samička chrousta mlynaříka. Písečný přesyp u Píst, 2.7.2008.
Foto Jan Schneider

 

 

TOPlist