ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 29.01.2016
ELATERIDARIUM ročník 10 (2016)   strany  1-42  (17.02.2016)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 1.8MB]

 

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Dodatek III.

Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected
Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic)
Appendix III.

Pavel Moravec1) & Karel Rébl2)

1)Jezuitská 6, CZ-412 01 Litoměřice, pavel.moravec@nature.cz
2)Žižkovo náměstí 976, CZ-271 01 Nové Strašecí, k.rebl@seznam.cz

 

Abstract. In this paper we report faunistic records of 370 species and subspecies of Coleoptera from the Protected Landscape Area (PLA) and Biosphere Reserve (BR) Křivoklátsko (Czech Republic, central Bohemia). In comparison with the previous papers by Rébl (2010) and Moravec & Rébl (2012, 2014), 111 species and subspecies from Křivoklátsko are recorded for the first time. Three of them are new for the Czech Republic (Orthocis juglandis (Reitter, 1885) (Ciidae), Leiodes litura Stephens, 1835 (Leiodidae) and Othius volans J. Sahlberg, 1876 (Staphylinidae)) and two are new for Bohemia (Baeocrara japonica (A. Matthews, 1884) and Ptenidium intermedium Wankowicz, 1869 (both Ptiliidae)). Another 10 records confirm the occurrence of these species in Bohemia (Cercyon castaneipennis Vorst, 2009 (Hydrophilidae), Cryptophagus uncinatus Stephens, 1830 (Cryptophagidae), Acrotrichis dispar (A. Matthews, 1865) (Ptiliidae), Caenocara affine (Sturm, 1837) (Ptinidae), Gyrophaena rousi M. Dvořák, 1966, Megarthrus prosseni Schatzmayr, 1904, Mycetoporus baudueri Mulsant et Rey, 1875, Ochthephilum collare (Reitter, 1884) (all Staphylinidae), Trixagus atticus Reitter, 1921 (Throscidae) and Synchita mediolanensis A. Villa et J. B. Villa, 1833 (Zopheridae)). At present, 2838 species and subspecies belonging to 97 families are known from Křivoklátsko PLA.

Key words: Coleoptera, faunistic survey, Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve, Czech Republic
 

ÚVOD

     Předkládaná práce navazuje na práci Rébla (2010) a dodatky Moravce & Rébla (2012, 2014) a přináší další poznatky o fauně brouků CHKO Křivoklátsko (dále jen „Křivoklátsko“).


MATERIÁL A METODIKA

     V práci je zhodnocen materiál shromážděný druhým autorem převážně v letech 2014 a 2015, doplněný o dosud nedeterminované sběry z předcházejícího období. Stejně jako v předchozích dvou dodatcích (Moravec & Rébl 2012, 2014) jsou také zde uvedeny starší sběry prvního autora pocházející z let 1968 až 2008, které mezitím determinovali příslušní specialisté (jedná se zejména o čeledi Cerambycidae, Elateridae a Staphylinidae). S nevšední ochotou nám vlastní sběry nebo údaje o nich poskytli následující kolegové: Boukal Milan (Pardubice), Hanzlík Václav (Neratovice), Horák Jakub (Sruby), Novák Ivo (Roztoky), Putz Milan (Řevnice), Skoupý Vladimír (Žilina), Šíma Adam (Praha), †Štourač Petr, Vonička Pavel (Liberec) a Zýka Miroslav (Rakovník).

     Na determinaci nebo na revizi determinací našich vlastních sběrů se podíleli, případně komentáře k některým druhům poskytli, následující kolegové: Bednář Jaroslav – Kralupy nad Vltavou (Elateridae), Benedikt Stanislav – Plzeň (Curculionidae, Erirhinidae), Boukal David – České Budějovice (Scirtidae), Boukal Milan – Pardubice (Clambidae, Dytiscidae, Elmidae, Haliplidae, Helophoridae, Hydraenidae, Hydrophilidae), Brůha Petr – Ústí nad Labem (Elateridae), Dvořák Libor – Vacov (Cantharidae), Ernest Ladislav – Nymburk (Cryptophagidae, Staphylinidae: Pselaphinae), Ezer Eduard – Zlín (Heteroceridae), Fikáček Martin – Praha (Helophoridae, Hydrophilidae), Hájek Jiří – Praha (Gyrinidae), Horák Jan – Praha (Mordellidae), †Hozman Pavel (Staphylinidae), Janák Jiří – Ústí nad Labem (Staphylinidae), Jelínek Josef – Praha (Zopheridae), †Kadlec Stanislav (Cerambycidae), Kejval Zbyněk – Domažlice (Anthicidae), Knížek Miloš – Praha (Curculionidae: Scolytinae), Konvička Ondřej – Zlín (Melandryidae, Ptinidae), Krásenský Pavel – Chomutov (Staphylinidae), Lackner Tomáš – Praha (Histeridae), Mantič Marion – Hlučín-Bobrovníky (Ptiliidae), Mertlik Josef – Opatovice nad Labem-Pohřebačka (Elateridae, Throscidae), Michalega Miroslav – Stebno (Cerambycidae), Novák Vladimír – Praha-Klánovice (Tenebrionidae), Průdek Pavel – Brno (Cerylonidae, Ciidae, Cryptophagidae, Latridiidae), Schülke Michael – Berlin (Staphylinidae), Sitek Tomáš – Ostrava (Elateridae), Šilha Václav – Nové Strašecí (Chrysomelidae), Šíma Adam – Praha (Bothrideridae, Elateridae, Endomychidae, Eucnemidae, Scarabaeidae, Scydmaenidae, Staphylinidae: Pselaphinae, Tenebrionidae, Zopheridae), †Štourač Petr (Alexiidae, Staphylinidae), Šťastný Jaroslav – Liberec (Dytiscidae), Švec Zdeněk – Praha (Leiodidae), †Švihla Vladimír (Cantharidae), Trávníček Dušan – Zlín (Helophoridae), Vávra Jiří – Ostrava (Histeridae, Leiodidae, Ptinidae) a Zahradník Petr – Trnová u Prahy (Ptinidae).

     Kromě nově nalezených druhů jsou do této práce zařazeny také druhy, které jsou již uvedené v seznamu Rébla (2010) a v dodatcích Moravce & Rébla (2012, 2014), a to na základě nejvýše pěti nálezů nebo uvedených bez podrobnějších nálezových okolností. Bez omezení jsou uváděny nálezy druhů bionomicky, ochranářsky nebo faunisticky významných, zejména těch, které jsou podle stupně ohrožení zařazeny do kategorií IUCN a jsou uvedeny v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (Farkač et al. 2005).

     Doposud není komplexně zpracovaná faunistická literatura týkající se brouků sledovaného území, a tak je pravděpodobné, že některé druhy, prezentované v této práci jako nově nalezené, jsou ve skutečnosti z Křivoklátska již známé. Pokud se podařilo již nyní zjistit zdroj informace o jejich výskytu na Křivoklátsku, tak je tato skutečnost formou citace uvedena v poznámce u příslušného druhu.

     Taxony všech úrovní (čeleď, rod, druh) jsou pro snadnější orientaci řazeny abecedně. Na příslušnost k tradičním čeledím (dnes podčeledím, např. Pselaphinae v rámci čeledi Staphylinidae, Scolytinae v rámci čeledi Curculionidae) nebyl při řazení taxonů brán zřetel. Použitá klasifikace a nomenklatura kvůli zachování jednotnosti vychází důsledně z Katalogu palearktických brouků (Löbl & Smetana 2003–2012). Pokud se nomenklatura použitá v seznamu československých brouků (Jelínek 1993) od novější nomenklatury liší, tak je vždy za validním názvem toto synonymum uvedeno v hranatých závorkách. U polytypických druhů je nominotypický poddruh uváděn jen v případě, že se na území České republiky nebo v sousedních zemích vyskytují další poddruhy téhož druhu.

     Za názvem druhu jsou uvedeny formou zkratek informace v pořadí:

1) kategorie ohrožení / categories of conservation status – zařazení druhů a poddruhů podle stupně ohrožení do kategorií IUCN vychází z Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (Farkač et al. 2005) a z práce Boukala et al. (2007) pro čeleď Heteroceridae. Data jsou k dispozici pro všechny zde uvedené čeledi kromě Clambidae, Cryptophagidae, Latridiidae, Ptiliidae a Throscidae, které dosud nebyly klasifikovány. Pokud od doby vydání Červeného seznamu došlo ke změně v zařazení a autorům tohoto dodatku to bylo známo, je tato skutečnost uvedena v poznámce u příslušného druhu.
 

 • Kategorie CR (kriticky ohrožený / critically endangered). Taxon, který čelí krajně vysokému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie EN (ohrožený / endangered). Taxon, který čelí velmi vysokému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie VU (zranitelný / vulnerable). Taxon, který čelí vysokému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie NT (téměř ohrožený / near threatened). Taxon, který výše uvedená kritéria téměř splňuje nebo je pravděpodobně v blízké budoucnosti splní.
   

2) bioindikační status (ekologická valence) / bioindicator status – do příslušných skupin jsou dosud zařazeny jen druhy zde uvedených čeledí Carabidae, Staphylinidae, Cerambycidae, dále druhy ze skupiny čeledí vodních brouků (zde Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Heteroceridae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Psephenidae a Scirtidae) a konečně druhy nadčeledi Curculionoidea (zde Curculionidae (mimo Scolytinae) a Erirhinidae).

     U čeledi střevlíkovitých (Carabidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Hůrky et al. (1996):

 • Skupina R zahrnuje druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter reliktů. Jedná se většinou o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.
 • Skupina A zahrnuje adaptabilní druhy, které osídlují více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch.
 • Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, obývající silně antropogenně ovlivněnou a poškozenou krajinu.

     U čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Boháče et al. (2007):

 • Skupina R1 (relikty I. řádu) zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se především o druhy s arktoalpinním, boreoalpinním a boreomontánním rozšířením, dále druhy charakteristické pro rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních lesních porostech apod.
 • Skupina R2 (relikty II. řádu) zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.
 • Skupina E (expanzivní) zahrnuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka.

     U čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny do skupin podle Rejzka & Rébla (1999). Zařazení vychází z faunistické a ekologické významnosti druhu ve vztahu k CHKO Křivoklátsko:

 • Skupina I zahrnuje druhy, které nejsou z hlediska faunistického nebo ekologického významné.
 • Skupina II zahrnuje druhy, které jsou charakteristické pro CHKO Křivoklátsko a druhy faunisticky a ekologicky významné.
 • Skupina III zahrnuje druhy, které jsou z faunistického hlediska významné a vzácné. Sem patří ty druhy, které lze nalézt pouze v reliktních lesních společenstvech nebo je jejich výskyt vázán na vysoce zachovalý habitat.
 • Skupina IV zahrnuje problematické druhy, jejichž výskyt v CHKO Křivoklátsko je uváděn na základě nedostatečně spolehlivých údajů a/nebo tyto druhy byly zaznamenané v minulosti a nová data o jejich výskytu nejsou k dispozici.

     U čeledí vodních brouků (Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Heteroceridae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Psephenidae a Scirtidae) jsou jednotlivé druhy podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu zařazeny do skupin podle Boukala et al. (2007):

 • Skupina R zahrnuje tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí. Jedná se o většinou vzácné až velmi vzácné druhy obývající výhradně přirozené biotopy, které jsou v podmínkách střední Evropy ohrožovány lidskými zásahy. Tyto biotopy zahrnují zejména rašeliniště, prameniště (helokreny), mokřady, oligotrofní nádrže, periodicky zaplavované tůně v říčních nivách a neregulované úseky větších potoků a řek.
 • Skupina A zahrnuje tzv. adaptabilní druhy s širší ekologickou valencí. Osidlují přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty, které nejsou v podmínkách střední Evropy silně ohroženy. Jedná se např. přirozenou vegetací zarostlé tůně a kanály, staré oligotrofní pískovny a cihelny, nebo mírně narušené nebo regulované úseky vodních toků.
 • Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které mají zpravidla pouze omezené nároky na charakter a kvalitu prostředí, a druhy, které mají s ohledem na kvalitu biotopu nízkou výpovědní hodnotu. Patří sem zejména druhy vyskytující se pravidelně na člověkem silně ovlivněných stanovištích, ale zařazujeme sem také druhy obývající různá nestabilní a proměnlivá stanoviště (s výjimkou přirozených říčních niv, zařazených do kategorie R) a expanzivní druhy. Jsou to většinou jediné druhy, které lze nalézt v kalužích, všech typech nádrží s uměle zpevněnými břehy, intenzivně obhospodařovaných rybnících, silně eutrofizovaných tůních v zemědělské krajině nebo silně regulovaných nebo znečištěných vodních tocích.

     U nadčeledi nosatcovitých brouků (Curculionoidea: Curculionidae (mimo Scolytinae) a Erirhinidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Benedikta et al. (2010):

 • Skupina R zahrnuje reliktní taxony s nejužší ekologickou valencí vázané na převážně přirozená stanoviště, vzácné a ohrožené taxony málo změněných ekosystémů.
 • Skupina A zahrnuje adaptabilní taxony osidlující více nebo méně přirozená stanoviště se schopností adaptovat se i na druhotné dobře regenerované biotopy, zvláště v blízkosti původních ploch.
 • Skupina E zahrnuje expanzivní taxony, eurytopní druhy s nízkými nároky na přirozenost a stabilitu stanovišť.

3) PK – druh je uveden již v práci Rébla (2010) nebo v dodatcích Moravce & Rébla (2012, 2014) a jedná se o potvrzení výskytu druhu na Křivoklátsku. Není-li zkratka PK použita, potom se jedná o druh zmíněnými autory na Křivoklátsku dosud nezaznamenaný.

     Struktura zápisu nálezu sestává z kódu mapového pole a názvu obce nebo znění místního jména (název kopce, maloplošného chráněného území apod.). Následují časové údaje a údaje o počtu exemplářů, detailnější popis biotopu, nálezových okolností nebo metody sběru a zápis je zakončen jménem sběratele / pozorovatele (lgt. / observ.), determinátora, druhého determinátora nebo revidujícího autora (det. / redet. / revid.). Pokud není uvedeno jinak, je dotyčný exemplář vždy uložen ve sbírce příslušného sběratele. Pokud bylo potřebné uvést další poznatky nebo podrobnosti o příslušném druhu je k zápisu připojena poznámka.

     Lokality jsou do polí síťového mapování (Pruner & Míka 1996) řazeny dle znalostí a možností jednotlivých sběratelů, a to od úrovně základního pole (např. 5949: Žloukovice), přes tzv. subkvadráty (např. 6048b: Skryje) až po úroveň tzv. elementárních polí (např. 5849c24: Lány, Lánská obora; viz Rébl 2010: 2).

Další použité zkratky:
CHKO / PLA – chráněná krajinná oblast / Protected Landscape Area
BR – biosférická rezervace / Biosphere Reserve
NPR – národní přírodní rezervace / National Nature Reserve
PR – přírodní rezervace / Nature Reserve
PP – přírodní památka / Nature Monument
 

PŘEHLED DRUHŮ

ADERIDAE
 
Aderus populneus (Creutzer, 1796) – PK
6048b16: Skryje, 8.VII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 7.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
ALEXIIDAE [= Endomychidae: Alexiinae]
 
Sphaerosoma globosum (Sturm, 1807) – kategorie EN
5949: Račice, 6.VII.1985, 1 ex., Štourač P. lgt. et det., Rébl K. coll.; 5949: Žloukovice, 30.VII.2002, 1 ex., vyklepán ze suché houby, Štourač P. lgt. et det., Ostravské muzeum coll.
 
ANTHICIDAE
 
Anthicus flavipes (Panzer, 1796)
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt., Kejval Z. det.
 
Anthicus schmidtii Rosenhauer, 1847 – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 17.VII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) – PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 1 ex., pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 3 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Stricticollis [= Stricticomus] tobias (Marseul, 1879)
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 24.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
BOLBOCERATIDAE [= Geotrupidae: Bolboceratinae]
 
Odonteus armiger (Scopoli, 1772) – kategorie EN / PK
6048b16: Skryje, 27.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
Poznámka: Zýka (2010) uvádí tento druh z vrchu Mileč u Hřebečníků.
 
BOSTRICHIDAE
 
Lichenophanes varius (Illiger, 1801) – PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 1 ex., pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det.
 
BOTHRIDERIDAE
 
Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796) – kategorie EN / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 1 ex., prosev dřevěného detritu u paty dubu, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 1 ex., prosev dřevěného detritu u paty dubu, Rébl K. lgt. et det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 3 ex., prosev dřevěného detritu u paty dutého dubu, Šíma A. lgt. et det.
Poznámka: Další nálezy v Čechách nedávno potvrzeného druhu, viz Moravec & Rébl (2014).
 
BUPRESTIDAE
 
Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) – kategorie EN / PK
6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 11.VI.2015, 1 ex., na květu jestřábníku, Zýka M. lgt. et det., 4.VII.2015, 1 ex., na květu jestřábníku, Zýka M. lgt. et det.
 
Agrilus sinuatus (Olivier, 1790) – kategorie NT
6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 11.VI.2015, 1 ex., oklep kmínku suchého hlohu, Zýka M. lgt. et det.
 
CANTHARIDAE
 
Malthinus frontalis (Marsham, 1802) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ♂, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Švihla V. det.
 
Malthodes fuscus (Waltl, 1838)
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 14.VI.1992, 2 ♂♂, smykem na loučce, Rébl K. lgt., Dvořák L. det.
 
Malthodes trifurcatus trifurcatus Kiesenwetter, 1852 – kategorie VU
6048b9: Karlova Ves, NPR Týřov, vrch Roudný, 13.V.1986, 1 ♂, poklepem habru, Rébl K. lgt., Dvořák L. det.
Poznámka: Recentně sbírán jen v inverzním kaňonu u Zlaté Olešnice-Návarova v Podkrkonoší (Dvořák L., os. sdělení).
 
CARABIDAE
 
Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – kategorie VU / skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Agonum [= Europhilus] piceum (Linnaeus, 1758) – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 1 ♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Amara municipalis (Duftschmid, 1812) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice, 46.X.2014, 1 ♀, v prosevu na vrcholovém plató, Moravec P. lgt. et det.
 
Badister collaris [= anomalus (Perris)] Motschulsky, 1844 – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 6 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det. 
 
Badister meridionalis Puel, 1925 – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 2 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – skupina A / PK
5849c13: Ruda, 17.VIII.2014, 1 ♀, v prosevu starého sena v nivě potoka na Prvním luhu, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♀, prosev listí v úžlabině s lesním potůčkem, Rébl K. lgt. et det.
 
Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) – skupina A
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 1 ♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 2 ♀♀ (z nich 1 ♀ immaturní), na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 1 ♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 1 ♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Bembidion tenellum Erichson, 1837 – skupina A
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Bradycellus csikii Laczó, 1912 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice, 46.X.2014, 1 ♂ (prep. gen.), 3 ♀♀, v prosevu na vrcholovém plató, Moravec P. lgt. et det.
 
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – skupina E / PK
6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, více ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 1 ex., levý břeh Berounky, Moravec P. lgt. et det.; 6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784 – skupina A
6049: Karlova Ves, Mlynářův luh, V–IX.1989, 2 ex., zemní pasti v mladší doubravě s příměsí buku a habru, Vonička P. lgt. et det.
 
Carabus auronitens auronitens Fabricius, 1792 – skupina A
6049: Karlova Ves, Mlynářův luh, V–IX.1989, 3 ex., zemní pasti ve staré smrčině, Vonička P. lgt. et det., Kublov, PR Jouglovka, 12.IV.2015, 1 krovka, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Šmaha (1982) uvádí tento druh z nespecifikované lokality v okolí Křivoklátu (PR Na Babě, PR Stříbrný luh, PR Brdatka).
 
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) – skupina E
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VIII.2015, 3 ex., na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 24 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Leistus montanus kultianus Farkač et Fassati, 1999 – skupina R / PK
6048b: Skryje, vrch Mileč, 25.X.2010, 2 ex., suťové pole, Zýka M. lgt. et det., 23.X.2012, 3 ex., suťové pole, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: Šmaha (1982) uvádí tento druh z PR Na Babě a Farkač & Fassati (1999) z NPR Týřov (Týřovické skály). Zařazení do skupiny R dle Farkač & Hůrka (2003). 
 
Licinus depressus (Paykull, 1790) – skupina A
6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, krovky mrtvého ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Šmaha (1982) uvádí tento druh z nespecifikované lokality v okolí Křivoklátu (PR Na Babě, PR Stříbrný luh, PR Brdatka) a Skoupý (2004) z lokality Skryje.
 
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) – skupina A / PK
5949/5950: Nižbor, NPR Vůznice, Janův vrch, 8.X.2014, 8 ex., pod listím na lesní světlině, Moravec P. lgt. et det.
 
Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812) – skupina R
5949: Žloukovice, PR Kabečnice, 46.X.2014, 3 ex., v prosevu a pod listím na vrcholovém plató, Moravec P. lgt. et det.
 
Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) – kategorie NT / skupina R / PK
6048b13: Skryje, 26.VI.2015, 2 ex., štěrkopísčité břehy Berounky při vyústění Úpořského potoka, Rébl K. lgt. et det.
 
Philorhizus crucifer (Lucas, 1846) – skupina A / PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice, 14.IV.2015, 2 ♂♂ (prep. gen.), v prosevu na vrcholovém plató, Moravec P. lgt. et det.; 6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) – skupina E
6048b16: Skryje, 13.VII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
Poznámka: Benedikt & Těťál (1990) uvádějí druh z lokality Zvíkovec-pila na hranici Křivoklátska a Skoupý (2004) z lokality Žloukovice.
 
Tachyura [= Elaphropus] diabrachys (Kolenati, 1845) – skupina E/ PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ex., oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: přeřazení do skupiny E dle Veselý (2002).
 
CERAMBYCIDAE
 
Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789) – kategorie CR / skupina III / PK
6048b: Skryje, vrch Vosník, 12.XII.2015, 1 ex., mrtvé imago v kůře suchého pahýlu jedle bělokoré (Abies alba), Zýka M. lgt. et det.
 
Clytus tropicus (Panzer, 1795) – skupina II / PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Zýka (2010) uvádí tento druh z vrchu Mileč u Hřebečníků.
 
Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – skupina II / PK
5949: Žloukovice, 2728.V.1989, 1 ex., Moravec P. lgt., Michalega M. det.
 
Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) – skupina II / PK
5949: Žloukovice, 24.VI.1971, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., VII.1971, 6 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Leiopus linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009 – PK
5949: Žloukovice, 10.VI.1973, 3 ex., Moravec P. lgt., Michalega M. det., 1923.VII.1993, 2 ex., Moravec P. lgt., Michalega M. det.
Poznámka: Další nálezy nedávno popsaného druhu, viz také Moravec & Rébl (2014).
 
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) – skupina II / PK
5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 1523.VII.1995, 2 ex., Moravec P. lgt., Kadlec S. det.
 
Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – skupina II / PK
6049d8: Svatá, 17.VI.2012, 2 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 22.VII.2012, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 19.VII.2013, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) – kategorie EN / skupina II / PK
5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 10.VI.1973, 1 ex., Piskáček R. lgt., Moravec P. det. et coll.
 
Poecilium [= Phymatodes] pusillum (Fabricius, 1787) – kategorie NT / skupina II / PK
5949: Žloukovice, Ložina, 11–14.V.1993, 13 ex., oklep zavadlých dubových větví, Moravec P. lgt. et det., Michalega M. revid., Moravec P. et Michalega M. coll.
 
CERYLONIDAE
 
Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 – kategorie EN / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 23.VII.2014, 1 ex., poklepem plodnice choroše Phellinus alni v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 1 ex., prosev dřevěného detritu, Šíma A. lgt., Průdek P. det.
 
Philothermus [= Cerylon] evanescens (Reitter, 1876) – kategorie CR / PK
5849c25: Lány, Lánská obora, 21.VIII.2014, 15 ex., padlý kmen buku v bučině, prosev dřevěného detritu, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 20.V.2015, více ex., prosev dřevěného detritu na padlém stromě v úžlabině s lesním potůčkem, Rébl K. lgt. et det.; 5949c: Roztoky, vrch Beraník, 10.II.2011, 1 ex., prosev v listnatém lese, Zýka M. lgt., Průdek P. det.; 6049a: Karlova Ves, vrch Vysoký Tok, 27.VIII.2008, 1 ex., prosev v dubině, Zýka M. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Vrchy Beraník a Vysoký Tok jsou ve sledovaném území dalšími lokalitami výskytu mimo Lánskou oboru, viz také Moravec & Rébl (2014).
 
CIIDAE
 
Cis punctulatus Gyllenhal, 1827 – PK
5849c1: Ruda, 2.III.2014, 2 ex., pod kůrou stojící suché borovice napadené bránovitcem jedlovým (Trichaptum abietinum), Rébl K. lgt., Průdek P. det.
 
Orthocis juglandis (Reitter, 1885)
5949a10: Lány, Lánská obora, 30.IV.2014, 1 ex., oklep vrby v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993) z Čech ani z Moravy. Nový druh pro Českou republiku (Čechy).
 
CLAMBIDAE
 
Clambus nigrellus nigrellus Reitter, 1914 – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 11.VI.2014, 4 ♂♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
 
CRYPTOPHAGIDAE
 
Atomaria affinis (R. F. Sahlberg, 1834)
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. badia [= sahlbergi Sjöb.] Erichson, 1846 (viz Moravec & Rébl 2014), Ernest L. redet.
 
Atomaria apicalis Erichson, 1846 PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.V.2014, 1 ex., prosev staré trávy na okraji loučky, Rébl K. lgt., Ernest L. det., 23.V.2014, 2 ex., prosev staré trávy na okraji loučky a podmáčené olšiny, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 6048b3: Branov, 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. attila Reitter, 1878 (viz Rébl 2010), Ernest L. redet.; 6048b16: Skryje, 24.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ernest L. det., Rébl K. coll.; 6049d8: Svatá, 19.VIII.2013, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ernest L. det., Rébl K. coll.
Poznámka: Druh je v seznamu Jelínka (1993) uveden z Čech na základě nepublikovaného nálezu (*B).
 
Atomaria atrata Reitter, 1875
5849c24: Lány, Lánská obora, 7.IV.1996, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. vespertina Mäklin, 1853, Ernest L. redet.
 
Atomaria atricapilla Stephens, 1830 – PK
5849c7: Ruda, 20.VII.1997, 1 ex., Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. rubella [= berolinensis Kraatz, 1853] Heer, 1841 (viz Rébl 2010), Ernest L. redet.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 31.III.2007, 1 ex., v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. rubella (viz Rébl 2010), Ernest L. redet. 
 
Atomaria elongatula Erichson, 1846 PK
5849c13: Ruda, 22.VII.2001, 1 ex., Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. alpina Heer, 1841 (viz Rébl 2010), Ernest L. redet.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 27.IV.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. bella Reitter, 1875 (viz Moravec & Rébl 2014), Ernest L. redet., 7.IV.1996, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 5949c23: Roztoky, vrch Beraník, 19.IV.2014, 3 ex., prosev, Šíma A. lgt., Ernest L. det.
 
Atomaria gibbula Erichson, 1846
5849c24: Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ex., oklep dřeva na zemi v bučině, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ex., oklep dřeva na zemi v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Ernest L. det.
 
Atomaria gutta Newman, 1834
5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 1 ex., podvečerní smyk na břehu Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Ernest L. det.
 
Atomaria linearis Stephens, 1830 PK
5849c24: Lány, Lánská obora, U spáleného dubu, 7.VI.2007, 2 ex., na světlo, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. alpina Heer, 1841 (viz Rébl 2010), Ernest L. redet.
 
Atomaria morio Kolenati, 1846 PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 19.IV.2014, 1 ex., prosev listí na úpatí teplomilné doubravy v nivě potoka, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 26.IV.2014, 2 ex., Šíma A. lgt., Ernest L. det.
Poznámka: Druh je v seznamu Jelínka (1993) uveden z Čech na základě nepublikovaného nálezu (*B).
 
Atomaria nigripennis (Kugelann, 1794)
5949a10: Lány, Lánská obora, 2.VII.2014, 1 ex., teplomilná doubrava, prosev dutiny lípy, Rébl K. lgt., Ernest L. det.
 
Atomaria nigrirostris [= fuscicollis Mannerh.] Stephens, 1830 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 20.V.2012, 2 ex., prosev starého listí a oklep dřeva na zemi kolem potůčku v úžlabině, Rébl K. lgt., Ernest L. det.
 
Atomaria nigriventris Stephens, 1830 PK
5849c17: Ruda, 19.VII.2008, 1 ex., pod dřevem na starém bukovém pařezu, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. puncticollis C. G. Thomson, 1868 (viz Rébl 2010), Ernest L. redet.; 5849c18: Ruda, Loužek, 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. puncticollis (viz Rébl 2010), Ernest L. redet.; 5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 29.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past v lukách se solitérními duby, Horák J. lgt., Průdek P. det. jako A. puncticollis (viz Rébl 2010), Ernest L. redet., Rébl K. coll., 16.VI.2011, 2 ex., stromová nárazová past v lukách se solitérními duby, Horák J. lgt., Průdek P. det. jako A. puncticollis (viz Rébl 2010), Ernest L. redet., Rébl K. coll., 12.VII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v lukách se solitérními duby, Horák J. lgt., Průdek P. det. jako A. puncticollis (viz Rébl 2010), Ernest L. redet., Rébl K. coll.
 
Atomaria puncticollis C. G. Thomson, 1868 PK
5849c2: Ruda, 15.VI.2013, 1 ex., prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt., Průdek P. det. jako A. punctithorax [= consanguinea Johns.] Reitter, 1888 (viz Moravec & Rébl 2014), Ernest L. redet.
Poznámka: Vzhledem k chybné determinaci není A. punctithorax nový druh pro Čechy, jak je uvedeno v Moravec & Rébl (2014).
 
Atomaria pusilla (Paykull, 1798) PK
6048b16: Skryje, 2.VIII.2009, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ernest L. det., Rébl K. coll., 22.VIII.2009, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ernest L. det., Rébl K. coll.
 
Atomaria umbrina (Gyllenhal, 1827) PK
5849c1: Řevničov, 7.VIII.2014, 2 ex., vyklepán z trsu plodnic lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt., Ernest L. det.
 
Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882 PK
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 8.III.2014, 1 ex., prosev dřevěného detritu na padlém kmeni, Rébl K. lgt., Ernest L. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993) pro Čechy. Z Čech jej uvádějí Rébl (2010) z Křivoklátska a Hamet et al. (2014) z Broumovska.
 
Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763) – PK
6048b16: Skryje, 27.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Průdek P. det., Rébl K. coll.
 
Cryptophagus pallidus Sturm, 1845 – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 7.-13.VI.1986, 1 ex., návnada z kynutého syrového těsta, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 1 ex., prosev v bučině, Šíma A. lgt., Průdek P. det.; 6049c: Kublov, Kolna, 26.VII.2009, 1 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.; 5950c: Nižbor, Suchá mýť, 6.VII.2009, 2 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.
 
Cryptophagus uncinatus Stephens, 1830 – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 11.VI.2014, 1 ex., prosev dutiny lípy, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993) a jako nový pro Čechy jej z Křivoklátska uvádějí Moravec & Rébl (2014). Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Micrambe abietis (Paykull, 1798) – PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 16.IX.2011, 2 ex., prosev rašeliníku na okraji podmáčené olšiny, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 5.VI.2015, 1 ex., na světlo na loučce, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 5.VII.2015, 2 ex., na světlo na loučce, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 6048b16: Skryje, 12.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ernest L. det., Rébl K. coll., 27.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ernest L. det., Rébl K. coll.
 
Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862 – PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 1 ex., Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt., Ernest L. det.
 
Telmatophilus caricis (Olivier, 1790) – PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, více ex., Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt., Ernest L. det., 5.VII.2014, 1 ex., podvečerní smyk na břehu Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 5 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Telmatophilus typhae (Fallén, 1802) – PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 1 ex., Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt., Ernest L. det., 5.VII.2014, 2 ex., na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Ernest L. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 24.VII.2009, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ernest L. det., Rébl K. coll.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993) z Čech, odkud jej uvádějí Průdek (1997) a Rébl (2010).
 
Rekapitulace k rodu Atomaria Stephens, 1830: V důsledku redeterminace zaniklo bez náhrady celkem šest dříve uváděných druhů: A. alpina, A. attila, A. rubella [= berolinensis] (Rébl 2010), A. badia [= sahlbergi], A. bella, A. punctithorax [= consanguinea] (Moravec & Rébl 2014).
 
CURCULIONIDAE (incl. Scolytinae)
 
Bagous longitarsis C. G. Thomson, 1868 – kategorie NT / skupina A / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 23.VIII.2015, 1 ex., vyplachováním kamenitopísčitého břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.
 
Cathormiocerus spinosus (Goeze, 1777) [= Trachyphloeus asperatus (Boh.)] – kategorie NT / skupina A
5949: Žloukovice, PR Kabečnice, 46.X.2014, 3 ex., prosev detritu na skalách, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Strejček (1976) uvádí tento druh z PR Na Babě u Křivoklátu (jako Trachyphloeus olivieri Bed.).
 
Cryphalus asperatus [= abietis (Ratz.)] (Gyllenhal, 1813)
5849c1: Řevničov, 5.V.2013, 1 ex., v letu ve smíšeném lese, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
 
Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)
5849: Lány, 19.III.2004, 2 ex., Skoupý V. lgt., Knížek M. det., Rébl K. coll.; 6049a7: Karlova Ves, polesí Kouřimec, 19.VII.1989, 9 ex., pod kůrou padlé borovice, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
Poznámka: V seznamu Jelínka (1993) u tohoto druhu vypadly údaje o výskytu v České republice i na Slovensku.
 
Ellescus scanicus (Paykull, 1792) – skupina A / PK
6048b16: Skryje, 22.VII.2009, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Benedikt S. det., Rébl K. coll.
 
Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787)
5849c24: Lány, Lánská obora, 21.IV.2005, 1 ex., Rébl K. lgt., Knížek M. det.
 
Lepyrus capucinus (Schaller, 1783) – skupina A / PK
6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Pelenomus canaliculatus (Fåhraeus, 1843) – kategorie VU / skupina R / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 23.VIII.2015, 1 ex., vyplachováním kamenitopísčitého břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 30.V.2014, 1 ex., smykem pobřežní vegetace Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Benedikt S. det., 19.VI.2014, 2 ex., smykem pobřežní vegetace Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Benedikt S. det., 21.VIII.2014, 1 ex., smykem pobřežní vegetace Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
 
Pelenomus olssoni (Israelson, 1972) – kategorie VU / skupina R / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 1 ex., smykem pobřežní vegetace Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
 
Polygraphus subopacus C. G. Thomson, 1871 – PK
6048b16: Skryje, 2.VIII.2009, 1 ex., Rébl K. lgt., Knížek M. det., 13.VII.2011, 2 ex., světelný lapač, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
 
Simo hirticornis (Herbst, 1795) – skupina A / PK
6049: Kublov, PR Jouglovka, 12.IV.2015, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Strejček (1984) uvádí tento druh z PR Nezabudické skály.
 
Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758) – kategorie NT / skupina A / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ex., suťový les, oklep dřeva na zemi, Rébl K. lgt. et det.
 
DERMESTIDAE
 
Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) – PK
6048b: Skryje, vrch Mileč, 17.VI.2010, 1 ex., vinná past, Zýka M. lgt. et det., 5.VI.2011, 1 ex., vinná past, Zýka M. lgt. et det., 2.VII.2012, 1 ex., na okně chaty, Zýka M. lgt. et det.
 
DRYOPIDAE
 
Dryops luridus (Erichson, 1847) – skupina A / PK
5849c7: Ruda, rybník Dolní Kracle, 12.IV.2015, 1 ♂, prosev starého listí na břehu potoka za přepadem, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 23.VIII.2015, 1 ♂, vyplachováním kamenitopísčitého břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.
 
DYTISCIDAE
 
Agabus guttatus (Paykull, 1798) – skupina E / PK
5849c7: Ruda, polesí Leontýna, 4.X.2013, 3 ex., zarostlá lesní studánka s napadaným listím, Rébl K. lgt., Šťastný J. det.
 
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.IX.2014, 2 ex., v zarostlém přítoku do rybníčka, Rébl K. lgt. et det.
 
Deronectes platynotus (Germar, 1836) – skupina A / PK
6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 1 ex., štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) – skupina A
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.IX.2014, 1 ♂, v zarostlém přítoku do rybníčka, Rébl K. lgt. et det.
 
Hydroporus discretus Fairmaire et C. Brisout de Barneville, 1859 – skupina E / PK
5849c7: Ruda, polesí Leontýna, 4.X.2013, 2 ex., zarostlá lesní studánka s napadaným listím, Rébl K. lgt., Šťastný J. det.
 
Hydroporus neglectus Schaum, 1845 – skupina A
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.VI.2015, 1 ♂, 6 ♀♀, vyšlapáni na rašeliništi na loučce, Boukal M. lgt. et det.
Poznámka: Druh upřednostňuje drobné lesní tůně s velkou vrstvou rozkládající se organické hmoty, též na rašeliništích (Boukal et al. 2007).
 
Hydroporus tristis (Paykull, 1798) – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.VI.2015, 16 ex., vyšlapáni na rašeliništi na loučce, Boukal M. lgt. et det.
 
Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VIII.2015, 1 ex., na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 25.VI.2015, 5 ex., bahnitý břeh přehrady Klíčava, Boukal M. lgt. et det.
 
ELATERIDAE
 
Adrastus pallens (Fabricius, 1792) – PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Sitek T. det.
 
Ampedus melanurus Mulsant et Guillebeau, 1855 – kategorie CR / PK
5949c18: Roztoky u Křivoklátu, vrch Beraník, 1.XII.2009, 1 ex., v padlém kmenu břízy (Betula sp.), Hanzlík V. lgt., Bednář J. det.; 6048b: Skryje, vrch Vosník, 19.XII.2015, 1 ex., v padlém kmínku jedle bělokoré (Abies alba) společně s Rhyncolus sp. (Curculionidae), Zýka M. lgt. et det., 19.XII.2015, 2 ex., v padlém kmenu břízy (Betula sp.), Zýka M. lgt. et det.
 
Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) – kategorie VU / PK
5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 13.IV.2015, 2 ex., Moravec P. lgt., Brůha P. det.
 
Ampedus sinuatus (Germar, 1844) – kategorie VU / PK
5949: Žloukovice, Dřevíč env., 1114.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Sitek T. det.
 
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) – kategorie NT / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 2 ex., pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det.
 
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) – kategorie VU / PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice-západní část, 1314.IV.2015, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – kategorie CR / PK
6048d: Skryje, Sirská hora, 5.IV.2014, larvy v dutině dubu, Šíma A. observ. et det.
 
Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792) – kategorie EN / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ex., oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Lacon querceus (Herbst, 1784) – kategorie EN / PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice-západní část, 1314.IV.2015, 1 ex., dubový pahýl s červeným trouchem, Moravec P. lgt. et det.
 
Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007 PK
5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 29.VI.5.VII.1997, 1 ♂, Moravec P. lgt., Mertlik J. det. 2000 jako L. minutus (Linnaeus, 1758), Brůha P. redet., Žloukovice, PR Kabečnice, 14.IV.2015, 1 ♂, Moravec P. lgt., Brůha P. det.
Poznámka: Další nálezy nedávno popsaného druhu, viz také Moravec & Rébl (2014).
 
Selatosomus latus (Fabricius, 1801) – PK
5949: Žloukovice, 11.V.1969, 1 ex., Moravec P. lgt., Sitek T. det.
 
ELMIDAE
 
Elmis aenea (P. W. J. Müller, 1806) – skupina A / PK
6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 10 ex., štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Elmis maugetii Latreille, 1798 – skupina A / PK
6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 70 ex., štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Limnius perrisi (Dufour, 1834) – skupina A
5949a4: Lány, Lánská obora, Jelení luh, 25.VI.2015, 1 ♀, osluněný potůček se štěrkovým dnem, Rébl K. lgt. et det.; 6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 1 ex., štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Limnius volckmari (Panzer, 1793) – skupina A / PK
5949a4: Lány, Lánská obora, Jelení luh, 25.VI.2015, 3 ex., osluněný potůček se štěrkovým dnem, Boukal M. lgt. et det.; 6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 4 ex., štěrkové dno, Rébl K. lgt. et. det., 26.VI.2015, 1 ex., štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Oulimnius tuberculatus (P. W. J. Müller, 1806) – skupina A
6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 7 ex., štěrkové dno, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 26.VI.2015, 8 ex., štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
ENDOMYCHIDAE
 
Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792) – kategorie EN / PK
5949: Žloukovice, bučina při západní hranici PR Kabečnice, 14.IV.2015, 1 ex., prosev listového opadu, Moravec P. lgt. et det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 24.IX.2009, 1 ex., prosev dřevitého detritu, Šíma A. lgt. et det.
Poznámka: Zýka (2010) uvádí tento druh z vrchu Mileč u Hřebečníků.
 
ERIRHINIDAE [= Curculionidae: Erirhinae (sic)]
 
Notaris scirpi (Fabricius, 1793) – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Thryogenes nereis (Paykull, 1800) – skupina A / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 30.V.2014, více ex., smykem pobřežní vegetace Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
 
EUCNEMIDAE
 
Hylis cariniceps (Reitter, 1902) kategorie CR / PK
6048c: Ostrovec-Lhotka, 2,6 km SV poblíž Ostroveckého potoka, 5.VII.2014, 1 ex., oklep suché větve jedle bělokoré (Abies alba), Zýka M. lgt. et det.
 
Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) kategorie EN / PK
6048b8: Karlova Ves, Vysoký vrch, 25.VII.2008, 1 ex., prosev u paty dubu, Šíma A. lgt. et det.
 
GEOTRUPIDAE
 
Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VIII.2015, 1 ex., na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 17.VII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
GYRINIDAE
 
Gyrinus marinus Gyllenhal, 1808 – skupina E / PK
5849c7: Ruda, rybník Dolní Kracle, 28.V.1989, 9 ex., Rébl K. lgt., Hájek J. det.
 
HALIPLIDAE
 
Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877 – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Haliplus ruficollis (DeGeer, 1774) – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 25.VI.2015, 1 ♂, bahnitý břeh přehrady Klíčava, Boukal M. lgt. et det., 13.VIII.2015, 3 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
HELOPHORIDAE [= Hydrophilidae: Helophorinae]
 
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.IX.2014, 1 ♂, v zarostlém přítoku do rybníčka, Rébl K. lgt., Trávníček D. det., 27.VI.2015, 1 ♀, vyšlapán na rašeliništi na loučce, Boukal M. lgt. et det.; 5849c1: Řevničov, 28.VI.2015, 1 ♂, zatopené prohlubně podél lesní cesty, Rébl K. lgt. et det.; 5849c18: Lány, 20.VI.1984, 1 ♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.
 
Helophorus dorsalis (Marsham, 1802) – skupina E
5849c1: Řevničov, 10.V.2009, 1 ♂, feromonový lapač, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 14.IV.2015, 3 ♂♂, tůňka na pastvině, Rébl K. lgt. et det.; 5849d17: Lány, 23.II.2014, 4 ♂♂, zarostlé prohlubně podél lesní cesty, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 1 ♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.
 
Helophorus flavipes Fabricius, 1792 – skupina E / PK
5849c1: Řevničov, 11.VIII.2014, 1 ♂, zatopené prohlubně podél lesní cesty, Rébl K. lgt., Trávníček D. det., 28.VI.2015, 1 ♂, zatopené prohlubně podél lesní cesty, Rébl K. lgt. et det.
 
Helophorus grandis [= aquaticus (L.) syn. grandis] Illiger, 1798 – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 1.V.2003, 4 ♂♂, periodické tůňky na louce v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.
 
Helophorus granularis (Linnaeus, 1761) – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det., 12.VIII.2015, 2 ♂♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 14.IV.2015, 2 ♂♂, tůňka na pastvině, Rébl K. lgt. et det.; 5849d17: Lány, 23.II.2014, 1 ♂, zarostlé prohlubně podél lesní cesty, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 3 ♂♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Trávníček D. det., 5.VII.2014, 1 ♂, Kouglův rybník, prošlapávání a smyk zarostlého okraje rybníka, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♂, tůňky na louce v nivě potoka Klíčavy, Rébl K. lgt., Trávníček D. det., 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Helophorus griseus Herbst, 1793 – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ♂, v zarostlém přítoku do rybníčka, Rébl K. lgt., Fikáček M. det., Trávníček D. revid.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 1 ♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Helophorus minutus Fabricius, 1775 – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ♂, v zarostlém přítoku do rybníčka, Rébl K. lgt., Fikáček M. det., Trávníček D. revid.; 5849C18: Ruda, 25.V.2002, 1 ♂, v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka, Rébl K. lgt., Fikáček M. det. jako H. griseus Herbst, 1793 (viz Rébl 2010), Trávníček D. redet.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 1 ♂, Kouglův rybník, Rébl K. lgt., Trávníček D. det., 5.VII.2014, 2 ♂♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Trávníček D. det., 5.VII.2014, 1 ♂, Kouglův rybník, prošlapávání a smyk zarostlého okraje rybníka, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 28.IV.2014, 2 ♂♂, mělké hlinité okraje zadržovací nádrže s okřehkem před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., Trávníček D. revid., 20.V.2014, 2 ♂♂, tůňky na louce v nivě potoka Klíčavy, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.; 6048b16: Skryje, 13.VII.2009, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., Trávníček D. revid.
 
Helophorus obscurus Mulsant, 1844 – skupina E
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.IX.2014, 2 ♂♂, v zarostlém přítoku do rybníčka, Rébl K. lgt., Trávníček D. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 14.IV.2015, 1 ♂, tůňka na pastvině, Rébl K. lgt. et det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 15.VII.2014, 1 ♂, potůček v bučině, Rébl K. lgt., Trávníček D. det., 25.VI.2015, 1 ♂, tůňka u lesní cesty, Rébl K. lgt. et det.; 5949a4: Lány, Lánská obora, 25.VI.2015, 1 ♂, osluněný potůček se štěrkovým dnem, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Tento hojný druh není uveden v seznamu Jelínka (1993), na což upozorňují Boukal et al. (2007). Z Čech jej poprvé uvádějí Trávníček & Boukal (1999). 
 
HETEROCERIDAE
 
Heterocerus fusculus fusculus Kiesenwetter, 1843 – skupina A
5949b12: Lány, Lánská obora, 24.VII.2012, 1 ex., prosev listí na bahnitém břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt., Ezer E. det.
 
HISTERIDAE
 
Abraeus roubali Olexa, 1958 – kategorie EN / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 1 ex., prosev dřevěného detritu u paty dubu, Rébl K. lgt. et det.
 
Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 24.VII.2012, 1 ♀, romadurová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., Lackner T. revid., 9.VIII.2012, 1 ♀, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det., Lackner T. revid.
 
Plegaderus dissectus Erichson, 1839 – kategorie VU / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 28.VIII.2014, 2 ex., padlý kmen habru v suťovém lese, prosev dřevěného detritu, Rébl K. lgt. et det.
 
HYDRAENIDAE
 
Hydraena britteni Joy, 1907 – skupina A / PK
5849c1: Řevničov, 31.X.2015, 1 ♂, prosev staré trávy v podmáčené olšině, Rébl K. lgt. et det.
 
Hydraena excisa Kiesenwetter, 1849 – skupina A / PK
5949a4: Lány, Lánská obora, Jelení luh, 25.VI.2015, 1 ♂, osluněný potůček se štěrkovým dnem, Rébl K. lgt. et det., 25.VI.2015, 1 ♂, 1 ♀, osluněný potůček se štěrkovým dnem, Boukal M. lgt. et det.
 
Hydraena gracilis gracilis Germar, 1824 – skupina E / PK
6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 3 ♂♂, štěrkové dno, Rébl K. lgt. et det., 26.VI.2015, 9 ♂♂, 6 ♀♀, štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Hydraena nigrita Germar, 1824 – skupina A / PK
5849c25: Lány, Lánská obora, 15.VII.2014, 3 ♂♂, 4 ♀♀, potůček v bučině, Rébl K. lgt. et det.; 5949a4: Lány, Lánská obora, Jelení luh, 25.VI.2015, 1 ♂, osluněný potůček se štěrkovým dnem, Boukal M. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2014, 1 ♀, pod dřevem ve vlhké úžlabině s periodickým potůčkem, přítok přehrady Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 11.VI.2014, 3 ♂♂, pod kamenem v periodickém lesním potůčku, přítok přehrady Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 25.VI.2015, 1 ♀, přítok přehrady Klíčava, štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.; 6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 1 ♀, štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Hydraena riparia Kugelann, 1794 – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VI.2015, 2 ♂♂ (immaturní), na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.
 
Hydraena saga d’Orchymont, 1930 – skupina A
5849c25: Lány, Lánská obora, 15.VII.2014, 7 ♂♂, potůček v bučině, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949a4: Lány, Lánská obora, Jelení luh, 25.VI.2015, 4 ♀♀, osluněný potůček se štěrkovým dnem, Boukal M. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 25.VI.2015, 6 ♂♂, 9 ♀♀, přítok přehrady Klíčava, štěrkové dno, Boukal M. lgt. et det.
 
Hydraena testacea Curtis, 1830 – kategorie VU / skupina R / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 23.VIII.2015, 5 ♂♂, vyplachováním kamenitopísčitého břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.
 
Limnebius crinifer Rey, 1885 – skupina A / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.IX.2014, 1 ♂, zarostlý přítok do lesního rybníčka, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 30.V.2014, 1 ♂, Kouglův rybník, mělký hlinitý břeh s vegetací, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 24.VI.2014, 1 ♂, Kouglův rybník, mělký hlinitý břeh s vegetací, Rébl K. lgt., Boukal M. det., 15.VII.2014, 1 ♂, Kouglův rybník, mělký hlinitý břeh s vegetací, Rébl K. lgt., Boukal M. det. 
 
HYDROCHIDAE
 
Hydrochus crenatus [= carinatus Germ.] (Fabricius, 1792) – skupina E / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 30.V.2014, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Kouglův rybník, mělký hlinitý břeh s vegetací, Rébl K. lgt. et det.
 
HYDROPHILIDAE
 
Cercyon castaneipennis Vorst, 2009
5949a10: Lány, Lánská obora, 1.V.2003, 1 ex., v trusu jelenovité zvěře, Rébl K. lgt., Fikáček M. det. jako C. obsoletus (Gyllenhal, 1808), Boukal M. redet.
Poznámka: Nově ustanovený druh C. castaneipennis byl odlišen od blízce příbuzného C. obsoletus, se kterým byl dosud zaměňován, a který zatím nebyl na Křivoklátsku prokázán (viz Rébl 2010). C. castaneipennis je uveden v práci Short & Fikáček (2011) z České republiky bez udání bližších nálezových okolností. Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Cercyon granarius Erichson, 1837 – kategorie CR / skupina R
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
 
Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – skupina A / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 1 ♂, pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det.
 
Enochrus fuscipennis [= quadripunctatus (Herbst) syn. fuscipennis] (C. G. Thomson, 1884) – skupina A / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 28.IV.2014, 1 ♂, mělké osluněné okraje zadržovací nádrže s okřehkem před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.V.2014, 1 ex., rašelinná tůňka na loučce, Rébl K. lgt. et det.
 
Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) – skupina E / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 23.VIII.2015, 8 ♂♂, vyplachováním kamenitopísčitého břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.
 
CHRYSOMELIDAE
 
Cryptocephalus pini (Linnaeus, 1758) – PK
6048b16: Skryje, 24.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Donacia bicolora Zschach, 1788
5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, více ex., Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Z více lokalit Křivoklátska uvádí tento druh Januš (2004).
 
Donacia marginata Hoppe, 1795
5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, více ex., Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt. et det., 5.VII.2014, více ex., Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Z několika lokalit na Křivoklátsku uvádí tento druh Januš (2004).
 
Donacia simplex Fabricius, 1775
5949a10: Lány, Lánská obora, 16.IV.2015, 1 ex., smykem pobřežní vegetace zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Z několika lokalit na Křivoklátsku uvádí tento druh Januš (2004).
 
Donacia thalassina Germar, 1811
5849d21: Lány, Lánská obora, 30.V.2014, 2 ex., Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Z více lokalit Křivoklátska uvádí tento druh Januš (2004).
 
Longitarsus lewisii (Baly, 1874)
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 9.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v zastíněné teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Šilha V. det., Rébl K. coll.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993). Z Čech, konkrétně z více lokalit Křivoklátska, jej uvádí Januš (2004).
 
Oulema duftschmidi (L. Redtenbacher, 1874)
5849d17: Lány, 23.II.2014, 1 ♂, prosev dřevěného detritu a listí na padlém kmeni na okraji lesa, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Z více lokalit Křivoklátska uvádí tento druh Januš (2004).
 
Prasocuris junci (Brahm, 1790) – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 28.IV.2014, 2 ex., smykem okřehku na mělkém okraji zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Z více lokalit Křivoklátska uvádí tento druh Januš (2004).
 
LATRIDIIDAE
 
Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) – PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 2 ex., na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 6048b16: Skryje, 27.V.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Průdek P. det., Rébl K. coll., 8.VII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Průdek P. det., Rébl K. coll., 13.VII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Průdek P. det., Rébl K. coll., 16.VII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Průdek P. det., Rébl K. coll.
 
Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837) – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VI.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
 
LEIODIDAE
 
Catops coracinus Kellner, 1846 – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 12.VI.1986, 1 ex., pod padlým bukem, Rébl K. lgt., Vávra J. det.
 
Catops neglectus Kraatz, 1852 – PK
6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 6.V.1990, 1 ♂, pod dřevem v tolitové doubravě, Rébl K. lgt., Vávra J. det.
 
Catops nigricans (Spence, 1813)
5849c18: Lány, PR Údolí Klíčavy, 20.VI.1984, 1 ♂, 2 ♀♀, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Vávra J. det.
 
Colon angulare Erichson, 1837 – PK
6048b16: Skryje, 13.VII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Leiodes dubia (Fabricius, 1793) – PK
6048b16: Skryje, 3.VIII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Švec Z. det., Rébl K. coll.
 
Leiodes litura Stephens, 1835
5949b7: Lány, Lánská obora, 3.VIII.2011, 1 ♀, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Švec Z. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993). Nový druh pro Českou republiku (Čechy).
 
Leptinus testaceus P. W. J. Müller, 1817PK
6048: Skryje, Velký vrch (579 m), 12.IV.2015, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.; 6049: Kublov, PR Jouglovka, 12.IV.2015, 6 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Nemadus colonoides (Kraatz, 1851) – kategorie NT / PK
5849c13: Ruda, 29.III.2013, 1 ♀, prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt., Vávra J. det.
 
LISSOMIDAE
 
Drapetes mordelloides (Host, 1789) kategorie EN / PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 2 ex., Moravec P. lgt. et det., 24.VI.1972, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Rod Drapetes Dejean, 1821 je v seznamu Jelínka (1993) zmíněn v úvodu k čeledi Elateridae, ale v přehledu taxonů chybí. Rozšíření D. mordelloides v Česku a na Slovensku následně shrnuje Mertlik (2008). Čeleď Lissomidae je v tomto dodatku ponechána jako samostatná v návaznosti na práci Rébla (2010). 
 
LUCANIDAE
 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – kategorie EN / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 3 ♀♀, u paty dubu, Rébl K. observ. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 2 ♀♀, u paty dubu, Rébl K. observ. et det.; 5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 10+15.VII.1969, 1 ♂, 1 ♀, 27.V.1973, 1 ♂, 2126.VI.1977, 1 ♀, vše Moravec P. lgt. et det.; 5949d: Nižbor, Dřevíč, 5.VII.2002, 1 ♀, Šíma A. observ. et det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 1.V.2013, 1 ♂, torzo hlavy, Šíma A. observ. et det.
Poznámka: Zýka (2010) uvádí tento druh z vrchu Mileč u Hřebečníků.
 
MELANDRYIDAE
 
Hypulus quercinus (Quensel, 1790) – PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice-západní část, 1314.IV.2015, 1 ex., pařez s hnízdem Lasius sp., Moravec P. lgt. et det.
 
Orchesia luteipalpis Mulsant et Guillebeau, 1857 – PK
5849b: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.X.1997, 1 ex., Skoupý V. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) kategorie VU / PK
5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 27.V.1973, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., Konvička O. revid.
 
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – kategorie VU / PK
6048b: Skryje, vrch Mileč, 4.VII.2014, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det.
 
Wanachia [= Abdera] triguttata (Gyllenhal, 1810) kategorie EN
6048c: Ostrovec-Lhotka, 2,6 km SV poblíž Ostroveckého potoka, 2014, 3 ex. (ex larvae), z větví jedle bělokoré (Abies alba) s plodnicemi choroše Trichaptum abietinum, Zýka M. lgt. et det., 5.VII.2014, desítky ex., oklepem větví jedle bělokoré (Abies alba) s plodnicemi choroše Trichaptum abietinum, Zýka M. lgt. et det.
 
Zilora obscura [= sericea (Sturm)] (Fabricius, 1794) kategorie CR / PK
6048c: Ostrovec-Lhotka, 2,6 km SV poblíž Ostroveckého potoka, 2014, 1 ex. (ex larvae), z větví jedle bělokoré (Abies alba) s plodnicemi choroše Trichaptum abietinum, Zýka M. lgt. et det., I.2015, 4 ex. (ex larvae), z větví jedle bělokoré (Abies alba) s plodnicemi choroše Trichaptum abietinum, Zýka M. lgt. et det.
 
MONOTOMIDAE [= Rhizophagidae: Monotominae]
 
Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827) – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 24.VI.2014, 1 ex., stará plodnice sírovce spadlá na zem, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 24.IX.2009, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 18.V.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
MORDELLIDAE
 
Mordella leucaspis Küster, 1849 – PK
6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, 6.VII.1985, 1 ex., Rébl K. lgt., Horák Jan det.
 
Variimorda briantea (Comolli, 1837) – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 24.VII.1985, Rébl K. lgt., Horák Jan det.
 
PSEPHENIDAE
 
Eubria palustris (Germar, 1818) – kategorie EN / skupina R / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.VI.2015, 1 ex., v prosevu staré trávy na okraji loučky a olšiny, K. Rébl lgt. et det.
Poznámka: Přeřazení druhu z kategorie CR do kategorie EN provedli Boukal et al. (2007). 
 
PTILIIDAE
 
Acrotrichis dispar (A. Matthews, 1865)
5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ♀, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
Poznámka: V seznamu Jelínka (1993) je druh pro obě země České republiky veden jako pochybný či nedoložený (?B ?M) a teprve Nakládal & Sörensson (2008) jej hlásí z České republiky, jmenovitě z Moravy. Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Acrotrichis fascicularis (Herbst, 1793)
5849c2: Ruda, 15.VI.2013, 1 ♀, prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 29.VI.2013, 2 ♀♀, prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5849c19: Lány, Píně, 14.IX.2013, 1 ♀, prosev tlející trávy na pasece, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949a4: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 1 ♀, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ♀, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845)
5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♀, suťový les, prosev listí a oklep dřeva na zemi, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 18.VI.2013, 1 ♀, náplav na Lánském potoce, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Acrotrichis montandonii (Allibert, 1844)
5849c2: Ruda, 15.VI.2013, 1 ♀, prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2013, 1 ♀, prosev dutiny buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 6.V.2015, 1 ♀, prosev dřeveného detritu na padlém buku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ♀, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 14.VIII.2013, 13 ♀♀, teplomilná doubrava, prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 23.VIII.2013, 2 ♀♀, teplomilná doubrava, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Baeocrara japonica (A. Matthews, 1884)
5849c24: Lány, Lánská obora, 25.VIII.2002, 1 ex., prosev starého sena, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993). Z České republiky (Morava) jej poprvé uvádějí Sörensson & Růžička (2001). Nový druh pro Čechy.
 
Micridium vittatum (Motschulsky, 1845)
5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ex., teplomilná doubrava, prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Nephanes titan (Newman, 1834)
5849c19: Lány, Píně, 14.IX.2013, 1 ex., prosev tlející trávy na pasece, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Nossidium pilosellum (Marsham, 1802)
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VI.2011, 2 ex., prosev jasanového dřevěného detritu z dutiny stromu v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., Mantič. M. revid., 1.IX.2011, 1 ex., prosev jasanového dřevěného detritu z dutiny stromu v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., Mantič M. revid., 28.VIII.2014, 1 ex., prosev dřeveného trouchu z torza kmene v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2014, 1 ex., oklep dřeva na zemi v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 3.VII.2014, 1 ex., prosev dutiny dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Ptenidium gressneri Erichson, 1845
5849c12: Ruda, 28.IV.2013, 1 ex., prosev dutiny buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5849c13: Ruda, 29.III.2014, 1 ex., prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5849c17: Ruda, 23.V.2013, 2 ex., poklepem staré plodnice choroše Fomes fomentarius na buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 21.IV.2013, 4 ex., prosev mechu a dřevěného detritu na bukovém pařezu, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2013, 3 ex., prosev dutiny buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 11.VII.2014, 2 ex., prosev dutiny lípy, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 11.VII.2014, 1 ex., prosev listí a mechu v bučině, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 6.V.2015, 1 ex., prosev dřevěného detritu na padlém buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 21.VIII.2014, 4 ex., prosev dřevěného detritu na padlém buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 1 ex., teplomilná doubrava, prosev dutiny lípy, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 14.VIII.2013, 2 ex., teplomilná doubrava, prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det. 
 
Ptenidium intermedium Wankowicz, 1869
5849c25: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 1 ex., prosev tlejícího listí a mechu v bučině, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 29.V.2013, 2 ex., prosev mechu na padlých stromech v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
Poznámka: Druh je uveden v seznamu Jelínka (1993) jen ze Slovenska. Z České republiky (Morava) jej poprvé uvádějí Nakládal & Sörensson (2008). Nový druh pro Čechy.
 
Ptenidium turgidum C. G. Thomson, 1855
5849c25: Lány, Lánská obora, 23.IV.2013, 1 ex., prosev dřevěného detritu padlého buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 3 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 1 ex., teplomilná doubrava, prosev dubového dřevěného detritu, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Pteryx suturalis (Heer, 1841)
5849c17: Ruda, 23.V.2013, 2 ex., prosev dřevěného detritu z dutiny buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ex., prosev dřevěného detritu pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt. et det., 16.VII.2015, 4 ex., prosev dřevěného detritu a listí z dubového pařezu, Rébl K. lgt. et det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 11.VII.2014, více ex., prosev listí ve staré bučině, Rébl K. lgt. et det., 21.VIII.2014, 2 ex., padlý buk, prosev dřevěného detritu, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 3 ex., prosev dřevěného detritu u paty buku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 29.V.2013, 3 ex., prosev mechu na padlých stromech v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 14.VIII.2013, 2 ex., teplomilná doubrava, prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 23.VIII.2013, 14 ex., teplomilná doubrava, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 1.IX.2011, 1 ex., prosev dutiny javoru v suťovém lese, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 27.VIII.2012, 1 ex., prosev mechu na padlém kmeni v suťovém lese, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 28.VIII.2014, 2 ex., padlý kmen habru v suťovém lese, prosev dřevěného detritu, Rébl K. lgt. et det.
 
Ptiliolum fuscum (Erichson, 1845)
5849c19: Lány, Píně, 14.IX.2013, 2 ex., prosev tlející trávy na pasece, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Ptinella aptera (Guérin-Méneville, 1839)
5849c12: Ruda, 28.IV.2013, 1 ex., prosev dutiny buku, Rébl K. lgt., Mantič M. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 1 ex., teplomilná doubrava, prosev dubového dřevěného detritu, Rébl K. lgt., Mantič M. det., 23.VIII.2013, 26 ex., teplomilná doubrava, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
Ptinella limbata (Heer, 1841)
5949a10: Lány, Lánská obora, 23.VIII.2013, 4 ex., teplomilná doubrava, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Mantič M. det.
 
PTINIDAE (incl. Anobiinae)
 
Caenocara affine (Sturm, 1837)
5949b11/12: Lány, Lánská obora, 23.V.2011, 1 ex., nárazová stromová past v teplomilné svahové doubravě nad Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., Zahradník P. revid.
Poznámka: Druh je uveden v seznamu Jelínka (1993) jen pro Slovensko. Zahradník (1996) potvrzuje jeho výskyt na Moravě a tentýž autor také v Čechách, avšak bez podrobnějších nálezových okolností (Zahradník 2013: mapa na str. 234). Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Ptinus coarcticollis Sturm, 1837 – kategorie NT / PK
6048b: Týřovice, Čertova skála, 28.II.2010, 1 ex., Putz M. lgt., Vávra J. det.
 
Ptinus raptor Sturm, 1837
6048b16: Skryje, 13.VII.2009, 1 ♀, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Vávra J. det., Rébl K. coll.
 
Ptinus schlerethi (Reitter, 1884) – kategorie EN
6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 24.IX.2009, 1 ♂, 2 ♀♀, prosev dřevěného detritu, Konvička O. lgt. et det.
 
Ptinus subpillosus Sturm, 1837 PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vávra J. det. 2013 jako P. calcaratus Kiesenwetter, 1877 (viz Moravec & Rébl 2014), Vávra J. redet. 2014.
 
Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)
6048b16: Skryje, 24.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
SCARABAEIDAE
 
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) – kategorie VU / PK
5949d: Nižbor, Dřevíč, 5.VII.2002, 1 ex., Šíma A. observ. et det.
Poznámka: Zýka (2010) uvádí tento druh z vrchu Mileč u Hřebečníků.
 
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – kategorie EN / PK
6048b: Skryje, vrch Vosník, 6.VII.2008, 9 ex., Šíma A. observ. et det.
 
SCIRTIDAE [= Helodidae]
 
Cyphon laevipennis [= phragmiteticola Nyholm] Tournier, 1868 – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 6 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 7 ♂♂, 2 ♀♀, prehensor prep., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Cyphon palustris C. G. Thomson, 1855 – skupina A
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♂, prosev listí v úžlabině s lesním potůčkem, Rébl K. lgt. et det., 20.V.2015, 1 ♂, oklep kvetoucího hlohu v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.
 
Cyphon pubescens (Fabricius, 1792) – skupina E
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VI.2015, 1 ♀, prehensor prep., na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det., 3.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Cyphon ruficeps Tournier, 1868 – skupina A
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VI.2015, 1 ♂, podvečerní smyk na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VI.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 10.VII.2001, 1 ♂, smyk v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.
 
Elodes johni Klausnitzer, 1975 skupina A / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 1.VI.1997, 1 ♂, smyk travnatých porostů, Rébl K. lgt., Boukal D. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993). Konkrétní údaje o výskytu v Čechách a na Moravě, včetně výše zmíněného údaje, uvádějí Boukal et al. (2007).
 
Elodes tricuspis Nyholm, 1985 – skupina A
5849c7: Ruda, rybník Dolní Kracle, 19.V.2001, 1 ♂, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt. et det.
 
Prionocyphon serricornis (P. W. J. Müller, 1821) – kategorie VU / skupina R / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.
 
SCRAPTIIDAE
 
Scraptia fuscula P. W. J. Müller, 1821 – kategorie NT / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 3ex., pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det.
 
SCYDMAENIDAE
 
Euconnus claviger (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♀, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 25.V.2012, 1 ♀, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Euconnus denticornis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822)
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 1 ♀, prosev tlejícího listí a mechu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 17.V.2012, 1 ♂, prosev tlejícího listí a mechu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Euconnus pubicollis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822) – PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 4 ♂♂, suťový les, prosev listí a oklep dřeva na zemi, Rébl K. lgt. et det.
 
Euthiconus conicicollis (Fairmaire, 1855) – kategorie VU / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ♂, 1 ♀, teplomilná doubrava, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ♀, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949c18: Roztoky, PR Stříbrný luh, 19.IV.2014, 2 ex., Šíma A. lgt. et det.; 6048b: Skryje, vrch Vosník, 6.VII.2008, 2 ex., prosev v bučině, Šíma A. lgt. et det.; 6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 3 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.
 
Neuraphes angulatus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822)
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Neuraphes plicicollis plicicollis (Reitter, 1880)
5849c25: Lány, Lánská obora, 23.IV.2014, 1 ♂, bučina, prosev mechu na padlém buku, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5849d17: Lány, 31.VIII.2014, 1 ex., prosev dřevěného detritu z dutiny padlého kmene, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 1 ♀, prosev dřevěného detritu u paty buku, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 1 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det., 7.VI.2014, 2 ex., Šíma A. lgt. et det.
 
Neuraphes praeteritus praeteritus (Rye, 1872) – kategorie CR
5949b7: Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♂, prosev starého listí a oklep dřeva na zemi kolem potůčku v úžlabině, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Neuraphes rubicundus (Schaum, 1841) – kategorie VU
6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ex., prosev hrabanky a tlejících kořenů v bučině, Šíma A. lgt. et det.
 
Scydmaenus perrisi (Reitter, 1879) PK
6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 35 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.
 
STAPHYLINIDAE (incl. Pselaphinae, Scaphidiinae)
 
Acidota crenata (Fabricius, 1793) – skupina R2 / PK
5849c7: Ruda, 9.V.2013, 1 ♂, podmáčené olšiny na přítoku do rybníka Dolní Kracle, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.
 
Amauronyx maerkelii (Aubé, 1844) – kategorie CR / skupina R1
6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 1.V.2013, 1 ex., prosev hrabanky pod padlými poleny na temeni kopce ve světlém lese, Šíma A. lgt. et det., 26.IV.2014, 1 ex., prosev hrabanky pod padlými poleny na temeni kopce ve světlém lese, Šíma A. lgt. et det.
 
Anotylus complanatus (Erichson, 1839) – skupina E
5849c2: Ruda, 23.VI.2013, 1 ♂, prosev starého sena na okraji lesa, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: viz komentář k A. hammondi.
 
Anotylus hamatus (Fairmaire et Laboulbène, 1856) – skupina E
5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 1 ♂, pod dřevem položeným na bukový pařez, Rébl K. lgt. et det.
 
Anotylus hammondi Schülke, 2009 – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 29.V.2004, 2 ♀♀, v dančím trusu, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 10.V.2003, 1 ♂, v prosevu listí v doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949b11: Lány, Lánská obora, 21.V.2005, 1 ♂, 3 ♀♀, v trusu jelenovité zvěře, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: Všechny exempláře z nálezů datovaných 29.V.2004, 10.V.2003 a 21.V.2005, uvedené v práci Rébl (2010) jako A. complanatus, náleží dle Vávry et al. (2011) k druhu A. hammondi. V dodatku k fauně Křivoklátska (Moravec & Rébl 2012) byl znovu uveřejněn nález z 21.V.2005. Zde uvádíme data od všech původních nálezů A. hammondi v plném znění.
 
Astenus pulchellus (Heer, 1839) skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Atheta debilis (Erichson, 1837) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) – skupina R2 / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 1 ♂, pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det.
 
Atheta hygrotopora (Kraatz, 1856) – skupina R2
5949a10: Lány, Lánská obora, 11.VI.2014, 1 ♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 3 ♂♂, prosev tlejícího listí a mechu v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.
 
Atheta laticollis (Stephens, 1832) – skupina E / PK
5849c13: Ruda, 24.VIII.2014, 1 ♀, prosev staré trávy v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Atheta [= Alaobia] scapularis (C. R. Sahlberg, 1831) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 17.V.2012, 1 ♂, prosev tlejícího listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
 
Atheta volans (W. Scriba, 1859) – skupina R2
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, náplav na Lánském potoce, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 16.VII.2009, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Batrisodes delaporti (Aubé, 1833) – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ♀, teplomilná doubrava, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ♀, prosev mechu ze stromů v suťovém lese, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 16.VI.2011, 1 ex., teplomilná doubrava na sutích, stromová nárazová past, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.; 5949c23: Roztoky, vrch Beraník, 19.IV.2014, 2 ♂♂, 1 ♀, prosev, Šíma A. lgt. et det.
 
Batrisus formicarius Aubé, 1833 – skupina R2 / PK
5949c18: Roztoky, PR Stříbrný luh, 19.IV.2014, 1 ex., pod kůrou mrtvé borovice, Šíma A. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, vrch Beraník, 19.IV.2014, 3 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.; 6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 5 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.
 
Bibloporus bicolor (Denny, 1825) – skupina E / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, prosev mechu a starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.; 5949c23: Roztoky, vrch Beraník, 19.IV.2014, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 26.IV.2014, 1 ♂, prosev, Šíma A. lgt. et det.; 6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, Vápenný vrch, 25.VII.2008, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.; 6048b: Skryje, vrch Vosník, 6.VII.2008, 2 ex., prosev v bučině, Šíma A. lgt. et det.
 
Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♀, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ♀, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Bibloporus minutus Raffray, 1914 – skupina R2 / PK
6048b: Skryje, vrch Vosník, 6.VII.2008, 1 ex., prosev v bučině, Šíma A. lgt. et det.
 
Bolitochara mulsanti Sharp, 1875 – kategorie VU / skupina R1
5849c24: Lány, Lánská obora, 3.VI.2001, 1 ♂, oklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.
 
Brachida exigua (Heer, 1839) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice, 46.X.2014, 1 ex., v prosevu na vrcholovém plató, Moravec P. lgt. et det.
 
Brachyusa concolor (Erichson, 1839) – kategorie VU / skupina R1
5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 1 ♀, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.
 
Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) – skupina E / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na okraji loučky, Rébl K. lgt. et det.
Bryaxis carinula (Rey, 1888) – skupina R2 / PK
6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 1 ♂, prosev, Šíma A. lgt. et det., 26.IV.2014, 1 ♀, prosev, Šíma A. lgt. et det.
 
Bryaxis clavicornis (Panzer, 1805) – skupina R2
5848d: Řevničov, 29.I.2013, 1 ex., prosev listí u paty buku, Švec Z. lgt., Ernest L. det.
 
Bryaxis curtisii curtisii (Leach, 1817) – skupina E / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 24.VII.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949c18: Roztoky, PR Stříbrný luh, 19.IV.2014, 1 ♂, pod kůrou mrtvé borovice, Šíma A. lgt. et det.
 
Bryaxis nigripennis (Aubé, 1844) – skupina E / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 27.VIII.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ♂, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Bryaxis puncticollis (Denny, 1825) – skupina E / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♂, prosev listí dřevěného detritu na padlých stromech v úžlabině s lesním potůčkem, Rébl K. lgt. et det.; 6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, Vápenný vrch, 25.VII.2008, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.; 6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 14 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det., 7.VI.2014, 6 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.
 
Bryaxis ullrichii [= glabricollis Schmidt-Göbel] (Motschulsky, 1851) – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 19.IV.2014, 1 ♂, prosev listí na úpatí doubravy v nivě potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 17.IV.2012, 1 ♂, prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949c18: Roztoky, PR Stříbrný luh, 19.IV.2014, 1 ♂, pod kůrou mrtvé borovice, Šíma A. lgt. et det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 26.IV.2014, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.; 6048d: Skryje, Sirská hora, 5.IV.2014, 1 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.
 
Bythinus burrellii Denny, 1825 – skupina E / PK
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 12.VII.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.; 5949c18: Roztoky, PR Stříbrný luh, 19.IV.2014, 1 ♂, Šíma A. lgt. et det.
 
Bythinus macropalpus Aubé, 1833 – skupina R2
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Carpelimus bilineatus Stephens, 1834 – skupina R2
5849c24: Lány, Lánská obora, U spáleného dubu, 20.VI.2007, 1 ♂, na světlo, Rébl K. lgt. et det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo v bučině, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 22.VIII.2009, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 8.VII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) – skupina R2
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VIII.2015, 3 ♂♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5849c13: Ruda, 28.IV.2013, 1 ♂, prosev starého sena v nivě potoka na Prvním luhu, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 14 ♂♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 2 ♂♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 29.V.2013, 2 ♂♂, prosev staré trávy na břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det., 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 23.VII.2014, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 3.VII.2015, 10 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 9 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 16 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: 27.VIII.2012, 1 ♂, prosev mechu na kamenech na břehu Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, prosev náplavu na levostranném přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det., 22.VIII.2015, 2 ♂♂, prosev náplavu na Lánském potoku, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 1 ♂, prosev náplavu na břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det., 18.IX.2012, 1 ♂, prosev náplavu na břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det., 23.VIII.2015, 2 ♂♂, vyplachování štěrkohlinitého břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 8.VII.2011, 4 ♂♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 13.VII.2011, 3 ♂♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.; 6049d8: Svatá, 17.VI.2012, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Carpelimus elongatulus (Erichson, 1839) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 31.III.2007, 2 ♂♂, prosev staré trávy a listí v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.; 5849d17: Lány, 23.II.2014, 1 ♂, prosev dřevěného detritu a listí na padlém kmeni na okraji lesa, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Carpelimus exiguus (Erichson, 1839) – kategorie VU / skupina R1
5949a10: Lány, Lánská obora, 17.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst, 1802) – kategorie VU / skupina R1
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VI.2015, 1 ♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 10 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835) – skupina R2
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VI.2015, 1 ♂, na světlo na okraji loučky, Rébl K. lgt. et det.
 
Carpelimus manchuricus subtilicornis (Roubal, 1946) – kategorie EN / skupina R1
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 23.VII.2014, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 1 ♂, Kouglův rybník, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ♂, bahnité břehy zadržovací nádrže bez vegetace, Rébl K. lgt. et det., 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Krásenský P. det., 3.VI.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 17 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 10.VII.2001, 1 ♂, bahnitý břeh Klíčavské přehrady na přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.
 
Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844) – skupina R2 / PK
5849c25: Lány, Lánská obora, Zadní suchý, 26.VII.2008, 1 ♂, na světlo na pastvině, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 7 ♂♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 12 ♂♂, bahnité břehy zadržovací nádrže bez vegetace, Rébl K. lgt. et det., 30.IV.2014, 3 ♂♂, bahnité břehy zadržovací nádrže bez vegetace, Rébl K. lgt. et det., 20.V.2014, 4 ♂♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 11.VI.2014, 1 ♂, bahnité břehy zadržovací nádrže bez vegetace, Rébl K. lgt. et det., 11.VI.2014, 3 ♂♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 3.VI.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det., 3.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 30 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 2 ♂♂, prosev náplavu na břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det., 18.IX.2012, 3 ♂♂, prosev náplavu na břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det., 1.VIII.2013, 9 ♂♂, bahnitý břeh Klíčavské přehrady na přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 5 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 2.VIII.2009, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 13.VII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Carpelimus punctatellus (Erichson, 1840) – kategorie VU / skupina R1
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ♂, prosev listí na bahnitém břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.
 
Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) – skupina R2 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VI.2015, 1 ♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det., 12.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 2 ♂♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 9 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 58 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 2.VIII.2009, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 18.V.2011, 2 ♂♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 13.VII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 24.VIII.2011, 3 ♂♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 27.VIII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) – skupina R2
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VI.2015, 1 ♂, na světlo na okraji loučky, Rébl K. lgt. et det., 12.VIII.2015, 2 ♂♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5849c11: Ruda, 4.VIII.2012, 1 ♂, bahnité břehy rybníku na Druhém luhu, Rébl K. lgt. et det.; 5849c13: Ruda, 28.IV.2013, 1 ♂, prosev starého sena v nivě potoka na Prvním luhu, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 3 ♂♂, bahnité břehy Kouglova rybníku, Rébl K. lgt., Krásenský P. det., 5.VII.2014, 6 ♂♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 29.V.2013, 2 ♂♂, prosev staré trávy na břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det., 9.VII.2013, 5 ♂♂, bahnité břehy zadržovací nádrže bez vegetace, Rébl K. lgt. et det., 30.IV.2014, 1 ♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 11.VI.2014, 1 ♂, bahnité břehy zadržovací nádrže bez vegetace, Rébl K. lgt. et det., 3.VI.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 5 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, prosev náplavu na Lánském potoku, Rébl K. lgt. et det.
 
Claviger longicornis P. W. J. Müller, 1818 – kategorie EN / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, PR Kabečnice-západní část, 1314.IV.2015, desítky ex., v pařezu s hnízdem Lasius sp., Moravec P. lgt. et det.; 6048b8: Karlova Ves, Vysoký vrch, 25.VII.2008, 2 ex., pod kůrou starého dubu obsazeného Lasius brunneus, Šíma A. lgt. et det.
 
Dasygnypeta velata (Erichson, 1837) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 23.VII.2014, 1 ♀, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.
 
Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 13 ex., pod dřevem v potoce, náplav na levostranném přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 28.VIII.2014, 1 ♀, potůček v bučině, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.
 
Dropephylla [= Hapalaraea] ioptera (Stephens, 1834) – skupina R2
5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VI.2011, 1 ♂, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 14.IV.2015, 1 ♂, prosev u paty dubu, Rébl K. lgt. et det.
 
Encephalus complicans Stephens, 1832 – kategorie VU / skupina R1
5949a4: Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 1 ♀, feromonový lapák na kůrovce v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ♀, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Euplectus bescidicus Reitter, 1882 – kategorie CR / skupina R1 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Štourač P. det. et coll. (Ostravské muzeum), 26.VI.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 6048: Podmokly env., 7.VI.2014, 1 ♀, odpolední smyk mezi 17 – 18 hod., Šíma A. lgt. et det.
 
Euplectus mutator [= fauveli Guill.] Fauvel, 1895 – skupina R2 / PK
5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 9.VIII.2011, 1 ♂, stromová nárazová past v remízku v lukách, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 29.V.2011, 1 ♀, teplomilná doubrava na sutích, stromová nárazová past, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.
 
Euplectus piceus Motschulsky, 1835 – skupina E / PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♀, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 12.VI.2012, 1 ♂, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 24.VII.2012, 1 ex., teplomilná svahová doubrava, prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Euplectus punctatus Mulsant et Rey, 1861 – skupina R2
6048b8: Karlova Ves, Vysoký vrch, 25.VII.2008, 1 ex., Šíma A. lgt. et det.
 
Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 – kategorie EN / skupina R1 / PK
5849c1: Ruda, 31.V.2014, 1 ♂, pod dřevem na březovém pařezu s kvasící mízou, Rébl K. lgt. et det.
 
Euryusa optabilis Heer, 1839 – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy, Rébl K. lgt. et det.
 
Fagniezia impressa (Panzer, 1803) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 16.IV.2015, 1 ♀, prosev listí v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 – kategorie EN / skupina R1 / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 1 ♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: V seznamu Jelínka (1993) u tohoto druhu vypadly údaje o výskytu v České republice i na Slovensku. Löbl & Smetana (2004) jej uvádějí z České republiky, Boháč et al. (2007) z Čech i z Moravy, avšak vše bez bližších nálezových okolností.
 
Gyrophaena bihamata C. G. Thomson, 1867 – skupina R2 / PK
5849c1: Řevničov, 7.VIII.2014, 1 ♂, vyklepán z trsu starých plodnic lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.
 
Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2014, 1 ♂, poklepem plodnice choroše Phellinus alni v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 25.VI.2015, 1 ♂, prosev mechu a dřevěného detritu na padlých stromech na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Gyrophaena minima Erichson, 1837 – skupina R2 / PK
5849c1: Řevničov, 7.VIII.2014, 8 ♂♂, vyklepáni z trsu starých plodnic lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.; 5849c7: Ruda, První luh, 17.IX.2012, 11 ♂♂, vyklepáni z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.
 
Gyrophaena pulchella Heer, 1839 – skupina R2
5849c7: Ruda, První luh, 17.IX.2012, více ♂♂, vyklepáni z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt., Štourač P. det., 19.X.2013, více ♂♂, vyklepáni z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.
 
Gyrophaena rousi M. Dvořák, 1966 – kategorie EN / skupina R1
5849c1: Řevničov, 7.VIII.2014, 1 ♂, vyklepán z trsu starých plodnic lupenaté houby (Agaricales), spolu s dalšími druhy G. affinis, G. bihamata, G. fasciata, G. joyioides, G. manca a G. minima, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh je uveden v seznamu Jelínka (1993) pouze pro Slovensko. Z Moravy jej poprvé uvádějí Boháč et al. (2007), resp. Boháč & Matějíček (2008). Jako nový druh pro Čechy jej uvádí Štourač (2011). Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Gyrophaena strictula Erichson, 1839 – skupina R2 / PK
5849c6: Ruda, 2.V.2015, 1 ♂, poklepem plodnice Trametes sp., Rébl K. lgt. et det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 12.VII.2014, více ♂♂, poklepem plodnice choroše Daedalea quercina, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2014, 3 ♂♂, poklepem plodnice choroše Phellinus alni v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 1ex., pod dřevem položeným na čerstvý bukový pařez, Rébl K. lgt. et det.; 5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 13.IV.2015, 3 ex., v přízemní dutině dubu, Moravec P. lgt. et det.
 
Ischnosoma [= Mycetoporus] longicorne (Mäklin, 1847) – skupina R2 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.VI.2015, 1 ♂, prosev staré trávy na okraji loučky a olšiny, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♂, prosev tlejícího listí v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., 10.V.2012, 1 ♀, prosev tlejícího listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Schülke M. det.; 5949: Žloukovice, 10–14.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Schülke M. det.
 
Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) – skupina R2 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.V.2014, 1 ♂, prosev staré trávy na okraji loučky a podmáčené olšiny, Rébl K. lgt. et det., 12.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 1 ♂, prosev starého sena, Rébl K. lgt. et det.; 6049: Kublov, PR Jouglovka, 12.IV.2015, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Hojný druh, který vypadl ze seznamu Jelínka (1993), což následně korigují Matějíček & Boháč (2001).
 
Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Leptacinus intermedius [= othioides (Baudi di Selve) syn. intermedius] Donisthorpe, 1936 – kategorie VU / skupina R1
5949: Žloukovice, 1–11.VII.1998, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Janák J. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 28.VII.2002, 3 ♂♂, prosev starého sena, Rébl K. lgt. et det., 21.IX.2002, 1 ♂, prosev tlejícího sena, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: V seznamu Jelínka (1993) druh figuruje jako synonymum k L. othioides Baudi di Selve, 1870. Boháč & Matějíček (2003), Hamet & Vancl (2005), Štourač (2006) jej považují za validní a uvádějí mnoho konkrétních nálezů z Čech (Praha, Broumovsko). Naopak Boháč et al. (2007), patrně omylem, druh uvádějí jako pochybný či nedoložený pro Čechy a Moravu (?B ?M). Výše uvedený nález z Lánské obory z 28.VII.2002 byl uveden pod názvem L. sulcifrons (Stephens, 1833) v práci Rébla (2010).
 
Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 1020.VII.1994, 1 ex., 1523.VII.1995, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, na světlo, 111.VII.1998, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, vše Moravec P. lgt., Janák J. det.
 
Lordithon trinotatus (Erichson, 1839) – skupina R2
5849c1: Řevničov, 31.X.2015, 2 ♂♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.
 
Medon brunneus (Erichson, 1839) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, bučina při západní hranici PR Kabečnice, 14.IV.2015, 6 ex., prosev listového opadu, Moravec P. lgt. et det.
 
Medon ripicola (Kraatz, 1854) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 30.IV.2014, 1 ♂, prosev staré trávy na mokřadu v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Megarthrus prosseni Schatzmayr, 1904
5849c13: Ruda, 21.IV.2012, 1 ♂, prosev starého sena u krmelce, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993) a chybí také v seznamu Boháče et al. (2007), a to přesto, že jej uvádějí např. Hamet & Vancl (2005) z Broumovska. Dosud není zařazen do bioindikační skupiny. Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Metopsia similis [= clypeata s. auct.] Zerche, 1998 – skupina R2 / PK
6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 2 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Micropeplus porcatus (Paykull, 1789) – skupina R2 / PK
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past, Rébl K. lgt. et det.
 
Mycetoporus ambiguus Luze, 1901 – kategorie EN / skupina R1 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♂, 2 ♀♀, prosev tlejícího listí v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.
 
Mycetoporus baudueri Mulsant et Rey, 1875
5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 29.V.2011, 1 ex., stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Schülke M. det., Rébl K. coll.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993). Jako nový pro Českou republiku (Čechy) jej uvádí Štourač (2005). Boháč et al. (2007: 233) sice nález M. baudueri v Čechách berou na vědomí, ten však vpřehledu druhů na str. 259 chybí. Z toho důvodu není provedeno ani zařazení do bioindikační skupiny. Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806) – skupina R2 / PK
5949a4: Lány, Lánská obora, 31.VIII.1997, 1 ♂ (prep. gen.), smykem v nivě potoka, Rébl K. lgt., Hozman P. det. jako M. bimaculatus Lacordaire, 1835, Rébl K. redet.
Poznámka: Z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988, jako M. brunneus (Marsham, 1802), J. Šmaha lgt.).
 
Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830 – skupina R2 / PK
5849c13: Ruda, 8.IV.2006, 1 ♀, prosev tlejícího sena v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Schülke M. det.
Poznámka: Druh je v seznamu Jelínka (1993) uveden jen ze Slovenska, ale již předtím byly známé literární údaje z Čech, což korigují Matějíček & Boháč (2003). Zároveň uvádějí další nálezy z jižních Čech a z Křivoklátska (Týřov, J. Strejček lgt.).
 
Myllaena brevicornis [= brevicollis (sic) (Matth.)] (A. H. Matthews, 1838) – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ♂, v meších na kamenech na břehu Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.
 
Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) – skupina R2 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VI.2015, 1 ♂, na světlo na okraji loučky, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 5.VII.2014, 1 ♂, na světlo u Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.V.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Ocyusa maura (Erichson, 1837) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.
 
Ochthephilum collare (Reitter, 1884) – skupina R2
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 24.IX.2006, 1 ♂ (prep. gen.), prosev mechu na okraji bažinné olšiny v PR, Rébl K. lgt., Hozman P. det. jako Cryptobium fracticorne (Paykull, 1800), Rébl K. redet.
Poznámka: Druh je v seznamech Jelínka (1993) a Boháče et al. (2007) uveden pouze z Čech, nejspíš na podkladě jediného exempláře, který měl k dispozici Boháč (1985). Ve skutečnosti se jedná o nevzácný druh, který byl dlouhou dobu směšovaný s velmi podobným O. fracticorne (cf. Assing & Schülke 2011). Pod tímto názvem svůj nález publikoval také Rébl (2010). Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Ochthephilus omalinus (Erichson, 1840) – kategorie VU / skupina R1
5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.
 
Omalium septentrionis C. G. Thomson, 1857 – kategorie EN / skupina R1
5949b7: Lány, Lánská obora, 12.VI.2012, 1 ♂, zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det. et coll. (Ostravské muzeum), 10.VII.2012, 1 ♂, zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
 
Othius angustus Stephens, 1833 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 1819.VIII.1991, 1 ex., Moravec P. lgt., Janák J. det., 2429.VIII.1992, 1 ex., Moravec P. lgt., Janák J. det.
 
Othius volans J. Sahlberg, 1876
5949: Nižbor, NPR Vůznice, 6.X.1984, 1 , Skoupý V. lgt., Janák J. det. et coll.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993), chybí také v Boháčovi et al. (2007) a dosud není zařazen do bioindikační skupiny. Janák & Těťál (2014) jej na podkladě více nálezů, včetně výše uvedeného, hlásí jako nový druh pro Českou republiku (Čechy).
 
Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) – skupina R2 / PK
5849c1: Řevničov, 31.X.2015, 1 ♂, prosev staré trávy v podmáčené olšině, Rébl K. lgt. et det.
 
Oxytelus migrator Fauvel, 1904 – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 17.VII.2015, 1 ♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 24.VIII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
Poznámka: Pravděpodobně neúmyslně introdukovný orientální a východopalearktický druh, v současnosti známý téměř z celé Evropy. Vyhledává nestabilní stanoviště, jako jsou ruderály, pole, zahrady nebo pastviny, kde žije v hnijících organických látkách (Vávra 2006). Tentýž autor uvádí, kromě jiných, také jednu lokalitu z Křivoklátska (Křivoklát).
 
Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 5 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 16.VIII.2009, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 13.VII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll., 6.VIII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Paederus brevipennis Lacordaire, 1835 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 1523.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.; 6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 1 ♂, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Z lokalit Skryje a Klíčava uvádí tento druh Boháč (1985).
 
Paederus fuscipes Curtis, 1826 – skupina E
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 17 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Paederus schoenherri Czwalina, 1889 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, Berounka pod PR Kabečnice, 4.X.2014, 2 ex., pod polehlou vegetací na vyvýšeném břehu, Moravec P. lgt. et det.
 
Parabolitobius [= Bolitobius] inclinans (Gravenhorst, 1806) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5849c1: Ruda, 7.XI.2015, 1 ♀, pod dřevem na starém pařezu, Rébl K. lgt. et det.; 5949: Sýkořice, údolí potoka východně od obce, 6.X.2014, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
 
Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) – skupina E / PK
5849c13: Ruda, 8.XI.2015, 1 ♂, v prosevu starého sena u krmelce, Rébl K. lgt. et det.
 
Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) – skupina E/ PK
6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov.
 
Plectophloeus erichsoni erichsoni (Aubé, 1844) – kategorie CR / skupina R1 / PK
6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ♀, prosev hrabanky a tlejících kořenů v bučině, Šíma A. lgt. et det.
 
Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) – skupina E / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 12.VII.2014, 2 ♀♀, prosev listí a mechu v bučině, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 21.VIII.2014, 1 ♂, bučina, prosev dřevěného detritu na padlém buku, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, 2 ♀♀, prosev dřevěného detritu a listí z dubového pařezu, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949c11: Velká Buková, PR Nezabudické skály, 16.VI.2011, 1 ♂, teplomilná doubrava na sutích, stromová nárazová past, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.; 5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 9.VIII.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na solitérní hrušni v remízku v lukách, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.; 5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 29.V.2011, 1 ♂, stromová nárazová past v teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.; 6048d: Skryje, hájovna Kohoutov, 12.VII.2011, 1 ♂, stromová nárazová past v prosvětleném smíšeném lese, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll., 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji zastíněného smíšeného lesa, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.
 
Plectophloeus nitidus (Fairmaire, 1858) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 1 ♂, teplomilná svahová doubrava, prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Plectophloeus rhenanus (Reitter, 1882) – kategorie CR / skupina R1
6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ♂, Šíma A. lgt. et det.
 
Proteinus atomarius Erichson, 1840 – skupina E / PK
5849c1: Řevničov, 19.X.2014, 1 ex., vyklepán z plodnice lupenaté houby (Agaricales), Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 2 ♂♂, 3 ♀♀, zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.
 
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792) – skupina R2 / PK
5949/5950: Nižbor, NPR Vůznice, Janův vrch, 8.X.2014, 1 ♀, Moravec P. lgt. et det. 
 
Proteinus laevigatus [= macropterus (Grav.)] Hochhuth, 1872 – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 2 ♂♂, prosev náplavu na levostranném přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.
 
Quedius balticus Korge, 1960 – kategorie VU / skupina R1
5849c13: Ruda, 17.VIII.2014, 1 ♂, prosev staré trávy v nivě potoka na Prvním luhu, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: Druh byl zjištěn také v PR Podhůrka na horním toku Klíčavy u Nového Strašecí, již mimo hranice CHKO Křivoklátsko (Rébl K. lgt. et det.).
 
Quedius curtipennis Bernhauer, 1908 – skupina R2 / PK
6049: Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 1 ♂, Moravec P. lgt. et det.
 
Quedius truncicola Fairmaire et Laboulbène, 1856 kategorie CR / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 13.IV.2015, 1 ex., přízemní dutina dubu, Moravec P. lgt. et det., PR Kabečnice-západní část, 1314.IV.2015, 1 ex., přízemní dutina dubu, Moravec P. lgt. et det.
 
Rugilus mixtus (Lohse, 1956) – kategorie EN / skupina R1
5849c1: Ruda, 15.V.2015, 1 ♂, prosev vyhozené trávy na parkovišti v lese, Rébl K. lgt. et det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, prosev tlejícího sena v bučině, Rébl K. lgt. et det., 6.V.2015, 2 ♂♂, oklep dřeva na zemi v bučině, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 17.V.2008, 1 ♂, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.
 
Rybaxis longicornis (Leach, 1817) – skupina E
5949b12: Lány, Lánská obora, 18.VI.2013, 1 ♂, náplav na Lánském potoce, Rébl K. lgt., Šíma A. det.
 
Saulcyella schmidtii (Märkel, 1845) – skupina R2 / PK
5950c: Nižbor, Suchá mýť, 6.VII.2009, 2 ex., Šíma A. lgt. et det.; 5849c12: Ruda, 28.IV.2013, 1 ♀, prosev dutiny buku, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 1 ♂, prosev dřevěného detritu u paty dubu, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2014, 2 ♂♂, prosev dutiny lípy, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 29.V.2012, 1 ♀, suťový les, prosev dutiny habru v suťovém lese, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 12.VI.2012, 1 ♂, prosev mechu ze stromů v suťovém lese, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ♂, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949c18: Roztoky, PR Stříbrný luh, 19.IV.2014, 18 ex., Šíma A. lgt. et det.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det., 1.V.2013, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.; 6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 3 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det., 7.VI.2014, 1 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.
 
Scaphisoma assimile Erichson, 1845 – skupina E / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 30.IV.2014, 1 ♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 11.VI.2014, 1 ♂, pod dřevem v mokřině, Rébl K. lgt. et det.
 
Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) – skupina R2
5949: Žloukovice, 15.VIII.2004, 1 ♂, prosev dřevěného detritu vrby, Štourač P. lgt. et det., Rébl K. coll.
 
Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 21.VIII.2014, 1 ♂, padlý buk, prosev dřevěného detritu, Rébl K. lgt. et det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 9 ♂♂, poklepem utržené plodnice choroše Daedalea quercina ležící na zemi, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, suťový les, oklep dřeva na zemi, Rébl K. lgt. et det.
 
Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) – skupina R2 / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 3 ♂♂, pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 23.VIII.2015, 1 ♂, vyplachování štěrkohlinitého břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 5 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 17.VII.2015, 15 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., 13.VIII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Scopaeus sulcicollis [= cognatus Muls. et Rey] (Stephens, 1833) – skupina R2 / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 1 ♂, prosev dřevěného detritu u paty dubu, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det., 11.VI.2014, 1 ♂, prosev listí na úpatí teplomilné doubravy v nivě potoka, Rébl K. lgt. et det.
 
Sepedophilus constans (Fowler, 1888) – kategorie EN / skupina R1
5849c24: Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, prosev tlejícího sena v bučině, Rébl K. lgt., Schülke M. det.
 
Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) – skupina R2 / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 23.V.2014, 1 ♂, prosev staré trávy na okraji loučky a podmáčené olšiny, Rébl K. lgt. et det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 4 ♂♂, oklepem dřeva na zemi v bučině, Rébl K. lgt. et det.
 
Silusa rubiginosa Erichson, 1837 – kategorie CR / skupina R1 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 10.VII.2012, 1 ♂, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.
 
Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851 – skupina E / PK
5949/5950: Nižbor, NPR Vůznice, Janův vrch, 8.X.2014, 1 ♂, zazimovaný pod listím při horní hraně údolí, Moravec P. lgt. et det.
 
Stenus brunnipes Stephens, 1833 – skupina E / PK
5849c13: Ruda, 17.VIII.2014, 1 ♂, prosev staré trávy v nivě potoka na Prvním luhu, Rébl K. lgt. et det.
 
Stenus fornicatus Stephens, 1833 – skupina R2
5849d21: Lány, Lánská obora, Kouglův rybník, 30.V.2014, 1 ♀, smyk na břehu rybníka, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 24.VI.2014, 1 ♂,1 ♀, smyk na břehu rybníka, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 15.VII.2014, 1 ♂, 1 ♀, smyk na břehu rybníka, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 21.VIII.2014, 1 ♀, smyk na břehu rybníka, Rébl K. lgt. et det., 16.VII.2015, 2 ex., smyk na břehu rybníka, Rébl K. lgt. et det.
 
Stenus fuscicornis Erichson, 1840 – kategorie EN / skupina R1
5949b7: Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 2 ex., prosev tlejícího listí a mechu v suťovém lese, Rébl K. lgt.,  Štourač P. det., 10.V.2012, 1 ex., stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 17.V.2012, 1 ex., prosev mechu na padlém stromě v suťovém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
 
Stenus glacialis Heer, 1839 – skupina R2 / PK
5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♀, prosev mechu a starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.
 
Stenus melanarius Stephens, 1833 – skupina R2
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 9.IX.2014, 3 ♂♂, smykem zarostlého přítoku do rybníčka, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 3 ♂♂, bahnité břehy Kouglova rybníku bez vegetace, Rébl K. lgt. et det., 21.VIII.2014, 2 ♂♂, smykem na břehu Kouglova rybníku, Rébl K. lgt. et det.
 
Stenus morio Gravenhorst, 1806 – skupina R2
5949a10: Lány, Lánská obora, 25.VI.2015, 1 ♂, prosev mechu a dřevěného detritu na padlých stromech na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Tachinus lignorum (Linnaeus, 1758) – skupina R2
5949c13: Křivoklát, PR Na Babě, 29.V.2011, 1 ♂, stromová nárazová past v teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Krásenský P. det., Rébl K. coll.
 
Tachyusa [= Ischnopoda] coarctata Erichson, 1837 – skupina R2
5949b12: Lány, Lánská obora, 1.VIII.2013, 1 ex., bahnité břehy Klíčavské přehrady bez vegetace, Rébl K. lgt. et det.
 
Tachyusa [= Ischnopoda] constricta Erichson, 1837 – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 23.VII.2014, 1 ♀, prosev starého sena v mokřině v nivě Klíčavy, Rébl K. lgt., Krásenský P. det.
 
Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) – kategorie CR / skupina R1 / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, 1 ♀, prosev dřeveného detritu na padlém buku, Rébl K. lgt. et det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 25.VI.2015, 1 ♂, prosev mechu a dřevěného detritu na padlých stromech na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.
 
Tasgius morsitans (P. Rossi, 1790) [= Staphylinus (Alapsodus) compressus Marsh.] – kategorie VU / skupina R1
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.VI.2015, 1 ♀, prosev staré trávy na okraji loučky, Boukal M. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5849c1: Ruda, 23.V.2014, 10 ♂♂, 7 ♀♀, pod dřevem na březovém pařezu s kvasící mízou, Rébl K. lgt. et det.; 5949a24: Křivoklát, PR Brdatka, 16.VI.2011, 1 ♀, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll., 12.VII.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Thinodromus [= Carpelimus (Amisammus)] arcuatus (Stephens, 1834) – skupina R2 / PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 15.V.2013, 2 ♂♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 29.V.2013, 2 ♂♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det., 30.IV.2014, 4 ♂♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Krásenský P. det., 11.VI.2014, 5 ♂♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 3 ♂♂, prosev náplavu na Lánském potoku, Rébl K. lgt. et det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 18.VI.2013, 3 ♂♂, náplav na Lánském potoce, Rébl K. lgt. et det.; 6048b13: Skryje, Úpořský potok, 26.VI.2015, 2 ♂♂, na spodní straně pahýlu pod hladinou vody, Rébl K. lgt. et det.
 
Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) – skupina R2 / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 21.VI.2009, 1 ♀, stromová nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt. et det., 5.VII.2009, 1 ♀, stromová nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 14.VI.2015, 1 ♂, prosev dřevěného detritu u paty dubu, Rébl K. lgt. et det.
 
Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816) – skupina R2 / PK
5849c18: Ruda, 16.XI.2013, 1 ♀, prosev dřevěného detritu pod kůrou padlé lípy, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949a10: Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ♂, teplomilná doubrava, pod kůrou padlého dubu, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b7: Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 25.V.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 9.VIII.2012, 1 ♂, suťový les, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 28.VIII.2014, 1 ♂, prosev dřevěného detritu z torza kmene v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 19.IV.2014, 3 ♂♂, prosev listí na úpatí doubravy v nivě potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 3.VII.2014, 3 ♂♂, teplomilná svahová doubrava, prosev dutiny dubu, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 3.VII.2014, 3 ♂♂, prosev dutiny lípy, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 5949b12: Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ♂, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det., 26.VI.2012, 1 ♂, teplomilná svahová doubrava, stromová nárazová past, Rébl K. lgt., Šíma A. det.; 6048d: Skryje, hájovna Kohoutov, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past v prosvětleném smíšeném lese, Horák J. lgt., Šíma A. det., Rébl K. coll.
 
Xantholinus dvoraki Coiffait, 1956 – kategorie EN / skupina R1
5949: Žloukovice, 1923.X.1992, 1 ex., 1523.VII.1995, 1 ex., levý břeh Berounky, 29.6.5.VII.1997, 3 ex., levý břeh Berounky, vše Moravec P. lgt., Janák J. det.
 
Xantholinus elegans[= jarrigei Coiff.] (Olivier, 1795) – skupina R2
5949: Žloukovice, 1819.VIII.1991, 5 ex., Moravec P. lgt., Janák J. det., Moravec P. et Janák J. coll.
 
Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787) – skupina E / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 1 ♂, prosev dřevitého detritu a listí z dubového pařezu, Rébl K. lgt. et det.; 5949: Žloukovice, bučina při západní hranici PR Kabečnice, 14.IV.2015, 1 ex., prosev listového opadu, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Boháč (1988) uvádí tento druh z NPR Týřov. Boháč et al. (2007: 235) korigují omyl spočívající v zařazení druhu do kategorie EN Červeného seznamu a do bioindikační skupiny R1 (viz také Moravec & Rébl 2012: 49).
 
Poznámka k čeledi Staphylinidae: V práci Rébl (2010) jsou prohozeny názvy dvou druhů rodu Sepedophilus Gistel, 1856, čímž dochází ke znehodnocení faunistických a dalších údajů k těmto druhům vztažených. Záměna byla způsobena chybnou interpretací názvů v Červeném seznamu (Boháč et al. 2005) i v pozdějším seznamu drabčíků (Boháč et al. 2007). Oprava znění v práci Rébla (2010) je následující:
378. Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) se nahrazuje názvem Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) + skupina R2
379. Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) se nahrazuje názvem Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) + kategorie EN / skupina R1
 
TENEBRIONIDAE (incl. Alleculinae)
 
Corticeus bicolor (Olivier, 1790) – PK
6048b16: Skryje, 8.VII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
Corticeus bicoloroides (Roubal, 1933) – kategorie EN / PK
5849c13: Ruda, 10.V.2014, 1 ex., prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt. et det.
 
Diaclina fagi (Panzer, 1799) – kategorie EN / PK
6048b: Skryje, vrch Mileč, 18.VII.2015, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det., 4.VIII.2015, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det., 29.VIII.2015, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det.; 6048b8: Karlova Ves, NPR Týřov, Vápenný vrch, 10.VII.2015, 1 ex., na kmeni práchnivého buku, Zýka M. lgt. et det.
 
Isomira thoracica (Fabricius, 1792)
5949c: Roztoky u Křivoklátu, 2730.VI.2009, 1 ex., Hanzlík V. lgt., Novák V. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993), z České republiky jej však jako hojný druh uvádí Novák (2014).
 
Latheticus oryzae Waterhouse, 1880 – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ex., na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.
 
Palorus depressus (Fabricius, 1790) – kategorie NT / PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 1ex., pastvina u Kouglova rybníku, v noci na dubu ve výletovém otvoru tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758), Rébl K. lgt. et det.
 
Platydema violacea (Fabricius, 1790) – kategorie NT / PK
6048: Skryje, Velký vrch (579 m), 12.IV.2015, 4 ex., pod kůrou mrtvého stromu, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: Zýka (2010) uvádí tento druh z vrchu Mileč u Hřebečníků.
 
Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 – kategorie CR / PK
6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 1 ex., Šíma A. lgt. et det.
 
Tribolium castaneum (Herbst, 1797) – PK
6048b16: Skryje, 3.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
TETRATOMIDAE [= Melandryidae: Eustrophinae]
 
Hallomenus axillaris (Illiger, 1807) – PK
5849d21: Lány, Lánská obora, 21.VIII.2014, 1 ex., vyklepán z dozrávající plodnice Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.; 6048b16: Skryje, 3.VIII.2011, 1 ex., světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det. et coll.
 
THROSCIDAE
 
Trixagus atticus Reitter, 1921
5949a10: Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det., Mertlik J. rev., 17.VII.2015, 1 ♀ (prep. gen.), na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 13.VIII.2015, 2 ♀♀, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993). Jako nový druh pro Čechy a Moravu jej uvádějí Mertlik & Leseigneur (2007). V současnosti je T. atticus známý ze sedmi faunistických čtverců v Čechách a ze čtyř na Moravě (Mertlik 2007). Jeden ze skupiny druhů, které nezimují v kůře u pat stromů a spolu s T. exul (Bonvouloir, 1859) a T. duvalii (Bonvouloir, 1859) tvoří skupinu tří našich nejvzácnějších druhů rodu (Mertlik J., os. sdělení). Zde uvedené nálezy jsou potvrzením výskytu v Čechách.
 
Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005 – PK
5949a10: Lány, Lánská obora, 13. VIII. 2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.
 
ZOPHERIDAE [= Colydiidae]
 
Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) – kategorie VU / PK
5848d5: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 5.VI.2015, 1 ex., na světlo na okraji loučky, Rébl K. lgt. et det.; 5849d21: Lány, Lánská obora, 4.VII.2015, 1ex., pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, Rébl K. lgt. et det. 
 
Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) – kategorie EN / PK
6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 1 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.
 
Synchita mediolanensis A. Villa et J. B. Villa, 1833 – kategorie EN
6048b: Skryje, vrch Mileč, 4.VII.2015, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: Druh není uveden v seznamu Jelínka (1993) pro Čechy. Poprvé z Čech jej uvádí Štourač (2002). Zde uvedený nález je potvrzením výskytu v Čechách.
 
Synchita [= Cicones] variegata Hellwig, 1792 – kategorie EN / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 4 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez, Rébl K. lgt. et det., Jelínek J. revid.; 6048b4: Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 3 ex., prosev v bučině, Šíma A. lgt. et det.; 6048d: Ostrovec, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 6 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det., 7.VI.2014, 1 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det.; 6048d: Skryje, Sirská hora, 5.IV.2014, 4 ex., prosev bukového detritu, Šíma A. lgt. et det
 
 

SHRNUTÍ

     V práci jsou uvedeny nálezy celkem 370 druhů a poddruhů brouků náležejících k 52 čeledím, z nichž 111 druhů a poddruhů a 2 čeledi (Alexiidae a Bolboceratidae) jsou uvedeny nově proti základnímu seznamu Rébla (2010) a dodatkům Moravce & Rébla (2012, 2014) (viz tab. 1).

     Spolu se seznamem Rébla (2010) a dodatky Moravce & Rébla (2012, 2014), jež obsahují dohromady 2727 druhů náležejících k 95 čeledím, bylo na Křivoklátsku dosud zaznamenáno 2838 druhů a poddruhů řazených do 97 čeledí. Celkový počet 2838 druhů činí přes 45 % ze 6297 druhů brouků žijících v České republice (Farkač et al. 2005, Jelínek 1993).

     Ze 111 nově pro Křivoklátsko uváděných druhů jsou 3 druhy nové pro Českou republiku, 2 druhy jsou nové pro Čechy a u 10 druhů se jedná o potvrzení výskytu v Čechách. Vzhledem k chybné determinaci není Atomaria punctithorax (Cryptophagidae) nový druh pro Čechy, jak je uvedeno v Moravec & Rébl (2014). Je provedena oprava záměny Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) a Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) (Staphylinidae), ke které došlo v práci Rébla (2010).

Nové druhy pro Českou republiku:
Orthocis juglandis (Reitter, 1885) (Ciidae)
Leiodes litura Stephens, 1835 (Leiodidae)
Othius volans J. Sahlberg, 1876 (Staphylinidae) (Janák & Těťál 2014)

Nové druhy pro Čechy:
Baeocrara japonica (A. Matthews, 1884) (Ptiliidae)
Ptenidium intermedium Wankowicz, 1869 (Ptiliidae)

Potvrzení výskytu v Čechách:
Cercyon castaneipennis Vorst, 2009 (Hydrophilidae) (Short & Fikáček 2011)
Cryptophagus uncinatus Stephens, 1830 (Cryptophagidae) (Moravec & Rébl 2014)
Acrotrichis dispar (A. Matthews, 1865) (Ptiliidae) (Jelínek 1993)
Caenocara affine (Sturm, 1837) (Ptinidae) (Zahradník 2013: 234)
Gyrophaena rousi M. Dvořák, 1966 (Staphylinidae) (Štourač 2011)
Megarthrus prosseni Schatzmayr, 1904 (Staphylinidae) (Hamet & Vancl 2005)
Mycetoporus baudueri Mulsant et Rey, 1875 (Staphylinidae) (Štourač 2005)
Ochthephilum collare (Reitter, 1884) (Staphylinidae) (Jelínek 1993, Boháč et al. 2007)
Trixagus atticus Reitter, 1921 (Throscidae) (Mertlik 2007)
Synchita mediolanensis A. Villa et J. B. Villa, 1833 (Zopheridae) (Štourač 2002)
 

Tabulka 1. Přehled počtu druhů dle jednotlivých čeledí a výčet nových druhů pro Křivoklátsko a jejich příslušnost ke kategoriím ohrožení.
Table 1. Number of species in individual families and the list of new species for the Křivoklátsko area including their conservation status.

 
Čeleď
Celkový
počet druhů
Nové druhy
pro území
Ohrožené druhy
CR
EN
VU
NT
1. Aderidae
1
-
 
 
 
 
2. Alexiidae [= Endomychidae: Alexiinae]
1
1
 
1
 
 
3. Anthicidae
4
2
 
 
 
 
4. Bolboceratidae [= Geotrupidae: Bolboceratinae]
1
-
 
 
 
 
5. Bostrichidae
1
-
 
 
 
 
6. Bothrideridae
1
-
 
 
 
 
7. Buprestidae
2
1
 
 
 
1
8. Cantharidae
3
2
 
 
1
 
9. Carabidae
24
8
 
 
 
 
10. Cerambycidae
9
-
 
 
 
 
11. Cerylonidae
2
-
 
 
 
 
12. Ciidae
2
1
 
 
 
 
13. Clambidae
1
-
-
-
-
-
14. Cryptophagidae
23
-6+5
-
-
-
-
15. Curculionidae (incl. Scolytinae)
12
4
 
 
 
1
16. Dermestidae
1
-
 
 
 
 
17. Dryopidae
1
-
 
 
 
 
18. Dytiscidae
8
2
 
 
 
 
19. Elateridae
11
-
 
 
 
 
20. Elmidae
5
2
 
 
 
 
21. Endomychidae
1
-
 
 
 
 
22. Erirhinidae [= Curculionidae: Erirhinae(sic)]
2
-
 
 
 
 
23. Eucnemidae
2
-
 
 
 
 
24. Geotrupidae
1
-
 
 
 
 
25. Gyrinidae
1
-
 
 
 
 
26. Haliplidae
2
-
 
 
 
 
27. Helophoridae [= Hydrophilidae: Helophorinae]
8
2
 
 
 
 
28. Heteroceridae
1
1
 
 
 
 
29. Histeridae
3
-
 
 
 
 
30. Hydraenidae
8
1
 
 
 
 
31. Hydrochidae
1
-
 
 
 
 
32. Hydrophilidae
6
-1+2
 
 
 
 
33. Chrysomelidae
8
6
 
 
 
 
34. Latridiidae
2
-
-
-
-
-
35. Leiodidae
8
2
 
 
 
 
36. Lissomidae
1
-
 
 
 
 
37. Lucanidae
1
-
 
 
 
 
38. Melandryidae
6
1
 
1
 
 
39. Monotomidae [= Rhizophagidae: Monotominae]
1
-
 
 
 
 
40. Mordellidae
2
-
 
 
 
 
41. Psephenidae
1
-
-1
1
 
 
42. Ptiliidae
15
15
-
-
-
-
43. Ptinidae (incl. Anobiinae)
6
4
 
1
 
 
44. Scarabaeidae
2
-
 
 
 
 
45. Scirtidae [= Helodidae]
7
4
 
 
 
 
46. Scraptiidae
1
-
 
 
 
 
47. Scydmaenidae
9
5
1
 
1
 
48. Staphylinidae (incl. Pselaphinae, Scaphidiinae)
135
-2+46
2
7
10
 
49. Tenebrionidae (incl. Alleculinae)
9
1
 
 
 
 
50. Tetratomidae [= Melandryidae: Eustrophinae]
1
-
 
 
 
 
51. Throscidae
2
1
-
-
-
-
52. Zopheridae [= Colydiidae]
4
1
 
1
 
 
Celkem
370
111
2
12
12
2
 

     Pro stanovení kvality biotopů a pro jejich následnou ochranu jsou velmi cenné údaje o přítomnosti a poměrném zastoupení druhů Červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005). V tomto příspěvku přinášíme informace o dalších 28 druzích (tabulka 1) a spolu s druhy uvedenými v pracích Rébla (2010) a Moravce & Rébla (2012, 2014) dosáhl celkový počet 373 druhů (tabulka 2). Druhy uvedené v Červeném seznamu ČR představují 13,1 % z celkového počtu zjištěných druhů, což svědčí o mimořádném přírodních hodnotách sledovaného území.

Tabulka 2. Počet druhů Červeného seznamu ČR vyskytujících se na Křivoklátsku.
Table 2. Number of species on the Red list of the Czech Republic occurring in the Křivoklátsko.


Zdroj
Kategorie celkem
CR
EN
VU
NT
Rébl (2010)
268
39
87
101
41
Moravec & Rébl (2012)
44
3
11
21
9
Moravec & Rébl (2014)
33
3
9
15
6
Dodatek III
28
2
12
12
2
Druhy celkem
373
47
119
149
58

 

Rekapitulace dosavadních výsledků

Rébl (2010): zaznamenáno 2401 (korekce viz Moravec & Rébl 2012: 47) druhů a poddruhů náležejících do 84 čeledí.

Dodatek I (Moravec & Rébl 2012): zaznamenáno 184 nových druhů a poddruhů a 6 nových čeledí. Spolu se seznamem Rébla (2010) bylo na Křivoklátsku zaznamenáno 2585 druhů a poddruhů náležejících do 90 čeledí.

Dodatek II (Moravec & Rébl 2014): zaznamenáno 142 nových druhů a poddruhů a 5 nových čeledí. Spolu se seznamem Rébla (2010) a dodatkem Moravce & Rébla (2012) bylo na Křivoklátsku zaznamenáno 2727 druhů a poddruhů náležejících do 95 čeledí.

Dodatek III: zaznamenáno 111 nových druhů a poddruhů a 2 nové čeledi. Spolu se seznamem Rébla (2010) a dodatky Moravce & Rébla (2012, 2014) bylo na Křivoklátsku zaznamenáno 2838 druhů a poddruhů náležejících do 97 čeledí.

Poděkování. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem kolegům jmenovaným v kapitole Materiál a metodika, zejména za poskytnutí nálezových dat, ale také za determinaci našeho materiálu a v neposlední řadě také za komentáře k vybraným druhům. Zvláštní dík patří Františkovi Kotlabovi (Praha) za determinaci hub. Autoři děkují též vedoucímu CHKO Křivoklátsko Petru Hůlovi za zprostředkování vstupu do Lánské obory a řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi za umožnění vstupu do Lánské obory. Pavlu Voničkovi (Liberec) a Josefu Mertlikovi (Opatovice nad Labem-Pohřebačka) děkujeme za podnětné připomínky k rukopisu a Pavle Staňkové (Litoměřice) za revizi anglického textu.
Tento příspěvek k fauně Křivoklátska věnujeme památce Petra Štourače, vynikajícího znalce řádu brouků a zejména drabčíků.
 

SUMMARY

     The paper summarizes the results of a long-term survey of Coleoptera that was carried out by Pavel Moravec in the area of Křivoklátsko PLA and BR in 1968–2008 / 2014–2015 and by Karel Rébl especially in Lánská obora-preserve in 2011–2015. Recent data of a few other reliable collectors are also included.
     The presented paper extends the lists of Coleoptera in Křivoklátsko by Rébl (2010) and Moravec & Rébl (2012, 2014). In total 370 species and subspecies that belong to 52 families were identified. Compared to the papers by Rébl (2010) and Moravec & Rébl (2012, 2014) two families (Alexiidae and Bolboceratidae) and 111 of species and subspecies are newly recorded in Křivoklátsko. Three species are new for the Czech Republic (Orthocis juglandis, Leiodes litura and Othius volans), two species are new for Bohemia (Baeocrara japonica and Ptenidium intermedium) and 10 species are confirmed for Bohemia (Cercyon castaneipennis, Cryptophagus uncinatus, Acrotrichis dispar, Caenocara affine, Gyrophaena rousi, Megarthrus prosseni, Mycetoporus baudueri, Ochthephilum collare, Trixagus atticus and Synchita mediolanensis).
     Due to incorrect determination the species Atomaria punctithorax (Cryptophagidae) is not new for Bohemia as stated in Moravec & Rébl (2014).
     Altogether 2838 species and subspecies belonging to 97 families from Křivoklátsko are known at present. The total number of the species that have been recorded so far represents 45 % of 6297 species of beetles occurring in the Czech Republic (Farkač et al. 2005, Jelínek 1993). Overall 373 (more than 13 %) of these species and subspecies are included in the Red list of threatened species in the Czech Republic (Farkač et al. 2005), which is the proof of the exceptional natural value of the examined area.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
 

 

Obr. 1. Lány, Lánská obora. Pohled na břeh Klíčavské přehrady a teplomilnou doubravu na svahu. 18.9.2012.
Fig. 1. Lány, Lány game park. The exposed banks of the Klíčava dam with thermophilous oak forests on the slope. 18.9.2012.

 

Obr. 2. Lány, Lánská obora. Pohled z teplomilné doubravy na svahu na hladinu Klíčavské přehrady. 27.6.2011.
Fig. 2. Lány, Lány game park. The Klíčava dam viewed from the thermophilous oak forest on the slope. 27.6.2011.


 

Obr. 3. Lány, Lánská obora. Pohled na zadržovací rybník před Klíčavskou přehradou. 22.8.2013.
Fig. 3. Lány, Lány game park. View of the retention basin situated before the Klíčava dam. 22.8.2013.

 

 

LITERATURA

ASSING V. & SCHÜLKE M. (eds) 2011: Freude–Harde–Lohse–Klausnitzer. Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, xii+560 pp.
BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1 díl. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. Klapalekiana, 46 (Suppl.): 1–363 (in Czech and English).
BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). Zpravodaj Západočeské Pobočky ČSE v Plzni, 8: 19–40 (in Czech, German summary).
BOHÁČ J. 1985: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) in / of Czechoslovakia. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 82: [Part I:] 360–385, Part II: 431–467.
BOHÁČ J. 1988: Drabčíkovití (Staphylinidae) vybraných biotopů státní přírodní rezervace Týřov. (Staphylinidae of various biotopes of the Týřov state reserve in central Bohemia). Bohemia Centralis, Praha, 17: 145–155 (in Czech, English summary).
BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J. 2003: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. (Catalogue of the beetles (Coleoptera) of Prague). 4. Čeleď drabčíkovití – Staphylinidae. Hlavní město Praha, 256 pp (in Czech, English summary).
BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J. 2008: Beetles (Coleoptera) of the National Nature Reserve Mionší in Beskydy Mts. (Silesia, Czech Republic). Časopis Slezského Zemského Muzea, Série A: Vědy Přírodní, 57: 1–19.
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2005: Staphylinidae (drabčíkovití), pp. 435–449. – In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758+2 pp (in Czech and English).
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check list of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. Časopis Slezského Zemského Muzea, Série A: Vědy Přírodní, 56: 227–276.
BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky – Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.): 1–289 (in Czech and English).
FARKAČ J. & FASSATI M. 1999: Subspecific taxonomy of Leistus montanus from Central Europe (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 63: 407–425.
FARKAČ J. & HŮRKA K. 2003: Hodnocení biotopů na základě zjištění prezence indikačně významných druhů brouků čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae), pp. 264–277. – In: SEJÁK J. & DEJMAL I. (eds), Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. Český ekologický ústav, Praha, 422+6 pp (in Czech).
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758+2 pp (in Czech and English).
HAMET A., MIKÁT M. & VANCL Z. 2014: Doplněk ke katalogu brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. (Supplement to the Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area). Acta Musei Reginaehradecensis, Ser. A., 34: 171–187.
HAMET A. & VANCL Z. (eds) 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. (Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area). O. Čermáková, Hradec Králové, 126 pp (in Czech, English summary).
HŮRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. (Die Nutzung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualität). Klapalekiana, 32: 15–26 (in Czech, German summary).
JANÁK J. & TĚŤÁL I. 2014: Faunistic records from the Czech Republic – 368. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 50: 249.
JANUŠ J. 2004: Výsledky faunistického inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) čeledi Chrysomelidae s. lat. na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. (Results of a survey of the beetles (Coleoptera) of family Chrysomelidae s. lat. in the territory of the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve). Klapalekiana, 40: 55–121 (in Czech, English summary).
JELÍNEK J. (ed) 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, Suppl. 1: 3–172 (in Czech and English).
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata, Myxophaga, Adephaga. Apollo Books, Stenstrup, 819 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2004: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea, Histeroidea, Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2006: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 3: Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Apollo Books, Stenstrup, 690 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2008: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5: Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2010: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6: Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2011: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7: Curculionoidea I. Apollo Books, Stenstrup, 373 pp.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2012: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 8: Curculionoidea II. Brill, Leiden, 700 pp.
MATĚJÍČEK J. & BOHÁČ J. 2001: Faunistic records from the Czech Republic – 141. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 37: 271–273.
MATĚJÍČEK J. & BOHÁČ J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 166. Coleoptera: Staphylinidae. Klapalekiana, 39: 131–135.
MERTLIK J. 2007: Faunistické mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. (The faunistic mapping of the family Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics.) Permanentní elektronická publikace k dispozici na: (Permanent electronic publication available from): http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=46 (Verze: 1.1.2016).
MERTLIK J. 2008: Druhy čeledí Cerophytidae a Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. (The species of the family Cerophytidae and Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics). Elateridarium, 2: 52–68 (in Czech, English summary).
MERTLIK J. & LESEIGNEUR L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. (The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics). Elateridarium, 1: 1–55 (in Czech, English abstract).
MORAVEC P. & RÉBL K. 2012: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek I. (Results of the faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Appendix I). Elateridarium, 6: 29–53 (in Czech, English summary).
MORAVEC P. & RÉBL K. 2014: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek II. (Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Appendix II). Elateridarium, 8: 68–103 (in Czech, English summary).
NAKLÁDAL O. & SÖRENSSON M. 2008: New records of the Ptiliidae (Coleoptera) from the Czech Republic. (Nové nálezy druhů čeledi Ptiliidae (Coleoptera) z České republiky). Klapalekiana, 44: 35–41 (in English, Czech summary).
NOVÁK V. 2014: Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy. Zoologické klíče. Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe. Zoological Keys. Academia, Praha, 418 pp (in Czech and English).
PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1–115 (in Czech, English summary).
PRŮDEK P. 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 75. Coleoptera: Cryptophagidae, Erotylidae, Latridiidae. Klapalekiana, 33: 249–250.
RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). (Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the territory of Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko (Czech Republic). Elateridarium, 4 (Suppl.): 1–253 (in Czech, English abstract).
REJZEK M. & RÉBL K. 1999: Cerambycidae of Křivoklátsko Biosphere Reserve (Central Bohemia) (Insecta: Coleoptera). Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e. V., Frankfurt a. Main, Suppl. 6: 1–69.
SHORT A. E. Z. & FIKÁČEK M. 2011: World catalogue of the Hydrophiloidea (Coleoptera): additions and corrections II (2006–2010). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 51: 83–122.
SKOUPÝ V. 2004: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Ground-beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Czech and Slovak Republics of Jan Pulpánʼs collection. Public History, Praha, 213 pp. + CD ROM (in Czech and English).
SÖRENSSON M. & RŮŽIČKA J. 2001: New records of the Ptiliidae (Coleoptera) from the Czech Republic. (Nové nálezy druhů čeledi Ptiliidae (Coleoptera) z České republiky). Klapalekiana, 37: 261–265 (in English, Czech summary).
STREJČEK J. 1976: Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území „Baba“ u Křivoklátu. (Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Familien Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae und Curculionidae in den Naturschutzgebiet „Baba“ bei Křivoklát). Bohemia Centralis, Praha, 5: 119–135 (in Czech, German summary).
STREJČEK J. 1984: Výsledky dílčího entomologického průzkumu připravovaného chráněného území Nezabudické skály v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. (Ergebnisse einer entomologischen Teilforschung des beabsichtigen Schutzgebietes Nezabudické skály im Landschaftschutzgebiet Křivoklátsko). Bohemia Centralis, Praha, 13: 261–270 (in Czech, German summary).
ŠMAHA J. 1982: Některé výsledky průzkumu entomofauny biocenóz v okolí Křivoklátu. (Einige Ergebnisse von der Erforschung der Entomofauna der Biozenosen in der Umgebung von Křivoklát). Bohemia Centralis, Praha, 11: 135–153 (in Czech, German summary).
ŠTOURAČ P. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 145. Coleoptera: Histeridae: Abraeinae: Plegaderini, Bostrichidae: Lyctinae: Lyctini, Colydiidae: Colydiinae: Synchitini. Klapalekiana, 38: 84.
ŠTOURAČ P. 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 186. Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae: Eusphalerini, Oxytelinae: Coprophilini, Tachyporinae: Bolitobiini. Klapalekiana, 41: 91–92.
ŠTOURAČ P. 2006: Drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) severní části Prahy. (Staphyliniden (Coleoptera: Staphylinidae) des Nordteiles von Prag). Klapalekiana, 42: 133–165 (in Czech, German summary).
ŠTOURAČ P. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 323. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. Klapalekiana, 47: 274.
TRÁVNÍČEK D. & BOUKAL M. 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 85. Coleoptera: Haliplidae, Hydrophilidae, Limnichidae. Klapalekiana, 35: 81–84.
VÁVRA J. 2006: Oxytelus migrator Fauvel, 1904 - drabčík, pp. 353–354. – In: MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha, 496 pp (in Czech).
VÁVRA J. CH., ŠTOURAČ P. & MANTIČ M. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 313. Coleoptera: Staphylinidae: Pseudopsinae, Omaliinae, Oxytelinae, Euaesthetinae, Paederinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. Klapalekiana, 47: 105–114.
VESELÝ P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). Die Laufkäfer Prags (Coleoptera: Carabidae). Praha, 167 pp. + CD ROM (in Czech and German, English abstract).
ZAHRADNÍK P. 1996: Faunistic records from the Czech Republic – 38. Coleoptera: Anobiidae. Klapalekiana, 32: 84.
ZAHRADNÍK P. 2013: Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy. Zoologické klíče. Beetles of the family Ptinidae of Central Europe. Zoological Keys. Academia, Praha, 352 pp (in Czech and English).
ZÝKA M. 2010: Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků. Západočeské Entomologické Listy, 1: 64–68 (in Czech, English abstract).
 
TOPlist