ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 27.01.2018
ELATERIDARIUM ročník 12 (2018)   strany  44-64  (10.02.2018)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2.5MB]

 

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v PP Kačina

Interesting findings of beetles (Coleoptera) in Nature Monument Kačina

Michal Kavka 1) & Tomáš Veverka 2)

 1) Pobřežní 53, 284 01, Kutná Hora, email: numenius@seznam.cz
2) Havlenova 175, 284 01, Kutná Hora, email: tveverka@centrum.cz


Abstract: In the article we publish findings of 144 species (16 protected species, 101 species listed in the red list and 39 regionally significant ones) in Nature Monument Kačina (Kutná Hora region, central Bohemia) 1976–2017. The most interesting findings are the occurence Nemozoma caucasicum Ménétriés 1832, Pseudotomoderus compressicollis (Motschulsky, 1839), Teredus opacus Habelmann, 1854, Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787), Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847), Microrhagus emyi (Rouget, 1855), Anitys rubens (Hoffmann, 1803), Quedius brevicornis (Thomson, 1860) and Q. truncicola Fairmaire & Laboulbéne, 1856.

Key words: Faunistics, Coleoptera, Kačina Nature Monument, central Bohemia, Czech Republic.


ÚVOD

     V této práci shrnujeme významné nálezy brouků v PP Kačina z období 1976–2017. Přestože je lokalita entomologicky významná, je z ní publikovaných dat velmi málo. Několik údajů je uvedeno v publikacích BOHÁČE (1982, 1984, 1986). SLÁMA (1998) uvádí nedatovaný nález druhu Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) a starší nálezy druhu Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781). O nálezu druhu Necydalis maior Linnaeus 1758 informují MORAVEC & FABIÁN (2006). Nálezy druhů Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835), Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) a Crepidophorus mutillatus publikoval MERTLIK (2008, 2014 a 2016). V zájmové oblasti byly provedeny dva entomologické průzkumy (BAUER & BAUER 2008, PAPOUŠEK 2009). V práci JUŘENY et al. (2008) je uveden druh Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767). Nález druhu Nemozoma caucasicum jako nového druhu pro Českou republiku publikovali KAVKA & VEVERKA (2016). Více druhů z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae) je uvedeno v příspěvku MORAVCE (2016).

CHARAKTERISTIKA LOKALITY

     Řešené území leží ve středočeském kraji, v okrese Kutná Hora, zhruba 6 km severovýchodně od Kutné Hory, na jihozápadním okraji obce Svatý Mikuláš. Náleží ke katastrálnímu území Nové Dvory u Kutné Hory, Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Hranice řešeného území přibližně kopíruje hranici přírodní památky Kačina (obr. 1).
     Přírodní památka Kačina byla vyhlášena v roce 2014, její hranice vymezuje evropsky významnou lokalitu Kačina. Výměra zvláště chráněného území je cca 197 ha. Přes dvě třetiny území jsou lesní pozemky. Zbylou třetinu tvoří především ostatní plochy, trvalé travní porosty a orná půda. Je zde také soustava koryt vodních toků, tůní a slepých ramen.
     Území patří do polabského biogeografického regionu, z fytogeografického hlediska do českého termofytika, střední Polabí – poděbradské Polabí. Převažuje zde plochý reliéf, který ve východní části přechází v mírný svah. Nadmořská výška je 203 – 225 m n. m.
     Podloží lokality tvoří dvojslídné pararuly kutnohorského krystalinika překryté vrchnokřídovými sedimenty. Tyto horniny jsou vesměs překryty kvartérními sedimenty, na terasách štěrkopísky až písky, v depresích případně i jíly. Půdní pokryv tvoří na výchozech křídy pararendziny, na stěrkopískových terasách arenické kambizemě a v podmáčených plochách v západní části území černice (KARLÍK 2010).
     Potenciální přirozená vegetace je především černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), místy kostřavová borová doubrava (Festuco ovinae-Quercetum roboris) (NEUHÄUSLOVÁ 2001).
     Aktuální vegetaci tvoří především lesní společenstva tvrdých luhů a dubohabřin. Hlavní dřeviny jsou zde dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá (Tilia cordata) s příměsí dalších listnatých dřevin (jilm vaz, javor mléč, javor klen, místy olše lepkavá). Bylinné patro je poměrně chudé. Velkou část území zaujímají luční ekosystémy, většinou bez větší ochranářské hodnoty. Velmi cenná jsou naopak mokřadní a vodní společenstva s výskytem některých vzácných a ohrožených druhů rostlin (Euphorbia lucida, Potamogeton lucens) (KARLÍK 2010).
     Ze zoologického hlediska je nejvýznamnější fauna bezobratlých a ptáků, což souvisí, mimo jiné, s výskytem starých doupných stromů na lokalitě. Ze zvláště chráněných druhů ptáků zde hnízdí např. holub doupňák (Columba palumbus) a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). V letech 2009–2012 na lokalitě proběhl průzkum vážek (Odonata) při kterém bylo zjištěno 24 druhů, včetně některých významných jako např. vážka jasnoskrvrnná (Leucorrhinia pectoralis), šídlo luční (Brachytron pratense) a šídlo rákosní (Aeshna affinis) (KAVKA 2014).
      Území je již od středověku intenzivně hospodářsky využíváno. První vojenské mapování zachycuje strukturu krajiny v druhé polovině 18. století – jedná se soustavu luk (níže položená vlhčí místa) a polí (vyvýšené suché polohy), bez souvislého zalesnění. Jen místy se vyskytovaly menší porosty doplněné mozaikovitě roztroušenými skupinami stromů a solitérami. V té době zde již existovala myslivecky využívaná obora.
     Velkou část jihovýchodní hranice řešeného území tvoří hráz bývalého Anenského rybníka s mohutnými duby. V roce 1789 byla provedena v souvislosti plánovanou výstavbou zámku řada terénních úprav a započala tvorba zámeckého parku (podle projektu významného vídeňského botanika N. J. Jacquina). Původní dubiny a bory byly v kačinském parku postupně doplňovány dalšími druhy dřevin. V druhé polovině 18. století sem Chotkové nechali dovážet a vysazovat cizokrajné dřeviny. Během první poloviny 19. století byla dokončena kompozice parku – podstatně se zvýšil podíl zalesnění a území bylo protkáno soustavou vodních kanálů (v současnosti po většinu roku suchých). V letech 1806–1824 byl rovněž ve východní části území vystavěn zámek Kačina – nejvýznamnější stavba empírové architektury v Čechách. Během 20. století došlo k postupnému zapojování lesních porostů a zatravnění části orné půdy.
 

Obr. 1. Vymezení řešeného území s vyznačením hranic mapových čtverců.
Zdroj mapového podkladu: www.mapy.cz

Obr. 2. Odumřelý dub s instalovanou nárazovou pastí. Biotop mnohých význačných druhů – např. Nemozoma caucasicum, Teredus opacus, Corticeus bicoloroides a Lacon querceus, 7.6.2016, foto M. Kavka
Obr. 3. Odumírající lípy v aleji vedoucí k zámku. Biotop druhů Colobicus hirtus, Synchita separanda, Diaclina fagi, Lamprodila rutilans, Mycetophagus fulvicollis, 28.6.2016, foto M. Kavka

MATERIÁL A METODIKA

     V předkládané práci jsou uvedeny druhy zařazené v Červeném seznamu ohrožených bezobratlých druhů České republiky (HEJDA et al. 2017), druhy zvláště chráněné podle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění a druhy regionálně významné. Za druhy regionálně významné považujeme ty, pro které představuje PP Kačina jedinou nebo jednu z mála známých lokalit na Kutnohorsku, případně jsou známé z více lokalit, ale jsou nalézány vzácně. Vzhledem k neuvedení čeledí Cleridae a Drilidae v aktuálním Červeném seznamu jsou u druhů z těchto čeledí použity kategorie z předešlého Červeného seznamu (FARKAČ et al 2005). Příslušné zkratky ohrožení jsou uvedeny za jménem druhu. Nomenklatura je převzata z Palearktického katalogu (LÖBL I. & SMETANA A. 2007, LÖBL I. & SMETANA A. 2008, LÖBL I. & SMETANA A. 2010, LÖBL I. & SMETANA A. 2011, LÖBL I. & LÖBL D. 2015, LÖBL I. & LÖBL D. 2016, LÖBL I. & LÖBL D. 2017). Druh Drilus concolor Ahrens, 1812 jsme podle nejnovějších poznatků zařadili do čeledi Elateridae (KUNDRATA & BOCÁK 2011).
     Převážná část údajů jsou vlastní nálezy autorů, doplněné o nálezy poskytnuté entomology, kteří lokalitu více nebo méně často navštěvovali. (D. Kavka, Kutná Hora; J. Mertlik, Opatovice nad Labem; J. Moravec, Vrdy; P. Viktora, Kutná Hora).
     Vlastní výzkum byl zaměřen především na saproxylické druhy, doplněné o další skupiny (odchycené především do nárazových pastí a na světlo). Při sběru byly uplatněny obvyklé metody: individuální sběr, oklep a smyk vegetace, lov na světlo, prohledávání trouchu, apod. Některé druhy byly získány odchovem z larev nalezených ve dřevě, popř. trouchu. V letech 2015 a 2016 byla použita k odchytu letících imag nárazová past (průhledná deska o rozměrech cca 30x40cm pod kterou byla umístěna nádoba s konzervační tekutinou, obr. 2.).
     Řešené území se nachází ve dvou kvadrátech (6057 a 6058) faunistického mapování (PRUNER & MÍKA 1996). Pomocí mapy na adrese: http://birds.cz/avif/atlas_sq_alloc.php, bylo možné k většině nálezů přiřadit příslušný kvadrát. Pokud nebylo známé přesné místo nálezu, jsou uvedeny kvadráty oba.
     Pro přehlednost jsou čeledi a druhy řazeny abecedně.
V textu jsou použity následující zkratky: coll. – sbírka, ČR – Česká republika, ČS – červený seznam s kategoriemi: CR – kriticky ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný a NT – téměř ohrožený, det. – determinoval, ex. – exemplář; lgt. – sbíral, observ. – pozoroval, PP – přírodní památka a § – vyhláška č. 395/1992. s kategoriemi: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený a O – ohrožený druh.
 

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ

ANTHICIDAE
Pseudotomoderus compressicollis (Motschulsky, 1839)
6058: Jako nový druh pro Čechy publikoval z PP Kačina VEVERKA (2018).
Z České republiky poprvé hlášen v roce 2015 (KONVIČKA & ZEMAN 2015).

BOTHRIDERIDAE
Teredus opacus Habelmann, 1854 ČS: CR
6057: 29. V. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt. et coll., T. Veverka det.; 6058: 29. V. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.
Reliktní druh, lokálně se vyskytující v přírodně zachovalých lesích s výskytem starých a poškozených stromů (VÁVRA 2017a). Z Čech byl dosud publikován pouze jednou ze Sedlčanska (TRMAL 2008).

BUPRESTIDAE
Agrilus ater (Linnaeus, 1767) ČS: VU
6057: 28. IV. 2016, 1 ex. (torzo), v kůře padlé vrby (Salix sp.), M. Kavka observ.
BÍLÝ (1989) uvádí výskyt v zachovalých lužních lesích. Vývoj na topolech (Populus sp.) a vrbách.

Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837) ČS: VU
6057/6058: BAUER & BAUER (2008).
BÍLÝ (1989) uvádí výskyt v podhorských a horských oblastech, ale je znám i z nížinných lokalit (ŠKORPÍK et al. 2011).

Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, 1849 ČS: VU
6057: 15. VI. 2015, 2 ex., T. Veverka lgt., M. Kavka det. et coll.; 6058: 2. VI. 2000, 1 ex., na listu jasanu ztepilého, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vývoj především v jasanech v teplých oblastech České republiky (BÍLÝ 1989).

Agrilus cuprescens cuprescens (Menétriés, 1832) ČS: NT
6057/6058: PAPOUŠEK (2009); 6058: 28. VI. 2016, 2 ex., na listech ostružiníků (Rubus sp.), M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno více jedinců).
Vyskytuje se po celém území mimo horské oblasti (BÍLÝ 1989).

Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835 ČS: VU
6058: 28. VI. 2016, 2 ex., na vinné révě (Vitis vinifera) u zámku, M. Kavka observ. (pozorováno více jedinců).
V České republice všude s živnou rostlinou – vinnou révou (BÍLÝ 1989).

Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) ČS: NT
6058: 28. VI. 2016, 3 ex., ve smyku třezalky tečkované (Hypericum perforatum), M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice na celém území v zachovalých stepních oblastech, ale proniká i do zemědělských oblastí (BÍLÝ 1989).

Agrilus pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837) ČS: NT
6057: 23. V. 2017, 2 ex, na listech topolu osiky (Populus tremula), M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice po celém území, především v teplejších oblastech (ŠKORPÍK et al. 2011).

Agrilus sinuatus sinuatus (A. G. Olivier, 1790) ČS: VU
6057: 28. VI. 2016, 1 ex., oklep hlohu (Crataegus sp.), M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice rozšířen po celém území v teplejších oblastech, vývoj především v hlohu (BÍLÝ 1989).

Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 ČS: VU
6057: 28. IV. 2016, 1 ex. (mrtvý jedinec) v topolu osice, M. Kavka observ.; 28. VI. 2016, 1 ex., oklep topolu osiky, M. Kavka lgt., det. et coll.
Podle BÍLÉHO (1989) se vyskytuje po celém území v zachovalých lesích lužního typu.

Anthaxia manca (Fabricius, 1767) ČS: EN
6057/6058: 28. V. 1995, 1 ex., P. Viktora lgt., det. et coll.; 6058: 31. V. 1999, 5 ex., M. Kavka observ.; 21. V. 2009, 3 ex., M. Kavka lgt., det. et coll.; 15. VI. 2009, 1 ex., M. Kavka lgt., det. et coll.; 8. VI. 2010, 4 ex., M. Kavka lgt., det. et coll.; 11. V. 2016, 1 ex., oklep větví jilmu (Ulmus sp.), M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice vyskytuje ve středních Čechách, Plzeňsku, Českolipsku, na jižní a střední Moravě. Vývoj v jilmech (ŠKORPÍK et al. 2011).

Anthaxia suzannae Théry, 1942 ČS: VU
6057: 29. V. 2013, 2 ex., M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 13. VI. 2009, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.
V České republice se vyskytuje v teplých oblastech. Vývoj probíhá v ovocných dřevinách z čeledi růžovitých (ŠKORPÍK et al. 2011).

Coraebus elatus elatus (Fabricius, 1787) ČS: VU
6057: 15. VI. a 1. VII. 2009, cca 20 a 10 ex., na květech mochny (Potentilla sp.) M. Kavka observ. (1 ex. coll.); 6058: 13. VI. 2009, 1 ex., na květu mochny, T. Veverka lgt., det. et coll.; 14. VII. 2009, 3 ex., na květu mochny, M. Kavka observ.; 28. VI. 2016, 1 ex., na květu mochny, M. Kavka lgt., det. et coll.

Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 ČS: EN
6058: III. 2016, 1 ex. (ex larva), z větve borovice (Pinus sp.), M. Kavka lgt., det. et coll.
Vyskytuje se v nejteplejších oblastech České republiky (BÍLÝ 1989).

Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777) ČS: NT
6057/6058: PAPOUŠEK (2009); 6058: IV. 1998, 3 ex. (ex larvis), z padlé lípy (Tilia sp.), M. Kavka lgt., det. et. coll.; 31. V. – 3. VI. 1999, 10 ex., na lípách, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno více jedinců); 8. VI. 2009, 3 ex., na lípě, T. Veverka lgt., det. et coll.; 13. VI. 2009, 2 ex., na lípě, T. Veverka lgt., det. et coll.; 8. VI. 2010, více ex., na lípách, M. Kavka observ.; 8. VI. 2016, více ex., na lípách, M. Kavka observ.
Podle BÍLÉHO (1989) se v České republice vyskytuje po celém území na lípách.

Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) ČS: NT
6058: 3. VI. 1999, 2 ex., na borových kládách, M. Kavka lgt., det. et coll.
Rozšířen po celém území České republiky ve starších borových porostech (ŠKORPÍK et al. 2011).

Phaenops formaneki formaneki Jakobson, 1913 ČS: VU
6058: III. 2016, 2 ex. (ex larvis), z větve borovice, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vyskytuje se v nižších a středních polohách, kde existuje dlouhodobá kontinuita porostů borovice lesní (ŠKORPÍK et al. 2011).

CARABIDAE
Agonum lugens (Duftschmid, 1812) ČS: NT
6058: 12. VI. 2015, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt. et coll.; 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
V Čechách velmi vzácný a lokální mokřadní druh (HŮRKA 1996).

Badister meridionalis Puel 1925
6058: 19. VI. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V Čechách vzácný a lokální mokřadní druh (HŮRKA 1996).

Badister unipustulatus Bonelli, 1813
6058: 19. VI. 2013, 2 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR ojediněle se vyskytující druh (HŮRKA 1996).

Blemus discus discus (Fabricius, 1792)
6058: 29. VII. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 12. VI. 2015, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
V ČR ojediněle, jen lokálně hojný (HŮRKA 1996).

Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812)
6058: 24. VII. 2013, 2 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR ojediněle až vzácně, pouze lokálně hojný (HŮRKA 1996).

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 §: O
6057/6058: BAUER & BAUER (2008).
V ČR hojný (HŮRKA 1996).

Carabus ulrichii ulrichii Germar, 1824 §: O
6057/6058: BAUER & BAUER (2008); PAPOUŠEK (2009); 6058: 18. IV. 2012, cca 250 ex., odchytové nádoby na obojživelníky, J. Moravec observ.
V Čechách lokálně hojný (HŮRKA 1996).

Calosoma inquisitor inquisitor Linnaeus, 1758 §: O
6057: 24. V. 1994, 2 ex., P. Jakubec observ. (osobní sdělení); 6058: 28. V. 1999, 1 ex., M. Kavka observ.
Druh převážně listnatých lesů v teplejších oblastech. Hojný při přemnožení obaleče dubového (HŮRKA 1996).

Cicindela campestris campestris Linnaeus, 1758 §: O
6057/6058: BAUER & BAUER (2008); PAPOUŠEK (2009); 6058: 8. IV. 2016, 3 ex., M. Kavka observ.
V ČR hojný (HŮRKA 1996).

Harpalus froelichii Sturm, 1818
6058: 24. VII. 2013, 2 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
V ČR ojediněle, lokálně hojný (HŮRKA 1996).

Chlaenius tristis tristis (Schaller, 1783) ČS: NT
6058: 19. VI. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 16. IV. 2014, 1 ex., pod kůrou ležícího dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
V ČR ojediněle se vyskytující mokřadní druh (HŮRKA 1996).

Paratachys fulvicollis (Dejean, 1831)
6058: 19. VI. 2013, 4 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 2 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V Čechách velmi vzácně a lokálně (HŮRKA 1996).

Patrobus septentrionis Dejean, 1828 ČS: VU
6058: 24. VII. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR velmi vzácný a lokální mokřadní druh (HŮRKA 1996).

Perigona nigriceps (Dejean, 1831)
6058: 19. VI. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 9 ex., na světlo, M. Kavka (1 ex.) & T. Veverka (8 ex.) lgt., det. et coll.
V ČR vzácně až velmi vzácně, jen velmi lokálně hojný (HŮRKA 1996).

Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) ČS: NT
6058: 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
V Čechách vzácně až velmi vzácně na suchých až polovlhkých stanovištích (HŮRKA 1996).

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822)
6058: 19. VI. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR vzácně až velmi vzácně a lokálně. V trouchu dřeva a dřevním odpadu (HŮRKA 1996).

CERAMBYCIDAE
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) ČS: NT
6058: IV. 2000, 1 ex. (ex larva), z jilmové větve, D. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice roztroušeně rozšířený druh unikající pozornosti (SLÁMA 1998).

Anisorus quercus (Goeze, 1783)
6058: 8. VI. 2009, 1 ex., T. Veverka lgt. et coll., M. Kavka det.; MORAVEC (2016).
Řídký až vzácný druh listnatých lesů v teplejších oblastech (SLÁMA 1998).

Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758) ČS: NT
6058: 9. VI. 2010, 1 ex., na vrbě, M. Kavka observ.
Nehojný druh vyskytující se po celé České republice. Vývoj ve vrbách (SLÁMA 1998).

Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790)
6057: 14. VII. 2015, 1 ex., na mladé lípě, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: V. 1998, 2 ex. (ex larvis), z lípy, D. Kavka lgt., det. et coll.; III. 1999, 2 ex. (ex larvis), z lípy, D. Kavka lgt., det. et coll.; 8. VI. 2016, 1 ex., na odumírající lípě, M. Kavka observ.; MORAVEC (2016).
Řídký až vzácný druh listnatých lesů nižších poloh (SLÁMA 1998).

Chlorophorus sartor (Müller, 1766)
6058: MORAVEC (2016).
V Čechách lokální a vzácný druh (SLÁMA 1998).

Clytus tropicus (Panzer, 1795) ČS: NT
6058: IV. 1999, 1 ex. (ex larva), z dubové větve, D. Kavka lgt., det. et coll.; V. 1999, 2 ex. (ex larva), z dubového kmínku, D. Kavka lgt., det. et coll.; MORAVEC (2016);
Vzácný, v poslední době častější druh dubových lesů nižších poloh (SLÁMA 1998).

Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856
6058: 12. III. 2016, 1 ex. (mrtvý jedinec), v jilmové větvi, M. Kavka observ.; MORAVEC (2016);
Velmi vzácný a lokální druh, v posledních desetiletích se rozmnožil na jilmech odumírajících na grafiózu (SLÁMA 1998).

Leioderus kollari L. Redtenbacher, 1849 ČS: NT
6058: IV. 1999, cca 40 ex. (ex larvis), z větve javoru babyky (Acer campestre), D. Kavka lgt., det. et coll.; MORAVEC (2016).
V České republice se vyskytuje pouze lokálně, především ve středních Čechách a na jižní Moravě (SLÁMA 1998).

Leptura aethiops Poda, 1761
6057: 25. V. 1998, 5 ex., oklep kvetoucího hlohu, D. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: MORAVEC (2016).
V České republice se vyskytuje pouze lokálně, jen místy hojněji (SLÁMA 1998).

Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829)
6058: MORAVEC (2016).
Lokální a vzácný druh, preferující vlhká stanoviště, vývoj na krušině olšové (Frangula alnus).

Necydalis maior Linnaeus, 1758 ČS: VU
6058: MORAVEC & FABIÁN (2006).
Řídce se vyskytující druh, vývoj v odumřelém dřevě listnatých stromů (SLÁMA 1998).

Pedostrangalia revestita (Linnaeus 1767) ČS: EN
6058: SLÁMA (1998).
Vzácný a lokální druh rozšířený především v oblastech původních dubových lesů (SLÁMA 1998).

Poecilium rufipes rufipes (Fabricius, 1776)
6057: 19. V. 2016, 2 ex., oklep kvetoucího hlohu, M. Kavka lgt. et det., D. Kavka coll. (pozorováno více jedinců); 6058: MORAVEC (2016).
V Čechách vzácný druh původních dubových lesů (SLÁMA 1998).

Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781) ČS: EN
6058: SLÁMA (1998); 16. VI. 1997, 3 ex., na jírovci (Aesculus hippocastani), D. Kavka lgt., det. et coll.; III. 1999, 6 ex. (ex larvis), z kmene jírovce maďalu, D. Kavka lgt., det. et coll.; MORAVEC (2016).
Vzácný a lokálně se vyskytují druh, vyvíjející se v odumřelém dřevě ještě živých listnatých stromů (SLÁMA 1998).

Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
6058: II. 2000, 1 ex. (ex larva), z dubové větve, D. Kavka lgt., det. et coll.; MORAVEC (2016).
Poměrně vzácný druh listnatých lesů nižších poloh (SLÁMA 1998).

Saperda perforata (Pallas, 1773)
6057: IV. 2016, 2 ex. (ex larvis), z větve topolu osiky, M. Kavka lgt. et det., D. Kavka coll.
V Čechách vzácný a lokální druh (SLÁMA 1998).

Saphanus piceus piceus (Laicharting, 1784) ČS: NT
6058: 1. IV. 1999, 1 ex. (ex larva), z lísky, D. Kavka lgt., det. et coll.; 28. IV. 2000, 3 ex. (ex larvis), z lísky, D. Kavka lgt., det. et coll.; 16. V. 2008, 1 ex. (ex larva), z lísky, D. Kavka lgt., det. et coll.
Nehojný druh listnatých a smíšených lesů. Vývoj probíhá v mrtvém dřevě pařízků a kořenů převážně habru, lísky, buku a olše (SLÁMA 1998).

Tetrops starkii Chevrolat, 1859
6057: 19. V. 2016, 1 ex., oklepem jasanu, M. Kavka lgt. et det., D. Kavka coll. (pozorováno více jedinců); 6058: 2. VI. 1999, 1 ex., oklepem jasanu, M. Kavka lgt., D. Kavka det. et coll.; 3. VI. 1999, 6 ex., oklepem jasanu, D. Kavka lgt., det. et coll.; MORAVEC (2016).
Vzácný a lokální druh, jen na některých lokalitách hojnější (SLÁMA 1998).

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
6058:; 15. 6. 2009, 3 ex., na pokácených osikách, M. Kavka observ.; 8. VI. 2009, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; MORAVEC (2016).
V Čechách vzácný a lokální druh (SLÁMA 1998).

CLERIDAE
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787) ČS: CR
6058: 2. VI. 2000, 1 ex., na složených dubových kládách, D. Kavka lgt., M. Kavka det. et coll.; 5. V. 2012, 1 ex., na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VI. 2012, 1 ex., na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 7. VI. 2013, 1 ex., na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 14. VI. 2013, 1 ex., na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.
Vzácný a velmi lokálně se vyskytující druh, vázaný na velmi staré duby (KADĚRA 2003).

Korynetes ruficornis Sturm, 1837
6057: 25. II. 2017, 1 ex. (mrtvý jedinec), v trouchu v dutině dubu, M. Kavka observ.; 6058: 11. V. 2016, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 5. VI. 2016, 5 ex., v přízemní dutině dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 20. III. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého jasanu, M. Kavka lgt., det. et coll.

Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
6058: 12. V. 2016, 1 ex., oklep proschlého jilmu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vzácný a lokální druh. Z Čech udáván pouze z několika lokalit v Polabí, Pojizeří, Křivoklátska a Třeboňska (ZÝKA 2010). Nově hlášen i z Českolipska (BLAŽEJ et al. 2015).

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
6058: 3. VI. 2017, 1 ex., v noci na odumřelé babyce, M. Kavka lgt., det. et coll.
Nehojný druh zachovalých listnatých porostů.

CUCUJIDAE
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) ČS: VU §: SO

6057: 26. XII. 2016, 1 ex., pod kůrou živého javoru klenu (Acer pseudoplatanus), M. Kavka observ.; 6057/6058: MOCEK (2007); 6058: BAUER & BAUER (2008); 17. III. 2012, 1 ex., pod kůrou stojící lípy, lgt., det. et coll. J. Mertlik; 26. XII. 2016, 8 ex., pod kůrou odumřelého javoru klenu, M. Kavka observ.; 16. II. 2017, 1 ex., pod kůrou odumírající javoru klenu, M. Kavka observ.
V současné době se šířící druh žijící pod kůrou mrtvých stromů.

Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792) ČS: EN
6057: 25. VI. 2015, 1 ex., nárazová past, T. Veverka lgt., det. et coll.; 28. VI. 2015, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VII. 2015, 1 ex., pod kůrou dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VII. 2015, 3 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; VII. 2015, 3 ex. (ex pupa), T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 28. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 19. VI. 2017, 2 ex., za soumraku na dubové větvi, M. Kavka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 1 ex., večerní lov, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VII. 1 ex., večerní lov, T. Veverka lgt., det. et coll.
Vzácný krepuskulární druh žijící pod kůrou listnatých a vzácněji i jehličnatých stromů (HŮRKA 2005).

CURCULIONIDAE
Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792) ČS: NT

6058: 2. VII. 2013, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.

DERMESTIDAE
Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)

6057: 28. VI. 2015, 1 ex., v pavučině, T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. VII. 2015, 3 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka observ.; 8.–17. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka observ.; 6058: 5. VI. 2016, 2 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.

ELATERIDAE
Ampedus brunnicornis Germar, 1844 ČS: VU

6057/6058: 26. III. 1997, 54 ex., v trouchu pahýlu kmene dubu, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 6. IV. 1997, 15 ex., V. Dušánek et J. Mertlik lgt., det. et coll.; 17. I. 1998, 1 ex., v trouchnivém dřevě jasanu, P. Viktora lgt. et coll., J. Mertlik det.; 16. III. 2003, 1 ex., v žlutobílém trouchu na stěnách dutiny pařezu jasanu, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 6058: 25. IV. 2011, 3 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. XII. 2012, 7 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, M. Kavka (3 ex.) & T. Veverka (4 ex.) lgt., det. et coll.; 6. V. 2017, 1 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 2. XI. 2017, 2 ex., v červeném trouchu padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vyskytuje se především na starých, narušených dubech lokálně po celé České republice (LAIBNER 2000).

Ampedus cardinalis (Schiöedte, 1865) ČS: VU
6057: 26. III. 1997, 9 ex., v trouchu dubových pařezů, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 2. XI. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 17. III. 2012, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 14. II. 2016, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6. V. 2017, 1 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, T. Veverka lgt., det. et coll.; VIII. 2017, 1 ex. (ex larva), v červeném trouchu padlého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 2. XI. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
V ČR řídce se vyskytující druh po celém území, vázaný na staré duby (LAIBNER 2000).

Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) ČS: EN
6058: 5. VI. 2016, 1 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, T. Veverka lgt. et coll., J. Mertlik det.; 25. II. 2017, 2 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 10. IX. 2017, 5 ex., v trouchu dubového pařezu, T. Veverka lgt., det. et coll.
Velmi vzácný a lokální druh vázaný především na staré duby (LAIBNER 2000).

Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)
6057/6058: 16. III. 2003, 1 ex. a více larev, v bílém trouchu v odlomené části kmene lípy, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 6058: 19. II. 2012, 1 ex., v bílém trouchu stojící mrtvé lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 16. IV. 2014, 1 ex., pod kůrou ležícího dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Nehojný druh vyskytující se v listnatých i smíšených lesích, sadech a pobřežních porostech (LAIBNER 2000).

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
6058: 16. IV. 2014, 1 ex., pod kůrou ležícího dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Široce rozšířený druh listnatých lesů (LAIBNER 2000).

Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) ČS: VU
6058: 28. V. 2017, 1 ex., za soumraku na odumírajícím dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.
Vzácný, krepuskulární druh vázaný na zachovalé, především dubové porosty (LAIBNER 2000).

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) ČS: NT
6057: 16. V. 2015, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 25. II. 2017, 1 ex., v trouchu stojícího dubového torza, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 28. VI. 2016, 1 ex., na trouchnivějícím dubovém pařezu, M. Kavka observ.; 1. I. 2018, 1 ex. (mrtvý jedinec), na dně přízemní dutiny dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR vzácně a lokálně po celém území. Vývoj v trouchu listnatých stromů, častěji dubů (LAIBNER 2000).

Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
6058: MERTLIK (2016); 25. III. 2012, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR lokálně po celém území (LAIBNER 2000).

Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) ČS: CR
6058: MERTLIK (2014).
V České republice vzácný druh, žijící v dutinách listnatých stromů (LAIBNER 2000).

Drilus concolor Ahrens, 1812 ČS: VU
6057: 3. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka observ.; 20.–25. VI. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 19. VI. 2013, 2 ex., na světlo, T. Veverka observ.; 3. VI. 2017, 1 ex., na dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 ČS: VU §: SO
6057: 17. III. 2012, 3 larvy, v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik observ.; 6057/6058: XII. 1995, 1 ex., P. Viktora lgt., det. et coll.; I. 1996, 1 ex., P. Viktora lgt., det. et coll.; II. 1996, 1 ex., P. Viktora lgt., det. et coll.; 26. III. 1997, 4 ex. (1 ex larva), v trouchu dutin u paty kmenů lip, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 6058: 14. IV. 2008, více larev (4 ex., ex larvis v VI. 2008), v trouchu v dutině čerstvého pařezu jasanu, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 13. III. 1999, 1 ex. (ex larva), Fiala lgt., et det., P. Brůha coll.; 26. III. 1999, 1 ex., R. Fiala lgt. et det., P. Brůha coll.; 2008, 1 ex. (ex larva), R. Fiala lgt. et det., P. Brůha coll.; BAUER & BAUER 2008; 23. VII. 2009, 1 ex., v trouchu dutiny jírovce maďalu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2009, 1 ex., v trouchu dutiny jírovce maďalu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 27. VI. 2012, 3 ex., v trouchu dutiny jírovce maďalu, M. Kavka (2 ex.) & T. Veverka (1 ex.) lgt., det. et coll.
V České republice vzácný druh, žijící v dutinách listnatých stromů (LAIBNER 2000).

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) ČS: VU
6057: 17. III. 2012, 2 larvy, v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik observ.; 25. II. 2017, 1 larva, v trouchu dutiny jilmu, M. Kavka observ.; 6057/6058: 16. III. 2003, 2 ex., v žlutobílém trouchu na stěnách dutiny pařezu jasanu, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 6. III. 1997, 1 larva, v trouchu dutiny jírovce, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 14. IV. 2008, 2 ex., pod šupinami kůry na kmeni jírovce, J. Mertlik lgt., det. et coll.; 6058: 2. XII. 2012, 1 ex., pod kůrou jilmu s dutinou při bázi, T. Veverka lgt., det. et coll.; 19. VI. 2011, 1 ex., v dutině javoru, T. Veverka lgt., det. et coll.
V České republice vzácný druh, žijící v dutinách listnatých stromů (LAIBNER 2000).

Lacon querceus (Herbst, 1784) ČS: EN §: O
6057: 26. VI.–6. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 9. VII. 1 ex., v cca 22,30 hod. na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 30. III. 1998, 5 ex., v trouchnivém dřevě dubu, P. Viktora lgt., det. et coll.; 17. VI. 2012, 4 ex., v cca 22,00 hod. na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 27. VI. 2012, 3 ex., v 22,15 hod. na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 14. VI. 2013, 1 ex., noční lov, T. Veverka lgt., det. et coll.; 14. II. 2017, 3 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vzácný stenoekní druh teplejších prosluněných lesů nižších poloh. Larvy se vyvíjejí v tlejícím dřevě dubů napadeném dřevokaznými houbami (LAIBNER 2000).

Melanotus brunnipes (Germar, 1824)
6058: 13. V. 2015, 5 ex., smyk travin, M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice se vyskytuje lokálně po celém území (LAIBNER 2000).

Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) ČS: NT
6057: 30. IV. 2001, 1 ex., V. Vrabec lgt. et coll., B. Zbuzek det.
V ČR řídce na teplých biotopech nížin a pahorkatin (LAIBNER 2000).

Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
6058: 7. VI. 2013, 1 ex., oklepem dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice se vyskytuje rozptýleně po celém území v listnatých a smíšených lesích.

Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
6057: 19. V. 2016, 1 ex., oklepem kvetoucího hlohu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 1 ex., noční lov na odumírajícím dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 2. XI. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 30. III. 1998, 1 ex., P. Viktora lgt. et coll., J. Mertlík det.; 17. II. 1998, 1 ex., L. Fiala lgt., P. Brůha det. et coll.; 27. II. 2008, 1 ex., L. & R. Fiala lgt., P. Brůha det. et coll.; 2. XI. 2017, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého jilmu a dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice se vyskytuje rozptýleně po celém území v listnatých a smíšených lesích.

Selatosomus latus (Fabricius, 1802)
6058: 17. VI. 1976, 1 ex., F. Kantner lgt., A. Sieber det. et coll.
V ČR lokálně na převážně stepních a lesostepních formacích, méně i na kultivovaných biotopech (LAIBNER 2000).

ELMIDAE
Macronychus quadrituberculatus P. W. J. Müller, 1806 ČS: VU

6057: 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 29. VII. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR zatím známy pouze víceméně izolované populace, v Čechách recentně sbírán na čtyřech lokalitách (BOUKAL et al. 2007). V posledních letech byl nově chytán na dalších dvou východočeských lokalitách (J. Pelikán, osobní sdělení).

ENDOMYCHIDAE
Symbiotes gibberosus (Lucas, 1894) ČS: NT

6057: 8.–17. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 22. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 25. II. 2017, 2 ex., pod kůrou odumírajícího javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 2. VII. 2013, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.
Zachovalé světlé porosty v teplejších oblastech.

EUCINETIDAE
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818)

6058: 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.

EUCNEMIDAE
Dromaeolus barnabita (A. & G. B. Villa, 1838) ČS: VU

6057: 4.–7. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 26. VI.–6. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 8. VI. 2016, 1 ex., oklep zasychající lipové větve, M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice vzácně nalézaný druh, známý pouze z mála lokalit. Vyskytuje se v nížinách a předhůří v zachovalých listnatých porostech (VÁVRA & ŠKORPÍK 2013).

Eucnemis capucina Ahrens, 1812 ČS: EN
6057: 20.–25. VI. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 29. V. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice široce rozšířený, ale velmi lokální druh (VÁVRA & ŠKORPÍK 2013).

Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) ČS: EN
6057: 17. III. 2013, desítky nevykousaných jedinců v kůře lípy, T. Veverka observ.; 8.–17. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: MERTLIK (1998); 6. VI. 2012, desítky nevykousaných jedinců pod kůrou a v kůře odumřelé lípy, 2 ex. det. et coll. T. Veverka.; 17. VI. 2012, 1 ex., v noci na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.
V České republice velmi vzácný a lokální druh (VÁVRA & ŠKORPÍK 2013).

Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847 ČS: EN
6058: IV. 2016, 6 ex. (ex praepupae), v trouchnivém dřevu padlé lípy, M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice velmi vzácný a lokální druh (VÁVRA & ŠKORPÍK 2013).

Microrhagus emyi (Rouget, 1855) ČS: CR
6058: 6. VI. 2012, 1 ex., oklep zaschlých větví živého jilmu, T. Veverka lgt., det. et coll.
V České republice velmi vzácný a lokální druh, z Čech dosud hlášen pouze z jedné lokality (VÁVRA & ŠKORPÍK 2013).

GEOTRUPIDAE
Odonteus armiger (Scopoli, 1772) ČS: VU §: O

6057: 18.–22. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 7. VI. 2013, 9 ex., v letu nízko nad zemí, M. Kavka (4 ex.) & T.Veverka (5 ex.) lgt., det. et coll.; 11. VI. 2013, 3 ex., v letu nízko nad zemí, D. & M. Kavka lgt., M. Kavka det. et coll.; 17. VI. 2013, 3 ex., v letu nízko nad zemí mezi 21,50 až 22,20 hod., M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno 14 jedinců); 18. VI. 2013, 13 ex., v letu nízko nad zemí mezi 21,48 až 22,16 hod. M. Kavka observ.; 12. VI. 2015, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 2 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
V České republice rozšířen na většině území, lokálně poměrně hojný.

LUCANIDAE
Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758) ČS: VU §: O

6057/6058: 2008, 1 samice, P. Viktora observ.
Jednotliví jedinci pozorováni i v předešlých letech (P. Viktora osobní sdělení).
Na území České republiky se kromě jižní Moravy vyskytuje pouze ostrůvkovitě a především v teplých nížinných listnatých lesích.

LYMEXYLIDAE
Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) ČS: VU

6057: 26.–28. VI. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 13.–25. VI. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 13.–21. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vzácný druh zachovalých lesních porostů, v našich podmínkách vázán monofágně na duby (VÁVRA 2017b).

MELANDRYIDAE
Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) ČS: NT

6057: 30. VI. 2015, 1 ex., oklep suché větve jasanu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VII. 2015, 1 ex., oklep vegetace, T. Veverka lgt., det. et coll.
Vzácnější mycetofágní druh.

Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) ČS: NT
6058: 14. VI. 2013, 1 ex., oklep lísky, T. Veverka lgt., det. et coll.; 19. VI. 2017, 1 ex., za soumraku v letu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vzácnější saproxylomykofágní, skrytě žijící druh. Často přilétá na světlo (KONVIČKA 2016).

Hypulus quercinus (Quensel, 1790) ČS: VU
6058: 3. XII. 2012, 5 ex., v bílém trouchu dubového pařezu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 5. VI. 2016, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 26. XII. 2016, 3 ex., v bílém trouchu dubového pařezu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Řídce nalézaný druh nižších poloh.

Orchesia undulata Kraatz, 1853
6057: 26. XII. 2016, 1 ex., pod kůrou odumírajícího javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll.

Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) ČS: NT
6057: 16. V. 2015, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 3. V. 2017, 2 ex., oklep dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Řídce nalézaný druh nižších poloh, v Čechách vzácnější než na Moravě (Ondřej Konvička osobní sdělení). Larvy žijí v mrtvých kořenech v půdě, imaga na květech hlohů (Crataegus sp.), javorů (Acer sp.) a jabloní (Malus sp.) (KONVIČKA 2016).

MELOIDAE
Meloe decorus Brandt & Erichson, 1832 ČS: NT §: O

6058: 31. III. 2016, 2 ex., na louce před zámkem, M. Kavka lgt., det. et coll.; 7. IV. 2016, 3 ex., na louce před zámkem, M. Kavka observ.
Dříve vzácný druh, v posledních desetiletích v teplejších polohách místy běžnější.

Meloe rugosus Marsham, 1802 ČS: NT §: O
6057/6058: 30. IX. 2006, 1 ex., P. Viktora lgt., det. et coll.; 6058: 17. X. 2012, 3 ex., na louce před zámkem, M. Kavka lgt., det. et coll.
Řídký a lokální druh.

Meloe violaceus Marsham, 1802 ČS: VU §: O
6057/6058: BAUER & BAUER (2008).
Řídký a lokální druh.

MYCETOPHAGIDAE
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 ČS: VU

6057: 16. V. 2015, 4 ex., T. Veverka observ.; 2.–3. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T Veverka observ.; 17. VII. 2015, 2 ex., nárazová past nad padlým kmenem lípy, T Veverka observ.; 26. XII. 2016, 2 ex., pod kůrou odumírajícího javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno 10 ex.); 6058: 6. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou stojící odumřelé lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 25. III. 2012, 1 ex., v trouchnivém torzu dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. VI. 2017, 1 ex., v noci na odumírající lípě, M. Kavka observ.; 11. VI. 2017, 2 ex., v noci na odumírající lípě, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vzácný podkorní a mycetofágní druh vázaný na přírodě blízké lesní porosty (HORÁK & ADAMOVÁ 2009).

Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792) ČS: NT
6057: 17. III. 2017, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 14. II. 2017, 2 ex., na sírovci žlutooranžovém (Laetiporus sulphureus), M. Kavka lgt., det. et coll.

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1787) ČS: NT
6057: 7.–12. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 5. V. 2012, 2 ex., pod kůrou stojícího odumřelého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VI. 2012, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 28.6. VI. 2012, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 4. X. 2012, 2 ex., pod kůrou odumřelého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll; 2. VII. 2013, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 14. II. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 11. VI. 2017, 1 ex., v noci na kmeni odumírající lípy, M. Kavka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 2 ex., na světlo, M. Kavka (1 ex.) & T. Veverka (1 ex.) lgt., det. et coll.
Nehojný druh vyskytující se v zachovalejších lesních porostech.

Mycetophagus populi Fabricius, 1798 ČS: VU
6058: 9. VII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
Lokální a vzácný druh zachovalých listnatých porostů.

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777) ČS: VU
6058: 17. IX. 2017, 1 ex., na pstřeni dubovém (Fistulina hepatica), T. Veverka lgt., det. et coll.
Vzácnější druh starých listnatých porostů.

PTINIDAE
Anitys rubens (Hoffmann, 1803) ČS: CR

6058: 24. VII. 2012, 1 ex., noční lov, T. Veverka lgt., det. et coll.
Vývoj ve ztrouchnivělém, dřevokaznými houbami napadeném dřevě listnatých stromů. V ČR vzácný (ZAHRADNÍK 2013).

SCARABAEIDAE
Oryctes nasicornis ondrejanus (Linnaeus, 1758) ČS: NT §: O

6058: 29. V. 2017, 2 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR roztroušeně na vhodných lokalitách.

Osmoderma barnabita Motschulski, 1845 ČS: EN §: O
6058: VI. 1978, 1 ex., T. Staněk lgt., det. et coll.; 26. III. 1997, zbytky těl a larvy v trouchu lípy, J. Mertlik observ.; 16. V. 1997, zbytky těl a larvy v trouchu dubu, J. Mertlik observ.
Lokální a vzácný druh rozšířený v nižších polohách na většině území České republiky. Vývoj v dutinách listnatých stromů.

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) §: O
6057/6058:
PAPOUŠEK 2009; 6058: 19. VI. 2008, více ex., J. Moravec observ.; 6057: 28. VI. 2016, 5 ex., M. Kavka observ.
Dříve velmi vzácný druh, v současnosti již rozšířený téměř po celém území ČR (JUŘENA et al. 2008).

Protaetia aeruginosa (Drury, 1770) ČS: VU §: O
6057/6058: 23. VIII. 1988, 1 ex., P. Viktora lgt., det. et coll.; 6058: JUŘENA et al. (2008); 12. II. 2011, 1 ex., J. Moravec observ.; 5. VIII. 2012, 1 mrtvý jedinec na zemi, M. Kavka observ.; 12. VI. 2015, 1 ex., mrtvý jedinec na cestě, T. Veverka lgt., det. et coll.; 28. VI. 2016, 1 ex., na odumírajícím dubu, M. Kavka observ.; 14. II. 2016, zbytky těl v trouchu padlého dubu, M. Kavka observ.; 8. VI. 2017, 2 ex., v letu, M. Kavka observ.
V Čechách lokální a vzácný druh (JUŘENA et al. 2008). Vývoj v dutinách listnatých stromů, převážně dubů.

SILVANIDAE
Silvanoprus fagi (Guérin-Ménéville, 1844) ČS: NT

6058: 14. VI. 2013, 1 ex., oklep vegetace, T. Veverka lgt., det. et coll.
Vzácně a ojediněle nalézaný druh.

STAPHYLINIDAE
Lathrobium crassipes Mulsant, 1877 ČS: EN

6057/6058: BOHÁČ (1982, 1986).
Stenotopní hygrofil osidlující rašeliniště, bažiny, břehy toků. Zde v mechu, rostlinném detritu, atd. (J. Matějíček osobní sdělení).

Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847 ČS: VU
6058:
(ad nivicola, BOHÁČ 1984).
Stenotopní hygrofilní druh žijící na březích potoků v detritu a mechu, pod kameny, atd. (J. Matějíček osobní sdělení).

Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827) ČS: EN
6058:
19. VI. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt. et coll., det. J. Matějíček.

Quedius brevicornis (Thomson, 1860) ČS: CR
6058:
26. III. 1997, 1 ex., v trouchu starých stromů, J. Mertlik lgt., J. Matějíček det. et coll.
Vzácnější eurytopní lesní druh žijící v listnatých lesích, starých parcích, zahradách a nivách řek. Zde pod kůrou stromů a jejich dutinách, v hnijících plodnicích hub, v blízkosti vosích hnízd a také v hnízdech drobných savců (J. Matějíček osobní sdělení).

Quedius dilatatus (Fabricius, 1787) ČS: NT
6057/6058:
přibližně rok 1995, 1 ex., v dutině starého dubu, P. Viktora lgt., det. et coll.; 6058: 23. VII. 2009, 1 ex., v dutině jírovce, T. Veverka lgt. et coll.
V ČR ostrůvkovitě rozšířen po celém území. V dutinách stromů, v trouchu pod hnízdem, ale i ve zbytcích hnízd. Nalézán též v mechu, pod kůrou a kameny, náhodně i na květech (J. Matějíček osobní sdělení).

Quedius scitus (Gravenhorst, 1806) ČS: NT
6058:
26. III. 1997, 1 ex., v trouchu starých stromů, J. Mertlik lgt, J. Matějíček det. et coll.
Vzácnější eurytopní lesní druh pronikající na okraje lesů, do starých parků a podél niv toků. Zde v dutinách stromů, pod kůrou a v blízkosti mravenců (J. Matějíček osobní sdělení).

Quedius truncicola Fairmaire & Laboulbéne, 1856 ČS: CR
6058:
17. III. 2012, 2 ex., v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik lgt., J. Matějíček det. et coll.; 28. VI. 2012, 1 ex., v dutině jírovce maďalu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 23. V. 2012, 1 ex., v dutině jírovce maďalu, T. Veverka lgt., det. et coll.
V ČR velmi vzácně po celém území. Stenotopní silvikol nalézán v dutinách stromů, pod kůrou, ve starých hnízdech obratlovců, na vytékající stromové míze (J. Matějíček osobní sdělení)

TENEBRIONIDAE
Allecula morio (Fabricius, 1787) ČS: NT
6057:
7.–12. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 23. VII. 2009, 1 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 1 ex., na odumírající lípě, M. Kavka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 2 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
Relativně hojný druh po celém území České republiky (NOVÁK 2014).

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1796)
6057:
16. II. 2017, 2 ex. (torza těl), v trouchu dutiny v jasanu, M. Kavka observ.; 6058: 1. VIII. 2017, 9 ex., na světlo, M. Kavka (6 ex.) & T. Veverka (3 ex.) lgt., det. et coll.
Vzácně nalézaný druh. Žije pod zaplísněnou kůrou nebo na plodnicích stromových hub (NOVÁK 2014).

Corticeus bicolor (Olivier, 1790) ČS: NT
6057:
25. II. 2017, 7 ex., pod kůrou odumírajícího javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 30. III. 2011, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 6. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou odumřelého jilmu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 26. XII. 2016, 1 ex., pod kůrou odumírajícího javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 3. VI. 2017, 1 ex., v noci na odumírajícím dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka observ.
Dříve hojný druh, ale vzhledem s ubýváním vhodných biotopů je v současnosti nalézán méně často (NOVÁK 2014).

Corticeus bicoloroides Roubal 1933 ČS: VU
6057:
16. V. 2015, 4 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 26.–28. VI. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VII. 2015, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 26. VI.–6. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 24. VII. 2013, 1 ex., noční lov, T. Veverka lgt., det. et coll.; 14. II. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Velmi vzácný druh žijící pod zaplísněnou kůrou a v dutinách listnatých stromů (NOVÁK 2014).

Corticeus fasciatus Fabricius, 1790 ČS: VU
6057:
16. V. 2015, 1 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VII. 2015, 2 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 13. VI.–25. VI. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 7.–12. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 2 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 21. IV. 2000, 7 ex., D. & M. Kavka lgt., M. Kavka det. et coll.; 5. V. 2012, 2 ex., pod kůrou odumřelého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou odumřelého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou odumřelého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 28. VI. 2012, 2 ex., noční lov, T. Veverka lgt., det. et coll.; 2. VII. 2013, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 12. VI. 2015, 1 ex., noční lov, T. Veverka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017. 3 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 3. VI. 2017, 2 ex., v noci na odumírajícím dubu, M. Kavka observ.; 1. VIII. 2017, 3 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka & T. Veverka observ.
Vzácný druh lužních lesů, starých obor a zámeckých parků, kde žije pod kůrou a v dutinách na zaplísněném dřevě, nejčastěji starých dubů (NOVÁK 2014).

Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783 ČS: NT
6057: 29. V. 2017, 5 ex., na odumřelém dubu, M. Kavka & T. Veverka observ. (2 ex. coll. M. Kavka);
6058: 21. VI. 2012, více ex., M. Kavka & T. Veverka observ. (3 ex. coll. M. Kavka); 3. VI. 2017, cca 10 ex., na odumírajících lípách, M. Kavka observ.; 1. VIII. 2017, 2 ex., na světlo, M. Kavka & T. Veverka observ (1 ex. coll. T. Veverka).
Poměrně hojný druh zachovalých biotopů (NOVÁK 2014).

Diaclina fagi (Panzer, 1799) ČS: VU
6058:
7. V. 2010, 1 ex., pod kůrou živého javoru, T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. VI. 2017, 1 ex., v noci na odumírající lípě, M. Kavka lgt., det. et coll.; 11. VI. 2017, 6 ex., v noci na odumírajících lípách, M. Kavka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 9 ex., na světlo, M. Kavka (5 ex.) & T. Veverka (4 ex.) lgt., det. et coll.
Vzácný druh, v posledních letech nalézán častěji. Žije pod kůrou starých stromů napadených stromovými houbami, ale i na plodnicích stromových hub (NOVÁK 2014).

Latheticus oryzae Waterhouse, 1880
6057:
1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 29. VII. 2013, 6 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 9 ex., na světlo, M. Kavka (5 ex.) & T. Veverka (4 ex.) lgt., det. et coll.
Druh původem z Asie, z České republiky hlášen prvně v roce 2006. V původních přírodních podmínkách žije pod kůrou stromů v chodbách kůrovců (Scolytinae) (NOVÁK 2014).

Mycetochara humeralis (Fabricius, 1787) ČS: NT
6057:
18.–22. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka observ.; 6058: 12. VI. 2015, 1 ex., noční lov, T. Veverka lgt., det. et coll.; 5. VI. 2016, 1 ex., T. Veverka observ.; 19. VI. 2017, 5 ex., na dubovém pařezu, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno více jedinců); 9. VII. 2017, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll..
Nehojný druh zachovalých biotopů. Vývoj v zaplísněném dřevě porostlém mycelii NOVÁK (2014).

Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) ČS: NT
6058:
5. V. 2012, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 12. VI. 2012, 1 ex., noční lov., T. Veverka lgt., det. et coll.; 28. IV. 2016, 1 ex., v choroši, M. Kavka lgt., det. et coll.; 16. II. 2017, 1 ex., v choroši a pod kůrou topolu, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno 15 jedinců); 11. VI. 2017, 3 ex., v noci na odumírajících lípách, M. Kavka observ.; 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
Podle NOVÁKA (2014) žije na stromových houbách (nejčastěji na Fomes fomentarius) na celém území, kde na vhodných lokalitách není vzácný.

Neatus picipes (Herbst, 1797) ČS: NT
6057:
16. II. 2017, 1 ex., pod kůrou odumírajícího dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, cca 10 ex., na odumírajícím dubu, M. Kavka observ.; 6057/6058: PAPOUŠEK (2009); 6058: 22. VI. 1998, 1 ex., na jírovci u zámku, D. Kavka lgt., M. Kavka det. et coll.; 4. VI. 1999, 2 ex., na jírovci u zámku, D. Kavka lgt., M. Kavka det. et coll.; 21. IV. 2000, 3 ex., M. Kavka observ.; 27. VI. 2012, 1 ex., M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 5 ex., v noci na odumírajícím a odumřelém dubu, M. Kavka & T. Veverka observ.; 11. VI. 2017, cca 10 ex., v noci na odumírajících lípách, M. Kavka observ.; 29. XII. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka observ.
Žije pod kůrou a ve hnijícím dřevě listnatých stromů na celém území, kde na vhodných biotopech není vzácný (NOVÁK 2014).

Palorus depressus (Fabricius, 1790) ČS: NT
6057:
29. V. 2017, 2 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 28. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 26. XII. 2016, 3 ex., pod kůrou odumírajícího javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 16. II. 2017, 1 ex., pod kůrou odumírajícího javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 20. III. 2017, 1 ex., pod kůrou živého javoru klenu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 4 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Řídce nalézán na celém území na vhodných lokalitách se starými listnatými stromy. Žije pod kůrou a v dutinách starých stromů na plísních a stromových houbách (NOVÁK 2014).

Palorus subdepressus (Wollaston, 1864)
6058:
1. VIII. 2017, 15 ex., na světlo, M. Kavka (6 ex.) & T. Veverka (9 ex.) lgt., det.et coll.
Nepůvodní synantropní druh, z České republiky prvně hlášen v roce 1985. V posledních letech vícekrát zaznamenán i ve volné přírodě na stromových houbách a pod zaplísněnou kůrou (NOVÁK 2014).

Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) ČS: VU
6057:
29. V. 2017, 2 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 17. VII. 2012, 1 ex., pod kůrou odumřelého stojícího dubu, T. Veverka lgt., det. et coll. (pozorováno více jedinců); 14. II. 2017, desítky jedinců v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka observ. (6 ex. coll.); 29. V. 2017, více jedinců v noci na odumřelém dubu, M. Kavka & T. Veverka observ. (1 ex. coll. M. Kavka); 29. XII. 2017, více ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka observ. (3 ex. coll.).
Vzácně ve starých porostech na stromových houbách, na myceliích a pod kůrou listnatých stromů, nejčastěji dubů a buků (NOVÁK 2014).

Platydema violaceum (Fabricius, 1790) ČS: VU
6057:
2. XI. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 22. II. 1999, 1 ex., M. Kavka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 1 ex., na odumírající lípě, T. Veverka lgt., det. et coll.
Dříve vzácný druh, v poslední době se šíří. Je nalézán pod kůrou listnatých stromů napadených houbou ucho jidášovo (Auricularia auricula-judae) (NOVÁK 2014).

Prionychus ater (Fabricius, 1775) ČS: NT
6057:
13. VI.–25. VI. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 17. VI. 2012, 4 ex., noční lov, T. Veverka lgt., det. et coll.; IV. 2016, 1 ex. (ex. larva), v trouchu dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 3. a 11. VI.2017, více ex., na odumírajících lípách, M. Kavka observ.
Podle NOVÁKA (2014) je rozšířen po celém území a není vzácný. Žije v dutinách listnatých stromů.

Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 ČS: EN
6058:
BAUER & BAUER (2008).

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) ČS: NT
6057/6058:
BAUER & BAUER (2008); PAPOUŠEK (2009); 6058: 5. V. 2012, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. VI. 2017, 1 ex., na odumírajících lípách, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno více jedinců), 1. VIII. 2017, 1 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. XII. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka observ.
Na vhodných lokalitách nevzácný druh, vázaný na zaplísněné a vlhké dřevo listnatých stromů (NOVÁK 2014).

TROGIDAE
Trox cadaverinus cadaverinus Illiger, 1802 ČS: VU
6058:
30. V. 2010, 4 ex., na cadaveru srnce, M. Kavka lgt., det. et coll.
V ČR vzácný druh vyskytující se roztroušeně v teplejších oblastech (JUŘENA et al. 2008).

TETRATOMIDAE
Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792) ČS: NT
6057:
11. V. 2016, 1 ex., pod ležícím dřevem v dutině dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 5. V. 2012, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 2 ex., v noci na odumírajícím dubu, M. Kavka & T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. VI. 2017, 2 ex., v noci na odumírajícím dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.

TROGOSSITIDAE
Nemozoma caucasicum Ménétriés, 1832
6057:
KAVKA & VEVERKA (2016).
Jako nový druh pro Českou republiku jej publikovali KAVKA & VEVERKA (2016).

ZOPHERIDAE
Aulonium trisulcum (Fourcroy, 1785) ČS: VU

6058: 6. VI. 2012, 1 ex. (ex pupa), pod kůrou odumřelého jilmu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 19. VI. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 1. VIII. 2017, 2 ex., na světlo, M. Kavka lgt., det. et coll.
Druh je známý především z oblasti jihomoravských lužních lesů, z Čech uváděn z Polabí (MIKÁT et al. 2004). Žije hlavně v chodbách kůrovců na solitérních jilmech.

Colobicus hirtus Rossi, 1790 ČS: EN
6057:
1. VII, 2015, 1 ex., oklep vegetace, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 6. VI. 2012, 2 ex., na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VI. 2012, 8 ex., v noci na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, cca 10 ex., na odumírající lípě, M. Kavka (2 ex. coll.) & T. Veverka observ.; 3. VI. 2017, 1 ex., na odumírající lípě, M. Kavka lgt., det. et coll.; 11. VI. 2017, 5 ex., na odumírajících lípách a jírovci, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno více jedinců).
Velmi lokální druh zachovalých, světlých listnatých lesů v teplejších oblastech.

Colydium elongatum (Fabricius, 1787) ČS: NT
6058:
30. III. 2011, 1 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 25. III. 2012, 1 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 14. VI. 2013, 1 ex., T. Veverka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 2 ex., na odumírajícím dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 3 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Řídký druh žijící v chodbách kůrovců a červotočů na listnatých dřevinách.

Colydium filiforme Fabricius, 1792 ČS: VU
6057:
7.–12. VI. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 13.–25. VI. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. V. 2017, 2 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 29. V. 2017, 6 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 9. VII. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.
Vzácný a lokální druh vázaný na zachovalé biotopy.

Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) ČS: EN
6057:
18.–22. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka observ.; 26. VI.–6. VII. 2016, 1 ex., nárazová past na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.; 6058: 5. V. 2012, 1 ex., pod kůrou, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou odumřelého dubu, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VI. 2012, 2 ex., pod kůrou lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 12. II. 2017, desítky jedinců v trouchnivém dřevě padlého dubu, T. Veverka observ.; 14. II. 2012, 3 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno více jedinců); 29. V. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka observ.; 3. VI. 2017, 1 ex., v noci na odumřelém dubu, M. Kavka lgt., det. et coll. (pozorováno 5 jedinců); 19. VI. 2017, 1 ex., v noci na odumírající lípě, M. Kavka lgt., det. et coll.; 29. XII. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, M. Kavka lgt., det. et coll.
Vzácný teplomilný druh původních listnatých lesů (HŮRKA 2005).

Synchita humeralis (Fabricius, 1792)
6057:
28. VI. 2015, 1 ex., oklep vegetace, T. Veverka lgt., det. et coll.; 18.–22. VII. 2015, 1 ex., nárazová past nad padlým dubem, T. Veverka lgt., det. et coll.; 6058: 6. VI. 2012, 1 ex., pod kůrou lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 14. VI. 2013, 2 ex., T. Veverka lgt. et coll.; 3. VI. 2017, 1 ex., v noci na kmeni odumírající lípy, M. Kavka lgt. et coll., T. Veverka det.

Synchita mediolanensis (A. & G. B. Villa, 1833) ČS: EN
6058: 17. VI. 2012, 1 ex., v noci na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 28. VI. 2012, 1 ex., v noci na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 19. VI. 2013, 12 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 24. VII. 2013, 1 ex., na světlo, T. Veverka lgt., det. et coll.; 8. VI. 2017, 1 ex., pod zaplísněnou kůrou stojící borovice, M. Kavka lgt., det. et coll.
Velmi vzácný druh zachovalých světlých porostů v teplejších oblastech (VÁVRA & SITEK 1996).

Synchita separanda (Reitter, 1881) ČS: EN
6058: 6. VI. 2012, 1 ex., v noci na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 17. VI. 2012, 1 ex., v noci na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 28. VI. 2012, 1 ex., v noci na kmeni lípy, T. Veverka lgt., det. et coll.; 3. VI. 2017, 1 ex., v noci na kmeni odumírající lípy, M. Kavka lgt. et coll., T. Veverka det.; 11. VI. 2017, 1 ex., v noci na kmeni odumírající lípy, M. Kavka lgt. et coll., T. Veverka det.
Vzácný druh přirozených listnatých lesů.
 

Obr. 4. Čerstvě zlomený dub osídlený druhy Lacon querceus, Ampedus cardinalis, Pycnomerus terebrans, Corticeus bicoloroides a Pentaphyllus testaceus, 14.2.2017, foto M. Kavka
 

Obr. 5. Dubový pařez osídlený kovaříky Ampedus nigerrimus, A. brunnicornis,
A. cardinalis, A. pomorum
a A. balteatus, 1.1.2018
, foto T. Veverka
 

ZÁVĚR

     V předložené práci uvádíme nálezy 144 druhů brouků zjištěných v PP Kačina v letech 1976–2017. Z toho je 16 druhů uvedeno ve Vyhlášce č. 395/1992 sb. (15 druhů v kategorii O – ohrožený a jeden druh SO – silně ohrožený). Celkem 101 druhů je zařazeno do Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých (HEJDA et al. 2017) (sedm druhů v kategorii CR – kriticky ohrožený, 17 druhů v kategorii EN – ohrožený, 38 druhů v kategorii VU – zranitelný a 39 druhů v kategorii NT – téměř ohrožený). Vzhledem k neuvedení čeledí Cleridae a Drilidae v aktuálním Červeném seznamu jsou u druhů z těchto čeledí použity kategorie z předešlého Červeného seznamu (FARKAČ et al 2005). Dalších 39 druhů patří mezi regionálně významné druhy nezařazené do Červeného seznamu. Za druhy regionálně významné považujeme ty, pro které představuje PP Kačina jedinou nebo jednu z mála známých lokalit na Kutnohorsku, případně jsou známé z více lokalit, ale jsou nalézány vzácně. K nejvýznamnějším zjištěným druhům patří Nemozoma caucasicum, která byla z PP Kačina publikována jako nový druh pro Českou republiku (KAVKA & VEVERKA 2016) a Pseudotomoderus compressicollis, který byl odsud poprvé hlášen pro území Čech (VEVERKA 2018). Další významné jsou druhy uvedené v Červeném seznamu jako kriticky ohrožené – Teredus opacus, Dermestoides sanguinicollis, Crepidophorus mutilatus, Microrhagus emyi, Anitys rubens, Quedius brevicornis a Q. truncicola. Nálezy druhu Tenebrio opacus jsou podle nás sporné – (BAUER & BAUER 2008) uvádí několik nálezů více exemplářů z dutiny jírovce rostoucího před zámkem, v které jsme opakovaně zjistili pouze druhy Tenebrio molitor a Neatus picipes, které autor ve zprávě vůbec neuvádí. Domníváme se, že došlo k chybné determinaci, kterou jsme však neměli možnost ověřit.
     Na základě zjištěných druhů brouků lze považovat PP Kačina po entomologické stránce za velmi významnou v rámci celé republiky. Mnoho nalezených druhů je považováno za indikátory zachovalého prostředí (především saproxylofágové vázaní na množství mrtvé dřevní hmoty a druhy přežívající jen na starých odumírajících či odumřelých stromech), což vypovídá o celkové přírodní kvalitě lokality.
     Pro její uchování je velmi důležitý správný management, který bude zohledňovat všechny parametry, které PP Kačina má. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o historický park, není vždy jednoduché toho docílit. Je nutné zohlednit aspekt krajinářský a rekreační, ale zároveň dbát na udržení kvality biotopu. Z hlediska saproxylofágního hmyzu je zapotřebí ponechat na lokalitě dostatek odumřelého dřeva (padlé větve a kmeny, pařezy). Tam, kde nehrozí akutní riziko provozní havárie (nejbližší okolí zámku, stromy zasahující nad cesty) je nutné minimalizovat zákroky, jako je ořezávání odumřelých větví, likvidace stromů s dutinami a odstraňování odumírajících či mrtvých stojících stromů. Nežádoucí je i likvidace (frézování) pařezů. V případě, že by tomu tak nebylo, mnoho významných druhů nebude schopno v budoucnu na lokalitě přežívat.
     Kompletní pořízená fotodokumentace (121 fotografií) je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php Zde zadejte do vyhledávače klíčových slov název lokality "Kačina" a pak klikněte na "hledej". Objeví se tabule s fotografiemi. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí (6) s fotografiemi (kliknutím na číslo je možné zvolit jednotlivé tabule). Kliknutím na fotografie je možno dvakrát zvětšit jejich velikost.


PODĚKOVÁNÍ

     Za poskytnutí faunistických údajů děkujeme Petru Brůhovi, Davidu Kavkovi, Josefu Mertlikovi, Josefu Moravcovi, Tomáši Staňkovi a Petru Viktorovi. Za cenné rady a připomínky k textu děkujeme Ondřeji Konvičkovi a recenzentům. Za překlad do angličtiny děkujeme Janu Křivskému.


SUMMARY

     In this work we present findings of 144 species of beetles found in Nature Monument Kačina in 1976–2017. Of thess, 16 species are listed in Reg. No. 395/1992 Coll. (15 species in the category O – endangered and one species SO – strongly endangered). In total 101 species are included in the Red List of Endangered Species of Invertebrates (HEJDA et al. 2017) (seven species in CR category – critically endangered, 17 species in EN category – endangered, 38 species in VU category – vulnerable and 39 species in NT category – near threatened). Due to the non-listing of Cleridae and Drilidae families in the current Red List, the categories used in the species of these families are from the previous Red List (FARKAČ et al 2005). Another 39 species are among regionally significant species not included in the Red List. We consider the regionally significant species those ones for which Nature Monument Kačina is the only one or one of the few known localities in the Kutná Hora district, or they are known from several localities but are rarely found. The most significant species is Nemozoma caucasicum which finding was published as a new species for the Czech Republic (KAVKA & VEVERKA 2016) and Pseudotomoderus compressicollis which was the first record for the Czech Republic (VEVERKA 2018) from here. Other significant species are listed in the Red List as critically endangered – Teredus opacus, Dermestoides sanguinicollis, Crepidophorus mutilatus, Microrhagus emyi, Anitys rubens, Quedius brevicornis and Q. truncicola. Findings of the Tenebrio opacus species are controversial in our view – BAUER & BAUER 2008 present several findings of more specimens from the cavity of a chestnut growing in front of the chateau in which we have repeatedly found only Tenebrio molitor and Neatus picipes which are not mentioned in the report at all. We suppose it was a wrong determination. Based on the found beetle species, Nature Monument Kačina can be considered as a very important enthomological locality in the whole country. Lots of found species are considered as indicators of well-preserved environment (especially saproxyphages bound to dead wood material and species surviving only on dying or dead trees), which indicates the overall natural quality of the locality.


LITERATURA
 

Bauer P. & Bauer P. 2008: Hodnocení dopadu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Regenerace zámeckého parku Kačina. Ekobau, Praha. – (ms. depon. in OŽP KÚ Středočeského kraje).
Blažej L., Kadlec J. & Matůšových P. 2015: Entomologický průzkum v oboře Vřísek. Listy entomologického klubu při Labských pískovcích 15: 20–25. (in Czech).
Boháč J. 1982: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa 2. Zprávy Československé společnosti entomologické ČSAV, 18: 65–81. (in Czech, English abstract).
Boháč J. 1984: New faunistic data about Czechoslovak staphylinids of the subfamily Omaliinae (Coleoptera, Staphylinidae). Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci. Bratislava, 30: 103–113.
Boháč J. 1986: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of Czechoslovakia. Part III. Acta entomologica bohemoslovaca, 83: 365–398.
Boukal D. S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J. & Trávníček D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae, Dytiscidae, Hydrochidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Psephenidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana 43 (Supplementum): 1–289. (in Czech and English).
Juřena D., Týr V. & Bezděk A. 2008: Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska. Klapalekiana, 44 (Supplementum): 17–176. (in Czech, English summary).
Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech and English).
Hamet A., Hametová-Vašíčková K. & Mlejnek R. 2012: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991–2010. Klapalekiana, 48: 29–73. (in Czech, English summary).
Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612. (in Czech and English).
Horák J. & Adamová j. 2009: Příspěvek k poznání dvou vzácných saproxylických brouků z východních Čech. Elateridarium, 3: 7–18.
Hůrka K. 1996: Carabidae České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč. Kabourek, Zlín, 565 pp. (in Czech and English).
Hůrka K. 2005: Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlín, 390 pp. (in Czech and English).
Kaděra M. 2003: K etologii kriticky ohroženého pestrokrovečníka. Živa 3/2003: 126. (in Czech).
Karlík P. 2010: Plán péče o přírodní památku Kačina: Návrh na vyhlášení přírodní památky Kačina. 39 pp. Manuskript.
Kavka M. 2014: Vážky (Odonata) Kutnohorska. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná, 11: 63–94. (in Czech, English summary).
Kavka M. & Veverka T. 2016: Faunistic records from the Czech republic – 396. Coleoptera. Trogossitidae. Klapalekiana, 52: 60.
Kundrata R. & Bocák L. 2011: The phylogeny and limits od Elateridae (Insecta, Coleoptera): is there a common tendency of click beetles to soft-bodiedness and neoteny? Zoologica scripta 40: 364–378.
Konvička O. & Zeman v. 2015:Faunistic records from the Czech republic – 385. Coleoptera. Anthicidae. Klapalekiana, 51: 218.
Konvička O. 2016: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Tetratomidae, Melandryidae. Folia Heyrovskyna, Series B 25:1–20 pp. (in Czech and English).
Laibner S. 2000: Elateridae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 292 pp. (in Czech and English).
Löbl I. & Smetana a. (eds.) 2007: Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
Löbl I. & Smetana a. (eds.) 2008: Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 5: Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.
Löbl I. & Smetana a. (eds.) 2010: Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 6: Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
Löbl I. & Smetana a. (eds.) 2011: Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 7: Curculionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 373 pp.
Löbl I. & Löbl D. (eds) 2015: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2. Hydrophiloidea-Staphylinoidea. Revised and updated edition. Brill, Leiden, Boston, 1702 pp.
Löbl I. & Löbl D. (eds): 2016: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Revised and updated edition. Brill: Leiden, Boston.
Löbl I. & Löbl D. (eds) 2017: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Archostemata, Myxophaga, Adephaga. Revised and updated edition. Brill, Leiden, Boston, 1480 pp.
Mertlik J. 2008: Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 2: 69–137. (in Czech, English abstract).
Mertlik J. 2014: Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. Elateridarium, 8: 36–56. (in Czech, English summary).
Mertlik J. 2016: Faunistické mapování kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. Elateridarium, 10: 43–84. (in Czech, English summary).
Mlejnek R. & Křivan V. 2016: Stanovení bioindikačních hodnot rákosníčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) evidovaných v České republice, včetně jejich aktuálního rozšíření a bionomických charakteristik. Klapalekiana, 52: 127–360. (in Czech, English summary).
Mocek B. 2007: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), (Coleoptera: Cucujidae) ve východních Čechách. Acta musei Reginaehradecensis s A, 31: 105–126. (in Czech, English summary).
Moravec J. & Fabián J. 2006: Zajímavý nález tesaříka většího Necydalis major (Coleoptera: Cerambycidae) na zámeckém parku Kačina. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná, 7: 101–103. (in Czech, English summary).
Moravec J. 2016: Tesaříkovití brouci (Coleoptera: Cerambycidae) Čáslavské kotliny. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná, 12: 117–136. (in Czech, English summary).
Neuhäuslová Z. 2001 (eds). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
Novák V. 1996: Potemníkovití (Coleoptera, Tenebrionidae) středního Polabí. Klapalekiana, 32: 209–224.
Novák V. 2014: Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy. Academia, Praha. 418 pp. (in Czech and English).
Papoušek Z. 2009: Entomologický průzkum evropsky významné lokality Kačina. Deponováno na Krajském úřadě Středočeského kraje, 21 pp. (nepublikováno).
Pruner L. & Míka P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro mapování fauny. Klapalekiana 32, Supplementum: 1–175. (in Czech, English summary).
Sláma M. E. F. 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České Republiky a Slovenské Republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp. (in Czech, German indroduction without title).
Štefánek M. & Karlík P. 2010: Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. Bohemia centralis, Praha, 30: 175–192. (in Czech, English summary).
Trmal A. 2008: Příspěvek k poznání brouků na Sedlčansku. Vlastivědný sborník Středního Povltaví, 1: 78–179. (in Czech, English abstract).
Vávra J. CH. & Škorpík M. 2013: Dřevomilovití brouci (Coleoptera: Eucnemidae) v národním parku Podyjí a jeho blízkém okolí, s poznámkami k jejich bionomii. Thayensia, 10: 53–90. (in Czech, English summary).
Vávra J. CH. 2017a: Bothrideridae. In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612. (in Czech and English).
Vávra J. CH. 2017b: Lymexylidae. In:Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha 36: 1–612. (in Czech and English).
Veverka T. 2018: Faunistic records from the Czech republic. Coleoptera. Anthicidae. Klapalekiana, 54:(in press.).
Zahradník P. 2013: Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy. Academia, Praha.
Zýka M. 2010: Nové údaje o rozšíření druhu Tilloidea unifasciata (Coleoptera: Cleridae: Tillinae) v Čechách. Elateridarium, 4: 149–151. (in Czech, English abstract).
 
TOPlist