ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 23.01.2015
ELATERIDARIUM ročník 9 (2015)   strany  118-122  (06.03.2015)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 530kB]

 

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“


Results of a faunistic research to the families Cleridae, Trogossitidae and Lymexylonidae (Coleoptera)
of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“

Háva Jiří & Kovařík Milan

1 Katedra ochrany lesa a entomologie,, Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1176, CZ-165 21, Praha 6 – Suchdol, Česká republika
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz

2Achátová 126,
CZ-153 00, Praha 5 - Radotín, Česká republika


Abstract. Records of 10 species from the families Cleridae, Trogossitidae and Lymexylonidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ are summarized and firstly reported.

Key words: Faunistics, Coleoptera, Cleridae, Trogossitidae, Lymexylonidae, Prague-west, Central Bohemia, Czech Republic.

 

Úvod

     Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka s výměrou 62.1 ha je pozoruhodné území v severozápadní části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m. n. m., (fanistický mapový čtverec 5852). Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka. K horní hraně svahů zasahují štěrky pleistocenních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé varienty rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny borovicí a dnes zbývají z těchto vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jaseninou, která místy přechází do mokřadních olšin a rákosin.
     Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (Šuk 1993, 2000 a Kubíková et al. 2005).
     V současné době byly provedeny faunistické průzkumy či katalogy „velké“ Prahy v řádu brouků (Insecta: Coleoptera), toto území v těchto přehledech je zahrnuto zejména v pracech (Farkač et al. 1998, Strejček 2000, 2001), okrajově pak v práci (Veselý 2002). Faunistický průzkum čeledí Bostrichidae, Dermestidae Ptinidae a Silphidae „Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka“ publikoval Háva (2009, 2014).


Metodika

     Na zkoumaném území byl prováděn individuální kvalitativní sběr čeledí Lymexylonidae, Cleridae a Trogossitidae ve dne a na některých lokalitách i v noci na výbojkové světlo za pomoci běžného entomologického vybavení (síťky, sklepávadla). Do následujícího přehledu byli též zahrnuty exempláře z Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí. Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírkách autorů.
     Nomenclatura čeleďi Cleridae (pestrokrovečníkovití) je zpracována podle Löbl et al. (2007) a Kolibáč et al. (2005), čeledi Trogossitidae (kornatcovití) je zpracována podle Kolibáč (2007) a Kolibáč et al. (2005). Bionomické údaje jsou uvedeny podle Kolibáč et al. (2005). Nomenclatura čeleďi Lymexylonidae (lesanovití) je zpracována podle Cuccodoro (2007)
Přehled druhů je řazen abecedně podle taxonomického systému. Situační schematická mapka území je převzata z Internetové adresy: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU77.htm
 

Obr. 1. Situační schematická mapka „Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka“.
Fig. 1. Schematic map of the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“.

 

 

     Zkratky použité v následujícím přehledu nálezů:

PRÚÚP         Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka
RO               Přírodní Rezervace Roztocký Háj - Roztoky u Prahy
ex.               exemplář
observ.         pozorováno
více ex.        více jak 10 exemplářů
JH                sbírka, Jiří Háva, Únětice, Praha-západ
MK               sbírka, Milan Kovařík, Praha
 

Přehled nálezů

Nadčeleď Lymexyloidea
Čeleď Lymexylonidae
Podčeleď Hylecotinae

Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761)

Nálezy: PRÚÚP, 20.5.2008, 1 samice, J. Háva lgt., (JH).

Poznámky. Vývoj druhu probíhá ve dřevě, kde se larvy živí konidiemi houby Endomyces sp. Na sledovaném území nalezen jeden exemplář na světlelný zdroj.
 

Obr. 1. Lokalita nálezu druhu Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761).
Fig. 1. Locality of Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761).

 

Nadčeleď Cleroidea
Čeleď: Cleridae
Podčeleď Clerinae

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, RO, 10-14.4.2008, více ex., J. Háva lgt. et observ., (JH).

Poznámky. Larvy žijí pod kůrou jehličnatých stromů, kde loví larvy kůrovců, imaga loví dospělé jedince kůrovců (Curculionidae: Scolytinae).

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 14.6.2008, 1 ex., 20-22.7.2008, 2 ex., 5.7.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt., (JH).

Poznámky. Vývoj druhu probíhá v hnízdech samotářských včel. Imaga na květech.

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

Nálezy: RO, 24.1.1993, 1 ex., (MK).

Poznámky. Larvy se vyvíjejí v odumírajících větvích i kmenech listnatých stromů napadenechých červotoči (Ptinidae) a nosatci (Curculionidae). Imaga nalézáme na větvích. Nalezený jedinec byl chycen na větvi dubu Quercus sp. společně s červotočem druhu Xestobium rufovillosum (DeGeer, 1774).

Opilo pallidus (Olivier, 1795)

Nálezy: RO, 28.12.1994, 1 ex. larva, (MK).

Poznámky. Larva se vyvíjí ve větvích listnatých stromů a keřů v chodbičkách krasců (Buprestidae), tesaříků (Cerambycidae) a jiných. Imaga nalézáme na tenčích větvích. Uvedený exemplář byl vychván z větve dubu Quercus sp. společně s tesaříky (Cerambycidae).
Podčeleď Korynetinae

Korynetes caeruleus (DeGeer, 1775)

Nálezy: RO: 20-22.6.2008, 1 ex., J. Háva lgt., (JH); 14.6.1980, 1 ex., M. Kovařík lgt., (JH); 15.5.1986, 1 ex., (MK).

Poznámky. Larvy žijí ve dřevě listnatých stromů (dub, lípa), kde pronásledují larvy červotočů (Ptinidae). Imaga žijí na dřevě.

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, 15-20.4.2007, 3 ex., na mrtvém ježkovi (Erinaceus europaeus), J. Háva lgt., (JH); RO, 18.4.1992, 2 ex., (MK).

Poznámky. Larvy i imaga žijí na mrtvolkách zvířat, starých kostech a kůžích, kde se živí larvami much, kožojedů apodobně. Uvedené exempláře z PRÚÚP byly nalezeny společně s druhy kožojedů Dermestes (Dermestinus) frischii Kugelann, 1792 a D. (D.) undulatus Brahm, 1790.

Podčeleď Tillinae

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt., (JH); RO: 21.6.1991, 1 ex., (MK); 12.6.1994, 1 ex., (MK).

Poznámky. Larvy žijí na mrtvém dřevě listnatých stromů, kde se živí například červotoči (Ptinidae). Nalezené exepláře byli chyceny společně s druhem Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) na dubu (Quercus sp.).

Čeleď: Trogossitidae
Podčeleď Peltinae

Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758)

Nálezy: RO: 31.12.1986, K. Kovařík lgt., 1 ex., (JH), 2 ex. (MK); 29.4.1986, 1 ex., (MK).

Poznámky. Larvy žijí v měkkém, trouchnivělém dřevě, které je prorostlé houbami. Nalezené exempláře nalezeny v měkkém dřevě dubu Quercus sp.

Podčeleď Trogositinae

Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)

Nálezy: PRÚÚP: 16.5.2010, 2 ex., J. Háva lgt., (JH); 29.5.2002, 1 ex., (MK).

Poznámky. Larva i imaga se nacházejí pod kůrou listnatých stromů, kde pravděpodobně žijí karnivorně. Uvedené exempláře byly nalezeny pod kůrou dubu Quercus sp.
 

Souhrn

     V příspěvku je uveden přehled 10 druhů brouků (Coleoptera) čeledí Cleridae (pestrokrovečníkovití), Trogossitidae (kornatcovití) a Lymexylonidae (lesanovití), nalezených nebo pozorovaných v PR Údolí Únětického Potoka a navazujíci PR Roztocký Háj. Jedná se o první soubor faunistických údajů těchto čeledí ze sledovaného území.


Summary

     The paper gives an overview of 10 kinds of beetles (Coleoptera) families Cleridae, Trogossitidae and Lymexylonidae, found or observed in „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and follow-up “Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reseve“. This is the first set of these families faunistic data from the monitored area.

Literatura

CUCCODORO G. 2007: Lymexylonidae, pp. 362-363. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea and Cucujoidea. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
FARKAČ J., HŮRKA K. & VYTISKOVÁ B. 1998: Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) PR Údolí Únětického potoka v Praze v roce 1998. AOPK ČR, Ms., 15 pp.
HÁVA J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). Bohemia Centralis 29: 101-110. (in Czech, English summary)
HÁVA J. 2014: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the families Ptinidae and Bostrichidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 8: 104-111.
KOLIBÁČ J. 2007: Trogossitidae, pp. 364-366. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea and Cucujoidea. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
KOLIBÁČ J., MAJER K. & ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republics and neighbouring areas. Praha: Clarion production, 186 pp.
KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. & KOL. 2005: Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.
LÖBL I., ROLČÍK J., KOLIBÁČ J. & GERSTMEIER R. 2007: Cleridae, pp. 367-384. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea and Cucujoidea. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
STREJČEK J. 2000: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Chrysomelidae (s.lato), Bruchidae, Urodonidae. Praha: BI-MAC Studio, 100 pp.
STREJČEK J. 2001: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Anthribidae, Curculionidae (s.lato). Praha: BI-MAC Studio, 138 pp.
ŠPRYŇAR P. 2004: Bibliografický přehled rukopisů o přírodě Prahy uložených na pražském středisku AOPK ČR. (Bibliography of manuscripts dealing with nature of Prague and deposited in the Prague centre of Agency of Nature Protection and Landscape Conservatio ČR.). Natura Pragensis 15: 113-163.
ŠUK V. 1993: Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.
ŠUK V. 2000: PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.
VESELÝ P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy. Praha: P. Veselý, 167 pp. + CD ROM.
TOPlist