ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 10.03.2014
ELATERIDARIUM ročník 8 (2014)   strany  67-103  (26.03.2014)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 332.3kB]

 

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek II.


Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic).
Appendix II.

Pavel Moravec & Karel Rébl

1)Jezuitská 6, CZ-412 01 Litoměřice, pavel.moravec@nature.cz
2)Žižkovo náměstí 976, CZ-271 01 Nové Strašecí, k.rebl@seznam.cz


Abstract. In this paper we report faunistic records of 321 species and subspecies of beetles (Coleoptera) from the Protected Landscape Area (PLA) and Biosphere Reserve (BR) Křivoklátsko (Czech Republic, central Bohemia). In comparison with the previous papers by Rébl (2010) and Moravec & Rébl (2012), 142 species and subspecies from Křivoklátsko are recorded for the first time. Two of them are new for the Czech Republic (Orthocis linearis (J. R. Sahlberg, 1901), Orthoperus intersitus Bruce, 1951) and four are new for Bohemia (Atomaria punctithorax Reitter, 1888, Cryptophagus uncinatus Stephens, 1830, Corticaria alleni C. Johnson, 1974, Agathidium pseudopallidum Hlisnikovský, 1964). Another two records confirm the occurrence of these species in Bohemia (Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796), Caenocara subglobosum (Mulsant et Rey, 1864)). At present, 2727 species and subspecies belonging to 95 families are known from Křivoklátsko. The authors estimate that up to 3000 species of beetles may live in the studied area.

Key words: Coleoptera, faunistic survey, Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve, Czech Republic

 

ÚVOD

     Téměř všechny územní celky s relativně zachovalou přírodou jsou dnes v České republice chráněny formou velkoplošných chráněných území, tedy národních parků a chráněných krajinných oblastí. Výrazné snahy o komplexní inventarizace bezobratlých, v našem případě brouků, je možné v těchto územích zaznamenat teprve v posledních dvaceti letech. Dosud byly různými způsoby a do různé úrovně zpracovány a publikovány fauny brouků některých chráněných krajinných oblastí, např. Pálavy (Rozkošný & Vaňhara 1995, 1996, Opravilová et al. 1999), Broumovska (Hamet & Vancl 2005), Kokořínska (Beran 2006), Moravského krasu (Hamet et al. 2009, 2012, Trávníček et al. 2008). K těmto územím lze dnes přiřadit též CHKO Křivoklátsko (dále jen „Křivoklátsko“), kde již byly samostatně zpracovány mandelinky (Januš 2004) a jako celek brouci (Rébl 2010, Moravec & Rébl 2012). Předkládaná práce navazuje na zmíněné soupisy a přináší další poznatky o fauně brouků tohoto území.
 

MATERIÁL A METODIKA

     V práci je zhodnocen materiál shromážděný druhým autorem v letech 2011 až 2013, včetně sběrů prováděných metodou kmenových nárazových pastí v Lánské oboře (Horák & Rébl 2011, 2012). Stejně jako v předchozím dodatku (Moravec & Rébl 2012) jsou také zde uvedeny starší sběry prvního autora pocházející z let 1968 až 2008, které mezitím determinovali příslušní specialisté (jedná se zejména o čeleď Staphylinidae). S nevšední ochotou nám údaje o vlastních sběrech, případně determinacích cizích sbírek, poskytli následující kolegové: Boukal Milan (Pardubice), Dvořák Libor (Vacov), Hanzlík Václav (Neratovice), Horák Jan (Praha), Krásenský Pavel (Chomutov), Skoupý Vladimír (Žilina), Šíma Adam (Praha), Štěpánek Pavel (Kladno), Štouračovi Petr & Alena (Praha) a Zýka Miroslav (Rakovník).

     Na determinaci nebo na revizi determinací našich vlastních sběrů se podíleli, případně komentáře k některým druhům poskytli, následující kolegové: Benedikt Stanislav – Plzeň (Apionidae, Curculionidae, Erirhinidae, Rhynchitidae), Boukal David – České Budějovice (Elmidae, Hydraenidae), Boukal Milan – Pardubice (Byrrhidae, Clambidae, Dryopidae, Elmidae, Haliplidae, Hydraenidae, Hydrophilidae), Dvořák Libor – Vacov (Cantharidae, Melyridae, Oedemeridae), Ernest Ladislav – Nymburk (Cryptophagidae), Háva Jiří – Únětice u Prahy (Dermestidae), Horák Jan – Praha (Scraptiidae), Jelínek Josef – Praha (Bothrideridae, Ciidae, Nitidulidae, Tenebrionidae), Knížek Miloš – Praha (Curculionidae: Scolytinae), Konvička Ondřej – České Budějovice (Scraptiidae), Kovář Ivo – Panenský Týnec (Coccinellidae), Krásenský Pavel – Chomutov (Staphylinidae), Mencl Ladislav – Týnec nad Labem (Scarabaeidae), Mertlik Josef – Opatovice nad Labem-Pohřebačka (Elateridae, Throscidae), Mikát Miroslav – Hradec Králové (Bothrideridae), Novák Vladimír – Praha-Klánovice (Tenebrionidae), Průdek Pavel – Brno (Bothrideridae, Ciidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Latridiidae), Růžička Jan – Praha (Leiodidae), Schülke Michael – Berlin (Staphylinidae), Šilha Václav – Nové Strašecí (Chrysomelidae), Špryňar Pavel – Praha (Melyridae), Štourač Petr – Praha (Scydmaenidae, Staphylinidae), Šťastný Jaroslav – Liberec (Dytiscidae), Švarc Martin – Liberec (Staphylinidae: Pselaphinae), Švec Zdeněk – Praha (Leiodidae), Švihla Vladimír – Praha (Cantharidae), Vávra Jiří – Ostrava (Cucujidae, Leiodidae, Melasidae, Ptinidae) a Zahradník Petr – Trnová u Prahy (Ptinidae).

     Kromě nově nalezených druhů jsou do této práce zařazeny také druhy, které jsou již uvedené v seznamu Rébla (2010) a v prvním dodatku Moravce & Rébla (2012), avšak na základě nejvýše dvou nálezů nebo bez podrobnějších nálezových okolností, a dále druhy bionomicky nebo faunisticky významné, uváděné v obou seznamech pouze z jedné lokality, byť ve více nálezech. Tyto opakované nálezy potvrzují stálý výskyt těchto druhů ve sledovaném území. Dosud není komplexně zpracovaná faunistická literatura týkající se brouků sledovaného území, a tak je pravděpodobné, že některé druhy, prezentované v této práci jako nově nalezené, jsou ve skutečnosti z Křivoklátska již známé. Pokud se podařilo již nyní zjistit zdroj informace o jejich výskytu na Křivoklátsku, tak je tato skutečnost formou citace uvedena v poznámce u příslušného druhu.

     Taxony všech úrovní (čeleď, rod, druh) jsou pro snadnější orientaci řazeny abecedně. Na příslušnost k tradičním čeledím (dnes podčeledím, např. Pselaphinae v rámci čeledi Staphylinidae) nebyl při řazení taxonů brán zřetel. Jedinou výjimkou jsou Scolytinae, kteří jsou v rámci čeledi Curculionidae vyčleněni z důvodu použití odlišného zdroje nomenklatury (viz dále).

     Použitá klasifikace a nomenklatura kvůli zachování jednotnosti vychází důsledně z Katalogu palearktických brouků (Löbl & Smetana 2003–2011). Ve znění prozatím posledního svazku, který jsme měli k dispozici (Löbl & Smetana 2011), jsou uvedeni jen kůrovci (Curculionidae: Scolytinae), pro zbývající skupiny nadčeledi Curculionoidea, zde reprezentované čeleděmi Apionidae, Curculionidae, Erirhinidae a Rhynchitidae, je použita jednotná nomenklatura podle Benedikta et al. (2010). Pokud se nomenklatura použitá v seznamu československých brouků (Jelínek 1993) od novější nomenklatury liší, tak je vždy za validním jménem toto synonymum uvedeno v hranatých závorkách.

Za názvem druhu jsou uvedeny formou zkratek informace v pořadí:

1) kategorie ohrožení – zařazení druhů a poddruhů podle stupně ohrožení do kategorií IUCN vychází z Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (Farkač et al. 2005, dále jen „Červený seznam“). Data jsou k dispozici pro všechny zde uvedené čeledi kromě Clambidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Dasytidae, Latridiidae a Throscidae, které dosud nebyly klasifikovány. Pokud od doby vydání Červeného seznamu došlo ke změně v zařazení a autorům tohoto dodatku to bylo známo, je tato skutečnost uvedena v poznámce u příslušného druhu.
 

 • Kategorie CR (kriticky ohrožený). Taxon, který čelí krajně vysokému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie EN (ohrožený). Taxon, který čelí velmi vysokému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie VU (zranitelný). Taxon, který čelí vysokému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie NT (téměř ohrožený). Taxon, který výše uvedená kritéria téměř splňuje nebo je pravděpodobně v blízké budoucnosti splní.
   

2) bioindikační status (ekologická valence) – do příslušných skupin jsou dosud zařazeny jen druhy zde uvedených čeledí Carabidae, Staphylinidae, Cerambycidae, druhy ze skupiny čeledí vodních brouků (zde Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Noteridae) a druhy nadčeledi Curculionoidea (zde Apionidae, Curculionidae (mimo Scolytinae), Erirhinidae, Rhynchitidae).
     U čeledi střevlíkovitých (Carabidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Hůrky et al. (1996):

 • Skupina R zahrnuje druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter reliktů. Jedná se většinou o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.
 • Skupina A zahrnuje adaptabilní druhy, které osídlují více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch.
 • Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, obývající silně antropogenně ovlivněnou a poškozenou krajinu.

     U čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Boháče et al. (2007):

 • Skupina R1 (relikty I. řádu) zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se především o druhy s arktoalpinním, boreoalpinním a boreomontánním rozšířením, dále druhy charakteristické pro rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních lesních porostech apod.
 • Skupina R2 (relikty II. řádu) zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.
 • Skupina E (expanzivní) zahrnuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka.

     U čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny do skupin podle Rejzka & Rébla (1999). Zařazení vychází z faunistické a ekologické významnosti druhu ve vztahu k CHKO Křivoklátsko:

 • Skupina I zahrnuje druhy, které nejsou z hlediska faunistického nebo ekologického významné.
 • Skupina II zahrnuje druhy, které jsou charakteristické pro CHKO Křivoklátsko a druhy faunisticky a ekologicky významné.
 • Skupina III zahrnuje druhy, které jsou z faunistického hlediska významné a vzácné. Sem patří ty druhy, které lze nalézt pouze v reliktních lesních společenstvech nebo je jejich výskyt vázán na vysoce zachovalý habitat.
 • Skupina IV zahrnuje problematické druhy, jejichž výskyt v CHKO Křivoklátsko je uváděn na základě nedostatečně spolehlivých údajů a/nebo tyto druhy byly zaznamenané v minulosti a nová data o jejich výskytu nejsou k dispozici.

     U čeledí vodních brouků (Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hydraenidae, Hydrophilidae a Noteridae) jsou jednotlivé druhy podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu zařazeny do skupin podle Boukala et al. (2007):

 • Skupina R zahrnuje tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí. Jedná se o většinou vzácné až velmi vzácné druhy obývající výhradně přirozené biotopy, které jsou v podmínkách střední Evropy ohrožovány lidskými zásahy. Tyto biotopy zahrnují zejména rašeliniště, prameniště (helokreny), mokřady, oligotrofní nádrže, periodicky zaplavované tůně v říčních nivách a neregulované úseky větších potoků a řek.
 • Skupina A zahrnuje tzv. adaptabilní druhy s širší ekologickou valencí. Osidlují přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty, které nejsou v podmínkách střední Evropy silně ohroženy. Jedná se např. přirozenou vegetací zarostlé tůně a kanály, staré oligotrofní pískovny a cihelny, nebo mírně narušené nebo regulované úseky vodní toků.
 • Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které mají zpravidla pouze omezené nároky na charakter a kvalitu prostředí, a druhy, které mají s ohledem na kvalitu biotopu nízkou výpovědní hodnotu. Patří sem zejména druhy vyskytující se pravidelně na člověkem silně ovlivněných stanovištích, ale zařazujeme sem také druhy obývající různá nestabilní a proměnlivá stanoviště (s výjimkou přirozených říčních niv, zařazených do kategorie R) a expanzivní druhy. Jsou to většinou jediné druhy, které lze nalézt v kalužích, všech typech nádrží s uměle zpevněnými břehy, intenzivně obhospodařovaných rybnících, silně eutrofizovaných tůních v zemědělské krajině nebo silně regulovaných nebo znečištěných vodních tocích.

     U nadčeledi nosatcovitých brouků (Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae (mimo Scolytinae), Erirhinidae a Rhynchitidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Benedikta et al. (2010):

 • Skupina R zahrnuje reliktní taxony s nejužší ekologickou valencí vázané na převážně přirozená stanoviště, vzácné a ohrožené taxony málo změněných ekosystémů.
 • Skupina A zahrnuje adaptabilní taxony osidlující více nebo méně přirozená stanoviště se schopností adaptovat se i na druhotné dobře regenerované biotopy, zvláště v blízkosti původních ploch.
 • Skupina E zahrnuje expanzivní taxony, eurytopní druhy s nízkými nároky na přirozenost a stabilitu stanovišť.
   

3) PK – druh je uveden také v práci Rébla (2010) nebo Moravce & Rébla (2012), případně v obou pracích a jedná se o potvrzení výskytu druhu na Křivoklátsku.

     Struktura zápisu nálezu sestává z kódu mapového pole a názvu obce nebo znění místního jména (název kopce, chráněného území apod.). Následují časové údaje a údaje o počtu exemplářů, detailnější popis biotopu, nálezových okolností nebo metody sběru a zápis je zakončen jménem sběratele / pozorovatele, determinátora nebo revidujícího autora. Pokud není uvedeno jinak, je dotyčný exemplář vždy uložen ve sbírce příslušného sběratele. Pokud bylo potřebné uvést další poznatky nebo podrobnosti o příslušném druhu, je k zápisu připojena poznámka.

     Lokality jsou do polí síťového mapování (Pruner & Míka 1996) řazeny dle znalostí a možností jednotlivých sběratelů, a to od úrovně základního pole (např. 5949: Žloukovice), přes tzv. subkvadráty (např. 6048b: Skryje) až po úroveň tzv. elementárních polí (např. 5849c24: Lány, Lánská obora; viz Rébl 2010: 2).

Další použité zkratky:
CHKO – chráněná krajinná oblast
PLA – Protected Landscape Area
BR – biosférická rezervace / Biosphere Reserve
NPR – národní přírodní rezervace
PR – přírodní rezervace
 

VÝSLEDKY – PŘEHLED DRUHŮ

APIONIDAE [= Curculionidae: Apioninae]

Protapion [= Apion] trifolii (Linnaeus, 1768) – skupina E / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

BOSTRICHIDAE

Lyctus linearis (Goeze, 1777)
6048b: vrch Mileč, 1 km severně od obce Skryje, 5.VI.2011, 1 ex., v letu, Zýka M. lgt. et det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ex., nárazová past v teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.

BOTHRIDERIDAE

Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796) – kategorie EN
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., v letu v nivě řeky Berounky, Moravec P. lgt., Jelínek J. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt. et det., Jelínek J. revid.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 1 ex., nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det., Jelínek J. revid., 19.VII.2011, 2 ex., nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Jelínek J. det., 26.VI.2012, 2 ex., nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det., 10.VII.2012, 6 ex., nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.; 5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 12.VII.2011, 1 ex., nárazová past v teplomilné doubravě na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll., 9.VIII.2011, 1 ex., nárazová past v teplomilné doubravě na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll.; 5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 12.VII.2011, 1 ex., nárazová past v teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll.; 6048: Branov, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 5 ex., prosev kolem torz dubů v zakrslé doubravě v jižní části nad silnicí, Šíma A. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) veden jako pochybný pro Čechy (?B). Na Křivoklátsku však není vzácný a kromě toho byl nalezen také v NPR Žehuňská obora (Mikát M., os. sdělení). Potvrzení výskytu v Čechách.

BUPRESTIDAE

Coraebus undatus (Fabricius, 1787) – kategorie EN / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.

Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) – kategorie VU / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 4 ex., všechny nalezeny v teplomilné svahové dubohabřině na zemi s proklovnutými krovkami, Boukal M. lgt., Rébl K. det. et coll.
Poznámka: Z Křivoklátska (Zbiroh: hájovna Kohoutov) uvádí tento druh již Heyrovský (1961).

BYRRHIDAE

Byrrhus fasciatus (Forster, 1771)
5849c24: Lány, Lánská obora, 20.VI.1989, 1 ♀, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 6.V.1990, 1 ♀, tolitová doubrava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.

Byrrhus pustulatus (Forster, 1771) – kategorie VU / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 1.V.1993, 1 ♂, smykem v podmáčené olšině, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 23.IV.1989, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem u paty solitérního dubu, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Uvedeny nové lokality výskytu pro Křivoklátsko.

Curimopsis austriaca (Franz, 1967) – kategorie EN
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 1 ♂, nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Indikátor kontinuity lesa (Boukal M., os. sdělení).

Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) – kategorie EN / PK
6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 16.VII.1991, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni se skalními výchozy, Rébl K. lgt. et det.

CANTHARIDAE

Ancistronycha violacea (Paykull, 1798) – PK
5949: Roztoky, 24.V.2012, 1 ex., louka a okraj lesa, Hanzlík V. lgt., Dvořák L. det.

Cantharis cryptica Ashe, 1947
5949c23: Roztoky, vrch Dlouhý hřeben, 21.VI.2011, 1 ♀, dubo-bukový les, Hanzlík V. lgt., Dvořák L. det. et coll.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993), poprvé pro Českou republiku (Čechy) jej uvádějí Švihla & Dvořák (2009). V současnosti je známo již 12 nálezů z České republiky, většinou ze západních Čech (Dvořák L., os. sdělení).

Cantharis decipiens Baudi di Selve, 1872 – PK
5949: Roztoky, 28.V.2011, 2 ex., údolí potoka Klučná, Hanzlík V. lgt., Dvořák L. det., coll. Dvořák L. et Městské muzeum Mariánské Lázně.
Poznámka: Vzácný lesostepní druh (Dvořák L., os. sdělení).

Malthinus balteatus Suffrian, 1851 – kategorie VU
6048: Hřebečníky, vrch Mileč, 5.VI.2011, 1 ♂, listnatý les, Dvořák L. lgt. et det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden z Čech na základě nepublikovaného nálezu (*B). Detailní údaje o jeho výskytu v Čechách přinášejí Špryňar et al. (2003). Vzácný druh lesostepí (Dvořák L., os. sdělení).

Malthinus frontalis (Marsham, 1802)
5949b7: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ♂, nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Švihla V. det., 4.VII.2011, 1 ♂, nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Dvořák L. det., Švihla V. revid.

Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1852
5949b11: Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Dvořák L. det. et coll.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993) z České republiky. První detailní údaje o jeho výskytu v České republice (Čechách) přinášejí až Špryňar & Švihla (2003). Vzácný druh lesostepí (Dvořák L., os. sdělení).

CARABIDAE

Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – skupina A
5849c13: Ruda, 7.VI.2013, 2 ♂♂, v prosevu v podmáčených křovinách v nivě přítoku Klíčavy na Prvním luhu, Rébl K. lgt. et det.

Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 29.V.2013, 1 ♂, prosev staré trávy na mokřadu v nivě Klíčavy, Rébl K. lgt. et det.

Bembidion stephensii Crotch, 1866 – skupina E / PK
5949a4: Lány, Lánská obora, 26.VII.2011, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v nezastíněné kamenité suti, Rébl K. lgt. et det.

Carabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 – kategorie NT / skupina R / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Dolichus halensis (Schaller, 1783) – skupina E
6048b: Skryje, 2.VII.2012, 1 ex., na světlo pod vrchem Mileč, Zýka M. lgt. et det.

Harpalus laevipes [= quadripunctatus Dej.] Zetterstedt, 1828 – skupina A / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Trechus splendens Gemminger et Harold, 1868 – skupina A
5949: Višňová pr. Křivoklát, 11.VIII.1982, 1 ex., Kovařík J. lgt., Moravec P. det. et coll., 9–12.VIII.1982, 2 ex., Kovařík J. lgt., Moravec P. det., coll. Vyhnálek V.

CERAMBYCIDAE
Poznámka: Uvedeny jsou také některé dříve publikované druhy (Rébl 2010, Moravec & Rébl 2012). U těchto druhů je nález doplněn o poznatky, které získal chovem larev V. Hanzlík.

Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789) – kategorie CR / skupina III
5949c18: Roztoky, XI.2009, více ex. (ex larvae), pod kůrou a ve dřevě suché jedle bělokoré, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999).

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) – skupina II / PK
5949c2: Křivoklát, 15.V.2011, 1 ex., oklep dubu na stráni nad naučnou stezkou, Hanzlík V. observ. et det.; 5949c23: Roztoky, XI.2007, 2 ex. (ex larvae), z olámaných suchých dubových větviček na jz. svahu vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c13: Roztoky, XI.2009, 3 ex. (ex larvae), ze spadaných dubových větviček u trati, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c18: Roztoky, X.2008, 2 ex. (ex larvae), z olámaných suchých dubových větviček na vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det., I.2009, 1 ex. (ex larva), z olámaných suchých dubových větviček na vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, vrch Dlouhý hřeben, 21.VI.2011, 1 ex., oklep dubových větví na pasece na vrcholu, Hanzlík V. observ. et det.

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) – skupina II / PK
5949c8: Křivoklát, 2010, 3 ex. (ex larvae), živý pahýl habru u památníku Fürstenberka, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c17: Branov, IX.2009, 1 ex. (ex larva), pod kůrou dubu na skládce dřeva, Hanzlík V. lgt. et det.

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – kategorie NT / skupina II
5949c8: Křivoklát, 28.VII.2012, 1 ex., u nádraží na okolíku, Hanzlík V. observ. et det.; 5949c17: Roztoky, XI.2007, více ex. (požerky), vrba jíva na okraji louky, Hanzlík V. observ. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).

Callidium aeneum (DeGeer, 1775) – skupina I
5949c3: Křivoklát, 2010, 1 ex. (ex larva), spadlá slabší modřínová větev, dubo-borový les nad Křivoklátem, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, 2010, 3 ex. (ex larvae), stojící suchý kmínek borovice lesní na vrcholu Beraníku, Hanzlík V. lgt. et det., 2010, 3 ex. (ex larvae), spadlá slabší větev borovice lesní na vrcholu Beraníku, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).

Callimus [= Callimellum] angulatus (Schrank, 1789) – skupina II / PK
5949c11: Nezabudice, 2.X.2010, 1 ex., imago v suché dubové větvičce nad Nezabudickými skalami, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, vrch Dlouhý hřeben, 1.V.2011, 2 ex., smykem ve vrcholové dubině, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c17: Roztoky, 17.V.2009, 2 ex., na kvetoucím hlohu, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c18: Roztoky, 8.V.2010, 1 ex., sedící na bylinách, jižní svah vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, 2007, 1 ex. (ex larva), ze suchých dubových větví, jz. svah vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Celkově druhá a třetí lokalita ve sledovaném území.

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – kategorie EN / skupina III / PK
5949c12: Velká Buková, VIII.2006, torzo imaga pod slabším dubem s požerky, Hanzlík V. observ. et det.
Poznámka: Druhá lokalita mimo Lánskou oboru ve sledovaném území.

Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856 – skupina II
5949c15: Račice, 25.III.2012, 3 ex. (ex larvae), jilmová větev, v obci u trati, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999). Vzácný a ohrožený druh, napadající odumřelé větve jilmu.

Gaurotes [= Carilia] virginea (Linnaeus, 1758) – skupina II / PK
5849c17: Ruda, 9.VI.2012, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese, Rébl K. lgt. et det.

Glaphyra [= Molorchus] marmottani (C. Brisout de Barneville, 1863) – kategorie EN / skupina II
5949c17: Roztoky, 2010, 3 ex. (ex larvae), slabé větvičky z ulomené koruny borovice lesní u osady, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).

Glaphyra [= Molorchus] umbellatarum (Schreber, 1759) – skupina II / PK
5949c2: Křivoklát, 3.VI.2007, 1 ex., oklepem kvetoucích keřů, Hanzlík V. observ. et det.; 5949: Nižbor, Dřevíč, 1.VI.2007, 1 ex., Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c13: Roztoky, XII.2009, 20 ex. (ex larvae), larvy v odumírajících větvích jabloně na sídlišti, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c17: Roztoky, 20.VI.2011, 1 ex., na okolíku u osady, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, IX.2007, 1 ex. (ex larva), larvy z dubových větví na jz. svahu vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det., Višňová env., 2011, 3 ex. (ex larvae), slabá odumřelá větvička třešně nad kempem u pole, Hanzlík V. lgt. et det.; 5950: Nižbor, 1–5.VI.2007, 4 ex., Hanzlík V. lgt. et det.

Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) – skupina I / PK
5949c12: Roztoky, 16.VII.2011, 1 ex., na složeném dříví na zahradě, Hanzlík V. observ. et det.

Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) – skupina II / PK
5949c22: Roztoky, vrch Mokřinka, II.2009, 5 ex. (ex larvae), odříznutý suchý habrový pahýl, Hanzlík V. lgt. et det.

Lamia textor (Linnaeus, 1758) – kategorie NT / skupina II
5949: Roztoky, 19.V.1959, 1 ex., Laňka V. lgt. et det., coll. Rébl K.; 5949c4: Újezd nad Zbečnem, VII.1965, 3 ex., na vrbách u Berounky, Rébl K. lgt. et det.; 5949c12: Roztoky, 1–8.VI.2007, 4 ex., na vrbách u Berounky, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c13: Roztoky, 17.V.2009, 1 ex., na sídlišti na zdi trafostanice, Hanzlík V. lgt. et det., 15.V.2009, 1 ex., rozšlápnutý na cestě u čističky, Hanzlík V. observ. et det., 9.V.2009, 1 ex., na čerstvém topolovém pařezu pod sídlištěm, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).

Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1849 – kategorie NT / skupina II / PK
5949c3: Častonice, vrch Sokolí, IV.2009, 1 ex. (ex larva), suchý kmínek javoru, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c18: Roztoky, XI.2008, 1 ex. (ex larva), v silné javorové větvi u silnice, Hanzlík V. lgt. et det., 2011, 6 ex. (ex larvae), spadlá větev javoru u silnice, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, 2009, 1 ex., mrtvé imago v suchém kmínku javoru na vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det.

Leiopus linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009
5949c23: Roztoky, vrch Dlouhý hřeben, IV.2012, 1ex. (ex larva), dub, Hanzlík V. lgt., Kadlec J. det., 5.V.2012, 3 ex., Hanzlík V. lgt., Kadlec J. det.; 5949c25: Račice, Kamenné vrchy, 25.III.2012, 1 ex. (ex larva), Hanzlík V. lgt., Kadlec J. det.; 5950: Nižbor, III.2006, více ex. (ex larvae), dub, Hanzlík V. lgt., Kadlec J. det.
Poznámka: Druh vyčleněný z druhového komplexu L. nebulosus (Linnaeus, 1758). Rozšíření obou druhů v České republice není prozatím zmapováno, ale revize většího materiálu ze středních Čech prokázala, že všichni kontrolovaní jedinci náležejí k druhu L. linnei (Hanzlík V., os. sdělení). Početný materiál uvedený v Réblovi (2010) dosud nebyl revidován, a tak jej prozatím považujeme za L. nebulosus. V originálním popisu L. linnei je uveden také materiál z České republiky, avšak bez přesné lokalizace (Wallin et al. 2009: 33). Konkrétní moravskou lokalitu v CHKO Litovelské Pomoraví uvádí Nakládal (2011).

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1760) – skupina II / PK
5949c20: Račice, vrch Chlum, 25.III.2012, 1 ex. (ex larva), suchý dub u vrcholu, Hanzlík V. lgt. et det.

Oberea linearis (Linnaeus, 1760) – skupina II / PK
5949c12: Roztoky, 24.V.2012, 7 ex., na listech lísky, louka za Orbisem, Jansa P. lgt., Hanzlík V. det.; 5949c13: Roztoky, 1–8.VI.2007, 1 ex., na lísce u trati, Hanzlík V. observ. et det., 22.VI.2011, 1 ex., na listech lísky u trati, Hanzlík V. observ. et det., 20.VI.2011, 1 ex., na listech lísky u nádraží, Hanzlík V. observ. et det.

Oberea oculata (Linnaeus, 1758) – skupina I / PK
5949c12: Roztoky, 1–8.VI.2007, 1 ex., na jívě za hřbitovem, Dvořák R. lgt., Hanzlík V. det.

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – skupina II
6048b22: Skryje, 12.VII.2010, 1 ex., na světlo, Rébl K. lgt. et det.; 5949c22: Branov, X.2010, 8 ex. (ex larvae), odlomená větev osiky za hájovnou, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999).

Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) – skupina II / PK
5949c17: Roztoky, údolí potoka Klučná, 24.V.2012, 4 ex., smrkový pařez, Jansa P. lgt., Hanzlík V. det.

Pachytodes erraticus (Dalman, 1817) – skupina II / PK
5949c11: Velká Buková, 3–8.VI.2007, 1 ex., na květu u silnice, Hanzlík V. lgt. et det.

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) – kategorie EN / skupina II / PK
5949c22: Branov, vrch Mokřinka, 24.V.2012, 2 ex., v letu na vrcholu kopce, Jansa P. lgt., Hanzlík V. det.; 5949c17: Roztoky, 5.VI.2010, více ex., v letu na okraji lesa okolo velkých dubů, Hanzlík V. observ. et det.

Phymatodes rufipes (Fabricius, 1777) – skupina II
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 29.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past, teplomilná doubrava na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det., 29.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past, zastíněná teplomilná doubrava, Horák J. lgt., Rébl K. det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999).

Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) – kategorie NT / skupina II / PK
5949c22: Branov, vrch Mokřinka, XII.2006, 30 ex., zimující pod kůrou jedle, Hanzlík V. lgt. et det., X.2008, 21 ex., zimující pod kůrou jedle, Hanzlík V. lgt. et det., X.2009, 3 ex., zimující pod kůrou jedle, Hanzlík V. lgt. et det., XI.2010, 1 ex., zimující pod kůrou jedle, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, 24.II.2011, 1 ex., pod kůrou jedle pod vrcholem na vrchu Dlouhý hřeben, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c17: Roztoky, Suchý vrch, IV.2006, 3 ex., torza pod kůrou jedle, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c18: Roztoky, vrch Beraník, 17.X.2009, 4 ex., pod kůrou jedle, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c12: Višňová, 23.I.2011, 5 ex., pod kůrou jedle v lese nad kempem, Hanzlík V. lgt. et det.

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) – skupina II / PK
5949c22: Branov, 2010, 1 ex. (ex larva), odlomená dubová suchá větev za hájovnou, Hanzlík V. lgt. et det.; Branov, vrch Mokřinka, 20.VI.2011, 1 ex., oklepem jeřábu ve svahové dubině, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c11: Nezabudice, X.2010, 1 ex. (ex larva), větev lísky, nad Nezabudickými skalami, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c17: Roztoky, XII.2009, 1 ex. (ex larva), suché dubové větve nad farmou u silnice, Hanzlík V. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, XI.2007, 1 ex. (ex larva), suché dubové větve na jz. svahu vrchu Beraník, Hanzlík V. lgt. et det., Roztoky, II.2011, 2 ex. (ex larvae), spadlá dubová větev na vrcholu Dlouhého hřebenu, Hanzlík V. lgt. et det.

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) – skupina II / PK
5949c17: Roztoky, XI.2007, více ex. (požerky), osika, Hanzlík V. lgt. et det.

Saperda perforata (Pallas, 1773) – skupina IV
5949c17: Roztoky, 20.VI.2011, 1 ex., kladoucí samice do odumírajícího kmene osiky nad chatami, Hanzlík V. observ. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999).

Saperda similis Laicharting, 1784 – kategorie NT / skupina II
5949c17: Roztoky, 30.VI.2009, 1 ex. lezoucí po kmínku jívy, Hanzlík V. lgt. et det.
Poznámka: Rejzek & Rébl (1999) nález tohoto druhu přepokládají vzhledem k nálezům na hranici sledovaného území.

Saphanus piceus (Laicharting, 1784) – kategorie NT / skupina II / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě s příměsí borovice ve vrcholových partiích, Rébl K. lgt. et det.

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) – skupina II / PK
5949c22: Roztoky, vrch Mokřinka, 13.VII.2009, 5 ex., na osluněných habrech, Hanzlík V. lgt. et det.

CEROPHYTIDAE

Cerophytum elateroides Latreille, 1809 – kategorie CR / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

CERYLONIDAE

Philothermus [= Cerylon] evanescens (Reitter, 1876) – kategorie CR / PK
5849c12: Ruda, 8.VII.2012, 3 ex., prosev bukového trouchu, padlý kmen, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druhá lokalita mimo Lánskou oboru ve sledovaném územíru.

CIIDAE

Cis lineatocribratus Mellié, 1848 – kategorie VU / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Jelínek J. det., 4.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Cis micans (Fabricius, 1792) – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 20.VII.1986, 1 ex., Rébl K. lgt., Průdek P. det., 30.V.1992, 1 ex., prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Cis [= Orthocis] pygmaeus (Marsham, 1802) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 10.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., teplomilná dubohabřina, poklepem plodnice Stereum hirsutum, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 26.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past v teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 9.VIII.2012, 1 ex., stromová nárazová past v teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Orthocis linearis (J. R. Sahlberg, 1901)
5949b11: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 2 ex., poklepem plodnice Stereum hirsutum v teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Nový druh pro Českou republiku (Čechy).

CLAMBIDAE

Clambus nigrellus Reitter, 1914
5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 5 ♂♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.

Clambus pubescens L. Redtenbacher, 1849 – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 6 ♂♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 29.V.2012, 1 ♂, prosev tlejícího listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♂, stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Boukal M. det.

CLERIDAE

Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) – PK
5949c23: Roztoky, vrch Dlouhý hřeben, 2012, 1 ex. (ex larva), Hanzlík V. lgt. et det.

COCCINELLIDAE

Nephus bisignatus (Boheman, 1850)
5949b12: Lány, Lánská obora, 10.VII.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Kovář I. det.

Oenopia lyncea agnatha (Rosenhauer, 1847)
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 10.IX.2011, 1 ex., stromová nárazová past v teplomilné doubravě na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det.

CORYLOPHIDAE

Corylophus cassidoides (Marsham, 1802) – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 28.IV.2007, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 1 ex., v prosevu staré trávy na mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.; 5849c1: Řevničov, 14.IV.2013, 4 ex., prosev mechu v podmáčené olšině, Rébl K. lgt. et det.

Orthoperus atomus (Gyllenhal, 1808)
5849c24: Lány, Lánská obora, 16.III.1991, 1 ex., Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949a4: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 2 ex., náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Orthoperus brunnipes (Gyllenhal, 1808)
5949b7: Lány, Lánská obora, 15.VIII.2011, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 10.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 9.VIII.2012, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 3.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 15.VIII.2011, 2 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 1.IX.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 24.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 27.VIII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 2 ex., prosev dutiny dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Orthoperus corticalis (L. Redtenbacher, 1845) – PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 10.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Z České republiky (Obříství) jej poprvé uvádí Bowestead (1999), další českou lokalitu (Lány) publikoval Rébl (2010).

Orthoperus intersitus Bruce, 1951
5949b11: Lány, Lánská obora, 15.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Nový druh pro Českou republiku (Čechy).

CRYPTOPHAGIDAE

Atomaria apicalis Erichson, 1846
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, Průdek P. det. jako A. rhenana Kraatz, 1853, Ernest L. redet.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden z Čech na základě nepublikovaného nálezu (*B). Redeterminovaný exemplář uvádí již Rébl (2010). Zrušením A. rhenana se celkový počet druhů vykazovaných Réblem (2010) a Moravcem & Réblem (2012) u této čeledi sníží o jeden.

Atomaria badia [= sahlbergi Sjöb.] Erichson, 1846
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Atomaria bella Reitter, 1875
5849c24: Lány, Lánská obora, 27.IV.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Atomaria diluta Erichson, 1846
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 4 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 10.V.2012, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 25.V.2012, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 12.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 26.VI.2012, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Atomaria morio Kolenati, 1846
5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ex., prosev dutiny dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Ernest L. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden z Čech na základě nepublikovaného nálezu (*B).

Atomaria nigrirostris [= fuscicollis Mannerh.] Stephens, 1830 – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 29.V.2013, 2 ex., náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Atomaria nigriventris Stephens, 1830 – PK
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 9.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v lukách se solitérními duby, Horák J. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Rébl (2010) omylem uvádí A. „nigrivestris“ Stephens, 1830.

Atomaria punctithorax [= consanguinea Johns.] Reitter, 1888
5849c2: Ruda, 15.VI.2013, 1 ex., prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden jako A. consanguinea C. Johnson, 1976 pouze z Moravy, žádný nález z Čech pravděpodobně dosud nebyl publikován (Průdek P., os. sdělení). Nový druh pro Čechy.

Atomaria pusilla (Paykull, 1798) – PK
5849c2: Ruda, 15.VI.2013, 1 ex., prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 23.VI.2013, 2 ex., prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b4: Lhota, hájovna Ploskov, 7.VII.1989, 1 ex., Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Atomaria slavonica C. Johnson, 1970 – PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 24.VII.2012, 1 ex., prosev dutiny dubu ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 2 ex., prosev dutiny dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Atomaria zetterstedti (Zetterstedt, 1838)
5849c13: Ruda, 22.VI.2013, 1 ex., prosev v podmáčené olšině v nivě potoka, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy. Výskyt v Čechách poprvé ohlásil Ernest (1999).

Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763)
5949b12: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 12 ex., v plodnici Scleroderma citrinum, svahová teplomilná doubrava, Rébl K. lgt. et det., 25.V.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Cryptophagus montanus [= deubeli Ganglb.] C. Brisout de Barneville, 1863 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2011, 1 ex., oklepem suchých větví ležících na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 29.V.2012, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 25.V.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 25.V.2012, 1 ex., prosev tlejícího listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Cryptophagus uncinatus Stephens, 1830
5949b12: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 10.V.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Nálezy z CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský kras publikují Nakládal (2011) a Hamet et al. (2012). Nový druh pro Čechy.

Paramecosoma melanocephalum (Herbst, 1793) – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 5 ex., v náplavu na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 9.VII.2013, 1 ex., ve starším náplavu na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.; 5949a4: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 1 ex., v náplavu na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.

CURCULIONIDAE

Curculioninae
Acalles camelus (Fabricius, 1792) – kategorie NT / skupina R

5949b7: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det., 12.VII.2011, 2 ex., prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Acalles fallax [= comutatus (sic) Dieck.] Boheman, 1844 – kategorie NT / skupina R / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VII.2011, 1 ex., oklepem suchých větví na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 1.IX.2011, 8 ex., oklepem suchých větví na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 2 ex., prosev starého listí na břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
Poznámka: Druh je indikátorem přirozeného lesa (Benedikt S., os. sdělení).

Bagous longitarsis C. G. Thomson, 1868 – kategorie NT / skupina A / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 18.IX.2012, 5 ex., prosev listí v náplavu na kamenitopísčitém břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
Poznámka: Vzácnější hygrofilní druh na Myriophyllum sp. (Benedikt S., os. sdělení).

Barypeithes chevrolati (Boheman, 1843) – skupina A / PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 20.VI.1984, 2 ex., náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.; 5949a4: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 1 ex., náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Barypeithes pellucidus (Boheman, 1843) – skupina A / PK
5849c2: Ruda, 23.VI.2013, 2 ex., prosev starého sena na okraji lesa, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Bradybatus fallax Gerstäcker, 1860 – kategorie NT / skupina A / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 15.VIII.2011, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det., 25.V.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 1.IX.2011, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det., 25.V.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 12.VI.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 27.VIII.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Cathormiocerus [= Trachyphloeus] aristatus (Gyllenhal, 1827) – skupina A
5949: Žloukovice, 11–14.VIII.2008, 1 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.

Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 – skupina A / PK
6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 15.V.1992, 1 ex., Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Eubrychius velutus (Beck, 1817) – kategorie VU / skupina R
5949b12: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 5 ex., prosev listí v náplavu na kamenitopísčitém břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Benedikt S. det., 18.IX.2012, více ex., prosev listí v náplavu na kamenitopísčitém břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Lignyodes enucleator (Panzer, 1798) – skupina A
6048b22: Skryje, 12.VII.2010, 1 ex., na světlo, Rébl K. lgt. et det.

Liophloeus tessulatus (O. F. Müller, 1776) – skupina A / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Lixus myagri Olivier, 1807 – kategorie VU / skupina A / PK
5949: Žloukovice, 24.VIII.2007, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.

Magdalis armigera (Geoffroy, 1785) – skupina E / PK
6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 15.V.1992, 1 ex., Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) – skupina E / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 4.VI.1993, 2 ex., Rébl K. lgt. et det.

Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) – skupina E
5849c24: Lány, Lánská obora, 4.VI.1993, 1 ex., Rébl K. lgt. et det.

Orchestes [= Rhynchaenus] subfasciatus (Gyllenhal, 1836) – kategorie NT / skupina R
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 16.VI.2011, 1 ex., teplomilná doubrava na sutích, Horák J. lgt., Benedikt S. det., 12.VII.2011, 1 ex., teplomilná doubrava na sutích, Horák J. lgt., Benedikt S. det.; 5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 29.V.2011, 1 ex., teplomilná doubrava, Horák J. lgt., Benedikt S. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy. Výskyt v Čechách poprvé ohlásil Strejček (1994).

Rhinomias forticornis (Boheman, 1843) – skupina A / PK
5849c1: Řevničov, 23.VI.2012, 1 ex., prosev mechu na kmeni padlé břízy, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 2 ex., prosev tlejícího listí a mechu v bučině, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Scleropteridius [= Rutidosoma] fallax (Otto, 1897) – skupina A / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 3 ex., prosev mechu na padlém kmeni v suťovém lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Simo hirticornis (Herbst, 1795) – skupina A
5949b7: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 10.VII.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Scolytinae [= Scolytidae]
Crypturgus hispidulus C. G. Thomson, 1870

5949b12: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 1 ex., stromová nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Knížek M. det., 19.VII.2009, 1 ex., stromová nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Knížek M. det., 10.V.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Knížek M. det.

Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802)
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 16.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v zastíněné teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Knížek M. det.

Scolytus ratzeburgii E. W. Janson, 1856 – PK
6048b9: Karlova Ves, 21.V.1989, více ex., na poražených březových kmenech, Rébl K. lgt. et det.

DASYTIDAE

Dasytes virens (Marsham, 1802)
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 29.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past, solitérní hrušeň v remízku v lukách, Horák J. lgt., Dvořák L. det.; 5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 12.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past, teplomilná doubrava na sutích, Horák J. lgt., Dvořák L. det.
Poznámka: Nehojný a lokální druh nižších a středních poloh. Preferuje zachovalé lesostepi a výslunné křoviny (Dvořák L., os. sdělení).

DERMESTIDAE

Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) – PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.

Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) – PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 10.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Háva J. det.

DRILIDAE

Drilus concolor Ahrens, 1812 – kategorie VU
5949: Žloukovice, 21–25.VI.1999, 1 ♂, levý břeh Berounky, Moravec P. lgt. et det.

DRYOPIDAE

Dryops luridus (Erichson, 1847) – skupina A
5949b12: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 6 ex., podmáčené travnaté břehy Klíčavské nádrže, Boukal M. lgt. et det., 25.V.2012, 12 ex., břeh Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 4 ex., kamenitý okraj Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 27.VIII.2012, 6 ex., kamenitý okraj Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: V Čechách lokálně hojný, na Moravě velmi vzácný druh. Obvykle se vyskytuje v nahromaděných rostlinných zbytcích nebo hrubém písku a štěrku podél břehů stojatých vod, vzácně i kolem větších řek (Boukal et al. 2007).

DYTISCIDAE

Hydroporus longicornis Sharp, 1871 – kategorie VU / skupina A
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 26.IX.2011, 1 ex., prosev rašeliníku na loučce, Rébl K. lgt., Šťastný J. det.

ELATERIDAE

Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007 – PK
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 9.VIII.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll.; 5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 9.VIII.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll.
Poznámka: Nově popsaný kryptický druh vyčleněný z druhového komplexu L. minutus (Linnaeus, 1758). L. poneli je z České republiky známý z velkého počtu lokalit, z Křivoklátska jsou dosud publikované Skryje, PR Nezabudické skály, Lány a Nový Dům (Leseigneur & Mertlik 2007, Mertlik 2008, Rébl 2010).

Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792) – kategorie VU / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ex., nárazová past v teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det., Mertlik J. revid.
Poznámka: Kategorie ohrožení dle Mertlika (2009).

Sericus sulcipennis Buysson, 1893 – kategorie VU
5849c24: Lány, Lánská obora, 5.VI.1978, 1 ex., poklepem buku, Rébl K. lgt. et det., 20.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, Rébl K. lgt. et det., 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Pod jménem Sericus clarus Gurjeva, 1972 se o jeho výskytu v České republice bez dalších podrobností zmiňuje Laibner (2000). Jméno S. clarus je mladším synonymem S. sulcipennis (Leseigneur & Piguet 2011). První konkrétní lokality, včetně dvou z Křivoklátska (Bílichov, Nižbor), publikovali, také pod jménem S. clarus, až Vávra et al. (2012). Zde prezentované exempláře byly součástí větší série exemplářů původně determinovaných jako Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) (Rébl 2010)

ELMIDAE

Elmis aenea (P. W. J. Müller, 1806) – skupina A / PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 26.VIII.1993, 1 ex. rozhrabáváním kamenitého dna potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal D. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 9.VII.2000, 1 ex., rozhrabáváním kamenitého dna potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal D. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 3 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 10.V.2012, 2 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 9.VIII.2012, 1 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 27.VIII.2012, 8 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Boukal et al. (2007) však uvádějí, že v obou zemích České republiky je v horních úsecích potoků a říček hojný až obecný. Konkrétní české lokality publikují např. Hamet & Vancl (2005) a Rébl (2010).

Elmis maugetii Latreille, 1802 – skupina A
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 6.IX.2008, 2 ex., rozhrabáváním kamenitého dna potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal D. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 24.VII.2012, 1 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det.

Elmis rioloides (Kuwert, 1890) – skupina A
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 2 ex., v meších Lánského potoka, Boukal M. lgt. et det., 10.V.2012, 6 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 27.VIII.2012, 17 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ♂, kamenitopísčité břehy Klíčavské nádrže, prosev náplavu, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Boukal et al. (2007) se však zmiňují o jeho hojném výskytu zejména v jižních a jihozápadních Čechách. Konkrétní české lokality publikovali Boukal et al. (2002).

Limnius volckmari (Panzer, 1793) – skupina A / PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 6.IX.2008, 4 ex., rozhrabáváním kamenitého dna potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal D. det., 12.VIII.2012, 1 ex., rozhrabáváním kamenitého dna potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal D. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 2 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal D. det.

ERIRHINIDAE [= Curculionidae: Tanysphyrinae, Erirhinae (sic)]

Tanysphyrus lemnae (Fabricius, 1792) – skupina A / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, více ex., prosev listí v náplavu na bahnitém břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal, 1836) – kategorie NT / skupina R
5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ex., starý náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

EUCNEMIDAE

Hylis cariniceps (Reitter, 1902) – kategorie CR / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det., Vávra J. revid., 19.VII.2011, 2 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 3.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Hylis foveicollis (C. G. Thomson, 1874) – kategorie EN / PK
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 12.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v zastíněné teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Rébl K. det., Vávra J. revid.

GYRINIDAE

Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 – skupina E
5849c7: Ruda, 28.V.1989, 9 ex., rybník Dolní Kracle, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Hojný druh upřednostňující spíše větší, často zastíněné nádrže, který je rovněž nalézán v pomalu tekoucích vodách (Boukal et al. 2007).

Orectochilus villosus (O. F. Müller, 1776) – skupina A / PK
6048b13: Karlova Ves, Úpořský potok, 1.VII.1980, 9 ex., Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 24.VII.2012, 1 ex., Lánský potok, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Relativně hojný druh vyskytující se v tekoucích vodách, zejména ve větších potocích a na středních a dolních úsecích čistých řek. Druh s noční aktivitou (Boukal et al. 2007).

HALIPLIDAE

Haliplus fluviatilis Aubé, 1836 – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ♂, 2 ♀♀, přepusť rybníka na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 9.V.2011, více ex., čeřením zatopené vegetace při břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 26.VI.2012, 2 ex., zatopený kamenitý břeh Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 27.VIII.2012, 2 ex., zatopený kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 1.VIII.2013, 1 ex., kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, na starém dřevě pod vodou, Rébl K. lgt. et det.

Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877 – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ♀, přepusť rybníka na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b4: Lhota, hájovna Ploskov, 7.VII.1989, 1 ♂, na světlo, Rébl K. lgt., Boukal M. det.

HISTERIDAE

Abraeus granulum Erichson, 1839 – kategorie VU / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 7.VI.2011, 1 ex., prosev jasanového trouchu z dutiny stromu v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 1.IX.2011, 2 ex., prosev jasanového trouchu z dutiny stromu v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Margarinotus terricola (Germar, 1824)
5849c24: Lány, Lánská obora, 12.VII.1997, 1 ex., prosev staré plodnice Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.

Saprinus aeneus (Fabricius, 1775)
5949c: Křivoklát, VII.1952, 1 ex., Šulc lgt., Rébl K. det. et coll.

HYDRAENIDAE

Hydraena britteni Joy, 1907 – skupina A / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 24.VIII.2008, 4 ex., rozhrabáváním dna potoka v PR, Rébl K. lgt., Boukal D. det.
Poznámka: Poměrně vzácný až hojný druh s lokálním výskytem od nížin do pahorkatin (Boukal et al. 2007).

Hydraena excisa Kiesenwetter, 1849 – skupina A / PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 6.IX.2008, 1 ex., rozhrabáváním zarostlé pobřežní zóny potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal D. det., 11.X.2012, 1 ♂, na kořenech olše v potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Poměrně vzácný až hojný druh s výskytem od nížin do pahorkatin (Boukal et al. 2007).

Hydraena nigrita Germar, 1824 – skupina A
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 3 ex., v meších Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Lokálně vzácný až poměrně hojný druh široce rozšířený v nížinách a pahorkatinách (Boukal et al. 2007).

Hydraena testacea Curtis, 1830 – kategorie VU / skupina R
5949b12: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ex., prosev listí na břehu v zálivu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 27.VIII.2012, 2 ex., kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, prosev náplavu, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 18.IX.2012, 2 ex., kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, prosev náplavu, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 1.VIII.2013, 7 ex., kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, na starém dřevě pod vodou, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh patrně nedopatřením vypadl ze seznamu Jelínka (1993), protože již před jeho vydáním byly známé literární údaje z Čech i z Moravy. Korekci publikují Boukal et al. (2007) a zároveň uvádějí z obou zemí více nálezů.

Limnebius crinifer Rey, 1885 – skupina A
5849c17: Ruda, 17.VIII.2008, 1 ex., rozhrabáváním zarostlé pobřežní zóny lesního potoka V Loužku, Rébl K. lgt., Boukal D. det.
Poznámka: Lokálně hojný druh s výskytem v nížinách a pahorkatinách (Boukal et al. 2007).

Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) – skupina E / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 21.V.1995, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině, Rébl K. lgt., Hozman P. det. jako L. crinifer, Boukal D. redet.; 5849c1: Řevničov, 2.VIII.1995, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka Horní Kracle, Rébl K. lgt., Hozman P. det. jako L. papposus Mulsant, 1844, Boukal D. redet.
Poznámka: Hojný až obecný druh s výskytem od nížin až do hor (Boukal et al. 2007). Oba redeterminované exempláře uvádí již Rébl (2010) pod jmény L. crinifer a L. papposus. Zrušením L. papposus se celkový počet druhů vykazovaných Réblem (2010) a Moravcem & Réblem (2012) u této čeledi sníží o jeden.

HYDROPHILIDAE

Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – skupina E / PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 6.IX.2008, 1 ex., při břehu na pomale tekoucím úseku potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 1 ex., kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, prosev náplavu, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Dříve nebyl odlišován od příbuzného druhu A. lutescens (Stephens, 1829), takže přesné údaje o rozšíření jsou známé především ze západní a střední Evropy. V České republice hojný druh, často nalézaný společně s A. lutescens, nad kterým převažuje pouze v jižnějších oblastech, naopak ve vyšších nadmořských výškách se vyskytuje méně často (Boukal et al. 2007).

Cercyon melanocephalus (Linnaeus, 1758) – skupina A
5949a10: Lány, Lánská obora, 16.IV.2009, 1 ex., prosev tlejícího sena v nivě potoka, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: V České republice nejčastěji v horských a podhorských oblastech, v nížinách prakticky chybí (Boukal et al. 2007).

Enochrus fuscipennis (C. G. Thomson, 1884) – skupina A
5949b12: Lány, Lánská obora, 20.VII.2008, 1 ex., zaplavené travnaté břehy Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: V seznamu Jelínka (1993) je druh veden jako synonymum k blízce příbuznému E. quadripunctatus (Herbst, 1797). Konkrétní údaje o výskytu E. fuscipennis v Čechách uvádějí Boukal et al. (2007).

Hydrobius rottenbergii Gerhardt, 1872 – skupina E
5849c25: Lány, Lánská obora, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo ve staré bučině, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 26.VIII.1993, 3 ex., podmáčená olšina v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.
Poznámka: Lohse (1971) považuje H. rottenbergii za poddruh H. fuscipes (Linnaeus, 1758). Na druhovou úroveň H. rottenbergii povyšují Burakowski et al. (1976), naopak Boukal et al. (2007) jej považují za taxon („morfotyp H. fuscipes rottenbergi“) spadající do synonymiky H. fuscipes. Boukal et al. (2007) dále uvádějí, že kusy odpovídající jmenovanému morfotypu žijí především na okrajích tekoucích vod na chladnějších biotopech a jsou známé z Čech i z Moravy. Status a zařazení H. rottenbergii do skupiny jsou pro účely této práce převzaty od Boukala M. (os. sdělení).

Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) – skupina E / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 10.VII.2001, 2 ♂♂, kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 22.IX.2011, 28 ♂♂, prosev náplavu na břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 6.XII.2011, 2 ♂♂, prosev starého listí na břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 9.VIII.2012, 1 ♂, kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, prosev náplavu, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Nález z roku 2001 je uveden v Réblovi (2010) jako „Chaetarthria sp. (Herbst, 1797).“

Chaetarthria simillima Vorst et Cuppen, 2003 – skupina A
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 22.X.2006, 1 ♂, prosev rašeliníku na okraji podmáčené olšiny, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 16.IX.2011, 3 ♂♂, prosev rašeliníku na loučce, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 26.IX.2011, 15 ♂♂, prosev rašeliníku na loučce, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, Klíčavská nádrž, 22.IX.2011, 3 ♂♂, prosev náplavu na břehu, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 9.VIII.2012, 1 ♂, kamenitopísčité břehy Klíčavské nádrže, prosev náplavu, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: První údaje o výskytu tohoto druhu v Čechách a na Moravě publikují Boukal et al. (2007). Zde uvedené nálezy upřesňují a doplňují údaje publikované Boukalem & Réblem (2012).

Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) – skupina A / PK
5949b3: Lány, Lánská obora, 1.IX.1996, 1 ♂, lesní rybníček na přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Poměrně hojný druh obývající okraje různých typů tekoucích i stojatých vod (Boukal et al. 2007).

Laccobius sinuatus Motschulsky, 1849 – skupina A
5949b12: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ♂, při břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Poměrně vzácný druh, který je pouze lokálně na vhodných biotopech hojný. Obývá okraje velmi mělkých, prosluněných, stojatých a pomalu tekoucích vod, často jen v dočasných kalužích (Boukal et al. 2007).

Laccobius striatulus (Fabricius, 1801) – skupina E / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 22.IX.2011, 1 ♂, smýkáním zatopené vegetace při břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 18.IX.2012, 2 ex., kamenitopísčitý břeh Klíčavské nádrže, prosev náplavu, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: Běžný druh obývající okraje různých typů stojatých i pomalu tekoucích vod (Boukal et al. 2007).

CHRYSOMELIDAE

Calomicrus pinicola (Duftschmid, 1825)
5949b11: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě s příměsí borovice ve vrcholových partiích, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Januš (2004: 87) uvádí, že tento druh sbíral těsně za hranicí Křivoklátska (Nové Strašecí-Pecínov) a zároveň předpokládá, že jistě patří k jeho fauně.

Cryptocephalus pini (Linnaeus, 1758)
5949b11: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě s příměsí borovice ve vrcholových partiích, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Januš (2004: 74) uvádí tento druh jen z PR Nezabudické skály.

Chrysomela tremula Fabricius, 1787
5849c1: Řevničov, rybník Horní Kracle, 29.V.2011, 2 ex., smykem mladých porostů osiky pod elektrickým vedením, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Januš (2004: 82) uvádí tento druh jen z lokality Ruda – rybník Dolní Kracle.

Phyllotreta exclamationis (Thunberg, 1784)
5849c25: Lány, Lánská obora, 23.IV.2013, 1 ♀, v prosevu mechu na padlém trouchnivějícím kmeni ve staré bučině, Rébl K. lgt., Šilha V. det.
Poznámka: Z více lokalit Křivoklátska uvádí tento druh Januš (2004).

Smaragdina flavicollis (Charpentier, 1825) – kategorie EN
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 16.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past na solitérní hrušni v remízku v lukách, Horák J. lgt., Rébl K. det., Šilha V. revid.

LAEMOPHLOEIDAE [= Cucujidae: Laemophloeinae]

Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817)
5949b11: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

LATRIDIIDAE

Corticaria alleni C. Johnson, 1974
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 9.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v teplomilné doubravě na sutích, Horák J. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy. Nový druh pro Čechy.

Corticaria bella L. Redtenbacher, 1849 – PK
5849c24: Křivoklát, PR Brdatka, 16.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Průdek P. det.

Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) – PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Průdek P. det.

Corticaria longicornis [= abietorum Motsch.] (Herbst, 1783)
5849c24: Lány, Lánská obora, 21.VI.2009, 1 ex., stromová nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 20.VI.2010, 1 ex., stromová nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 6048d: Skryje, hájovna Kohoutov, 16.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v prosvětleném smíšeném lese, Horák J. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden z Moravy pod jménem C. abietorum Motschulsky, 1867, výskyt v Čechách je hodnocen jako pochybný (?B). Míka (2000) upozorňuje, že druh byl z Čech známý již před vydáním seznamu Jelínka (1993) a zároveň uvádí nové nálezy.

Corticaria porochini [= longicornis (Herbst, 1793)] C. Johnson, 2007 – PK
Poznámka: Veškeré údaje uvedené v Réblovi (2010) pod jménem C. longicornis (Herbst, 1793) se vztahují k nově stanovenému jménu C. porochini. Druh je v Jelínkovi (1993) uveden z Čech i z Moravy, další české lokality uvádějí např. Míka (1998) nebo Hamet (2009).

Corticaria saginata Mannerheim, 1844
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 10.IX.2011, 1 ex., stromová nárazová past v zastíněné teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Průdek P. det.

Dienerella clathrata (Mannerheim, 1844)
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., prosev dutiny dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 10.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 10.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 7.VIII.1988, 1 ex., Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Z České republiky jej z mnoha českých i moravských lokalit uvádí Míka (1996).

LEIODIDAE

Agathidium laevigatum Erichson, 1845 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VI.2011, 1 ♂, prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Švec Z. det., 10.V.2012, 1 ♂, prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Švec Z. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 10.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Švec Z. det.

Agathidium pseudopallidum Hlisnikovský, 1964
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VI.2011, 1 ♂, poklep větví ležících na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Švec Z. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). A. pseudopallidum byl dlouho zaměňován s A. varians (Beck, 1817), proto jeho rozšíření u nás není dobře zdokumentované (Švec Z., os. sdělení). Nálezy z Moravského krasu publikují Hamet et al. (2012). Nový druh pro Čechy.

Apocatops [= Catops] nigrita (Erichson, 1837) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VII.2011, 2 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 19.VII.2011, 5 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 26.VII.2011, 10 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 9.VIII.2011, 2 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Catops coracinus Kellner, 1846 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VII.2011, 2 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., Vávra J. revid.

Catops kirbyi (Spence, 1813) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2011, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 15.VIII.2011, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Catops neglectus Kraatz, 1852 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2011, 3 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 15.VIII.2011, 2 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Catops subfuscus Kellner, 1846 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 26.VII.2011, 11 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 9.VIII.2011, 9 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 15.VIII.2011, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Catops tristis (Panzer, 1794) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2011, 2 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 15.VIII.2011, 2 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Colon angulare Erichson, 1837
5849c25: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., stromová nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Fissocatops [= Catops] westi (Krogerus, 1931)
5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VII.2011, 1 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 9.V.2011, 1 ♂, stromová nárazová past ve svahové dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.

Liocyrtusa vittata (Curtis, 1840)
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 4 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Švec Z. det., coll. Moravec P. et Růžička J.

Liodopria serricornis (Gyllenhal, 1813) – kategorie VU
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt., Růžička J. det., 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Růžička J. det. et coll.; 5950c: Nižbor, údolí Žlubineckého potoka, 8.X.2013, 1 ex., v trouchu starého pařezu listnáče, Štouračová A. et Štourač P. lgt., Štourač P. det. et coll.

Nemadus colonoides (Kraatz, 1851) – kategorie NT / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ♂, nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Sciodrepoides fumatus (Spence, 1813) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VII.2011, 2 ex., zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., Vávra J. revid.

LYCIDAE

Erotides [= Platycis] cosnardi (Chevrolat, 1831)
5949b7: Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 2 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 12.VI.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Z Křivoklátska (Lánská obora) jej uvádí Špryňar (2002). Vzácný druh zachovalých přírodních lesů.

MALACHIIDAE

Anthocomus [= Celidus] equestris (Fabricius, 1781)
6049a: Karlov, 22.VI.1989, 1 ex., Zelinka J. lgt., Dvořák L. det. et coll.
Poznámka: Hojný druh luk a zahrad (Dvořák L., os. sdělení).

Anthocomus [= Celidus] fasciatus (Linnaeus, 1758) – PK
5949: Žloukovice, 27–28.V.1989, 2 ex., Moravec P. lgt., Špryňar P. det.; 6048: Hřebečníky, vrch Mileč, 2.VII.2012, 1 ex., Zýka M. lgt., Dvořák L. det. et coll.

Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832) – kategorie VU / PK
6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy. Nálezy z Čech publikují např. Rébl (2010), Týr (2011) a Těťál (2013), avšak bez komentáře ve vztahu k údajům v Jelínkovi (1993).

Clanoptilus marginellus (A. G. Olivier, 1790)
5949: Žloukovice, 17.VI.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Špryňar P. det.

Malachius aeneus (Linnaeus, 1758)
6049a: Karlov, 13.V.1989, 1 ♀, 10.V.1990, 1 ex., Zelinka J. lgt., Dvořák L. det. et coll.
Poznámka: Nehojný a lokální druh výslunných a otevřených stanovišť (Dvořák L., os. sdělení).

Malachius scutellaris Erichson, 1840 – kategorie VU / PK
5948d25: Nezabudice, 29.V.2013, 1 ♂, v letu na silnici u řeky, Kouklík O. lgt., Dvořák L. det. et coll.; 6048b: Skryje, 20.VI.2013, 1 ex., na louce v nivě řeky pod vrchem Mileč, Zýka M. lgt. et det.

MONOTOMIDAE [= Rhizophagidae]

Rhizophagus [= Cyanostolus] aeneus (Richter, 1820) – kategorie VU
6048b: Skryje, 20.V.2013, 1 ex., v letu na břehu řeky Berounky pod vrchem Mileč, Zýka M. lgt. et det.

NITIDULIDAE

Meligethes atramentarius Förster, 1849 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Jelínek J. det.

Meligethes corvinus Erichson, 1845 – kategorie VU / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Jelínek J. det., 4.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Jelínek J. det.

Meligethes haemorrhoidalis Förster, 1849
5949b7: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Jelínek J. det., 27.IV.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Jelínek J. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Jelínek J. det.

Meligethes sulcatus C. Brisout de Barneville, 1863 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 2 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Jelínek J. det.

NOTERIDAE

Noterus clavicornis (DeGeer, 1774) – skupina E / PK
5849c7: Ruda, rybník Dolní Kracle, 4.X.2013, 3 ex., smýkání ponořené vegetace při břehu, Rébl K. lgt. et det.

Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776) – skupina E / PK
5849c7: Ruda, rybník Dolní Kracle, 4.X.2013, 2 ex., smýkání ponořené vegetace při břehu, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Oba hojné druhy rodu Noterus jsou málo uváděné pro minimálně využívanou metodu sběru smýkáním ponořené vegetace při břehu.

OEDEMERIDAE

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) – PK
5949: Žloukovice, 10–11.VII.1970, 2 ex., Moravec P. lgt., Dvořák L. det., VIII.1971, 2 ex., Moravec P. lgt., Dvořák L. det.; 6048: Hřebečníky, vrch Mileč, 26.IV.2012, 1 ex., Zýka M. lgt., Dvořák L. det. et coll.

Oedemera flavipes (Fabricius, 1792) – PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Dvořák L. det.

Oedemera pthysica [= subulata Oliv.] (Scopoli, 1763) – PK
5949: Žloukovice, 12.VI.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Dvořák L. det.; 5949: Křivoklát, 15.V.2011, 1 ♂, svah s duby a hlohy, Hanzlík V. lgt., Dvořák L. det.
Poznámka: Vzácnější druh kvalitních teplých nížinných listnatých lesů (Dvořák L., os. sdělení).

PTINIDAE (incl. Anobiinae)

Cacotemnus rufipes (Fabricius, 1792)
5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.
Poznámka: Ještě před půl stoletím docela hojný druh. Většinou se sbíral v domácnostech, kde byl škůdcem nábytku a jiných dřevěných výrobků. Pak vymizel a v poslední době je opět sbírán, ale ve volné přírodě. Upřednostňuje hodně suché dřevo, zejména jehličnanů (Zahradník P., os. sdělení).

Caenocara subglobosum (Mulsant et Rey, 1864)
5849c24: Lány, Lánská obora, 1.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy, z Čech jej však uvádí již Fleischer (1927–30: 469) (Vávra J., os. sdělení). Potvrzení výskytu v Čechách.

Ernobius angusticollis (Ratzeburg, 1837) – PK
6048b22: Skryje, 12.VI.2010, 1 ex., světelný lapač, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.

Mesocoelopus niger (P. W. J. Müller, 1821)
5949: Žloukovice, 1–11.VII.1998, 3 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku a na světlo, Moravec P. lgt., Zahradník P. det., coll. Zahradník P. et Moravec P.

Ptinus calcaratus Kiesenwetter, 1877
5949: Žloukovice, 21–25.VI.1999, 1 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Zahradník P. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Ptinus coarcticollis Sturm, 1837 – kategorie NT / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 10.VII.2012, 2 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Vávra J. det.

Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) – PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 10.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.

RHYNCHITIDAE [= Curculionidae: Rhynchitinae]

Lasiorhynchites sericeus (Herbst, 1797) – skupina A / PK
6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 15.V.1992, 1 ex., Rébl K. lgt., Benedikt S. det.

SALPINGIDAE

Sphaeriestes aeratus (Mulsant, 1859) – kategorie EN
6048b: 1 km severně od obce Skryje, vrch Mileč, 15.V.2010, 1 ex., oklepem ležící borovice, Zýka M. lgt. et det.

SCARABAEIDAE

Aphodius coenosus (Panzer, 1798) – kategorie VU
5949b7: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., Mencl L. revid.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det., Mencl L. revid.

Euheptaulacus villosus (Gyllenhal, 1806) – kategorie VU
5949b12: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ex., nárazová past v teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Mencl L. det.
Poznámka: V Čechách vzácný a velmi lokální druh, dosud známý jen ze středních a severozápadních Čech (Sedlčansko, Český kras, České středohoří) (Juřena et al. 2008).

Hoplia philanthus [= farinosa (L.)] (Fuessly, 1775)
6048b: Skryje, 23.VI.2013, 1 ex., na zdi chaty v nivě řeky Berounky pod vrchem Mileč, Zýka M. lgt. et det.

SCRAPTIIDAE

Anaspis marginicollis [= schilskyana Cs.] Lindberg, 1925 – kategorie VU
5949b11: Lány, Lánská obora, 9.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Horák J. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Horák J. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993) z České republiky. Výskyt v Čechách (CHKO Broumovsko) uvádějí Hamet & Vancl (2005).

Anaspis varians (Mulsant, 1856) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 19.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Horák J. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Horák J. det., 4.VII.2011, 2 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Horák J. det.

Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847) – kategorie VU / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Konvička O. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., Horák J. revid.; 5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 12.VII.2011, 2 ex., stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll.
Poznámka: Relativně vzácný dřevní druh žijící ve starých lesích (Horák J., os. sdělení).

SCYDMAENIDAE

Euconnus pubicollis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – PK
5949: Roztoky, PR U Eremita, 23.III.2007, 2 ex., prosev ve smíšeném lese s tisem, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Microscydmus nanus (Schaum, 1844)
5949b7: Lány, Lánská obora, 3.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Neuraphes carinatus (Mulsant et Rey, 1861) – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 21.VI.2009, 1 ex., stromová nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 5.VII.2009, 2 ex., stromová nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt. et det., 16.VIII.2009, 1 ex., stromová nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 1 ex., prosev dutiny jasanu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

STAPHYLINIDAE (incl. Pselaphinae, Scaphidiinae)

Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Acrotona [= Atheta (Xenota)] negligens (Mulsant et Rey, 1873) – skupina R2
5949b7: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 2 ex., prosev, padlá kláda s mechem v nivě Lánského potoka, Krásenský P. lgt. et det.

Acrotona pygmaea (Gravenhorst, 1802) – skupina E
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Agaricochara [= Gyrophaena] latissima (Stephens, 1832) – skupina R2
5849c24: Lány, Lánská obora, 1.X.2000, 1 ♂, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.; 5950c: Nižbor, údolí Žlubineckého potoka, 8.X.2013, 3 ex., vyklepány z plodnice Daedaleopsis confragosa, Štouračová A. lgt., Štourač P. det. et coll.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy. Výskyt v Čechách poprvé ohlásil Štourač (1998).

Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, VIII.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., 24–27.VI.1979, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., 10–20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Aleochara curtula (Goeze, 1777) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 2 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., 20–24.VIII.2007, 1 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.

Aleochara funebrisWollaston, 1864 – skupina E / PK
5949b2: Lány, Lánská obora, 27.VI.2011, 2 ex., ústí nory jezevce, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Aleochara haematoptera [= haematodes ripicola Muls. et Rey] Kraatz, 1858 – skupina R2
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 6048: Skryje env., 11.VIII.2005, 1 ex., Úpořský potok u soutoku s Berounkou, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Aloconota insecta (C. G. Thomson, 1856) – skupina R2
5949: Branov env., 9.VIII.2005, 1 ex., pravý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.

Amischa analis (Gravenhorst, 1802) – skupina E
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 3.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.

Amischa decipiens (Sharp, 1869) – skupina E
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 4.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Amischa nigrofusca [= soror (Kraatz)] (Stephens, 1832) – skupina E
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839) – skupina R2 / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, Moravec P. lgt., Štourač P. det., 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Atheta benickiella Brundin, 1948 – kategorie VU / skupina R1
5949: Běleč, NPR Vůznice, 15.VI.2012, 1 ex., v prosevu listí, mechů a větví na břehu potoka Vůznice, Štourač P. lgt. et det.

Atheta dilaticornis (Kraatz, 1856) – kategorie EN
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Boháč et al. (2007), takže zařazení do bioindikační skupiny chybí a kategorie ohrožení je převzata z Farkač et al. (2005).

Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.

Atheta graminicola (Gravenhorst, 1806) – skupina R2
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Atheta hypnorum (Kiesenwetter, 1850) – skupina R2
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 16.IX.2011, 1 ex., prosev rašeliníku na loučce, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Atheta laticollis (Stephens, 1832) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 6 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.

Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, Moravec P. lgt., Štourač P. det., 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det., 1–11.VII.1998, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Atheta luridipennis Mannerheim, 1830 – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Křivoklát, 18.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Atheta pittionii Scheerpeltz, 1950 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 1 ex., les nad PR Kabečnice, v hnízdě Lasius sp., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Batrisodes delaporti (Aubé, 1833) – skupina E / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., prosev dutiny dubu obsazené mravencem Lasius sp. ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Batrisodes adnexus (C. Hampe, 1863) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 2 ♀♀, padlá kláda s mechem v nivě Lánského potoka, prosev, Krásenský P. lgt. et det.

Batrisus formicarius Aubé, 1833 – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VI.2011, 1 ex., prosev náplavu v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Bibloporus bicolor (Denny, 1825) – skupina E / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 3.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.

Bisnius cephalotes (Gravenhorst, 1802) – skupina E
5949b2: Lány, Lánská obora, 27.VI.2011, 6 ex., ústí nory jezevce, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Bisnius pseudoparcus (Brunne, 1976) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 15.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Výskyt v Čechách poprvé ohlásil Krásenský (2000), z Křivoklátska (Lány) následně uvádí několik nálezů Rébl (2010).

Bisnius subuliformis [= fuscus (Grav.)] (Gravenhorst, 1802) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.

Bryaxis curtisii curtisii (Leach, 1817) – skupina E
5949b7: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 1 ex., prosev v suťovém lese, Krásenský P. lgt. et det.

Bryaxis nigripennis (Aubé, 1844) – skupina E
5949: Roztoky, PR U Eremita, 23.III.2007, 2 ex., prosev ve smíšeném lese s tisem, Moravec P. lgt., Švarc M. det.

Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833) – skupina E / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 7.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 15.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Calodera riparia Erichson, 1837 – kategorie EN / skupina R1
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830) – skupina R2
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Carpelimus lindrothi (Palm, 1943) – kategorie VU / skupina R1
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Druh patrně nedopatřením vypadl ze seznamu Jelínka (1993), protože již před jeho vydáním byly známé literární údaje z Čech i z Moravy. Korekci zveřejňují Matějíček & Boháč (2003) a zároveň uvádějí novější nálezy z jižních Čech.

Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) – skupina R2
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, Moravec P. lgt., Štourač P. det., 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Claviger longicornis P. W. J. Müller, 1818 – kategorie EN / skupina R1 / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 15 ex., prosev dutiny dubu obsazené mravencem Lasius sp. společně s Claviger testaceus Preyssler, 1790 ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ex., pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.

Cypha discoidea (Erichson, 1839) – skupina R2
5949: Žloukovice, 11–14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Dasygnypeta velata (Erichson, 1837) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 11–14.VIII.2008, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) – kategorie EN / skupinaR1
5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 2.VI.2011, 1 ex., pod koňským trusem na pastvině, Štěpánek P. lgt. et det.

Euplectus bescidicus Reitter, 1882 – kategorie CR / skupina R1
5949b7: Lány, Lánská obora, 19.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 – kategorie EN / skupina R1 / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Eusphalerum longipenne (Erichson, 1839) – kategorie VU / skupina R1
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Eusphalerum rectangulum (Baudi di Selve, 1870) – skupina R2
5949: Žloukovice, 11–14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., 29.VI.–5.VII.1997, 2 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det., 21–25.VI.1999, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 9.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Falagria caesa Erichson, 1837 – skupina E
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Gyrophaena bihamata C. G. Thomson, 1867 – skupina R2 / PK
5849c7: Ruda, polesí Leontýna, První luh, 17.IX.2012, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.

Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) – skupina R2
5949b7: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, více ex., vyklepány z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Krásenský P. lgt. et det.

Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 1–11.VII.1998, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5849c7: Ruda, polesí Leontýna, První luh, 17.IX.2012, 3 ♂♂, vyklepáni z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.

Gyrophaena poweri Crotch, 1867 – skupina R2
5950c: Nižbor, údolí Žlubineckého potoka, 8.X.2013, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Štouračová A. lgt., Štourač P. det. et coll.

Gyrophaena williamsi A. Strand, 1935 – skupina R2 / PK
5849c7: Ruda, polesí Leontýna, První luh, 17.IX.2012, 3 ♂♂, vyklepáni z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.

Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 1 ex., prosev dutiny jasanu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Homalota plana (Gyllenhal, 1810) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 11–14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VI.2011, 1 ex., pod kůrou padlého kmene borovice, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 25.IV.2009, 1 ex., pod kůrou poraženého kmene olše, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 9.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 9.VI.2011, 1 ex., prosev náplavu v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 2 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Ilyobates bennetti [= subopacus Palm] Donisthorpe, 1914 – skupina R2
5949: Žloukovice, 1–11.VII.1998, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Lathrobium impressum Heer, 1841 – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 29.V.2013, 1 ex., prosev staré trávy na břehu Klíčavské nádrže, Rébl K. lgt. et det.

Lathrobium pallidum Nordmann, 1837 – skupina R2 / PK
5849c7: Ruda, polesí Leontýna, 12.VI.2011, 1 ex., prosev bukového trouchu v pařezu, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5949/5950: Nižbor, NPR Vůznice (dolní část), 8.VIII.2005, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 9.VIII.2011, 1 ex., oklep větví ležících na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Medon brunneus (Erichson, 1839) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 2 ex., prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 9.VIII.2011, 1 ex., oklep větví na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 9.VIII.2011, 2 ex., prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 1.IX.2011, 1 ex., prosev dutiny jasanu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 22.IX.2011, 2 ex., prosev starého listí a mechu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Medon fusculus (Mannerheim, 1830) – skupina R2 / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 9.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Metopsia similis Zerche, 1998 [= Metopsia clypeata (P. W. J. Müll.)] – skupina R2 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 13.IX.2011, 1 ex., prosev rašeliníku na přítoku do lesního rybníčka v PR, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VI.2011, 2 ex., prosev listí v bučině, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Tento nově popsaný druh byl dlouho zaměňovaný se západoevropským druhem M. clypeata (P. W. J. Müller, 1821), který se v České republice s největší pravděpodobností nevyskytuje. Z České republiky uvádějí M. similis bez dalších podrobností Löbl & Smetana (2004) a první konkrétní lokalitu z Křivoklátska (Lány-Běleč) uvádí Rébl (2010).

Mniusa incrassata (Mulsant et Rey, 1852) – kategorie VU / skupina R1
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 2 ex., „Setonské údolí“ na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895 – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949b: Lhota, 4.XII.2002, 1 ex., prosev u tůňky v listnatém lese, Skoupý V. lgt., Schülke M. det.

Myllaena brevicornis [= brevicollis (sic) Matth.] (A. H. Matthews, 1838) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., Žloukovice env., Červený kříž, 15–23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Myllaena infuscata Kraatz, 1853 – kategorie VU / skupina R1 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 26.IX.2011, 1 ex., prosev rašeliníku na loučce v PR, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Notothecta confusa (Märkel, 1845) – skupina R2
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 4 ex., les nad PR Kabečnice, v hnízdě Lasius fuliginosus, Moravec P. lgt., Štourač P. det., coll. Moravec P. et Štourač P.

Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., „Setonské údolí“ na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov pod jménem „O. umbrata (Gyllenhal, 1810)“.

Oxypoda exoleta Erichson, 1839 – skupina R2
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Oxypoda vicina Kraatz, 1858 – skupina R2
5950c: Nižbor, údolí Žlubineckého potoka, 8.X.2013, 1 ex., prosev mechů poblíž potoka, Štouračová A. lgt., Štourač P. det. et coll.

Oxypoda vittata Märkel, 1842 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 10–20.VII.1994, 3 ex., les nad PR Kabečnice, v hnízdě Lasius fuliginosus, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Oxytelus fulvipes Erichson, 1839 – skupina R2 / PK
5949b11: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 5 ex., prosev detritu z pahýlu habru ve svahové dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.

Oxytelus migrator Fauvel, 1904 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 3 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Philonthus mannerheimi Fauvel, 1869 – skupina R2
5949b7: Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.

Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 15.VIII.2010, 1 ex., stromová nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Phyllodrepa [= Hapalaraea] ioptera (Stephens, 1834) – skupina R2
5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VI.2011, 1 ex., pod kůrou padlého kmene dubu, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 19–23.VII.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Plectophloeus nitidus (Fairmaire, 1858) – skupina R2
5950c: Nižbor, údolí Žlubineckého potoka, 8.X.2013, 1 ex., v trouchu starého pařezu listnáče, Štouračová A. et Štourač P. lgt., Štourač P. det. et coll.

Quedius boopoides Munster, 1923 – skupina R2 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 16.IX.2011, 1 ex., prosev rašeliníku na okraji bažinné olšiny v PR, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 20.VI.1984, 1 ♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.

Quedius microps Gravenhorst, 1847 – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 9 ex., prosev dutiny dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VI.2011, 1 ex., prosev dutiny jasanu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 26.VII.2011, 1 ex., prosev dutiny jasanu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 1.IX.2011, 1 ex., prosev dutiny jasanu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Quedius riparius Kellner, 1843 – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Běleč, NPR Vůznice, 15.VI.2012, 2 ex., v listí u potoka Vůznice, Štouračová A. lgt., Štourač P. det. et coll.
Poznámka: Druhý nález pro sledované území (cf. Moravec & Rébl 2012).

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 – [nezařazen do skupiny] / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 10.V.1997, 2 ♂♂, prosev bukového trouchu, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993) z České republiky, odkud jej bez podrobností uvádějí až Löbl & Smetana (2004). První konkrétní českou lokalitu (Lány) zveřejňují Štourač & Rébl (2009), resp. Rébl (2010).

Scaphisoma inopinatum Löbl, 1967 – skupina R2 / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 27.IV.1986, 1 ♂, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy. Výskyt v Čechách poprvé ohlásili Löbl & Růžička (2000), z Křivoklátska (Lány) publikuje další nález Rébl (2010).

Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) – skupina R2 / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.

Schistoglossa curtipennis (Sharp, 1869) – kategorie EN / skupina R1 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 13.IX.2011, 1 ex., prosevu rašeliníku na přítoku do lesního rybníčka v PR, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Silusa rubiginosa Erichson, 1837 – kategorie CR / skupina R1
5949b7: Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Stenus ater Mannerheim, 1830 – skupina E
6048b3: Branov env., Kouřimecká Rybárna, VIII.1984, 1 ♂, hlinité břehy Berounky, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.

Stenus glacialis Heer, 1839 – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VII.2011, 1 ex., prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Tachyporus corpulentus (J. R. Sahlberg, 1876) – skupina R2 / PK
5949: Lány, 15.XI.2006, 1 ex., Skoupý V. lgt., Schülke M. det.

Tachyporus pallidus Sharp, 1871 – skupina R2 / PK
5849c1: Řevničov, rybník Horní Kracle, 22.III.2012, 1 ex., prosev v olšině, Štouračová A. et Štourač P. lgt., Štourač P. det. et coll.

Tachyusa [= Ischnopoda] constricta Erichson, 1837 – skupina R2
5949: Křivoklát, 18.VII.1995, 2 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) – kategorie CR / skupina R1 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 6 ex., prosev jasanového trouchu z dutiny stromu v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.

Thamiaraea hospita (Märkel, 1845) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 3.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Thiasophila [= Thyasophila] inquilina (Märkel, 1845) – skupina R2
5949: Žloukovice, 20–24.VIII.2007, 1 ex., les nad PR Kabečnice, v hnízdě Lasius fuliginosus, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Thinodromus [= Carpelimus] arcuatus (Stephens, 1834) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 15–23.VII.1995, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov jako Carpelimus arcuatus.

Trichiusa immigrata Lohse, 1984 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). S největší pravděpodobností se jedná o adventivní druh severoamerického původu, jehož výskyt v České republice (Čechy) poprvé ohlásil Janák (1996). Z Křivoklátska (Lány) uvádí další nález Rébl (2010).

Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 7.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 1.IX.2011, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.

Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) – kategorie VU / Skupina R1 / PK
6048b22: Skryje, 11.VIII.2010, 3 ex., na světlo, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.

Xylodromus testaceus (Erichson, 1840) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 20–24.VIII.2007, 1 ex., les nad PR Kabečnice, v hnízdě Lasius fuliginosus, Moravec P. lgt., Štourač P. det.

Zyras collaris (Paykull, 1800) – skupina R2 / PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 27.III.2011, 1 ex., prosev starého listí v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.

TENEBRIONIDAE (incl. Alleculinae)

Allecula rhenana Bach, 1856 – kategorie EN / PK
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 10.IX.2011, 2 ex., stromová nárazová past, solitérní duby v remízku v lukách, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2011, 1 ex., prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.; 5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 16.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past, solitérní duby v remízku v lukách, Horák J. lgt., Rébl K. det.

Corticeus bicoloroides (Roubal, 1933) – kategorie EN
5849c24: Lány, Lánská obora, 10.VI.2009, 1 ex., stromová nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Jelínek J. det., 2.VIII.2009, 1 ex., stromová nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Jelínek J. det., 4.VII.2010, 1 ex., stromová nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Jelínek J. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Jelínek J. det.

Diaclina fagi (Panzer, 1799) – kategorie EN / PK
6048b: Skryje, 20.VI.2013, 1 ex., v nivě řeky Berounky, na světlo, Zýka M. lgt. et det.

Latheticus oryzae Waterhouse, 1880
6048b: Skryje, 20.VI.2013, 1 ex., v nivě řeky Berounky, na světlo, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: Druh není uveden v Jelínkovi (1993). Adventivní druh, poprvé z České republiky (Čechy a Morava) jej uvádějí Vávra et al. (2006).

Myrmechixenus vaporariorum Guérin-Méneville, 1843 – PK
5949: Žloukovice, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Novák V. det.

Nalassus [= Cylindronotus] laevioctostriatus (Goeze, 1777)
6048b4: Branov, NPR Velká Pleš, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, Rébl K. lgt. et det.; 6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 17.V.1989, 2 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det., 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.

Tribolium castaneum (Herbst, 1797)
5949: Žloukovice, 11–14.VIII.2008, 1 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Novák V. det.

TETRATOMIDAE [= Melandryidae: Eustrophinae]

Hallomenus axillaris (Illiger, 1807)
6048b: Skryje, vrch Mileč, 20.VI.2013, 3 ex., na plodnici Laetiporus sulphureus, Zýka M. lgt. et det.

THROSCIDAE

Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 1 ♂, prosev tlejícího listí a mechu v suťovém les, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.

Trixagus elateroides (Heer, 1841)
5949b12: Lány, Lánská obora, 24.IV.2011, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: Druh je v Jelínkovi (1993) uveden pouze z Moravy. Z mnoha lokalit středních a východních Čech (mimo Křivoklátsko) jej uvádějí Mertlik & Leseigneur (2007).

Trixagus leseigneuri Muona, 2002 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém les, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 10.V.2012, 1 ex., nárazová past v suťovém les, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 24.VII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 9.VIII.2012, 1 ex., stromová nárazová past ve svahové teplomilné dubohabřině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.; 6048d: Skryje, hájovna Kohoutov, 16.VI.2011, 2 ex., nárazová past na okraji zastíněného smíšeného lesa, Horák J. lgt., Mertlik J. det.; 5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 29.V.2011, 1 ex., nárazová past v zastíněné teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Mertlik J. det., 16.VI.2011, 1 ex., nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Mertlik J. det.; 5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 16.VI.2011, 1 ex., nárazová past na okraji teplomilné doubravy, Horák J. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: Z Křivoklátska uvádějí tento druh Mertlik & Leseigneur (2007) a Moravec & Rébl (2012).
 

SHRNUTÍ A DISKUZE

     V práci jsou uvedeny nálezy celkem 321 druhů a poddruhů brouků náležejících k 51 čeledím, z nichž 142 druhů a poddruhů a 5 čeledí (Bothrideridae, Drilidae, Dryopidae, Erirhinidae a Laemophloeidae) je uvedeno nově proti základnímu seznamu Rébla (2010) a dodatku Moravce & Rébla (2012) (viz tab. 1).

     Spolu se seznamem Rébla (2010) a dodatkem Moravce & Rébla (2012), jež obsahují dohromady 2585 druhů náležejících k 90 čeledím, bylo na Křivoklátsku dosud zaznamenáno 2727 druhů a poddruhů řazených do 95 čeledí.

     Celkový počet 2727 druhů činí přes 43 % ze 6297 druhů brouků žijících v České republice (podle Farkače et al. (2005) a Jelínka (1993)).

     Ze 142 nově pro Křivoklátsko uváděných druhů jsou 2 druhy nové pro Českou republiku, 4 druhy jsou nové pro území Čech a u 2 druhů se jedná o potvrzení jejich výskytu v Čechách.

Nové druhy pro Českou republiku (Čechy):
Orthocis linearis (J. R. Sahlberg, 1901) (Ciidae)
Orthoperus intersitus Bruce, 1951 (Corylophidae)
Nové druhy pro Čechy:
Atomaria punctithorax [= consanguinea Johns.] Reitter, 1888 (Cryptophagidae)
Cryptophagus uncinatus Stephens, 1830 (Cryptophagidae)
Corticaria alleni C. Johnson, 1974 (Latridiidae)
Agathidium pseudopallidum Hlisnikovský, 1964 (Leiodidae)
Potvrzení výskytu v Čechách:
Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796) (Bothrideridae)
Caenocara subglobosum (Mulsant et Rey, 1864) (Ptinidae)

     Kromě již uvedených nových druhů pro Českou republiku a pro Čechy (včetně druhů potvrzených) jsme ve studovaném materiálu identifikovali dalších 27 druhů, které v seznamu Jelínka (1993) nejsou z různých důvodů uvedené z Čech nebo nejsou z území České republiky uvedené vůbec.

     Druhy neuvedené z Čech v seznamu Jelínka (1993) a později ohlášené jinými autory: Cantharis cryptica, Malthinus seriepunctatus (Cantharidae), Atomaria zetterstedti (Cryptophagidae), Orchestes subfasciatus (Curculionidae), Sericus sulcipennis (Elateridae), Elmis rioloides (Elmidae), Enochrus fuscipennis, Hydrobius rottenbergii (Hydrophilidae), Dienerella clathrata (Latridiidae), Anaspis marginicollis (Scraptiidae), Agaricochara latissima (Staphylinidae), Latheticus oryzae (Tenebrionidae), Trixagus elateroides (Throscidae).

     Další druhy neuvedené v seznamu Jelínka (1993) a později ohlášené jinými autory, o kterých se zmiňuje již Rébl (2010): Orthoperus corticalis (Corylophidae), Elmis aenea (Elmidae), Cerapheles terminatus (Melyridae), Bisnius pseudoparcus, Scaphisoma boreale, Scaphisoma inopinatum, Trichiusa immigrata (Staphylinidae). Rébl (2010) nekomentuje s ohledem na seznam Jelínka (1993) žádný z těchto druhů, s výjimkou Scaphisoma boreale.

     Dále je možné uvést druhy, které byly z území Čech udávané již před vydáním seznamu Jelínka (1993), ale vypadly z něj v důsledku přehlédnutí nebo tiskové chyby: Hydraena testacea (Hydraenidae), Carpelimus lindrothi (Staphylinidae).

     Samostatnou skupinu tvoří druhy popsané po vydání seznamu Jelínka (1993), které jsou z Čech již vesměs známé (viz poznámky u jednotlivých druhů): Leiopus linnei (Cerambycidae), Limonius poneli (Elateridae), Chaetarthria simillima (Hydrophilidae), Metopsia similis (Staphylinidae), Trixagus leseigneuri (Throscidae). Tři z těchto druhů (L. poneli, M. similis, T. leseigneuri) jsou již zmíněny v předchozích pracích Rébla (2010) či Moravce & Rébla (2012).

Tabulka 1. Přehled počtu druhů dle jednotlivých čeledí a výčet nových druhů pro Křivoklátsko a jejich příslušnost ke kategoriím ohrožení.
Table 1. Number of species in individual families and the list of new species for the Křivoklátsko area including their conservation status.
 

Čeleď Celkový
počet druhů
Nové druhy
pro území

 
Ohrožené druhy
CR EN VU NT
1. Apionidae
[= Curculionidae: Apioninae]
1 -        
2. Bostrichidae 1 1        
3. Bothrideridae 1 1   1    
4. Buprestidae 2 -   1    
5. Byrrhidae 4 2   1    
6. Cantharidae 6 4     1  
7. Carabidae 7 3        
8. Cerambycidae 31 11 1 1   3
9. Cerophytidae 1 -        
10. Cerylonidae 1 -        
11. Ciidae 4 1        
12. Clambidae 2 1 - - - -
13. Cleridae 1 -        
14. Coccinellidae 2 2        
15. Corylophidae 5 5 - - - -
16. Cryptophagidae 15 9 - - - -
17. Curculionidae: Curculioninae
     Curculionidae: Scolytinae [= Scolytidae]
 19
 3
 7
 2
 
 
 
 
 1
 
 2
 
 18. Dasytidae  1  1  -  -  -  -
 19. Dermestidae  2  -        
 20. Drilidae  1  1      1  
 21. Dryopidae  1  1        
 22. Dytiscidae  1  1      1  
 23. Elateridae  3 1      1  
 24. Elmidae  4  2        
 25. Erirhinidae [= Curculionidae:
      Curculionidae: Scolytinae [= Scolytidae]
 2
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 1
 
 26. Eucnemidae  2  -        
 27. Gyrinidae  2  1        
 28. Haliplidae  2  -        
 29. Histeridae  3  2        
 30. Hydraenidae  6  3      1  
 31. Hydrophilidae  9  5        
 32. Chrysomelidae  5  3    1    
 33. Laemophloeidae [= Cucujidae:
      Laemophloeinae]
 1
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34. Latridiidae  7  4  - -  -  -
 35. Leiodidae  14  5      1  
 36. Lycidae  1  1        
 37. Malachiidae  6  3        
 38. Monotomidae
       [= Rhizophagidae]
 1  1      1  
 39. Nitidulidae  4  4        
 40. Noteridae  2  -        
 41. Oedemeridae  3  -        
 42. Ptinidae (incl. Anobiinae)  7  4        
 43. Rhynchitidae
      [= Curculionidae: Rhynchitinae]
 1  -        
 44. Salpingidae  1  1    1    
 45. Scarabaeidae  3  3      2  
 46. Scraptiidae  3  3      1  
 47. Scydmaenidae  3  1        
 48. Staphylinidae
     (incl. Pselaphinae, Scaphidiinae)
 102  39  2  3  4  
 49. Tenebrionidae (incl. Alleculinae)  8  4    1    
50. Tetratomidae [= Melandryidae: Eustrophinae]  1  1        
 51. Throscidae  3  1  -  -  -  -
 Celkem  321  142  3  9  15  6

     Pro stanovení kvality biotopů a pro jejich následnou ochranu jsou velmi cenné údaje o přítomnosti a poměrném zastoupení druhů Červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005). V tomto příspěvku přinášíme informace o 33 druzích (tabulka 1) a spolu s druhy uvedenými v pracích Rébla (2010) a Moravce & Rébla (2012) dosáhl celkový počet 345 druhů (tabulka 2). Druhy uvedené v Červeném seznamu ČR představují 12,7 % z celkového počtu zjištěných druhů, což svědčí o mimořádném kvalitativním potenciálu, resp. přírodních hodnotách sledovaného území.

Tabulka 2. Počet druhů Červeného seznamu ČR vyskytujících se na Křivoklátsku.
Table 2. Number of species on the Red list of the Czech Republic occurring in the Křivoklátsko.
 

Zdroj

Kategorie celkem

CR EN VU NT
Rébl (2010) 268 39 87 101 41
Moravec & Rébl (2012) 44 3 11 21 9
Dodatek II 33 3 9 15 6
druhy celkem 345 45 107 137 56

     Již v úvodu předchozího dodatku (Moravec & Rébl 2012) autoři konstatují, že Křivoklátsko se počtem druhů brouků zcela jistě nachází na čelní pozici mezi velkoplošnými chráněnými územími České republiky. Tento předpoklad potvrdila nedlouho před uveřejněním tohoto dodatku ve své práci o diverzitě a ochraně brouků Křivoklátska Hoffmannová (2011), která na základě dostupných publikovaných i nepublikovaných zdrojů dochází k pozoruhodnému číslu 2944 druhů. Tímto se Křivoklátsko rázem ocitlo na prvním místě před CHKO a BR Pálava, odkud je prozatím zdokumentován výskyt 2861 druhů (cf. Hoffmannová 2011: 326). U druhově nejpočetnějších čeledí uvádí autorka následující počty (za lomítkem dosavadní stav našich výzkumů, včetně tohoto dodatku): Staphylinidae s. lat. (excl. Scydmaenidae) (577/578), Curculionoidea (incl. Scolytinae) (425/388), Chrysomelidae s. lat. (288/197), Carabidae (243/235) a Cerambycidae (137/116). Uvedená fakta naznačují, že cíleným průzkumem, doplněným o excerpci publikovaných zdrojů, by mohla být v brzké době dosažena magická hranice 3000 druhů. Budiž toto konstatování inspirací pro další pokračování průzkumu.

Poděkování. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem kolegům jmenovaným v kapitole Materiál a metodika, zejména za poskytnutí nálezových dat, determinaci materiálu a v neposlední řadě také za komentáře k vybraným druhům. Autoři děkují též pracovníkům Lesní správy Lány za vstřícný přístup při provádění průzkumu v Lánské oboře. Pavlovi Voničkovi (Liberec) a Josefovi Mertlikovi (Opatovice n. L.-Pohřebačka) děkujeme za podnětné připomínky k rukopisu a Janě Marešové (Litoměřice) za jazykovou revizi.
 

SUMMARY

     The paper summarises the results of a long-term survey of beetles (Coleoptera) that was carried out by the first author in the area of Křivoklátsko PLA and BR in 1968–2008 and by the second author especially in Lánská obora-preserve in 2011–2013. Recent data of a few other collectors are also included. The presented paper extends the lists of beetles in Křivoklátsko by Rébl (2010) and Moravec & Rébl (2012).

     In total there were identified 321 species and subspecies that belong to 51 families and 142 of those species and subspecies and five families (Bothrideridae, Drilidae, Dryopidae, Erirhinidae, Laemophloeidae) are newly recorded in Křivoklátsko when compared to the papers by Rébl (2010) and Moravec & Rébl (2012). Two species are new for the Czech Republic (Orthocis linearis, Orthoperus intersitus), four species are new for Bohemia (Atomaria punctithorax, Cryptophagus uncinatus, Corticaria alleni, Agathidium pseudopallidum) and two species are confirmed for Bohemia (Oxylaemus cylindricus, Caenocara subglobosum).

     Altogether 2727 species and subspecies belonging to 95 families from Křivoklátsko are known at present. The total number of the species that have been recorded so far represents 43 % of 6297 species of beetles living in the Czech Republic.

     From these species and subspecies there are 345 (more than 12 %) included in the Red list of threatened species in the Czech Republic (Farkač et al. 2005), which is the proof of the exceptional natural value of the examined area. Based on the records of Hoffmannová (2011), who states that 2944 species of beetles are known in Křivoklátsko at present, the authors believe that reaching the treshold of 3000 species is plausible.


LITERATURA
 

BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1 díl. (Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1). Klapalekiana,46 (Suppl.): 1–363 (in Czech and English).
BERAN L. (ed.) 2006: Bezobratlí Kokořínska. (Invertebrates of Kokořínsko). Bohemia Centralis, Praha, 27: 3–582 (in Czech, English abstract).
BOHÁČ J. 1988: Drabčíkovití (Staphylinidae) vybraných biotopů státní přírodní rezervace Týřov. (Staphylinidae of various biotopes of the Týřov state reserve in central Bohemia). Bohemia Centralis, Praha, 17: 145–155 (in Czech, English summary).
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. Časopis Slezského Muzea Opava (A), 56: 227–276.
BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky – Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.): 1–289 (in Czech and English).
BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2002: Předběžný seznam vodních brouků Novohradských hor (Coleoptera: Haliplidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Elmidae). (Preliminary check-list of aquatic beetles of the Novohradské hory Mts. (Coleoptera: Haliplidae, Gyrinidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Elmidae)), pp. 237–240. In: PAPÁČEK M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. (Biodiversity and natural conditions of the Novohradské hory Mts.). Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 285 pp.(in Czech, English abstract).
BOUKAL M. & RÉBL K. 2012: Chaetarthria simillima– potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydrophilidae). (Chaetarthria simillima – occurrence confirmed in Bohemia (Coleoptera: Hydrophilidae)). Západočeské Entomologické Listy, 3: 6–9 (in Czech, English abstract).
BOWESTEAD S. 1999: A revision of the Corylophidae (Coleoptera) of the West Palaearctic Region. Instrumenta Biodiversitatis, III. Muséum d´histoire naturelle, Genève, 203 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1976: Katalog fauny Polski, Catalogus faunae Poloniae, Część XXIII, tom 4, Chrząszcze, Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. [Catalogue of Polish fauna, Part XXIII, volume 4, Beetles, Coleoptera. Adephaga except Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea]. PWN, Warszawa, 307 pp. (in Polish).
ERNEST L. 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 84. Coleoptera: Cryptophagidae: Atomariinae. Klapalekiana, 35: 79–80.
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí.Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758+2 pp. (in Czech and English).
FLEISCHER A. 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. [Review of the beetle fauna of the Czechoslovak Republic]. Moravské museum zemské, Brno, 485 pp. (in Czech).
HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. (Faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Labe river floodplain between Vysoká nad Labem and Němčice (Czech Republic, Eastern Bohemia) in 2008). Klapalekiana, 45: 33–63 (in Czech, English summary).
HAMET A., HAMETOVÁ VAŠÍČKOVÁ K. & MLEJNEK R. 2012: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 – 2010. (Faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Vývěry Punkvy National Nature Reserve in 1991 – 2010). Klapalekiana, 48: 29–73 (in Czech, English summary).
HAMET A. & VANCL Z. (eds.) 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. O. Čermáková, Hradec Králové, 126 pp. (in Czech, English summary).
HAMET A., VANCL Z., BOUKAL M., TRÁVNÍČEK D. & VAŠÍČKOVÁ K. 2009: Brouci CHKO Moravský kras. (Beetles of the Moravský kras PLA). Acta Musealia, Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 9: 11–46 (in Czech, English summary).
HEYROVSKÝ L. 1961: K bionomii a rozšíření československých krasců (Col., Buprestidae). (Zur Bionomie und Verbreitung der Buprestiden der Tschechoslowakischen Republik). Acta Musei Silesiae, Series A, 10: 127–130 (in Czech, German summary).
HOFFMANNOVÁ A. 2011: Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko – diversita a ochrana. (Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve of UNESCO – Diversity and Protection). Bohemia Centralis, Praha, 31: 321–347 (in Czech, English abstract).
HORÁK J. & RÉBL K. 2011: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. [Invertory research of saproxylic beetles at the territory of Lánská obora-preserve]. Manuskript, depon. in Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno. (in Czech).
HORÁK J. & RÉBL K. 2012: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. [Invertory research of saproxylic beetles at the territory of Lánská obora-preserve]. Manuskript, depon. in Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno. (in Czech).
HŮRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. (Die Nutzung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualität). Klapalekiana,32: 15–26 (in Czech, German summary).
JANÁK J. 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 46. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 32: 192–193.
JANUŠ J. 2004: Výsledky faunistického inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) čeledi Chrysomelidae s. lat. na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. (Results of a survey of the beetles (Coleoptera) of family Chrysomelidae s. lat. in the territory of the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve). Klapalekiana,40: 55–121 (in Czech, English summary).
JELÍNEK J. (ed.) 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). (Seznam československých brouků). Folia Heyrovskyana, Suppl. 1: 3–172 (in Czech and English).
JUŘENA D., TÝR V. & BEZDĚK A. 2008: Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska. (Contribution to the faunistic research on Scarabaeoidea (Coleoptera) in the Czech Republic and Slovakia). Klapalekiana, 44 (Suppl.): 17–176 (in Czech, English summary).
KRÁSENSKÝ P. 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 123. Coleoptera: Staphylinidae: Scaphidiinae. Klapalekiana, 36: 329.
LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics. Elateridae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 292 pp. (in English and Czech).
LESEIGNEUR L. & MERTLIK J. 2007: Limonius minutus (Linnaeus, 1758) et Limonius poneli nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera: Elateridae). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 76: 225–234.
LESEIGNEUR L. & PIGUET H. 2011: Sericus sulcipennis Buysson, 1893 (S. brunneusvar. sulcipennis Buysson), espèce valide, synomyme de Sericus clarusGurjeva, 1972, nouvelle pour la faune de France (Coleoptera Elateridae). L’Entomologiste, 67: 61–66.
LÖBL I. & RŮŽIČKA J. 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 117. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 36: 289.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata, Myxophaga, Adephaga. Apollo Books, Stenstrup, 819 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2004: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea, Histeroidea, Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2006: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 3: Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Apollo Books, Stenstrup, 690 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2008: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5: Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2010: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6: Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2011: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7: Curculionoidea I. Apollo Books, Stenstrup, 373 pp.
LOHSE G. A. 1971: 7. Familie: Hydraenidae, pp. 95-125; [9. Familie: Hydrophilidae], 2. Unterfamilie: Hydrophilinae, pp. 141-156. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds.): Die Käfer Mitteleuropas. Band 3. Adephaga 2, Palpicornia, Histeroidea, Staphylinoidea 1. Goecke & Evers, Krefeld, 367 pp.
MATĚJÍČEK J. & BOHÁČ J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 166. Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae. Klapalekiana, 39: 131–135.
MERTLIK J. 2008: Druhy rodu Limonius Eschscholz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae). (Species of the genus Limonius Eschscholz, 1829 from the Czech and Slovak Republics (Coleoptera: Elateridae)). Elateridarium, 2: 156–171 (in Czech, English abstract).
MERTLIK J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. (The species of the subfamily Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) Czech and Slovak Republics). Elateridarium, 3: 41–136 (in Czech, English summary).
MERTLIK J. & LESEIGNEUR L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. (The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics). Elateridarium, 1: 1–55 (in Czech, English abstract).
MÍKA P. 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 55. Coleoptera: Latridiidae. Klapalekiana, 32: 275–277.
MÍKA P. 1998: Brouci čeledi Latridiidae Českolipska a Lužických hor. (The beetles of the family Latridiidae from the region of Česká Lípa and the Lužické hory Mts.). Bezděz, Česká Lípa, 7: 181–191 (in Czech, German and English summary).
MÍKA P. 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 103. Coleoptera: Corticariidae. Klapalekiana, 36: 173–174.
MORAVEC P. & RÉBL K. 2012: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek I. (Results of the faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Appendix I). Elateridarium, 6: 29–53 (in Czech, English summary).
NAKLÁDAL O. 2011: Results of a faunistic survey of beetles (Coleoptera) in Vrapač National Nature Reserve (Czech Republic, Northern Moravia, Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area) in 2009. Klapalekiana, 47: 213–236.
OPRAVILOVÁ V., VAŇHARA J. & SUKOP I. (eds.) 1999: Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 101: 9–279.
PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1–115 (in Czech, English summary).
RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). (Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the territory of Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko (Czech Republic). Elateridarium, 4 (Suppl.): 1–253 (in Czech, English abstract).
REJZEK M. & RÉBL K. 1999: Cerambycidae of Křivoklátsko Biosphere Reserve (Central Bohemia) (Insecta: Coleoptera). Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e. V., Frankfurt a. Main, Suppl. 6: 1–69.
ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (eds.) 1995: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 93: 209–408.
ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (eds.) 1996: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 94: 409–630.
SLÁMA M. E. F. 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). (Bockkäfer (Coleoptera, Cerambycidae) der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik). M. Sláma, Krhanice, 383 pp. (in Czech and German).
STREJČEK J. 1994: Faunistic records from the Czech Republic – 17. Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana, 30: 196.
ŠPRYŇAR P. 2002: Faunistické materiály z chráněných přírodních území středních Čech (Insecta: Coleoptera). [Faunistic records from the protected natural area in Central Bohemia (Insecta: Coleoptera)].Muzeum a Současnost, Řada Přírodovědná, Roztoky u Prahy, 16: 7–14.
ŠPRYŇAR P., DOLEŽAL T., MIKULENKA L., MORAVEC P., PLECHÁČ J., PLESKAČ D., ŘÍHA J., STREJČEK J., ŠÍMA A., TRMAL A., URBAN S., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2003: Příspěvek k poznání brouků (Insecta, Coleoptera) Českého krasu – výsledky Entomologických dnů 2002. (Faunistic records of Coleoptera (Insecta) from Bohemian Karst (Central Bohemia) – results of meeting „Entomological Days 2002“). Bohemia Centralis, Praha, 26: 97–135 (in Czech, English summary).
ŠPRYŇAR P. & ŠVIHLA V. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 165. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana, 39: 130.
ŠTOURAČ P. 1998: Faunistic records from the Czech Republic – 77. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 34: 135.
ŠTOURAČ P. & RÉBL K. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 277. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 45: 121–122.
ŠVIHLA V. & DVOŘÁK L. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 281. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana, 45: 208.
TĚŤÁL I. 2013: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně. (Beetles (Coleoptera) of the Nový rybník Nature Reserve near Plzeň). Západočeské Entomologické Listy, 4: 1–9 (in Czech, English abstract).
TRÁVNÍČEK D., BOUKAL M., HAMET A., VANCL Z., CSÉFALVAY R. & VAŠÍČKOVÁ K. 2008: Vodní brouci CHKO Moravský kras (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae, Heteroceridae). (Water Beetles of the Moravský kras PLA (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae, Heteroceridae)). Acta Musealia, Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 8: 34–58 (in Czech, English summary).
TÝR V. 2011: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 3. část. Trogositidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroudings of Žihle. Part 3. Trogositidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae). Západočeské Entomologické Listy, 2: 1–4 (in Czech, English abstract).
VÁVRA J. Ch., PURCHART L. &PAVEL F. 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 203. Coleoptera: Tenebrionidae: Tenebrioninae. Klapalekiana, 42: 188.
VÁVRA J. Ch., MANTIČ M. & SITEK T. 2012: Faunistic records from the Czech Republic – 342. Coleoptera: Histeridae, Staphylinidae, Elateridae, Boastrichidae, Nitidulidae, Monotomidae, Laemophloeidae, Cryptophagidae, Corylophidae, Melandryidae, Oedemeridae, Anthicidae, Aderidae. Klapalekiana, 48: 297–306.
WALLIN H., NYLANDER U. & KVAMME T. 2009: Two sibling species of Leiopus Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Europe: L. nebulosus (Linnaeus, 1758) and L. linnei sp. nov. Zootaxa, 2010: 31–45.
TOPlist