ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 13.03.2017
ELATERIDARIUM ročník 11 (2017)   strany  111-113  (04.04.2017)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 778.3kB]

 

Potvrzení výskytu druhu Phloiophilus edwardsi Stephens, 1830 (Coleoptera, Cleroidea, Phloiophilidae) v České republice

Confirmation of the occurrence of the species Phloiophilus edwardsi Stephens, 1830 (Coleoptera, Cleroidea, Phloiophilidae) in the Czech Republic

Michal Bednařík

Tř. Spojenců 10, CZ - 779 00 Olomouc, Česká republika, e-mail: mb.design@seznam.cz

Abstract. The rare beetles species, Phloiophilus edwardsi Stephens, 1830, was found on two new localities in the Czech Republic. These records represent the first reliable faunistic data from the Czech Republic after a long time. Notes on the biology are given and some collecting circumstances are discussed.

Key words: Phloiophilus edwardsi, Phloiophilidae, Cleroidea, Coleoptera, faunistics, southern Bohemia, Czech Republic


Úvod

     Phloiophilus edwardsi Stephens, 1830 (obr. 1) je jediným zástupcem monotypické čeledi Phloiophilidae (Löbl & Smetana 2007; Bouchard et al. 2011). Tento druh se morfologicky liší od ostatních zástupců nadčeledi Cleroidea a byl dříve různě klasifikován: a) v čeledi Dasytidae nebo Melyridae sensu lato, b) jako jediný druh samostatné čeledi Phloiophilidae nebo c) v čeledi Trogossitidae, podčeledi Peltinae jako tribus Phloiophilini (Kolibáč 2008, 2013). Na základě molekulárních dat je sesterskou skupinou ostatních skupin nadčeledi Cleroidea (Bocakova et al. 2016). V této práci je použita klasifikace převzatá z Palearktického katalogu řádu Coleoptera (Löbl & Smetana 2007).
     Phloiophilus edwardsi je západopalearktický boreální druh rozšířený především v severozápadní Evropě (Velké Británii, Irsku, Francii, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí, Německu, Dánsku, Švédsku) a dále ve střední Evropě (Rakousku, České republice, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku). Mimo Evropu byl uveden ze severní Afriky (Kolibáč 2013).

 

Obr. 1. Phloiophilus edwardsi, 2.9 mm (Bohemia mer., Vyšný env., 11.XI.2013). Foto: © J. Klváček Obr. 2. Recentní výskyt Phloiophilus edwardsi v jižních Čechách – místa nálezů jsou označena černým bodem, zakreslil M. Snížek

     Larvy a imaga jsou fungivorní. Larvy se vyvíjejí pod kůrou odumřelých větví některých listnatých stromů – dubů (Quercus), buků (Fagus), lísek (Corylus) a jehličnanů – borovic (Pinus), modřínů (Larix) a příležitostně i smrků (Picea) napadených dřevokaznými houbami žilnatkou oranžovou (Phlebia radiata) a kornatkou dubovou (Peniophora quercina), kde se živí myceliem těchto hub. Brouci jsou aktivní v teplých dnech na podzim a v zimě (od konce září do března). Většinou bývají sklepáváni ze suchých nebo rozpadajících se větví stromů, nebo jsou nalézáni pod kůrou a na čerstvě padlých nebo poražených kmenech a pařezech. Larvy lze nalézt ve všech ročních obdobích v plodnicích hub nebo pod kůrou v jarních a letních měsících.
     Roubal (1936) a Kolibáč (2005) uvádějí pouze historické nálezy z Čech (Český les), Moravy (Beskydy) a Slovenska (Tovarníky).


Přehled nových nálezů

Bohemia mer., Český Krumlov, Slavkov env. (7251), 16.XI.2005, 1 ex., smyk okraje borového lesa; 24.XI.2006, 2 ex., oklep borové větve; Bohemia mer., Český Krumlov, Vyšný env. (7151), 12.X.2010, 1ex., smyk; 1.XI.2013, 6 ex.; 9.XI.2013, 4 ex.; 1.XII.2013, 3 ex.; všech 13 ex. v oklepu suchých borových větví; všechny exempláře M. Snížek leg. et det., M. Snížek (15 ex.) et M. Bednařík (2 ex.) coll.
Potvrzení recentního výskytu v České republice (viz obr. 2).


Diskuze a závěry

     Tento v České republice extrémně vzácný druh byl nedávno nalezen celkem v 17 exemplářích v jižních Čechách na dvou lokalitách mezi Českým Krumlovem a Hořicemi na Šumavě. Jedná se o nejpůvodnější a nejteplejší biotopy na vápencovém podkladu v oblasti Blanského lesa a Pošumaví. Poprvé byl nalezen na dvou místech u Slavkova (resp. Žestova) v nadmořské výšce 670-720 m. Druhá lokalita leží na jižním okraji masivu hory Kleť poblíž obce Vyšný v nadmořské výšce cca 570 m (foto lokality – obr. 3). Místa nálezů jsou vyznačena v přiložené mapce. Všechny exempláře byly nalezeny v pozdním podzimu, od konce října do prosince, vždy na osluněných okrajích smíšeného lesa s borovicemi. První jedinci na obou lokalitách byli smýknuti za silného větru, další imaga byla sklepána z větví borovic za velmi teplého počasí. Vzhledem k výjimečné době výskytu v pozdním podzimu a v zimě a známé bionomii, lze u nás očekávat další nálezy na podobných lokalitách.
 

Obr. 3.Biotop Phloiophilus edwardsi, okraj lesa s borovicemi západně od obce Vyšný. Foto: M. Snížek


Poděkování

     Děkuji Miroslavu Snížkovi (Homole-Nové Homole) za poskytnutí podkladů a materiálu z jeho sbírky a Jiřímu Klváčkovi (Přerov) za fotografii imaga.


Literatura

 

BOCAKOVA M., BOCAK L., GIMMEL M. L., MOTYKA M. & VOGLER A. P. 2016: Aposematism and mimicry in soft-bodied beetles of the superfamily Cleroidea (Insecta). Zoologica Scripta, 45 (1) : 9–21.

BOUCHARD P., BOUSQUET Y., DAVIES A., ALONSO-ZARAZAGA M., LAWRENCE J., LYAL C., NEWTON A., REID C., SCHMITT M., SLIPINSKI A., SMITH A. 2011: Family-group names in Coleoptera (Insecta). Zookeys 88: 1–972.                

FLEISCHER A. 1927–1930: Přehled brouků fauny Československé republiky.  Moravské muzeum zemské, Brno, 485 pp.

KATSCHAK G. & SCHARF S. 2010: Phloiophilus edwardsi Stephens, 1830 im Rheinland (Col., Phloiophilidae). Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen, Bonn, 20 pp.

KOLIBÁČ J., MAJER K., ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Clarion, Praha, 186 pp.

KOLIBÁČ J. 2008:  Morphology, taxonomy and phylogeny of Phloiophilus edwardsi Stephens, 1830 (Coleoptera, Cleroidea). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 30: 105–133.

KOLIBÁČ J. 2013 Trogossitidae: A review of the beetle family, with a catalogue and keys. ZooKeys 366: 1–194.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

ROUBAL J. 1936: Katalog coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi na základě bionomickém a zoogeografickém a spolu systematický doplněk Ganglbauerových "Die Käfer von Mitteleuropa" a Reitterovy "Fauna germanica" Díl II. Práce Učené společnosti Šafaříkovy, Bratislava, Sv. 16., 436 pp.


 

 

TOPlist