ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 25.02.2016
ELATERIDARIUM ročník 10 (2016)   strany  85-93  (19.03.2016)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 962.5kB]

 

Výsledky faunistického průzkumu čeledi Coccinellidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“

Results of a faunistic research to the family Coccinellidae (Coleoptera) of „Údolí
Únětického potoka Natural Reserve“

Jiří Háva1 & Vladimír Navrátil2

1 Katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1176,
CZ-165 21, Praha 6 - Suchdol, Česká republika
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz
2 Pražská 1470/18B, CZ-102 00, Praha 10 - Hostivař, Česká republika
e-mail: vlado@mediabox.cz

Abstract. Records of 35 species from the family Coccinellidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ are summarized and firstly reported.

Key words: Faunistics, Coleoptera, Coccinellidae, Prague-west, Central Bohemia, Czech Republic.


Úvod

     Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka s výměrou 62.1 ha je pozoruhodné území v severozápadní části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m. n. m., (fanistický mapový čtverec 5852). Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka. K horní hraně svahů zasahují štěrky pleistocenních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé varienty rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny borovicí a dnes zbývají z těchto vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jaseninou, která místy přechází do mokřadních olšin a rákosin.
     Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (Šuk 1993, 2000 a Kubíková et al. 2005).
     V současné době byly provedeny faunistické průzkumy či katalogy „velké“ Prahy v řádu brouků (Insecta: Coleoptera), toto území v těchto přehledech je zahrnuto zejména v pracech (Farkač et al. 1998, Strejček 2000, 2001), okrajově pak v práci (Veselý 2002). Faunistický průzkum několika čeledí „Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka“ publikoval Háva (2009, 2014), Háva & Kovařík (2015), Háva & Novák (2015).


Metodika

     Na zkoumaném území byl prováděn individuální sběr čeledi Coccinellidae ve dne a na některých lokalitách i v noci na výbojkové světlo za pomoci běžného entomologického vybavení (síťky, sklepávadla). Do následujícího přehledu byly též zahrnuty exempláře z „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“. Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírkách autorů, není li uvedeno jinak. Zakomponován je také materiál deponovaný ve Středočeském Muzeu v Roztokách u Prahy. Jsou zde připojeny i Appendix 1 - materiál který determinoval RNDr. Ivo Kovář a Appendix 2. - soupis druhů uvedený v práci Trnka (2010).
     Nomenklatura čeleďi Coccinellidae (slunéčkovití) je zpracována podle Nedvěd (2015). Bionomické údaje jsou uvedeny podle Nedvěd (2015).
     Přehled druhů je řazen abecedně.
     Situační schematická mapka území je převzata z Internetové adresy: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU77.htm

Obr. 1. Situační schematická mapka „Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka“.
Fig. 1. Schematic map of the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“.
 

          Zkratky použité v následujícím přehledu nálezů: 

PRÚÚP Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka
RO Přírodní Rezervace Roztocký Háj - Roztoky u Prahy
ÚO Únětice - obec
ex. exemlplář
observ. pozorováno
více ex. více jak 10 exemplářů
JH sbírka, sbíral, Jiří Háva, Únětice, Praha-západ
LE sbírka, sbíral, Ladislav Ernest, Nymburk
LJ sbírka, Luboš John, Praha
MK sbírka, sbíral, Milan Kovařík, Praha
NMP Národní Muzeum, Praha
SMKa sbírka, sbíral, Z.Kačenka, [det. P. Švec] Středočeské Muzeum, Roztoky u Prahy
SMKr sbírka, sbíral, F. Kříž, Středočeské Muzeum, Roztoky u Prahy
VN sbírka, Vladimír Navrátil, Praha

 

Přehled nálezů

Čeleď Coccinellidae
Podčeleď Coccidulinae

Coccidula rufa (Herbst, 1783)

Nálezy: RO: 21.6.1991, 1 ex., MK; PRÚÚP: 29.5.1967, 1 ex., SMKr; 13.7.1973, 1 ex., SMKa; 20.11.1975, 7 ex., SMKa.

Poznámky. Žije na vodních a vlhkomilných rostlinách.

Coccidula scutellata (Herbst, 1783)

Nálezy: ÚO: 29.5.1967, 1 ex., SMKr.

Poznámky. Žije na vodních a vlhkomilných rostlinách.

Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792)

Nálezy: PRÚÚP: 6.5.2014, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na stromech a keřích, živí se pylem, zimuje pod kůrou.

Rhyzobius litura (Fabricius, 1787)

Nálezy: ÚO: 10-14.4.2008, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na suchých stráních, na bylinách, živí se pylem, zimuje pod suchou vegetací.

Podčeleď Coccinellinae

Adalia bipunctata(Linnaeus, 1758)

Nálezy: ÚO: 15-20.4.2007, 2 ex., JH; 29.5.1967, 1 ex., SMKr; PRÚÚP: 22.6.1973, 1 ex., SMKa;31.7.1973, 2 ex., SMKa; 15.8.1973, 1 ex., SMKa; 1.10.1973, 1 ex., SMKa.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije na různých stanovištích, živí se mšicemi, zimuje pod kůrou stromů a v budovách.

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 10-14.4.2008, 1 ex., JH; ÚO: 4-6.7.2008, 1 ex., JH; RO: 20-22.6.2008, JH; 2.6.1973, 1 ex., SMKa; 23.7.1973, 1 ex., SMKa.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije v listnatých lesích, živí se mšicemi, zimuje v opadance.

Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 6.7.1973, 1 ex., SMKa.

Poznámky. Žije v jehličnatých lesích, nejvíce na modřínu a smrku, živí se korovnicemi, zimuje pod kůrou.

Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 15.11.2008, 1 ex., JH; 28-30.6.2009, 1 ex., JH; 1.10.1973, 1 ex., SMKa.

Poznámky. V letech 2008-2015 observ. více ex. Žije v listnatých lesích a v zahradách, živí se mšicemi, merami a larvami mandelinek (Chrysomelidae), zimuje v opadance.

Ceratomegilla undecimnotata (Schneider, 1792)

Nálezy: PRÚÚP: 17-18.7.2008, 2 ex., JH.

Poznámky. Žije na polích a stepních místech, živí se mšicemi, zimuje v trsech trávy, ve skalách, u pat různých keřů.

Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758

Nálezy: PRÚÚP: 23-27.7.2010, 1 ex., JH; 23.7.1973, 5 ex., SMKa; 31.7.1973, 5 ex., SMKa; 13.5.1974, 1 ex., SMKa.

Poznámky. Žije na různých stanovištích, živí se mšicemi, merami a larvami mandelinek (Chrysomelidae), zimuje v opadance a v šiškách.

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

Nálezy: PRÚÚP: 15-20.4.2007, 1 ex., JH; 2.6.1973, 1 ex., SMKa; 23.7.1973, 16 ex., SMKa; 31.7.1973, 10 ex., SMKa; 15.5.1974, 2 ex., SMKa; 3.6.1974, 1 ex, SMKa.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije na různých stanovištích, živí se mšicemi i jiným drobným hmyzem, zimuje na různých stanovištích.

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 15.8.1973, 1 ex., SMKa.

Poznámky. Stepní druh, na loukách a polích, živí se mšicemi, přezimuje v suchém rostlinstvu.

Harmonia axyridis Pallas, 1773

Nálezy: PRÚÚP+ÚO: 16.10.2007, 1 ex., 10.10.2007, 2 ex., 29.10.2007, 1 ex., 20-25.2.2008, 1 ex., 20-22.6.2008, 1 ex., 4-6.7.2008, 2 ex., 7-8.7.2008, 1 ex., 17-18.7.2008, 7 ex., 15.11.2008, 4 ex., JH.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. v mnoha barevných variacích (forma typica, forma succinea, forma spectabilis, forma conspicua). Žije na různých stanovištích, živí se mšicemi, merami, červci a i jiným drobným hmyzem, včetně vajíček a larev jiných druhů slunéček, zimují na různých stanovištích.

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)

Nálezy: PRÚÚP: 20-25.5.2007, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na borovicích a jedlích, živí se mšicemi, zimuje pod kůrou stromů.

Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze, 1777)

Nálezy: PRÚÚP: 25-30.6.2007, 2 ex., JH; ÚO: 7-8.7.2008, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na suchých teplých loukách, polích, živí se mšicemi, přezimuje v suché trávě.

Oenopia conglobata conglobata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 15-20.4.2007, 1 ex., JH; 15.8.1973, 1 ex., SMKa.

Poznámky. Žije ve smíšených lesích v korunách stromů, často na vrbách, živí se mšicemi, zimuje pod kůrou stromů.

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 27.5.2008, 6 ex., JH; ÚO: 15-20.4.2007, 3 ex., JH

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije na různých stanovištích, živí se mšicemi, zimuje v opadance a suché trávě.

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 27.5.2008, 2 ex., JH; ÚO: 15-20.4.2007, 1 ex., JH; 5.6.2008, 4 ex., JH; 13.7.1973, 1 ex., SMKa; 30-31.7.1973, 2 ex., SMKa; 15.8.1973, 2 ex., SMKa; 8.9.1973, 1 ex., SMKa.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije na různých stanovištích, živí se mšicemi, zimuje na vyvýšených místech.

Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: Appendix. 2.

Poznámky. Žije na vlhkých stanovištích na dřevinách, hlavně na olši, živí se mšicemi, merami a pisivkami, zimuje v opadance.

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 27.5.2008, 1 ex., JH; 13.5.1973, 2 ex., SMKa; 14.5.1973, 3 ex., SMKa; 28.5.1973, 2 ex., SMKa; 2.6.1973, 1 ex., SMKa; 18.6.1973, 2 ex., SMKa; 22.6.1973, 5 ex., SMKa; 6.7.1973, 1 ex., SMKa; 11-13.7.1973, 2 ex., SMKa; 30-31.7.1973, 7 ex., SMKa; 15.8.1973, 17 ex., SMKa; 8.9.1973, 6 ex., SMKa; 1.10.1973, 1 ex., SMKa; 14.10.1973, 4 ex., SMKa; 20.4.1974, 2 ex., SMKa; 13.5.1974, 2 ex., SMKa; 28.6.1974, 4 ex., SMKa; 20.11.1975, 2 ex., SMKa; ÚO: 15-20.4.2007, 1 ex., JH; 5.6.2008, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na různých travinách a kvetoucích bylinách, často na zemi, živí se pylem a konidiemi hub, zimuje v trsech trávy.

Podčeleď Epilachninae

Cynegetis impunctata (Linnaeus, 1767)

Nálezy: PRÚÚP: 10-14.4.2008, 5 ex., JH, VN; 16.5.2010, 1 ex., JH; RO: 26.1.1991, 1 ex., MK.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije na širokolistých travách, zimuje v půdě.

Podčeleď Chilocorinae

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 7.7.2007, 1 ex., JH; 9.5.2009, 1 ex., JH; ÚO: 20.5.2008, 1 ex., JH.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije na stromech, na vřesu, živí se červci, zimuje v opadance a v kůře.

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP: 15-20.4.2007, 2 ex., JH.

Poznámky. Žije na stromech i kopřivách, živí se mšicemi a červci, zimuje v opadance a v kůře.

Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777)

Nálezy: PRÚÚP: 13.5.1974, 1 ex., SMKa.

Poznámky. Žije na vřesovištích a stromech.


Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)

Nálezy: PRÚÚP: 9.5.2009, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na suchých a teplých stanovištích, na bylinách, živí se mšicemi ve společnosti mravenců rodu Lasius.

Podčeleď Scymninae

Hyperaspis campestris (Herbst, 1783)

Nálezy: ÚO: 15-20.4.2007, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na dřevinách hlavně na dubech, živí se červci.

Hyperaspis concolor (Suffrian, 1843)

Nálezy: PRÚÚP: 20.5.2014, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na loukách a okrajích lesa, na travách a bylinách.

Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783)

Nálezy: PRÚÚP: 25-28.3.2008, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije na dřevinách, často na břečťanu.

Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll, 1785)

Nálezy: ÚO: 15-20.4.2007, 3 ex., JH; RO: 23.6.1989, 1 ex., MK.

Poznámky. Žije na listnatých stromech a na vlhčích loukách, živí se mšicemi, zimuje pod kůrou, v suché trávě.

Scymnus (Pullus) suturalis Thunberg, 1795

Nálezy: PRÚÚP: 10-14.4.2008, 1 ex., JH; 11.4.2009, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije v lesích, hlavně na borovicích a dubu, živí se mšicemi, zimuje pod kůrou.

Scymnus (s. str.) frontalis (Fabricius, 1787)

Nálezy: OÚ: 23-27.7.2010, 1 ex., JH; 5.5.2015, 1 ex., JH; PRÚÚP: 28-30.6.2009, 1 ex., JH; RO: 3.8.1993, 1 ex., MK.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije na slunných loukách a stráních, na polích na bylinách, živí se mšicemi, zimuje v opadance a pod kůrou.

Scymnus (s. str.) interruptus (Goeze, 1777)

Nálezy: PRÚÚP: 13.6.2007, 1 ex., JH; 10-14.4.2008, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije v lesích a zahradách na listnatých stromech a keřích, živí se mšicemi a červci, zimuje v opadance.

Scymnus (s. str.) nigrinus Kugelann, 1794

Nálezy: PRÚÚP: 5-10.6.2007, 1 ex., JH.

Poznámky. Žije v lesích, hlavně na borovicích, živí se mšicemi, zimuje v opadance a v kůře.

Scymnus (s. str.) rubromaculatus (Goeze, 1777)

Nálezy: ÚO: 20-25.5.2007, 1 ex., JH; 7-8.7.2008, 1 ex., JH; 26-27.7.2008, 1 ex., JH; 1.6.2015, 1 ex., JH; PRÚÚP: 13.6.2007, 1 ex., JH; 5.7.2009, 1 ex., JH; 2.6.1973, 1 ex., SMKa; 8.9.1973, 1 ex., SMKa; 13.5.1974, 2 ex., SMKa; 3.6.1974, 1 ex., SMKa.

Poznámky. V letech 2007-2015 observ. více ex. Žije v lesích, hlavně na listnatých stromech, živí se mšicemi, zimuje v opadance.

Stethorus pusillus (Herbst, 1797)

Nálezy: see Appendix 1.

Poznámky. Žije na listnatých stromech zejména na ovocných stromech, živí se sviluškami.


Souhrn

     V příspěvku je uveden přehled 35 druhů brouků (Coleoptera) čeledi Coccinellidae (slunéčkovití), nalezených nebo pozorovaných v PR Údolí Únětického Potoka a navazujíci PR Roztocký Háj-Tiché Údolí. Jedná se o první soubor faunistických údajů této čeledi ze sledovaného území.


Summary

     The paper gives an overview of 35 species of beetles (Coleoptera) of the family Coccinellidae, found or observed in “Údolí Únětického potoka Natural Reserve” and related “Roztocký Háj-Tiché Údolí Natural Reserve”. This is the first set of faunistic data of this family from the monitored area.


Literatura
 

FARKAČ J., HŮRKA K. & VYTISKOVÁ B. 1998: Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) PR Údolí Únětického potoka v Praze v roce 1998. AOPK ČR, Ms., 15 pp.
HÁVA J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). Bohemia Centralis 29: 101-110. (in Czech, English summary)
HÁVA J. 2014: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“. Results of a faunistic research to the families Ptinidae and Bostrichidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 8: 104-111.
Háva J. & Kovařík M. 2015: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae,
       Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí
       Únětického potoka“. Results of a faunistic research to the families Cleridae,
       Trogossitidae and Lymexylonidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka
        Natural Reserve“. Elateridarium 9: 118-122.
Háva J. & Kovařík M. 2015: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae,  
        Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí
        Únětického potoka“. Results of a faunistic research to the families Cleridae,
        Trogossitidae and Lymexylonidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka
        Natural Reserve“. Elateridarium 9: 118-122.
Háva J. & Novák V. 2015: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Tenebrionidae
        (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a
        faunistic research to the family Tenebrionidae (Coleoptera) of „Údolí
        Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 9: 165-170.
KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. & KOL. 2005: Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.
Nedvěd O. 2015: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe. Praha: Academia, 303 pp. + LXXIX pls.
STREJČEK J. 2000: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Chrysomelidae (s.lato), Bruchidae, Urodonidae. Praha: BI-MAC Studio, 100 pp.
STREJČEK J. 2001: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Anthribidae, Curculionidae (s.lato). Praha: BI-MAC Studio, 138 pp.
ŠPRYŇAR P. 2004: Bibliografický přehled rukopisů o přírodě Prahy uložených na pražském středisku AOPK ČR. (Bibliography of manuscripts dealing with nature of Prague and deposited in the Prague centre of Agency of Nature Protection and Landscape Conservatio ČR.). Natura Pragensis 15: 113-163.
ŠUK V. 1993: Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.
ŠUK V. 2000: PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.
Trnka F. 2010: Přírodovědný inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v
       přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí. Deponováno na Krajském úřadě
       Středočeského kraje v Praze, 32 pp. (in Czech) (nepublikováno).
VESELÝ P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy. Praha: P. Veselý, 167 pp. + CD ROM.
 
 
Appendix 1.

Soupis materiálu determinovaný a poskytnutý panem RNDr. Ivo Kovářem, v abecedním pořadí.
  

rod druh Lokalita rok ex. sběratel coll.
Calvia quatuordecimguttata (L.) Roztoky háj 1961  1 Strejček J. NMPC
Ceratomegilla undecimnotata (Schneider) Roztoky 1948 2 Günther V. NMPC
Cynegetis impunctata (L.) Roztoky u Prahy 1991  1 Lohn L.  
Chilocorus bipustulatus (L.)  Roztoky 1907  1 Klička L. NMPC
Oenopia conglobata (L.)  Roztoky 1944  1 Kavan O. NMPC
Propylea quatuordecimpunctata (L.) Roztoky 1907  1 Klička L. NMPC
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst)  Roztoky 1927  1 Heyrovský L. NMPC
  chrysomeloides (Herbst)  Roztoky 1944  2 Kavan O. NMPC
  chrysomeloides (Herbst)  Roztoky 1944  4 Kavan O. NMPC
  chrysomeloides (Herbst)  Únětice 1976  2 Ernest L. LE
Scymnus frontalis (F.)  Praha-Roztocký háj 1961  14 Hoffer A. NMPC
  rubromaculatus (Goeze)  Únětice 1973  1 Ernest L. LE
  rubromaculatus (Goeze)  Únětice 1974  3 Ernest L. LE
  rubromaculatus (Goeze)  Únětice 1975  4 Ernest L. LE
  rubromaculatus (Goeze)  Roztoky 1962  2 Strejček J. NMPC
  rubromaculatus (Goeze)  Praha-Roztocký háj 1984  2 Strejček J. NMPC
Stethorus pusillus (Herbst)  Roztoky 1961  5 Strejček J. NMPC
  pusillus (Herbst)  Praha-Roztocký háj 1987  1 Strejček J. NMPC
 
 

Appendix 2.

Soupis druhů z RO bez bližších údajů, uvedených v práci Trnka (2010), v abecedním pořadí.

Coccinellidae
     Adalia bipunctata
     Adalia decempunctata
     Calvia quatuordecimguttata
     Coccinella septempunctata
     Harmonia axyridis
     Harmonia quadripunctata
     Propylea quatuordecimpunctata
     Psyllobora vigintiduopunctata
     Scymnus frontalis
     Sospita vigintiguttata
     Tytthaspis sedecimpunctata


 

Obr. 2. Lokalita druhu Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758), PRÚÚP.

 

 

TOPlist