ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 09.09.2014
ELATERIDARIUM ročník 8 (2014)   strany  103-111  (01.10.2014)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 1.7MB]

 

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“

Results of a faunistic research to the families Ptinidae and Bostrichidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“

Háva Jiří

Department of Forest Protection and Entomology,
Faculty of Forestry and Wood Sciences,
Czech University of Life Sciences,
Kamýcká 1176, CZ-165 21, Prague 6 - Suchdol, Czech Republic
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz


Abstract. Records of 22 species from the families Ptinidae and Bostrichidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ collected in the years 2007-2012 are summarized and firstly reported.

Key words: Faunistics, Coleoptera, Ptinidae, Bostrichidae, Prague-west, Central Bohemia, Czech Republic.

Úvod

     Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka s výměrou 62.1 ha je pozoruhodné území v severozápadní části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m. n. m., (faunistický mapový čtverec 5852). Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka. K horní hraně svahů zasahují štěrky pleistocenních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé varienty rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny borovicí a dnes zbývají z těchto vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jaseninou, která místy přechází do mokřadních olšin a rákosin.
     Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (Šuk 1993, 2000 a Kubíková et al. 2005).
     V současné době byly provedeny faunistické průzkumy či katalogy „velké“ Prahy v řádu brouků (Insecta: Coleoptera), toto území v těchto přehledech je zahrnuto zejména v pracech (Farkač et al. 1998, Strejček 2000, 2001), okrajově pak v práci (Veselý 2002). Faunistický průzkum čeledí kožojedovití (Dermestidae) a mrchožroutovití (Silphidae) Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka publikoval Háva (2009).


Metodika

     Na zkoumaném území byl prováděn v letech 2007-2012 individuální kvalitativní sběr čeledí Ptinidae (= Anobiidae) a Bostrichidae ve dne a na některých lokalitách i v noci na výbojkové světlo za pomoci běžného entomologického vybavení (síťky, sklepávadla). Do následujícího přehledu byly též zahrnuty exempláře sbírané v sousední obci Únětice, v textu označeno jako ÚO a PR Roztocký Háj-Tiché údolí, v textu označeno jako RO. Pro doplnění je uveden i seznam druhů uložených ve sbírce kolegy Milana Kovaříka (Praha) chytaných v PR Roztocký Háj-Tiché údolí (viz Appendix).
     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce prvního autora (pokud není uvedeno jinak).

     Nomenklatura čeledi Ptinidae (= Anobiidae) (červotočovití) je zpracována podle Zahradník (2007) a Zahradník & Háva (2014) a nomenklatura čeledi Bostrichidae (korovníkovití) je zpracována podle Borowski (2007) a Zahradník & Háva (2014). Bionomické údaje jsou uvedeny podle Zahradník (2013).

     Přehled druhů je řazen abecedně podle taxonomického systému.

     Situační schematická mapka území je převzata z internetové adresy: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU77.htm
 

 

Obr. 1. Situační schematická mapka „Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka“.
Fig. 1. Schematic map of the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“.
 

Zkratky použité v následujícím přehledu nálezů:

PRÚÚP       Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka
ÚO            Únětice obec
RO            Roztoky u Prahy - Přírodní Rezervace Roztocký Háj
ex.            exemplář
observ.      pozorováno
více ex.     více jak 10 exemplářů
 

Přehled nálezů

Čeleď: Ptinidae

Podčeleď: Anobiinae

Anobium punctatum (DeGeer, 1774)

Nálezy: PRÚÚP: 7.vii.2007, 1 ex.; 5.vii.2009, 5 ex.

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě. Jedná se o významného škůdce výrobků ze dřeva bez ohledu na stáří. Na sledovaném území hojný druh.

Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790)

Nálezy: PRÚÚP: 5.vii.2009, 2 ex. v letu

Poznámky. Vývoj druhu probíhá ve jmelí (Viscum spp.).

Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 9.v.2009, 1 ex.; 23-24.v.2010, 1 ex.

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě jehličnatých i listnatých dřevin, často i v domácnosti ve výrobcích ze dřeva. Na sledovaném území řídký.

Priobium carpini (Herbst, 1793)

Nálezy: PRÚÚP: 20-25.vii.2007, 2 ex.

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v odumřelém dřevě listnatých dřevin, často na ovocných stromech.

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)

Nálezy: ÚO: 16.v.2010, více ex. observ.; PRÚÚP: 5-10.vi.2007, více ex. observ.

Poznámky. Významný kosmopolitní skladištní škůdce. Vývoj druhu probíhá zejména v moučných výrobcích, ale napadá i jiné organické materiály. Na sledovaném území chytán na světlo, v obci Únětice i na zdech domů.
 

Obr. 1. Výletové otvory druhu Dorcatoma (Pilosodorcatoma) minor na Quercus sp.
Fig. 1. Emergence wholes of Dorcatoma (Pilosodorcatoma) minor on Quercus sp.

 

Podčeleď: Dorcatominae

Dorcatoma (Pilosodorcatoma) minor Zahradník, 1993

Nálezy: PRÚÚP: 20-22.vii.2008, více ex. observ.

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v kožovkovitých (Hymenochaetaceae) a chorošovitých (Polyporaceae) houbách a pravděpodobně také na mrtvém dřevě listnatých stromů s tvrdým dřevem, rozrušeným dřevokaznými houbami (Obr. 1).

Dorcatoma (Dorcatoma) dresdensis Herbst, 1792

Nálezy: PRÚÚP: 9.v.2009, více ex. observ.; 16.v.2010, více ex. observ.

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v kožovkovitých (Hymenochaetaceae) a chorošovitých (Polyporaceae) houbách. Na sledovaném území hojný druh.

Podčeleď: Ernobiinae

Ernobius abietis (Fabricius, 1792)

Nálezy: PRÚÚP: 5-9.v.2008, více ex. observ.; ÚO: 5-9.v.2008, 1 ex. na světelný zdroj

Poznámky. Vývoj druhu probíhá ve smrkových šiškách. Na sledovaném území hojný druh.

Ernobius mollis mollis (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 20-25.v.2007, 1 ex.; 5-10.vi.2007, více ex. observ.; 25-30.vi.2007, 1 ex.; 28-30.vi.2009, 1 ex.; ÚO: 5-9.v.2008, 1 ex. na světelný zdroj

Poznámky. Vývoj druhu probíhá zejména ve větvích borovic (Pinus spp.), na kmenu pod kůrou. Na sledovaném území hojný druh.

Xestobium rufovillosum (DeGeer, 174)

Nálezy: PRÚÚP: 13.vi.2007, 1 ex. na Salix sp.

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v odumřelém dřevě dubů (Quercus spp.), vrb (Salix spp.), topolů (Populus spp.), ale i v jiných listnatých stromech. Na sledovaném území řídký druh.

Podčeleď: Eucradinae

Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)

Nálezy: PRÚÚP: 20-25.vii.2007, 2 ex. v letu

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě listnatých dřevin. Na sledovaném území nalezeny dva exempláře u Trojanova mlýna.

Podčeleď: Ptilininae

Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Nálezy: PRÚÚP: 14.vi.2008, 1 ex.; RO: 20-22.vi.2008, více ex. observ. na (Quercus sp.); ÚO: 5-9.v.2008, 1 ex. na světelný zdroj

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě listnatých dřevin (Obr. 2). Na sledovaném území hojný druh.
 

Obr. 2. Výletové otvory druhu Ptilinus fuscus na Quercus sp.
Fig. 2. Emergence wholes of Ptilinus fuscus on Quercus sp.

 

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 13.vi.2007, 1 ex.; 27.v.2008, 1 ex. na světelný zdroj;

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě listnatých dřevin. Na sledovaném území řídký druh.

Podčeleď: Ptininae

Ptinus (Ptinus) fur (Linnaeus, 1758)

Nálezy: ÚO: 5-9.v.2008, 2 ex.; RO: 20-22.vi.2008, 1 ex.

Poznámky. Semisynantropní druh. Vývoj v organickém materiálu rostlinného i živočišného původu. Nalezen na zdech budov v obci Únětice a Roztockém háji.

Ptinus (Ptinus) latro Fabricius, 1775

Nálezy: PRÚÚP: 15-20.iv.2007, 1 ex.

Poznámky. Synantropní druh. Vývoj v organickém materiálu rostlinného i živočišného původu. Na sledovaném území na světelný zdroj.

Ptinus (Gynopterus) sexpunctatus Panzer, 1789

Nálezy: ÚO: 15-20.iv.2007, 1 ex.

Poznámky. Vyskytuje se zejména v hnízdech sociálního hmyzu (blanokřídlí), v hnízdech ptáků, pod kůrou listnatých stromů, najdeme jej i v domácnostech. Na sledovaném území chytán na světelný zdroj.

Ptinus (Bruchoptinus) rufipes Olivier, 1790

Nálezy: PRÚÚP: 15-20.iv.2007, 1 ex.

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě listnatých dřevin. Na sledovaném území na světelný zdroj.

Podčeleď: Xyletininae

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)

Nálezy: ÚO: 15-20.iv.2010, více ex. observ.

Poznámky. Významný skladištní škůdce. Synantrop. Vývoj druhu probíhá v rostlinném materiálu. Na sledovaném území chytán na světelný zdroj.

Xyletinus ater (Creutzer, 1796)

Nálezy: PRÚÚP: 13.vi.2007, 1 ex. v letu

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě listnatých dřevin. Na sledovaném území chycen u Trojanova mlýna.

Obr. 3. Imaga druhu Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) na Quercus sp.
Fig. 3. Adults of species Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) on Quercus sp.

 

Podčeleď: Mesocoelopinae

Mesocoelopus niger (P. W. J. Müller, 1821)

Nálezy: PRÚÚP: 28-30.vi.2009, 1 ex. v letu

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v odumírajících nebo odumřelých kmíncích břečťanu (Hedera helix). Na sledovaném území nalezen pouze jeden exemplář.

Čeleď: Bostrichidae

Podčeleď: Bostrichinae

Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 25-30.vi.2007, 1 ex. v letu; RO: 20-28.iv.2012, více ex. observ. na (Quercus sp.); 28.iv.-4.v.2014, více ex. observ. na (Quercus sp.)

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v mrtvém dřevě listnatých dřevin (Obr. 3). Na sledovaném území běžný druh.

Podčeleď: Dinoderinae

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)

Nálezy: PRÚÚP: 15-20.iv.2007, více ex. oserv.; 25.viii-5.ix.2007, 1 ex.

Poznámky. Synantropní druh škodící na rostlinných produktech. Na sledovaném území nalézán v krmelcích s obilninami pro zvěř.
 

Souhrn

     V příspěvku je uveden přehled 22 druhů brouků (Coleoptera) čeledí Ptinidae (červotočovití) a Bostrichidae, nalezených nebo pozorovaných v letech 2007-2012 autorem a spolupracujícími kolegy v PR Údolí Únětického Potoka, blízké obci Únětice a částečně navazující PR Roztocký Háj. Jedná se o první soubor faunistických údajů těchto čeledí ze sledovaného území.
     Žádný z uvedených druhů není chráněn podle zákona 114/92 Sb. a není uveden v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Farkač et al. 2005).


Summary

     The paper gives a survey of 22 species of beetles (Coleoptera) family Ptinidae (červotočovití) and Bostrichidae, found or observed in 2007-2012 by the authors in Údolí Únětického Potoka Natural Reserve, near the village Únětice and some follow-up Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve. This is the first set of faunistic data ofthe families of the monitored area.
     None of these species is protected by law 114/92 Sb. and is not listed in the Red List of Threatened Species Czech Republic (Farkač et al. 2005).


Poděkování

     Je mou milou povinností poděkovat pánům Petru Zahradníkovi (Praha) a Josefu Mertlikovi (Opatovice) za cenné připomínky k textu a všem spolupracujícím kolegům.

 
Literatura
 

Borowski J. 2007: Bostrichidae pp. 320-328. In: Löbl I.& Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
Farkač J., Hůrka K. & Vytisková B. 1998: Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) PR Údolí Únětického potoka v Praze v roce 1998. AOPK ČR, Ms., 15 pp.
Farkač J., Král D. & Škorpík M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp.
Háva J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). Bohemia Centralis 29: 101-110. (in Czech, English summary)
Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. & kol. 2005: Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.
Strejček J. 2000: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Chrysomelidae (s.lato), Bruchidae, Urodonidae. Praha: BI-MAC Studio, 100 pp.
Strejček J. 2001: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Anthribidae, Curculionidae (s.lato). Praha: BI-MAC Studio, 138 pp.
Špryňar P. 2004: Bibliografický přehled rukopisů o přírodě Prahy uložených na pražském středisku AOPK ČR. (Bibliography of manuscripts dealing with nature of Prague and deposited in the Prague centre of Agency of Nature Protection and Landscape Conservatio ČR.). Natura Pragensis 15: 113-163.
Šuk V. 1993: Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.
Šuk V. 2000: PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.
Veselý P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy. Praha: P. Veselý, 167 pp. + CD ROM.
Zahradník P. 2007: Anobiidae pp. 328-362. In: Löbl I.& Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
Zahradník P. 2013: Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy. Beetles of the family Ptinidae of Central Europe. Praha: Academia, 349 pp. + 60 tabs.
Zahradník P. & Háva J. 2014: Catalogue of the world genera and subgenera of the superfamilies Derodontoidea and Bostrichoidea (Coleoptera: Derodontiformia, Bostrichiformia). Zootaxa 3754: 301-352.

 

Appendix

     Abecední seznam druhů čeledi Ptinidae ze sbírky kolegy Milana Kovaříka (Praha) sbíraných na území RO mezi lety 1983-1998.

Dorcatoma (Dorcatoma) dresdensis Herbst, 1792 (1991)
Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) (1988, 1992)
Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758) (1993, 1995)
Hemicoelus canaliculatus (C.G. Thomson, 1863) (1993, 1997)
Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) (1992)
Priobium carpini (Herbst, 1793) (1986, 1988)
Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (1984, 1990, 1991)
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) (1986, 1995)
Ptinus (Bruchoptinus) rufipes Olivier, 1790 (1994)
Ptinus (Gynopterus) sexpunctatus Panzer, 1789 (1989, 1992)
Ptinus (Ptinus) fur (Linnaeus, 1758) (1983, 1988, 1991, 1994, 1998)
Ptinus (Ptinus) latro Fabricius, 1775 (1983)
Xestobium rufovillosum (DeGeer, 1774) (1993, 1995)
 

TOPlist