ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 24.01.2017
ELATERIDARIUM ročník 11 (2017)   strany  17-110  (23.02.2017)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 11MB]

 

Saproxylické druhy kovaříků (Coleoptera: Elateridae) na území východních Čech, s přehledem biotopů druhů osídlujících dubové lesy

Review of the saproxylic click-beetles (Coleoptera: Elateridae) in Eastern Bohemia (Czech Republic), with special emphasis on species of the oak forests

Mertlik Josef

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com


Abstract. In this paper, a complete list of records of the saproxylic Elateridae in Eastern Bohemia is given. Altogehter, 38 species have been found in the region: Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835), A. auripes (Reitter, 1895), A. balteatus (Linnaeus, 1758), A. brunnicornis Germar, 1844, Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865), A. cinnabarinus (Eschscholtz, 1829), A. elegantulus (Schönherr, 1817), A. elongatulus (Fabricus, 1787), A. erythrogonus (P. W. Müller, 1821), A. karpathicus (Buysson, 1886), A. nigrinus (Herbst, 1784), A. nigerrimus (Lacordaire, 1835), A. nigroflavus (Goeze, 1777), A. pomonae (Stephens, 1830), A. pomorum (Herbst, 1784), A. rufipennis (Stephens, 1830), A. sanguineus (Linnaeus, 1758), A. sanguinolentus (Schrank, 1776), A. sinuatus Germar, 1844, Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990), B. megerlei (Lacordaire, 1835), Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767), Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763), Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847), Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758), Denticollis interpositus (Roubal, 1941), D. linearis (Linnaeus, 1758), D. rubens Piller & Mitterpacher, 1783, Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774), Elater ferrugineus Linnaeus, 1758, Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835), Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793), Lacon querceus (Herbst, 1784), Melanotus castanipes (Paykull, 1800), M. villosus (Geoffroy, 1785), Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835), Stenagostus rhombeus (A. G. Olivier, 1790), and S. rufus (DeGeer, 1774). Seven species have been probably locally extinct in Eastern Bohemia, i.e. A. melanurus (Mulsant & Guillebeau, 1855), A. praeustus (Fabricius, 1792), A. tristis (Linnaeus, 1758), Lacon lepidopterus (Panzer, 1800), Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821), Megapenthes lugens (W. Redtenbacher, 1842), and Podeonius acuticornis (Germar, 1824). Faunistic maps for all species as well as the brief descriptions of their biotopes and their connections to the certain wood-decay fungi are given. Additionally, I provide here an overview of the biotopes for the species inhabiting the natural oak forests in Eastern Bohemia, with the comments on the potential biotope conservation for the endangered species. A web page photo gallery including 1953 biotope photographs serves as a supplement to this paper.

Key words: Coleoptera, Elateridae, saproxylic species, habitat, protection, management, Europe, Czechia


OBSAH

 

Úvod 18-19
Metodika 19-20
Specializace saproxylických druhů 20-22
Přehled saproxylických druhů 23-33
Nálezová data 34-81
Přehled lokalit v Královéhradeckém kraji 82-88
Přehled lokalit v Pardubickém kraji 89-93
Diskuze a závěr 94-106
Literatura 107-110

 

ÚVOD

     Tato práce je dokončením řady mých článků s ochranářskou tematikou, v nichž jsem zaměřil na inventarizaci přírodně zachovalých východočeských lokalit některých ohrožených druhů brouků a na praktické možnosti ochrany jejich ohrožených biotopů (viz Mertlik 2012).
     Podobně zaměřená je také moje práce z roku 2015, kterou jsem věnoval krušnohorským kovaříkům a dvě práce o ohrožených biotopech slovenských kovaříků z podčeledi Negastriinae (Mertlik 2014a, 2015a).

     V této práci se zabývám východočeskými saproxylickými druhy kovaříků a zvláště pak druhy obývajícími biotopy v dubových lesích. Rozsáhlé vymírání saproxylických druhů se bohužel nevyhnulo ani tomuto regionu a mnohdy zde bylo ještě intenzivnější, než v jiných regionech České republiky. Rozsáhlá zemědělská a lesnická činnost spojená s melioracemi mokřadů, pramenišť a regulacemi vodních toků vykonala své neblahé dílo. O zbytek mrtvého dřeva se postarali obyvatelé chatařských osad, které byly vybudovány ve druhé polovině minulého století mnohdy v nejzachovalejších částech krajiny. Nejvíce zde byly postiženy biotopy padlých kmenů a jejich pahýlů, o něco méně pak biotopy stojících kmenů.
     Východočeské listnaté lesy sice stojí poněkud stranou zájmu aktivní ochranářské veřejnosti, na rozdíl třeba od slavnějších lesních komplexů typu jihomoravské obory Soutok, obora Kralice nebo obora Lány, ale i zde se dochovaly listnaté lesy jako biotopy hostící četné druhy saproxylického hmyzu. Osídlené staré stromy, zejména duby, zde najdeme na území několika doposud provozovaných i již zaniklých loveckých obor a bažantnic či zámeckých parků. Nachází se zde i několik pozoruhodných alejí a také se nám zde dochoval jeden unikátní suťový les v podhůří Železných hor (Strádovské peklo).
     Uvádím zde přehled všech navštívených lokalit v zónách výskytu dubů, viz kapitoly Přehled lokalit v Královéhradeckém kraji a Přehled lokalit v Pardubickém kraji. U přírodně zachovalejších biotopů popisuji možnosti jejich ochrany. Vyhledáváním lokalit jsem se zabýval v rámci svého soukromého programu faunistického mapování druhů čeledi Elateridae (Mertlik 2007a).

Mapa krajů České republiky z vyznačením území Královéhradeckého a Pardubického kraje

     Pro lepší orientaci v problematice saproxylických druhů kovaříků zde uvádím přehled nálezů všech známých východočeských saproxylických druhů, viz kapitola Nálezová data. Jsou zde uvedeny druhy osidlující biotopy listnatých a smíšených lesů nížin a pahorkatin i druhy podhorské a horské, osídlující biotopy smíšených a jehličnatých lesů. Celkem se jedná o 38 zjištěných druhů. Tito kovaříci osídlují většinu typů lesních biotopů a podle jejich ekologických požadavků je lze rozdělit do několika skupin (Mertlik 2007b: 125 a 2015b: 114). Toto rozdělení umožňuje lépe pochopit celý rozsah devastace biotopů saproxylických druhů, viz kapitola Specializace saproxylických druhů.
     U všech druhů jsou připojeny faunistické mapky jejich rozšíření na území východních Čech a stručný popis jejich biotopů, viz kapitola Přehled saproxylických druhů.
     Faunistické mapy jednotlivých druhů čeledi Elateridae s jejich celkovým rozšířením na území České republiky a Slovenska, fotografie druhů a jejich biotopů jsou k dispozici v internetové fotogalerii na adrese http://www.elateridae.com – viz kapitola Metodika.
     Rovněž zde uvádím sedm saproxylických druhů kovaříků, kteří vzhledem ke svému celkovému rozšíření na území východních Čech pravděpodobně žili, ale v důsledku lidských aktivit buď vyhynuli ještě v dobách před příchodem prvních entomologů, nebo zde přežívají pod hranicí postřehnutelnosti, viz recentní nález druhu Ampedus elegantulus v Hradci Králové.
 

METODIKA

     V kapitole Přehled saproxylických druhů jsou malé faunistické mapy zobrazující výskyt jednotlivých druhů na území východních Čech (Královéhradeckého a Pardubického kraje). Pro číslování čtverců byla použita vzestupná čísla v souladu s čísly faunistických čtverců, vycházejících z prací Nováka (1989) a Zeleného (1972).
     Červený čtverec znamená výskyt druhu zaznamenaný ve faunistickém čtverci do roku 1980, zelený čtverec pak od roku 1980 do současnosti.
     K faunistickým mapám jsou připojeny komentáře se stručnými popisy biotopů jednotlivých druhů a s popisy antropogenních vlivů, které je ohrožují nebo které vedly k regionálnímu vyhubení některých druhů (např. současné lesní hospodářství).

     Faunistické mapy druhů pro území České republiky a Slovenska jsou k dispozici na adrese www.elateridae.com Přístup je kliknutím na odkaz: http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15, zde kliknete na „Expand All“ a zobrazí se vám přehled studovaných čeledí s jejich podčeleděmi a jednotlivými rody. Zde kliknete na rod, který vás zajímá a objeví se vám přehled všech druhů rodu. Ve sloupci vlevo je odkaz na fotografii imaga (= jméno druhu), ve sloupci vpravo je odkaz na jeho faunistickou mapu.
     Tyto velké faunistické mapy se odlišují od malých faunistických map východních Čech tím, že u nich červený čtverec znamená výskyt druhu ve faunistickém čtverci do roku 1950, zelený čtverec pak od roku 1950 do současnosti.
     K tomu je na www.elateridae.com k dispozici internetová fotogalerie s fotografiemi biotopů jednotlivých druhů. Do vyhledávače na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php zadáte jméno druhu, např. „Ampedus aethiops“. Fotografie biotopů jsou průběžně doplňovány podle postupně zpracovávaných druhů, proto jich u některých doposud nezpracovaných druhů může být menší množství (ze 43 000 doposud pořízených fotografií je k dnešnímu datu zpracováno 12 600).

     V kapitole Faunistická data jsou použity standardní zkratky. Pro číslování lokalit byla použita vzestupná čísla v souladu s čísly faunistických čtverců, vycházejících z prací Novák (1989) a Zelený (1972). Červené čtverce ve faunistických mapách byly použity pro nálezy učiněné do roku 1950, zelené čtverce pro nálezy od roku 1950 do současnosti.
     Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář(e); leg. – sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed); revid. – revidoval (examined) a značka * – označujíci druhy regionálně vyhynulé.
     Zkratky muzejních sbírek: Slovenské národní muzeum v Bratislavě (SNM Bratislava coll.), Moravské zemské muzeum v Brně (MZM Brno coll.), Muzeum východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK coll.), Entomologické oddělení Národního Muzea v Praze (NM Praha coll.), Jihomoravské muzeum ve Znojmě (JMM Znojmo coll.)..
     Entomologové: Milan Boukal (Pardubice), Milan Brabec (Praha), Petr Brůha (Ústí nad Labem), Petr Čížek (Žamberk), Richard Čtvrtečka (Liberec), Ladislav David (Hradec Králové), Václav Dušánek (Zábřeh), Miloš Dušek (Hradec Králové), Martin Fiala (Trutnov), Jan Fremuth (Hradec Králové), Alois Hamet (Hradec Králové), Jiří Háva (Praha), Klára Hoffmannová (Praha), Kamil Holý (Praha), Jakub Horák (Sruby), Ladislav Hradecký (Blatná), Vladimír Hron (Chrudim), Radek Ján (Jindřichův Hradec), Jaroslav Jelínek (Chlomek), Ivo Jeniš (Náklo), Vojtěch Jiříček (Prostějov), Martin Just (Trutnov), † Vladimír Kalík (Padrubice), Jiří Klouček (Pardubice), František Kocourek (Praha), Libor Koloničný (Ostrava), Tomáš Kopecký (Jablonné nad Orlicí), Josef Kovář (Lipnice nad Sázavou), Jiří Krátký (Hradec Králové), Stanislav Krejčík (Ruda), Jan Kritzbach (Jevíčko), Vítězslav Kubáň (Šlapanice), Vladimír Kubík (Chlumec nad Cidlinou), Marek Mantič (Hlučín), Marion Mantič (Hlučín), Miroslav Mikát (Hradec Králové), Roman Mlejnek (Blansko), Josef Moravec (Vrdy), David Navrátil (Litomyšl),Vladimír Novák (Brandýs nad Labem), Filip Pavel (Vysoká nad Labem), Jan Pavlíček (Opočno), Jan Pelikán (Hradec Králové), Jiří Plecháč (Pecka), Tomáš Popelka (Hradec Králové), † Jaroslav Prouza (Hradec Králové), Milan Průša (Železný Brod), Jaroslav Resl (Nové Město nad Metují), Lukáš Roudný (Třebechovice pod Orebem), Tomáš Růžička (Praha), Jaroslav Ryšánek (Kolín), Martin Samek (Předměřice nad Labem), Lukáš Sekerka (Praha), Jan Schneider (Praha), Jan Sobota (Hradec Králové), Ivan Smatana (Košice), Tomáš Staněk (Hradec Králové), Jaromír Strejček (Praha), Adam Šíma (Praha), Martin Škorpík (Znojmo), Jan Šorf (Jičín), Vladimír Tichý (Třeboň), Tomáš Třešňák (Chotěboř), Radek Udržal (Pardubice), Zdeněk Vancl (Nové Město nad Metují, Petr Včelička (Praha), Jaroslav Velc (Kladno), Jaroslav Větrovec (Hradec Králové), Pavel Vonička (Liberec), Svatoslav Vrabec (Vrchlabí), Vladimír Vrabec (Kolín), David Webr (Praha), Bořivoj Zbuzek (Praha) a Vladimír Zieris (Pardubice).
     Seznamy sbírek a determinovaného materiálu (SZ), které mi poskytli kolegové, jsou v přehledu nálezů uvedeny následujícím způsobem: seznam Ladislava Ernesta (Nymburk) z roku 2007 – (SZ Ernest 2007), seznam Františka Houšky (České Budějovice) z roku 2008 – (SZ Houška 2008), seznam Radka Jána (Jindřichův Hradec) z roku 2014 – (SZ Ján 2014), seznam Jana Pavlíčka (Opočno) z roku 2001 – (SZ Pavlíček 2001), seznam Aloise Reitera (Znojmo) z roku 2004 – (SZ Reiter 2004), seznam Jaromíra Strejčka (Praha) z roku 2012 – (SZ Strejček 2012), seznam Richarda Szopy (Bystřice nad Olší) r roku 2006 – (SZ Szopa 2006), seznam Petra Viktory (Kutná Hora) z roku 2006 – (SZ Viktora 2006), seznamy Bořivoje Zbuzka (Praha) z let 2005-07, 09-11 a 13 – (SZ Zbuzek 2005-2013) a seznam Miroslava Zúbera (Kosmonosy) z roku 2014 – (SZ Zúber 2014).

     V kapitolách Přehled lokalit Královéhradeckého kraje a Přehled lokalit Pardubického kraje jsou lokality v rámci jednotlivých krajů seřazeny také podle vzestupných čísel v souladu s čísly faunistických čtverců (Novák 1989, Zelený 1972.
     Lokality jsou uvedeny v katastru příslušné obce a jsou-li vedeny jako zvláště chráněné území (ZCHÚ), je to u nich uvedeno formou standardní zkratky (PP, NPP nebo PR). Pod názvem je uveden odkaz na letecký snímek na stránkách Mapy.cz , zeměpisné souřadnice (GPS) a odkaz na fotografie lokalit uložené v internetové fotogalerii na stránkách www.elateridae.com např.: „Fotogalerie (vyhledávač: Humprecht) – 18 obr.“. Fotografie (18 obrázků) se zobrazí tak, že si do vyhledávače http://www.elateridae.com/galerie/search.php zadáte jako klíčové slova jméno lokality uvedené v textu, viz např.: "Humprecht", poté kliknete na "hledej" a objeví se vám tabule s náhledy fotografií. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi (kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli). Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost.
     Pro lokality Královéhradeckého kraje je k dispozici 710 fotografií, pro lokality Pardubického kraje je to 1243 fotografií.
     Na konci jednotlivých odstavců věnovaných jednotlivým lokalitám je uveden přehled nalezených saproxylobiontů (saproxylických druhů) a případné odkazy na jejich publikované nálezy.
 

SPECIALIZACE SAPROXYLICKÝCH DRUHŮ

     Biotopy saproxylických kovaříků popsali bratři Huslerovi (1940), Burakowski (1985), Schimmel (1989), Martin (1989), Čechovský (1990), Delnate et al. (2011) a Gouix et al. (2012).
     Pro území České republiky je podrobně zpracováno rozšíření a biotopy u pěti druhů saproxylických druhů: Cardiophorus gramineus (Mertlik 2011), Crepidophorus mutilatus (Mertlik 2014b), Limoniscus violaceus (Čížek et al. 2015), Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Mertlik 2016).
     Další druhy známé z území ČR budou zpracovány v následujících letech (viz Mertlik 2007a).

     Vývojové typy a trofické vztahy larev. Většina druhů saproxylických kovaříků se vyvíjí v trouchnivém dřevě osídleném bakteriemi a dřevními houbami v různých částech stojících nebo padlých kmenů a jejich pahýlech. Několik dalších druhů se vyvíjí ve vlhké směsi pilinek, exkrementů a mrtvých hmyzích těl uložených na dně dutin stojících stromů, několik druhů se vyvíjí v kůře živých stromů. Průběh osídlování odumírajícího dřeva saproxylickými organismy popisují srozumitelným způsobem autoři Škorpík (1999) a Krása (2015).

     A – larvy kovaříků, které se vyvíjí v trouchnivém dřevě, získávají potravu tak, že kusadly vykousnou a stlačí kousek dřeva, čímž z něj vytlačí tekutinu, kterou pak vysají. Při četných pitvách střev larev této skupiny kovaříků nebyly nalezeny žádné kousky dřeva (jako např. ve střevech larev tesaříků), ale vždy v nich byla jen tmavohnědá tekutina (Čerepanov 1957). U mnoha druhů jsem pozoroval nepřerušený požerek larvy, vedoucí trouchnivým dřevem od počátku žíru až po kukelní kolébku. Tyto požerky byly dlouhé třicet až padesáti centimetrů. U druhů, žijících ve velmi vlhkém dřevě (např. Ampedus auripes, A. pomorum nebo A. pomonae), jsem pravidelně pozoroval skupinové zimování larev.
     Za příznivých podmínek dokončí larvy svůj vývoj bez přijímání jakéhokoliv jiného druhu potravy. Ale v případě nepříznivých změn jejich biotopů (nedostatek vhodného dřeva nebo jeho vysychání) jsou larvy schopné změnit druh přijímané potravy a stávají se karnivorními nebo nekrofágními. V případě domácích chovů se u nich objevuje také kanibalismus.
     Vlivem lesního hospodářství bývá na lokalitě již tak malé množství vhodného dřeva, že samičky nakladou vejce do míst, která již nezaručují bezproblémový vývoj larev. Ty pak musí přežít v blízkosti larev jiných druhů saproxylického hmyzu. Pozorování larev kovaříků na takových místech pak vede ke vzniku různých teorií o jejich potravních vztazích.
     Například Čechovský (1990) pozoroval larvy kovaříka Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) v trouchnivém dřevě společně s larvami roháčků Aesalus scarabaeoides a proto předpokládal, že se larvy A. quadrisignatus živí larvami roháčků. Abych mohl vyvrátit tuto a jiné podobné teorie o přirozené karnivornosti larev kovaříků této skupiny, tak jsem uskutečnil inventarizaci lokalit několika druhů saproxylických brouků z jiných čeledí, o nichž různí autoři uvažovali jako o přirozené složce potravy kovaříků (Mertlik 2011). Když si porovnáme současné mapy výskytu druhů Aesalus scarabaeoides a Ampedus quadrisignatus, tak je jasné, že larvy roháčků mohou být pouze náhodnou potravou larev A. quadrisignatus.
     Na základě výše uvedených poznatků je zřejmé, že larvy této skupiny kovaříků jsou vázány svým způsobem života na trouchnivé dřevo osídlené bakteriemi a dřevními houbami. Některé vzácnější druhy mohou být specializovány na prostředí vytvořené jedním druhem houby, některé hojnější druhy zřejmě mohou osídlovat prostředí vytvořené několika druhy nějakým způsobem příbuzných druhů hub.
 

     B – potravní vztahy larev kovaříků osídlující směs drobného dřeva, exkrementů a zbytků mrtvých těl na dnech dutin také nejsou přesně známy. Vzhledem ke složení obsahu dutiny se mohou živit hnijícími rostlinnými zbytky, mohou být nekrofágní i karnivorní. Stejně jako u druhů žijících v trouchnivém dřevě se také u dutinových druhů může výrazně měnit složení jejich potravy v případě nepříznivých změn jejich biotopu (vysychání dutiny). Může se u nich projevit i kanibalismus, známý hlavně z jejich domácích chovů.
     Neznámé potravní vztahy jsou např. u kovaříka Brachygonus dubius, který osídluje dutiny s páchníky hnědými. Při porovnání faunistických map páchníků a druhu B. dubius je vidět obrovský nepoměr v počtu osídlených lokalit. Z toho vyplývá že B. dubius sice osídluje dutiny vytvořené žírem larev páchníků, ale není závislý na konzumaci jeho larev.
     Kovařík Elater ferrugineus je schopný osídlit dutiny přízemní i dutiny ve vyšších partiích kmenů i v jeho silnějších větvích. Je to dravý druh, který je schopný napadnout larvy páchníků a zlatohlávků. Ale z domácích chovů jsou známy případy, kdy jeho larvy dokončily svůj vývoj i bez přísunu viditelné živočišné potravy.
 

     C – potravní vztahy larev kortikolních druhů také nejsou známy. Byly nalezeny v kůře, zpravidla více či méně porostlé mechem, ve společnosti různých druhů hmyzu, např. červotočů (Anobidae), kůrovců (Scolytidae), tesaříků (Cerambycidae), či větevníčků (Anthribidae). Ale často byly nalezeny v kůře stromů samy, bez viditelné přítomnosti dalších druhů hmyzu.

     Dřevní houby. Ukazuje se, že jednotlivé druhy dřevních hub mají pro saproxylické druhy kovaříků mnohem větší význam, než se až doposud předpokládalo. Dřevo ke svému růstu využívá široké spektrum hub. Uvádí se asi 1500 druhů hub, z nichž některé napadají ještě živé stromy a tyto stromy buď stimulují k dalšímu růstu, nebo je různou měrou oslabují, zatímco jiné houby kolonizují teprve tlející dřevo. Každá houba osídluje určitou část kmene. Některé houby napadají dřevo kořenů, některé napadají dřevo nadzemní části stojících kmenů a jejich větví, jiné se specializují na dřevo padlých kmenů a jejich větví. Různé aspekty dekompozice dřeva popisuje Jankovský (1999).
     Ve srovnání s jehličnany je druhové spektrum dřevních hub, které rozkládají dřevní hmotu listnáčů podstatně bohatší. Zatímco na primární infekci dřevní hmoty jednoho kmene smrku se hlavní měrou podílí zhruba 2 – 5 druhů hub, na kmeni padlého buku je možno najít bez problémů 30 druhů hub (Jankovský 1999).
     Dřevní houby se dále dělí do dvou základních skupin, na houby bílého tlení a na houby hnědého (červeného) tlení. Pro biotopy osídlené houbami bílého tlení jsou typičtí např. kovaříci Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus, Megapenthes lugens a Crepidophorus mutilatus. Pro biotopy osídlené houbami hnědého tlení jsou typičtí např. kovaříci Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, Cardiophorus gramineus a Lacon querceus. Podobně specializované vazby na houby bílého a hnědého tlení mají také druhy ze čtvrté skupiny (viz níže).
     V současnosti je možné rozlišit biotopy jednotlivých druhů kovaříků podle zbarvení trouchnivého dřeva a jeho vůně, podle stupně jeho rozkladu a podle toho, ve které části kmene se trouchnivé dřevo nachází. Problém je určení konkrétního druhu dřevní houby, protože houby jsou určitelné jen podle svých plodnic. I když někdy rostou na povrchu dřeva osídleného kovaříky nějaké plodnice, tak je problém zjistit, ke kterému druhu mycelia plodnice patří.
 

     Rozdělení biotopů saproxylických kovaříků do pěti skupin. Tito kovaříci osídlují většinu typů lesních biotopů a lze je rozdělit do několika skupin (viz Mertlik 2007c: 125 a 2015b: 104). V následujícím přehledu je uvedeno 38 druhů saproxylických kovaříků, známých z území východních Čech a sedm druhů tzv. regionálně vyhynulých*.
     Požadavky na typ biotopu jsou u většiny z níže uvedených druhů kovaříků v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím, tj. odstraňováním starších a dutých kmenů, odstraňováním padlých kmenů, holosečným hospodářstvím, výsadbou introdukovaných dřevin, odvodňováním pramenných oblastí nebo zamezením obnovy zbývajících biotopů (např. ponecháváním starých osídlených stromů nebo padlých kmenů na pouhé dožití bez zabezpečení kontinuální obnovy biotopů).

     První skupina – druhy osídlující trouchnivé dřevo středové části stojících kmenů a stěn dutin: Ampedus brunnicornis, Ampedus cardinalis, Lacon querceus a Podeonius acuticornis*.
     Tyto druhy lze najít také na zemi v čerstvě odlomených částech kmenů, kde za příznivých podmínek dokončí svůj vývoj. Jinak tyto biotopy nevyhledávají.
     Požadavky na tento typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím.
Druhá skupina – druhy osídlující trouchnivé dřevo v dutinách kmenů a silnějších větví stojících stromů: Brachygonus megerlei, Crepidophorus mutilatus, Megapenthes lugens* a Procraerus tibialis.
     Dva druhy, B. megerlei a P. tibialis mohou osídlit i trouchnivé dřevo v povrchové vrstvě na obvodu stojících kmenů.
     Požadavky na tento typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím.

     Poznámka: První a druhý typ biotopu vznikají činností obligátně parazitických dřevních hub (obligátní nekrotrofové). Tyto dřevní houby jsou úzce vázány na živé hostitele, ačkoliv využívají pouze lignocelulózy neživých buněk jádrového dřeva. K hostiteli se chovají šetrně a významně jej nepoškozují, ačkoliv celá středová část kmene je vyhnilá. V pokročilejších fázích se může vytvářet i dutina. Bělová část zůstává dostatečně široká, takže vytváří trubkový profil. Ten, za předpokladu, že není narušen jiným činitelem, je mechanicky vysoce odolný. Díky aktivitě dřevních hub je do prostředí uvolňována řada živin, které jsou využitelné hostitelem a mohou stimulovat jeho růst (Jankovský 1999). Výsledným produktem aktivity této skupiny hub jsou biotopy pro druhy ze třetí skupiny.
     Výjimku zřejmě tvoří biotop druhu Lacon querceus, který zřejmě vzniká činností fakultativně parazitických dřevokazných hub (fakultativní nekrotrofové). Tyto houby jsou schopné infikovat živé hostitele a jejich aktivita neustává ani po odumření hostitele. Vesměs však infikují pouze stojící živé stromy skrze místa poranění. Dřevní hmota je rozkládána ve velkém objemu v celém průřezu kmene. Houby výrazně urychlují rozpad kmenů a dekompozici dřeva. Vůči hostiteli je agresivní postup hnědé hniloby sírovce žlutooranžového Laetioporus sulphureus (Bull. et Fr.) Murr. (Jankovský 1999).

     Třetí skupina – druhy osídlující vlhkou směs pilinek, exkrementů a mrtvých hmyzích těl na dně dutin kmenů stojících stromů: Brachygonus dubius, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus* a Cardiophorus gramineus, který osídluje směs rozpadlého trouchu a bloků uvolněného suššího trouchnivého dřeva napadaného na dno dutin.
     Požadavky na tento typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím

     Čtvrtá skupina – druhy které se vyvíjejí pod kůrou a v trouchnivém dřevě ležících kmenů, pahýlů (pařezů) nebo silnějších větví: Ampedus aethiops, A. auripes A. balteatus, A. cinnabarinus, A. elegantulus, A. elongatulus, A. erythrogonus, A. karpathicus, A. melanurus*, A. nigrinus, A. nigerrimus, A. nigroflavus, A. pomonae, A. pomorum, A. praeustus*, A. rufipennis, A. sanguineus, A. sanguinolentus, A. sinuatus, A. tristis*, Danosoma fasciata, Denticollis interpositus, D. linearis, D. rubens, Diacanthous undulatus, Lacon lepidopterus*, Melanotus castanipes, M. villosus, Stenagostus rhombeus a S. rufus.
     Některé druhy jsou schopné osídlit trouchnivé dřevo v otevřených dutinách stojících kmenů nebo jejich větví, jenž je vystavené vodním srážkám, např. Stenagostus rhombeus a M. villosus (viz druhá skupina).
     Zhruba polovina druhů ze čtvrté skupiny dokáže osídlit biotopy v hospodářsky využívaných lesích. Jsou to Ampedus aethiops, A. balteatus, A. nigrinus, A. elongatulus, A. erythrogonus, A. pomorum, A. sanguineus, A. sanguinolentus, A. sinuatus, Denticollis linearis, Melanotus castanipes, M. villosus a Stenagostus rufus.
     Druhy, jejichž požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím jsou: Ampedus auripes, A. cinnabarinus, A. karpathicus, A. melanurus*, A. nigerrimus, A. nigroflavus, A. pomonae, A. rufipennis, A. tristis*, Danosoma fasciata, Denticollis interpositus, D. rubens, Diacanthous undulatus, Lacon lepidopterus* a Stenagostus rhombeus.

     Poznámka: Čtvrtý typ biotopu vzniká činností saprofytických dřevních hub. Tyto dřevní houby primárně infikují padlé kmeny, odumřelé větve, příležitostně pronikají skrze poraněná místa i do dosud živých kmenů (Jankovský 1999). Těchto hub je rovněž velké množství druhů a je zřejmé, že každý druh saproxylického kovaříka je vázán na určitý druh (druhy) těchto hub.

     Pátá skupina – druhy, které osídlují narušenou kůru stojících kmenů: Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus.
     Druh H. inunctus se vyvíjí také v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva stojících kmenů, pahýlů i pařezů (viz druhy čtvrté skupina). Kůra zřejmě není jeho primární typ biotopu a proto je mnohem vzácnější než C. bipustulatus (viz Mertlik 2016).
     V kůře stojících kmenů lze občas nalézt také druhy Denticollis linearis a Stenagostus rhombeus.
 

Přehled saproxylických druhů

 

Obr.1 Obr.2
Obr.3 Obr.4
Obr.5 Obr.6
Obr.7 Obr.8

     Ampedus aethiops (obr. 1) – horský druh klimaxových smrčin s přirozeným výskytem v inverzních údolích (Adršpach). Jeho výskyt zaznamenaný v nižších polohách je náhodný a dodnes není uspokojivým způsobem vysvětlen. Vývoj prodělává v silně osluněném trouchnivém dřevě padlých smrků a jejich pahýlů (pařezů).
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy včetně ploch po holosečné těžbě.

     Ampedus auripes (obr. 2) – horský druh horní hranice klimaxových smrčin a kleče. Vývoj prodělává v padlých kmenech a pahýlech (pařezech) smrků a borovice kleče (Vysoké Tatry, Kriváň), v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva zpravidla porostlého mechem. Vyhledává vlhčí lokality, zejména vrcholová lesní prameniště, na lokalitách často společně s Denticollis interpositus a Diacanthous undulatus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím Ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů, vysušováním pramenných oblastí a holosečnými těžbami.

     Ampedus balteatus (obr. 3) – široce rozšířený druh známý od nížin do horských oblastí. Preferuje sušší biotopy. Vývoj prodělává v silně osluněném a sušším trouchnivém dřevě borovic a smrků, stačí mu i menší zbytky trouchnivého dřeva a pařezy. Larvy žijí také pod úrovní země v kůře borovic stojících kmenů a také v lesní půdě v okolí trouchnivých pařezů. Pravidelně nalézán také v otevřených dutinách starých dubů v sušším trouchnivém dřevě na úrovni země.
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy i jehličnaté monokultury, včetně ploch po holosečné těžbě.

     Ampedus brunnicornis (obr. 4) – druh nižších poloh a pahorkatin. Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě dutin kmenů dubů, vzácněji lip, jasanů a topolů. Preferuje trouchnivé dřevo v nižších partiích kmene a silných kořenů. V nižších partiích kmenů je často nalézán ve společnosti dalších dutinových druhů Ampedus cardinalis a Lacon querceus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen likvidací starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství.

     Ampedus cardinalis (obr. 5) – druh nižších poloh a pahorkatin. Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě dutin stojících dubů, vzácněji lip, jasanů, topolů, hrušní a kaštanovníků. Osídluje trouchnivé dřevo od nižších partií kmenů až po horní dutiny vzniklé po odlomení větví. V nižších partiích kmenů často nalézán ve společnosti dalších dutinových druhů Ampedus brunnicornis a Lacon querceus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen likvidací starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství.

     Ampedus cinnabarinus (obr. 6) – druh známý z přírodně zachovalých lokalit od nižších poloh až po bukové horské lesy, kde bývá četnější. V nížinách a pahorkatinách osídluje povrchové vrstvy trouchnivého dřeva větších padlých kmenů a pahýlů (pařezů) dubů, ve vyšších polohách se vyvíjí v trouchnivém dřevě buků. Někdy nalézán ve společnosti druhu Ampedus rufipennis.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů a přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury).

     Ampedus elegantulus (obr. 7) – druh známý z nižších poloh a pahorkatin, zaznamenán lokální výskyt v jedlových horských lesích. V nížinách osídluje vlhký trouch v dutinách hlavatých vrb i jiných listnatých dřevin (topol, dub, jasan) nebo zastíněné padlé trouchnivé kmeny listnatých dřevin, vzácněji v zastíněných suťových lesích pahorkatin. Pozoruhodný je jeho ostrůvkovitý výskyt v pralesních formacích jedlových horských lesů (Beskydy, Mionší).
J     eho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů a přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství.

     Ampedus elongatulus (obr. 8) – druh známý z nižších poloh a teplejších oblastí pahorkatin. Vývoj prodělává podobně jako Ampedus balteatus v sušším osluněném trouchnivém dřevě listnatých stromů a borovic rostoucích na písčitém či sprašovém podkladě, také v osluněných suťových lesích. Larvě postačuje k vývoji velmi malé množství trouchnivého dřeva.
     Osídluje i ovocné sady a hospodářsky využívané lesy (borové plantáže) včetně ploch po holosečné těžbě.

Obr.9 Obr.10
Obr.11 Obr.12
Obr.13 Obr.14
Obr.15 Obr.16

     Ampedus erythrogonus (obr. 9) – druh známý z horských a podhorských smrkových a jedlových lesů, vzácněji i na chladnějších lokalitách v nižších polohách (Týniště, Ratibořice). Vývoj prodělává v zastíněném vlhkém trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů) převážně jedlí a smrků, v nižších polohách dubů. Někdy nalézán ve společnosti druhu Ampedus nigrinus.
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy (jehličnaté monokultury), ale nevyhovují mu osluněná místa po holosečné těžbě.

     Ampedus karpathicus (obr. 10) – druh známý z horských oblastí s výskytem přirozených jedlových a smrkových porostů. Vývoj prodělává v povrchových vrstvách silně osluněného dřeva v padlých silnějších kmenech a jejich pahýlech (pařezích). Někdy nalézán ve společnosti druhů Danosoma fasciata nebo Lacon lepidopterus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím (monokultury). Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů.

     Ampedus nigerrimus (obr. 11) – druh známý z celého areálu výskytu dubových lesů, od nížin až do podhorských oblastí. Vyvíjí se ve vlhkém trouchnivém dřevě rozpadajících se kmenů a pahýlů (pařezů) dubů, vzácněji habrů a jasanů. V Moravském krasu nalezen také v trouchnivém dřevě padlých kmenů jedlí. Na soutoku Moravy a Dyje (Ranšpurk) nalezen v trouchnivém dřevě na dně dutiny dubu.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů a přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury).

     Ampedus nigrinus (obr. 12) – druh známý z horských a podhorských smrkových a jedlových lesů, řidčeji i na chladnějších lokalitách nižších poloh. Vývoj prodělává v zastíněném vlhkém trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů) převážně jedlí a smrků, v nižších polohách dubů. Někdy nalézán ve společnosti druhu Ampedus erythrogonus.
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy (jehličnaté monokultury).

     Ampedus nigroflavus (obr. 13) – druh známý z lužních lesů, vrbových porostů a topolových alejí, v pahorkatinách a v podhůří také v bucích, habrech a lípách. Nalezen také v dubech, třešních, ořešácích a jabloních. Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě vyšších partií kmenů, pahýlů po odlomených větvích a v rozlomených větvích. Často nalézán také na zemi v odlomeném trouchnivém dřevě.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). V nižších polohách je ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů.

     Ampedus pomonae (obr. 14) – vlhkomilný druh známý od nížin až do podhorských oblastí. Vyvíjí se ve vlhkém trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů listnatých i jehličnatých dřevin na březích meandrujících vodních toků, rybníků a rašelinišť. Vlhkomilný druh schopný vývoje v trouchnivém dřevě i když je část roku pod vodní hladinou.
     Ohrožen regulacemi vodních toků, melioracemi a odstraňováním padlých kmenů a pahýlů.

     Ampedus pomorum (obr. 15) – druh známý od nížin až do horských oblastí. Osídluje lužní lesy, pobřežní porosty, lesy pahorkatin a v horských lesích dosahuje až do pásma klimaxových smrčin. Vyvíjí se v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů) listnatých i jehličnatých dřevin.
     Osídluje také hospodářsky využívané lesy i monokultury, ale nevyhovují mu osluněná místa po holosečné těžbě. Ohrožen odstraňováním padlých kmenů a frézováním pařezů.

     Ampedus rufipennis (obr. 16) – druh známý z lužních lesů i suťových lesů pahorkatin. Vyvíjí se v listnatých dřevinách (dub, buk, lípa, jasan, habr, topol, bříza) v povrchové vrstvě vlhkého trouchnivého dřeva stojících kmenů, padlých kmenů a jejich pahýlů (pařezů). Někdy nalézán ve společnosti druhu Ampedus cinnabarinus a Denticollis rubens.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů (chatařské oblasti) a přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury).
 

Obr.17 Obr.18
Obr.19 Obr.20
Obr.21 Obr.22
Obr.23 Obr.24

     Ampedus sanguineus (obr. 17) – druh známý z jehličnatých lesů nížin, pahorkatin a podhorských jedlových lesů. Vyvíjí se v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů) borovic, jedlí a smrků, vzácněji dubů.
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy (jehličnaté monokultury), ale nevyhovují mu osluněná místa po holosečné těžbě.

     Ampedus sanguinolentus (obr. 18) – druh známý z nížin a říčních údolí, kterými jde až do podhůří. Vyvíjí se v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva listnatých stromů (vrba, topol, dub, lípa a buk). Osídluje trouchnivé dřevo pod kůrou stojících, vzácněji i padlých kmenů a pahýlů (pařezů).
     Je ohrožen přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). Díky své schopnosti osídlovat skryté plochy trouchnivého dřeva pod kůrou stojících kmenů přežívá v listnatých monokulturách.

     Ampedus sinuatus (obr. 19) – teplomilný druh známý z nížin a osluněných suťových lesů pahorkatin. Vyvíjí se pod úrovní země v trouchnivém dřevě kořenů.
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy (borové plantáže) včetně ploch po holosečné těžbě.

     Brachygonus dubius (obr. 20) – druh známý ze starých listnatých lesů nížin a pahorkatin. Vyvíjí se v dutinách osídlených páchníky hnědými (Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845), často ve společnosti kovaříka Elater ferrugineus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství.

     Brachygonus megerlei (obr. 21) – druh je známý z listnatých lesů nížin a suťových lesů pahorkatin, z pobřežních porostů a starých stromořadí v extravilánech měst. Vývoj prodělává v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva pod kůrou stojících kmenů, v pahýlech větví nebo ve stěnách dutin po odlomených větvích, vzniklých činností larev zlatohlávka Protaetia aeruginosa (Drury, 1770). V trouchnivém dřevě pod kůrou a v pahýlech větví byl nalezen ve společnosti Ampedus nigroflavus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). V nižších polohách je ohrožený likvidacemi alejí a pobřežních porostů.

     Calambus bipustulatus (obr. 22) – druh známý z listnatých lesů nížin a pahorkatin, do vyšších poloh proniká pobřežními porosty říčních údolí. Vývoj prodělává v kůře stojících kmenů listnatých stromů a jejich silnějších větvích (dub, lípa, vrba, olše, javor), někdy ve společnosti kovaříků Denticollis linearis, Hypoganus inunctus a Stenagostus rhombeus (Mertlik 2016).
     Vymizel z lokalit, na kterých byly vykáceny listnaté porosty a vysázeny jehličnaté monokultury. Přesto v krajině nachází dostatek vhodných biotopů v listnatých dřevinách četných pobřežních porostů a podmáčených ploch.

     Cardiophorus gramineus (obr. 23) – druh známý z listnatých lesů nížin a pahorkatin. Vyvíjí se suchém trouchnivém dřevě, které se uvolnilo se stěn dutiny a spadlo na jejich dno. Vzácněji byl nalezen také v suchém dřevě ležícím na zemi u paty kmene (dřevo vypadlé z dutiny). Známý z dubu, vzácněji z lípy, hrušně a buku (Mertlik 2011).
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen likvidací starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství.

     Crepidophorus mutilatus (obr. 24) – druh známý z listnatých lesů od nížin až do podhorských bukových lesů. Často také ve starých alejích lip a jírovců. Vyvíjí se ve vlhkém trouchnivém dřevě stěn dutin kmenů listnatých dřevin. Někdy ve společnosti roháčka Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) (Mertlik 2014b).
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen likvidací starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství. V blízkosti přírodně zachovalých biocenter má schopnost osídlovat i aleje (lipové, jírovcové).
 

 

Obr.25 Obr.26
Obr.27 Obr.28
Obr.29 Obr.30
Obr.31 Obr.32

     Danosoma fasciata (obr. 25) – druh známý z horských jehličnatých lesů. Vyvíjí se v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů) smrků, vzácněji jedlí. Někdy ve společnosti s Ampedus karpathicus a Lacon lepidopterus (Dušánek 2008).
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím (monokultury). Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů.

      Denticollis interpositus (obr. 26) – horský druh horní hranice klimaxových smrčin. Vývoj prodělává v padlých kmenech a pahýlech smrků, v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva zpravidla porostlého mechem. Vyhledává vlhčí lokality, vrcholová prameniště, na lokalitách společně s Ampedus auripes.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů, vysušováním pramenných oblastí a holosečnými těžbami.

     Denticollis linearis (obr. 27) – druh široce rozšířený od nížin do horských oblastí. Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů) listnatých dřevin, vzácněji jehličnatých. Byl nalezen také v kůře stojících kmenů ve společnosti s Calambus bipustulatus. Vyhledává vlhčí lokality, jako jsou pobřežní porosty meandrujících toků a rybníků, olšiny a prameniště.
     Vymizel z lokalit, na kterých byly vykácené listnaté porosty nahrazeny jehličnatými monokulturami. Přesto v krajině nachází dostatek vhodných biotopů v listnatých dřevinách pobřežních porostů a podmáčených ploch (olšiny).

     Denticollis rubens (obr. 28) – druh známý z horských bukových lesů, vzácněji se vyskytuje v inverzních údolích (Moravský kras). Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů buků, javorů, vzácněji jedlí. Vyhledává vlhčí lokality, jako jsou prameniště. Často ve společnosti roháčka Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758).
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů, vysazováním smrkových monokultur a odvodňováním horských pramenných oblastí.

     Diacanthous undulatus (obr. 29) – druh známý z horských jehličnatých lesů. Vyvíjí se pod kůrou a ve svrchních vrstvách trouchnivého dřeva padlých kmenů a pahýlů (pařezů) smrků, vzácněji jedlí a buků. Často v prostředí vytvořeném žírem tesaříků Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758).
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Ohrožuje jej odstraňování padlých kmenů a pahýlů nebo i odkorňování kmenů při kůrovcových kalamitách. U tohoto druhu nastává stejný problém u jako u tesaříka Rosalia alpina (Linnaeus, 1758). Také samice D. undulatus kladou vejce pod kůru kmenů ponechaných na lokalitách na dočasných skládkách dřeva v období kladení vajec a po odvezení kmenů k dalšímu zpracování je celá snůška vajec zničena.

     Elater ferrugineus (obr. 30) – druh známý z lesů nížin a pahorkatin. Často také ve starých alejích. Vyvíjí se v dutinách kmenů listnatých stromů, které mohou být umístěny v různých partiích kmenů nebo silnějších větví. Na dně dutin osídluje vrstvu tvořenou z drobného trouchu a exkrementů páchníků nebo jiných druhů saproxylického hmyzu. Někdy ve společnosti kovaříků Brachygonus dubius, Ischnodes sanguinicollis nebo Limoniscus violaceus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen likvidací starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství. V blízkosti zachovalých biocenter má schopnost osídlovat i aleje (dubové, lipové).

     Hypoganus inunctus (obr. 31) – druh známý z listnatých lesů nížin, pahorkatin a podhůří. Vyvíjí se v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva stojících i padlých kmenů, jejich pahýlů i pařezů. Často ve společnosti červotoče Xestobium rufovillosum (DeGeer, 1774). Vzácně i jedlích. Vyvíjí se také v kůře stojících kmenů listnatých stromů, často ve společnosti Calambus bipustulatus (Mertlik 2016).
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Ohrožuje jej odstraňování stojících starších stromů (i mrtvých), padlých kmenů a jejich pahýlů a přeměna přirozených listnatých a smíšených lesů na monokultury jehličnatých dřevin (obory).

     Ischnodes sanguinicollis (obr. 32) – druh známý z listnatých lesů nížin a pahorkatin. Vyvíjí se zpravidla v přízemních dutinách kmenů listnatých stromů. Na dně dutin osídluje vrstvu tvořenou z jemného trouchu a exkrementů různých druhů saproxylického hmyzu. Někdy ve společnosti kovaříka Elater ferrugineus, častěji pak ve společnosti Limoniscus violaceus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Ohrožuje jej odstraňování kmenů starších stromů s dutinami a rozšiřování monokultur jehličnatých dřevin.
 

Obr.33 Obr.34
Obr.35 Obr.36
Obr.37 Obr.38

     Lacon querceus (obr. 33) – druh známý ze zóny dubových lesů. Vývoj prodělává převážně v trouchnivém dřevě dutin dubů, ale byl nalezen i v buku, kaštanovníku a jilmu. Preferuje trouchnivé dřevo v nižších partiích kmenů a silných kořenů. V nižších partiích kmenů často nalézán ve společnosti dalších dutinových druhů Ampedus brunnicornis a A. cardinalis.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen likvidací kmenů napadených sírovcem žlutooranžovým a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství.

     Melanotus castanipes (obr. 34) – druh známý z celého území, ale preferující jehličnaté a smíšené lesy, výše položené nebo chladnější lokality. Často je zaměňován s příbuzným M. villosus. Vyvíjí se v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů). Preferuje jehličnany, ale častý je i v listnáčích.
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy (jehličnaté monokultury), ale nevyhovují mu osluněná místa po holosečné těžbě.

     Melanotus villosus (obr. 35) – druh známý z celého území, ale preferující listnaté a smíšené lesy a níže položené lokality. Často je zaměňován s příbuzným M. castanipes. Vyvíjí se ve vlhkém trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů), ale osídluje i vlhké trouchnivé dřevo otevřených přízemních dutin kmenů listnatých stromů. Preferuje listnáče, ale častý je i v jehličnanech.
     Ohrožuje jej odstraňování starších stromů, padlých kmenů a jejich pahýlů, ale dokáže osídlit i hospodářsky využívané lesy i jehličnaté monokultury. Nevyhovují mu osluněná místa po holosečné těžbě.

     Procraerus tibialis (obr. 36) – druh známý z listnatých lesů nížin a pahorkatin, vzácně i v podhůří. Známý také ze starých stromořadí v extravilánech měst. Vyvíjí se v sušším trouchnivém dřevě na obvodu kmenů a ve stěnách dutin kmenů různých druhů listnatých dřevin. V podhůří vzácně nalezen také v jedli a smrku. Často ve společnosti nosatců rodu Rhyncollus. V dutinách se vyvíjí v podobném typu trouchu jako příbuzný Megapenthes lugens, ale v podstatně sušším. Někdy se mohou vyskytovat v jedné dutině oba druhy.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury). V blízkosti přírodně zachovalých biocenter má schopnost osídlovat i aleje.

     Stenagostus rhombeus (obr. 37) – druh známý z listnatých lesů od nížin až po horské bukojedlové lesy. Vyvíjí se pod kůrou a ve svrchních vrstvách trouchnivého dřeva stojících i padlých kmenů a jejich pahýlů. Osídluje i trouchnivějící větve a otevřené dutiny v korunách stromů. Známý z dubu, buku, lípy, jasanu a v horském pásmu také z jedlí. Někdy společně s kovaříky Ampedus cinnabarinus, Denticollis linearis nebo D. rubens.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním starších kmenů, padlých kmenů a pahýlů a přeměnou přirozených lesních porostů na jehličnaté monokultury.

     Stenagostus rufus (obr. 38) – druh známý z borových lesů nížin a pahorkatin. Vývoj prodělává převážně pod povrchem země v kůře a ve svrchních vrstvách trouchnivého dřeva kořenů stojících kmenů mrtvých borovic a jejich pařezů.
     Osídluje i hospodářsky využívané lesy (borové monokultury), ale zřejmě mu nevyhovují místa osluněná po holosečné těžbě.
 

Regionálně vyhynulé druhy

     Zde uvádím kovaříky, kteří vzhledem ke svému celkovému rozšíření v České republice pravděpodobně žili i na území východních Čech. V důsledku lidských aktivit zde vyhynuli ještě v dobách před příchodem entomologů nebo zde přežívají pod hranicí postřehnutelnosti (viz recentní nález Ampedus elegantulus).

     Ampedus melanurus – druh známý z přirozených jedlových porostů podhorských a horských oblastí (Šumava, Stožec) nebo z lesů chladných kaňonů (Křivoklátsko, Moravský kras). Vyvíjí se v povrchových vrstvách vlhkého trouchnivého dřeva zastíněných padlých kmenů, řidčeji jejich pahýlů. Často ve společnosti nosatců rodu Rhyncollus Germar, 1817 nebo lence Xylita livida (C.R. Sahlberg, 1834). Na lokalitách se společným výskytem jedlí a dubů se vyvíjí také v dubech, na Křivoklátsku zjištěn i v bříze.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů. Jeho osud je svázán s vymíráním jedlí a s likvidací zbytků jejich porostů (monokulturní hospodářství).

     Ampedus praeustus – druh známý od nížin až do horských oblastí. V nižších polohách osídluje listnaté dřeviny, převážně duby, vzácněji i habry a borovice (reliktní bory v suťových lesích). Ve vyšších polohách známý z jedlí a smrků, vzácněji z buků. Vyvíjí se v starším trouchnivém dřevě středové části padlých kmenů a jejich pahýlů (pařezů). Často ve společnosti roháčka Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794), zdobence Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) a druhu Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) z čeledi Prostomidae C. G. Thomson, 1859.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů a přeměnou přirozených lesních porostů na monokulturní hospodářství (jehličnaté monokultury).

     Ampedus tristis – druh známý z podmáčených klimaxových smrčin (údolní pramenné oblasti ve výšce cca 850m) a rašelinných borových lesů (Třeboňsko). Vyvíjí se ve vlhkém trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů) smrků, vzácněji borovic.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů, odvodňování pramenných oblastí a holosečným hospodářstvím.

     Lacon lepidopterus – druh známý ze zóny jedlových lesů, příležitostně osídluje i duby a smrky. Vyvíjí se v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů (pařezů). Někdy ve společnosti s kovaříky Ampedus karpathicus a Danosoma fasciata.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním padlých kmenů a pahýlů. Jeho osud je svázán s vymíráním jedlí a s likvidací zbytků jejich porostů (monokulturní hospodářství).

     Limoniscus violaceus – druh známý z listnatých lesů nížin a pahorkatin. Vyvíjí se zpravidla v přízemních dutinách kmenů listnatých stromů, kde na dně dutin osídluje vrstvu tvořenou z jemného trouchu a exkrementů různých druhů saproxylického hmyzu. Někdy ve společnosti druhu Elater ferrugineus, častěji ve společnosti Ischnodes sanguinicollis.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Ohrožuje jej odstraňování starších stromů s dutinami a monokulturní hospodářství.

     Megapenthes lugens – druh známý z listnatých lesů nížin a pahorkatin. Vyvíjí se ve vlhkém trouchnivém dřevě ve stěnách dutin kmenů různých druhů listnatých dřevin (dub, topol, javor, jasan, jilm, buk). Často ve společnosti stehenáčovitých rodu Ischnomera Stephens, 1832 a nosatců rodu Rhyncollus.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Ohrožuje jej odstraňování starších stromů s dutinami a monokulturní hospodářství.

     Podeonius acuticornis – druh známý z listnatých lesů nížin a pahorkatin. Osídluje lužní lesy i suťové lesy. Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě téměř uzavřených dutin kmenů a silných větví listnatých dřevin (dub, lípa, jilm, jasan, javor, topol, vrba, buk). V menších kmenech a v kořenech osídluje trouchnivé dřevo jejich středové části, ve větších kmenech osídluje trouchnivé dřevo ve stěnách dutin.
     Jeho požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím. Je ohrožen odstraňováním starších stojících kmenů a přeměnou přirozených lesních porostů (suťové lesy, obory) na monokulturní hospodářství.
 

Obr. 39. Trouchnivé dřevo dutiny dubu ceru osídlené strmělkou z rodu Ossicaulis –
biotop kovaříka Megapenthes lugens

 

NÁLEZOVÁ DATA

Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835)

5259: Krkonoše, Vysoké Kolo, 15. VI. 1989, 1 ♂, (leg. ?), J. Mertlik coll.; 18. VIII. 1989, 1 ♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.

5259: Krkonoše, na cestě nad Pančavským vodopádem, 8. VI. 2014, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, vrch Kotel env., Kozelský hřeben – holoseč smrkového lesa, 1160-1180 m, 2. VI. 2003, 1 ex., pod odchlípnutou kůrou smrkového pařezu, J. Mertlik leg. et coll.; 30. VI. 2003, více ex., v lapači na kůrovce (spolu s Ampedus balteatusA. nigrinusMelanotus castanipes a Denticollis interpositus), J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, vrch Kotel env., Kozelský hřeben – východní svah 1100m, smrkový les, 30. VI. 2003, 1 ♀, aktivní na čerstvé pasece na kůře smrkovém pařezu, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Kotel, 19. VII. 1996, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

5259: Krkonoše, Zlaté návrší, VI. 1952, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn env., vrch Medvědín, VII. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 1150 m, 2. VI. 2003, 3 ex., aktivní na holosečích, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, V. 1976, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, červená cesta na Labskou boudu, 19. VI. 2016, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, modrá cesta na Sněžku, 18. VI. 2016, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5259: Krkonoše., Labský důl, 18. VIII. 2005, 2 ♂♂, 2 kukly, v trouchnivém dřevě pařezů a padlých kmenů smrků, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Martinovka env., 22. VI. 2003, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5260: Krkonoše, Luční hora, 13. VII. 1990, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, chata Výrovka, 21. V. 2014, 1 ex., na prameništi na travině, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou env., Sněžka (5260c), 5. VI. 2002, 2 ex., Marek Mantič leg., T. Sitek det., M. Mantič coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Široký hřbet 1100 m, 4. VI. 2002, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Růžová hora, 5. XI. 1994, 8 ♂♂, 4 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Malá Úpa, Černá Voda (50°43'37.909"N, 15°47'59.752"E), 25. V. 2010, 1 ex., pod kůrou pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Krkonoše, Přední Labská [Volský důl], VI. 1975, 1 ♂, Košťál leg., J. Mertlik coll.

5360: Krkonoše, Černá hora, 15. X. 1994, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. X. 1995, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2000, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 24. V. 2003, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 14. VI. 2015, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5360: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, VII. 1961, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); 6. VII. 1963, 2 ex., Hrdlička leg., B. Zbuzek det., V. Novák coll. (SZ Zbuzek 2005).

5360: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, 24. X. 2015, 1 ♂, více larev, v trouchnivém dřevě padlého kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Velká Úpa vill. env., 5360, 10.- 17. III. 2007, 1 ♂, Jan Schneider leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2007).

5360: Rýchory, vrch Mravenečník 1005 m, 3. VI. 2003, 1 ♀, pod kůrou smrkového pařezu na holoseči, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, Ptačí příkop, 1. V. 1999, 3 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5362: Adršpach, Vlčí rokle, 6. VII. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 13. V. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 14. VI. 1997, 2 ex., J. Mertlik leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. V. 1999, 3 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. V. 2002, 1 ♀, Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 7. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 7. VI. 2004, 1 ex., Vancl leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Adršpašsko-teplické skály, Skály (okolí skalního hradu), 26. V. 2005, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5462: Teplické skály, Martinské stěny, 23. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Martínkovice, Velká kupa (5463d), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003.

5463. Broumovské stěny, U Václava, 4. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463. Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 19. V. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VII. 2003, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle, 11. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463d), 5. VI. 2003, 3 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen, 31. VII. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Koruna, 8. VI. 2004, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Božanov env., Božanovický Špičák, 24. IV. 2000, 1 ♂, 3 ♀♀, pod kůrou břízy, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005)

5463: Teplice nad Metují, VI. 1997, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5464: Božanov – Lopota (5464c), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 8. VI. 2004, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5664: Orlické hory, Vrchmezí (Laibner 1977b).

5664: Orlické hory, NPR Bukačka 1000 m, 28. VII. 2001, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5664: Orlické hory, Šerlich (Laibner 1977b).

5664: Orlické hory mts., Deštné env., Trčkov PR, 7. VI. 2011, více ex. observ., na smrkových kládách, 1 ♂, 1 ♀, Jan Pavlíček leg., det. et coll.            

5762: Opočno, XI. 1985, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5764: Orlické hory, Jedlová, 12. VI. 1989, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické hory, Deštné, 12. VI. 1989, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické hory, Luisino údolí (Laibner 1977b).

5764: Orlické Záhoří env., Černá Voda, 3. V. 2001, 1 ♀, v trouchu pahýlu kmene smrku J. Mertlik leg. et coll.

5764: Zdobnice (Laibner 1977b).

5764: Orlické hory, Kunštátská kaple (Laibner 1977b).

5765: Orlické hory, Černý důl, 3. V. 2001, 4 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Králický Sněžník, VIII. 1909 (Kříženecký 1910).

5767: Králický Sněžník, holoseče pod Větrnou pasekou 900-1000 m, 30. V. 2002, více ex.ve feromonových lapačích, J. Mertlik observ. et det.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice nad Orlicí, 18. V. 1982, 2 ♀♀, J. Jelínek leg. et coll. (det. jako A. nigerrimus), J. Mertlik det. 2012.

5863: Rychnov nad Kněžnou, 9. VI. 1963, 1 ♂, MUDr. Vaněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5865: Klášterec nad Orlicí (Laibner 1977b).

5866: Králický Sněžník (Kříženecký 1910); 9. VII. 1952, 2 ex., Pavlů leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník, Klepáč, 11. VII. 2012, 2 ex., v kůrovcových lapačích, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Kopřivník 12. VI. 1976, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, 10. VI. 1978, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 18. VI. 2002, 5 ex., St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.; 3. VII. 2006, 1 ♂, Jaroslav Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2006).

5867: Králický Sněžník, Vilemínka 870 m, 11. VII. 1988, 4 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Větrná paseka 1000 m, 11. VII. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, holoseče pod Větrnou pasekou 900-1000 m, 30. V. 2002, 1 ex., v štěrbinách pařezů smrků, J. Mertlik leg et coll.; 29. VIII. 2005, 1 ex., v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll.; 27. VIII. 2008, 1 ex., v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik leg. et. coll.; 14. VIII. 2015, 1 ♂, v trouchnivém dřevě padlého smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Vilemínka env., Koňský hřbet, 6. IX. 2004, 2 ♀♀, zalezlé ve štěrbinách dřeva v pařezech smrků, J. Mertlik leg. et coll

5867: Králický Sněžník, Stříbrnická-Podbělka, 6. VII. 2012, 3 ex., v kůrovcových lapačích u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Podbělka 1100 m, 12. VII. 2002, 1 ♀, feromonový lapač,J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Mokrý hřbet 1100 m, 12. VII. 2002, 1 ♀, feromonový lapač, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Černá kupa 18. VII. 1979, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5867: Dolní Morava, Králický Sněžník (1000m), 22. VI. 2010, 1 ex., Dr. P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 1050m, 12. VII. 2011, 1 ex., Dr. P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 900m, 3. VIII. 2011, 1 ex., Dr. P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5962: Borohrádek (Laibner 1977b), 1967, 1 ex. (Laibner 1981); 1969, 2 ex. (Laibner 1981);1971, 1 ex. (Laibner 1981);

5962: Trusnov, Lodrant, 1967, 1 ex. (Laibner 1981); 1971, 3 ex. (Laibner 1981); 10. VI. 1973, 2 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b); 16. XI. 1974, 1 ♀ (teratological specimen – štít zvrásněný, tvaru jako A. nigerrimus a tečkování jako A. aethiops), M. Doležal leg., S. Laibner det., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2002.

5962: Nová Ves, 1965-1970, 4 ex. Poláček leg., 2 ex., Mládek leg., v smrkových kmenech a pařezech (Laibner 1972).

5962: Rzy u Chocně (Laibner 1972, 1977b).

5964: Žamberk (Laibner 1977b)

5965: Lichkov (5965-66) (Laibner 1977b).

6062: Brteč (Laibner 1977a).

6062: Vraclav (Laibner 1977a).

6064: Ústí nad Orlicí (Laibner 1977b).

6064: Česká Třebová (Laibner 1977b).

6064: Dolní Dobrouč (5964-6064-65) (Laibner 1977b).

 

Ampedus auripes (Reitter, 1895)

5259: Krkonoše, vrch Kotel env., východní svah Kozelského hřebenu, 2. VI. 2003, 2 ♂♂, na travinách u těžařské cesty, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou (5260?), V. 1951, 1 ♀, Balthasar et Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5260: Krkonoše, Růžová hora 1390 m, 5. XI. 1994, 2 ex., natrouchnivělá část ležícího kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše (5360?), VII. 1954, 1 ♀, Hozák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5360: Krkonoše, Černá hora 1200 m, 20. X. 1988, 5 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchu ležícího kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.; 15. X. 1994, 16 ex., J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 22. X. 1994, 13 ex., V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 17. X. 1995, 24 ex., v trouchnivém dřevě pařezů a kmenů smrků, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.

5664: Orlické hory, Bukačka 1000 m, 12. VI. 1989, 1 ♂, na stéble trávy na průseku na státní hranici, J. Mertlik leg. et coll.; 24. VII. 1996, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det.

5866: Králický Sněžník, chata pod vodopády, 24. VI. 1979, 1 ex., J. Bojčuk leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

5867: Králický Sněžník, Mokrý hřbet 1200m, 30. VIII. 2005, 1 ex., mrtvý, pod kůrou pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Černá kupa 1100 m, 3. VI. 2002, 25 ♂♂, 2 ♀♀, ve feromonovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, holoseče pod Větrnou pasekou 900-1000 m, 30. V. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Uhliska 1230 m, 11. VIII. 1985, 1 ♀, L. Bojčuk leg., J. Mertlik coll.

5867: Králický Sněžník, Větrná paseka 900 m, 21. V. 1983, 1 ♂, L. Bojčuk leg., J. Mertlik coll.

 

5867: Králický Sněžník, Vilemínka 870 m, 2. VIII. 1974, 1 ♀, L. Bojčuk leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; 26. VI. 1974, 1 ♀, L. Bojčuk leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

 

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)

5259: Krkonoše, vrch Kotel env., Kozelský hřeben – holoseč smrkového lesa, 1160 m, 30. VI. 2003, 1 ex., v lapači na kůrovce (spolu s Ampedus aethiops, A. nigrinus, Melanotus castanipes a Denticollis interpositus), J. Mertlik leg. et coll.

5260. Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Zelený důl, Čertovy schody, 4. VI. 2002, 1 ex., feromonový lapač, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Černá hora, 12. VII. 2010, 1 ex., osmyk travin v lese, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Dolní Albeřice, Roh hranic, 3. VI. 2003, 1 ♀, na travině u lesa u státní hranice, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, 6. VII. 1980, 1 ex., Macek leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VIII. 1980, 2 ex., Macek leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5362: Adršpach, Vlčí rokle, 7. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5362: Jívka, Janovice, Vlčí rokle, 24. VI. 2016, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.

5363: Ruprechtice, 10. V. 2004, 8 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5363: Ruprechtice, Ruprechtický Špičák, 28. IV. 2004, 3 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Markoušovice, VI. 1976, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5462: Odolov, 20. IV. 1073, 3 ex., Macek leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. V. 1977, 1 ex., Macek leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462. Adršpach, 4. VI. 1997, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Adršpašsko-teplické skály, Skály (okolí skalního hradu), 26. V. 2005, 2 ♀♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5462: Teplice nad Metují, Skály, 13. V. 1997, 5 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 4. VI. 1997, 10 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Teplické skály, Dračí propast, 17. V.2008, 1 ex., oklepávání vřesu, V. Růžička leg., R. Mlejnek coll., J. Mertlik det. 2008.

5462: Teplice nad Metují, Teplické skály, Sluje u vyhlídky. 13. IV. 2008, 1 ex., prosev vřesu, R. Mlejnek leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5462: Skály, jižní svah Čápu, 4. V. 2003, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Teplické skály, Martinské stěny, 7. V. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Teplice nad Metují, 2. IV. 1994, 1 ex., Zd. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll. (SZ Reiter 2004);

5463: Teplice nad Metují, Lachov, vrch Hejda, 4. VI. 2016, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.; 22. VI. 2016, 1 ♀, oklep větví smrků, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Police nad Metuji, 9. V. 1987, 5 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Žďár nad Metují, Ostaš, 4. VI. 2016, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Žďár nad Metují, Ostaš, Kočičí skály, 4. VI. 2016, 2 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Dědov, 15. VI. 2004, 1 ex., Vancl leg. et coll., Hamet det. (Hamet, Vancl et al. 2005)

5463: Martínkovice, Velká kupa (5463d), 19. V. 2003, 2 ♀♀, kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003.

5463: Křinice, Modrý kámen (5463b), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003.

5463: Jetřichov, Lom na Pasách, 3. V. 2002, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumov env., Broumovské stěny, 31. V. 1987, 1 ♂, oklep okraje Pineta, J. Strejček leg., det. et coll. (SZ Strejček 2012).

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463b), 19. V. 2003, 3 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 31 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 20 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 21 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 30. V. 2004, 2 ex., oklep větví borovice, J. Mertlik leg., det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 38, Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 16 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 19. VII. 2004, 1 ex., J. Moravec leg. et coll., Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Koruna, 8. VI. 2004, 4 ex., Hamet leg. det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 9 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Kovářova rokle, 9. VI. 2004, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen, 10. V. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 5 ex., (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Velká kupa, 19. V. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, U Václava, 10. V. 2004, 11 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 17 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 26 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 9 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Slavný, Hájkova rokle (5463d), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003; 11. VI. 2003, 16 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 15 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 10 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 11 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 38 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 40 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 24 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovsko, Supí hnízdo Hill, 700 m, 19. VII. 1998, 1 ex., Š. Mikátová leg., M. Mikát coll., J. Mertlik det.

5463: Bělý, Písčitý důl, 9. V. 1999, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 2. VII. 2001, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Božanov env., Božanovický Špičák, 24. IV. 2000, více ex., v trouchu na vrcholu pahýlu kmene smrku a pod kůrou kmene břízy, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, U kapličky, 11. VI. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Lopota (5464c), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003; 10. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VII. 2003, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 25. VII. 2003, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 15 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VI. 2004, 4 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 10 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 9 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Broumov env. (5464?), 25. VII. 1965, 2 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5464: Martínkovice, Sahara, 4. VI. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Otovice-Hoprich, 15. V. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5556: Podkost, vrch Kozlov env., 21. V. 2002, 1 ex., sklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Jičín, Prachov, 3. VI. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 10. VI. 2006, 2 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5557: Jičín, Přivýšina, 16. VI. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2013, 1 ex., na skále, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Přibyslav, 27. VI. 1987, 1 ex., J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014; 29. V. 1988, 1 ex., J. Horyna leg. V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014; 15. IV. 1989, 2 ex., J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014; 5. V. 1989, 1 ex., J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014.

5559: Pecka, 1. V. 2002, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5560: Miletín, 14. VII. 1986, 3 ex., Stanislav Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

5562: Žernov env., Babiččino údolí - sever, 19. VI. 2005, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MVČ HK coll. (Mikát 2007).

5563: Dobrošov (Laibner 1977).

5659: Podhorní Újezd, V. 1993, 1 ♂, F. Fiala leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5659: Holovousy u Hořic, V. 1952, 1 ♀, Dr. Bohumil Starý leg., František Kocourek coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5664: Deštné v Orlických horách (Laibner 1977).

5761: Hradec Králové, V. 1986, 1 ex., J. Sobota leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5761: Hradec Králové, Malšova Lhota, 11. XII.. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, 8. V. 2013, 2 ♂, 1 ♀, Josef Kovář leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5761: Hradec Králové, Svinárky, Dehetník, 24. IV. 1989, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Nepasice env., jihozápadní okraj vrchu Čičínská, 8. V. 2008, 1 ex., oklep větví na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Mokré, 20. XI. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, X. 1952, 4 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; V. 1967, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); (Laibner 1977b).

5762: Opočno, obora, 8. III. 1990, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Bědovice (5762c), 8. IV. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5764: Zdobnice, Čertův důl (Laibner 1977).

5764: Orlické Záhoří env., Černá Voda, 3. V. 2001, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu pahýlu kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, V. 1979, 1 ex., J. Sobota leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5858: Pamětník, východní okraj písníku Horní Flajšar, 11. V. 2006, 5 ex., okraj holoseče, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Podůlšany (5860c), 20. V. 1989, 1 ♂, Stanislav Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

5860: Čeperka, 8. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; oklep větví stromků pod elektrovody, 9. IV. 2009, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 1 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 2009, více ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; 1. III. 2014, 1 ex., v trouchnivém dřevě pařezu borovice, J. Mertlik leg.

5861: Vysoká nad Labem, 4. V. 1984, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 1984, 1 ♀  (f. bouweri), M. Dušek leg., J. Mertlik coll.; 14. II. 1988, 1 ♂ (f. bouweri), J.  Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, západní okraj písníku, 17. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J.  Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, vrch Lhota, step, 17. V. 2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et  coll.

5861: Vysoká nad Labem, u lesní cesty k rybníku Biřička, okraj holoseče  (50°9'31.071"N, 15°50'42.01"E), 17. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik  leg. et coll.; okraj holoseče u hájovny (50°9'32.764"N, 15°51'24.88"E), 17. V.  2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll

5861: Hradec Králové env., 26. V. 1944, 2 ♀♀, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det.,  coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011); 15. V. 1979,  3 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 1981, 1 ♀, J. Matějíček leg., J. Mertlik  coll.; 21. VI. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IV. 1998, 1 ex., J. Lohnický  leg., L. David coll., J. Mertlik det. 2010.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 24. IV. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 22. V.  2010, 1 ♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015; 6. IV. 2012, 1  ♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Hradec Králové, Malšovice, 18. III. 1972, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J.  Mertlik rev. 2008.

5861: Nový Hradec Králové, 6. VI. 1943, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Grulich leg., B. Zbuzek det.,  Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011); 26. VI. 1997, 1 ♀,  Tomáš Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 18. V. 2002, 1 ex., J. Pelikán leg. et  coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Nový Hradec Králové, hájovna Černá stráň env., 7. V. 2008, 1 ex., oklep  větví smrčků, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Rokytno u Býště, 18. IV. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 19. IV. 1997, 2  ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Rokytno, písečný přesyp env., okraje holoseče, 21. IV. 2006, 1 ex.,  v blízkosti borových pařezů v letu, J. Mertlik leg. et coll.; 16. V. 2008, 1 ♂,  oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 17. V. 1986, 1 ♂, L. David leg., J. Mertlik coll.; 20. V. 2006,  1 ♀, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí env. (5861b), 9. IV. 2010, 1 ♂, Adam Šíma leg. et coll.,  Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Běleč nad Orlicí, u lesní cesty k rybníku Výskyt, okraj holoseče  (50°10'44.643"N, 15°55'1.211"E), 17. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik  leg. et coll.

5861: Bělečko (5861b), 12. VII. 2009, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj  Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009).

5861: Bělečko env., soutok Bělečského a Lesního potoka, 20. V. 2006, 1 ex., oklep  větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, 4. VII. 1975, 1 ♂, M. Dušek leg., J. Mertlik leg.; 19. V.  2002, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5861: Vysoké Chvojno – náhorní plošina, okraj lesa, 7. V. 2008, 1 ex., oklep větví,  J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, rez. Buky, 7. V. 2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bědovice env., Hlinský rybník, 22. XI. 2002, 1 ♂, v trouchu tlejícího pahýlu  olše, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bědovice, Micherovka, 21. IV. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et det., Radek Ján  coll. (SZ Ján 2014).

5862: Petrovice, U Houkvice, 19. IV. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et det., Radek Ján  coll. (SZ Ján 2014); 21. IV. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et det., Radek Ján  coll. (SZ Ján 2014); (50°10'56.703"N, 16°2'48.651"E), 16. IV. 2010, 1 ex., pod  kouskem dřeva u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, bez data, 1 ♀, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det.,  Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011); 31. X. 1986, 1 ♂,  J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 1987, 2 ♂♂, 1 ♀; 13. III. 1988, 2 ♂♂; 5. V. 1988,  3 ♂♂; 6. XII. 1988, 1 ♀; 14. IV. 1993, 2 ♂♂; 21. IV. 1999, 2 ♀; 16. 1X 1995, 1  ♂; obora, 8. V. 2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš, 15. IV. 2004, 2 ex., v trouchnivém dřevě  ležícího kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, U Glorietu, 21. IV. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et det.,  Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5862: Týniště nad Orlicí env., Králův stůl, 20. III. 1998, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.,  2. V. 2006, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí env., Suté břehy, 9. V. 1999, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll.,  J. Mertlik det. 2004.

5862: Rašovice, písník (5862b), 7. V. 2002, 1 ♂, sklep větví borovic, J. Mertlik leg.    et coll.; 1. V. 2003, 4 ex., seděli na větvích borovic, J. Mertlik observ. et  det..;  5. V. 2006, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 5. V. 2006,  1 ex.,  J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5862: Žďár nad Orlicí, 29. V. 1991, 7 ♂♂, 1 ♀ (f. bouweri), J. Mertlik leg. et coll.

5863: Klášterec nad Orlicí, 18. V. 1984, 1 ♀, T. Výmola leg., Bořivoj Zbuzek det.  2015.

5865: Kunvald (Laibner 1977b).

5866: Králický Sněžník, Klepáč, 11. VII. 2012, více ex., v kůrovcových lapačích, J.  Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Solniska (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Stříbrnická, 6. VII. 2012, 1 ex., v kůrovcovém lapači, J.  Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Sušina (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Sviní hora 1100 m, 3. VI. 2002, 1 ♀, ve feromonovém  lapači, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Mokrý hřbet 1100 m, 12. VII. 2002, 1 ♀, feromonový lapač,  J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, holoseče pod Větrnou pasekou 900-1000 m, 30. V. 2002, 1  ex., v štěrbinách pařezů smrků, J. Mertlik leg et coll.

5958: Labské Chrčice, Duny u Sváravy (50°3'20.948"N, 15°23'50.114"E), 8. IV.  2010, 3 ex., zalezlí v kůře na pařezu borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (50°3'6.595"N,  15°25'1.917"E), 26. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Mělice, písník, 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Lázně Bohdaneč, 31. V. 1987, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det.  2012.

5959: Lázně Bohdaneč, Dědek, úpatí duny, 20. IV. 2011, 1 ex., oklep větve  borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, Hrádek env, hráz, 8. V. 2001, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice env., rezervace Baroch, 20. V. 2004, 1 ♀, Radek Udržal leg. et  coll., J. Mertlik det. 2005.

5960: Černá za Bory, písečný přesyp u železniční trati, 21. IV. 2009, více ex., oklep  větví doubků a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Kunětice okr. Pardubice, 7. V. 2013, 1 ♂, 1 ♀, František Kocourek leg. et  coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5961: Veská u Sezemic, 21. V. 1998, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

5961: Sezemice, Veská, Vesecký kopec, 16. VII. 2016, více larev, v kůře borových  pařezů, J. Mertlik leg., det. et coll.

5961: Malolánské - Veská, okraj lesa u písčité cesty, 21. IV. 2009, 1 ex., oklep  větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek (Laibner 1977b); 1967, 65 ex. (Laibner 1981); 1969, 40 ex.  (Laibner 1981); 1971, 52 ex. (Laibner 1981); 29. V. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg.  et coll.

5962: Poběžovice u Holic, starý zarůstající písník (5962a), 7. V. 2002, 1 ex., sklep  větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, 29. V. 1991, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 3 ♂♂ (1 ex. f. bouweri), 1 ♀ (f. bouweri), J. Mertlik  leg. et coll.

5962: Jaroslav, 9. VI. 1965, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.  (SZ Zbuzek 2011); V. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ  Pavlíček 2001).

5962. Uhersko, 3. IV. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Dobříkov, 2. VII. 1972, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

5963: Sruby env. (59-6063), 25. VI. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně",  nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.

5963: Bošín (Laibner 1966).

5963: Choceň, V. 1981, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček  2001).

5963: Brandýs nad Orlicí (Laibner 1977b).

5964: Litice nad Orlicí (Laibner 1977b).

5964: Litice nad Orlicí - Sopotnice, paseka na svahu nad tunelem, 9. V. 2004, 1 ex.,  zalezlý ve štěrbině dřeva v pahýlu smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Žamberk (Laibner 1977b).

5965: Pastviny (Laibner 1977b).

6059: Choltice, zámecký park, 1. XI. 1990, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 26. III.  1991, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 1991, 2 ex., B. Mocek leg., MVČ HK  coll., J. Mertlik det.; 13. I. 2007, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., J. Vávra det.

6062: Džbánov, les Hájek, 3. V. 2003, 1 ♂, na mladých modřínech, M. Boukal leg.  et coll., J. Mertlik det. 2007.

6062: Domoradice (Laibner 1977a).

6062: Střihanov (Laibner 1977a).

6063: Jehnědí, VIII. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček  2001).

6159: Vrtěšice, 20. IV. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

6159: Vilémov, 1. VII. 1988, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

6159: Třemošnice, 13. III. 1997, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Nasavrky, 28. X. 1996, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 1997, 1 ♂, J.  Mertlik leg. et coll.

6161: Zaječice env., Studená Voda, hráz lesního rybníku, 5. IV. 2004, 2 ex.,  v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Bor u Skutče (Laibner 1977a).
6162: Budislav (Laibner 1977a).
6162: Nové Hrady (Laibner 1977a).

6264: Svitavy, 6. V. 1964, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ  Zbuzek 2011).

6265: Svitavy, 5. VI. 1967, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ  Zbuzek 2011).

6265: Koclířov – Hřebeč, 11. IV. 1965, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011). 

 

Ampedus brunnicornis Germar, 1844

5558: Jičín, Libosad, obora, 25. III. 1999, 12 ♂♂ (1 ex. f. zeisingi), v trouchu pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll

5657: Kopidlno, zámecký park a obora, 3. IV. 1988, 15 ex. (1 ex. f. zeisingi), v trouchu dutin kmenů dubů, M. Samek et J. Mertlik leg. et coll.; 30. IX. 1988, 5 ex. (3 ex. f. zeisingi), J. Mertlik leg. et coll.; 9. IV. 1989, 8 ex., M. Samek et J. Mertlik leg. et coll.; 2. II. 2002, 3 ex. (1 ex. f. zeisingi), v trouchu dutiny čerstvě pokáceného kmene dubu, M. Samek leg. et coll., J. Mertlik det.

5762: Mokré [Opočno env.], bažantnice Mochov env., 7. IV. 1969, 2 ♂♂, 1 ♀ (12 ex. f. zeisingi), v trouchu dutiny kmene dubu, J. Pavlíček leg., J. Pavlíček et V. Dušánek coll.; 7. IV. 1985, 1 ex., (ex. larva), červený trouch dubu, J. Pavlíček leg., coll, et det.; 30. V. 2011, 2 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll.; 13. VI. 2011, 3 ex., Jan Pavlíček leg., det. et coll.; 27. VI. 2011, 1 ex., Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5762: Mokré, Mochov env., dubová alej u Ohnišťovského potoka, 6. IX. 1994, 4 ex. (2 ex. f. zeisingi), J. Krátký et T. Kopecký leg. et coll.; 8. IV. 1996, 1 ex., M. Samek leg. et coll.; 8. VIII. 1996, 1 ex., J. Krátký leg. et coll.; 20. XI. 1997, 2 ♂♂, 1 ♀ (f. zeisingi), J. Mertlik leg. et coll.

5762: Mokré, Městec env., dubová alej u Jalového potoka, 18. IV. 2013, krovky, v dutině rozřezaného kmene padlého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Luhy, Chlumecká bažantnice, 25. III. 1995, 17 ex., v trouchu pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 3. III. 2009, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Dobřenice, zámecký park, 20. X. 1996, 1 ex., J. Krátký leg., coll. et det.; 24. X. 1996, 7 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchu odlomené horní části kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 17. X. 1987, 1 ♂, J. Voda leg., J. Prouza coll., J. Mertlik rev. 2008.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., V Končinách, dubová alej [Třebechovice pod Orebem, bažantnice], 11. IV. 1988, 1 ex., v trouchnivém dřevě u rozsochy stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 16. X. 1995, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny dubu.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., Hlinský rybník, 22. XI. 2002, 1 ♀, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice (Laibner 1989).

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., Prostřední Houkvice, 13. III. 1988, 1 ♂ v trouchnivém dřevě dutiny dubu, 4 ♂♂ v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, u železniční zastávky Petrovice, 22. X. 1995, 2 ex., v trouchnivém dřevě na obvodu stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 11. I. 1998, 1 ex., v trouchu dutiny dubu, V. Dušánek leg. et coll..

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 17. IV. 1987, 6 ♂♂, 12 ♀♀, trouchnivé dřevo v dutině dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV.1987, 1 ♀ (f. zeisingi), I. Jeniš leg. et coll.; 18. V. 1987, 3 ♂, 1 ♀, mrtví v dutinách a u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll. (1 ex. in coll. A. Sieber); 6. VI. 1987, 1 ♀, v noci lezla po stojícím kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 27. X. 1987, 10 ex., v trouchnivém dřevě kmene dubu, J. Voda leg., F. Pavel coll.; 26. XI. 1987, 30 ex. (2 ex. f. zeisingi), J. Mertlik leg. et coll.; 10. III. 1988, 7 ex. v trouchnivém dřevě dutiny dubu, 2 ♀♀ v trouchnivém dřevě odlomené větve dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. III. 1988, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 19. X. 1989, 3 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 1. II. 1990, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 15. IV. 2004, 1 ♂, více larev, v trouchnivém dřevě v dutině prasklého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Stávek, duby na staré hrázi, 3. II. 2002, 1 ♀, v trouchu pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 18. III. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, u silnice na Rašovice, I. 2003, 10 ex., v trouchu pařezu dubu, L. David leg. et coll., J. Mertlik det.; 13. IX. 2006, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, hráz rybníka Lodrant (50°0'33.020"N, 16°2'8.858"E), 4. IV. 2012, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, Choltická obora, 1. XI. 1990, 5 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 26. III. 1991, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 1993, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1997, 6 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 15. III. 2003, více ex. (2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik coll.), na několika různých místech v trouchnivém dřevě pahýlů, ležících kmenů nebo stojících kmenů dubů (1 ex., v bílém trouchu v středové části kmene prasklého kmene lípy), J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2008, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny prasklého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, zámecký park, 23. X. 1996, 2 ♂♂, 5 ♀♀, v trouchu pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, lužní les - park, 28. III. 2004, 9 ♂♂, 9 ♀♀, v trouchu pařezu dubu (strom nedávno pokácen), J. Mertlik leg. et coll.

6060: Slatiňany, Kochánovice env., Perný rybník, dubová alej, 16. IV. 2000, 12 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll..

6062: Uhersko, 28. V. 1980, 1 ♂, v trouchu dubu, S. Laibner leg., det. et coll. (Laibner 1985 jako A. fontisbellaquei).

6159: Třemošnice, Pekelské údolí, 13. III. 1997, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, Malejov (49°49'52.81"N, 15°35'4.167"E), 13. IV. 2009, 3 ex., v trouchu padlého dubu, Vladimír Hron leg., det. et coll.

6160: Nasavrky, Slavická obora, Strádovské peklo, 28. X. 1996, 2 ex., v trouchu pahýlu kmene dubu, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.

6160: Nasavrky, Libáň env., alej na hrázi Pařezného rybníka, 30. III. 1991, 5 ex., v trouchu pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

 

 

Ampedus cardinalis (Schiöedte, 1865)

 

5657: Kopidlno, zámecký park a obora Kopidlno, 3. IV. 1988, 2 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IX. 1988, 7 ex., v trouchu větve stojícího kmene dubu; 25. III. 2005, 2 ♂♂, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice p. Orebem, IV. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll. (Pavlíček 2001).

5762: Mokré, Mochov env., alej u Ohnišťovského potoka, 14. IX. 1988, 6 ex. (1 ♂ f. galbinus), trouch dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 27. III. 1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 19. XI. 1987, 1 ♂, v trouchnivé odlomené větvi dubu; 20. XI. 1997, 1 ex., J. Krátký et Větrovec leg., J. Mertlik det.

5762: Mokré, Městec env., dubová alej u Jalového potoka, 12. III. 2004, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě v odlomené větvi dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 18. IV. 2013, 2 ♂♂, v trouchnivém dřevě dutiny rozřezaného kmene padlého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, IV. 1969, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (Pavlíček 2001); III. 1978, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll. (Pavlíček 2001); III. 1981, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll. (Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll. (Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll. (Pavlíček 2001).

5762: Opočno, Vodětín env., Ohnišovský ostrov, III. 2010, 1 ♀ (ex larva), trouch dubu, Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5762: Opočno, obora, 8. III. 1990, 1 ♂, v červeném trouchu pařezu dubu, 1 ♂, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 16. IV. 1989, více ex., M. Samek leg., coll. et det. (1 ♀, J. Mertlik coll.).

5858: Chlumec nad Cidlinou, Luhy, Chlumecká bažantnice, 25. III. 1995, 10 ex., červený trouch pařezu dubu, L. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 3. III. 2009, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Dobřenice, zámecký park, 24. X. 1996, 10 ex., v trouchu odlomené části kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., V Končinách, dubová alej [Třebechovice pod Orebem, bažantnice], 11. IV. 1988, 15 ex. (2 ♀♀ f. galbinus), v bílém i červeném trouchu u rozsochy stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 11. IV. 1988, 15 ex., v trouchnivém dřevě odlomené větve dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 22. X. 1995, 1 ex., v trouchnivém dřevě odlomené větvi dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., Hlinský rybník, 21. IV. 1999, 3 larvy (1 ex. larve VIII. 1999), v dutině padlého kmene dubu (v dutině s exkrementy páchníků), J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., U Houkvice, 14. IV. 1993, 8 ex., v trouchu dutiny stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; u železniční zastávky Petrovice, 16. X. 1995, 6 ex., v trouchnivém dřevě pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll..; 22. X. 1995, 3 ex., J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 1996, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. X. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg., V. Dušánek coll.; U Houkvice, 21. IV. 1999, 1 ♂, v trouchu dubového pahýlu, J. Mertlik leg. et coll; U Houkvice, 23. X. 2002, 1 ♀, více larev, v trouchu dubového pahýlu, J. Mertlik leg. et coll.; 31. V. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 18. IV. 2013, mrtvý ex., v trouchu dutiny padlého kmene dubu, J. Mertlik observ.; 15. V. 2013, 1 ♀, zalezlá ve štěrbině dřeva v padlém kmenu dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 1. V. 1968, 1 ♀, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (jako A. praeustus det. Laibner);

5862: Týniště nad Orlicí,, rybník Rozkoš, 6. VI. 1987, 1 ex. (torzo), v pavučině dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 10. III. 1988, 2 ex., v trouchnivém dřevě odlomené větve dubu; 8. III. 1989, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 8. V. 2008, 1 ex. (mrtvý), u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; (50°9'58.571"N, 16°4'1.229"E), 18. IV. 2013, mrtvý ex., u paty kmene kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Stávek, duby na staré hrázi, 3. II. 2002, 7 ex., v trouchu dubového pařezu, J. Mertlik leg. et coll.; 31. III. 2008, 1 ex., v trouchu dubového pahýlu, J. Mertlik observ.

5862: Týniště nad Orlicí, nedaleko koupaliště, u silnice na Rašovice, I. 2003, 1 ex., v trouchu pařezu dubu, L. David leg. et coll., J. Mertlik det.; 13. IX. 2006, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, Žďárský rybník, 17. IX. 2000, 1 ♂, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det.; 10. XII. 2000, 1 ♂, 3 ♀♀, v trouchu ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Labské Chrčice - Svárava, 26. IV. 2014, 2 ♂♂, 1 ♀, oklep mrtvého dřeva dutiny solitérního dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Josefov, pastvina, 21. XI. 2003, 3 ex., v trouchnivém dřevě u paty stojícího suchého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, bažantnice V Mošnici, 16. III. 2005, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny u paty stojícího suchého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2010, 1 ♂, 1 mrtvý ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 5. VI. 2010, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 17. VII. 2010, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.

5959: Valy u Přelouče, Lepějovice, Meandry Strúhy, 5. IV. 2008, torza těl, v trouchu vysypaného u paty kmene starého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, Hrádek env., alej na bývalé hrázi rybníka Rozkoš, 8. V. 2001, 3 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek – Šachov, dub u silnice, 27. VII. 2008, více larev (2 ex. ex larva VIII. 2008), v trouchnivém dřevě pařezu, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant env., 3. IV. 1995, larvy v dutině po odlomené větvi na stojícím kmenu dubu, J. Mertlik leg. et det.

5963: Bošín, Bošínská obora, 15. VI. 2009, 1 larva, v trouchnivém dřevě rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et det.

6059: Choltice, Choltická obora, 1. XI. 1990, 1 ♀, v trouchnivém ležícím kmenu dubu na louce u zámku, J. Mertlik leg. et coll.; 26. III. 1991, 3 ♂, trouchnivý ležící kmen dubu na louce u zámku, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, zámecký park, 15. III. 2003, více ex. (1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik coll.), na několika různých místech v trouchnivém dřevě pahýlů a ležících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 2004, 2 ♀♀, zalezlé v prasklinách ve dřevě v ležícím kmenu dubu; 23. IV. 2008, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pokáceného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, Bažantnice, 28. III. 2004, 2 ♀♀, v červeném trouchu pařezu dubu (nedávno pokácený kmen), J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, zámecký park, 23. X. 1996, 2 ex., v červeném trouchu ležícím okolo pařezů dubu (recentně pokácené kmeny), J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, Malejov (49°49'52.81"N, 15°35'4.167"E), 13. IV. 2009, 9 ex., v trouchu padlého dubu, Vladimír Hron leg., det. et coll.

6160: Nasavrky, Libáň env., alej na hrázi Pařezného rybníka, 30. III. 1991, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Nasavrky env., Slavická obora, 7. VI. 2011, 1 štít, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

 

6160: Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 1 ♂, v trouchu dutiny rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

 

 

Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829)

 

5962: Trusnov, Lodrant env. [Lodrant u Uherska], 10. VI. 1972, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1977b).

5962: Rzy u Chocně, VI. 1970, 2 ex., Ropek leg. (Laibner 1972, 1977b).

5963: Potštejn, VI. 1963, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1977b).

5963: Brandýs nad Orlicí, 15. VI. 1973, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1977b).

5963: Brandýs nad Orlicí, Perná, bukový les na jižním svahu, 11. V. 2005, 2 larvy, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Trstěnická tabule, Štěnec (Laibner 1977a).

6063: Choceň env., rezervace Peliny (Laibner 1973).

6162: Nové Hrady, bez data nálezu, 1 ex., Trojan leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

 

 

 

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)

 

5657: Hradec Králové, Třebeš, Kopec sv. Jana, 19. VI. 2016, 1 ♀, nárazová past, J. Pelikán leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2016.

 

Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787)

 

 

5457: Semínova Lhota, Na Víně, pastvina, 20. V. 2013, 3 ex., oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 17. VI. 2001, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 19. IV. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 14. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 30. IV. 2014, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5657: Kopidlno, 3. IV. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Polabí, Dub, V. 1999, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

5661: Svinišťany pr. Česká Skalice, 1.-31. V. 2008, 1 ♂, Pavel Vonička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2013).

5761: Hradec Králové, 15. V. 1985, 1 ♀, L. David leg., J. Mertlik coll.

5761: Piletice, 9. VI. 1987, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det.

5761: Piletice env., Ouliště – třešňovka, 21. V. 2006, 1 ♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Lovčice, PR Bludy, 23. V. 2001, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Olešnice, 26. IV. 2014, 1 ♀, na travině v ovocném sadu, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 22. V. 2011, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5860: Praskačka, pískovna u železniční trati (50°10'43.327"N, 15°44'41.847"E), 23. V. 2010, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, 8. V. 2001, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 0,5 km SW, lesní světliny, 27. V. 2008, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 8. VI. 2009, 3 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; 23. V. 2011, 1 ex., osmyk, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 29. V. 2011, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 30. V. 2011, 1 ex., oklep Betula, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 24. IV. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, bez data, 1 ex., Stanislav Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

5860: Hradec Králové, Březhrad, 22. V. 2009, 1 ex., B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2010; 8. VI. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2010, 2 ♂♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 17. V. 1980, 1 ♂, Grosman leg., J. Mertlik coll.

5861: Vysoká nad Labem , okraj písníku, 21. IV. 2006, 1 ♂, seděl na větvičce borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, vrch Lhota, step, 17. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, 11. VI. 1997, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5862: Krňovice, 14. V. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Krňovice, Marokánka env., 25. V. 2008, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5862: Týniště nad Orlicí, Suté břehy, 1. VII. 1991, 1 ♀, J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.

5958: Labské Chrčice, Duny u Sváravy (50°3'20.948"N, 15°23'50.114"E), 26. IV. 2010, 14 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 13. V. 2000, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5960: Lázně Bohdaneč, 5. VI. 1983, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5960: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník a ryb. Matka, 7. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Lázně Bohdaneč, Na kovárně, motokros (50°5'24.904"N, 15°42'27.088"E), 26. IV. 2010, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, severovýchodní okraj golfového hřiště (50°5'29.486"N, 15°41'44.024"E - 50°5'33.624"N, 15°42'1.372"E), 30. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Černá za Bory, písečný přesyp u železniční trati, 21. IV. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Kunětice u Pardubic, 7. V. 2013, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5961: Vysoké Chvojno, Žernov, 13. VI. 1970, 1 ex., Dušek leg. et coll., J. Mertlik det.

5963: Choceň, Mítkov env., 24. V. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.

6062: Zámrsk, Janovičky, Malejov, 20. V. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.

6062: Vysoké Mýto, Vinice, 21. V. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.

6159: Vilémov, 1. V. 2000, 1 ♀, L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

6159: Běstvina, 6. V. 2007, 1 ex., podvečerní, noční lov, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

 

6364: Svojanov, 28. V. 2000, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

 

 

Ampedus erythrogonus (Müller, 1821)

 

5362: Adršpach, Vlčí rokle, 20. V. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 6. VI. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. VI. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 10. VI. 1996, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 14. VI. 1997, 2 ♀ (1 ex. f. concolor), J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 17. VI. 2003, 1 ex., Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det.; 3. VII. 2003, 1 ex., Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 24. VI. 2016, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.

5460: Chotěvice, soutok Labe a Pilníkovského potoka, 22. II. 2016, 1 ♀, v kůře vrby, J. Mertlik leg., det. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Teplické skály, Dračí propast, horní okraj propasti, 20. VI. 2008, 1 ex., sklepávání, R. Mlejnek leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5463: Maršov nad Metují, 5.- 6. VI. 2004, 1 ex., L. Sekerka et K. Štajerová leg., L. Sekerka coll., J. Mertlik det. 2005.

5463: Žďár nad Metují, Ostaš, 4. VI. 2016, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Žďár nad Metují, Ostaš, Kočičí skály, 4. VI. 2016, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Teplice nad Metují, Lachov, vrch Hejda, 4. VI. 2016, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.; 22. VI. 2016, 1 ♀, oklep větví smrků, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Teplice nad Metují, VI. 1996, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5463: Bělý, Písčitý dvůr, 15. IV. 1999, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VI. 2002, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen (5463d), 5. VI. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003.

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 5. VI. 2003, 7 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, U Václava, 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Koruna, 8. VI. 2004, 2 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 24 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 8 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen, 5. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 31. VII. 2003, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 30. VI. 2004, 3 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463d), 19. V. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 22. VI. 2004, 1 ex., Vancl leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 8 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005), 15. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 19. VII. 2004, 1 ex., J. Moravec leg. et coll., Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle, 11. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bělý, Písečný důl, 15. X. 2000, 1 ex., prosev, Z. Vancl leg. et det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5464: Božanov – Lopota (5464c), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, Bažantnice, 12. V. 2005, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., MVČ HK coll. (Mikát 2007); 10. X. 2015, 1 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice env., Dubno, 24. II. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5563: Žabokrky, Nad závodištěm, 7. VII. 2003, 1 ex., Spíšek leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5663: Náchod env., Peklo, 25. III. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 8. X. 1997, 1 ex., přilétl a usedl na stojící kmen dubu, u vyhlídky „Koníček“, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné, 21. VI. 1962, 1 ex. (Laibner 1977b).

5664: Orlické hory, Šerlich, Bukačka, 15. VIII. 1995, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5764: Orlické hory, Jedlová v Orlických horách, 28. IV. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické hory, Zdobnická Seč, 20. VI. 1964, 1 ex. (Laibner 1977b).

5764: Orlické hory, Zdobnice, 8. VI. 1964, 1 ex. (Laibner 1977b); 15. IV. 1979, 1 ♀, M. Struhař leg., J. Mertlik coll.

5861: Bělečko pr. Hradec Králové, II. 2004, 1 ♀, prosev pod Quercus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5861: Vysoké Chvojno env., 15. V. 2006, 1 ex., V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5862: Bědovice, Hlinský rybník, 21. IV. 1999, 2 ♀♀, pod kůrou stojícího mrtvého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Petrovice, U Houkvice, 13. III. 1988, 1 ♀, trouchnivé dřevo pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 1993, 1 ♂, 1 ♀, trouchnivé dřevo v části odlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 30. III. 1968, 1 ex., v trouchu dutiny dubu, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Žďár nad Orlicí, 29. V. 1991, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Hluboký důl (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Uhlisko (Laibner 1980).

5962: Borohrádek, 29. V. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant, 1969, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).

5962: Trusnov u Uherska, IV. 1963, 1 ex., v pařezu dubu, K. Poláček leg. (Laibner 1969, 1977b).

5963: Sruby env. (59-6063), 20. V. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, VI. 1961, 1 ex., Korbel leg. (Laibner 1969, 1977b).

6160: Nasavrky, 28. X. 1996, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 1997 [=16. V. 1997], 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 11. IV. 2004, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

6160: Nasavrky 2 km N, 18. VI. 1992, 1 ♀, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6163: Končiny (Laibner 1977a).

6265: Kamenná Horka, 10. V. 2008, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6265: Koclířov – Hřebeč, 11. IV. 1965, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

 

6365: Pohledy (N49º42.091', E16º34.913'), 30. III. 2008, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

 

 

Ampedus karpathicus (Buysson, 1885)

 

5462: Janovice env., Adršpašsko-Teplické skály, Liščí hora - rokle, 30. V. 2003, 1 ♂, lezl po pískovcovém balvanu, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); Liščí hora - plošina-holoseč, 1. IX. 2004, štít a krovky, pod kůrou pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Adršpach - Teplice nad Metují, Vlčí rokle, hrad Střmen env., 21. VI. 1995, 1 ♀, sedící na kameni na cestě, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Adršpašsko-teplické skály, Skály (sz. od obce), 28. VI. 2005, 1 ♀, feromon. lapač, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5463: Bělý, 12. IX. 2003, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 19. V. 2003,1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., J. Mertlik coll.; 5. VI. 2003, 4 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VII. 2003, 5 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, U Václava, 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, kaple svatého Huberta, 3. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005)

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463d), 5. VI. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003, 1 ex. in M. Mantič coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Zelený hájek, 12. IX. 2003, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle, 11. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen, 11. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Koruna, 8. VI. 2004, 5 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Božanov env., Božanovický Špičák, 24. IV. 2000, 1 ♂, ve štěrbině v trouchnivém dřevě na vrcholu pahýlu kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); (50°30'44.992"N, 16°19'11.517"E), 18. VI. 2012, 1 ♂, ex. puppe, v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik leg., det. et coll.

 

5464: Božanov, Lopota, 10. VI. 2003, 1 ex., J. Beran leg., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VI. 2004, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

 

Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835)

 

5657: Kopidlno, obora Kopidlno, 3. IV. 1988, 7 ♂♂, 7 ♀♀, v trouchu pařezů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IX. 1988, 11 ♂♂, 9 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 8. X. 1998, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 2. II. 2002, 1 ♂, trouch pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant env., [Lodrant u Uherska], 7. VI. 1969, 2 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b); [Uhersko], 2. XI. 1981, 1 ♀, Jar. Jelínek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 9. V. 1982, 1 ♀, Jar. Jelínek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 26. I. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009); 26. I. 2008, 3 ♂♂, 1 ♀, Vladimír Vrabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2010).

5962: Trusnov, hráz rybníka Lodrant, 3. IV. 1995, 2 ♂♂, v trouchu pařezu dubu na hrázi rybníka, J. Mertlik leg. et coll.; 6. IX. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant env., dubová alej na hrázi zaniklého rybníka (50°0'40.747"N, 16°1'57.468"E), 4. IV. 2012, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Bažantnice v Uhersku, 15. X. 2008, 1 ex., v trouchu pařezu, J. Pelikán leg., coll. et det.

6059: Choltice, Choltická obora, 5. VI. 1977, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 1987; 26. III. 1991, 1 ♂, 5 ♀♀, v trouchu dubových pařezů, J. Mertlik leg. et coll.; 1. 4. 1993, 10 ♂♂, 5 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. IV. 1993, 1 ex., Jaroslav Jelínek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 6. 4. 1997, 1 ♂, 1 ♀; 15. III. 2003, více ex. (1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik coll.), na několika různých místech v trouchnivém dřevě pahýlů a ležících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 28. III. 2004, více ex., v červeném trouchu ve zbytcích rozpadajících se kmenů dubů, 1 ex., v červeném trouchu v ležícím kmenu třešně, V. Dušánek leg., det. et coll., 3. V. 2004, 1 ex., v trouchu dutiny kmenu dubu (s larvami Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; 13. I. 2007, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., J. Vávra det.; 21. IV. 2007, 1 ♀, L. Koloničný leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 26. XII. 2009, 1 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik observ.

 

5867: Králický Sněžník (Letzner 1889, Laibner 1980)

 

6263: Sebranice (Laibner 1977)

 

Ampedus nigrinus (Herbst, 1784)

 

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn env., vrch Medvědín, 1150 m, 2. VI. 2003, 1 ♂, na travině u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, vrch Kotel env., Kozelský hřeben – holoseč smrkového lesa, 1160 m, 30. VI. 2003, 10 ex., v lapači na kůrovce (spolu s Ampedus aethiops, A. balteatus, Melanotus castanipes a Denticollis interpositus), J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou env., Zelený důl, Čertovy schody, 4. VI. 2002, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Obří důl, 18. VII. 1972, 1 ♀, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5360: Krkonoše, Černá hora, 15. VII. 1999, 1 ♂, V. Dongres leg et coll., J. Mertlik det. 2014.

5360: Krkonoše, Janské Lázně, 13. IV. 1960, 1 ♂, M. Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5360: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, 23. X. 1989, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, Ptačí příkop, 1. V. 1999, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005)

5362: Adršpach, Vlčí rokle, 6. VI. 1993, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. VI. 1995, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 10. VI. 1996, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 14. VI. 1997, 2 ex., J. Mertlik leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 7. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 17. VI. 2003, 3 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5362: Jívka, Janovice, Vlčí rokle, 24. VI. 2016, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.

5363: Jetřichov, 23. V. 2012, 1 ex., P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5462: Radvanice, Paseka, 3. V. 2001, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 14. VI. 2001, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Janovice, 1. VII. 1978, 1 ex., Macek leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Janovice env., Adršpašsko-Teplické skály, Liščí hora env., 30. V. 2003, 1 ex., seděl na travině, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Adršpach, Vlčí rokle (5462d), 17. VI. 2003, 2 ex., Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5462: Teplické skály, soutěsky (5462b), 9. V. 2003, 1 ♂, Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Adršpašsko-teplické skály, údolí Metuje záp. od Adršpašského jezírka, 16. VI. 2005, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5462: Teplice nad Metují, Skály, 13. V. 1997, 5 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Teplické skály, Dračí propast, horní okraj propasti, 17. V.- 20. VI. 2008, 1 ex., pasti, V. Růžička et R. Mlejnek leg., R. Mlejnek coll., J. Mertlik det. 2008.

5462: Teplické skály, Martinské stěny, 23. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Skály, jižní svah Čápu, 23. VII. 2004, 1 ex., J. Moravec leg. et coll., Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Stárkov, Vysoký kámen, 10. V. 2005, 1 ♀, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5463: Žďár nad Metují, Ostaš, 4. VI. 2016, 2 ♂♂, 2 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Žďár nad Metují, Ostaš, Kočičí skály, 4. VI. 2016, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Teplice nad Metují, Lachov, vrch Hejda, 4. VI. 2016, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Teplice nad Metují, VI. 1996, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463b), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 26. V. 2012, 2 ex., Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5463: Broumovské stěny, Martínkovice, Velká kupa (5463d), 19. V. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovsko, Supí hnízdo Hill, 700 m, 19. VII. 1998, 1 ex., Š. Mikátová leg., M. Mikát coll., J. Mertlik det.

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 5. VI. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003.

5463: Broumovské stěny, U Václava, 27. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Koruna, 8. VII. 2004, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen, 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle, 10. VI. 2003, 7 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 27. V. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 11. VI. 2004, 11 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Božanov env., Božanovický Špičák, 24. IV. 2000, 1 ex., v trouchu pařezu kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov-Lopota, 10. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Otovice, Hoprich (5464c), 5. V. 2003, 1 ex., Hamet leg., et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 2. VI. 2003, 1 ex., Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det.

5557: Jičín env., Prachov, Přivýšina, 12. V. 2002, 1 ♂, ve sklepu větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2013, 2 ex., na skále, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Kocbeře, 21. VI. 1980, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Solnice (Laibner 1977b).

5764: Orlické hory, Anenská huť (Laibner 1977b).

5764: Orlické hory, Lubný (Laibner 1977b).

5764: Orlické hory, Maruša (Laibner 1977b).

5764: Orlické hory, Zdobnice (Laibner 1977b).

5764: Orlické hory, Zdobnice env., Vápenný vrch 900m, 2. IX. 2004, 1 ex. (mrtvý), pod kůrou pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5765: Orlické hory Mts., Černý důl, 3. V. 2001, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Králický Sněžník, VII. 1995, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5861: Borek, 31. X. 1987, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 24. VI. 1997, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 20. V. 1999, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5861: Vysoká nad Labem, u lesní cesty k rybníku Biřička, okraj holoseče (50°9'31.071"N, 15°50'42.01"E), 17. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 15. V. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2003, 1 ex., T. Popelka leg. coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 15. IV. 1973, 1 ♀, Košťál leg., J. Mertlik coll.

5861: Hradec Králové, Byřička, 7. X. 1981, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bělečko, 29. IV. 1973, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bělečko env., soutok Bělečského a Lesního potoka, 20. V. 2006, 1 ex., oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 16. VI. 2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5862: Bědovice, Hlinský rybník, 21. IV. 1999, 2 ♂♂, pod kůrou stojícího mrtvého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Petrovice, 17. IV. 1987, 1 ♀, v trouchnivém dřevě ležícího kmene břízy, J. Mertlik leg. et coll.; 13. III. 1988, 2 ♂♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, U Houkvice, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 1993, 2 ♂♂, trouchnivé dřevo v části odlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; U Houkvice, 22. XI. 2002, 1 ♂, v trouchu pařezu smrku, Klára Hoffmannová leg., J. Mertlik coll.

5862: Týniště nad Orlicí env., 13. VI. 1944, 1 ♀, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det., coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011); 30. III. 1968, 1 ex., A. Hamet leg. et coll.; 21. I. 1987, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 18. V. 1987, 2 ♂♂, sklep větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 15. II. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 25. V. 1988, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 10.-19. VI. 1990, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Pod Stávkem, dubová alej, 18. IV. 2013, 1 ♀, v červeném trouchu odlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, 19. I. 1989, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.

5862: Křivice env., Křivina, 15. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.

5862: Žďár nad Orlicí, 29. V. 1991, 5 ♂♂, 4 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Bartošovice (Laibner 1977b).

5866: Králíky, Sněžník (5866-67), 16. VII. 2014, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5866: Králický Sněžník, Klepáč, 11. VII. 2012, 1 ex., v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Kopřivník, 18. VII. 1975, 2 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník, [Sviní hora] Slamník 1100m, 3. VI. 2002, 1 ♂, 1 ♀, ve feromonovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Černá kupa, 18. VII. 1979, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, holoseče pod Větrnou pasekou 900-1000m, 30. V. 2002, 1 ♂, v štěrbinách pařezů smrků, J. Mertlik leg et coll.; holoseče pod Větrnou pasekou 1100 m, 12. VII. 2002, 1 ♂, 1 ♀, feromonový lapač,J. Mertlik leg. coll. et det.

5867: Králický Sněžník, Vilemínka 870 m, 13. VI. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 11. VII. 1988, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. VI. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll..

5867: Králický Sněžník, Černá kupa, 18. VII. 1979, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Podbělka, 6. VII. 2012, 1 ♀, v kůrovcovém lapači u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Lodrant u Uherska, V.-VI. (rok neuveden), Poláček leg. (Laibner 1977b).

5962: Borohrádek, 1969, 1 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981); 29. V. 1991, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, 29. V. 1991, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 10 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant, 1969, 1 ex. (Laibner 1981).

5962: Újezd u Chocně, V.- VI. 1970, více ex. (Laibner 1977b).

5964: Bohousová (Laibner 1977b).

5964: Žamberk, zámecký park, 5. XII. 2015, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik leg., det. et coll.

5965: Celné (Laibner 1977b).

6059: Choltice, Choltická obora, 9. III. 2012, 2 ♂♂, 4 ♀♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

6062: Střihanov (Laibner 1977a).

6062: Vraclav (Laibner 1977a).

6063: Choceň env., rezervace Peliny (Laibner 1973).

6064: Dolní Dobrouč, 27. VI. 2015, 1 ex., P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

6064: Ústí nad Orlicí (Laibner 1977b).

6260: Železné hory, Horní Bradlo, Polom, 30. IV. 2000, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

6265: Koclířov – Hřebeč, 8. VII. 1976, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

 

6365: Rozhraní, 10. V. 1975, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

 

 

Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)

 

5362: Adršpach, křižovatka na Zdoňov (5362d), 11. V. 2001, 4 ♀♀, v trouchu ležícího kmene olše, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5363: Hejtmánkovice, Hynčická olšina, 21. IV. 2004, 1 ex., A. Hamet leg et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5364: Broumovsko, Broumov - Rožmitál, kamenolom, 17. V. 2000, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Hamet, Vancl et al. 2005).

5562: Žernov env., Babiččino údolí - sever, 30. V. 2005, 1 ex., stojící torzo buku u cesty, M. Mikát leg., det. et coll. (Mikát 2007).

5562: Žernov, Babiččino údolí, duby u Bílého mostu, 23. VI. 2005, 1 ex., oklep větví Quercus, M. Mikát leg., det. et coll. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí - jih, 12. V. 2006, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, PR Dubno, 26. V. 1999, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5562: Ratibořice, V. 1980, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5657: Kopidlno, 30. IX. 1988, 2 ♀♀, v trouchu rozřezaného kmene (druh?), J. Mertlik lgt. et coll.

5659: Ostroměř, 8. IV. 1992, 1 ex., F. Fiala leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5758: Hlušice, V. 1995, 1 ♀, F. Fiala leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5760: Hradec Králové, Eliščino nábřeží, 2000, 2 ex., from Salix sp. cultived, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5761: Hradec Králové (5761?), 13. X. 1985, 1 ex., vrba, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5761: Hradec Králové, Malšovice, pevnost, 6. XII. 1986, 1 ♂, v trouchu ležícího kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Malšovice, Bejčák - rybí sádky, 11. XII. 1988, 3 ♂♂, 8 ♀♀, v trouchu ležícího kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Pouchov, zahrada, 29. XI. 1986, 1 ♂, v trouchu kmene třešně, L. David leg., J. Mertlik coll.; 27. II. 1987, 2 ♂♂, L. David leg., J. Mertlik coll.; XII. 1987, 4 ♂♂, 2 ♀♀, L. David leg., J. Mertlik coll.

5761: Výrava, 26. VII. 2005, 3 ♀♀ (ex. larva VIII. 2005), v trouchnivém dřevě dutiny třešně, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, IV. 1916, 1 ex., v pařezu, J. Roubal leg. (Roubal 1934); X. 1950, 1 ex., Aldo Olexa leg., Bořivoj Zbuzek det., Petr Číla coll. (SZ Zbuzek 2006); III. 1981, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5762: Opočno pod Orlickými horami, EVL Opočenská obora, 7. VII. 2010, 1 ex., nárazová č. 15, Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5762: Opočno – Vodětín, 30. VIII. 2007, 2 ♀♀, trouchnivé dřevo v dutině rozlomeného kmene Tilia, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, soutok Labe a Orlice, 20. IV. 1993, 2 ♂♂ (ex. larve, VII. 1993), J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Třebeš, staré rameno Labe, 23. II. 1987, 1 ♀, v trouchu pahýlu po odříznuté větvi kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2008, 5 ex., pod kůrou ležící Alnus glutinosa, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5860: Opatovice nad Labem – Pohřebačka, Na bahnách, 20. III. 2008, 1 ex. (mrtvý), v štěrbině pahýlu topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice env., rez. Polabiny, 30. III. 1994, 1 ♀, v trouchu kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 30. III. 1999, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu pahýlu kmene listnaté dřeviny, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 24. XI. 2002, 1 ♂, v trouchnivém dřevě odlomené větve vrby, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem env., rez. Hrozná, 3. IV. 2004, 1 ex., v trouchnivém dřevě odlomeného vrcholu kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 3. V. 2008, 1 ex., 2 larvy, v trouchnivém dřevě padlého kmene topolu, J. Mertlik observ. (Dušánek 2009); 3. V. 2008, 1 ex., pod kůrou padlého kmene topole, J. Mertlik observ. (Dušánek 2009).

5860: Čeperka, V. 1985, 1 ♀, J. Sobota leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5860: Hrobice, Tůň u Hrobic, 18. IV. 2008, 1 ex., pod kůrou topolu, J. Mertlik observ. (Dušánek 2009); 18. V. 2008, 1 ex., pod kůrou kmene topolu, J. Mertlik observ. (Dušánek 2009).

5860: Bukovina, břeh Labe u rez. Polabiny, chatová oblast, V. 2007, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009); 4. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009); 25. V. 2008, 2 ex., nárazová past, V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Vysoká nad Labem env., Labe river, pobřežní porost, 22. IV. 2005, 1 ♂, v trouchnivém dřevě vrby, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5861: Borek, V. 1985, 1 ♀, J. Sobota leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Hradec Králové, Plachta, 11. IV. 1981, 1 ♂, 5 ♀♀, v trouchu pahýlu topolu, J. Mertlik leg. et coll.; IV. 1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Císařská studánka, 14. V. 1996, 1 ex., pod kůrou olše, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 1. V. 1984, 1 ♀., L. David leg., J. Mertlik coll.

5861: Vysoké Chvojno, 15. IV. 1984, 1 ♀, Prouza leg., J. Mertlik coll.

5861: Vysoké Chvojno, rez. Buky 298 m, 17. VI. 1998, 1 ♂, deciduos forest, sweping, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5862: Týniště nad Orlicí env., pobřežní porost na pravém břehu Orlice (50°9'30.17"N, 16°3'15.65"E), 12. IV. 2013, 1 ex., v trouchnivém dřevě větve z rozpadajícího se kmene velké vrby, J. Mertlik observ.

5862: Týniště nad Orlicí, 29. IV. 1984, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 5. IV. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 28. IV. 1988, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 19. IX. 1988, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 31. X. 1986, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu olše, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Albrechtice, 25. V. 1991, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.

5865: Kunvald, VI. 1965, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1977b).

5866: Králický Sněžník, Kamenitý potok, 27. VI. 1978, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5958: Kojice, 22.- 23. II. 1997, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5958: Kladruby nad Labem, Národní hřebčín, 7.- 8. V. 2010, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5958: Roudnice nad Labem, jabloňová alej u silnice k mostu přes Labe, 21. XI. 2003, 2 ex., v trouchnivém dřevě v dutině rozsochy stojícího kmene jabloně (zde také přezimující ploštice a mravenci), J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 14. IV. 2001, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5959: Valy u Přelouče, 28. IV. 1994, 1 ♀, meandry Struhy, bank of river, B. Mocek leg. et coll.

5959: Valy u Přelouče, Lepějovice – meandry Strúhy, jírovcová alej u cesty u hájovny, 5. IV. 2008, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny v kmeni jírovce, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, 27. IV. 1996, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 13. V. 2000, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 9. III. 2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5960: Lázně Bohdaneč env., NPR Bohdanečský rybník, 14. V. 2005, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5960: Pardubice env., Kunětická hora, 5. V. 1997, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5960: Kunětická hora hill, hradní vrch, sklep, 14. V. 2007, 1 ♀, Corylus, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2008.

5961: Veská, 17. V. 1992, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

5962: Lodrant u Uherska, 10. V. 1969, 1 ex., K. Poláček leg. (Laibner 1977b)

5962: Trusnov, Lodrant, 1967, 1 ex. (Laibner 1981); 1969, 1 ex. (Laibner 1981); 1971, 2 ex. (Laibner 1981).

5963: Bošín u Chocně, 12. I. 1965, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1966,. 1977b).

5963: Choceň, VI. 1968, 2 ex., na kmenu lípy, S. Laibner leg. (Laibner 1969, 1977b).

5963: Choceň env., rez. Peliny, 1. IV. 2000, 1 ♂, 4 ♀♀, v trouchu ležících kmenů bříz, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Choceň, Mítkov env., 22. 6. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.

5963: Brandýs nad Labem, 25. IX. 1983, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5964: Žamberk, bez data, 1 ex., Marek leg. (Laibner 1977b).

5964: Litice nad Orlicí – Sopotnice, bukojedlový les na prudkém svahu nad levým břehem Orlice, 9. V. 2004, 2 ♂♂, pod kůrou na zlomeném kmenu buku, J. Mertlik leg. et coll.

6058: Starkoč (6058-59), 21. V. 2000, 1 ex., M. Fiala leg. et coll., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

6059: Choltice, zámecký park - les, 28. III. 2004, 2 ex., v trouchnivém dřevě ležícího kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, 31. V. 1913, 1 ♀, V. Fuchs leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; 10. IV. 1914, 1 ♂, Růžička leg.

6062: Vysoké Mýto, II. 1965, 5 ex., v trouchnivém dřevě třešně, S. Laibner leg. (Laibner 1969, 1977b)

6062: Domoradice (Laibner 1977a).

6062: Džbánov, 3. IV. 1998, 1 ♀, trouch třešně, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007.

6062: Stradouň env., 21. 5. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.       

6063: Choceň env., rezervace Peliny (Laibner 1973).

6159: Třemošnice, 13. III. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Vápenný Podol – Prachovice, holoseč na severním svahu vrchu Bučina, 3. V. 2004, 1 ex., pod odchlípnutou kůrou na kmeni buku, J. Mertlik leg. et coll.

 

6164: Pazucha, 7. V. 1979, 4 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

 

 

Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

 

5860: Pohřebačka - Libišany, Na bahnách, 12. V. 2004, 1 ♀, lezla po stonku byliny, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem env., rezervace Hrozná, slepé rameno Labe, vrbový porost, 17. XI. 2006, 2 ex., v trouchnivém dřevě v povrchových vrstvách ležících kmenů vrb, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 3. V. 2008, 4 ex., pod kůrou padlých kmenů topolů, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny (50°8'12.939"N, 15°48'30.512"E), 24.IV.2008, 1 ex., smyk, A. Hamet leg., et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny – jih, slepé rameno Labe, 17. III. 2013, 1 ex., pod kůrou padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Vysoká nad Labem – Petrofovy ramena, 20. II. 2007, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Třebeš, staré rameno Labe, 20. XI. 1986, 4 ♂♂, 2 ♀♀, na břehu v trouchnivém dřevě pařezu olše, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2008, 1 ex., pod kůrou ležící Alnus glutinosa, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5861: Hradec Králové, Plachta, IV. 1993, 1 ex., 1 ♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5862: Bědovice env., Hlinský rybník, 22. XI. 2002, 8 ex. (1 ex., f. rugosus), v tlejících pahýlech olší, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 22. X. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 1996, 1 ♂, v trouchnivém dřevě odlomené větve dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 18. IV. 2013, 1 ♂, běžela po padlém kmenu dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.; 15. V. 2013, 1 ♀, na padlém kmenu dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

5862: Petrovice, obora, holoseč u náhonu Alba [Týniště nad Orlicí, v lese na květech], 25. VII. 2006, 1 ex., na květu okolíku, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5862: Týniště nad Orlicí env., pobřežní porost na pravém břehu Orlice (50°9'30.17"N, 16°3'15.65"E), 12. IV. 2013, 1 ♀, v trouchnivém dřevě rozpadajícího se kmene velké vrby, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 27. V. 1956, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 29. IV. 1984, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 17. IV. 1987, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 29. V. 1991, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2001, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš, 29. IV. 1984, 2 ♂♂ (1 ♂, f. vandalitiae), pod kůrou u paty stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 17. IV. 1987, 1 ♀, mrtvá, J. Mertlik leg. et coll.; 13. III. 1988, 2 ♂♂, 1 ♀, pod vrstvou mechu na téměř zetlelém pařezu olše, J. Mertlik leg. et coll.; 23. X. 2002, 2 ♂♂, 6 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 15. IV. 23004, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě ležícího kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.; 25. VII. 2006, 2 ex., na květu okolíku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, 3. II. 1989, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 6. II. 1989, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.

5958: Labské Chrčice, PR Týnecké mokřiny, 19. V. 2013, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha 2013 det.

5958: Kladruby nad Labem, 29. IX. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 5. VI. 2010, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5960: Lázně Bohdaneč, 24. VI. 1995, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5960: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník a ryb. Matka, 7. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Hrobice env., rybník Baroch, podzim 2004, 1 ex., Radek Udržal leg., et coll., J. Mertlik det. 2004.

5962: Nová Ves u Čermné nad Orlicí, VI. 1964, 2 ex., Laibner leg. (Laibner 1977b).

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Choceň, Malý Karlov, Nová Ves, 16. V. 1997, 2 ex., pond, damp meadow, B. Mocek leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

5963: Plchůvky, V.-VII. (rok neuveden), 4 ex. (Laibner 1972, 1977b).

5963: Bošín u Chocně, VI. 1965, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1966, 1977b).

5964: Záchlumí, 8. VI. 1972, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1977b).

6062: Domoradice (Laibner 1977a).

 

6063: Jiříkov (Laibner 1977a).

 

Ampedus pomorum (Herbst in Füssly, 1784)

 

5359: Vrchlabí – Dolní Branná (5359d), 19. I. 2014, 1 ♂, v trouchu dubového polena, Svatoslav Vrabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5457: Újezd pod Troskami – Čímyšl, step, 20. V. 2013, 1 ♀, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg., det. et coll.

5460: Chotěvice, 22. II. 2016, 1 ♀, v trouchnivém dřevě jasanu, J. Mertlik leg., det. et coll.

5460: Chotěvice, soutok Labe a Pilníkovského potoka, 22. II. 2016, 1 ♀, v trouchnivém dřevě vrby, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Broumovské stěny, Koruna, 1. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Police nad Metují, VIII. 2000, 1 ex., Pumr leg., Radek Ján det. et coll. (SZ Ján 2014).

5463: Police nad Metují, Žděřina, 16. IV. 2000, 2 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Broumov, meandry Stěnavy, 9. II. 2016, více larev, lužní les, v trouchnivém dřevě padlých kmenů topolů, J. Mertlik observ.

5464: Otovice, Hoprich (5464c), 2. VI. 2003, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Červený vršek (5464c), 7. V. 2002, 1 ♂, nárazníkové pasti, J. Spíšek leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Lopota, 8. VI. 2004, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5556: Sobotka, údolí potoka Sobotky, 3. II. 2016, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Mladějov, 22. V. 1994, 1 ♂, Jan Schneider leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2006).

5557: Prachov env., Přivýšina, 17. V. 2013, 14 ex. (13 ex. f. triangulum), na skalách, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, Libosad, 10. VI. 1996, 1 ♀ (f. nemoralis), R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det.

5559: Lázně Bělohrad, 1. IV. 2002, 5 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5559: Pecka, 25. VI. 2005, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 8. VII. 2010, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 16. V. 2013, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5559: Miletín, Miletínská bažantnice, u hráze rybníka Povolír, 19. XII. 2015, 3 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene ?olše, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Žernov, Babiččino údolí, duby u Bílého mostu, 15. IV. 2005, 2 ex., M. Mikát leg. et det., J. Mertlik rev., MVČ HK coll. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, niva u zámku, 8. V. 2005, 7 ex., červený trouch Quercus, M. Mikát leg. et det., J. Mertlik rev., MVČ HK coll. (Mikát 2007); 4. VI. 2005, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MVČ HK coll. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, 9. VIII. 2004, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5562: Česká Skalice, Dubno, 30. III. 2010, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5656: Dětenice – Brodek env., Bahenské louky v návrhu, 19. VI. 2013, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5657: Kopidlno, IV. 1989, 1 ex. (f. triangulum), bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5657: Kopidlno, zámecký park, 2. II. 2002, 2 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora Kopidlno, 3. IV. 1988, 1 ♀ (f. nemoralis), J. Mertlik leg. et coll., R. Bouwer det.; dtto, 1 ♀, Martin Samek leg., Martin Linhart coll., B. Zbuzek det. jako A. triangulum (SZ Zbuzek 2013); 25. III. 2005, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Rašín, PP Kazatelna, 17. V. 2001, 1 ex., R. Čtvrtečka leg., P. Vonička coll., J. Mertlik det. 2008.

5660: Velký Vřešťov, Vřešťovská bažantnice, 31. VII. 2012, 1 ♀, ex. puppe, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

5661: Brod nad Labem, 4. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5661: Jaroměř, 10. XII. 2009, 1 ex., Martina Marešová leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5661: Jaroměř - Hořenice, listnatý les na svahu nad pravým břehem Labe, 23. III. 2004, 1 ♀, v trouchnivém dřevě ležícího kmene listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Olešnice (Laibner 1977b).

5664: Orlické hory, Šerlišský Mlýn, 26. VIII. 1964, 1 ex. (Laibner 1977b).

5664: Orlické hory, Velká Deštná, 30. VII. 1972, 1 ex. (Laibner 1977b).

5758: Starý Bydžov env., Hlušice, dubový les, 27. III. 2004, 1 larva, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Zvíkov env., Budín, dubový les, 27. III. 2004, 1 ♀, 1 larva, v červeném trouchu pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hrádek u Nechanic, 18. III. 1988, 2 ♂♂ (f. nemoralis), J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové, Věkoše, Kydlinov – Labe, 1. XI. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, 1980, 2 ex. (ex larva), J. Sobota leg. et coll., J. Mertlik det. 2016; 6. V. 2011, 2 ♀, 5 ♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5761: Piletice env., les Ouliště, 21. V. 2006, 1 ♀, na travině, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Piletice - Slatina, les Ouliště, 21. V. 2006, 3 ex. (pár v kopulaci), oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Malšovice (5761a), 13. V. 2011, 2 ♂♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5761: Hradec Králové, Svinary, 27. V. 1986, 1 ex., J. Větrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5761: Blešno env. (5761d), 3. IV. 2011, 1♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5762: Pohoří – Zbytka, VI. 1994, 1 ♀, Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005.

5762: Bolehošť - Chropotínský háj, 21. X. 1987, 1 ♂ (f. nemoralis), 1 ♀ (f. nemoralis), J. Mertlik leg. et coll.

5762: České Meziříčí, rez. Zbytka, 30. V.- 5. VI. 1996, 1 ex. (Malaise tr.), B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5762: Městec, lužní lesík u řeky Dědina, 12. III. 2004, 1 ♂, v trouchnivém dřevě zbytku ležícího kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, IV. 1916, více ex., J. Roubal leg. (Roubal 1934); V. 1967, 1 ex. (f. triangulum), bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); VI. 1974, 1 ex. (f. triangulum), bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); IV. 1985, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5762: Opočno, obora, 26. III. 2005, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Dobruška, 14. X. 1951, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; (Laibner 1977b).

5858: Převýšov, 20. III. 1987, 1 ♀ (f. nemoralis), J. Mertlik leg., coll. et det., R. Bouwer revid.

5858: Lovčice, PR Bludy, 21. VI. 2001, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5859: Dobřenice, 1. III. 1997, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5859: Pravy, 21. V. 2005, 1 ♂, 4 ♀♀, M. Brabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014; 22. V. 2011, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5860: Praskačka, pískovna u železniční trati (50°10'43.327"N, 15°44'41.847"E), 23. V. 2010, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, 12. V. 2007, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, 0,5 km SW, lesní světliny, 27. V. 2008, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 1. III. 2014, 1 ex., v trouchnivém dřevě pařezu borovice, J. Mertlik leg.

5860: Opatovice nad Labem, lužní les u Vysockého mostu, 27. IV. 2005, 2 ex., v trouchnivém dřevě kmenu vrby, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem, Tůň (50°9'28.78"N, 15°48'10.245"E), 3. VI. 2010, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, rezervace Polabiny, 11. V. 2003, 1 ♂, zalezlý pod kůrou pařezu topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 17. XI. 2006, 2 ♂♂, v trouchnivém dřevě padlých kmenů topolů, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 3. V. 2008, 1 ex., pod kůrou odlomeného kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 4. V. 2008, 1 ex., pod kůrou padlých kmenů, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 31. XII. 2011, 3 ex., v trouchu kmene topolu, J. Mertlik observ.

5860: Opatovice nad Labem, rezervace Hrozná, 8. V. 2004, 1 ♂, zalezlý pod kůrou ležícího kmenu topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 3. V. 2008, více ex., pod kůrou padlých kmenů topolů, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Hrobice, pravý břeh Labe (50° 7´ 9,521´´N 15° 48´ 5,473´´E), 6. IV. 2008, 1 ex., oklep, A. Hamet leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Hrobice env., rez. Tůň u Hrobic, slepé rameno Labe, 18. IV. 2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Hrobice, skládka pokácených topolů, 1 ♀, zalezlá v prasklinách dřeva topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bukovina, břeh Labe u rez. Polabiny, chatová oblast, 4. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009); 25. V. 2008, 1 ex., nárazová past, V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009); 24.V.2009, 3 ex., nárazová past, V. Dušánek observ.; 21. V. 2009, 1 ex, na padlém kmenu břízy, V. Dušánek observ. (Dušánek 2009).

5860: Bukovina nad Labem, levý břeh u mostu (50°7'13.275"N, 15°48'5.737"E), 16. VI. 2008, 1 ex, nárazová past, A. Hamet leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Vysoká nad Labem (5860b), 27. X. 2007, 2 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009); 26. I. 2008, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009).

5860: Vysoká n. Labem, 12.X.2002, dutina u paty kmene dubu u mostu, 1 ex., V. Dušánek et T. Kozák leg., V. Dušánek coll. (Dušánek 2009).

5860: Vysoká nad Labem – Petrofovy ramena, 20. II. 2007, 3 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Stéblová (2 km N), 30. V. 1996, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 17. VII. 2004, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 21. V. 2005, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 7. V. 2009, 1 ♀, J. Mertlik leg.et coll.

5860: Hradec Králové, Třebeš, slepé rameno Labe, 30. IV. 2008, 6 ex., pod kůrou ležící Alnus glutinosa, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5861: Roudnička, Datlík, 24. IV. 2013, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5861: Hradec Králové env., bez data, 1 ♀, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det., coll. zkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011); 16. IV. 1972, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 24. XII. 1994, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5861: Hradec Králové, PP Černá stráň, 14. VI. 2000, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003

5861: Hradec Králové, městské lesy, Cesta myslivců, 30. V. 2002, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5861: Nový Hradec Králové, Císařská studánka, 1. VIII. 2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5861: Nový Hradec Králové, Císařská studánka – Křivá lípa, lužní les (50°9'56.862"N, 15°53'20.087"E), 17. V. 2009, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Malšovice – střelnice, 3. IV. 2008, 1 ex., prosev, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5861: Hradec Králové, U Sítovky env., okraj lesní cesty (50°10'21.153"N, 15°54'32.403"E), 17. V. 2009, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 29. VI. 1997, 2 ex., na světlo, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 4. V. 1997, 1 ex.

5861: Býšť, Bělečko, 5. VII. 2015, mrtvý ex., pod skáceným kmenem buku, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, 27. VI. 2001, 1 ex., J. Prouza leg. et col., J. Mertlik det.; 13. VI. 2011, 2 ♀♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Vysoké Chvojno, rez. Buky, 7. I. 1979, 1 ex., J. Mertlik leg. et det.; 1. IV. 1979, 1 ex., J. Mertlik leg. et det.; 30. VII. 2001, 1 ex. (mrtvý), J. Mertlik leg.; 5. VIII. 2004, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 20. VII. 2006, 1 ♀, na travině, J. Mertlik leg. et coll.; 19. IV. 2007, 2 ex., shnilé bukové špalky, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 7. V. 2008, 1 ex., pahýl kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2009, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 12. VII. 2009, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009); 13. V. 2011, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 11. V. 2012, 1 ex., v letu, J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 2012, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 16. VI. 2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 3.-4. VII. 2013, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 14. VII. 2013, 1 ♂, 2 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014; 17. VI. 2014, 1 ♀, aktivní na kmenu buku, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VII. 2016, 1 ♀, na trávě, J. Mertlik leg., det. et coll.

5861: Vysoké Chvojno env., V jamkách, 24. V. 2012, 2 ♀♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Běleč nad Orlicí, 9. V. 1987, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2016; VII. 1994, 1 ex. (f. triangulum), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 26. VI. 1997, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; V. 2012, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2016; 20. XI. 2012, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Běleč nad Orlicí - Borek, 26. V. 2012, 3 ♀♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5862: Bědovice, 19. IV. 1942, 1 ♀, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det., coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011).

5862: Bědovice, Micherovka, 21. IV. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014)

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., Hlinský rybník, 21. III. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., V Končinách, dubová alej [Třebechovice pod Orebem, bažantnice], 11. IV. 1988, 10 ex., v trouchnivém dřevě pařezu a ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, 26. IV. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 14. IV. 1993, 1 ex., v trouchnivém dřevě ležícího kmene olše, J. Mertlik leg. et coll.; 19. III. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, hájovna, 25. III. 2002, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, U Houkvice, 22. XI. 2002, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivých pahýlech olší, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 29. V. 1987, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 13. X. 1987, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 17. X. 1987, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 26. X. 1987, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 2. XI. 1987, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 3. XI. 1987, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; IV.- IX. 1988, 15 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 11. III. 1989, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 30. XII. 1989, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 1. II. 1990, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 3. II. 1990, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 22. III. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 1991, 1 ex. (f. nemoralis), J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 29. IV. 1984, 1 ex., pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 17. IV. 1987, 2 ex., 1 ex. v trouchnivém dřevě břízy; 18. V. 1987, 4 ex., pod kůrou odlomených větví dubů; 13. III. 1988, 2 ♂♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezů olší, J. Mertlik leg. et coll.; 23. X. 2002, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 25. X. 2002, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 15. IV. 2004, 1 ♀, v trouchnivém dřevě ležícího kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.; 4. III. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 21. III. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5862: Týniště nad Orlicí, U Glorietu, 21. III. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5862: Týniště nad Orlicí, východní okraj (Pod Stávkem), duby na staré hrázi, 3. II. 2002, 2 ex., v trouchu dubového pahýlu, J. Mertlik leg. et coll.; 31. III. 2008, 1 ex., v trouchu dubového pahýlu, J. Mertlik observ.; 18. IV. 2013, 1 ex., v červeném trouchu odlomeného kmene dubu, J. Mertlik observ.

5862: Týniště nad Orlicí – Lípa nad Orlicí, 3. II. 2002, 8 ex., v trouchu ležících kmenů topolů, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, 4. III. 1991, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pískovna (5862b), 31. V. 2016, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5862: Křivice env., Křivina, 17. III. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 12. IV. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 9. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 16. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 16. V. 1990, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5862: Albrechtice nad Orlicí, Nová Ves, luka západně od Novoveského rybníka, 16. VII. 2006, 1 ♀, na květu okolíku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, Žďárský rybník, 10. XII. 2000, 2 ♀♀, v trouchu ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Častolovice (Laibner 1977b).

5864: Pěčín, soutok Zdobnice a Říčky env., 31. V. 2016, 1 ♀, na okolíku, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Rokytnice (Laibner 1977b).

5866: Údolí Moravy nad severním okrajem Velké Moravy, 17. V. 1977, 2 ex., v pařezu olše, Laibner leg. (Laibner 1980).

5958: Kojice, 22.- 23. II. 1997, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 10. III. 2012, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5958: Labské Chrčice, 1999, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5958: Kladruby nad Labem, 24. III. 1984, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., PMB coll. (SZ Zbuzek 2005); 5. VIII. 1999, 1 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005); 7. V. 2005, 2 ♀♀, M. Brabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014; 25. V. 2008, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 13. VII. 2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5958: Kladruby nad Labem, Národní hřebčín, 7.- 8. V. 2010, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5958: Kladruby nad Labem – Roudnice nad Labem, staré stromy u mostu přes Labe, 21. XI. 2003, 1 ♀, v trouchnivém dřevě u paty stojícího kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, bažantnice V Mošnici, 16. III. 2005, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě u paty stojícího kmene Quercus rubra, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2010, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 8. V. 2010, 2 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 5. VI. 2010, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 12. VI. 2010, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 3. VI. 2011, 1 ♂, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5959: Valy u Přelouče, Lepějovice – meandry Strúhy, lužní les, 5. IV. 2008, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene (Quercus?), J. Mertlik leg. et coll.

5959: 1 km E of Labětín, PP Votoka, 16. IV. 2010, 4 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5959: Přelouč, Slavíkovy ostrovy, 30. IV. 2006, 1 ♂, Vladimír Vrabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2010).

5959: Živanice (5959b), 20. V. 2002, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 21. V. 2005, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5959: Pardubice env., Sopřeč, 8. VI. 1992, 1 ex. (near pond-sweeping), B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5960: Pardubice env., Kunětická hora, 5. V. 1997, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 2. VII. 1997, 1 ex.

5960: Lázně Bohdaneč, Hrádek env., hráz, 8. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, 15. V. 1982, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 21. VI. 1994, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.; 24. VI. 1995, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5960: Lázně Bohdaneč env., NPR Bohdanečský rybník, 14. V. 2005, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5960: Lázně Bohdaneč env., NPR Bohdanečský rybník, rybník Matka, 7. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5960: Pardubice – Rybitví, 14. V. 2005, 1 ♂, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5960: Pardubice env., rezervace Baroch, 20. V. 2004, 2 ex., Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005

5960: Pardubice (50°02.382'N, 15°44.765'E), 28. XI. 2009, 1 ex., torzo topolu na louce, prosev trouchu s Pleurotus ostreatus, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5961: Horní Ředice, Žernov, 7. V. 2016, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5961: Veská, 17. V. 1992, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

5962: Borohrádek, 1967, 2 ex. (Laibner 1981); 1969, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 3 ex. (Laibner 1981);

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 15 ex., J. Mertlik leg., J. Gahai coll., J. Mertlik det. 2005.

5962: Litětiny env., PP Boršov u Litětin, mokřad, 10. VII. 2008, 1 ♀, osmyk, oklep, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5962: Trusnov, Lodrant, 1967, 14 ex. (Laibner 1981); 1969, 17 ex. (Laibner 1981); 1971, 8 ex. (Laibner 1981); dubová alej na hrázi zaniklého rybníka (50°0'40.747"N, 16°1'57.468"E), 4. IV. 2012, 1 ♂♂, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Jaroslav, 16. VI. 1965, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

5963: Potštejn (Laibner 1977b).

5963: Újezd u Chocně, Chloumek, Darebnice, 24. V. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.

5963: Bošín (Laibner 1966, 1977b).

5963: Postolov u Chocně, 19. IV. 1987, 2 ex., Jar. Jelínek leg., J. Prouza coll., J. Mertlik rev. 2008.

5963: Choceň, IV. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5963: Choceň env., Peliny, 1. IV. 2000, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchu ležících kmenů bříz, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Brandýs nad Orlicí, 31. X. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005); 25. IV. 2006, 1 ♂, Tomáš Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

5964: Helvíkovice (Laibner 1977b).

5964: Žamberk (Laibner 1977b).

5964: Žamberk, zámecký park, 5. XII. 2015, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

5964: Litice nad Orlicí – Sopotnice, bukojedlový les na prudkém svahu nad levým břehem Orlice, 9. V. 2004, 1 ♀, pod kůrou na zlomeném kmenu buku, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Bousov, 16. IV. 2000, 1 ex., M. Fiala leg. et coll., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 19. X. 2000, 1 ex., M. Fiala leg. et coll., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

6059: Choltice, 15. III. 2003, více ex. (1 ♂, J. Mertlik coll.), v trouchnivém dřevě vrb, J. Mertlik leg. et coll..

6060: Klešice, bažantnice, 19. IV. 2012, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, park, 28. III. 2004, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, Bažantnice, 9. VI. 2008, 1 ex., noční lov, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 19. IV. 2012, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Uhersko, 5. III. 1981, 1 ♂, J. Beránek leg., V. Kubáň coll., J. Mertlik det. 2015; 6. III. 1981, 1 ♀, J. Beránek leg., V. Kubáň coll., J. Mertlik det. 2015; 18. IV. 1982, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Jelínek leg. et coll., S. Laibner det. (Laibner 1985 jako A. triangulum); 27. V. 1984, 1 ♂ (f. nemoralis), J. Prouza leg., J. Mertlik coll. et det.

6062: Knířov, 30. IV. 1993, 1 ex., 1 ♀, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 1998, J. Mertlik rev. 2007.

6062: Vysoké Mýto (Laibner 1977a, Laibner 1985 jako A. robustus).

6062: Vysoké Mýto, Svařeň, Sítinka, 21. V. 2010, 1 ex., výzkum "sady okolí Chocně", nárazová past, Jakub Horák leg., J. Pavlíček det. et coll.            

6062: Džbánov, 20. V. 1995, 5 ex., M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 1998, J. Mertlik rev. 2007.

6062: Džbánov, les Hájek, 21. V. 2001, 1 ♀, rostliny kolem cesty, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007; 23. IV. 2002, 1 ♀, Fraxino-Carpinetum, prosev mechů z pařezů a padlých kmenů, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 27. III. 2003, 1 ♂, oklepáváním popadaných větví, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 22. V. 2003, 1 ♀, pod kůrou sloupků oplocenky, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007

6062: Domoradice (Laibner 1977a).

6062: Brteč (Laibner 1977a).

6062: Vraclav (Laibner 1977a).

6062: Slatina (Laibner 1977a).

6063: Vysoké Mýto, Na Hartech (Laibner 1977a).

6063: Choceň, Svatojiřská ul., 8.-9. VI. 2013, 1 ♂, Jiří Háva leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

6063: Choceň env., rezervace Peliny (Laibner 1973).

6065: Nepomuky, Sázavské údolí, 23. V. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

6159: Vápenný Podol – Prachovice, holoseč na severním svahu vrchu Bučina, 3. V. 2004, 1 ♂, pod odchlípnutou kůrou na kmeni buku, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Železné hory, Podhradí env., Lovětínská rokle, 17. V. 2013, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

6159: Běstvina, 13. IV. 2009, 2 ex., v trouchu padlého dubu, Vladimír Hron leg., det. et coll.; 23. IV. 2009, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6160: Železné hory, Slavická obora, 5. V. 2011, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

6160: Nasavrky env., Peklo, Strádov, 16. IV. 2000, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6161: Zaječice env., Studená Voda, okolí lesních rybníků, 5. IV. 2004, 1 ♂, v trouchnivém dřevě ležícího kmenu olše, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Chmelík (Laibner 1977a).

6162: Střemošice (Laibner 1977a).

6163: Budislav (Laibner 1977a).

6163: Končiny (Laibner 1977a).

6163: Nedošín (Laibner 1977a).

6263: Lubná [Lubné] (Laibner 1977b).

6265: Kamenná Horka, 13. IV. 2008, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6266: Staré Město, Třebovské hradisko, 26. II. 2016, 1 ♂, J. Mertlik leg., det. et coll.

6360: Krucemburk, Ransko, Ranské bahno, olšina, 28. X. 2004, 1 ♂, 1 ♀, v červeném trouchu ležících kmenů olší, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Svojanov, 16. VIII. 2014, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

 

6364: Svojanov, Dolní Lhota, 6. VII. 2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

 

 

Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)

 

5863: Záměl, Zámělský Borek env. (stráně východně od rezervace), 25. IV. 2010, 1 ♀ (f. forticornis), pod kůrou Cerasus, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det.

5962: Trusnov, Lodrant, 1967, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).

 

5964: Sopotnice, 27. II. 1994, 1 ♀, Jiří Hájek leg., J. Mertlik det et coll.

 

Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)

 

5456: Český Ráj, Kost, 29. III. 2003, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5456: Podkost env., Pomníky, 21. V. 2002, 1 ♀, sklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, 10. IV. 1982, 2 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

5462: Janovice env., Adršpašsko-Teplické skály, Liščí hora – plošina, holoseč, 1. IX. 2004, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Teplice nad Metují, Skály [Adršpach], 13. V. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Malé Svatoňovice, VII.1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5462: Rtyně v Podkrkonoší, 13. IV. 2008, 1 ex., Martin Just leg. et coll, Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009).

5462: Markoušovice, VI. 1976, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5462: Odolov, 8. V. 1973, 1 ex., R. Macek leg., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 21. V. 2002, 1 ♂, Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Police nad Metují, 15. VI. 1987, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen (5463d), 5. VI. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 5. VI. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VII. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 7. V. 2002, 1 ♀,Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 25. VII. 2003, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Koruna, 8. VI. 2004, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463d), 19. V. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 5 ex., J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 27. V. 2004, 3 ex., J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 4. VI. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hvězda env., Kovářova rokle, 30. V. 2004, 6 ex. (1 ex. J. Mertlik coll.), v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, U Václava, 20. V. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., J. Beran leg., Z. Vancl det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 11. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle, 11. VI. 2003, 5 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005), Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 11. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov – Lopota (5464c), 19. V. 2003, 1 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov env., Božanovický Špičák, 24. IV. 2000, 1 ♀, pod kůrou smrku, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Otovice, Hoprich (5464a), 7. V. 2002, 1 ♀, J. Spíšek leg., Z. Vancl leg., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005).

5557: Český ráj, Prachovské skály, 17. VII. 1999, 1 ♀, Dongres leg. et coll., J. Mertlik det.

5557: Prachov env., Přivýšina, 17. V. 2013, 1 ex., na skále, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Přibyslav, 29. V. 1988, 1 ex., J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014; 15. IV. 1989, 2 ex., J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014; 29. IV. 1990, 1 ex., J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014.

5559: Pecka, 17. VI. 2001, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5561: Kocbeře, 1. XI.1981, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Podhorní Újezd, 11. V. 2001, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5662: Šestajovice, 4. IV. 1998, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Nové Město nad Metují, 25. II. 2007, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5663: Náchod env., Peklo, 25. III. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 10. V. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Olešnice (Laibner 1977b).

5761: Hradec Králové env., Svinárky, Dehetník, 24. IV. 1989, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno (Laibner 1977b).

5762: Opočno, obora, 19. XI. 1987, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 8. III. 1990, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 12. II. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Říčky (Laibner 1977b).

5764: Kačerov (Laibner 1977b).

5764: Orlické Záhoří env., Černá Voda, 3. V. 2001, 2 ex., v trouchu pahýlu kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, VI. 1997, 1 ♀, Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005.

5858: Pamětník, 13. IV. 2009, 2 ex., V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 12. V. 2013, 2 ex., V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5859: Pravy, 9. V. 2009, 1 ♂, M. Brabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5860: Libišany u Bohdanče, 8. III. 1997, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Rokytno u Býště, 19. IV. 1997, 5 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Vysoká nad Labem, 26. IV. 1999, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, okraj holoseče u hájovny (50°9'32.764"N, 15°51'24.88"E), 17. V. 2009, 1 ex., v letu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové env., Roudnička, 1. VI. 1979, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové env., bez data, 2 ♂♂, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det., in coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011); 23. IV. 1972, 3 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 18. XII. 1978, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 30. III. 1980, 1 ♀.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 5. V. 1989, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 6. IV. 2012, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Nový Hradec Králové, 26. VI. 1997, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 11. VII. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 31. V. 2012, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5861: Hradec Králové, městské lesy, Cesta myslivců, VI. 2002, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5861: Hradec Králové, městské lesy, Císařská studánka env., 14. VII. 2003, 1 ♀, pod ležícím kmenem smrku, J. Mertlik leg. et coll.; 28. VI. 2003, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Byřička, 26. VI. 1976, 1 ♂, M. Dušek leg., J. Mertlik coll.; 7. X. 1981, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; Dubinka, 22. VIII. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, rybník Výskyt env., 6. X. 1986, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5861: Běleč nad Orlicí, u lesní cesty k rybníku Výskyt, okraj holoseče (50°10'44.643"N, 15°55'1.211"E), 17. V. 2009, 2 ex., v letu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč, 18. V. 1985, 1 ♀, L. David leg., J. Mertlik coll.; 16. VIII. 1986, 1 ♀ (žluté krovky), L. David leg., J. Mertlik coll.; VI. 1987, 1 ♀ (žluté krovky), L. David leg., J. Mertlik coll.; VI. 1992, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 30. IV.-2. V. 2003, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 6. VI. 2004, 1 ex., Jan Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Krňovice, 1. VIII. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Štěnkov u Třebechovic, 21. VI. 1942, 1 ♀, Bouček leg., B. Zbuzek det., in coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011).

5861: Bělečko, IV. 2000, 1 ♀, M. Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005.

5861: Rokytno (5861c), 27. X. 2007, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009).

5861: Vysoké Chvojno, 20. III. 1978, 1 ♀, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 1 ♀, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 20. V. 2007, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5861: Vysoké Chvojno, svoziště dřeva u hájovny (50°7'21.867"N, 15°59'26.04"E), 16. VII. 2009, 1 ex., J. Mertlik leg.et coll.

5861: Vysoké Chvojno, rez. Buky, 7. V. 2008, 1 ex., pod odchlipující se kůrou uschlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno env., V jamkách, 7. VI. 2013, 1 ♂, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice (Laibner 1977b).

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice nad Orlicí, hájovna, 25. III. 2002, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí (Laibner 1977b); 30. IV. 1981, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 27. V. 1984, 1 ♀, M. Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005; X.-XI. 1987, 9 ex., M. Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005; 21. II. 1990, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 29. IV. 1984, 4 ex., v trouchnivém dřevě pařezu borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Rašovice, 29. IV. 1986, 1 ♂, Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005.

5862: Rašovice, písník (5862b), 7. V. 2002, 1 ♂, sklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 1. V. 2003, 1 ♂, seděl na kmenu borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, 29. V. 1991, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Častolovice, 24. V. 1949, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5863: Doudleby (Laibner 1977b).

5866: Horní Morava, 20. VII. 1962, 1 ♀, J. Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5866: Velká Morava, 20. VI. 1946, 1 ex., J. Pavlů leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník, Kamenitý potok [Kamenický potok], 27. VI. 1978, 3 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5958: Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (50°3'6.595"N, 15°25'1.917"E), 26. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 8. V. 2003, 1 ♀, K. Hoffmannová leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5959: Morašice u Přelouče, 28. VI. 1997, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 29. V. 2004, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5959: Břehy u Přelouče, 30. VII. 2005, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5959: Valy u Přelouče, 26. IV. 2008, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5960: Srch env., 1. V. 2006, 1 ex., okraj lesa, oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, 21. V. 1983, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 11. VIII. 1985, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 20. VII. 1993, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5960: Bohdaneč u Pardubic, 15. V. 2000, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5960: Pardubice, 20. IV. 1990, 1 ex., Říha leg. et coll., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001);25. IV. 1993, 1 ♂, Odehnal leg., J. Klouček coll., J. Mertlik det.

5962: Borohrádek, bez data (Laibner 1977b); 1967, 43 ex. (Laibner 1981); 1969, 39 ex. (Laibner 1981); 1971, 50 ex. (Laibner 1981); VII. 1980, 1 ex., Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005; 25. VI. 1986, 1 ♀, Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005; 29. V. 1991, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant, 1967, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 3 ex. (Laibner 1981).

5962: Jaroslav, 16. V. 1965, 2 ♀♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011); V. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5963: Plchůvky, 24. V. 1969, 2 ♀♀, M. Doležal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5963: Choceň (Laibner 1977b), VII. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5963: Choceň env., Peliny, 1. IV. 2000, 4 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchu ležících kmenů borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Brandýs nad Orlicí, 11. V. 1985, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005); 11. X. 1986, 2 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005); 10. IV. 2004, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005); 11. IV. 2009, 1 ♂, Tomáš Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

5963: Brandýs nad Orlicí, Perná, 11. V. 2005, 1 ex., pod kůrou ležícího kmene jedle, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Litice nad Orlicí - Sopotnice, 9. V. 2004, 4 ex., pod kůrou pahýlu smrku a buku, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Těchonín (Laibner 1977b).

5966: Moravský Karlov, 23. VII. 1977, 1 ♀, M. Doležal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 22. VI. 1978, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Bousov, XII. 1998, 1 ♂, Fiala leg., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 19. X. 2000, 1 ex., M. Fiala leg. et coll., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

6060: Slatiňany, XI. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

6060: Slatiňany, úžlabina, 20. V. 1951, 1 ex., Z. Musil leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6062: Srbce, 2. V. 2004, 1 ex., Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6062: Džbánov, les Hájek, 2. V. 2003, 1 ♀, za letu, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 3. V. 2003, 1 ♀, za letu, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6062: Brteč (Laibner 1977a).

6062: Střihanov (Laibner 1977a).

6063: Vysoké Mýto, Na Hartech (Laibner 1977a).

6064: Ústí nad Orlicí (Laibner 1977b).

6064: Dolní Dobrouč (5964-6064-65) (Laibner 1977b).

6159: Třemošnice, VII. 1941, 1 ♀, Dr. Bohumil Starý leg., František Kocourek coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

6160: Železné hory, Práčov, údolí Chrudimky, 2. VI. 1990, 1 ex., B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6160: Nasavrky, 17. V. 1997, 3 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 16. IV. 2000, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 16. IV. 2000, 1 ♂ (extrémně malý ex.!), J. Mertlik leg. et coll.; 11. IV. 2004, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

6161: Zaječice env., Studená Voda, u lesních rybníků, 5. IV. 2004, 5 ex., 1 larva, v trouchnivém dřevě pařezu borovice, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Bor u Skutče (Laibner 1977a).

6163: Litomyšl (Laibner 1977b).

6163: Nedošín (Laibner 1977a).

6258: Habry – Čtvrť, 26. IV. 2000, 1 ex., K. Holý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

6265: Sklenné, VII. 1983, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

6364: Starý Svojanov (49°37'29.899"N, 16°25'24.568"E), 16. VII. 2016, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

 

6365: Pohledy (N49º41.130', E16º35.403'), 24. II. 2008, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

 

 

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

 

 

5661: Nový Ples, IV. 1952, 1 ex., Ad. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5761: Hradec Králové, Malšovice (5761a), 13. V. 2011, 1♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5761: Hradec Králové env., Piletice, 9. VI. 1987, 1 ♀, L. David leg., J. Mertlik coll.

5761: Piletice - Slatina, les Ouliště, 21. V. 2006, 1 ♂ (f. immaculatus), 2 ♀♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.; 10. V. 2009, 1 ♀., J. Mertlik leg. et coll.

5762: Pohoří – Zbytka, V. 1994, 1 ♂ (f. irreductus), Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005.

5762: Očelice, Městec env. (Mochov), dubová alej u Jalového potoka, 18. IV. 2013, 1 ♂♂, pod kůrou rozřezaného kmene padlého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Rampuše, VI. 1964, 1 ex. (f. irreductus) (Laibner 1977b).

5858: Lovčice, 1. V. 2008, 1 ♀, Jaroslav Gahai leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2010).

5860: Stéblová, 6. VI. 1976, 1 ♀, Košťál leg., J. Mertlik coll.

5860: Stéblová, rybník Malá Čeperka env. (50°7'3.02"N, 15°45'35.077"E), 30. IV. 2010, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, 11. V. 2001, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 6. IV. 2009, 1 ex. (f. irreductus), J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5860: Hrobice, PP Tůň u Hrobic (50°8'25.399"N, 15°48'17.32"E), 27. V. 2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem env., rez. Hrozná, 8. V. 2004, 1 ♂, pod kůrou ležícího kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 3. V. 2008, více ex., pod kůrou padlých kmenů topolů, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); (50°8'25.399"N, 15°48'17.32"E), 28. V. 2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem env., rez. Polabiny, (50°8'12.939"N, 15°48'30.512"E), 24 .IV. 2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2009); 4. V. 2008, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 28. V. 2008, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2009); 17. VI. 2008, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2009).

5860: Bukovina, chatová osada (50°8'1.143"N, 15°49'4.39"E), 24. V. 2009, 1♂, nárazová past, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2009).

5861: Vysoká nad Labem, 24. VI. 1986, 1 ♀, V. Dušánek leg., J. Mertlik coll.; 12. V. 1997, 1 ♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 26. IV. 1999, 3 ♂ (2 ex., f. immaculatus), J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové env. (5861?), IV. 1941, 1 ex., Dr. V. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 26. V. 1944, 2 ♂♂, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det., coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011).

5861: Hradec Králové, Roudnička (50°10'17.993"N, 15°49'54.063"E), 12. VII. 2015, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 18. VII. 1986, 1 ♀, M. Dušek leg., J. Mertlik coll.

5861: Hradec Králové, Malšovice - Plachta, 15. VII. 2000, 1 ♀, Ing. J. Fremuth leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Císařská studánka, 30. V. 2007, 1 ♀, osmyk, oklep, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; (50°9'52.951"N, 15°52'28.533"E), 23. VI. 2016, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Císařská studánka – Křivá lípa, lužní les (50°9'56.862"N, 15°53'20.087"E), 17. V. 2009, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, U Sítovky env., okraj lesní cesty 50°10'21.153"N, 15°54'32.403"E), 17. V. 2009, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, rybník Výskyt, VI. 2000, 1 ♀, Jan Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Běleč nad Orlicí - Borek, 11. VI. 2011, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Hoděšovice, 29. VI. 1952, 1 ex., Hozák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5861: Bělečko env., soutok Bělečského a Lesního potoka, 20. V. 2006, 1 ♂, na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Rokytno, 3. V. 2012, 1 ♀, oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 15. V. 2013, 1 ♀, na travině u padlého kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí (Laibner 1977b)); 5. V. 1988, 4 ♂♂ (1 ex. f. irreductus), 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí env., obora, rybník Rozkoš env., 1. V. 2003, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Albrechtice nad Orlicí, Nová Ves, luka západně od Novoveského rybníka, 26. VII. 2005, 1 ♂ (f. irreductus), na květu okolíku, J. Mertlik leg. et coll.; 30. VII. 2005, 1 ♂ (f. irreductus), na květu okolíku, J. Mertlik leg. et coll.; 16. VII. 2006, 1 ♀ (f. irreductus), na květu okolíku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, 29. V. 1991, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou (Laibner 1977b).

5958: Labské Chrčice, Svárava env., lužní les (50°3'6.234"N, 15°22'51.358"E), 8. IV. 2010, 1 ex., pod kůrou kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, Františkov, lipová alej 50°3'12.676"N, 15°26'39.416"E), 8. IV. 2010, 1 ex., aktivní na kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 5. VIII. 1999, 1 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5959: Přelouč env., Slavíkovy ostrovy (Mikát, Mocek et Zámečník 2004).

5959: Živanice (5959b), 20. V. 2002, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, Na kovárně, motokros (50°5'24.904"N, 15°42'27.088"E), 30. IV. 2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice env., rezervace Baroch, 1. V. 2004, 1 ♀, Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5960: Pardubice, 11. V. 1984, 1 ♀, M. Šárovec leg., J. Mertlik coll.

5960: Lázně Bohdaneč, Hrádek - hráz, 8. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5961: Holice (Laibner 1977b).

5962: Borohrádek (Laibner 1977b).

5962: Lodrant u Uherska, 3 ex. (f. irreductus), K. Poláček leg. et det. (Laibner 1977b).

5962: Trusnov, Lodrant, 1967, 22 ex. (Laibner 1981); 1969, 10 ex. (Laibner 1981); 1971, 18 ex. (Laibner 1981).

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, 27. V. 1984, 1 ♀, J. Prouza leg. et. coll., J. Mertlik coll. 2008.

5962: Jaroslav, 16. V. 1965, 2 ♂♂, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

5962: Litětiny env., PP Boršov u Litětin, mokřad, 22. V. 2008, 1 ♀, osmyk, oklep, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5962: Plchůvky (5962-63), bez data, 1 ex. (Laibner 1972, 1977b); 11. V. 1962, 1 ex. (f. immaculatus) (Laibner 1977b).

5963: Potštejn (Laibner 1977b).

5963: Sruby, Horní ves, 21. IV. 2013, 1 ex., pod taškou bobrovkou, Jakub Horák leg., det. et coll.

5963: Bošín (Laibner 1966, 1977b).

5964: Žamberk (Laibner 1977b).

6160: Železné hory (6160?), V. 1932, 1 ex., [O. K. leg.?], MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6162: Střemošice (Laibner 1977a)

6163: Nedošín (Laibner 1977a).

6164: Česká Třebová, Kozlov (Laibner 1977b).

 

Ampedus sinuatus Germar, 1844

 

6163: Budislav, 8. V. 1996, 1 ♀, Ing. Špaček leg., J. Mertlik coll.

 

 

Brachygonus dubius (Platia et Cate, 1990)

 

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 30. IV. 2007, 4 ex., 3 larvy, v trouchu v dutině rozlomeného kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 2007; 1 ♀, v trouchu v dutině rozlomeného kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2009, 5 larev, v trouchu z dutiny buku, který byl vysypán na zem po jejím násilném otevření datlem, J. Mertlik observ.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš, 10. III. 1988, 2 ex. (torza těl), 10 larev, v dutině (50 cm nad zemí) stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., Hlinský rybník, 21. IV. 1999, 2 ♂♂, 6 ♀♀, 250 larev, imaga v kukelních kolébkách v směsi jemného trouchu a exkrementů páchníků v dutině padlého rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

 

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., U Houkvice, 18. IV. 2013, více larev, v trouchu dutiny padlého kmene dubu, J. Mertlik observ.

 

Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835)

 

5762: Opočno, obora, 11. VIII. 2010, 1 ♀, nárazová past č. 14, Jan Pavlíček leg., det. et coll.; 29. VIII. 2010, 1 ♂, nárazová past č. 12, Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Tůň, 28. V. 2010, 1 ♀, aktivní na mrtvém dubu, T. Staněk junior leg., det. et coll.

5860: Bukovina nad Labem, lužní les na levém břehu Labe, 30. V.- 14. VI. 2008, 1 ♀, nárazová past na solitérním dubu, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2008 (Dušánek 2009).

5861: Hradec Králové, Třebeš, Kopec sv. Jana, recentní nálezy, na světlo, M. Mikát leg. (M. Mikát, ústní sdělení).

5862: Týniště nad Orlicí, Suté břehy env., U Králova stolu, 19. IV. 1999, 1 ♂, pod kůrou stojícího kmene dubu, kmen poškozen po zásahu bleskem a v těchto místech byla kůra odchlípnutá, J. Mertlik leg. et coll.

 

 

5867: Králický Sněžník (5867?) [Glatzer Schneeberg] (Gerhardt 1910, Horion 1953, Laibner 1980). Podle Burakowski, Mroczkowski & Stefańska (1985) je tato lokalita citovaná na základě (nějakého?) omylu.

 

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

 

5460: Chotěvice, soutok Labe a Pilníkovského potoka, 22. II. 2016, 1 larva, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Broumov, meandry Stěnavy, 9. II. 2016, 1 ♂, lužní les, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg., et coll.

5556: Sobotka, údolí potoka Sobotky, 3. II. 2016, 1 larva v kůře u paty kmene dubu, 1 larva v kůře kmene olše, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Sobotka, zámek Humprecht, jižní svah zámeckého vrchu, 3. II. 2016, 1 ♀, v kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, obora, 25. III. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Kovač, bažantnice (5558d), 2. II. 1998, 4 larvy, v kůře listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Lázně Bělohrad, Přírodní park Bažantnice, 1. XII. 2006, 1 ex., na spodní části zamechovaného kmene javoru, J. Plecháč leg., det. et coll.

5559: Miletín, Miletínská bažantnice, hráz rybníka Povolír, 19. XII. 2015, 1 larva, v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Bílá Třemešná, Filířovice – U Labe, 23. XII. 2015, 1 ex., v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žireč – Žirečský Mlýn, 23. XII. 2015, 2 larvy, v kůře kmenů javorů, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice env., rezervace Dubno, 4. IV. 1998, 3 ♀, v kukelní kolébce v kůře, J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 1999, 1 ex., sweeping, B. Mocek leg., MVČ HK coll.

5562: Ratibořice, 14. XI. 1998, 1 ♂, v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Malé Poříčí, 13. II. 2016, 1 ♂, 1 larva, v kůře kmenů vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, park – obora, 25. III. 2005, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5658: Slavhostice env., Žlunické polesí, dubový les, 27. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Sukorady - Kouty, dubový les, 27. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves - bažantnice (5660d), 20. II. 1998, 1 larva v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Jaroměř - Hořenice, listnatý les na svahu nad pravým břehem Labe, 23. III. 2004, 2 ex., 1 larva, v kůře kmenů a větví lip, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Česká Skalice, 4. IV. 1998, 1 ♀, v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5758: Starý Bydžov env., Hlušice, dubový les, 27. III. 2004, 1 ex., v kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Zvíkov env., Budín, dubový les, 27. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hrádek u Nechanic, 7. II. 1998, 1 ex., 3 larvy, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Slatina, Dehetník (5761c), 20. I. 1998, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, 12. II. 1995, 3 ex., V. Dušánek et J. Krátký leg. et coll.

5762: Opočno pod Orlickými horami, EVL opočenská obora, 22. VI. 2010, 1 ex., nárazová past č. 7, Jan Pavlíček leg., det. et coll.; 7. VII. 2010, 1 ex., nárazová past č. 14, Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5762: Opočno pod Orlickými horami env., bažantnice Mochov, 5. V. 2011, 1 ex. (studie „výzkum Mochov“, nárazová past č. 12), Jan Pavlíček leg., det. et coll.      

5762: Mokré env., Mochovská bažantnice, 12. III. 2004, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Lovčice, PR Bludy, 3. VII. 2001, 1 ex., xerotherm, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5858: Převýšov, 3. IV. 1980, 1 ex., Grossman leg., J. Mertlik coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, bažantnice Luhy, 3. III. 2009, 1 ♂, v kůře kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Klamoš, vrch Tátrum, 26. IX. 2015, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Dobřenice, 6. XII. 1997, 1 ex., T. Staněk leg., V. Týr det. et coll.

5859: Dobřenice, zámecký park, X. 1996, 1 ex., J. Krátký leg., coll. et det.

5859: Rohoznice, 24. X. 1996, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka (5860d), 7. II. 1998, 3 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Stéblová, 500 m severně od železniční stanice, 19. V. 2006, 1 ♂, louka, na travině, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, cca 1 km NE (50°09.476'N, 15°48.300'E), 9. II. 2008, 2 ex., pod kůrou padlého topolu, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny, 21. III. 2005, 1 larva, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009, Hamet 2009).

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny (50°8'12.939"N, 15°48'30.512"), 13. V. 2008, 1 ex., smyk, A. Hamet leg., det. et coll. (Dušánek 2009, Hamet 2009).

5860: Opatovice nad Labem, lužní les u elektrárny (50°7'21.957"N, 15°48'21.545"), 15. XI. 2009, 1 ex., v kůře kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Březhrad, Piletický potok, 11. III. 2016, 1 ex., v kukelní kolébce v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem 2 km E, 18. VI. 1996, 1 ex., sklep větví lípy, M. Mikát leg., coll. et det.

5861: Hradec Králové, kopec Sv. Jana, Zámeček (5861a), 20. I. 1998, 1 ex., v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, rez. Černá stráň [ U křivé lípy], 21. II. 1995, 1 ex. (ztracen u paty kmene), v kukelní kolébce v kůře dubu, J. Mertlik leg.; 6. III. 1995, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 31. XII. 1997, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 1. V. 1953, 1 ex., L. Krejciřík leg., MVČ HK coll.; 21. II. 1994, 1 larva, v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.; 20. IV. 1997, 1 larva, v kůře kmene olše, J. Mertlik leg. et det.

5861: Hradec Králové, Novohradecké lesy, u hájovny za lesním hřbitovem, 31. XII. 1997, 2 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, lipová alej u hráze rybníka Jáma, 15. XII. 2015, 1 larva, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bělečko, 4. III. 1997, 2 larvy v kůře kmenů olše, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, park, 1. III. 1995, 3 ex., v kukelních kolébkách v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Třebechovice pod Orebem (5862a), 31. XII. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Petrovice nad Orlicí - Týniště nad Orlicí, 15. IV. 2004, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 11. III. 2014, 1 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 8. VI. 1988, 1 ex., J. Voda leg. et coll.; 14. IV. 1993, krovky pod kůrou kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 22. X. 1995, 3 ex., v kukelních kolébkách v kůře kmenů olší, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 1996, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 31. XII. 1997, 1 ♀; 11. I. 1998, 2 ex., J. Mertlik et L. Dušánková leg., J. Mertlik et V. Dušánek coll.; 20. III. 1998, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 31. III. 1998, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Křivina, 1991, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5863: Častolovice, 8. VI. 1972, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b).

5959: Kladruby nad Labem, I. 1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5959: Přelouč env. [U Přelouče (Schnb.)], bez data, Schönbach leg. (Lokaj 1869).

5960: Lázně Bohdaneě, Hrádek (5960a), hráz, 7. II. 1998, 3 ex., v kůře kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Chroustníkovo Hradiště u Starého Hradiště, 22. V. 1992, 1 ex., J. Matějíček leg., J. Mertlik coll.

5961: Holice env., rez. Žernov (5961b), 16. II. 1998, 6 ex., 5 larev, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Jaroslav, 1. VII 1995, 1 ex., Ing. Špaček leg. et coll., J. Mertlik det.

5962: Uhersko, 16. V. 1926, 1 ex., bez jména sběratele, MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5962: Lodrant u Uherska, 3. V. 1956, 1 ex., K. Poláček leg. (Laibner 1977b); 1967, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).

5962: Trusnov, V. 1956, 1 ex., sesmýkán v trávě pod duby, K. Poláček leg. (Laibner 1969); 1. VI. 1980, 1 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.

5962: Trusnov, Lodrant, 1967, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).

5962: Horní Jelení, 10. VII. 1978, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.

5963: Bošín, 13. VI. 1993, 1 ex., J. Jelínek leg., coll. et det.

5963: Potštejn env., 15. III. 1999, 1 ♂, 1 ♀, v kukelní kolébce v kůře hrušky, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Žamberk, Zámecký rybník, 2010, 1 ex., J. Pelikán leg., det. et coll.

6059: Choltice, 1 ex., J. Jelínek leg., coll. et det.; 19. V. 2007, 1 ex. (mrtvý v pavučině), J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, lužní les - park, 28. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene javoru (babyky), J. Mertlik leg. et coll.

6061: Topol env., rezervace Habrov, 5. IV. 2004, 2 larvy, v kůře kmene javoru (babyky), J. Mertlik leg. et coll.

6061: Dvakačovice, 14. V. 2001, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

6062: Štěnec, VI. (rok neuveden), S. Laibner leg. (Laibner 1977a).

6062: Džbánov (VM), 15. VI. 1996, 1 ex., lesní paseka, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6063: Choceň, Dvořisko, 28. II. 2016, 1 ex., lužní les u železniční trati, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, u Tiché Orlice, 28. II. 2016, 1 ex., v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Třemošnice, Pekelské údolí, 13. III. 1997, 5 ex., 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Vysonín-obora, 28. VII. 1956, Musil leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

6160: Nasavrky - Strádov, 28. X. 1996, 1 ex., 3 larvy, v kůře listnatých stromů, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 2008, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6161: Zaječice env., Studená Voda, okolí lesních rybníků, 5. IV. 2004, 1 krovka, 1 larva, v kůře stojících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6061: Dvakačovice, 14. V. 2011, 1 ♀, Quercetum, J. Krátký leg. et det., J. Mertlik coll.

 

6265: Moravská Třebová, Sušice, meandry Kunčinského potoka, 26. II. 2016, 1 larva, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.

 

 

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

 

5461: Trutnov, 1933, 1 ex., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5557: Sobotka, 19. IV. 1912, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009; 13, V. 1912, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5558: Jičín, bez data, 3 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5559: Pecka, bez data, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5662: Bohuslavice nad Metují, 29. V. 1975, 1 ex., O. Sucharda leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5760: Hradec Králové [Kr. Hradec] (5760-61, 5860-61), 1897, 1 ex., coll. Brýdl, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5762: Bohuslavice, Zbytka, 16. IV. 2009, 1 ex., pahýl vrby, J. Pavlíček leg., det. et coll. (SZ Pavlíček 2009).

5762: Opočno, X. 1952, 2 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

5762: Mokré, Mochov env., dubová alej u Ohnišťovského potoka, 14. IX. 1988, 2 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.; 27. III. 1993, 9 ex., J. Mertlik leg., coll. et det.; 20. XI. 1997, 4 ex., Krátký et Mertlik leg. et coll.; 6. XI. 1994, 6 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 25. V. 2013, 1 ex., P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5762: Mokré, Městec env., dubová alej u Jalového potoka [Zlatý potok], 12. III. 2004, 2 ex., v trouchu v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Luhy, Chlumecká bažantnice, 3. III. 2009, více larev, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Kratonohy, 18. V. 2002, 1 ex., lezl po nových domovních dveřích, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka, 24. V. 2003, 1 ex., chycen v letu, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 7. V. 2008, 1 ex., v pahýlu kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., U Houkvice, 17. IV. 1987, 1 ex., v trouchu dutiny největšího dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 1993, 1 ex., v trouchu u paty odumřelého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, železniční zastávka Petrovice env., 1. IV. 1996, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 23. III. 1997, 8 larev, [v tom samém kmenu dubu, dub byl ale pokácen a rozřezán], J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 10. III. 1988, 3 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 29. III. 1991, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, Žďárský rybník, 10. XII. 2000, štít v trouchu dutiny pařezu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Josefov, pastvina, 21. XI. 2003, 1 larva, v trouchnivém dřevě u paty stojícího suchého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Slavíkovy ostrovy, 17. V. 2001, 1 ex. [dead hollow tree], M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. (Mikát, Mocek et Zámečník 2004).

5959: Valy u Přelouče, Lepějovice, Meandry Strúhy, 5. IV. 2008, larvy, v vysypaného trouchu u paty kmene starého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Uhersko, bez data, 1 ex., Táborský leg. (Laibner 1977).

5963: Brandýs nad Orlicí, 20. V. 1941, 1 ex., O. Marek leg. (Laibner 1977).

6059: Choltice, Choltická obora, 1. IV. 1993, 1 ex., v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.; 20. V. 1991, 2 ex., M. Mocek leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; 15. III. 2003, 9 ex., 5 larev (3 ex. J. Mertlik coll.), v trouchu dutiny odlomené větve kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, bez data, 1 ex., Z. Fuchs leg., MVČ HK coll.; 1895, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6063: Sloupnice (6063-64), bez data, 1 ex., coll. Fleischer, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6064: Česká Třebová, bez data, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6160: Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 4 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.

 

6161: Vyhnánov p. Hlinsko [domicilium], IV. 1945, 3 ex., Brejcha leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.

 

Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)

 

5858: Chlumec nad Cidlinou, Luhy, Chlumecká bažantnice, dubová alej, 25. III. 1995, 6 ex. (ex. larva), dutý pařez dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, lipová alej u Cidliny, 28. III. 2011, 2 larvy,v trouchu dutiny pařezu lípy, L. Kubík leg., J. Mertlik coll.

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 20. VI.-20. VII. 1998, 1 ♀, Fagus silvatica, dutý dtrom, past,, M. Mikát leg., Muz. HK coll., J. Mertlik det. 2002; 9.VI.1998, 1 ♀, v aktivaci na Fagus s mokvající dutinou, M. Mikát leg., det. et coll.; 9.VII.1998, 1 ex., Fagetum, [sweeping], B. Mocek leg., MHK coll., J. Mertlik det.; 4. VII. 2004, 1 ♂, v 15.00 hod. seděl na osluněném „zrcátku“ na kmenu lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě stěny dutiny rozlomeného kmene, J. Mertlik observ.; 7. V. 2008, 2 larvy (1 ♀, ex. larva VI. 2008), v trouchnivém dřevě na obvodu kmene buku (společně s larvami Osmoderma barnabita a Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; 17. VI. 2009, 4 ♀♀, aktivní v dutině buku, J. Mertlik leg.et coll.; 11. VI. 2011, 1 ♂, 1 ♀, v dutinách buků, 1 ♂, lezoucí po kmenu lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VI. 2011, 14 ♂♂, 2 ♀♀, poletovali na světlině nezi dutými buky a usedali na trávu i na kmeny, J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 2011, 3 ♂♂, 1 ♀, 1 ex. přilétl na kmen buku, ostatní byli zahrabáni v trouchu na dně jeho dutiny, P. Brůha leg., det et coll.; 18. VI. 2012, 1 ♀, na stěně dutiny buku, J. Mertlik leg., det. et coll.; 17. VI. 2014, 26 ♂♂, 3 ♀♀ (5 ex. v trouchu u pat dutin buků, ostatní v letu), J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 2015, 1 ♂, v pavučině v dutině buku, 1 ♀, na stěně dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., 22. X. 1995, 1 larva u v trouchu u paty kmene dubu, J. Krátký leg. det. et coll.; 23. III. 1997, 1 larva, v trouchu dutého kmene pokáceného dubu (imago IV. 1997), J. Mertlik leg. et coll.; 15. IV. 2004, 1 larva, v trouchu v dutině u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5852: Týniště nad Orlicí, bývalá obora, U Glorietu env., 22. III. 2005, 1 larva, v trouchu na dně dutiny u paty kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2008, 1 larva, v dutině kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.; 11. VI. 2011, 2 ♂♂, na zrcátku na kmenu jírovce, 1 ♀, v dutině lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem – Dvůr u Selmic, severně od silnice topolová alej mezi pastvinama (větrolam), 21. XI. 2003, 1 larva, v trouchnivém dřevě „zrcátka“ na boku kmene topolu (v trouchnivém dřevě za zrcátkem larvy a imaga Oedemeridae, 3 larvy Rhamnusium bicolor, více mrtvolek Cossonus a malé hnízdo mravenců, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, u hráze Bohdanečského rybníka, VI. 2001, více ex., v dutinách jírovců, také v pavučině, Hron leg., det. et coll. (ústní sdělení z 12. I. 2002).

6059: Choltice, zámecký park, 15. III. 2003, 1 larva, v černém téměř zhumusovatělém trouchu v dutém pařezu lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 26. XII. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, 23. X. 1996, 1 larva pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

 

6160: Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 1 ex. (torzo) v dutině, J. Mertlik leg.

 

Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758)

 

5464: Božanov env., Božanovický Špičák, holoseč na východním svahu, 24. IV. 2000, 1 larva, v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VIII. 2004, 1 ♂, pod kůrou pařezu smrku, 1 kukla (mrtvá) v kukelní kolébce v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5764: Orlické hory, Vápenný vrch, 10. VII. 1971, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

5764: Orlické hory, Zdobnická Seč, VI. 1965, 1 ex. (Laibner 1966, 1975 a 1977).

5866: Velká Morava, 23. VI. 1963, 2 ex., J. Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 26. VI. 1970, 3 ex., Novotný leg. (Laibner 1975).

5866: Králíky – Sněžník (5866-67), 16. VII. 2014, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5867: Králický Sněžník, Horní a Velká Morava, IV.-VIII. v letech 1946-1963, 6 ex., Pavlů leg., Novotný leg. (Laibner 1975, 1980).

5867: Králický Sněžník, u řeky Moravy 730 m [Vilemínka], 30. VI. 1946, 1 ex., Pavlů leg., L. Bojčuk coll., J. Mertlik det.; 18. VII. 1951, 1 ex.; 4. VI. 1968, 1 ex., L. Bojčuk leg., J. Mertlik det.; 10. VII. 1970, 1 ex., L. Bojčuk leg., J. Mertlik det.; 12. VII. 1971, 1 ex.

5867: Králický Sněžník, Větrná paseka 1050-1100 m, západní okraj holoseče, 29. VIII. 2005, 1 ♂, 1 larva, v trouchnivém dřevě a v jeho štěrbinách v pařezech smrků, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Vilemínka env., holoseče pod Větrnou pasekou 900-1000 m, 30. V.2002, 1 ex., 5 larev, v trouchu pařezů smrků (1 ♂, ex. larva VIII. 2003 - imago již v srpnu aktivní, prokousalo se z kukelní kolébky), J. Mertlik leg et coll.; 29. VIII. 2004, 20 ex., 2 larvy, v štěrbinách dřeva v pahýlech a v pařezech smrků, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.; 29. VIII. 2005, 4 ex., 1 larva, v štěrbinách dřeva v pařezech smrků, J. Mertlik leg. et coll.; více larev (observ.), 5 ex., V. Dušánek, V. Jiříček et J. Mertlik leg. et coll.; 14. VIII. 2015, 5 ex., 1 larva, v trouchnivém dřevě padlých smrků, 1 ♀, v kukelní kolébce v smrkovém pahýlu, J. Mertlik leg. et coll.; 30. VII. 2016, 8 ex., 1 larva, v trouchnivém dřevě padlých kmenů a pahýlů smrků, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Vilemínka env., Koňský hřbet, 6. IX. 2004, 6 ex., v štěrbinách dřeva v pahýlech a v pařezech smrků, J. Mertlik leg. et coll.; 29. VIII. 2005, 1 ♂, v štěrbině v pahýlu smrků, J. Mertlik leg. et coll.; 30. VIII. 2005, 6 ex., v štěrbinách dřeva v pařezech smrků, J. Mertlik leg. et coll.; 31. VIII. 2005, 1 ex., v štěrbině dřeva v pahýlu smrku, 4 larvy, v trouchnivém dřevě padlého kmene smrku, J. Mertlik leg., V. Dušánek coll.; 27. VIII. 2008, 2 larvy, v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik et. V. Jiříček observ.

5867: Králický Sněžník, Vilemínka env., východní údolí pod Koňským hřbetem, 31. VIII. 2005, 4 ex., v štěrbinách dřeva v pařezech smrků, J. Mertlik leg. et coll. (1 ex. in coll. A. Sieber); 27. VIII. 2008, 2 larvy, v trouchnivém dřevě pařezu smrku, J. Mertlik observ.

5867: Králický Sněžník, Tvarožné díry, VI.- VIII. 1948, 1955, 6 ex., Pavlů leg. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Černá kupa, 18. VII. 1979, 1 ex. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Vilemínka env., Černá kupa, 31. VIII. 2005, 2 ex., v štěrbinách dřeva v pařezu a v pahýlu smrků, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.

 

5965: Jablonné nad Orlicí [Gabel] (Letzner 1889, Laibner 1975).

 

 

Denticollis interpositus Roubal, 1941

 

5259: Krkonoše [Bärengrunt], 10. VII. 1916, 1 ex., Pohnrt leg. (Roubal 1941).

5259: Krkonoše, vrch Kotel env., Kozelský hřeben – holoseč smrkového lesa, 1160m, 30. VI. 2003, 1 ♂, v lapači na kůrovce (spolu s Ampedus scrofa, A. nigrinus, Melanotus castanipes a A. balteatus), J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou env., Růžová hora 1210 m, prameniště Messnerova potoka, 5. XI. 1994, 3 larvy, v trouchnivém dřevě ležících kmenů smrků, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Černá hora, v rozmezí let 1916-1923, 1 ex., Obenberger leg. (Roubal 1941); 1923, 1 ex., Roubal leg. (Roubal 1941).

5360: Krkonoše, Černá hora (50°39'5.003"N, 15°45'1.819"E), 12. VII. 2010, 1 ♀, osmyk travin v lese, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Rýchory, SPR Dvorský les 100 m, 16. VII. 1987, 1 ♀, sklep buku, Mikát leg., J. Mertlik coll.

5664: Orlické hory, Trčkov, 9. VII. 1981, 1 ♀, jihozápadní svah, smíšený les, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5764: Orlické hory, Velká Deštná 1000 m, 12. VI. 1989, 1 ♂ (ex. larva VII. 1989), v tlejícím dřevě starých složených metrových kmínků smrků u cesty z Luisina údolí, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Králický Sněžník, VII. 1994, 1 ex., Růžička leg., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5767: Králický Sněžník, Větrná paseka 100 m, 13. VI. 1988, 2 ♂♂, oklep smrčků na okraji paseky, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Horní Morava, VI. 1985, 1 ex., L. Ernest leg. et coll. (SZ Ernest 2007); 1. VI. 1985, 1 ex., L. Bojčuk leg. et coll., J. Mertlik det.; 26. VI. 1926, 1 ♀, Pavlú leg., MVČ HK coll.

5867: Králický Sněžník (5867?). (Werner 1956-1958, Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Stříbrnická (50°11'9.393"N, 16°51'30.415"E), 6. VII. 2012, 1 ♀, v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Černá kupa 1100 m, 12. VII. 2002, 1 ♂, mrtvý ve feromonovém lapači,J. Mertlik leg. et coll.

 

5867: Králický Sněžník, Sviní hora 1100 m, 12. VII. 2002, 1 ♂, mrtvý ve feromonovém lapači,J. Mertlik leg. et coll. 

 

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)

 

5360: Krkonoše, Horní Maršov - Albeřice, 3. VI. 2003, 3 ♂♂, smyk travin na vlhké louce u Albeřického potoka, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Velká Úpa, VII. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5361: Dolní Lampertice, 7. VI. 2003, 10 ♂♂, smyk travin na louce u břehu potoka, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Bernartice env., 6. VI. 2003, 3 ex., smyk travin u břehu potoka, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Bernartice env., Křenov, louky u říčky „Ličná“ mezi křižovatkou na Lampertice a Křenovem, 7. VI. 2003, více ♂♂, 2 ♀♀, smyk travin na louce u břehu říčky, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, Vlčí rokle, 7. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5363: Hejtmánkovice, Hynčická olšina, 23. VI. 2003, 6 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5364: Rožmitál, lom, 17. V. 2000, 2 ex., Mikát leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5458: Kruh, 12. VI. 1983, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, 10. IV. 1982, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

5460: Chotěvice, soutok Labe a Pilníkovského potoka, 22. II. 2016, 1 larva, v kůře vrby, J. Mertlik leg., det. et coll.

5462: Jívka, Horní Vernéřovice, Janovická niva, 5. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg., det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Jívka, údolí potoka Jívka, 13. VI. 2001, 1 ex., Hamet leg., det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Stárkov, Vysoký kámen, 5. VI. 2003, 2 ex., Hamet leg., det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bělý, Písčitý důl, 10. VI. 2000, 3 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Teplice nad Metují, VI. 1996, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5463: Křinice, rybník Šlégl, 23. VI. 2003, 1 ex., Vancl leg., det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Česká Metuje, Pušvíza, 9. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg., det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Maršov nad Metují, údolí, 5.-6. VI. 2004, 4 ex., Sekerka et Štajerová leg., Sekerka det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Police nad Metují, 15. V. 2000, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. V. 2007, 1 ♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen, 23. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Broumov, meandry Stěnavy, 9. II. 2016, 1 larva, lužní les, v trouchnivém dřevě padlého kmene topolu, J. Mertlik leg., et coll.

5464: Šonov, Kamenec, 15. VI. 2004, 3 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Červený vršek, 7. V. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Na končinách, 28. V. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Punarův les, 11. V. 2002, 2 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Studená voda, 29. V. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Lopota, 10. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Otovice, Hoprich, 7. V. 2002, 3 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5558: Jičín, VI. 1941, 1 ♀, Dr. Bohumil Starý leg., František Kocourek coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014; 25. III. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg., det. et coll.

5559: Levínská Olešnice, 20. IV. 1988, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

5559: Pecka, údolí mezi vrchy Jeruzalém a Kazabrud, 25. V. 2002, 1 ♂, smyk travin u potoka, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Dvůr Králové nad Labem, Městská podstráň, 23. XII. 2015, 2 larvy, v trouchu pahýlu olše a v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Žernov env., Babiččino údolí, prameniště, 30. V. 2005, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., MVČ HK coll. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, Viktorčin splav env., 30. V. 2005, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., MVČ HK coll. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, rez. Dubno, 26. V. 1999, 1 ♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5563: Náchod, Malé Poříčí, 13. II. 2016, 1 larva, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg., det. et coll.

5660: Rašín, PP Kazatelna, 17. V. 2001, 1 ♀ (f. mesomelas), R. Čtvrtečka leg., P. Vonička coll., J. Mertlik det. 2008.

5661: Jaroměř, 15. V. 2009, 1 ex., Lukáš Roudný leg. et det. 2009, Radek Ján coll. (SZ Ján 2014); 10. VIII. 2009, 1 ex., Lukáš Roudný leg. et det. 2009, Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5664: Orlické hory, PR Bukačka, 1000 m, 21. VI. 2002, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5664: Orlické hory, Polomské sedlo env., 1000 m, 19. VI. 2002, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5762: Jílovice, 24. V. 1973, 2 ♂♂, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 1987.

5762: Bolehošť, Chropotínský háj, 7. VI. 1990, 1 ♀, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5762: Městec env., dubová alej u Zlatého potoka, 12. III. 2004, 1 larva, v trouchnivém dřevě v odlomené větvi dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, V. 1957, 1 ♀ (f. mesomelas), Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

5762: Opočno pod Orlickými horami env., Semechnice, okolí semechnického rybníku, PR louka u Broumaru, 24. V. 2011, 1 ex., Jan Pavlíček leg., det. et coll.      

5762: České Meziříčí, 28. V. 1973, 1 ♀ (f. mesomelas), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5762: České Meziříčí, rez. Zbytky, 30. V.- 5. VI. 1996, 1 ♂, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5764: Orlické hory, Deštné, 12. VI. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Zdobnice (Laibner 1977b); VI. 1979, Struhař leg., J. Mertlik coll.

5858: Lovčice, PR Bludy, 17. V. 2002, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5859: Dobřenice, 20. V. 2001, 1 ♀, Tomáš Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5860: Čeperka – Stéblová, okraj lesa u železniční trati, 19. V. 2006, 2 ♂♂, na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 0,5 km SW of Čeperka, lesní světliny, 27. V. 2008, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 7. V. 2009, 1 ♂, oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, 26. V. 2016, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5860: Stéblová, 23. V. 1988, 1 ♂, 1 ♀ (žlutá forma), J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 1 ♀ (f. mesomelas), J. Mertlik leg.et coll.; (50°6'30.814"N, 15°45'23.668"E), 7. V. 2012, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany u Bohdanče, 22. V. 1993, 1 ♀ (s vtisky na štítu), T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 12. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, Na bahnách, 29. V. 2006, 4 ex., oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany – Čeperka, les, 29. V. 2006, 1 ♂, oklep větví stromů a keřů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Pohřebačka - Libišany, Na bahnách ,16. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik observ.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka, 24. V. 2009, 1 ♂, u Dušánků na zahradě, V. Dušánek leg., J. Mertlik det.

5860: Opatovice nad Labem env., lužní les u Vysockého mostu, 28. V. 2005, 2 ♀♀ (1 ♀, světlá forma), J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); V. 2012, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem env., rez. Polabiny, 12. VII. 2008, 1 ♀ (mrtvá), v dutině solitérního topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Bukovina, břeh Labe u rez. Polabiny, chatová oblast, 25. V. 2008, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009); 15. V. 2009, 1 ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2009).

5860: Vysoká nad Labem – Petrofovy ramena, 3. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Dražkov env., Labe river, pobřežní porosty, 17. V. 2005, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 1 ♀ (f. mesomelas), M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5861: Vysoká nad Labem – Hrachoviště, dubový les, 16. V. 2008, 1 ♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 21. V. 2013, 1 ex., oklep Crataegus sp. u rybníka Jáma, J. Hron leg., det. et coll.

5861: Nový Hradec Králové, Císařská studánka – Křivá lípa, lužní les (50°9'56.862"N, 15°53'20.087"E), 17. V. 2009, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Nový Hradec Králové, rybník Datlík, 21. V. 2013, 1 ♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5861: Krňovice, 3. V. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 1995, 1 ♀ (žlutá forma), J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí env. (5861b), 23. V. 2010, 1 ♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Běleč nad Orlicí, Běleč vill., 10. V. 2011, 1 ♂, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Bělečko env., soutok Bělečského a Lesního potoka, 20. V. 2006, 1 ♂, 1 ♀, na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, PR Buky, 20. V. 1998, 1 ♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5862: Týniště nad Orlicí, 5. VI. 1984, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 22. V. 1986, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 31. V. 1987, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 18. V. 1988, 4 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 19. V. 1988, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 11. 6. 1988, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 6. VI. 1987, více ex., sklep větví keřů a stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Petrovice, 23. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg., J. Mertlik det., F. Pavel coll.; 27. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg., J. Mertlik det., F. Pavel coll.

5863: Kostelec nad Orlicí (Laibner 1977b).

5864: Orlické hory, Pěčín, bez data, 1 ♀, Günther leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006

5864: Pěčín, soutok Zdobnice a Říčky env., 31. V. 2016, 3 ♂♂, 1 ♀ (f. mesomelas), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Horní Morava, 20. VI. 1926, 1 ex., Pavlů leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník, Bílý kámen, 17. VIII. 1975, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník, Hluboký důl, 12. VI. 1976, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5958: Kladruby, 12. V. 2010, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

5959: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, 30. V. 2001, 1 ♀, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Mikát, Mocek et Zámečník 2004).

5959: Živanice (5959b), 20. V. 2002, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice env., rezervace Baroch, 20. V. 2004, 1 ♂, Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5960: Lázně Bohdaneč env., 24. V. 2006, 4 ♂♂, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Lázně Bohdaneč, rybník Matka, 7. VI. 2009, 1 ex., Lukáš Roudný leg., J. Mertlik det. 2009, Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5961: Kamenec (Laibner 1977b).

5962: Borohrádek, 26. V. 1990, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 29. V. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, 2. VI. 2006, 1 ♂, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5962: Čermná nad Orlicí, 29. V. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Jaroslav, 11. V. 1968, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011); 3. VII. 1983, 1 ♂, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5962: Trusnov, PR Bažantnice v Uhersku, 22. V. 2008, 2 ex., osmyk podrostu, J. Pelikán leg., coll. et det.

5963: Potštejn (Laibner 1977b).

5963: Brandýs nad Orlicí, 18. V. 1986, 1 ex., světelný lapák, T. Růžička leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

5963: Brandýs nad Orlicí, Perná, 11. V. 2005, 1 ♀ (f. mesomelas), v trouchnivém bukovém kmenu, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Žamberk (Laibner 1977b).

5964: Žamberk, zámecký park, 2.- 3. VI. 2005, 2 ♂♂, 1 ♀ (f. mesomelas), večerní osmyk, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

6059: Bousov, 8. V. 2000, 1 ex., M. Fiala leg., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 12. V. 2000, 1 ex., M. Fiala leg., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

6059: Pardubice, 5. VI. 1976, 1 ♂, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

6061: Topol env., rez. Habrov, 5. IV. 2004, více larev, v trouchnivém dřevě ležících kmenů lip, J. Mertlik leg. et coll.

6061: Hrochův Týnec env., Dvakačovický les, 24. V. 1993, 1 ex, pobřeží rybníků, keře, oklep, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1995 (SZ Strejček 2012); 31. V. 1994, 1 ♂, Quercetum, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1995 (SZ Strejček 2012).

6062: Džbánov, 7. VI. 1999, 1 ♂, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007

6062: Džbánov, les Hájek, 26. V. 2001, 1 ♂, smyky kolem cesty, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007

6062: Vysoké Mýto (Laibner 1977a).

6064: Ústí nad Orlicí (Laibner 1977b).

6064: Ústí nad Orlicí, Tichá Orlice, 28. II. 2016, 1 larva, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg., det. et coll.

6064: Česká Třebová (Laibner 1977b).

6065: Nepomuky, Sázavské údolí, 23. V. 2009, 1 ex., Lukáš Roudný leg. et det. 2009, Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

6159: Veská u Sezemic, 31. V. 1998, 1 ♂, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

6161: Zaječice env., Studená Voda, lesní rybníky, 5. IV. 2004, 1 larva, v červeném trouchu ležícího kmene olše, J. Mertlik leg. et coll.

6163: Litomyšl, 1936, 1 ex., A. Šaur leg. et coll., Radek Ján det. (SZ Ján 2014).

6163: Končiny (Laibner 1977a).

6259: Chotěboř (6259-60), 8. VI. 1997, 1 ♂, 1 ♀, T. Třešňák leg. et coll., J. Mertlik det.

6260: CHKO Železné hory, Polom, 1. VI. 2003, 1 ♂, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6265: Sklené, VII. 1983, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

6265: Hřebeč, 6. VI. 2008, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

 

6364: Svojanov u Poličky, 23. V. 1997, 4 ♂♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 7. VI. 1997, 2 ♂♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. VI. 2006, 1 ♀ (f. mesomelas), T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2007. 

 

 

Denticollis rubens Piller et Mitterparcher, 1783

 

 

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn [Spindelmühle], Pečírka coll. in coll. NM Praha; dtto, Rodt, Štěrba coll. (Roubal 1941: 52); (Obenberger 1952); 22. VI. 1992, 1 ex., Jan Martin leg., I. Smatana det. et coll. (SZ Smatana 2004); 1. VII. 2000, 1 ♂, JUDr. L. Daněk leg., J. Mertlik det. et coll.

5259: Krkonoše, Mísečky env., Kotelní jáma, Liščí hřebínek, 30. VI. 2003, 1 ♀, lezla po ležícím kmeni buku, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Mísečky env., Kotelský potok, 30. VI. 2003, 1 ♀, seděla na ležícím kmeni buku, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Mísečky env., Krakonoš, Krakonošova cesta, bukový les, 30. VI. 2003, 1 ♀, zamotán v pavučině na bylině na okraji lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Rýchory, VI. 1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5361: Rýchory, Dvorský les, 16. VII. 1987, 1 ♀, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

5361: Rýchory, Žacléř env., Žacléřský hřeben, Boberská stráň, 3. VI. 2003, 20 ♂♂, 1 ♀, imaga ve smyku vegetace v bukovém lese nebo aktivní na tlejících ležících bukových kmenech, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, Vlčí rokle (5362c), 14. VI. 2009, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2010).

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 30. VI. 1974, 1 ex., na světlo, Macek leg., Hamet det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Velké Petrovice (5463c), 23. V. 1989, 1 ex., Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5764: Orlické hory, Deštné, 20. VI. 1956, 1 ex., sběratel?, J. Mertlik det., MVČ HK coll.; VII. 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); 12. VI. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické hory mts., PR Černý důl u Hadince, 19. VI. 2010, nárazová past č 2, bukový a smrkový les, 1 ♂, 1 ♀, Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5764: Orlické hory, Čertův důl, 25. VI. 1960, 1 ex. (Laibner 1977b).

5765: Orlické hory, Podlesí p. Neratov, 21. VI. 1995, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det.

5864: Orlické hory, Pěčín, soutok Zdobnice a Říčky, 31. V. 2016, 1 ♂, na pobřežní vegeraci u trouchnivého pahýlu jedle, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Velká Morava, 22. VI. 1958, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník, Horní Morava, 20. VII. 1962, 1 ex., Pavlů leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník, Kopřivník, 9. VIII. 1977, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník (5866?), VIII. 1909, 1 ex., Kříženecký leg., NM Praha coll. (Kříženecký 1910: 127, Roubal 1941: 52).

5866: Králický Sněžník, Na strašidlech, 22. VI. 1979, 3 ♂♂, aktivní na tlejícím kmenu buku, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Horní Morava, 22. VI. 1958, 1 ex., Pavlů leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

5867: Králický Sněžník, Vilemínka, 28. VI. 1997, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, 20. VI. 1961, 1 ex. (Laibner 1977b).

6159: Železné hory, NPR Lichnice - Kaňkovy hory, 14. V. 2000, 1 ♀, J. Moravec leg., J. Mertlik det. 2001 (Mertlik & Moravec 2004).

 

6266: Staré město, Třebovské hradisko, 26. II. 2016, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg., det. et coll.

 

 

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758

 

5558: Jičín, Čeřovka, lesopark, 310-330m, 29. VII. 2016, 4 ex., v trouchu starého buku lesního, Jan Šorf leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5558: Jičín, Libosad, V. 1998, 5 larev (1 ex. dochován, f. occitanicus), v trouchu pařezu dubu (kmen pokácen), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5659: Holovousy u Hořic, V. 1952, 1 ♂, Dr. Bohumil Starý leg., František Kocourek coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5760: Hradec Králové, Hradecká ulice (50°12'10.776"N, 15°49'54.888"E), 18. VIII. 2014, 1 mrtvý ex., na chodníku, T. Popelka leg., det. et coll.

5762: Opočno, VI. 1957, 1 ♂, 2 ♀♀ (1 ♀ f. occitanicus), Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

5762: Opočno, Podzámčí – Vodětín, lipová alej, 30. VIII. 2007, 1 larva, v dutině rozlomeného kmene lípy (společně s larvami Osmoderma barnabita), J. Mertlik observ.

5762: Opočno, zámecký park, VII. 1991, 1 ex. (ex. larva), v trouchu dutiny duté vrby, mimo ní ještě 2 mrtvé larvy, J. Pavlíček leg., coll. et det.

5762: České Meziříčí, Mochov, bažantnice, 20. XI. 1997, 4 larvy, v trouchu v dutině odlomené větve dubu, J. Mertlik leg.

5762: Mokré env., Mochov, dubová alej u Ohnišťovského potoka, 14. IX. 1988, 10 larev, 1 štít (f. nom.), v trouchu dutiny v kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Mokré env., Mochov, severní okraj bažantnice, 12. III. 2004, 4 larvy, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, lipová alej u Cidliny (50°9'38.343"N, 15°28'7.309"E), XII. 2009, více larev, v trouchu dutiny rozřezané lípy (s larvami Osmoderma barnabita), V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 28. III. 2011, 90 larev, v trouchu dutin pařezů lip, V. Kubík et J. Mertlik leg., V. Kubík coll. (1 ex. larva, J. Mertlik coll.).

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 19. VII. 1993, 1 larva, v noci lezla po kmenu stojícího kmene buku, J. Mertlik leg. et det.; 22. III. 2000, 1 larva, nalezena mrtvá v trouchu dutiny odlomené větve kmene buku, J. Mertlik leg. et det.; 30. IV. 2007, 1 larva (mrtvá), v trouchu dutiny rozlomeného kmene, J. Mertlik observ.; 7. V. 2008, 3 larvy, v trouchnivém dřevě na obvodu kmene buku (společně s larvami Osmoderma barnabita a Crepidophorus mutilatus), J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2009, 1 larva, v trouchu z dutiny buku, který byl vysypán na zem po jejím otevření datlem, J. Mertlik observ.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., U Houkvice, 23. III. 1997, 10 larev, v trouchu dutiny (dutina mezi kůrou a dřevem) dubu společně s kokony Osmoderma eremita; 1977, 1 ♀, ex. larva (f. occitanicus), v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Krátký leg. et coll.; 17. IV. 2010, 2 larvy, v trouchu vysypaném z dutiny rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik observ.; 18. IV. 2013, více larev, v trouchu dutiny padlého kmene dubu, J. Mertlik observ.

5862: Týniště nad Orlicí, železniční zastávka Petrovice env., 23. III. 1997, 1 mrtvá larva, v trouchu dutiny kmene pokáceného dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. III. 2002, 1 larva, v trouchu dutiny pokáceného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 29. III. 1991, 1 ♀ (ex. larva, f. occitanicus), v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. III. 1994, 1 ♀ (ex. larva, f. nom.), J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, okraj bývalé obory (50°9'50.19"N, 16°3'46.22"E), 15. V. 2013, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 3. VII. 2016, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik observ.

5862: Týniště nad Orlicí env., pobřežní porost na pravém břehu Orlice (50°9'30.17"N, 16°3'15.65"E), 12. IV. 2013, 1 larva, v trouchnivém dřevě větve z rozpadajícího se kmene velké vrby, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Kunětická hora, 19. IV. 1999, 1 larva, v trouchu dutiny třešně (společně s larvami Osmoderma eremita), Jan Pelikán leg., det. et coll.

5960: Pardubice, lipová alej k Rosicím, VII. 1985, 2 ex., v trouchu dutiny kmene lípy, V. Dušánek et Kylies leg., V. Dušánek et M. Samek coll.

6059: Choltice, Choltická obora, 1. XI. 1990, 20 larev, 3 ♂♂ (ex. larva), v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. (materiál ukraden, coll.?); 1. IV. 1993, 3 ♂♂ (ex. larva) (1 ex. f. occitanicus), v drti trouchu u paty kmene dubu mezi kůrou a dřevem, J. Mertlik leg., coll. et det.; 6. IV. 1997, 1 ♀ (ex. larva), v drti trouchu u paty kmene dubu mezi kůrou a dřevem; 15. III. 2003, 1 larva, K. Hoffmannová leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 3. V. 2004, 10 larev (2 ♀♀ ex. larva VII. 2004), v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2008, více larev, v trouchu dutiny u paty kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, zámecký park, 23. X. 1996, 5 larev, v trouchu dutiny v ležícím kmeni dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

6060: Chrudim, bez data, 1 ♀(f. occitanicus), V. Fuchs leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6062: Uhersko env. (49°59'29.447"N, 16°0'25.411"E), 1. IX. 2009, 1 larva, v trouchu ditiny Salix alba, J. Moravec leg., det. et coll.

 

6160: Nasavrky env., Strádovské peklo, 17.V.1997, 1 larva, v trouchu dutiny pařezu dubu (společně s larvami Crepidophorus mutilatus), J. Mertlik leg. et coll.

 

 

Hypoganus inunctus (Panzer, 1794)

 

5657: Kopidlno, obora Kopidlno, 8. X. 1998, 1 larva v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Bašnice, 19. VI. 1977, 1 ex., V. Verbin leg., J. Mertlik coll.

5762: Opočno, obora, 12. II. 1995, 1 ex., v trouchnivém dřevě u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Tyniště nad Orlicí, Petrovice, 14. IV. 1993, 4 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 20. X. 1996, 1 ♀, v kůře olše, J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 2002, 1 ♀, v noci aktivní na kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, bývalá obora, 17. IV. 1987, 2 ex., v světlém trouchu na obvodu kmene dubu ve výšce 3-4 m., J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1987, 6 ex., v noci pobíhali po kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. III. 1988, 1 ♀ (tmavá forma), J. Jelínek leg. et coll.; 6. XII. 1988, 1 ex., v tvrdém trouchu u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 1988, 1 ex. (tmavá forma), J. Voda leg., F. Pavel leg.; 1.-10. V. 1990, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 25. III. 1994, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IV. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.; 22. III. 2000, 1 ♂, 1 ♀, (1 ex. v kůře kmene dubu, 1 ex. pod mechem v kůře kmene jírovce), J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, bývalá obora, rez. U Glorietu, 22. III. 2005, 1 ♀, v kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. III. 2009, 1 ex., Lukáš Roudný leg. et det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).

5960: Pardubice, bez data, 1 ex., Kalík leg. et coll. J. Mertlik det.

6060: Heřmanův Městec, zámecký park, 23. X. 1996, 1 larva, v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.

 

6160: Svídnice – Nasavrky, Strádovské Peklo, 4. VII. 2015, 1 larva, v noci na kmenu habru, J. Mertlik leg. et coll.

 

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)

 

5762: Opočno, park, IV. 1916, 1 ex., v mechu lípy, J. Roubal leg., SNM Bratislava coll. (Roubal 1924).

6059: Choltice, Choltická obora, 26. III. 1991, 1 larva, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 15. III. 2003, 9 ex. (3 ♂♂, 2 ♀, J. Mertlik coll.), v trouchu v dutině u paty kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2008, 5 ♂♂, pod šupinami kůry v okolí dutiny u paty kmene jírovce, 2 ♀♀, v trouchu dutiny kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Slaťiňany, V Kaštance, 3. VI. 2012, 1 ex., D. Navrátil leg., det. et coll.

 

6160: Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 2 ♀, 6 larev, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.

 

Lacon querceus (Herbst, 1784)

 

 

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 14. VII. 2013, 1 ♂, na torzu buku, Petr Včelička leg., det. et coll.; 10. V. 2014, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014; 17. VII. 2015, 1 ex., aktivní na mrtvém dřevě paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., Hlinský rybník, 14. IV. 1993, 1 ex., v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IV. 1999, 2 ex., pod kůrou mrtvého stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., U Houkvice, 21. IV. 1999, 1 ex., v trouchu u paty pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 28. VII. 1998, 1 ex., v aromatické pasti (pivo a víno) v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, u hájovny u železniční zastávky Petrovice, 16. X. 1995, 210 ex., v trouchnivém dřevě pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 22. X. 1995, 40 ex., J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 1996, 14 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. X. 1996, 9 ex., V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 11. I. 1998, 1 ex., v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg., V. Dušánek coll.

5862: Týniště nad Orlicí, bývalá obora, rybník Rozkoš env. 31. X. 1986, 1 ex., pod kůrou u paty dubu, u železniční trati, J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1987, 1 ex., zalezlý v prasklině na kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 3. VI. 1988, 5 ex., v noci sedící na kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 6. XII. 1988, 1 ex., v tlející kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. VII. 1998, 9 ex., v noci lezli po kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.; (50°9'58.571"N, 16°4'1.229"E), 9. IV. 2012, 2 ex., 1 larva, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; (50°9'57.505"N, 16°3'46.813"E), 9. IV. 2012, 7 ex., na zemi v trouchnivém dřevě odlomené větve dubu, J. Mertlik leg. et coll.; (50°9'58.571"N, 16°4'1.229"E), 18. IV. 2013, 3 ex., v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 26. VI. 1955, 1 ex., Pavlů leg. (Laibner 1975, Laibner 1977b), MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5862: Týniště nad Orlicí, východní okraj města, duby na staré hrázi, 18. III. 2002, 1 ♂, v trouchu dubového pahýlu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 5. VI. 2010, 1 ex., Bohuslav Mocek leg. © AOPK ČR 2013.

6059: Choltice, Choltická obora, 19. V. 2007, 1 ex., na kmeni Quercus sp. (22.00 hod), J. Mertlik leg., det. et coll.; 23. IV. 2008, 1 ex., v trouchnivém dřevě pokáceného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Heřmanův Městec, zámecký park (49°56.332'N, 15°39.899'E), 11.- 12. V. 2009, 1 ex., staleté duby, noční lov (s čelovkou), M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; dtto, 13.- 14. V. 2009, 1 ex., M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

 

6060: Heřmanův Městec, Bažantnice, 24. IV. 2012, 1 ex., v prosevu dubového trouchu (spolu s Hypulus quercinus), V. Hron leg., det. et coll.

 

 

Melanotus castanipes (Paykull, 1800)

 

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, modrá cesta na Sněžku, 18. VI. 2016, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5259: Krkonoše, vrch Kotel env., Kozelský hřeben – holoseč smrkového lesa, 1160 m, 30. VI. 2003, 1 ex., v lapači na kůrovce (spolu s Ampedus scrofa, A. nigrinus, A. balteatus a Denticollis interpositus), J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Zelený důl, Čertovy schody, 4. VI. 2002, 1 ♂, feromonový lapač, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Vrchlabí, 19. 1. 2014, 1 ♂, v trouchu padlého kmene jívy, Svatoslav Vrabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5359: Horní Lánov, 16. VIII. 2000, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5360: Krkonoše, Lučiny env., 17. VII. 2013, 2 ♀♀, T. Popelka leg. coll., J. Mertlik det. 2016.

5360: Krkonoše, Černá hora, 22. X. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 1997, 2 ♂; 17. V. 2000, 1 ♀.

5360: Janské Lázně env. (5360d), 19.- 20. VI. 2010, 1 ♀, David Webr leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2010).

5360: Krkonoše, Malá Úpa, Spálený Mlýn env., 9. IV. 2010, 1 ♂, M. Fiala leg. det. et coll.,

5362: Adršpach, 20. IV. 1976, 1 ex., Macek leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VI. 1976, 1 ex., Macek leg., Hamet coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5362: Adršpach, Vlčí rokle, 5. VI. 1985, více ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 1989, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 6. VI. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 21. VI. 1995, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VI. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 16, VI. 1996, 3 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1997, 1 ♀ J. Mertlik leg. et coll.; 7. VI. 2003, 4 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 17. VI. 2003, 1 ex., Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5363: Hejtmánkovice, Hynčická olšina, 23. VI. 2003, 2 ex., Spíšek leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 22. VII. 2003, 2 ex., Spíšek leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5363: Ruprechtice, 20. V. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Malé Svatoňovice, Německé louky, 27. V. 2003, 2 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Radvanice, Paseka, V. 1986, více ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); VI. 1986, vice ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 26. VI. 1999, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. V. 2002, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 12. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Skály, jižní svah Čápu (5462b), 25. IV. 2003, 1 ♀, Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VII. 2004, 1 ex., J. Moravec leg. et coll., Vancl det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Teplické skály, Martinské stěny, 7. V. 2003, 4 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Adršpach, Vlčí rokle (5462d), 17. VI. 2003, 1 ♀, Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5462: Jívka, Volský důl, 14. V. 2001, 1 ex., Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Horní Vernéřovice, Rač, 15. V. 2001, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Jestřebí Hory, Paseka (5462a), 26. VI. 1999, 1 ♀, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det.

5463: Bělý, Písčitý důl, 20. VII. 1996, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 30. VII. 1996, 5 ex., Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Laudonovy valy (5463b), 22. X. 2002, 1 ♂,Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Martínkovice, Velká kupa (5463d), 19. V. 2003, 7 ♂♂, kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003; 5. VI. 2003, 2 ♂♂, 2 ♀♀, kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. VII. 2003, 8 ex., Beran leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 25 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 9 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Hvězda, 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 11 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 6 ex., 15. VII. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, kaple svatého Huberta, 16. VI. 2003, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Slavný, Hájkova rokle (5463d), 19. V. 2003, 1 ♂, kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003; 11. VI. 2003, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 11 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 4 ex., 23. VI. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, U Václava, 4. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen, 11. VI. 2004, 12 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Broumovské stěny, Koruna, 23. VI. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Teplice nad Metují, Lachov, vrch Hejda, 4. VI. 2016, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5463: Police nad Metují, 24. V. 1992, 5 ex., Z. Vancl leg., Z. Vancl et R. Ján coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VI. 1992, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. III. 1998, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Martínkovice, Sahara, 4. VI. 2002, 2 ex., Spíšek leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov, Na končinách, 7. V. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Božanov – Lopota (5464c), 19. V. 2003, 1 ♂, kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003; 10. VI. 2003, 24. ex., Beran leg., Vancl coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Otovice, Hoprich (5464a), 7. V. 2002, 3 ex., Spíšek leg., Vancl coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 14. V. 2002, 5 ex., Spíšek leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 2. VI. 2003, 1 ♂, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5556: Dobšín, 11. VI. 1987, 2 ex., Petr Číla leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2006).

5557: Jičín env., Prachov, 3. VI. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VI. 1995, 1 ♂; 5. VI. 1996, 1 ♂.

5557: Jičínská pahorkatina, Prachovské skály,Horní Lochov env., Hadí studna (abyss), 6. II.- 15. IX. 2007, 1 ♀, past, R. Mlejnek leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5558: Kumburský Újezd, 6. V. 1990, 1 ♀, J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014.

5559: Přibyslav, 15. IV. 1989, 1 ♀, J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014.

5559: Radkyně, 27. VI. 1982, 1 ♀, J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014.

5559: Pecka, V. 1995, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 24. VI. 2003, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 10. VII. 2016, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5560: Miletín, 2. VII. 2000, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5561: Kocbeře, 16. VI. 1978, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 7. XI. 1981, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Chvalkovice, 26. IX. 1992, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice, Dubno, 24. II. 1989, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 4. IV. 1998, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Nové Město nad Metují (Laibner 1977b).

5663: Náchod env., Peklo, Metuje, 25. III. 1988, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 19. VII. 1996, 1 ♀, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5664: Orlické hory, Malá Deštná (Laibner 1977b).

5664: Orlické hory, Vrchmezí (Laibner 1977b).

5761: Svinary, 4. III. 1989, 1 ♂, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5761: Hradec Králové (5761c), 28. III. 1998, 1 ♂, J. Lohnický leg., L. David coll., J. Mertlik det. 2010.

5762: Opočno, III. 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5763: Skuhrov nad Bělou, 6. IV. 1986, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické hory, Deštné, 12. VI. 1989, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, 28. VII. 1995, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5765: Orlické hory Mts., Černý důl, 3. V. 2001, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Králický Sněžník, 7. VII. 1995, 3 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5861: Vysoká nad Labem, 11. VI. 1997, 1 ♂, na světlo, M. Mikát leg., MVČ HK. coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové env., bez data, 2 ♀♀, Jaroslav Čejka leg., B. Zbuzek det., in coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (SZ Zbuzek 2011); 19. X. 1978, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 1999, 1 ♀, J. Lohnický leg., L. David coll., J. Mertlik det. 2010.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, VI. 2000, 1 ♀, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 18. V. 2002, 1 ♂, 6. VI. 2004, 1 ex., Jan Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Hradec Králové, městské lesy, Cesta myslivců, 10. V. 2002, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5861: Hradec Králové, Císařská studánka, 5. V. 2000, 2 ♂♂, Jan Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Nový Hradec Králové, Císařská studánka – Křivá lípa (50°9'57.131"N, 15°53'18.782"E),17. V. 2009, 1 ♂, J. Mertlik leg.et coll.

5861: Nový Hradec Králové, rybník Výskyt env., 3. VI. 1998, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Krňovice – Marokánka, 4. VII. 2004, 1 ♀, zalezlá pod ležícím kmenem borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, V. 2001, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Vysoké Chvojno, 21. IV. 1973, 1 ♂, M. Košťál leg., J. Mertlik det. et coll.; 1. IV. 1979, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VII. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 1. III. 1995, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Buky u Vysokého Chvojna, 13. V. 2011, 1 ♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5862: Týniště nad Orlicí, 29. IV. 1984, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 13. X. 1987, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 11. IV. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 5. IV. 1990, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 18. III. 1991, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 6. VII. 1991, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 6. VI. 1987, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 13. VII. 1998, 1 ♂, na světlo, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Petrovice, U Houkvice, 14. IV. 1993, 2 ♂♂; J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí) Laibner 1977b).

5863: Peklo nad Zdobnicí, 31. XII. 2009, 1 ♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5864: Rokytnice v Orlických horách, 12. III. 1975, 1 ♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5865: Kunvald (Laibner 1977b).

5865: Orlické hory, Adam (Laibner 1977b).

5866: Králický Sněžník. Malý Sněžník, 9. VIII. 1977, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5866: Králický Sněžník. Bílý kámen, 12. VI. 1976, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Vilemínka env., holoseče pod Větrnou pasekou 900-1000 m, 30. V. 2002, 1 ♂, v štěrbině dřeva v pařezu smrku, J. Mertlik leg et coll.; 29. VIII. 2004, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Vilemínka, 13. VI. 1988, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Mokrý hřbet 1100 m, 12. VII. 2002, 1 ♀, feromonový lapač, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, 1969, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).

5962: Horní Jelení, 29. V. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Potštejn, 15. III. 1999, 1 ♂, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Choceň (Laibner 1977b).

5963: Brandýs nad Orlicí (Laibner 1977b); 20. IX. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5963: Brandýs nad Orlicí, Perná, 11. V. 2005, 2 ♂♂, pod kůrou ležícího kmene jedle, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Litice nad Orlicí – Sopotnice, bukojedlový les na prudkém svahu nad levým břehem Orlice, 9. V. 2004, 2 ♂, v štěrbinách pahýlů smrků, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Písečná, 17. IX. 1988, 1 ♀ (imaturní), J. Prouza leg., J. Mertlik det. et coll.

5964: Lukavice (Laibner 1977b).

5966: Šanov, 1. VI. 2004, 2 ♂♂, v choroši na ohořelém pařezu javoru, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6059: Železné hory, Krasnice env., 12. VII. 2006, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6062: Džbánov, 21. V. 1994, 1 ♂, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6062: Džbánov, les Hájek (49°55.600'N, 16°09.490'E), 23. V. 2009, 1 ex., duté habry, noční lov (s čelovkou), M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6063: Vysoké Mýto, Na Hartech (Laibner 1977a).

6063: Choceň env., rezervace Peliny (Laibner 1973).

6064: Lanšperk (Laibner 1977b).

6064: Ústí nad Orlicí, 20. XII. 1064, 1 ♂, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

6158: Podmoky, 14. V. 1983, 1 ex., bez jména nálezce, B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

6159: Vrtěšice, 4. II. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

6159: Vápenný Podol – Prachovice, holoseč na severním svahu vrchu Bučina, 3. V. 2004, 1 ♂, pod odchlípnutou kůrou na kmeni buku, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Seč, 6. IV. 1997, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Nasavrky, 28. X. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice (Laibner 1977a).

6164: Semadín, 14. III. 1978, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

6260: Železné hory, Polom, 1. VI. 2003, 2 ♂♂, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6265: Kamenná Horka (N49º44.017', E16º34.762'), 3. II. 2008, 5 ex., T. Staněk observ., J. Mertlik det. 2008.

6265: Kamenná Horka, 23. V. 2008, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6265: Koclířov – Hřebeč, 27. VII. 1976, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

 

6366: Jevíčko, 25. IV. 1989, 1 ♀, J. Kritzbach leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

 

Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)

 

5457: Semínova Lhota, Na Víně, pastvina, 20. V. 2013, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Skály, jižní svah Čápu, 15. VI. 2001, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bělý, Písčitý důl, 15. VII. 1982, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Police nad Metují, 20. IV. 1983, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 3. VI. 1992, 1 ex., Vancl leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Otovice, Hoprich, 2. VI. 2003, 1 ex., Hamet leg. et coll., Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5557: Prachovské skály, turistická chata env., les na severním úpatí Šlikovy věže, 20. V. 2013, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5558: Bradlecká Lhota, 15. XI. 1982, 1 ex., M. Kalbza leg., V. Tichý coll., F. Houška det. 2004 (SZ Houška 2008).

5559: Kumburský Újezd, Studénka, V. 1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).

5559: Radkyně, 15. IV. 1990, 1 ♀, J. Horyna leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2014.

5559: Pecka, 15. VII. 1987, 1 ex., J. Plecháč leg., M. Zúber coll. (SZ Zúber 2014); 26. I. 2006, 1 ♂, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5561: Hajnice, 21. VII. 1995, 1 ex., J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí - jih, 12. V. 2005, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik det. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, 13. V. 1973, 1 ♀, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5562: Česká Skalice, Dubno, 24. II. 1989, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Vysokov, 24. V. 2015, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5563: Police nad Metují, 20. VI. 2009, 1 ex., Z. Vancl leg., J. Mertlik det., Radek Ján coll (SZ Ján 2014).

5657: Kopidlno, zámecký park – obora, 3. IV. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Rašín, PP Kazatelna, 17. V. 2001, 2 ♂♂, R. Čtvrtečka leg., P. Vonička coll., J. Mertlik det. 2008; 15. VI. 2001, 1 ♀, R. Čtvrtečka leg., P. Vonička coll., J. Mertlik det. 2008.

5661: Jaroměř - Hořenice, listnatý les na svahu nad pravým břehem Labe, 23. III. 2004, 1 ♂, v trouchnivém dřevě ležícího kmene listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Olešnice (Laibner 1977b).
5663: Peklo nad Zdobnicí (Laibner 1977b).
5663: Frymburk (Laibner 1977b).
5664: Deštné v Orlických horách (Laibner 1977b).
5664: Orlické hory, Velká Deštná (Laibner 1977b).

5760: Nechanice env., Hrádek, obora, 18. III. 1988, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Plotiště nad Labem – Plácky, vozovka, 17. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Libřice env., Kaltouz, lužní les, 9. VI. 2009, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové (5761?), 19. X. 1978, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 22. VII. 1984, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 6. V. 1992, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 10. 4. 1993, 1 ex.; 29. 5. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 14. V. 2007, 1 ♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5761: Hradec Králové, Malšovice, slepé rameno Orlice, 8. VI. 1996, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Malšova Lhota, lipová alej u hřbitova, 26. V. 2009, 1 ♂, aktivní na kmenu lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Piletice env., vrch Okrouhlík – třešňovka, 11. V. 2008, 1 ♂, oklep větví keřů, J. Mertlík leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, 30. IV. 1990, 1 ♂, T. Kopecký leg., J. Mertlik det. et coll.

5762: Mochov, bažantnice, dubová alej, 19. XI. 1987, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; [Mokré], 20. XI. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, VII. 1953, 1 ♂, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1974, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5763: Skuhrov (Laibner 1977b).

5764: Deštné v Orlických horách, VII. 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5764: Orlické hory, Luisino údolí (Laibner 1977b).

5764: Zdobnice (Laibner 1977b).

5858: Převýšov, 20. III. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 22. XI. 1992, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5858: Převýšov, les Víno, 15. VI. 2010, 1 ♂, sklep, Josef Kovář leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 19. VI. 1992, 1 ex., Martin Just leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009).

5858: Chlumec nad Cidlinou, bažantnice, 25. III. 1995, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Pamětník, 11. V. 2006, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 2013, 1 ♂, V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5859: Dobřenice, zámecký park, 24. X. 1996, 3 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 5. VI. 2010, 1 ♂, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 11. VII. 2011, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 19. V. 2012, 1 ♂, M. Brabec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5860: Praskačka, pískovna u železniční trati (50°10'43.327"N, 15°44'41.847"E), 23. V. 2010, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Stéblová, lužní les, 14. XI. 1987, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, 12. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, 7. V. 2009, 3 ♂♂, oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bukovina, břeh Labe u Polabin, chatová oblast (50°8'18.652"N, 15°48'56.2"E), 24. V. 2009, 1 ♂, pod kůrou topolu, V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Pohřebačka - Libišany, Na bahnách, 12. V. 2004, 1 ex., ve sklepu větví keřů a stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny – Hrozná, 8. V. 2004, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 4. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny (50°8'12.939"N, 15°48'30.512"E), 28.V.2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2009).

5860: Opatovice nad Labem, Tůň (50°9'28.78"N, 15°48'10.245"E), 3. VI. 2010, 2 ♂♂, lezli po kmenu mrtvého dubu, J. Mertlik leg. et coll.; (50°9'25.364"N, 15°48'1.613"E), 28. V. 2015, 1 ♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5860: Vysoká nad Labem – Petrofovy ramena, 20. II. 2007, 1 mrtvý ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 11. VI. 1997, 1 ♀, na světlo, M. Mikát leg., J. Mertlik det. (MVČ HK coll.).

5861: Vysoká nad Labem, pískový lom, 30. VII. 1989, 1 ♂, v noci lezl po kmeni borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 26. VII. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, sv. Jan, 9.-11. VI. 2014, 1 ♂, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5861: Hradec Králové, Plachta – zahradní kolonie, okraj lesa, 1. V. 2005, 1 ♂, sklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 17. VIII. 2009, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ Hradec Králové coll., J. Mertlik det. 2010.

5861: Nový Hradec Králové, 25. V. 2015, 1 ♂, T. Popelka leg. coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Nový Hradec Králové, lesnická stezka (5861a), III. 1991, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Nový Hradec Králové, Císařská studánka, 11. VII. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; Císařská studánka, 6. VII. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 8. VII. 1997, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 28. VI. 2003, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Nový Hradec Králové, Císařská studánka – Křivá lípa (50°9'57.131"N, 15°53'18.782"E),17. V. 2009, 1 ♀, J. Mertlik leg.et coll.

5861: Hradec Králové, rybník Výskyt env., 14. VII. 2015, 1 ♀, pod pokáceným kmenem borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, U Sítovky env., okraj lesní cesty (50°10'21.153"N, 15°54'32.403"E), 17. V. 2009, 1 ♀, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hoděšovice, Mazurovy chalupy, 13. VI. 2013, 1 , T. Popelka leg. coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Běleč nad Orlicí, Běleč vill., 29. IV. 2012, 1 ♂, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Bělečko, lipová alej, 17. VI. 2009, 1 ♂, aktivní na kmenu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bělečko, V Přimu, 20. VII. 2016, 1 ♀, na zemi pod borovou kládou, J. Mertlik leg. det. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, 3. VI. 2006, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Vysoké Chvojno, PR Buky, 1. III. 1995, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 9. V. 1998, 2 ♂♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 30. VII. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg.; 23. VI. 2003, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 27. VII. 2005, 1 ♂, 1 ♀, v noci aktivní na pahýlu břízy, J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 17. VI. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.

5861: Vysoké Chvojno, hájovna – dřevosklad, 9. VII. 2006, 1 ♀, pod ležícím kmenem borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Krňovice env., Králův stůl, 15. V. 1997, 3 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Petrovice, 22. X. 1995, 1♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, obora, 4. V. 1984, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 17. IV. 1987, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 10. III. 1988, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 3. VI. 1988, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.;25. III. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Rokytnice (Laibner 1977b).

5867: Králický Sněžník, Vilemínka, 10. VIII. 1978, 2 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, 10. VII. 1999, 1 ex., L. Mikulenka leg., M. Zúber coll. (SZ Zúber 2014).

5867: Králický Sněžník, Sviní hora, 12. VI. 1976, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5867: Králický Sněžník, Chlum, 6. VII. 1976, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1980).

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnicích, 26. IV. 2014, 1 ♂, oklep mrtvého dřeva dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Morašice u Přelouče, 28. VI. 1997, 1 ♂, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5960: Pardubice – Rybitví, 14. V. 2005, 1 ♂, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5960: Pardubice, 18. VII. 1999, 1 ex., P. Burgert leg., V. Tichý coll., F. Houška det. 2004 (SZ Houška 2008).

5960: Srnojedy (50°02.351'N, 15°43.149'E), 27. V. 2009, 1 ♂, uschlý Ulmus laevis na břehu Labe, noční lov (s čelovkou), M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Lázně Bohdaneč, 29. V. 1982, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012;25. VII. 1982, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 28. V. 1988, 1 ♂, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 13. V. 2000, 1 ♀, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5960: Lázně Bohdaneč, hráz rybníka, 27. V. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč (50°5'24.904"N, 15°42'27.088"E), 24. V. 2010, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice (50°02.763'N, 15°45.138'E), 7. VII. 2007, 1 ♂, v bytě na okně, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Pardubice, lipová alej u zámečku, 10. XII. 1986, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice env., Kunětická hora, 7. III. 1981, 1 ♀, J. Beránek leg., J. Mertlik coll.

5960: Staré Ždánice (5960a), 20. V. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice vill. - PR Baroch (5960b), 10. VII. 2011, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5961: Sezemice, Veská, Vesecký kopec, 16. VII. 2016, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.

5962: Borohrádek (Laibner 1977b); 1967, 4 ex. (Laibner 1981); 1969, 4 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).

5962: Trusnov, Lodrant, 1969, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 4 ex. (Laibner 1981).

5963: Bošín (Laibner 1966).

5963: Choceň, VII. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 6. VII. 1985, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5963: Brandýs nad Orlicí, 12. VI. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005); 3. IV. 1988, 2 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

5964: Žamberk (Laibner 1977b).

5964: Žamberk – Lukavice, 20. IX. 2009, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu u jírovcové aleje, J.Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, zámecký park, 1. IV. 1993, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 2007, 2 ♂, 1 ♀, v noci na kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Semtěš-Vápenka (KH), V. 1981, 1 ex., J. Moravec leg., J. Mertlik det. 1996, ex coll. J. Moravec, nyní uloženo v coll. Regionálního muzea v Kolíně.

6061: Topol, rez. Habrov, 28. V. 2011, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Džbánov, les Hájek, 12. V. 2001, 1 ♀, na stéblech trávy na louce, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 24. V. 2001, 1 ♂, smyky kolem cesty, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 22. V. 2003, 1 ♂, pod kůrou sloupků oplocenky, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6062: Vinary, pr. Vysoké Mýto, 23. V. 1995, 1 ♂, xerotherm, lesostep, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1996 (SZ Strejček 2012).

6062: Domoradice (Laibner 1977a).

6062: Vraclav (Laibner 1977a).

6063: Choceň env., rezervace Peliny (Laibner 1973).

6063: Dolní Sloupnice (Laibner 1977b).

6063: Vysoké Mýto, Na Hartech (Laibner 1977a).

6064: Ústí nad Orlicí (Laibner 1977b).

6066: Štíty (Laibner 1977b).

6160: Nasavrky, 11. IV. 2004, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).

6160: Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 16. V. 1997, 2 ♂, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6161: Nasavrky env., Libáň, alej na hrázi Pařezného rybníka (6160-61!), 30. III. 1991, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Bor u Skutče (Laibner 1977a).

6162: Chmelík (Laibner 1977a).

6162: Nové Hrady (Laibner 1977a).

6258: Habry – Čvrť, 4. VII. 1999, 1 ex., K. Holý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).

6259: Jakubovice, 5. II. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

6259: Žhoř, 11. V. 2000, 2 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

6260: Železné hory, PR Spálava, 26. VI. 2014, 1 ♂, v trouchu před dutinou starého buku, Pavel Lenger leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

6264: Svitavy, 8. V. 1966, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

6266: Staré město, Třebovské hradisko, 26. II. 2016, krovka, více larev v trouchu buků, J. Mertlik leg., det. et coll.

6364: Svojanov u Poličky, 7. VI. 1997, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

6365: Rozhraní, IV. 1973, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).

 

 

 

Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)

 

5558: Kovač, Kovačská bažantnice (5558d), 2. II. 1998, 2 larvy, v trouchnivém kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Levínská Olešnice, 19. IX. 1989, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2006).

5562: Česká Skalice, Dubno, 24. II. 1989, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 2000, 1 ♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5563: Náchod (5562-63?), 30. V 1962, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b).

5657: Kopidlno, zámecký park, 3. IV. 1988, 1 ♀, v trouchu padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. III. 2005, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové, u soutoku Labe a Orlice, 20. IV. 1993, 1 ♂, v trouchu dutiny jírovce, více larev také v dutinách topolů a dubů na břehu Labe u Fakultní nemocnice, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, V. 1957, 1 ♂, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; 2. I. 1965, 1 ♀, Z. Likovský leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Laibner 1977b); III. 1978, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); IV. 1979, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); III. 1981, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5762: Opočno, obora, 8. VI. 2010, 3 ex., nárazové pasti č. 1, 3, 12, 14 a 16, Jan Pavlíček leg., det. et coll.; 26. V. 2010, 1 ex., nárazová past č. 1, Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5762: České Meziříčí – V Lípách, les na bývalé hrázi (nyní zde silnice), 12. III. 2004, 1 ♂, 6 larev, v trouchnivém dřevě na stojícím kmenu dubu se sírovcem žlutooranžovým, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka – Opatovice nad Labem, 20. V. 2014, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5860: Opatovice nad Labem, Tůň (50°9'28.78"N, 15°48'10.245"E), 3. VI. 2010, 1 ♀, lezla po kmenu mrtvého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny, 31. III.- 26. V. 1998, 3 ♂♂, Populus nigra, past v dutině stromu, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Dušánek 2009); 30. III. 1999, 2 larvy, v trouchu topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009); 8. V. 2004, 3 ♂♂, oklep suchého dřeva v stěně dutiny kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Bukovina nad Labem, břeh Labe u rez. Polabiny, chatová oblast, 25. V. 2008, 2 ex., nárazová past, V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009); 24.V.2009, 1 ♂, nárazová past na dubu, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2009).

5860: Vysoká nad Labem, dutina ve kmenu dubu u Vysockého mostu (50°9'34.728"N, 15°48'30.278"E), 13. XI. 1988, 2 ♂♂, 1 ♀, V. Dušánek et M. Samek leg., V. Dušánek coll. (Dušánek 2009); 12. X. 2002, 1 ♂, 4 ♀♀, dutina u paty kmene dubu, V. Dušánek et T. Kozák leg., V. Dušánek coll. (Dušánek 2009).

5860: Hradec Králové, 1980, 1 ex. (ex larva), J. Sobota leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5860: Hradec Králové, Třebeš, 20. XI. 1986, 2 ♂♂ (ex. larve 2. V. 1987), v trouchu kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Rozárka, 25. III. 1998, 5 larev v trouchu kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5861, Vysoké Chvojno env. , 13. VI. 2011, 2 ♀♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 20. V.- 9. VI. 1998, 1 ex., Fagus silvatica, past č. 1, dutina mrtvého stromu, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 9.V.1998, 2 ♂♂, na torzu Fagus č.1, M. Mikát leg., det. et coll.; 12.V.1998, 1 ♂, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.; 20.V.1998, 2 ♂, na Tilia, M. Mikát leg., det. et coll.; 19. V. 2007, 1 ♂, v dutině Fagus, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2011, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 11. VI. 2011, 1 ♀, v dutině buku, J. Mertlik leg. et coll.; 18. VI. 2013, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 10. V. 2014, 1 ♂, 2 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice env., V Končinách, dubová alej [Třebechovice pod Orebem, bažantnice], 22. X. 1995, 4 ex., v tvrdém bílém trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí env., rezervace U Houkvice, 19. V. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě kmene Quercus, J. Mertlik det. 2002.

5862: Týniště nad Orlicí, železniční zastávka Petrovice env., 1. IV. 1996, 1 ♂, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 27. V. 1956, 1 ♂, Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 18. V. 1987, 1 ♂, torzo těla v dutině dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 10. III. 1988, 2 larvy, v trouchnivém dřevě dutiny topolu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. III. 1994, 1 ♀, 20 larev, J. Mertlik leg. et coll.; (50°9'58.571"N, 16°4'1.229"E), 18. IV. 2013, mrtvý ex., u paty kmene kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Častolovice, 16. II. 1965, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1977b).

5958: Kladruby nad Labem, bažantnice Mošnice , 16. III. 2005, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll., 7. V. 2010, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 3. VI. 2011, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

5962: Újezd u Chocně, 12. VI. 1970, 2 ex., pod kůrou borového pařezu, S. Laibner leg. (Laibner 1972, 1977b);

5963: Újezd u Chocně, lipová alej u železniční stanice, 25. V. 1987, 7 ♂♂, lezli v dutině kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; V. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).

5963: Skořenice, VI. 1952, 1 ex., Karel Poláček leg. (Laibner 1969, 1977b).

5963: Choceň (59-6063), V. 1962, 1 ex., pod kůrou odumřelé borovice, S. Laibner leg. (Laibner 1969, 1977b).

6059: Choltice, 26. III. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 15. III. 2003, 1 ♂, v trouchnivém dřevě vrby, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, Choltická obora, 6. XI. 2005, 1 ♀, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6060: Chrudim, bez data nálezu, 1 ex., Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6062: Domoradice (Laibner 1977a).

 

6160: Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 1 ♂, 2 ♀♀, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 2008, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

 

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

 

5558: Jičín, Libosad, obora, 25. III. 1999, 1 larva, J. Mertlik observ.

5858: Převýšov, Víno, 11. IV. 1993, 1 larva, J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

5858: Lišice, 11. VII. 1994, 5 ♀♀, v lese od penzionu Alwin na Lišice, V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det.; [Chlumec nad Cidlinou], 19. VII. 1994, 2 ♀♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Vysoká nad Labem, 2. VIII. 1996, 1 ♂, o půlnoci na světlo, M. Mikát leg., coll. et det.

5861: Vysoká nad Labem, U Kříže (50°9'14.121"N, 15°51'26.096"E), 7. VII. 2012, 1 ex., na svozišti dřeva (23:30), J. Pelikán leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Kopec sv. Jana, 9.-11. VI. 2014, 2 ♂♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5861: Vysoké Chvojno, Zámeček, 20. VII. 1998, 1 ♀, na světlo, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 17. VII. 1992, 1 ♀, M. Mikát leg., MVČ HK coll.; 21. VII. 1992, 1 ♀, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 24. VII. 1992, 1 ♀, aktivní v noci na kůře kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 26. VII. 1992, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. VII. 1992, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 30. VII. 1992, 2 ex., F. Pavel leg. et det., Zúber coll. (SZ Zúber 2012); 4. VII. 1993, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 1993; 17. VII. 1993, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 19. VII. 1993, 6 ♀♀, J. Jelínek, J. Mertlik, F. Pavel et J. Voda leg. et coll.; 1. VIII. 1993, 2 ♀♀; 30. VII. 1993, 1 ex., Josef Voda leg. et det., R. Szopa coll. (SZ Szopa 2006); 11. VII. 1994, 1 ex., Josef Voda leg. et det., R. Szopa coll. (SZ Szopa 2006); 15. VII. 1994, 3 ♀♀, L. et L. Davidovi et J. Mertlik leg. et coll.; 22. VII. 1994, 2 ♀♀, R. Lízler et J. Mertlik leg. et coll.; 2. VIII. 1994, 1 ♀, J. Mertlik observ.; 7. VII. 1995, 2 ♂♂, první v kukelní kolébce v kůře pahýlu buku a druhý lezoucí v noci po ležícím kmeni buku, 2 ♀♀, lezoucí po kmenu buku, J. Mertlik leg. et coll.; 9. VII. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. VII. 1995, 6 ♀♀, J. Mertlik et J. Krátký leg. et coll.; 7. VII. 2000, 1 ♂, 1 ♀, aktivní na kmenech bříz, J. Krátký et M. Samek leg. et coll., J. Mertlik det. 2000; 30. VII. 2001, 1 ex., J. Mertlik et T. Popelka observ.; 7. VIII. 2002, 1 larva, pod kůrou padlého kmene buku, J. Mertlik observ.; 2. VIII. 2003, 1 ♀, v 22.00 hod. aktivní na padlém kmenu buku, J. Mertlik observ. et det.; 27. VII. 2005, 1 ♀, lezla na padlém kmenu břízy, J. Mertlik observ. et det.; 28. VII. 2005, 1 ♀, at ligth, Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 30. IV. 2007, 3 larvy, v trouchnivém dřevě stěny dutiny rozlomeného kmene, J. Mertlik observ.; 31. III. 2008, 1 larva, pod kůrou pahýlu kmene buku, J. Mertlik observ.; 2. VIII. 2009, 2 larvy, aktivní na kůře stojících kmenů buků, V. Dušánek observ.; 14. VII. 2013, 2 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014; 17. VII. 2015, 6 ♀♀, aktivní na zlomeném kmenu buku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Vysoké Chvojno, 2000, 1 ♀, na svozišti na dubové kládě u lesní asfaltky mezi hájovnou V jamkách a V Jezovinách u odbočky k Novoveskému rybníku, F. Pavel leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Suté břehy env., U Králova stolu [Krňovice], 19. IV. 1999, 1 ex. (ex. larva VII. 1999), v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, M. Samek leg. et coll., J. Merlik det.

 

5862: Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 22. III. 2000, 1 larva, v trouchu ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

 

 

Stenagostus rufus (DeGeer, 1774)

 

5560: Miletín, 6. VII. 1995, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5563: Hronov, 20. VIII. 1965, 1 ex., sběratel neuveden, Hamet coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et. al. 2005).

5761: Hradec Králové, Malšovice, 3. VIII. 1982, 1 ♀, na UV světlo, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, 7. X. 1973, 1 ♀, mrtvá v pařezu, M. Košťál leg., J. Mertlik coll.

5858: Lovčice, PR Bludy, 2. VIII. 2001, 1 ♂, na světlo, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5858: Chlumec nad Cidlinou env., Pamětník, 27. VI. 1994, 1 ♂, 1 ♀, L. Kubík leg. et coll.

5860: Čeperka, les u elektrovodů, 9. IV. 2009, 1 štít, na zemi u borového pařezu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 14. VIII. 1985, 1 ♀, aktivní v noci na borovici, M. Mikát leg. et coll.; 19. VII. 1987, 1 ♀, R. Balada leg.; 14. VIII. 1987, 1 ex., F. Pavel leg. et coll.; 14. VIII. 1987, více ex., na světlo, R. Balada leg., (1 ♀, J. Mertlik coll.); 9. VIII. 1988, 1 ♀, v písku u kořenů borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 30. VII. 1989, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 12. VII. 2001, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. VI. 2008, 1 larva, v kůře pařezu borovice na okrají písníku, J. Mertlik leg. et coll.; 19. VII. 2014, 1 ex., na světlo na zahradě, P. Filip leg., det. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, hájovna env., 29. VII. 2006, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VIII. 2014, 3 ♀♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, U Kříže env. (50°9'31.532"N, 15°51'20.725"E a 50°9'23.521"N, 15°51'26.932"E), 7. VII. 2012, 3 ♀♀, na svozištích dřeva (22:00-23:30), J. Pelikán et J. Mertlik leg., J. Pelikán coll.; 11. VII. 2016, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, 20. VII. 1954, 8 ex., J. Winter leg., MVČ HK coll.; 7. VI. 1953, 1 ex.; 2 ex., J. Prouza leg., MVČ HK coll. Daněk; 8. VII. 1973, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Prouza leg. et coll. (1 ♂ J. Mertlik coll.); 3. VII. 1975, 2 ♀♀, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 2. VIII. 2001, 1 ex., Tomáš Staněk leg. et det., R. Szopa coll. (SZ Szopa 2006); 6. VIII. 2001, 1 ex., Tomás Staněk leg. et det., R. Szopa coll. (SZ Szopa 2006).

5861: Nový Hradec Králové, 1. VIII. 1952, 3 ex., J. Krejčík leg., MVČ HK coll.; 5. VIII. 1971, 1 ♀, na pařezu, J. Čáp leg., J. Mertlik coll.; 8. VII. 1973, 1 ♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.

5861: Nový Hradec Králové, Byřička, 25. VIII. 1984, 1 ♀, mrtvá u paty kmene borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 24. VI. 1987, 7 larev, pod kůrou kořenů stojícího kmene borovice, J. Mertlik leg.

5861: Nový Hradec Králové, Císařská studánka, 22. VII. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VIII. 2000, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 14. VII. 2002, 1 ♀, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5861: Nový Hradec Králové, U Křivé lípy, 11. VII. 2016, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.; 20. VII. 2016, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, rybník Výskyt env., 1. VIII. 2014, 2 ♀♀, holoseč, pod zbytky borového dřeva, J. Mertlik leg. et coll.; 6. VIII. 2014, 2 ♀♀, holoseč, pod zbytky borového dřeva, J. Mertlik leg. et coll.; 13. VII. 2015, 6 ♀♀, pod pokáceným kmenen borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 16. VI. 1985, 1 ♀, L. David leg. et coll.; 6. VII. 1988, 2 ex., L. David et J. Voda coll.; 4. VIII. 2016, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, Klusánky env., 11. VII. 2016, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, Zabitý, 11. VII. 2016, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, Obory, 11. VII. 2016, 3 ♀♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Krňovice, 21. VII. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 6. VII. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 12. VII. 2001, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Krňovice env., lesní rybník Šanovec, 4 ♀♀, pod ležícími kmeny borovic, J. Mertlik et J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

5861: Bělečko, 16. VII. 2009, 1 ♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bělečko, V Přimu, 20. VII. 2016, 1 ♀, na zemi pod borovou kládou, J. Mertlik leg. det. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, 1. VII. 1968, 1 ♀, na světlo, Dušek leg. et coll.; 7. VII. 2000, 3 ♀♀, pod borovou kládou, J. Mertlik leg. et coll.; 30. VII. 2001, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, hájovna – dřevosklad, 30. VII. 2006, 1 ♀, pod ležící kládou borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 16. VII. 2009, 7 ♀♀, pod kousky dřeva na okraji svoziště, J. Mertlik leg. et coll.; 24. VII. 2009, 6 ♀♀, pod kousky dřeva na okraji svoziště, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VIII. 2016, 1 ♀, pod kládou borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Třebechovice pod Orebem, Bědovice, 19. III. 2009, mrtvý ex. pod kůrou borového pařezu, R. Lukáš leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

5862: Krňovice env., hájovna Marokánka, 14. VII. 2003, 1 ♀, pod kládou borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, hájovna Suté břehy, 14. VII. 2003, 1 ♀, pod kládou borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, VII. 1985, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 9. VII. 1985, 1 ex., A. Mikyška leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; VII. 1993, 9 ♀, F. Pavel leg., J. Mertlik coll.; 3. VIII. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Rašovice, písník, 18. VII. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 19. VII. 1995, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice env., rezervace Baroch, 20. VI. 1991, 1 ♀, R. Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5962: Borohrádek, 1969, 1 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).

5962: Horní Jelení, 10. VII. 1954, 2 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b); 8. VII. 1963, 1 ex., Šimek leg. (Laibner 1977b); 20. VII. 1958, Hercík leg. (Laibner 1977b).

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, 1965, Poláček leg. (Laibner 1967).

5962: Horní Jelení, Rousínov (50.0540731°N, 16.1203608°E), 21. VII. 2014, 1 ex., J. Horák leg., det. et coll.

5962: Újezd u Chocně, VII. 1966, 1 ex., Koutecký leg. (Laibner 1977b); 1982, 4 ♂♂, 2 ♀♀, ex larve, J. Jelínek leg., J. Mertlik coll.; 1984, 2 ex., J. Jelínek leg., J. Mertlik coll.

6164: Opatovec, 5. VIII. 1968, 1 ♀, v letu, F. Kocourek leg. et coll. (Laibner 1972), B. Zbuzek det. 2011.

 

6264: Čistá, Javornický hřeben, VII. 1951, 1 ♂, 1 ♀, v kopulaci, V. Sajdl leg. (Laibner 1972).

 

 

PŘEHLED LOKALIT V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

 

 

5556: Sobotka, zámek Humprecht, zámecký park
https://mapy.cz/s/1hoen
GPS: 50°28'16.63"N, 15°10'7.84"E
Fotogalerie (vyhledávač: Humprecht) – 18 obr.
Saproxylobionti (3): Ampedus pomorum, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus
Poznámka: Podrobný popis lesoparku, který se rozkládá na místě bývalé Humprechtické obory, je na oficiálních stránkách zámku Humprecht, viz http://www.humprecht.cz/lesopark Významná botanická lokalita, lesní porost zapojený, minimální výskyt trouchnivějícího dřeva. Pravděpodobný výskyt menších dutin ve vyšších partiích kmenů. Největší dub jsem našel v údolí na okraji louky (50°28'16.67"N, 15° 9'58.93"E).
 

5558: Jičín, Libosad, park a obora (PP Libosad – obora)
https://mapy.cz/s/1hoeP
GPS: 50°26'48.89"N, 15°22'48.39"E
Fotogalerie (vyhledávač: Libosad) – 30 obr.
Saproxylobionti (7): Ampedus brunnicornis, A. pomorum, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Denticollis linearis, Elater ferrugineus
Poznámka: Management zpracován v dokumentech k PP Libosad – obora. Významní saproxylobionti (A. brunnicornis a E. ferrugineus) byli nalezeni v pokácených stromech v jižní části Libosadu (50°26'48.91"N, 15°22'47.65"E). Lokalita je izolovaná, malá a při nevhodném managementu hrozí její zánik. Lokalita je také známá starou lipovou alejí (Valdštejnova alej) s výskytem páchníků.

5558: Úlibice, Úlibická bažantnice (PR)
https://mapy.cz/s/1hofZ
GPS: 50°25'46.43"N, 15°25'37.97"E
Saproxylobionti (1): Ampedus pomorum
Poznámka: Zapojený vysokokmenný porost se staršími kmeny, dutiny nepozorovány. Botanická lokalita.

5558: Kovač, Kovačská bažantnice (PR)
https://mapy.cz/s/1hogu
GPS: 50°24'3.55"N, 15°28'0.79"E
Saproxylobionti (1): Calambus bipustulatus
Poznámka: Zapojený vysokokmenný porost s několika mohutnými kmeny dubů na bývalé hrázi (50°24'0.34"N, 15°27'56.59"E). Dutiny nepozorovány, ale vzhledem k rozměrům kmenů jsou pravděpodobné. Botanická lokalita.

5559: Miletín, Miletínská bažantnice (PR)
https://mapy.cz/s/1hom3
GPS: 50°24'8.23"N, 15°39'45.80"E
Fotogalerie (vyhledávač: Miletín) – 73 obr.
Saproxylobionti (3): Ampedus balteatus, A. pomorum, Calambus bipustulatus
Poznámka: Centrální část bažantnice zapojený vysokokmenný porost s řadou starších kmenů dubů bez viditelných dutin na bývalém okraji lesa (50°24'1.61"N, 15°39'28.60"E) a na hrázi rybníka Povolíra. Nejstarší stromy (solitérní kmeny) se nachází mimo zapojený porost na jihozápadním okraji rezervace (Žižkovy duby) a na loukách severně od rezervace (50°24'21.23"N, 15°39'40.07"E). Žižkovy duby mají velké otevřené dutiny s vyschlým trouchem, u solitérů na loukách jsou dutiny pravděpodobné, ale nepřístupné. Významná botanická a ornitologická lokalita.

5560: Bílá Třemešná, Filířovice, U Labe
https://mapy.cz/s/1hqcZ
GPS: 50°26'32.37"N, 15°47'7.78"E
Fotogalerie (vyhledávač: Filířovice) – 12 obr.
Saproxylobionti (1): Calambus bipustulatus
Poznámka: Pozoruhodný výskyt dubů na svazích nad nivou Labe.

5561: Stanovice, dubová alej (památné stromy)
https://mapy.cz/s/1hoks
GPS: 50°24'9.73"N, 15°52'18.94"E
Fotogalerie (vyhledávač: Stanovice) – 27 obr.
Poznámka: Alej mohutných dubů u silnice a jeden kmen u potoka Drahyně (50°24'20.00"N, 15°51'56.03"E).


5562: Česká Skalice/Žernov, Babiččino údolí (NPP)
https://mapy.cz/s/1homH
GPS: 50°24'31.72"N, 16° 2'48.57"E
Fotogalerie (vyhledávač: Babiččino údolí) – 58 obr.
Saproxylobionti (7): Ampedus balteatus, A. erythrogonus, A. nigroflavus, A. pomorum, Calambus bipustulatus, Denticollis linearis, Melanotus villosus
Poznámka: Podrobný popis biotopu a nalezených druhů saproxylického hmyzu uvádí Mikát (2007). Lokalita je pozoruhodná rovněž výskytem roháčka Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) a dřevomila Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847. Nejstarší duby se vyskytují na loukách podél Úpy zvláště v severní části rezervace (Ratibořice-Staré Bělidlo) a na bývalých hrázích v Bažantnici (50°24'31.63"N, 16° 2'49.08"E). Součástí lokality je stará lipová alej s výskytem páchníků 50°25'15.34"N, 16° 2'43.26"E).

5562: Česká Skalice/Kleny, Dubno
https://mapy.cz/s/1homV
GPS: 50°24'8.47"N, 16° 4'10.43"E
Fotogalerie (vyhledávač: Dubenská obora) – 2 obr.
Saproxylobionti (8): Ampedus erythrogonus, A. nigroflavus, A. pomorum, Procraerus tibialis, Calambus bipustulatus, Denticollis linearis, Melanotus castanipes, M. villosus,
Poznámka: Převážně zapojený vysokokmenný porost se staršími kmeny, dutiny nečetné. Lokalita je pozoruhodná výskytem dřevomilů Microrhagus emyi (Rouget, 1755) a Microrhagus lepidus.

5657: Kopidlno, zámecký park a obora Kopidlno
https://mapy.cz/s/1hojz
GPS: 50°19'54.15"N, 15°16'51.24"E
Fotogalerie (vyhledávač: Kopidlno) – 10 obr.
Saproxylobionti (10): Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. nigerrimus, A. nigroflavus, A. pomorum, Calambus bipustulatus Hypoganus inunctus, Melanotus villosus, Procraerus tibialis
Poznámka: Významná lokalita saproxylického hmyzu na území zámeckého parku a přilehlé lovecké obory. Starší duby se zachovaly ve východní části parku (50°19'53.19"N, 15°16'44.13"E) a v úzkém lesním pásu mezi oborou a Zámeckým rybníkem (50°19'57.05"N, 15°16'56.70"E). Na území obory jsem viděl starší duby na louce v centrální části obory (50°20'8.02"N, 15°17'13.25"E) a v lese v jihozápadní části obory (50°19'49.40"N, 15°17'7.27"E). Kromě významných druhů kovaříků osídlujících duté kmeny je lokalita pozoruhodná izolovaným výskytem kovaříka A. nigerrimus, vázaného na vlhké trouchnivé dřevo otevřené dešťovým srážkám. Lokalita je známá také výskytem páchníků a roháčů obecných.

5658: Žlunice, Žlunické polesí (PP)
https://mapy.cz/s/1hohQ
GPS: 50°17'58.54"N, 15°21'26.21"E
Saproxylobionti (2): Ampedus pomorum, Calambus bipustulatus
Poznámka: Rozsáhlý listnatý les, zapojený porost bez výskytu starších dubů. Významná botanická lokalita.

5659: Chotělice, zámecký park a Veselský háj (PP)
https://mapy.cz/s/1hogX
GPS: 50°18'31.54"N, 15°28'28.78"E
Poznámka: Rozsáhlý zapojený listnatý les. Významná botanická lokalita. Několik mohutných dubů roste v zámeckém parku.

5660: Bílé Poličany, zámecký park
https://mapy.cz/s/1holy
GPS: 50°23'29.79"N, 15°43'35.29"E
Fotogalerie (vyhledávač: Bílé Poličany) – 2 obr.
Poznámka: Rozsáhlý listnatý les, polozapojený porost s četnými loukami v jižní části. Několika mohutných dubů roste v zámeckém parku.

5660: Velký Vřešťov, Vřešťovská bažantnice (PR)
https://mapy.cz/s/1holi
GPS: 50°20'56.49"N, 15°45'30.82"E
Fotogalerie (vyhledávač: Vřešťovská bažantnice) – 30 obr.
Saproxylobionti (1): Ampedus pomorum
Poznámka: Zapojený listnatý les se staršími duby, významná botanická lokalita. Lokalita je pozoruhodná výskytem dřevomila Microrhagus lepidus.

5660: Hořiněves, Hoříněvská bažantnice (PR)
https://mapy.cz/s/1hokZ
GPS: 50°18′13.63″N, 15°45′55.68″E
Saproxylobionti (1): Calambus bipustulatus
Poznámka: Zapojený listnatý les s lípami a duby, významná botanická lokalita.

5662: Šestajovice, Šestajovická stráň (PR)
https://mapy.cz/s/1hrjx
GPS: 50°20'5.48"N, 16° 1'30.26"E
Poznámka: Zapojený listnatý les, významná botanická lokalita.

5760: Nechanice/ Hrádek, zámek Hrádek u Nechanic, park
https://mapy.cz/s/1hotJ
GPS: 50°13'18.56"N, 15°40'1.04"E
Saproxylobionti (3): Ampedus pomorum, Calambus bipustulatus, Melanotus villosus
Poznámka: Zbytky starších listnatých porostů v okolí zámku. Porosty na území bývalé obory prakticky zničeny holosečným hospodářstvím a výsadbou jehličnatých dřevin.

5761: Černilov, Kaltouz
https://mapy.cz/s/1iG7d
GPS: 50°17'0.12"N, 15°56'17.35"E
Fotogalerie: Kaltouz
Saproxylobionti (1): Melanotus villosus
Poznámka: Zbytek lužního lesa s duby u Libníkovického a Malostranského potoka, v současnosti s holosečným hospodářstvím. Lokalita je pozoruhodná výskytem dřevomila Hylis foveicollis (C.G.Thomson, 1874).

5762: Bohuslavice, Zbytka (PR)
https://mapy.cz/s/1hrkC
GPS: 50°17'56.01"N, 16° 3'32.28"E
Saproxylobionti (3): Ampedus pomorum, Cardiophorus gramineus, Denticollis linearis
Poznámka: Zbytek lužního lesa, významná botanická lokalita. Starší porosty dubů se nachází v severozápadní části rezervace.

5762: České Meziříčí – Mokré (V Lípách)
https://mapy.cz/s/1hovY
GPS: 50°16'21.20"N, 16° 3'10.88"E
Fotogalerie (vyhledávač: České Meziříčí V Lípách) – 15 obr.
Saproxylobionti (4): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, Melanotus villosus, Procraerus tibialis
Poznámka: Lesní pás podél bývalé hráze (Mertlik 2009b). V porostu se vyskytují starší kmeny dubů, i když největší z nich byly před pár lety rozřezány a odvezeny. Lokalita je známá také výskytem páchníků. Podobný typ biotopu s množstvím starších dubů je na staré hrázi zvané Ohnišťovský ostrov (50°16'30.03"N, 16° 4'21.01"E).

5762: České Meziříčí/Mokré, Mochovská bažantnice (Ohnišťovský potok)
https://mapy.cz/s/1howb
GPS: 50°15'55.73"N, 16° 2'50.14"E
Fotogalerie (vyhledávač: Mochovská bažantnice) – 25 obr.
Saproxylobionti (6): Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Elater ferrugineus
Poznámka: Výběrově obhospodařovaný lužní les, zapojený porost s roztroušeným výskytem mohutných dubů (Mertlik 2009b). Dutiny uvnitř dubů často vysušeny vyřezanými otvory u pat kmenů. Významná botanická lokalita. Největší výskyt saproxylických druhů zaznamenán v staré dubové aleji podél Ohnišťovského potoka (50°15'40.64"N, 16° 2'57.71"E) – tato lokalita je také známá také výskytem páchníků. Lesní hospodářství popisuje Šimerda (2008).

5762: Mokré, Jalový potok u Městce
https://mapy.cz/s/1howm
GPS: 50°15'6.25"N, 16° 2'53.90"E
Fotogalerie (vyhledávač: Jalový potok) – 24 obr.
Saproxylobionti (6): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, A. sanguineus, A. sanguinolentus, Cardiophorus gramineus, Denticollis linearis
Poznámka: Stará dubová alej podél Jalového potoka (Mertlik 2009b). Lokalita je také známá také výskytem páchníků.

5762: Opočno, obora (PP)
https://mapy.cz/s/1hovO
GPS: 50°15'31.70"N, 16° 6'38.64"E
Fotogalerie (vyhledávač: Opočno obora) – 12 obr.
Saproxylobionti (15): Ampedus aethiops, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. nigroflavus, A. pomorum, Brachygonus megerlei, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Denticollis linearis, Elater ferrugineus, Hypoganus inunctus, Ischnoodes sanguinicollis, Melanotus castanipes, M. villosus, Procraerus tibialis
Poznámka: Obora Opočno je jedním z historicky nejstarších oborních objektů na území České republiky. První písemná zmínka o oboře na stávajícím místě přináleží k roku 1589. Původní rozloha činila 1120 ha, v současnosti je to pouhých 242 ha, tedy zhruba 21% původního stavu (Čepelka 2007). Na severním okraji sousedí lovecká obora se zámeckým parkem (Mertlik 2009b). Nejstarší a vesměs duté kmeny dubů jsou na svahu v západní části (50°15'32.18"N, 16° 6'37.90"E), menší enkláva se nachází o něco jižněji (50°15'2.94"N, 16° 6'50.38"E). Obě místa spojuje lipová alej s výskytem páchníků (50°15'14.80"N, 16° 6'44.84"E). Starší duby rostou také na náhorní plošině a pak na lukách v severní části obory, v nich jsem ale žádné dutiny nepozoroval. O bývalém bohatství dubového lesa svědčí i místní název „U třista dubů“. Bohužel v současnosti pokrývají velkou plochu obory jehličnaté plantáže. Lokalita je také známá výskytem pestrokrovečníka Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1972).

5762: Ledce, Chropotínský háj (PR)
https://mapy.cz/s/1howv
GPS: 50°13'31.76"N, 16° 3'42.12"E
Saproxylobionti (2): Ampedus pomorum, Denticollis linearis
Poznámka: Listnatý zapojený les, botanická rezervace.

5858: Lovčice/Převýšov, Víno (PP)
https://mapy.cz/s/1hoqw
GPS: 50° 9'0.45"N, 15°23'57.34"E
Saproxylobionti (2): Melanotus villosus, Stenagostus rhombeus
Poznámka: Listnatý zapojený les s holosečným hospodářstvím, botanická rezervace. Na severním okraji roste jeden mohutný dub (50° 9'9.31"N, 15°24'9.24"E). Lokalita je také známá výskytem roháčů obecných a roháčků Aesalus scarabaeoides..

5858: Chlumec nad Cidlinou/Olešnice/Převýšov, Olešnice (PP)
https://mapy.cz/s/1hoqF
GPS: 50° 9'14.26"N, 15°25'7.44"E
Saproxylobionti (4): Ampedus pomorum, A. sanguinolentus, Calambus bipustulatus, Melanotus villosus
Poznámka: Listnatý zapojený les s holosečným hospodářstvím, botanická rezervace. Lokalita je také známá výskytem roháčů obecných.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Luhy, Chlumecká bažantnice
https://mapy.cz/s/1horv
GPS: 50°24'8.47"N, 16° 4'10.43"E
Fotogalerie (vyhledávač: Chlumecká bažantnice) – 76 obr.
Saproxylobionti (6): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Melanotus villosus
Poznámka: Bažantnice, zbytek lužního lesa, v minulosti známý výskytem saproxylických druhů (Mertlik 2009a). V současnosti smutná ukázka toho, co dokáže udělat s lesem kapitalistická nenažranost (Roubal 1915) ruku v ruce s nečinností ochranářských úřadů.

5858: Klamoš, vrch Tátrum
https://mapy.cz/s/1hosn
GPS: 50° 7'16.78"N, 15°29'24.18"E
Fotogalerie (vyhledávač: Tátrum) – 5 obr.
Saproxylobionti (1): Calambus bipustulatus
Poznámka: Zapojený les s holosečným hospodářstvím. Na severním svahu zbytky přirozených listnatých porostů (50° 7'17.31"N, 15°29'24.02"E). Kdysi zde rostl mohutný dub zvaný Tátrum, na jehož větvích bylo postaveno malé pódium.

5859: Dobřenice, zámecký park
https://mapy.cz/s/1hotv
GPS: 50° 9'5.00"N, 15°38'15.89"E
Fotogalerie (vyhledávač: Dobřenice park) – 24 obr.
Saproxylobionti (6): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, A. pomorum, Calambus bipustulatus, Denticollis linearis, Melanotus villosus
Poznámka: Listnatý les s duby na okrajích zámeckého parku s rozsáhlými funkčními pastvinami. Mohutné duby rostou na okraji pastviny (50° 9'5.13"N, 15°38'16.52"E).

5861: Hradec Králové, Třebeš, Kopec svatého Jana
https://mapy.cz/s/1hqRU
GPS: 50°10'43.71"N, 15°49'56.50"E
Saproxylobionti (5): Ampedus elegantulus, Brachygonus megerlei, Calambus bipustulatus, Melanotus villosus, Stenagostus rhombeus
Poznámka: Listnatý zapojený les na severním svahu s četným výskytem starších stromů. Pozoruhodná oáza saproxylického života v extravilánu Hradce Králové.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové
Císařská studánka (PP U Císařské studánky) (GPS: 50° 9'56.63"N, 15°52'39.05"E) – 34 obr.
https://mapy.cz/s/1hqYd
Černá stráň (PP) (GPS: 50° 9'54.07"N, 15°54'24.87"E) – 18 obr.
https://mapy.cz/s/1hqYy
Sítovka (PP) – U Sítovky (PP) (GPS: 50°10'4.68"N, 15°54'43.00"E) – 5 obr.
https://mapy.cz/s/1hqYZ
Fotogalerie (vyhledávač: název lokality)
Saproxylobionti (7): A. pomorum, A. sanguineus, Calambus bipustulatus, Denticollis linearis, Melanotus castanipes, M. villosus, Stenagostus rufus
Poznámka: Městské lesy s rozvinutým holosečným hospodářstvím, orientovaným na pěstování jehličnatých dřevin. Nachází se zde několik lesních rezervací , z nichž PP U Císařské studánky byla prakticky zničena rozsáhlým odvodněním a výsadbou jehličnatých dřevin (Mertlik 1999). Botanické lokality.

5861: Hradec Králové, Malšovická hrázka, dubová alej
https://mapy.cz/s/1hUn1
GPS: 50°11'57.30"N, 15°52'22.59"E
Fotogalerie (http://www.turistika.cz/fotogalerie/54493/malsovicka-hrazka-hradecke-lesy#454769)
Poznámka: Bývalá hráz rybníka se starými duby. Lokalita je známá výskytem pestrokrovečníka Dermestoides sanguinicollis.

5862: Týniště nad Orlicí, V Končinách - Petrovice, dubová alej (PP Týnišťské Poorličí)
https://mapy.cz/s/1howW
GPS: 50°11'17.60"N, 16° 0'30.18"E – 50°10'35.39"N, 16° 2'17.02"E
Fotogalerie (vyhledávač: V Končinách) – 23 obr.
Saproxylobionti (3): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, A. pomorum
Poznámka: Bývalá hráz s cestou se starými duby. Lokalita je známá výskytem páchníků.

5862: Týniště nad Orlicí, Bědovická obora, dubová alej
https://mapy.cz/s/1hox5
GPS: 50°11'5.38"N, 16° 1'16.23"E
Fotogalerie (vyhledávač: Na Zeleném Stavě) – 8 obr.
Saproxylobionti (2): Ampedus cardinalis, A. pomorum
Poznámka: Bývalá hráz s cestou se starými duby. Lokalita je známá výskytem páchníků.

5862: Týniště nad Orlicí, bývalá Týnišťská obora (lokality Petrovická hájovna, Hlinský rybník, U Houkvice, rybník Rozkoš, U Glorietu)
Hlinský rybník (GPS: 50°11'23.70"N, 16° 2'14.47"E) – 5 obr.
https://mapy.cz/s/1hoxc
(PR) U Houkvice (GPS: 50°10'54.15"N, 16° 2'45.23"E) – 79 obr.
https://mapy.cz/s/1hoxR
Petrovická hájovna (PP Týnišťské Poorličí) (GPS: 50°10'18.22"N, 16° 3'4.77"E) – 5 obr.
https://mapy.cz/s/1hoxn
Rybník Rozkoš (GPS: 50° 9'58.51"N, 16° 3'57.20"E) – 36 obr.
https://mapy.cz/s/1hoy3
(PP) U Glorietu (GPS: 50° 9'54.31"N, 16° 4'36.46"E) – 15 obr.
https://mapy.cz/s/1hoyl
Fotogalerie (vyhledávač: Týniště nad Orlicí + název lokality)
Saproxylobionti (24): Ampedus aethiops, A. balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. erythrogonus, A. nigrinus, A. nigroflavus, A. pomonae, A. pomorum, A. sanguineus, A. sanguinolentus, Brachygonus dubius, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Denticollis linearis, Elater ferrugineus, Hypoganus inunctus, Lacon querceus, Melanotus castanipes, M. villosus, Procraerus tibialis, Stenagostus rhombeus, S. rufus
Poznámka: Rozsáhlý lesní komplex rozkládající se na území staré obory. Část původních porostů byla vykácena a nahrazena smrky, část starých dubových porostů byla doplněna smrkovou výsadbou. Zbytek území pokrývají rozsáhlé olšiny, na sušších lokalitách borové monokultury. Staré duby se vyskytují zejména na výše uvedených lokalitách.
Hlinský rybník – na jeho severozápadním okraji roste několik mohutných dubů zarostlých náletovými dřevinami a smrky. Největší dub je rozlomen, padlý kmen byl ponechán na zemi (50°11'23.76"N, 16° 2'14.64"E). Pod hrází rybníka je zachovalý pás lužního lesa s duby a olšemi.
U Houkvice – zřejmě nejzachovalejší část bývalé Týnišťské obory. Mohutné duby se zde dochovaly u lesní cesty na hrázích Malé a Prostřední Houkvice. U Velké Houkvice jejich slávu připomínají již jen polorozpadlé pařezy. Zajímavý lužní porost s olšemi a mohutnými duby se dochoval také pod hrázemi. Největší skupina dubů roste na severním okraji Velké Houkvice (50°10'54.79"N, 16° 2'53.38"E). V minulých letech zde byla provedena rozsáhlá asanace smrků a výsadba nových dubů. Roste zde největší východočeský dub, jehož kmen má obvod 920 cm. Trouch z jeho dutiny byl vybrán a vstup do dutiny byl zahrazen prkenným krytem. Další dubový les je východně od Prostřední Houkvice, ale jedná se o mladší výsadbu (50°11'1.05"N, 16° 2'41.47"E) s jedním starým rozpadajícím se dubem. Poslední lokalita s mohutnými duby je severovýchodně od Prostřední Houkvice (50°11'6.56"N, 16° 2'44.77"E). Je to skupina dubů ztracená uprostřed vysazené smrkové plantáže.
Petrovická hájovna – na okraji lesa mezi železniční zastávkou a hájovnou je rozsáhlejší porost starých dubů, doplněný o smrkovou výsadbu (50°10'19.48"N, 16° 3'3.32"E), řada starších dubů je také u okraje cesty východně od hájovny (50°10'11.85"N, 16° 3'16.68"E). Jeden z největších dubů roste severně od hájovny (50°10'23.78"N, 16° 3'4.43"E) a tři obrovské duby jsou ztraceny mezi náletovými dřevinami východně od hájovny u stezky k lávce přes Albu (50°10'13.86"N, 16° 3'24.63"E). Další obrovské duby rostou na staré hrázi podél cesty od hájovny k Týništi (50°10'3.19"N, 16° 3'33.98"E). Dva z těchto velikánů, rostoucích u odbočky k rybníku Rozkoš (50° 9'50.26"N, 16° 3'47.32"E) již nenajdete. Jeden uschnul a byl rozřezán, zbyl z něho jen pařez. Druhý v minulém roce rozlomila vichřice a zbyl z něho jen pahýl.
Rybník Rozkoš – po obou stranách rybníka stojí většinou již mrtvé kmeny mohutných dubů. U přítoku je pozoruhodná olšina, pod hrází se rozkládá rozsáhlý mokřad porostlý vrbami. Rozsáhlejší starý dubový porost je skrytý ve smrkovém náletu severně od Rozkoše (50° 9'59.66"N, 16° 3'57.16"E - 50°10'10.69"N, 16° 3'44.70"E). Skupina mohutných dubů roste u mostu přes Albu u turistické cesty do Týniště (50° 9'58.96"N, 16° 3'48.01"E).
U Glorietu – smíšený les na rozsáhlé písečné duně s chráněným porostem borovic pancéřových, jejich stáří se odhaduje na 200 let – biotop kovaříka Stenagostus rufus. V jihozápadní části rostou starší duby. Pod dunou u jihozápadního okraje rezervace rostou starší jírovce a lípy, které hostí vitální populaci kovaříků Crepidophorus mutilatus.
Všechny výše uvedené týnišťské lokality jsou známé výskytem páchníků.

5862: Týniště nad Orlicí, Stávek
https://mapy.cz/s/1hoz8
GPS: 50° 8'57.12"N, 16° 5'6.29"E
Fotogalerie (vyhledávač: Stávek) – 8 obr.
Saproxylobionti (5): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, A. nigrinus, A. pomorum, Lacon querceus
Poznámka: Bývalá hráz rybníka se starými duby, dubová alej. Lokalita je také známá výskytem páchníků.

5862: Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, Suté břehy – U Králova stolu
Suté břehy (GPS: 50° 9'24.69"N, 16° 1'34.86"E)
https://mapy.cz/s/1hrcq
U Králova stolu (GPS: 50° 9'59.02"N, 16° 0'31.83"E )
https://mapy.cz/s/1hrcH
Fotogalerie (vyhledávač: Suté břehy cruciatus) – 9 obr.
Saproxylobionti (6): Ampedus balteatus, A. elongatulus, Brachygonus megerlei, Melanotus villosus, Stenagostus rhombeus, S. rufus
Poznámka: Zbytky listnatých porostů na svazích nad levým břehem Orlice. Redukovány kácením a výsadbou smrků a borovic.

5862: Nová Ves, Žďárský rybník
https://mapy.cz/s/1hozW
GPS: 50° 6'47.37"N, 16° 3'38.84"E
Saproxylobionti (3): Ampedus cardinalis, A. pomorum, Cardiophorus gramineus
Poznámka: Hráz rybníka se starými duby. V současnosti již bez starších dutých dubů.

5863: Černíkovice, zámecký park
https://mapy.cz/s/1hozH
GPS: 50°11'15.82"N, 16°13'1.17"E
Saproxylobionti (1): Ampedus pomorum
Poznámka: Listnaté porosty s výskytem starších dubů a lip.

5863: Častolovice, zámecký park
https://mapy.cz/s/1hozu
GPS: 50° 7'58.83"N, 16°11'28.64"E
Saproxylobionti (1): Calambus bipustulatus,
Poznámka: Listnaté porosty s výskytem starších lip.

5863: Kostelec nad Orlicí, zámecký park (PR Kostelecký zámecký park)
https://mapy.cz/s/1hozn
GPS: 50° 7'17.01"N, 16°12'4.13"E
Saproxylobionti (1): Denticollis linearis
P
oznámka: Listnaté porosty s výskytem starších dubů a lip.

5863: Záměl, Zámělský borek (PR)
https://mapy.cz/s/1hoBq
GPS: 50° 6'9.67N, 16°17'11.29"E
Fotogalerie (vyhledávač: Zámělský borek – 17 obr.
Saproxylobionti (1): Ampedus rufipennis
Poznámka: Opuková stráň s dubohabrovým porostem, na sousedící osluněné stráni je stará třešňovka. Lokalita je známá nálezem kovaříka Ampedus rufipennis. Odstraňováním starších stromů a padlého dřeva byl areál tohoto druhu redukován na zbytky suťových lesů. Ani zde mnohdy nebyl ochráněn před odvozem dřeva do chatařských oblastí. Jihovýchodně od Záměla se nachází na svazích nad Divokou Orlicí několik přírodně zachovalých suťových lesů s buky, např. Anenské údolí u Potštejna (50° 4'29.52"N, 16°18'13.99"E), nebo mezi Sopotnicí a Liticemi nad Orlicí (50° 4'36.63"N, 16°21'32.49"E). Ze Sopotnice je známý další nález kovaříka A. rufipennis, od Potštejna je známý kovařík A. cinnabarinus. Tyto suťové lesy by měly patřit mezi ochranné lesy, ale ve skutečnosti se v nich těží holosečným způsobem. Kapitalistická nenažranost (Roubal 2015) je zřejmě osudem všech zbytků suťových lesů východočeského regionu.

5962: Borohrádek
Za Mostem, solitérní dub u silnice (GPS: 50° 5'53.40"N, 16° 6'6.90"E) – 4 obr.
https://mapy.cz/s/1hoAe
duby u náhonu pod Skalkou (GPS: 50° 5'51.84"N, 16° 6'35.32"E) – 1 obr.
https://mapy.cz/s/1hUkr
Fotogalerie (vyhledávač: Borohrádek Za Mostem nebo Borohrádek pod Skalkou)
Saproxylobionti (1): Ampedus cardinalis
Poznámka: Solitérní dub u silnice (v současnosti pouze pařez) a duby podél silnice a Náhonu u odbočky na Šachov.

 

PŘEHLED LOKALIT V PARDUBICKÉM KRAJI
 

5860: Hrobice, Tuň u Hrobic (PP), dubová alej na břehu Labe
https://mapy.cz/s/1hUnF
GPS: 50° 6'51.48"N, 15°48'5.65"E
Fotogalerie (vyhledávač: Hrobice Tůň) – 37 obr.
Saproxylobionti (2): Ampedus nigroflavus, Melanotus villosus
Poznámka: Stará dubová alej na levém břehu Labe a starší porosty v okolí slepého labského ramene (Hamet 2009, Dušánek 2009).
 

5860: Opatovice nad Labem, Tůň –Hrozná (PP) – Polabiny
https://mapy.cz/s/1hoIG
GPS: 50° 9'30.23"N, 15°48'12.24"E – 50° 7'52.86"N, 15°48'55.25"E
Fotogalerie (vyhledávač: Opatovice + název lokality) – 173 obr.
Saproxylobionti (9): Ampedus nigroflavus, A. pomonae, A. pomorum, A. sanguinolentus, Brachygonus megerlei, Calambus bipustulatus, Denticollis linearis, Melanotus villosus, Procraerus tibialis
Poznámka: Lokalita Tůň je stará lipová alej podél silnice k Vysockému mostu, zbytky starých lužních porostů s duby v bývalém korytu Labe a staré solitérní duby na záplavových loukách od Vysockého mostu až k Hrozné. Na Hrozné jsou starší porosty na březích slepého labského ramene (topoly a duby) a několik mohutných kmenů solitérních topolů. Polabiny jsou staré porosty na březích dvou slepých labských ramen (topoly a duby) s mohutným postupně se rozpadajícím trojitým kmenem topolu. V současnosti již stojí jen poslední kmen. (Hamet 2009, Dušánek 2009). Lokalita je známá také výskytem dřevomilů Eucnemis capucina (Ahrens, 1812) a Microrhagus lepidus a pestrokrovečníka Dermestoides sanguinicollis (Tůň).

5861: Bělečko/Vysoké Chvojno, Buky (PR Buky u Vysokého Chvojna)
https://mapy.cz/s/1hoJl
GPS: 50° 8'7.65"N, 15°59'29.85"E
Fotogalerie (vyhledávač: Chvojno Buky) – 173 obr.
Saproxylobionti (16): Ampedus balteatus, A. erythrogonus, A. nigrinus, A. nigroflavus, A. pomorum, A. sanguineus, Brachygonus dubius, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Denticollis linearis, Elater ferrugineus, Lacon querceus, Melanotus castanipes, M. villosus, Procraerus tibialis, Stenagostus rhombeus
Poznámka: Zbytek přirozených lesních porostů s výskytem buků, lip, dubů a javorů (Mertlik 2007b, 1998). Jedna z mála lokalit, na které je ponecháváno padlé dřevo za účelem ochrany saproxylických brouků, např. kovaříka Stenagostus rhombeus. Lokalita je známá také výskytem páchníků a dřevomilů Eucnemis capucina, Hylis foveicollis a Melasis buprestoides.

5861: Vysoké Chvojno, Prácheňská stráň (PR U parku)
https://mapy.cz/s/1hoJ9
GPS: 50° 6'32.19"N, 15°58'47.16"E
Fotogalerie (vyhledávač: Chvojno park) – 16 obr.
Saproxylobionti (2): Calambus bipustulatus, Stenagostus rhombeus
Poznámka: Rezervaci tvoří zapojený listnatý les se staršími kmeny buků na jižním svahu. V současnosti zde dochází k ponechávání padlých kmenů k jejich přirozenému zetlení. Západně od rezervace roste zapojený starý dubový les (50° 6'29.08"N, 15°58'40.05"E).

5958: Labské Chrčice, solitérní dub u silnice
https://mapy.cz/s/1hoFC
GPS: 50° 3'14.95"N, 15°24'4.21"E
Fotogalerie (vyhledávač: Chrčice dub) – 5 obr.
Saproxylobionti (1): Ampedus cardinalis
Poznámka: Pozoruhodný výskyt kovaříka Ampedus cardinalis v mohutném solitérním dubu stranou od výskytu starších souvislejších dubových porostů.

5958: Selmice
https://mapy.cz/s/1hUp9
GPS: 50° 2'58.87"N, 15°26'5.84"E
Fotogalerie (vyhledávač: Selmice)
Poznámka: Starší dubová alej u silnice.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnicích a Josefov
V Mošnicích. GPS: 50° 2'55.51"N, 15°27'49.52"E – 14 obr.
https://mapy.cz/s/1hoFL
Josefov. GPS: 50° 3'12.01"N, 15°29'2.85"E – 1 obr.
https://mapy.cz/s/1hoFY
Fotogalerie (vyhledávač: Kladruby + název lokality)
Saproxylobionti (12): Ampedus cardinalis, A. nigroflavus, A. pomonae, A. pomorum, A. sanguinolentus, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Denticollis linearis, Lacon querceus, Melanotus villosus, Procraerus tibialis
Poznámka: Bažantnice V Mošnicích je pozůstatek přirozených lužních lesů se starými kmeny dubů, lip, topolů, jilmů a olší rostoucími v okolí původního labského koryta a jeho slepých ramen. Jsou zde i četné solitérní kmeny starých dubů. Okolní krajinu doplňují rozsáhlé lipové aleje i topolové větrolamy. Josefov je lokalita stejného typu, jen je podstatně menší. Z mohutného mrtvého solitérního dubu osídleného kovaříky Ampedus cardinalis zbylo v současnosti jen rozpadlé torzo. Lokality jsou známé také výskytem páchníků

5959: Přelouč/Břehy, Slavíkovy ostrovy
https://mapy.cz/s/1hoGt
GPS: 50° 2'52.07"N, 15°33'28.68"E
Saproxylobionti (4): Ampedus pomorum, A. sanguinolentus, Cardiophorus gramineus, Denticollis linearis
Poznámka: Pozůstatek přirozených lužních lesů se starými kmeny dubů rostoucími v okolí slepého labského ramene (Mikát et. al. 2004).

5959: Lázně Bohdaneč, Opatovický kanál, dubová alej
https://mapy.cz/s/1hoGE
GPS: 50° 4'56.03"N, 15°39'30.23"E – 50° 5'6.65"N, 15°40'3.98"E
Saproxylobionti (2): Ampedus cardinalis, Procraerus tibialis
Poznámka: Stará dubová alej podél Opatovického náhonu. Lokalita je známá také výskytem pestrokrovečníka Dermestoides sanguinicollis.

5959: Valy, Lepějovice, Meandry Struhy (PP)
https://mapy.cz/s/1hoM4
GPS: 50° 1'12.69"N, 15°37'58.55"E
Fotogalerie (vyhledávač: Lepějovice) – 39 obr.
Saproxylobionti (4): Ampedus cardinalis, A. nigroflavus, A. pomorum, Cardiophorus gramineus
Poznámka: Zbytek starého lužního lesa s několika mohutnými duby podél meandrujícího potoka. Lokalita je známá také výskytem páchníků.

5960: Lázně Bohdaneč, hráz zaniklého rybníka Rozkoš u Hrádku, dubová alej
https://mapy.cz/s/1hoGS
GPS: 50° 4'37.26"N, 15°42'55.06"E
Fotogalerie (vyhledávač: Hrádek Rozkoš) – 16 obr.
Saproxylobionti (5): Ampedus balteatus, A. cardinalis, A. pomorum, A. sanguinolentus, Calambus bipustulatus,
Poznámka: Dubová alej s několika mohutnými duby na hrázi zaniklého rybníka.

5961: Dolní Ředice/Horní Ředice, Žernov (PR)
https://mapy.cz/s/1hoIS
GPS: 50° 5'36.17"N, 15°56'38.03"E
Fotogalerie (vyhledávač: Ředice Žernov) – 14 obr.
Saproxylobionti (3): Ampedus elongatulus, A. pomorum, Calambus bipustulatus,
Poznámka: Rozsáhlý lesní komplex se zapojenými dubovými porosty. Starší kmeny se nachází na starých hrázích na severním okraji lesa. Lokalita je známá také výskytem roháčků Aesalus scarabaeoides.

5962: Trusnov, Lodrant, dubové aleje na hrázích
https://mapy.cz/s/1hoJC
GPS: 50° 0'33.07"N, 16° 2'12.99"E a 50° 0'41.09"N, 16° 1'57.39"E
Fotogalerie (vyhledávač: Lodrant) – 52 obr.
Saproxylobionti (13): Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. cinnabarinus, A. erythrogonus, A. nigerrimus, A. nigrinus, A. nigroflavus, A. pomorum, A. sanguinolentus, A. rufipennis, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus
Poznámka: Rozsáhlý komplex listnatých lesů s pozoruhodně bohatým výskytem saproxylických druhů. Několik mohutných kmenů dubů roste na hrázi Lodrantu, několik jich roste na menší hrázi západně od ní (50° 0'41.28"N, 16° 1'57.34"E). Kromě významných druhů kovaříků osídlujících duté kmeny je lokalita pozoruhodná izolovaným výskytem kovaříka A. nigerrimus, vázaného na vlhké trouchnivé dřevo otevřené dešťovým srážkám a dále dnes bohužel již historickým výskytem kovaříků A. cinnabarinus a A. rufipennis, osídlujících trouchnivé dřevo padlých kmenů. Lokalita je známá také výskytem páchníků. Na hrázi Lodrantu rostlo v minulosti mnohem více starých dubů, ale do dnešní doby z nich zbyly jen polorozpadlé pařezy. Pozoruhodné lesy se staršími duby rostou ještě na podmáčených půdách pod hrází Lodrantu a na severním okraji lesního komplexu. Lesy nad Lodrantem jsou již zcela změněny holosečným hospodářstvím a výsadbou jehličnanů. Bohužel i v lese pod Lodrantem již jsou pozorovatelné stopy kapitalistické nenažranosti – holoseče, odvodňování a výsadba smrkových monokultur (50° 0'50.82"N, 16° 2'2.65"E). Je velká škoda, že se tento přírodně bohatý kout nepodařilo ochranářům dostatečně zabezpečit (Zamastil & Charvát 2008).

5963: Bošín, Bošínská obora (PR)
https://mapy.cz/s/1hoK6
GPS: 50° 1'46.65"N, 16°11'56.33"E
Fotogalerie (vyhledávač: Bošín) – 81 obr.
Saproxylobionti (13): Ampedus balteatus, A. cardinalis, A. nigroflavus, A. pomonae, A. pomorum, A. sanguinolentus, Calambus bipustulatus, Melanotus villosus
Poznámka: Pozoruhodný lesní komplex se zapojenými i solitérními dubovými porosty a olšinami. A také místo kde sbíral kovařiky pro svůj první článek známý český elateridolog Stanislav Laibner (Laibner 1966). Některé lesní partie, zvláště ta v severovýchodní části bývalé obory (50° 1'49.90"N, 16°12'9.81"E) připomíná lokality bohaté na saproxylické druhy v okolí Týniště nad Orlicí. Přesto je zdejší fauna poměrně chudá.
Mnohem bohatší saproxylický život probíhá v nedaleké prastaré lipové aleji v katastru obce Újezd u Chocně (50° 1'55.16"N, 16°10'52.89"E). Lokalita je známá také výskytem kovaříka Procraerus tibialis a bohaté populace páchníků. O postupnou obnovu lipové aleje se již mnoho let stará kolega Jaroslav Jelínek z nedaleké osady Chlomek.

5963: Choceň, Peliny (PR)
https://mapy.cz/s/1hoKf
GPS: 50° 0'12.21"N, 16°13'56.55"E
Saproxylobionti (5): Ampedus nigrinus, A. nigroflavus, A. pomorum, A. sanguineus, Melanotus castanipes
Poznámka: Zachovalé listnaté porosty na skalních ochozech nad pravým břehem Tiché Orlice s ojedinělým výskytem starších dubů (Laibner 1973). Z údolního fenoménu Tiché Orlice východně od Chocně je doložen recentní výskyt kovaříka Ampedus cinnabarinus (Brandýs nad Orlicí, Perná). Kromě rezervace Peliny je zde rezervace Hemže-Mýtkov (PR). Ta je podobná Pelinám, ale chladnější. Pro východnější listnaté suťové lesy platí stejná hrozba jako pro lesy mezi Potštejnem a Liticeni nad Orlicí – hrozba kapitalistické nenažranosti.

5964: Žamberk, zámecký park
https://mapy.cz/s/1hoKv
GPS: 50° 4'52.51"N, 16°28'17.76"E
Fotogalerie (vyhledávač: Žamberk park) – 87 obr.
Saproxylobionti (8): Ampedus balteatus, A. nigrinus, A. nigroflavus, A. pomorum, A. sanguinolentus, Calambus bipustulatus, Denticollis linearis, Melanotus villosus
Poznámka: Žamberk je město dubů, podobně jako Heřmanův Městec. V zámeckém parku se zachovalo množství starších solitérních dubů a dubových alejí na hrázích rybníků a dubů rostoucích v zapojených porostech četných hájů. Do nedávné doby protínala zámecký park alej starých jírovců podél asfaltky k obci Lukavice. Po revitalizaci z ní zbyl jen krátký úsek v centrální části parku. Lokalita je známá také výskytem dřevomila Eucnemis capucina.

5965: Letohrad, Letohradská bažantnice (PP)
https://mapy.cz/s/1hoKL
GPS: 50° 2'39.11"N, 16°30'25.21"E
Poznámka: Zapojený listnatý porost bez starších stromů, botanická lokalita.

6059: Choltice, zámecký park a obora (PR Choltická obora)
https://mapy.cz/s/1hoLW
GPS: 49°58'57.46"N, 15°36'58.91"E
Fotogalerie (vyhledávač: Choltice) – 78 obr.
Saproxylobionti (15): Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. nigerrimus, A. nigrinus, A. nigroflavus, A. pomorum, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Lacon querceus, Melanotus villosus, Procraerus tibialis
Poznámka: Zámecký park a přilehlá obora s množstvím mohutných kmenů kdysi solitérních dubů. Bohužel dnes již začíná připomínat hřbitov dubů (podobně jako slovenský Horný Červený les). V poměru k velikosti území zde zatím žije zřejmě největší množství saproxylických kovaříků. Oproti předchozím lokalitám je zde nový recentní výskyt kovaříka I. sanguinicollis a je zde třetí východočeská lokalita A. nigerrimus. Lokalita je známá také výskytem páchníků a dřevomila Hylis foveicollis.

6059-60: Heřmanův Městec, Bažantnice – Zámecký park (PP Heřmanův Městec)
Bažantnice. GPS: 49°56'54.71"N, 15°40'38.13"E – 63 obr.
https://mapy.cz/s/1hoMu
Zámecký park. GPS: 49°56'27.71"N, 15°39'58.29"E – 60 obr.
https://mapy.cz/s/1hoMF
Fotogalerie (vyhledávač: Heřmanův Městec + název lokality)
Saproxylobionti (8): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, A. pomorum, Calambus bipustulatus, Crepidophorus mutilatus, Elater ferrugineus, Hypoganus inunctus, Lacon querceus
Poznámka: Město dubů, podobně jako Žamberk, ale vzhledem k nižší nadmořské výšce má nepoměrně bohatší spektrum saproxylických druhů. Dubové lesy jsou chráněny na území rezervace Heřmanův Městec (PP), která se dělí na tři odlišné biotopy. V severní části rezervace se nachází Bažantnice, což je v Čechách zřejmě nejrozsáhlejší porost dubových solitérů, parkově upravený (podobný biotop je až v okolí moravské Lednice). Jižní část se dělí na zámecký park s množstvím starších kmenů a území Staré obory. Zámeckému parku se také nevyhnula mánie výsadby exotických dřevin. I když i zde najdeme množství dubů, jsou bohužel upraveny dle parkové módy. Podstatně zajímavější je území Staré obory, což je les na svazích jihovýchodně od Zámeckého rybníka. Lokalita je známá také výskytem páchníků.

6060: Klešice, bažantnice
https://mapy.cz/s/1hoMn
GPS: 49°57'13.42"N, 15°41'2.95"E
Fotogalerie (vyhledávač: Klešice) – 33 obr.
Saproxylobionti (1): Ampedus pomorum
Poznámka: Území navazující na severozápad PP Heřmanův Městec. Stará bažantnice se starými duby ponechaná sukcesi. V současnosti je téměř neprůchodná. Po odstranění náletových dřevin by se mohla stát hodnotnou součástí PP Heřmanův Městec.

6060: Slaťiňany, V Kaštance
https://mapy.cz/s/1laT0
GPS: 49°55'1.83"N, 15°48'20.34"E
Saproxylobionti (1): Ischnodes sanguinicollis
Poznámka: Jírovcová a kaštanovníková alej přiléhající k zámeckému parku.

6060: Slatiňany, Kochánovické rybníky, Vilém a Perný rybník, dubové aleje
https://mapy.cz/s/1hoMT
Vilém. GPS: 49°53'59.56"N, 15°47'0.10"E – 14 obr.
Perný rybník. GPS: 49°54'8.10"N, 15°46'52.57"E – 24 obr.
Fotogalerie (vyhledávač: Kochánovice + název lokality)
Saproxylobionti (1): Ampedus brunnicornis
Poznámka: Údolí s řadou rybníků tvoří oázu života v jinak intenzivně využívaných holosečných porostech. Největší duby zde rostou na hrázi Viléma (49°53'59.43"N, 15°46'59.64"E), množství starých dubů roste také v okolí Perného rybníka. Z dutého dubu, ve kterém jsem našel kovaříky Ampedus brunnicornis (49°54'8.40"N, 15°46'52.93"E), dnes zbývá jen vyschlý pařez.

6062: Uhersko, Bažantnice v Uhersku (PR)
https://mapy.cz/s/1hoJS
GPS: 49°59'50.44"N, 16° 1'57.48"E
Fotogalerie (vyhledávač: Uhersko bažantnice) – 19 obr.
Saproxylobionti (2): Ampedus nigerrimus, Denticollis linearis
Poznámka: Listnatý zapojený les, botanická rezervace. Roste zde jeden mohutný dub (49°59'48.42"N, 16° 1'50.13"E), jinak zde dřívější nálezy saproxylických druhů připomíná jen několik polorozpadlých pařezů.

6159: Běstvina, rybník Šanda – Hluboš – Malejov
https://mapy.cz/s/1hoLy
Šanda. GPS: 49°50'14.37"N, 15°34'46.16"E – 14 obr.
Hluboš. GPS: 49°50'8.02"N, 15°35'9.38"E – 16 obr.
Malejov. GPS: 49°49'51.73"N, 15°34'59.84"E – 6 obr.
Fotogalerie (vyhledávač: Běstvina + název lokality)
Saproxylobionti (4): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, A. elongatulus, A. pomorum
Poznámka: Mohutné duby zde rostou na hrázi rybníka Šandy a pak je zde řada mohutných dubů na loukách u Hluboše. Starší duby rostou také u Malejova. Lokalita je známá také výskytem páchníků, kteří zde osídlují i staré duté hrušně.

6159: Třemošnice, Hedvikovská rokle (Peklo) (NPR Lichnice – Kaňkovy hory)
https://mapy.cz/s/1hoLI
GPS: 49°52'16.63"N, 15°35'46.65"E
Fotogalerie (vyhledávač: Hedvikov) – 21 obr.
Saproxylobionti (5): Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. nigroflavus, A. sanguineus, Calambus bipustulatus
Poznámka: Listnatý místy suťový les s příměsí jedle. Na teplejších stanovištích rostou duby a lípy, na chladnějších buky a javory. V současnosti jsou zde některé padlé kmeny ponechávány přirozenému rozpadu. Lokalita je známá také výskytem dřevomila Hylis foveicollis.U nedalekého hradu Lichnice roste mohutný Žižkův dub s obvodem kmene 900 cm. Severně od Hedvikovské rokle je Lovětínská rokle s rozsáhlými bukovými lesy s příměsí jedle, jižnější Kaňkovy hory jsou porostlé buky.

6160: Licibořice/Práčov/Nasavrky, Strádovské Peklo (PR)
https://mapy.cz/s/1hoNk
GPS: 49°52'32.50"N, 15°48'55.56"E - 49°51'33.66"N, 15°48'13.19"E
Fotogalerie (vyhledávač: Strádovské Peklo) – 124 obr.
Saproxylobionti (14): Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. erythrogonus, A. pomorum, Calambus bipustulatus, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Elater ferrugineus, Hypoganus inunctus, Ischnodes sanguinicollis, Melanotus castanipes, M. villosus, Procraerus tibialis
Poznámka: Rezervaci tvoří kaňonovité údolí řeky Chrudimky s přirozenými lesy. Je součástí Slavické obory, založené v letech 1774-1776. Na osluněných suťových svazích zde rostou četné duby, na skalnatých hřbítcích rostou reliktní borovice, na chladnějších biotopech buky a jedle, břehy Chrudimky lemují staré olšové porosty. Nachází se zde jediný suťový les na území východních Čech, ve kterém žijí saproxylické druhy osídlující biotopy stojících kmenů ve svém přirozeném prostředí. Bohužel, druhy osídlující padlé kmeny zde kvůli jejich pravidelnému odstraňování v minulých letech prakticky vyhynuly. Lokalita až do nedávné doby trpěla také kácením dutých kmenů a rozsáhlou erozí půdy v důsledku chovu muflonů (Mertlik 2008). Lokalita je známá také přirozeným výskytem páchníků v suťových lesích. Na Strádovské Peklo navazuje rezervace Krkanka, ale ta je chladnější a je zde také chatová osada. Na tomto území jsem žádné významné saproxylické druhy neobjevil. Na náhorní plošině severně od Krkanky se rozkládá hlavní část Slavické obory. Ta je až na několik dubových alejí na loukách u hájovny a na hrázích lesních rybníků zničena výsadbou smrkových monokultur.

6161: Nasavrky, Libáň, Pařezný rybník a Hluboký rybník (PR Hluboký)
https://mapy.cz/s/1hoNw
Pařezný rybník. GPS: 49°51'49.46"N, 15°49'59.95"E – 35 obr.
Hluboký rybník. GPS: 49°51'40.78"N, 15°50'13.87"E – 12 obr.
Fotogalerie (vyhledávač: Libáň)
Saproxylobionti (3): Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, Melanotus villosus
Poznámka: Nejstarší duby zde rostou na hrázi Pařezného rybníka, staré kmeny dubů jsou i na hrázi Hlubokého rybníka, na které byli nalezeni také páchníci.
.
6266: Staré Město, dubová alej u Sušice
https://mapy.cz/s/1hUq9
GPS: 49°46'28.47"N, 16°40'8.06"E
Poznámka: Alej starých dubů na lesním okraji, ale bez viditelných dutin.

6266: Staré Město, Třebovské hradisko (PP Hradisko)
https://mapy.cz/s/1hoL8
GPS: 49°46'2.46"N, 16°40'49.34"E
Fotogalerie (vyhledávač: Třebovské hradisko) – 16 obr.
Saproxylobionti (3): Ampedus pomorum, Denticollis rubens, Melanotus villosus
Poznámka: Tato lokalita mne zajímala udávaným výskytem dubů. Rostou zde spolu s habry, ale jen v jižním cípu a jsou mladé. Jinak je zde větší množství buků a také javory, lípy a jasany. Jsou zde ponechávány padlé kmeny k zetlení.

 

DISKUZE A ZÁVĚR

     V této kapitole je stručný přehled přeživších saproxylických druhů kovaříků, několik poznámek k problematice stávajícího konzervačního pojetí ochrany přírody a výčet opatření nutných pro záchranu dochovaných biotopů.

     K současnému datu je na území východních Čech známých 38 saproxylických druhů kovaříků. Dalších 7 druhů považuji pro toto území za regionálně vyhynulé.
     Druhy první, druhé a třetí skupiny jsou svým způsobem života vázány na biotopy starších stojících stromů, ve kterých osídlují trouchnivé dřevo středové části kmene, trouchnivé dřevo na stěnách dutin nebo směs exkrementů a trouchu na dnech dutin (viz kapitola Specializace saproxylických druhů)
     Z druhů první skupiny zde byli nalezeni kovaříci Ampedus brunnicornis, Ampedus cardinalis a Lacon querceus. Všechny druhy jsou vázány na biotopy stojících kmenů, kde osídlují trouchnivějící středovou část kmenů. Jejich výskyt je již vzácný a redukovaný na místa s přítomností starých listnatých stromů, převážně dubů. Za regionálně vyhynulý druh této skupiny považuji kovaříka Podeonius acuticornis*.
     Z druhů druhé skupiny zde byli nalezeni Brachygonus megerlei, Crepidophorus mutilatus a Procraerus tibialis. Všechny druhy jsou vázány na biotopy stěn dutin stojících kmenů. Výskyt prvních dvou druhů (B. megerlei a C. mutilatus) je již vzácný a redukovaný na místa s výskytem starých listnatých stromů. Třetí druh, P. tibialis je v regionu více rozšířen. Za regionálně vyhynulý druh této skupiny považuji kovaříka Megapenthes lugens*.
     Z druhů třetí skupiny zde byli nalezeni Brachygonus dubius, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis a Cardiophorus gramineus. Tyto druhy jsou vázány na biotopy na dnech dutin stojících kmenů tvořených směsí exkrementů a trouchu, nebo na směs práchniviny a menších bloků suchého trouchnivého dřeva (C. gramineus) Jejich výskyt je již vzácný a redukovaný na místa s výskytem starých listnatých stromů. Za regionálně vyhynulý druh této skupiny považuji kovaříka Limoniscus violaceus*.

     Druhy čtvrté skupiny jsou svým způsobem života vázány na různé typy trouchnivého dřeva padlých kmenů a pahýlů (pařezů), ve kterých podle své specializace osídlují trouchnivé dřevo středové, bělové nebo podkorní části. Z druhů této skupiny zde bylo na území regionu nalezeno celkem 24 druhů.
     Z toho je třináct druhů, které v současnosti dokáží přežít v holosečném hospodářství a dokonce i v kulturách introdukovaných dřevin. Jsou to kovaříci: Ampedus aethiops, A. balteatus, A. erythrogonus, A. nigrinus, A. elongatulus, A. pomorum, A. sanguineus, A. sanguinolentus, A. sinuatus, Denticollis linearis, Melanotus castanipes, M. villosus a Stenagostus rufus.
     Vedle těchto snadno adaptabilních druhů je zde jedenáct druhů, které jsou adaptabilní jen v omezené míře nebo nejsou adaptabilní vůbec: Ampedus auripes, A. cinnabarinus, A. nigerrimus, A. nigroflavus, A. pomonae, A. rufipennis, Danosoma fasciata, Denticollis interpositus, D. rubens, Diacanthous undulatus, a Stenagostus rhombeus.
     Druh Ampedus nigroflavus se vyskytuje na více lokalitách díky tomu, že dokáže osídlit větrolamy a pobřežní porosty, druh A. pomonae přežívá na zbytcích mokřadních porostů u rybníků a slepých říčních ramenech.
     Druh A. nigerrimus přežívá jen na třech izolovaných lokalitách (Kopidlno, Lodrant a Choltice). Druh Stenagostus rhombeus má jediný perspektivní biotop v rezervaci Buky u Vysokého Chvojna a na ostatních známých nalezištích přežívá na hranici postřehnutelnosti.
     Tři druhy (Ampedus cinnabarinus, A. rufipennis a Denticollis rubens) přežívají jen v obtížně přístupných terénech zbytků přirozených suťových lesů, druh Ampedus karpathicus se dochoval jen v nepřístupných lesních porostech skalních měst na území Adršpašsko-teplických skal a Broumovských stěn, druh Danosoma fasciata přežívá na jedné izolované lokalitě v Broumovských stěnách, doposud početnější výskyt má v torzech suťových lesů Králického Sněžníku (Dušánek 2008).
     Redukce lokalit horských druhů osídlujících pramenné oblasti na horní hranici lesa (Ampedus auripes a Denticollis interpositus) a redukce inverzních podmáčených smrčin (Ampedus tristis) byla způsobena likvidací horských pramenných oblastí, kterých bylo vysušeno asi 80% (Štěrba a kol. 2008, Vaněk 2014).
     Za regionálně vyhynulé druhy čtvrté skupiny považuji kovaříky Ampedus melanurus, A. tristis a Lacon lepidopterus. Tři další druhy jsou regionálním vyhynutím akutně ohroženy (Ampedus cinnabarinus, A. nigerrimus, A. rufipennis).

     Druhy páté skupiny Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus osídlují kůru stojících kmenů. Dostatek vhodných biotopů nalezl ve zbytcích listnatých lesů a zejména pak v pobřežních porostech pouze druh C. bipustulatus, jehož populace je v tomto regionu stabilizovaná. Druhý druh H. inunctus je náročnější, protože je více než na kůru stromů zaměřen na kmeny a pahýly se ztrouchnivělou povrchovou vrstvou dřeva. Jeho biotopy byly zredukovány pouze na nejzachovalejší listnaté porosty, a proto je jeho výskyt v regionu již tak vzácný.

     Fotografie výše uvedených saproxylických druhů kovaříků a jejich biotopů jsou umístěny v internetových fotogaleriích na stránkách www.elateridae.com, viz kapitola Metodika. Fotodokumentaci biotopů považuji za velmi důležitou, protože dokumentuje současný stav biotopů a v budoucnu ji bude možné použít jako důležitý studijní historický materiál. Ve fotogalerii je pro biotopy Královéhradeckého kraje k dnešnímu datu k dispozici 710 fotografií, pro lokality Pardubického kraje je to 1243 fotografií.


     Tabulka. Přehled lokalit s uvedenými počty zde nalezených saproxylických druhů čeledi Elateridae. Ve druhém sloupci je uveden celkový počet nalezených druhů na lokalitě. Ve třetím sloupci je uveden počet druhů významných saproxylofágů, tj. druhů jejichž požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu se současným lesním hospodářstvím.
     V tabulce nejsou uvedeny lokality s nálezy méně než tří druhů významných saproxylofágů. Podrobnější údaje jsou v kapitolách Přehled lokalit v Královéhradeckém kraji a Přehled lokalit v Pardubickém kraji.
     Lokalita 5858: Chlumec nad Cidlinou, Luhy prakticky zanikla – byla vykácena (Mertlik 2009a). Duby osídlené saproxylickými druhy kovaříků na lokalitě 5762: České Meziříčí – Mokré byly také odstraněny. Za stávající ochranářské nečinnosti spějí ke svému zániku také další cenná biocentra.
 

Lokalita Saproxylofágové celkem Významní saproxylofágové
5862: Týniště nad Orlicí, obora 24 9
6059: Choltice, obora 15 8
5762: Opočno, obora 15 7
6150: Práčov, Strádovské Peklo 14 7
5861: Vysoké Chvojno, Buky 16 6
5962: Trusnov, Lodrant 13 6
6059: Heřmanův Městec 8 6
5958: Kladruby nad Labem 12 4
5657: Kopidlno 10 4
5860: Opatovice nad Labem 9 4
5762: Mokré, Mochov 6 4
5858: Chlumec nad Cidlinou, Luhy 6 4
5963: Bošín, obora 8 3
5558: Jičín, Libosad 7 3
5762: Mokré, Jalový potok 6 3
5862: Týniště nad Orlicí, Stávek 5 3
5861: Hradec Králové, Třebeš 5 3
5762: České Meziříčí – Mokré 4 3
5959: Valy, Lepějovice 4 3

     V následujícím textu si dovoluji připojit několik poznámek k vývoji ochrany saproxylických druhů na území České republiky, které vycházejí z pozorování při mých cestách za saproxylickými kovaříky.
     V textu článku jsem na několika místech použil termín „kapitalistická nenažranost“. Pochází zřejmě z roku 1915, kdy jej použil slavný český entomolog profesor Jan Roubal ve svém článku, který pojmenoval „Osud xylophágů (A spolu příspěvek k historii našich lesů)“. Při přečtení tohoto článku si uvědomíme, že bohužel ani po sto letech neztratil tento text nic ze své aktuálnosti. Stejně jako v dobách pana Roubala vládne i nyní v našich lesích kapitalistická nenažranost. Dnes můžeme jen snít o tom, na jaké úrovni bychom mohli mít biotopy saproxylických druhů, kdyby se tu nenažranost podařilo již tehdy dostat pod kontrolu.
     Již za První republiky nechali naši entomologičtí předkové z výboru Československé společnosti entomologické zřídit přírodní rezervaci na Bezdězu za účelem ochrany ohroženého biotopu tesaříka alpského (Anonymus 1923). To jistě netušili, jakým směrem se zvrhne ochrana hmyzu o čtyřicet let později. V roce 1965 si ochranáři vybrali mezi brouky několik nápadných druhů (Strejček 1965), ale už vůbec je nezajímala skutečnost, že ochrana hmyzu nespočívá v zákazu jeho sběru, ale v zachování jeho biotopů. Mnoho ochranářů to bohužel nepochopilo dodnes (Mertlik 2009c).
     I když v naší zemi vyrostlo již několik generací profesionálních ochranářů, stav ohrožených lesních biotopů se nám až na několik málo výjimek mění stále k horšímu. A to navzdory tomu, že naše osvícená společnost dává na ochranu přírody stále větší množství peněz.
     Lesní rezervace vznikající ve druhé polovině minulého století byly zřizovány více na ochranu lesního rostlinstva a ptactva než saproxylického hmyzu. Mrtvé dřevo a starší duté stromy byly neustále odstraňovány a přirozená hnízdiště dutinového ptactva byla nahrazována ptačími budkami (Čížek 2016a, 2016b).
     Určitá změna přišla až se vstupem naší země do Evropské unie a přijetím evropského ochranářského programu nazvaného Natura 2000. Tento program, a hlavně pak významné finanční dotace s ním vázané, přivedly naše ochranáře k inventarizacím lokalit „naturových“ druhů. Mezi těmito vyvolenými druhy se nachází také jeden druh saproxylického kovaříka – Limoniscus violaceus. V rámci programu Natura 2000 vznikla také síť nových chráněných území.
     Nejvýznamnější ochranářská změna přišla s nástupem nové generace entomologů, prosazujících oproti stávajícímu pojetí ochrany přírody cílený management ochrany ohrožených biotopů hmyzu (Konvička et al. 2005 a 2006). V nastoupeném kurzu úspěšně pokračují pracovníci Entomologického ústavu v Českých Budějovicích, oddělení biodiverzity a ochrany přírody, pod vedením Lukáše Čížka (viz Čížek & Procházka 2010, Miklín & Čížek 2014, Dušek 2015, Čížek 2016a, 2016b, Čížek & Miklín 2016). Výsledky jejich práce sice pomalu, ale přeci jen mění dosavadní neudržitelný ochranářský pohled na ochranu ohrožených biotopů saproxylického hmyzu (viz Krása 2015, Anonymus 2016, Bače & Svoboda 2016).
     Možnostmi ochrany ohrožených biotopů saproxylického hmyzu se v tomto období zabývalo více autorů, jejichž názory na danou problematiku jsou shromážděny např. ve sborníku příspěvků ze semináře s názvem „Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech“ (Vrška 1999), nebo ve sborníku příspěvků z konference s názvem „Brouci vázaní na dřeviny“ (Horák 2008). Zajímavé je porovnání názorů ochranářských s názory lesníků.
     Zvláště poučné jsou lesnické příspěvky ve sborníku ze semináře Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (Anonymus 2008), které se týkají hlavně lesního hospodaření na některých přírodně cenných lokalitách východních Čech (Chlumecko, Opočensko, Lodrant, Buky u Vysokého Chvojna).

     Jaký je tedy stav ochrany biotopů ohrožených saprogylofágů na území východočeského regionu? Koncepce ochrany přírody mají zpracované Královéhradecký kraj (Šindlar a kol. 2003) i Pardubický kraj (Brhelová a kol. 2009).
     Díky Natuře 2000 se dostalo ochrany některým vybraným biotopům tří naturových saproxylofágů, tj. páchníka, lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)) a roháče obecného (Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)). To představovalo u páchníků ochranu některých biotopů s výskytem dutých stromů. U lesáků pak ochranu pobřežních porostů a větrolamů.
    Ochrana biotopů páchníků by teoreticky měla pokrývat v rámci efektu tzv. „deštníkového druhu“ také biotopy kovaříků z první, z druhé a ze třetí skupiny. To ovšem platí jen pro biotopy druhů, které osídlují stejně jako páchníci trouchnivé dřevo s houbami hnědého tlení (viz kapitola Specializace syproxylických druhů). V praxi to znamená, že polovina dutinových druhů vázaných na trouchnivé dřevo s houbami bílého tlení je bez jakékoliv ochrany. Další problém je ten, že biotopů pro ochranu páchníků byla vybrána jen část a ostatní refugia saproxylického hmyzu zůstávají i nadále bez ochrany, např. Kopidlno, Městec, část lesů u Týniště nad Orlicí, Lodrant, Kladruby nad Labem. Ochrana biotopů páchníků se až příliš soustředila na aleje, ale uniká jí postupující devastace refugií saproxylofágů na území loveckých obor (ať provozovaných nebo zaniklých). Teorie deštníkových druhů je velmi nedokonalá při pohledu na výše uvedené množství typů biotopů saproxylických druhů kovaříků. A to jsou jen biotopy kovaříků!
     Ale ani situace u vybraných chráněných lokalit není uspokojivá. Zůstává velké množství problémů s příliš zapojeným porostem, s holosečným hospodářstvím, s neprobíhajícími asanacemi introdukovaných dřevin (smrk, borovice, dub červený a s nedostatečnou výsadbou nových stromů. Zatím jsem zaregistroval jen jednu rozsáhlejší asanaci smrků, která proběhla na části území PR U Houkvice (Týniště nad Orlicí).
     Ochrana biotopů roháčů obecných je v Královéhradeckém kraji uskutečňována holosečným hospodářstvím s ponecháváním dubových pařezů (viz letecké snímky PP Víno a PP Olešnice). Na těchto roháčích lokalitách přežijí jen ti nejadaptabilnější saprogyličtí kovaříci, např. Ampedus sanguinolentus. Stojí za zmínku, že stejní lesníci zlikvidovali staré duby v Chlumecké bažantnici (Mertlik 2009a) a přispěli ke zrušení NPR Žehuňská obora (Mocek & Mikát 2004).

     Nefunkčnost ochrany biotopů chráněných druhů je známá již od jejich zařazení mezi chráněné druhy. Jako příklad mohu uvést kovaříka Lacon querceus. (Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. – kategorie ohrožený). Na sledovaném území v Týništi nad Orlicí jsem registroval deset stromů osídlených tímto druhem. Jeho biotop je bohužel nápadný tím, že strom je napadený dřevní houbou sírovcem žlutooranžovým. Stromy osídlené sírovcem lesníci nemilosrdně odstraňují. Z deseti osídlených stromů zde zbyli tři. Na moje upozornění mi ochranáři odpověděli, že nemají žádnou možnost, jak zabránit odstraňování těchto stromů. Bez opravdového zájmu ochranářů jsou biotopy dalšího chráněného druhu Lacon lepidopterus. Některé biotopy třetího z druhů chráněných výše jmenovanou vyhláškou – Elater ferrugineus, se dostaly do zájmu ochranářů jen díky tomu, že někdy bývá doprovodným druhem naturového druhu – pachníka. Čtvrtý z chráněných druhů – Limoniscus violaceus měl to štěstí, že se sám stal naturovým druhem a evropské peníze dopomohly k inventarizaci jeho lokalit a snad i k jejich následné ochraně.
     O trestuhodné neschopnosti některých úředníků ochrany přírody prosazovat zájmy ochrany přírody při ochraně biotopů chráněných druhů svědčí i současný tuhý boj o zachování bukových porostů na území PR Psí kuchyně (Opatov), který úspěšně vede základní organizace ČSOP Rybák ze Svitav. Nezodpovědná úřednice, která proti zájmům ochrany přírody povolovala likvidaci lesních porostů osídlených chráněnými druhy (zdobenec zelený a lesák rumělkový), byla donucena odejít ze svého postu: http://csopsvitavy.cz/category/lokality-zchu/psi-kuchyne-evl-a-pr/
     V současnosti vyžadují některé ochranářské úřady přesné zeměpisné souřadnice místa nálezu (např. konkrétní strom) u poskytnutých údajů o nálezech saproxylofágů. Data poskytnutá bez tohoto údaje považují úředníci za nepoužitelná, viz moje „ochranářsky nepoužitelná“ práce o krušnohorských saproxylických kovařících (Mertlik 2015b).
     Jaký význam ale má ponechání jednoho stromu a vykácení těch ostatních? Na takovou imitaci ochrany ohrožených biotopů je zbytečné přistupovat. Skutečný význam má pouze ochrana větších přírodně zachovalých celků, viz dopis od kolegy Vojtěcha Jiříčka.
     Vážený kolega Vojtěch Jiříček mi kdysi napsal pár řádků: „Princip spočívá v tom, že nic nechceme vyřešit, ale stále a donekonečna řešit, aby se mohly živit zcela zbytečné "manažmenty". Ochrana saproxylofágů v Hlubockých oborách je před stejným problémem jako poslední zbytky lesů na Šumavě. Máme zde několik dochovaných biocenter a nevíme co s nimi. Konzervace současného stavu prakticky nic neřeší. Pokud OP nedokáže tento problém vyřešit, spějí ohrožené biotopy ke svému zániku.
Lesnictví a zemědělství je prošpikované výjimkami ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Lesní zákon a zákon o ochraně rostlin nabádají k hubení „technických škůdců“. Zákony také ukládají povinnost využití potenciálu půdy. Lesníci obecně ovládají fyziologické a technické škůdce, ovšem bavit se s nimi o čemkoliv jiném je horší. Štvanice za produktivitou a ziskem polesí je konstantní pravidlo. Podle mě jde všechno elegantně skloubit ke spokojenosti všech. Ale vyžaduje to elementární znalosti a ochotu.
Modelová situace: polesí má 500 hektarů. Na jednom ha nechám 2 vyšší pahýly po dubu každý rok. Do začátku mám 1000 pahýlů, které do 5 let budou ve stádiu červené hniloby. Tím je vyloučeno, že nějaký fanatik rozseká poslední dva. Navíc nakrmím datla, žlunu a strakapouda. Jenže to by lesník musel uznat, že existuje nějaký Ampedus 4-signatus, Aesalus..........datel............a přečíst si zákony o ochraně přírody. A jsme v prdeli. "Manažment" bude za pomoci lesníka, policie a OP hlídat ty poslední dva, které se stejně samy rozpadnou.
Lesník to vidí ekonomicky: 0,15 x 0,15 = 0,0225 x 3,14 = 0,7065 x 2 (délka pahýlu) = 0,1413 x 1000 = 141,3 x 3000 (cena kubíku dubu) = 423 900 Kč ztráta x 100 polesí, kde se 4-signatus může vyskytovat = 42 390 000 Kč. Jsem v rozporu s dříve uvedenými zákony. A tak vytvářím "manažmenty".

     Pokud vás názory kolegy Jiříčka zaujaly, doporučuji se studiu další jeho příspěvky (Mertlik 2009c, Jiříček 2008).
 

 Obr. 40. Týniště nad Orlicí, rezervace U Houkvice, leden 2002 – les před asanací smrků
Největší východočeský dub s obvodem kmene 920 cm

 

     Co bychom tedy měli udělat pro účinnou ochranu saproxylických druhů? Ponechávání většiny biotopů ve stávajícím stavu jen prodlužuje čas, kdy si na nich mohou lesníci nechat v klidu dorůst to, co tam jejich předci vysázeli, ale neúprosně se přitom zkracuje čas pro možnou obnovu ohrožených biotopů saproxylofágů.
     Je třeba už konečně začít aktivně chránit a obnovovat ohrožené biotopy. A musíme přitom použít velmi radikální metody, tj. ukončení holosečného hospodářství (obr. 41), zavodění zmeliorovaných lokalit (obr. 42), rozsáhlé asanace introdukovaných dřevin (obr. 40, 43-44.), zajistit ponechávání starších zejména dutých stromů, trouchnivých pahýlů a padlých kmenů a také novou výsadbu původních dřevin (Čížek & Miklín 2016, Konvička et al. 2006, Krása 2015).
     Holosečné hospodářství sblížilo lesnickou činnost s intenzivním zemědělstvím. Přeměna lesů na lesní plantáže nemá nic společného s přírodě blízkými lesnickými metodami, jako je např. výběrová těžba.
 

Obr. 41. Převýšov, PP Olešnice. Holosečné hospodářství = lesní zemědělství

 

Obr. 42. Hradec Králové, Novohradecké lesy. Odvodňování = klimatické změny

 

     Problematika odvodňování krajiny se netýká jen biotopů některých saproxylofágů, ale dotýká se stále větší měrou lidské populace, a to ve formě oteplování pevniny a nerovnoměrně rozložených dešťových srážek. Zrychlený odtok vody z pevnin do oceánů je hlavní příčinou klimatických změn (Vaľo 2015).
     Je nepochopitelné, že ještě v dnešní době se setkáváme s povolováním meliorací a s údržbou stávajících odvodňovacích kanálů (obr. 42).
 

Obr. 43. Týniště nad Orlicí, rezervace U Houkvice před asanací smrků

Obr. 44. Týniště nad Orlicí, rezervace U Houkvice po asanaci smrků

     Na obr. 40 a 43 je část rezervace U Houkvice ještě zarostlá smrky. Na obr. 44 je toto území krátce po provedení asanace smrků a dosadbě nových dubů. Byly zde ponechány pahýly a padlé kmeny dubů.
 

Obr. 45. Vysoké Chvojno, PR U parku. Staré kmeny a padlé dřevo jsou součástí biologicky hodnotných biotopů

Obr. 46. Vysoké Chvojno, PR U parku. Padlý buk ponechán rozpadu

     Zřejmě nejznámější chráněné východočeské území s výskytem saproxylického hmyzu – PR Buky u Vysokého Chvojna, se ještě před několika lety potýkalo s odvozem padlých kmenů, viz Mertlik (1998, 2007b). Nakonec se podařilo přesvědčit vlastníky o nutnosti ponechávání padlých kmenů a v současné době má rezervace místy takřka pralesní charakter. V současnosti je část území rezervace rozdělena oplocením na čtyři výzkumné lesnické plochy, část území je neoplocena. Tato rezervace má bohužel charakter obory, protože se do ní stahuje za potravou zvěř z okolních smrkových a borových monokultur. Pro urychlení obnovy stárnoucího bukového porostu by zde bylo vhodné provést výsadbu jednotlivých buků s individuální ochranou.
     Obdobná situace jako v PR Buky u Vysokého Chvojna byla také na území PR Strádovské Peklo. Zde docházelo ke kácení dutých stromů a k odvozu padlých kmenů. Navíc zde byly značné problémy s chovem muflonů (Mertlik 2008).

     Na ponechávání padlých kmenů závisí nejen životy kovaříků Stenagostus rhombeus, ale i dalších východočeských druhů ohrožených regionálním vyhynutím. Z druhů obývajících listnaté lesy jsou to např. druhy Ampedus cinnabarinus, A. nigerrimus, A. rufipennis či Denticollis rubens. Ti sice nepatří mezi tzv. chráněné druhy, ale právní konstrukce zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny řeší i tzv. nechráněné druhy, tedy druhy ostatní. Instalaci prvků pro zajišťování reprodukce některých druhů lze tedy nařídit ze zákona. K tomu, aby se současný nepříznivý stav změnil, je třeba naplnit faktor informovanosti (Kerouš 2008).
     Tolik trocha teorie. Praxe je poněkud odlišná, viz výše (str. 96) popsaný případ systematického odstraňování dubů u Týniště nad Orlicí, které byly osídlené chráněným druhem kovaříka Lacon querceus.

     Suťové lesy. Vyloučení holosečného hospodářství a ponechávání starších stromů a padlých kmenů se týká např. suťových lesů na území PR Strádovské Peklo, nebo části území NPR Lichnice – Kaňkovy hory a PR Hemže-Mýtkov.
     Ochranné aktivity by potřebovaly také zbytky bukových a bukovojedlových suťových lesů u Potštejna a Litice nad Orlicí, kaňonovité údolí Olešenky u Nového Města nad Metují nebo Antoniino údolí mezi Skuhrovem a Jedlovou v Orlických horách. Podobných míst by se našlo ještě několik, např. NPP Babiččino údolí, PR Třebovské stěny a PR Rohová.
 

Obr. 48. Slavice, PR Strádovské Peklo – suťový les


     Obory. Další málo chráněné biotopy saproxylofágů se nachází na území loveckých obor. V mnohých oborách jsou pozůstatky nesmírně hodnotných porostů, ale také četné výsadby introdukovaných dřevin (smrků, borovic a dubů červených). Obory zřejmě patří mezi nejcennější místa saproxylického života, která nám na území České republiky zůstala. Mezi nejznámější obory ČR patří obora Soutok u Břeclavi, obora Kralice u Náměšti nad Oslavou, Stará obora u Hluboké nad Vltavou nebo Lánská obora.
     Konzervace současného stavu neřeší dlouhodobější zachování přírodních hodnot obor. Stojíme před zásadním rozhodnutím. Buď provedeme důslednou rekonstrukci oborních porostů (asanace, výsadba, zavodnění), nebo o tyto biotopy přijdeme. S asanacemi smrků je nutné postupovat obezřetně vzhledem k jejich možnému osídlení významnými jedlovými saproxylofágy. To platí v oborách, na jejichž území kdysi rostly jedle a někteří saproxylofágové byly schopní osídlit také trouchnivé dřevo smrků. Po vymizení jedlí pak dokázali přežít ve smrcích. Příkladem toho jsou Stará obora a Poněšická obora u Hluboké nad Vltavou. V takových případech je ponechávání části smrků včetně starších stromů a trouchnivých kmenů velmi důležité. Avšak v oborách na území východních Čech jsem výskyt saporoxylofágů tohoto typu nezaznamenal.
     Necennější území východních Čech z hlediska saproxylofágních druhů kovaříků jsou uvedena v Tabulce na str. 94.


Obr. 49. Choltice, Choltická obora v roce 1954 – pastevní les

Obr. 50. Choltice, Choltická obora v současnosti – zapojený les

     Choltická obora je jednou z obětí ochranářského konzervatismu, jehož ideologií je nechat chráněná území svému osudu. V případě Choltické obory ponechali ochranáři celý bývalý pastevní les (obr. 49) jako současný zapojený porost (obr. 50). Kdysi solitérní kmeny kvůli zastínění jinými druhy dřevin umírají bez potomstva. Bez cílených zásahů se za nějaký čas tento cenný les rozpadne a na lokalitě zůstanou jen jasany, javory, lípy, habry a pár druhů exotických dřevin (viz Čížek & Miklín 2016).
     Dřevo dubu zimního a dubu letního je o něco odolnější rozpadu než dřevo jižněji rostoucího dubu ceru. To je dobře vidět na slovenských lokalitách bývalých pastevních lesů (např. Panónsky háj u Bratislavy, Kurinecká dubina u Rimavské Soboty nebo Horný Červený les u Veľkého Blhu), o které se „postarali“ tamní ochranářští konzervativci


Obr. 51. Choltice, Choltická obora, zarostlý pastevní les


     Podobně neutěšitelný stav jako v Cholticích spatříme bohužel i v jiných východočeských oborách, jako jsou např. provozované obory Kopidlno a Opočno, nebo zaniklé obory u Bošína, Jičína (Libosad) a Týniště nad Orlicí. Na území východních Čech jsem zaregistroval pouze jednu rozsáhlejší obnovu dubů, která proběhla na části území PR U Houkvice u Týniště nad Orlicí (obr. 44). Bohužel, vysázených smrkových plantáží jsem viděl mnohem více.

     Podle leteckých snímků z roku 1953 byly četné plochy na území obory u Týniště nad Orlicí osázeny smrky již v polovině minulého století. V jižní části byly takto znehodnoceny dubové porosty v okolí rybníka Rozkoše. Smrky zde byly vysázeny okolo břehů rybníka a pak mezi duby severně od něho (50°10'7.13"N, 16° 4'0.61"E). V další části dubového lesa se sice vyskytuje jen smrkový nálet, ale i tak je celý porost zapojený (50°10'3.01"N, 16° 3'51.17"E). Celá tato oblast (i když se doposud nejedná o chráněné území) je vhodná k rekonstrukci listnatého lesa (obr. 52).
Nevhodně zapojené jsou také porosty na území PP U Glorietu. Část rezervace je osázena smrky, podél cesty je alej dubů červených.
     Další území vhodné k rekonstrukci je PR U Houkvice. Na části území již proběhla asanace smrků a výsadba nových porostů (na severním okraji Velké Houkvice). Většina území této rezervace na rekonstrukci teprve čeká. Zajímavý bude osud skupiny mohutných dubů rostoucích severovýchodně od Prostřední Houkvice (50°11'6.56"N, 16° 2'44.77"E). Tyto duby jsou ztraceny uprostřed smrkové plantáže a rostou mimo území rezervace (obr. 53).
Území vhodných k rekonstrukci listnatého lesa je zde více, ať jsou to dubové aleje známé jako PP Týnišťské Poorličí, nebo alej na východním okraji Týniště nad Orlicí (Stávek).

     Zdroj financí na revitalizace obor bychom měli. Jen se musí zamezit jejich neustálému odklánění na projekty s nulovou hodnotou pro ochranu biodiverzity ČR (Čížek 2016a). I na Nejvyšším kontrolním úřadě již zjistili, že dotace z evropských fondů a státního rozpočtu ve výši 9,4 miliardy korun přidělované v letech 2013 až 2015 stav přírody v Česku výrazně nezlepšily.
 

Obr. 52. Týniště nad Orlicí, bývalá Týnišťská obora, duby u rybníka Rozkoš, 1953

 Obr. 53. Týniště nad Orlicí, duby rostoucí severně od rezervace U Houkvice

     Lužní lesy. Na území východních Čech se dochovaly zbytky lužních porostů s četnějším výskytem dubů na dvou lokalitách u Labe. První pozoruhodný komplex slepých ramen a solitérních dubů, topolů a lip se rozkládá v nivě Labe mezi obcemi Opatovice nad Labem a Hrobice (Hamet 2009, Dušánek 2009). Druhý velmi podobný komplex se rozkládá v nivě Labe u Kladrub nad Labem. Obě lokality mají stejný počet významných druhů saproxylických kovaříků.
     Na těchto územích připadá v úvahu kromě postupné obnovy dřevin ještě možnost uskutečnění revitalizace původního toku Labe.

Obr. 54. Opatovice nad Labem, Tůň, mrtvý dub osídlený významnými saproxylofágy

Obr. 55. Kladruby nad Labem, bažantnice V Mošnicích


     Aleje. Dále tu máme ještě ochranu biotopů alejí, která je poměrně dobře zpopularizovaná díky dlouholetým aktivitám české neziskové organizace Arnika ((http://arnika.org/stromy). Lze jen namítnout, že ochrana alejí ve městech jakož i ochrana památných stromů příliš neřeší ochranu biotopů významnějších saproxylofágů. Navíc je zde permanentní konflikt s obyvatelstvem (stínění obytných objektů, padání větví a stromů).
Uskutečnitelný management alejních saproxylofágů zpracovali autoři Čížek & Procházka (2010).      Takový management lze uskutečnit ve volné krajině, v alejích rostoucích v lesích, podél vodních toků nebo polních cest. Na území východních Čech můžeme na vlastní oči vidět obnovu lipové aleje podél cesty před železniční stanicí Újezd u Chocně. O její postupnou obnovu se již mnoho let stará kolega Jaroslav Jelínek z nedalekého Chlomku.
     Aleje osídlené významnějšími saproxylofágy mají až na pár výjimek poblíž sebe nějaké významnější biocentrum (oboru), z něhož se saproxylofágové mohli rozšířit do alejí, viz dubové aleje u obce Mokré (Mochovská bažantnice) nebo Stávek v Týništi nad Orlicí (Týnišťská obora). Ochrana těchto biocenter má zásadní význam pro přežití saproxylofágů. Na některých místech ale opravdu přežívají saproxylofágové již jen v alejích, protože hlavní biocentra zde byla zničena, viz hráz rybníka Lodrantu u Trusnova.

Obr. 56. Mokré, dubová alej podél Jalového potoka u obce Městec

 

     Entomologové. Závěrem se zmíním o doposud velmi zanedbávané ochraně „nejohroženějšího druhu“ na Zemi, kterým jsou entomologové. Sběratele brouků, motýlů a dalšího hmyzu totiž současný systém ochrany přírody staví mimo zákon. Zákonodárci mají nutkavou touhu vytvářet seznamy druhů, kterým pak eufemisticky říkají chráněné, ačkoli je fakticky nijak nechrání a pouze zakazují jejich svobodný výzkum. Tyto seznamy pak často svádí úředníky k populistickým a protilidskoprávním pseudoaktivitám, aniž by se tím cokoliv skutečně chránilo.
     Takové kontraproduktivní snahy o stále přísnější zákazy sběru hmyzu pak zcela zákonitě vedou k nedostupnosti důležitých informací, tj. znalosti o hmyzu jako takovém, znalosti o rozšíření jednotlivých druhů, jejich biotopů, bionomie a početnosti (Mertlik 2009c).
     Přitom entomologie vůbec nemusí být šikanována a upozaďována. Vše záleží na tom, zda-li společnost dokáže ohodnotit a náležitě využít entomologickou práci. Když se nad tím zamyslíme, tak co v současnosti zbývá společnosti, která nemá žádnou možnost kontrolovat kvalitu draze placené ochranářské práce? Zbývá jí pouze slepá víra v to, že ochranáři dobře a spolehlivě ochraňují jim svěřené přírodní hodnoty.
     Entomologie dokáže nejen to, že převážně vlastními prostředky posouvá znalosti společnosti o rozsáhlé hmyzí říší. Entomologie umí i mnoho dalších věcí, např. vyhodnotit úspěšnost dosavadních aktivit ochranářů a lesníků při zachování biologické rozmanitosti našich lesů.
     Změny jsou možné a nutné, ale proti zkostnatělému byrokratickému aparátu ochranářských úřadů se prosazují jen velmi pomalu (Konvička et al. 2005, Konvička et al. 2006, Mertlik 2012).PODĚKOVÁNÍ

     Závěrem bych chtěl poděkovat všem vytrvalým a statečným lesníkům, kteří nám navzdory jejich nenažrané organizaci dokázali uchovat zbytky původních lesů s nesmírnou přírodní hodnotou. Dále chci poděkovat všem myslivcům a oborníkům za jejich unikátní bažantnice a obory, díky nimž se doposud drží biodiverzita saproxylického hmyzu České republiky na poměrně vysoké úrovni. Dále chci poděkovat všem skvělým ochranářům, kteří na rozdíl od mnoha svých kolegů přestali fungovat na principu „prudit a nechat vychcípat“ a odvádí opravdu kvalitní ochranářskou práci.
     Za připomínky k textu článku děkuji Blance Mikátové (Hradec Králové), Davidu Čípovi (Jaroměř), Petru Čížkovi (České Budějovice), Václavu Dušánkovi (Zábřeh), Janu Pavlíčkovi (Opočno), Janu Pelikánovi (Hradec Králové) a Bořivoji Zbuzkovi (Praha).
     Dále velice děkuji všem váženým kolegům, kteří přispěli svými informacemi a údaji ze svých sbírek – všichni jsou jmenováni v kapitole Metodika. Za překlad do angličtiny děkuji Robinu Kundratovi (Olomouc).


LITERATURA

 

ANONYMUS 1923: Ochrana přírodních památek. Časopis Československé společnosti entomologické, 2: 76.

ANONYMUS 2008: Listnaté porosty a NATURA 2000. Sborník referátů, Vysoké Chvojno 5. a 6. června 2008. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Pelhřimov, 45 pp. In: http://www.svol.cz/publikace/

ANONYMUS 2016: Prosvětlování okrajů lesa na Soutoku pomáhá ohroženým druhům brouků. AOPK ČR, Správa CHKO Pálava. In: http://palava.ochranaprirody.cz

BAČE R. & SVOBODA M. 2016: Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce 6/2016. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady, 44 pp.

BRHELOVÁ A KOL. 2009: Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje. Aktualizace 2012.

BURAKOWSKI B., MROCZOWSKI M. & STEFANSKA J. 1985: Katalog fauny Polski. Coleoptera. Cz. 23, t. 10. Buprestoidea, Elateriodea i Cantharoidea. Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 400 pp.

ČECHOVSKÝ P. 1990: Poznámky k bionomii některých kovaříků (Coleoptera, Elateridae). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 26: 136-145.

ČEPELKA J. 2007: Historie a přírodní poměry obory Opočno. Bakalářská práce. Uloženo v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

ČEREPANOV A. I. 1957: Žuki-ščelkuny Zapadnoj Sibiri. AN SSSR, Novosibirsk, 380 pp.

ČÍŽEK L. & PROCHÁZKA J. 2010: Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu prírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. Živa, 3: 131-133.

ČÍŽEK L., ŠEBEK P., HAUCK D., FOLTAN P., OKROUHLÍK J. 2015: Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus). Certifikovaná metoda.

ČÍŽEK L. 2016a: Bujarý zelený večírek aneb jak skončily evropské miliardy určené k podpoře biodiverzity? Fórum ochrany přírody, Praha.

ČÍŽEK L. 2016b: Orangutanům na rýži a ptáčkům na budky: Finanční propojení ČSOP a Lesů ČR je problematické, navíc přesahuje do státní správy. Ekolist.cz.

ČÍŽEK L. & MIKLÍN J. 2016: Chráněné druhy v chráněných územích: Odsouzeny k bezzásahovosti? Fórum ochrany přírody, 2. In: http://www.casopis.forumochranyprirody.cz

DELNATTE J., VAN MEER C., COACHE A., BRUSTEL H. 2011: Le genre Brachygonus du Buysson, 1912 en France continentale, mise en évidence d’une espèce nouvelle pour la faune française (Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Ampedini). R.A.R.E. (Revue de l’association Roussillonnaise d’emtomologie). T. 20. N 3. P. 85–98.

DOLIN V. G. 1982: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Agrypninae, Negastriinae, Diminae, Athoinae, Oestodinae). – Akademia Nauk Ukrainskoy RSR, Naukova Dumka, Kiev, 19 (3), 285 pp.

DUCHÁČ V. & ČTVRTEČKA R. 1984: Zajímavé nálezy brouků z okolí Náchoda. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 20: 55-57.

DUŠÁNEK V. 2008: Pátrání po kovaříkovi Danosoma fasciata (L.) na Kralickém Sněžníku. Občanské sdružení Elater, Skalice. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=154

DUŠÁNEK 2009: Elateridae, Throscidae a Melasidae (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy). Elateridarium, 3: 145-173.

DUŠEK J. 2015 Ochrana a péče o ohrožená stanoviště. Rozhovor s Lukášem Čížkem. Fórum ochrany přírody 02/2015. In: http://www.casopis.forumochranyprirody.cz

GOUIX N., MERTLIK J., JARZABEK-MÜLLER A., NÉMETH T. & BRUSTEL H. 2012: Known status of the endangered western Palaearctic violet click beetle (Limoniscus violaceus) (Coleoptera). Journal of Natural History, 46 (13-14): 769-802.

HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem - Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. Klapalekiana, 45: 33-63.

HAMET A. & VANCL Z. (eds) 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. (Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area). O. Čermáková, Hradec Králové, 126 pp

HAMET A., MIKÁT A. & VANCL Z. 2014: Doplněk ke katalogu brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko [Supplement to the Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area]. Acta Musei Reginaehradecensis S. A., 34: 171-187.

HORÁK J. (ed) 2008: Brouci vázaní na dřeviny. Sborník referátů. Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice, 60 pp. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=95

HUSLER F. & HUSLER J. 1940: Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). – Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft, 30 (1): 343-397.

JANKOVSKÝ L. 1999: Některé aspekty dekompozice dřeva v lese dřevními houbami, pp. 19-32. V sborníku příspěvků ze semináře s exkurzí 8.- 9. října 1999. Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech, Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.

JIŘÍČEK V. 2008: Lesní pedagogika – šance pro české lesy? Elateridarium, 2:193-198.

             In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=100

KEROUŠ K. 2008: Právní ochrana zástupců řádu Cileoptera se zaměřením na dendrofilní taxony, 22-25. In: HORÁK J. (ed) 2008: Brouci vázaní na dřeviny. Sborník referátů. Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice, 60 pp. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=95

KONVIČKA M., BENEŠ J. ET ČÍŽEK L. 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 127 pp.

KONVIČKA M., ČÍŽEK L. & BENEŠ J. 2006: Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 79 pp. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=83

KONVIČKA M.: 2012: Poušť a zmar české krajiny. Magazín Víkend DNES. In: http://www.silvarium.cz

KRÁSA A. 2015: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu: metodika AOPK ČR, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 156 pp.

KŘÍŽENECKÝ J. 1910: Příspěvek ku poznání fauny broučí východních Čech. Časopis České Společnosti Entomologické, VII. (3-4): 122-128

LAIBNER S. 1966: Příspěvek k poznání broučí fauny Bošínské obory. Listy Orlického muzea, Choceň, 1: 35-38.

LAIBNER S. 1967: Kovařík Athous rufus De Geer na Choceňsku. Listy Orlického muzea, Choceň, 2: 139-141.

LAIBNER S. 1969: Nálezy některých vzácnějších kovaříků v Čechách (Col: Elateridae). Listy Orlického muzea, Choceň, 2-3: 167-168.

LAIBNER S. 1972: Kovaříkovití (Coleoptera, Elateridae) prochodských lesů u Chocně. Práce a studie – příroda, Pardubice, 4: 61-71.

LAIBNER S. 1973: Kovaříkovití v reservaci Peliny u Chocně. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 9: 45-55.

LAIBNER S. 1975: Rozšíření druhů rodu Lacon Laporte 1836 (Col., Elateridae) v Československu a stavba jejich samčích kopulačních orgánů. Práce a studie - příroda, Pardubice, 6-7: 153-168.

LAIBNER S. 1977a: Kovaříkovití Trstěnické tabule ve východních Čechách. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 13: 109-114.

LAIBNER S. 1977b: Kovaříkovití brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 481-495.

LAIBNER S. 1979: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 15: 17-32.

LAIBNER S. 1980: Seznam kovaříkovitých (Col., Elateridae) Králického Sněžníku. Práce a studie - příroda, Pardubice, 12: 111-116.

LAIBNER S. 1981: Rozbor kovaříkovitých v asociaci Querceto-Carpinetum a Dicranto-Pineetum (Coleoptera, Elateridae). Acta Musei Reginaehradecensis S. A. Sc. Nat., 16: 171-181.

LAIBNER S. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Elateridae. Acta entomologica Bohemoslovaca, 82 (5): 394.

MARTIN O. 1989: Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark [Click beetles (Coleoptera, Elateridae) from old deciduous forests in Denmark]. – Entomologiske Meddelelser, 57 (1-2): 1-107. 

MERTLIK J. 1998: Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Materiály občanského sdružení Elater, 1998.

MERTLIK J. 1999: Likvidace Novohradeckých lesních rezervací. Materiály občanského sdružení Elater, 1999.

MERTLIK J. & MORAVEC J. 2004: První nález kovaříka Denticollis rubens (Coleoptera: Elateridae) na území CHKO Železné hory. Práce muzea v Kolíné, řada přírodovědecká, 6: 3-8.

MERTLIK J. 2007a: Faunistické mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=46 (Verze: 1.1.2017).

MERTLIK J. 2007b: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká Republika). Elateridarium, 1: 97-152. (in Czech). In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=75

MERTLIK J. 2008: Strádovské Peklo. Materiály občanského sdružení Elater, 2008.

MERTLIK J. 2009a: Zpráva o likvidaci lužního lesa a aleje dubů na hrázi u Cidliny a Mlýnské Bystřice (Královéhradecký kraj, Chlumec nad Cidlinou, Chlumecká bažantnice). Aktivity občanského sdružení Elater v roce 2009. In: http://www.elateridae.com/elater/page.php?idp=40#Chumeck__masakr

MERTLIK J. 2009b: Přírodně pozoruhodné lesní komplexy a aleje Královéhradeckého kraje. Díl 1. - okolí Opočna. Aktivity občanského sdružení Elater v roce 2009.

MERTLIK J. (ed) 2009c: Internetová diskuze na téma entomologové a ochranáři (2007-2009). Občanské sdružení Elater, Skalice. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=74

MERTLIK J. 2011: Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska. Elateridarium, 5: 59-204. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=178

MERTLIK J. 2011: Faunistické síťové mapování sedmi druhů brouků – pralesních reliktů z čeledí Rhysodinae, Lucanidae, Scarabaeidae, Silvanidae, Prostomidae a Tenebrionidae na území České republiky a Slovenska. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105

MERTLIK J. 2012: Inventarizace ohrožených biotopů (ochranářsky cenných lokalit) na území Východočeského regionu (Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje). Aktivity občanského sdružení Elater v letech 2010-2012. In:http://www.elateridae.com

MERTLIK J. 2014a: Příspěvek k poznání druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) severozápadního Slovenska [Contributions to the knowledge of Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) in northwestern Slovakia]. Elateridarium, 8: 1-23.

MERTLIK J. 2014b: Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska [Faunistics of Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia]. Elateridarium, 8: 36-56. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=224

MERTLIK J. 2015a: Příspěvek k poznání biotopů druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) východního Slovenska [Contribution to the knowledge of the biotopes of Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) in eastern Slovakia]. Elateridarium, 9: 1-39.

MERTLIK J. 2015b: Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů. Elateridarium, 9: 41-110. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=239

MERTLIK J. 2016: Faunistické mapování kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. Elateridarium, 10: 43-84.

MIKÁT M., MOCEK B. & ZÁMEČNÍK J. 2004: Výsledky entomologického průzkumu lokality "Slavíkovy ostrovy" u Přelouče. Results of entomological research of the locality "Slavíkovy ostrovy" near Přelouč town (Eastern Bohemia, Czech Republic). Acta Musei Reginaehradecensis Series A Scientiae Naturales, 30: 101-121.

MIKÁT M. 2007: Příspěvek k poznání fauny brouků NPP Babiččino údolí. Contribution to knowledge of the fauna of Coleoptera of National nature landmark „Babiččino údolí“ (Czech Republic, East Bohemia, Hradec Králové). Acta Musei Reginaehradecensis S. A, 32: 79-97.

MIKLÍN J. & ČÍŽEK L. 2014: Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veterantrees and mature forests succumb to forestry intensification,succession, and logging in a UNESCO Biosphere ReserveJournal for Nature Conservation, 22 (1): 35– 41.

MOCEK B. & MIKÁT M. 2004. Stanovisko předsednictva STUŽ k situaci v ochraně přírody NPR Žehuňská obora. včetně přílohy. Online: http://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=116:stanovisko-c-102-k-situaci-v-ochrane-prirody-npr-zehunska-obora&catid=47&Itemid=48

NOVÁK I. 1989: Seznam lokalit a jejich kódu pro síťové mapování entomofauny Československa. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 25 (1-2): 3-84 (In Czech).

ROUBAL J. 1915: Osud xylophágů (A spolu příspěvek k historii našich lesů). Časopis České Společnosti Entomologické, XII (1-2): 23-27.

ROUBAL J. 1941: Monografie evropských a kavkazských druhů rodu Denticolis Pill.et Mitterp. (Col., Elateridae). (Monographia Denticollis Pill. et Mittelp. specierum et Europa et Caucaso). Sborník Entomologického oddělení Zemského Musea v Praze, 19: 26-59.

SCHIMMEL R. 1989: Monographie der rheinland-pfälzischen Schnellkäfer (Insecta: Coleoptera: Elateridae). Pollichia-Buch, 16, Bad Durkheim, 158 pp.

STREJČEK J. 1965: Vyhláška o chráněných druzích hmyzu. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha21-24.

ŠIMERDA J. 2008: Hospodaření v HS 19 a 25 a ochrana přírody, 29-38. In: ANONYMUS 2008: Listnaté porosty a NATURA 2000. Sborník referátů, Vysoké Chvojno 5. a 6. června 2008. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Pelhřimov, 45 pp. In: http://www.svol.cz/publikace/

ŠINDLAR M. a kol. 2003: Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje. Příloha č. 6 Fauna na území Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 86 pp.

ŠKORPÍK M. 1999: Odumřelé dřevo jako mikrobiotop významných druhů hmyzu. V sborníku příspěvků ze semináře s exkurzí 8.- 9. října 1999. Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech, Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.

ŠTĚRBA O. a kol. 2008: Říční krajina a její ekosystémy. Univerzita Palackého v Olomouci, 392 pp.

VAĽO Š. 2015: Prečo máme extrémne sucho? Hlavné správy, Konzervatívny denník.

VANĚK S. 2014: Říční krajina aneb Národní poklad na smetišti. Vesmír 93, 386, 2014/7.

VRŠKA T. (ed) 1999: Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. Sborník příspěvků ze semináře s exkurzí konaného 8.-9. října 1999 v Národním parku Podyjí. – Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp. In: http://www.prosilvabohemica.cz

ZAMASTIL J. & CHARVÁT R. 2008: Dubové hospodářství Lodrant, 19-22. In: ANONYMUS 2008: Listnaté porosty a NATURA 2000. Sborník referátů, Vysoké Chvojno 5. a 6. června 2008. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Pelhřimov, 45 pp.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 8: 3-16. 

TOPlist