ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 18.04.2018
ELATERIDARIUM ročník 12 (2018)   strany  115-202  (27.06.2018)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2.5MB]

 

Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2016–2017

Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve – Results of a faunistic survey and inventory in the years 2016 and 2017

Jiří Januš 1), Pavel Moravec 2), Karel Rébl 3) & Miroslav Zýka 4)

1 Vašíčkova 3049, CZ-272 04 Kladno; e-mail: janusj@email.cz
2 Jezuitská 6, CZ-412 01 Litoměřice; e-mail: pavel.moravec@nature.cz
3 Žižkovo náměstí 976, CZ-271 01 Nové Strašecí; e-mail: k.rebl@seznam.cz
4 Hornická 1601, CZ-269 01 Rakovník; e-mail: oryctes@seznam.cz

 

Abstract. Faunistic information about 773 species of beetles (Coleoptera) is referenced to Protected Landscape Area and Biosphere of Křivoklátsko Reserve (Czech Republic), with 133 species being new additions to a complete beetle catalog of Křivoklátsko Reserve (JANUŠ 2016) and 263 are included on a red list of the Czech Republic (Coleoptera excl. Cantharidae and Byrrhidae: HEJDA et al. 2017; Cantharidae and Byrrhidae: FARKAČ et al. 2005) as endangered species. After the inclusion of new species the total amount of beetle species discovered in Křivoklátsko Reserve has increased to 3460, with only 35 of which were not confirmed since the year 1960. 739 species are included on a red list of the Czech Republic as endangered, which makes it 21,4 % of all currently discovered species of the area. Megasternum immaculatum (Stephens, 1829) (Hydrophilidae) is reported as a new species for Czech Republic. Arthrolips picea (Comolli, 1837) (Corylophidae) is reported from Bohemia for the first time.

Key words: Faunistics, Coleoptera, Central Europe, Czech Republic, Central Bohemia, Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve.

ÚVOD

     Křivoklátsko se svými zachovalými biotopy bylo cílem entomologických výprav od samých počátků entomologického bádání u nás (stručný přehled podává KOLEŠKA 1975). Soustavnější entomologické pozornosti se mu ale dostalo až v souvislosti s poválečným záměrem vyhlásit jeho nejzajímavější partie přírodními rezervacemi a poskytnout celému území ochranu vyhlášením statusu chráněné krajinné oblasti. Nové údaje pak přinášely zprávy z inventarizačních průzkumů, vyšla řada drobných článků o nových nebo pozoruhodných křivoklátských nálezech, a nakonec se podařilo z Křivoklátska souhrnně zpracovat údaje o dvou čeledích řádu Coleoptera (Cerambycidae: REJZEK & RÉBL 1999, Chrysomelidae: JANUŠ 2004). Teprve v letech 2010–2016 vyšlo několik zásadních prací postihujících faunu brouků Křivoklátska komplexněji. V roce 2010 práce K. Rébla Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) (RÉBL 2010) a následně Dodatky I, II a III k této práci, které publikovali MORAVEC & RÉBL (2012, 2014, 2016). Těmito pracemi byly zveřejněny údaje o 2838 druzích řádu Coleoptera z území CHKO Křivoklátsko. V roce 2016 pak byla vydána rozsáhlá práce J. Januše Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, která dodnes představuje nejúplnější katalog 3331 na Křivoklátsku dosud zjištěných druhů brouků (JANUŠ 2016). Práce zahrnuje nejen nové faunistické údaje o druzích z Křivoklátska již známých a četné odkazy na dostupnou literaturu, ale i údaje o dalších bezmála 500 druzích předešlými katalogy nezmiňovaných. Je zde také diskutován charakter fauny brouků Křivoklátska, její vývoj v období holocénu a popsány hlavní křivoklátské biotopy.
     Všichni zmínění autoři, ke kterým nyní přistupuje i M. Zýka, se shodli na tom, že další dvojkolejnost ve zkoumání, a především publikování údajů z CHKO Křivoklátsko je třeba odstranit. Tým autorů proto spojuje oba projekty a namísto dalších Dodatků bude nálezy z Křivoklátska společně zveřejňovat pod názvem Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech ... Cílem projektu je stát se platformou, která bude přinášet informace o nových a zajímavých nálezech z CHKO Křivoklátsko nejen od členů našeho autorského kolektivu, ale, jak věříme, i od dalších entomologů, kteří na Křivoklátsku působí nebo působili. Zároveň je naším cílem upozorňovat na literární práce, které vycházejí nezávisle na našem projektu. Průběžně doplňovaný katalog křivoklátských brouků, který upozorňuje na význačné druhy a lokality jejich výskytu, by měl také sloužit jako podklad pro pracovníky správy CHKO k managementu území a pro případné pozdější revizní průzkumy zaměřené na zhodnocení eventuálních změn ve složení křivoklátské fauny. První díl tohoto projektu, shrnující nové poznatky z let 2016 až 2017, přináší údaje o 773 druzích, z nichž 133 druhů je oproti katalogu JANUŠ (2016) pro Křivoklátsko nových.


METODIKA

     Do následujícího přehledu křivoklátských nálezů z let 2016 až 2017 byly zahrnuty především údaje o druzích z tohoto území zatím neznámých (v textu jsou označené značkou **) a o nových nálezech druhů zahrnutých do Červeného seznamu ohrožených druhů ČR (HEJDA et al. 2017), a to zejména pokud jsou to druhy z kategorií ohrožený nebo kriticky ohrožený. Dále zmiňujeme nové nálezy druhů, které jsou na našem území vzácnější nebo reliktní. U druhů, které patří k běžnější fauně, byly nové údaje zpravidla zařazeny jen v případě, že byl výskyt těchto druhů na Křivoklátsku zatím nedostatečně dokumentován (údaji z několika mapovacích polí) nebo pokud se nám nálezová situace jevila v nějakém ohledu zajímavá. Odkazujeme také na několik nově vydaných prací, které zmiňují nové nebo zajímavé nálezy z Křivoklátska, a na několik starších literárních prací, které nebyly zmíněny v souhrnu z roku 2016 (JANUŠ 2016).
     Za hlavní zdroj systematického členění a nomenklatury byl zvolen nově vydaný seznam brouků Česka a Slovenska (ZAHRADNÍK 2017). Jedinými rozdíly jsou náhrada názvu Cotaster uncipes auct., nec Boheman, 1838 za v současnosti pro náš druh platné C. speziai Diotti, Pesarini et Caldara 2015 (podle práce DIOTTI et al. 2015; Krátký J. pers. comm.) a zařazení druhu Microplontus melanostigma (Marsham, 1802), jehož synonymizaci s druhem M. rugulosus (Herbst, 1795) neakceptujeme (viz komentář u tohoto druhu).
     Názvy čeledí i jednotlivých do nich náležejících druhů jsou řazeny abecedně. Názvy nominotypických poddruhů jsou u polytypických druhů uvedeny jen v případě, že se další poddruh vyskytuje na území ČR. Názvy druhů nalezených na Křivoklátsku pouze před rokem 1961, názvy druhů nejistých (cf.) a pro Křivoklátsko udávaných, ale nepravděpodobných, jsou uzavřeny do závorky. Za názvy taxonů jsou v některých případech zařazena důležitá synonyma a/nebo některá z následujících značek: 1, 2, 3, A, E, R, R1, R2, DD, NT, VU, EN, CR, RE, §K, §S, §O, ES, !, ?, **, *. Jejich význam je vysvětlen v seznamu zkratek a symbolů (viz níže). Pro dvě čeledi uvedené v naší práci, které nejsou klasifikovány v aktuálním červeném seznamu ohrožených druhů z roku 2017 (tj. Byrrhidae a Cantharidae) používáme značky stupně ohrožení stanovené červeným seznamem z roku 2005 (FARKAČ et al. 2005). Protože ale nebyly oba seznamy vypracovány podle stejné metodiky, jsou v druhém zmíněném případě značky vložené do hranaté závorky. Do celkových počtů ohrožených druhů Křivoklátska takto označené druhy ale v této práci započítáváme.
     Pro zápis geografické polohy nálezů bylo použito vzorce, ve kterém čtyřmístné číslo (např. 5949) představuje mapový čtverec tradičního síťového mapovacího systému (PRUNER & MÍKA 1996). Konkrétní místo nálezu představuje číselný kód elementárního mapovacího pole (například: D24). Písmeno v této značce reprezentuje jeden ze čtyř subkvadrátů (A až D), na které je rozdělen každý mapový čtverec. Naproti tomu číslo v této značce představuje jedno z 25 elementárních mapovacích polí, na která je dále rozdělený každý ze subkvadrátů (viz obr. 1). Pokud není u nálezu známo přesné číslo elementárního mapovacího pole, je toto nahrazeno otazníkem, např. 5949: A? Elementární mapovací pole představují v reálu území o ploše zhruba jednoho kilometru čtverečního a lze je identifikovat podle schematické mapy Křivoklátska zobrazené na obr. 1. Obecně platí o zápisu faunistických dat, že všechny údaje z jednoho elementárního mapovacího pole jsou uzavřené do společné závorky, před kterou je umístěný číselný kód mapovacího pole. Místo nálezu je v závorce upřesněno názvem katastrálního území nebo obce nálezu nejbližší a (za pomlčkou) pomístním jménem nebo toponymem. Hranice katastrů, pomístní jména i toponyma lze vyhledat například v topografické mapě na webové adrese: http://kontaminace.cenia.cz/.
     Pod značkou Lit je na konci faunistického bloku představena literatura, ve které byly již dříve zmíněny nálezy z Křivoklátska, které se týkají příslušného druhu. Údaje o význačnějších druzích nově z Křivoklátska touto prací uváděných (tj. o druzích vzácnějších, zařazených do červeného seznamu ohrožených druhů nebo jinak zajímavých, např. z hlediska ekologického nebo faunistického) jsou v komentáři na konci faunistického bloku doplněny poznámkou se stručnými bionomickými údaji, například o typu stanovišť, na kterých se druh obvykle vyskytuje nebo o jeho relativní vzácnosti na území ČR (jsou-li autorům tyto poznatky známy). U význačnějších druhů, které byly již v našich předešlých pracích publikovány, jsou tyto poznámky vynechány. Komentáře k nim je možné nalézt v práci JANUŠ (2016).

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

AOPK = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
as. = biotop rostlinného společenstva ranku asociace
cf. = blíže neurčený, blízký nebo podobný (druhu)
coll. = sbírka
CR = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie kriticky ohrožený (critically endangered)
červený seznam = publikace HEJDA et al. (2017), FARKAČ et al. (2005)
ČR = Česká republika
DD = kategorie ohrožení „Data Deficient“ (chybí údaje)
det. = určil
EN = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie ohrožený (endangered)
ES = druh uváděný v přílohách II a IV evropské směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích)
env. = okolí
ex. = exemplář(e), jedinec (jedinci)
excl. = s výjimkou
ex larva(e) = exemplář vypěstovaný z larvy (larev)
foto = fotografoval, fotografie
CHKO = chráněná krajinná oblast (Křivoklátsko)
in cop. = při kopulaci
lgt. = sbíral
Lit: = odkaz na literární údaj(e)
NMP = Národní muzeum Praha
NP = národní park
NPR = národní přírodní rezervace
NT = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie téměř ohrožený (near threatened)
observ. = pozoroval
pers. comm. = osobní sdělení
PP = přírodní památka
PR = přírodní rezervace
prep. aed. = u obtížněji determinovatelných druhů je někdy touto značkou zdůrazněna determinace podle vypreparovaného aedeagu
prep. sperm. = u obtížněji determinovatelných druhů je někdy touto značkou zdůrazněna determinace podle vypreparované spermatéky
RE = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie pro území ČR vymizelý (regionally extinct)
redet. = redeterminoval
revid. = revidoval
A (E, R) = bioindikační skupina (u čeledi Carabidae podle práce HŮRKA et al. (1996), u čeledí Brentidae (= Apionidae, Nanophyidae), Curculionidae, Dryophthoridae podle práce BENEDIKT et al. (2010), u čeledí Dryopidae, Dytiscidae, Elmidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Hydraenidae, Hydrophilidae a Scirtidae podle práce BOUKAL et al. (2007))
E (R1, R2) (u čeledi Staphylinidae excl. Scydmaenidae) = bioindikační skupina podle práce BOHÁČ et al. (2007)
1 (2, 3) (u čeledi Cerambycidae) = bioindikační skupina podle práce REJZEK & RÉBL (1999)
sp. = (za názvem rodu) blíže neurčený druh tohoto rodu
subas. = biotop rostlinného společenstva ranku subasociace
sv. = biotop rostlinného společenstva ranku svazu
VU = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie zranitelný (vulnerable)
§K = druh v ČR legislativně chráněný v kategorii kriticky ohrožený (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.)
§O = druh v ČR legislativně chráněný v kategorii ohrožený (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.)
§S = druh v ČR legislativně chráněný v kategorii silně ohrožený (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.)
! = druh neuváděný v červeném seznamu, ale v ČR nebo na Křivoklátsku jinak význačný (v ČR vzácnější nebo na Křivoklátsku faunisticky významný)
? = taxon, jehož výskyt je na Křivoklátsku nejistý nebo pochybný
? (za označením mapovacího kvadrantu) = blíže neurčené elementární mapovací pole
* = druh známý nám z Křivoklátska jen z publikovaných nálezů jiných autorů, není jmenován v pracích JANUŠ (2016), RÉBL (2010), MORAVEC & RÉBL (2012, 2014, 2016)
** = pro Křivoklátsko nový druh, nejmenovaný ani v práci JANUŠ (2016), ani v pracích RÉBL (2010) a MORAVEC & RÉBL (2012, 2014, 2016), mohl ale již být zveřejněn některým autorem autorského kolektivu této práce jako nový pro ČR nebo pro Čechy
 

 

Obr. 1. Schematická mapa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Fig. 1. Schematic map of the Křivoklátsko Protected Landscape Area.


PŘEHLED DRUHŮ
 

ADERIDAE

Aderus populneus (Creutzer, 1796)
5849: C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 11.V.2017, 1 ex., lipová alej, prosev, Januš J. lgt. et det.).
5949: B19 (Běleč – Stará obora, 1.IV.2016, 5 ex., hospodářská bučina, prosev rezavě trouchnivého dřeva z přízemní dutiny buku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

ANAMORPHIDAE

Symbiotes gibberosus (P. H. Lucas, 1846) NT
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

ALEXIIDAE

Sphaerosoma globosum (Sturm, 1807) EN
5949: D24 (Nižbor – vrch Čerchov, 15.X.2017, 1 ex., suťový les sv. Tilio-Acerion, prosev mechu z kmenů stromů a opadanky v okolí, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

ANTHICIDAE

Anthicus flavipes (Panzer, 1796)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ex.;1.VIII.2017, 1 ex., vše na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 1 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Omonadus bifasciatus (P. Rossi, 1792) !
5849: C25 (Lány, Lánská obora, 4.V.2016, 1 ex., prosev starého sena u krmelce, Rébl K. lgt. et det.)
Lit: JANUŠ 2016.
ZAHRADNÍK (2017) tento druh neuvádí z Čech. Kromě práce JANUŠ (2016) je ale zmiňován ze tří lokalit v jižních Čechách již KARASEM & KLETEČKOU (2002).

ANTHRIBIDAE

Pseudeuparius sepicola (Fabricius, 1792) A NT
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 23.VII.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, Chalupa Z. foto, Horsák P. lgt. et det.).
Lit: JELÍNEK 1985, 1989, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797) A
5949: D? (Žloukovice – PR Kabečnice, 24.VI.2017, 1 ex., oklepem hrušně, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

BOSTRICHIDAE

Lichenophanes varius (Illiger, 1801) NT
5849: D17 (Lány – Pánova louka, 20.VI.2017, 1 ex., v noci na světlo, Štěpánek P. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves – NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 1 ex., oklepem padlého kmene dubu, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.
Druh je nově zařazen mezi pralesní relikty (ECKELT et al. 2017).

BRENTIDAE

Aizobius sedi (Germar, 1818) R
5949: C8–13 (Křivoklát – PR Na Babě, 23.VI.2017, 1 ♀, úpatí zalesněného jižního svahu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, 1976a, JANUŠ 2016.

Exapion difficile (Herbst, 1797) A
5949: D20 (Nižbor, NPR Vůznice – Janův vrch, 8.X.2014, 1 ex., v prosevu trávy při horní hraně údolí, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.).
Lit: STREJČEK 1984, JANUŠ 2016.

Malvapion malvae (Fabricius, 1775) A **
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 22.VII.2016, 6 ex., ruderální vegetace na okraji pole, pod Malva neglecta; 3.IX.2016, 2 ex., dtto, Januš J. lgt. et det.).
Nosatčík žije oligofágně na slézovitých rostlinách (Malvaceae). Podle BEHNE (1994) je na ústupu a z řady lokalit, kde se dříve vyskytoval, vymizel.

Nanophyes brevis Boheman, 1845 A !
5949: D18 (Žloukovice – levý břeh řeky u mostu, 1.VIII.2016, 2 ex., ruderalizovaný břehový porost v nivě řeky, na Lythrum salicaria, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775) A **
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 3.IX.2016, 1 ♀, ruderální vegetace na okraji pole, pod Malva neglecta, Januš J. lgt. et det.).

Pseudoprotapion astragali (Paykull, 1800) A
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 13.VIII.2017, 3 ex., pastvina ve starém sadu, smýkáním Astragalus glycyphyllos, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Squamapion elongatum (Germar, 1817) A
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 3.IX.2016, 1 ex., fragment teplomilného trávníku subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, pod přízemními listy šalvěje, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

BUPRESTIDAE

Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) CR
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 25.VI.2016, 1 ex., na květu jestřábníku, Zýka M. lgt. et det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad Úpořem, 13.V.2017, 1 ex., na květu jestřábníku; 27.V.2017, 4 ex. lgt. et 40 ex. observ., na květech jestřábníku, vše Zýka M. lgt. et det.).
Lit: OBENBERGER 1933, BÍLÝ & JELÍNEK 1983, RÉBL 2010, LOŽEK et al. 2005, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, 1849 VU
5949: C? (950 m severovýchodně od Újezdu nad Zbečnem, 5.VII.2017, 1 ex., oklepem dubů, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 25.VI.2016, 1 ex., smyk vegetace na lesostepi, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832) NT
5949: C11 (Velká Buková – PR Nezabudické skály, 11.VI.2016, 3 ex., z toho 2 ex. in cop., úpatí skal, oklepem Rosa canina na nezastíněných stanovištích na úpatí skal, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Agrilus cyanescens (Ratzeburg, 1837) NT **
5949: B22 (Zbečno – Klíčava, 1.VII.2016, 1 ♂, mladý suťový les s četnými keříky Lonicera xylosteum v příkré stráni, oklepem kmínku zimolezu, Januš J. lgt. et det.).
Druh se v ČR vyskytuje po celém území, obvykle nehojně. Místy, zvláště v náhradních biotopech (například v parcích), je ale někdy hojný. Vyvíjí se pod kůrou a ve dřevě zimolezů (Lonicera), zvláště zimolezu obecného (L. xylosteum). V městských parcích také v nepůvodních druzích a různých kultivarech zimolezů (BÍLÝ 1989, ŠKORPÍK et al. 2011).

Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) NT
6048: B? (Branov, NPR Velká Pleš – Malá Pleš, 11.VI.2017, 1 ex., smyk lesostepi, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
Lit: ŠKORPÍK et al. 2011, JANUŠ 2016.

Agrilus litura Kiesenwetter, 1857 EN **
5949: D6 (Sýkořice – lesík u lomu, 1.VII.2016, 1 ex., sekundární lesík, oklepem křovitého dubu, Januš J. lgt. et det., Bednář J. revid.), D24 (Nižbor – Ohrádka, 30.VII.2016, Horsák P. lgt. et det., Januš J. revid.; 1.VIII.2016, 1 ♂, 1 ♀, subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum na hraně skal, oklepem větviček Quercus petraea, Januš J. lgt. et det., Bednář J. revid.; 4.VII.2017, 3 ♂♂, dtto, v odpoledním žáru, spolu s A. angustulus, prep. aed., Januš J. lgt. et det., Marek J. revid.), D? (Sýkořice – PR Kabečnice, 1.VII.2006, 1 ex., Horsák P. coll., Chalupa Z. foto et lgt., Bednář J. det.; 1.VII.2017, 1 ex., oklepem dubů, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
Teplomilný druh pontomediteránního rozšíření. V Čechách vzácný, je nám známý jen z teplomilných doubrav vltavského údolí jižně od Prahy a z obce Kněžice ve východních Čechách (ŠKORPÍK et al. 2011, portál AOPK ČR 2018). Na Moravě je poněkud hojnější. Žije v teplomilných doubravách, často v extrémních polohách. Vyvíjí se v osluněných koncových větvích dubů a v přízemních kořenových výmladcích dubů na skalních stepích (BÍLÝ 1989; ŠKORPÍK et al. 2011).

Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 14.VIII.2016, 1 ♂, 1♀, teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem větví Quercus petraea, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Agrilus pratensis (Ratzeburg, 1837) NT
5849: C2 (Ruda, 16.VII.2016, 1 ex., lesní průsek pro elektrovod, společenstvo as. Salicetum capreae, smykem nízkých keřovitých osik, Januš J. lgt. et det.).
5950: A25 (Malé Kyšice – úpatí Vysokého vrchu, 22.VII.2016, 1 ex., lesní průsek s dominantním porostem zasychajících keřovitých Populus tremula, Januš J. observ. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789) EN **
6049: B5 (Nižbor – pod Ovčínem, 13.V.2017, 1 ♀, alej ovocných stromů při silnici mezi poli, pod jabloní na květu Cardaria draba, Januš J. lgt. et det.).
V Čechách žije tento krasec jen v Českém středohoří a údolí Berounky (odkud byl dosud uváděn jen z Českého krasu). Dříve se zřejmě vyskytoval také v údolí Vltavy. Na Moravě je mnohem hojnější než v Čechách (ŠKORPÍK et al. 2011). Vývoj probíhá většinou pod kůrou odumírajících větviček dřínu (Cornus mas). BÍLÝ (2002) ale jmenuje jako další živné dřeviny jabloň (Malus domestica), třešeň (Prunus avium), švestku (P. domestica) a trnku (P. spinosa). Na Křivoklátsku bylo imágo nalezeno v aleji pod jabloněmi.

Anthaxia nigrojubata incognita Bílý, 1974 CR
6048: B? (Skryje – vrch Vosník, 8.V.2016, 1 ex., oklepem květů jestřábníků, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
Lit: ŠKORPÍK et al. 2011, JANUŠ 2016.

Anthaxia podolica Mannerheim, 1837 VU
5949: C12 (Velká Buková – Višňová, 18.VI.2017, 1 ♂, paseka po čerstvě vykácené dubohabřině, na květu Leucanthemum vulgare, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad Úpořem, 6.V.2017, 1 ex.; 13.V.2017, 2 ex.; vše: oklepem kvetoucích hlohů, Zýka M. lgt. et det.), B? (Branov, NPR Velká Pleš – Velká Pleš, 11.VI.2017, 2 ex., oklepem Rosa canina, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Anthaxia semicuprea Küster, 1851 VU
5949: D23 (Žloukovice – úpatí vrchu Čerchov, 6.V.2017, 1 ex., okraj suťového lesa, oklepem křovitého javoru, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Branov, NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 1 ex., oklepem květů Rosa canina na lesostepi, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
Lit: RÉBL 2010, ŠKORPÍK et al. 2011, JANUŠ 2016.

Anthaxia suzannae Théry, 1942 VU
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severovýchodní svahy nad Úpořem, 1,8 km JV od Týřovic, 13.V.2017, 1 ex., oklepem kvetoucího hlohu, Zýka M. lgt., Kadlec J. det.), B? (Branov, NPR Velká Pleš – Malá Pleš, 11.VI.2017, 1 mrtvý ex., Zýka M. lgt., Kadlec J. det.).
Lit: ŠKORPÍK et al. 2011.

Coraebus elatus (Fabricius, 1787) VU
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 11.VI.2017, 1 ex., smyk na lesostepi, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Coraebus undatus (Fabricius, 1787) EN
5949: D? (Žloukovice, PR Kabečnice, 1.VII.2017, 1 ex., na dubovém výmladku, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: KUBÁŇ 1979, LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

BYRRHIDAE

Byrrhus fasciatus (Forster, 1771)
5849: D18 (Lány – U Panny Marie, 11.VII.2015, 1 ex., bučina, v noci u paty buku, Januš J. lgt., Boukal M. det).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016, BOUKAL 2017.

(Byrrhus luniger Germar, 1817) [CR] *
Lit: BOUKAL 2017 (5848: Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.V.1909, Kracík lgt., coll. NMP).

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794)
5849: C18 (Ruda, PR Údolí Klíčavy, 8.IX.2017, 1 ex., olšina, na spodní straně spadlé suché olšové větve, Januš J. lgt. et det.).
5947: D19 (Krakovec, 5.VI.2017, 1 ex., při břehu obecního rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, BOUKAL 2017.

CANTHARIDAE

Malthinus balteatus Suffrian, 1851 [VU]
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 1 ♀, nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Ouda M. det.), B10 (Lhota – Spanilá hůrka, 16.VII.2015, 1 ♂, křovitý plášť lesní kultury s dominancí keřovitých javorů, oklepem javorového křoví, prep. aed., Januš J. lgt. et det.), C8 (Křivoklát, 23.VI.2017, 1 ex., suťový les sv. Tilio-Acerion, oklepem jilmu, Januš J. lgt. et det.), C8–13 (Křivoklát, PR Na Babě, 23.VI.2017, 1 ex., úpatí zalesněného jižního svahu nad řekou, oklepem jilmu, Januš J. lgt. et det.), C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 16.VI.2011, 1 ♀, stromová nárazová past v teplomilné doubravě na sutích, Horák J. lgt., Dvořák L. det., Ouda M. revid.; 18.VI.2017, 1 ♀, pás křovin při silnici na úpatí skal, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Malthinus frontalis (Marsham, 1802) !
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 19.V.2017, 1 ♀, oklepem javoru, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Malthinus glabellus Kiesenwetter, 1852 [VU]
5849: C8 (Křivoklát, 23.VI.2017, 1 ♂, suťový les sv. Tilio-Acerion, oklepem jilmového křoví, prep. aed., Januš J. lgt. et det.), C8–13 (Křivoklát, PR Na Babě, 23.VI.2017, 1 ♀, úpatí jižně exponovaného zalesněného svahu nad řekou, oklepem jilmu, Januš J. lgt. et det.).
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 18.VI.2017, 1 ♂, 1 ♀ in cop., oklepem jilmového křoví při silnici na úpatí skal, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1852
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Malthodes dispar (Germar, 1824)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), C8–13 (Křivoklát, PR Na Babě, 23.VI.2017, 1 ♂, úpatí jižně exponovaného zalesněného svahu nad řekou, oklepem jilmu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Malthodes fibulatus Kiesenwetter, 1852 !
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Malthodes fuscus (Waltl, 1838)
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 2 ♂♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
LIT: MORAVEC & RÉBL 2016.

Malthodes guttifer Kiesenwetter, 1852
5949: B9 (Žilina – Ploskov, 17.VII.2015, 2 ex., okraj lesa, v noci na světlo, Januš J. lgt., Čížek P. det.).
Lit: RÉBL 2010, 2016.

Malthodes hexacanthus Kiesenwetter, 1852
5949: D14 (Sýkořice – Stará mýť, 31.V.2014, 3 ♂♂, v noci ve smíšeném lese na světlo, Horsák P. lgt., Januš J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Malthodes lobatus Kiesenwetter, 1852 [VU]
5849: D22 (Lány – Spodní Pánovka, 16.VI.2015, 1 ex., mezofilní bylinný lem lesa, Januš J. lgt., Čížek P. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Malthodes marginatus (Latreille, 1806)
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Ouda M. det.).
6048: D8 (Svatá, 17.VI.2012, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ouda M. det.), D20 (Bzová, 7.VI.2008, 2 ♂♂, světelný lapač na hájovně Hřebeny, Rébl K. lgt., Ouda M. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Malthodes minimus (Linnaeus, 1758)
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 21.VI.2016, četně, smykem rákosiny a břehů rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Malthodes spathifer Kiesenwetter, 1852
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Malthodes spretus Kiesenwetter, 1852 !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B16 (Skryje, 13.VII.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Ouda M. det.).
Lit: RÉBL 2010.

CARABIDAE

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 A
5849: D21 (Lány, Lánská obora – Kouglův rybník, 27.V.2016, 3 ♂♂, prosev mezi bulty Carex a Juncus, Boukal M. lgt., Rébl K. det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Amara littorea C. G. Thomson, 1857 E
5949: D6 (Sýkořice – lom, 29.IV.2017, 1 ♂, ruderální vegetace u kamenolomu, prep. aed., Januš J. lgt., Velc J. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Badister dilatatus Chaudoir, 1837 A
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Badister peltatus (Panzer, 1796) A NT **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. prep. aed., lgt. et det.).
Na našem území vzácný druh obývající zastíněné mokré biotopy, často lužní lesy (HŮRKA 1996). Významný nález pro Čechy, odkud je známo jen málo údajů.

Badister sodalis (Duftschmid, 1812) A
5849: C13 (Ruda – První luh, 1.V.2017, 1 ♂, prosev starého listí a trávy v podmáčené olšině v nivě potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Bembidion gilvipes Sturm, 1825 A
5849: D21 (Lány, Lánská obora – Kouglův rybník, 27.V.2016, 4 ex., prosev mezi bulty Carex a Juncus, Boukal M. lgt., Rébl K. det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 9.VII.2016, 3 ex., prosev staré trávy v mokřině v nivě Klíčavy, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: SKOUPÝ 2004, JANUŠ 2016.

Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 E
5849: D17 (Lány – rybník Křišťál, 14.VI.2016, 3 ex., poléváním bahnitého náplavu přítokové části rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: SKOUPÝ 2004, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Bembidion monticola Sturm, 1825 A !
5949: B7 (Lány, Lánská obora – niva Lánského potoka, 24.VI.2016, 3 ex., na UV světlo, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Blemus discus (Fabricius, 1792) A
5849: C23 (Ruda, PR Údolí Klíčavy – Myší díra, 30.VII.2016, 1 ex., louka, v noci na světlo, Horsák P. lgt. et det.).
Lit: SKOUPÝ 1991, 2004, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Chlaenius tristis (Schaller, 1783) A NT
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 15.VIII.2017, 2 ♂♂, 1 ♀, čerstvě vylíhlé a částečně immaturní ex., na bahně vysychajícího dna rybníka pokrytého nízkou vegetací, Januš J. lgt. et det.; 9.IX.2017, dtto, 1 ex., Horsák P. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) A !
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 21.VI.2016, 1 ♂, rákosina na břehu rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Dyschirius tristis Stephens, 1827 A
5849: D17 (Lány – rybník Křišťál, 14.VI.2016, 1 ex., poléváním bahnitého náplavu v přítokové části lesního rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Harpalus atratus Latreille, 1804 A
5949: D6 (Sýkořice – lom, 29.IV.2017, 1 ♂, v ruderální vegetaci na okraji těžební jámy kamenolomu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Harpalus luteicornis (Duftschmid,1812) A
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 16.IX.2016, 1 ♀, suchá travnatá výslunná mez se společenstvem sv. Convolvulo-Elytrigion, Januš J. lgt., Velc J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 A !
6050: A2 (Stradonice, 28.III.2017, 2 ♀♀, jižní svah s výslunným sekundárním trávníkem, Januš J. lgt., Velc J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 R !
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 14.V.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, Horsák P. lgt., Velc J. det.; 23.V.2017, 1 ♀, okraj teplomilné doubravy, pod kůrou padlého dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC 1986, VESELÝ et al. 2002, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ophonus rupicola (Sturm, 1818) E
5949: D2 (Sýkořice – vrch Koza, 10.X.2016, 1 ♀, nezastíněný ruderál, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Ophonus schaubergerianus (Puel, 1937) E
5849: C23 (Lány, PR Údolí Klíčavy – Myší díra, 30.VII.2016, 1 ex., Horsák P. lgt., Velc J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) R NT
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 28.V.2016, 1 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt., Rébl K. det.).
Lit: VOŘÍŠEK 1957, VESELÝ et al. 2009, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Philorhizus crucifer (Lucas, 1846) A
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 16.IX.2016, 1 ♂, suchá travnatá mez se společenstvem svazu Convolvulo-Elytrigion, prep. aed., Januš J. lgt., Velc J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) E !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 2 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka; 20.VI.2017, 3 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt. et det.).
Lit: SKOUPÝ 2004, MORAVEC & RÉBL 2016.

Tachys fulvicollis (Dejean, 1831) A
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828) R
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), C12 (Roztoky u Křivoklátu, 23.IV.2016, 6 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.; 23.IV.2016, 4 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt., Rébl K. det.), D6 (Zbečno, 6.V.2016, 1 ex., bahnitý břeh řeky, Januš J. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 28.V.2016, 6 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt., Rébl K. det.).
Lit: VESELÝ et al. 2002, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

CERAMBYCIDAE

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) 2
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 4.VII.2017, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.)
Lit: REJZEK & RÉBL 1999, ZÝKA 2010, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760) 1
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 8.VI.2017, 1 ♀, subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, na květu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: REJZEK & RÉBL 1999, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) 2 NT
5849: C14 (Lány – Na vrších, 19.VI.2016, 1 ex., paseka v hospodářské bučině, na poraženém kmenu buku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1930, REJZEK & RÉBL 1999, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2014.

Clytus tropicus (Panzer, 1795) 2 NT
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 28.V.2017, 1 ♀, pod kůrou padlého kmínku dubu o průměru cca 15 cm, ve výletovém otvoru, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1955, SLÁMA 1983, 1998, BURDA 1984, REJZEK & RÉBL 1999, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) 2 !
5849: D? (Lány, 14.VI.2016, 1 ex., Januš J. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1930, BURDA 1984, SLÁMA 1998, REJZEK & RÉBL 1999, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Exocentrus punctipennis (Mulsant et Guillebeau, 1856) 2 !
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 18.VI.2017, 1 ex., oklepem větve stromovitého jilmu u silnice na úpatí Nezabudických skal, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, SLÁMA 1992, 1998, REJZEK & RÉBL 1999, MORAVEC & RÉBL 2014.

Glaphyra marmottani (C. Brisout de Barneville, 1863) 2 EN
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 7.VI.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum na hraně příkrého svahu nad řekou, oklepem slabé suché větvičky Pinus sylvestris, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.
V ČR velmi vzácný a lokální druh. Vyvíjí se ve slabších větvičkách borovic (Pinus) (SLÁMA 1998).

Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1849 2 NT
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 2 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1955, SLÁMA 1966, 1983, 1992, 1998, BURDA 1984, REJZEK & RÉBL 1999, LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Necydalis major Linnaeus, 1758 2 VU
5849: C20 (Lány – Pivovar, 24.VI.2017, 1 ♂, stará hospodářská bučina, na osluněném kmenu buku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1930, SLÁMA 1983, 1998, REJZEK & RÉBL 1999, HORÁK & RÉBL 2009.

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 3 CR
5849: D23 (Lány env. – poblíž Ploskovské myslivny, poražený strom ze staré hospodářské dubové bučiny z kóty 463 m, asi 100 m severně od ohrady Lánské obory, 30.IV.2017: 2 larvy, 1.V.2017: 1 larva, vysekány z měkkého, bílou hnilobou napadeného dřeva přízemní dutiny starého, čerstvě poraženého buku; jde o týž buk, v jehož dutině byli 6.III.2014 nalezeni potemníci Eledonoprius armatus; 1 ♂ ex larva; vše: Januš J. lgt., foto et det.).
Lit: BURDA 1984, SLÁMA 1983, 1998, REJZEK & RÉBL 1999, LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) 2 EN
5949: D10 (Běleč, NPR Vůznice, 29.V.2017, 1 ex., řídká výslunná doubrava, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1930, SLÁMA 1983, 1998, BURDA 1984, REJZEK & RÉBL 1999, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) 3 CR §K
5949: A24 (Křivoklát, PR Brdatka, K. Lankaš pers. comm., bližší data nálezu nám nejsou známa), D24 (Nižbor – Ohrádka, 9.VI.2017, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, na větvičce Quercus petraea o průměru cca 1,5 cm, v 16 hod. za největšího slunečního žáru, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1955, SLÁMA 1966, 1983, 1998, BURDA 1984, LOŽEK et al. 2005, AMBRUS 2013, JANUŠ 2016.

Rusticoclytus rusticus (Linnaeus, 1758) 2 !
5849: C14 (Lány – Na vrších, 19.VI.2016, 1 ♂, paseka v hospodářské bučině, na poraženém kmenu buku, Januš J. lgt. et det.).
5950: A25 (Malé Kyšice – úpatí Vysokého vrchu, 22.VII.2016, 1 ♂, lesní průsek, na osikovém pařezu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1955, BURDA 1984, SLÁMA 1998, JANUŠ 2016.

Stictoleptura erythroptera (Hagenbach, 1822) 3 CR
5849: C20 (Lány – Pivovar, 24.VI.2017, 1 ♀, stará hospodářská bučina, ex. sbírán v letu při přeletu z buku, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Branov, NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 1 ex., oklepem dubových větví, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: HEYROVSKÝ 1930, 1955, BURDA 1984, SLÁMA 1998, REJZEK & RÉBL, 1999, LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, JANUŠ 2016.

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) 2 NT
5849: C20 (Lány – Pivovar, 24.VI.2017, hospodářská bučina, 1 ♀ kladoucí na odumřelém dřevě kmene živého buku, další ex. vysekán z bukového pařezu, Januš J. observ. et foto).
Lit: HEYROVSKÝ 1930, SLÁMA 1983, PATERA 1987, REJZEK & RÉBL 1999, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Tetrops starkii Chevrolat, 1859 2
5949: D13 (Žloukovice, PR Kabečnice, 29.V.2016, 1 ex. oklepem stromů, Moravec P. lgt. et det., Michalega M. revid.).
Lit: HEYROVSKÝ 1955, BURDA 1984, REJZEK & RÉBL 1999, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) EN *
Lit: BOŘUCKÝ 2017.
Všude velmi vzácný a lokální, nokturnální druh. Z ČR byl doposud známý jen z jihovýchodní Moravy. Bořuckého nález na Křivoklátsku byl překvapivý a nový pro Čechy. Tesařík se vyvíjí v běli a kůře kmenů a silných větví odumírajících starých dubů (Quercus). V zahraničí byl vývoj zaznamenán také v lípách a kaštanovnících (Tilia, Castanea). Někteří autoři považují tohoto tesaříka za relikt prvotních lesů (BURAKOWSKI et al. 1990). Bioindikační skupina není v práci REJZEK & RÉBL (1999) stanovena, ale pravděpodobně skupina 3.

CERYLONIDAE

Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 EN
5849: D16 (Lány – Amerika, 9.IV.2017, více ex., pod odchlíplou fermentující kůrou topolového pařezu; 5.IX.2017, 1 ex., na stejném místě, Januš J. lgt. et det., Jelínek J. revid.).
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, několik desítek ex., břeh rybníka, na topolovém pařezu na vlhkém dřevě pod vláknitě a černě hnijící fermentující kůrou, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016.

Philothermus evanescens (Reitter, 1876) CR
5949: A19 (Požáry env., 19.V.2017, 6 ex., prosev hnijícího dřeva z přízemní partie živého dubu, spolu s mravenci, Januš J. lgt. et det.), B2 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ex., prosev dřevěného detritu z dutiny habru, Rébl K. lgt. et det.), B13 (Lány, Lánská obora – Kozí hřbety, 17.V.2017, 1 ex., prosev dřevěného detritu na padlém buku, Rébl K. lgt. et det.), C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 19.IV.2014, 45 ex., prosev, Šíma A. lgt., Průdek P. det.), D2 (Sýkořice – Kovářův luh, 23.IV.2017, 1 ex., květnatá bučina, ve vlhkém, měkkém zplísněném hnijícím dřevě padlého kmene buku spolu s mravenci, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

CHRYSOMELIDAE

BRUCHINAE

Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) EN
5849: C25 (Lány, Lánská obora, 19.V.2002, 1 ex., Rébl K. lgt., Voříšek O. det., Strejček J. revid.).
Lit: FLEISCHER 1927–1930, STREJČEK 1976a, JANUŠ 2016.

Bruchidius varius (Olivier, 1795) EN **
5849: D22 (Lány – rybník Pánovka, 13.V.2016, 1 ex., smykem okolí vypuštěného rybníka na okraji lesa, Januš J. lgt. et det.).
5949: D6 (Sýkořice – lom, 12.VI.2013, 1 ♂, smykem ruderalizované vegetace mezi sekundárním lesíkem a těžební jámou kamenolomu, Januš J. lgt. et det.).
V Čechách dost vzácný druh. Vyskytuje se tu hlavně v termofytiku, například v Českém krasu a v Českém středohoří. Jako živné rostliny uvádí STREJČEK (1990) kručinky, štírovník a jetele (Genista, Lotus, Trifolium).

Bruchus luteicornis Illiger, 1794
6048: B8 (Karlova Ves, NPR Týřov, 19.VIII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Voříšek O. det., Strejček J. revid.).
Lit: STREJČEK 1976a, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758) ! **
5950: C19 (Chyňava – Mladina, 3.IX.2016, 1 ♀, plevelové společenstvo svazu Veronico-Euphorbion v okopaninovém poli, smykem vegetace, Januš J. lgt. et det.).
Druh se v ČR vyskytuje hlavně na jižní Moravě, v Čechách především ve skladištích. Jen místy je podle STREJČKA (1990) ve volné přírodě hojnější i v Čechách. Význačný hospodářský škůdce na hrachu (Pisum sativum).

CHRYSOMELIDAE (excl. Bruchinae)

Apteropeda orbiculata (Marsham, 1802)
5949: D25 (Nižbor – Šnárova hora, 28.VIII.2016, 1 ex., nočním smykem vlhkého okraje doubravy as. Melico pictae-Quercetum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1976b, JANUŠ 2004, 2016.

Cassida pannonica Suffrian, 1844
6049: B20 (Hudlice, PP Stará Ves, 7.X.2014, 1 ex., pod polehlou vegetací, Moravec P. lgt., Sekerka L. det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Cassida rufovirens Suffrian, 1844
5949: D7 (Sýkořice, 1.VII.2016, 2 ♂♂, 1 ♀, rozsáhlejší úhor se segetálním společenstvem sv. Sclerantion annui, Januš J. lgt. et det.).
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 22.VII.2017, 1 ex., smýkáním podrostu starého sadu, Horsák P. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Cassida subreticulata Suffrian, 1844 CR **
5949: D20 (Nižbor, NPR Vůznice – Janův vrch, 8.X.2014, 1 ex., v prosevu trávy při horní hraně údolí, Moravec P. lgt., Sekerka L. det.).
Ve střední Evropě žije tento druh především v její jižní části, v ČR je vzácný a v Čechách velmi vzácný. Hlášený je odtud například ze Stroupeče na Žatecku (nálezová databáze AOPK). Vyvíjí se na rostlinách hvozdíkovitých (Caryophyllaceae), udáván je z mydlice lékařské (Saponaria officinalis) a ze silenek, například ze silenky širolisté bílé (Silene latifolia ssp. alba) (BECHYNĚ 1944).

Chaetocnema aerosa (Letzner, 1847) EN
5849: D22 (Lány – rybník Pánovka, 13.V.2016, četně, bahnité dno letněného rybníka se společenstvem svazu Eleocharito-Sagittarion, smykem bahničky, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Chaetocnema conducta (Motschulsky, 1838) ! **
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 23.IV.2016, 1 ex., prosev detritu na břehu lesního rybníka, Horsák P. lgt, Januš J. det.).
Dřepčík byl u nás považován za druh velmi vzácný, v současnosti se ale šíří a je již známý z řady lokalit. Poprvé jej pro území ČR zaznamenali ČÍŽEK & FORNŮSK (2000) z jižní Moravy, z Čech jej uvádí ČÍŽEK & KOPECKÝ (2008). Další šíření po České republice, včetně prvních údajů ze středních Čech, zachycuje práce ŠPRYŇAR & STREJČEK (2015). Dřepčík je nejčastěji nalézán na vlhkých stanovištích, u nás na pcháčových a psárkových loukách, ale na Moravě i na teplomilných trávnících. Jako hostitelské rostliny jsou uváděny různé ostřice (Carex – Cyperaceae), ale i rostliny čeledí Juncaceae a Poaceae.

Chrysolina analis (Linnaeus, 1767) CR
5949: D6 (Sýkořice – lom, 6.X.2014, 1 ex., na ruderálu při horní hraně kamenolomu, Moravec P. lgt., Sekerka L. det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758) EN
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 18.X.2017, 1 ♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Januš J. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Chrysolina purpurascens purpurascens (Germar, 1822) EN
5949: D23 (Žloukovice – úpatí vrchu Čerchov, 6.V.2017, 1 ♀, na silnici na okraji suťového lesa, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016.

Coptocephala rubicunda (Laicharting, 1781) VU
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 13.VIII.2017, několik ex., okraj pastviny ve starém sadu, Januš J. et Horsák P. observ. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) EN
6048: B8 (Karlova Ves, NPR Týřov – Týřovické skály, 19.V.2016, 1 ex., skalní step, Chalupa Z. foto, Horsák P. det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Cryptocephalus imperialis Laicharting, 1781 EN
5949: D? (Žloukovice, PR Kabečnice, 1.VII.2017, 2 ex., oklepem v doubravě, Zýka M. lgt., Šilha V. det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Cryptocephalus pygmaeus pygmaeus Fabricius, 1792 EN
6048: B9 (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 5.VII.2016, 1 ♀, smýkáním xerotermích trávníků na otevřeném pahorku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Cryptocephalus saliceti Zebe, 1855
5849: D14 (Žilina – hájovna Pustá Dobrá, 16.VI.2017, 1 ♀, plášť kulturního lesa, oklepem osiky, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016.

Cryptocephalus signatifrons Suffrian, 1847 EN
5949: C23 (Roztoky u Křivoklátu – vrch Beraník, 18.V.2016, Chalupa Z. foto et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, MORAVEC & RÉBL 2012.

Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775 EN
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 3.VI.2017, 2 ex., smyk na lesostepi, Zýka M. lgt., Šilha V. det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Donacia marginata Hoppe, 1795
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy – rybník na Leontýnském potoce, 14.VIII.2017, 5 ex., při břehu rybníka na Sparganium sp., Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Donacia versicolorea (Brahm, 1790)
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 23.IX. 2016 !!, 1 ex., na listu Potamogeton natans pod vodou, Januš J. lgt. et det.).
Zajímavá aktivita imága ve druhé polovině měsíce září, pozorovaná na rybníku Javůrku.
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Longitarsus longiseta Weise, 1889 EN
5849: D22 (Lány – Pánova louka, 19.IX.2017, 1 ♂, 3 ♀♀, mezofilní, nízké, sešlapované trávníky, smykem Plantago major, Januš J. lgt. et det.).
5949: A20 (Požáry, 19.V.2017, 1 ♂, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016.

Longitarsus pulmonariae Weise, 1893 !
5949: A23 (Městečko u Křivoklátu – údolí Požárského potoka, 11.VIII.2016, více ex., vysokobylinný chladnomilný ruderální porost v nivě lesního potoka, na Symphytum sp., Januš J. lgt. et det.).
Lit: KRÁL 1947, JANUŠ 2004, 2016.

Oomorphus concolor (Sturm, 1807) VU
5949: B22 (Zbečno – Klíčava, 16.VI.2017, 1 ex., Januš J. lgt. et det.).
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ex., Šíma A. lgt., Šilha V. det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Pachybrachis picus (Weise, 1882) EN
6048: D? (Skryje – vrch Dubinky, 6.VI.2016, 1 ex., na jestřábníku na skalním výchozu, Zýka M. lgt., Šilha V. det.).
Lit: STREJČEK 1984, JANUŠ 2004, 2016, RÉBL 2010.

Phyllotreta austriaca Heikertinger, 1909 EN
5949: D6 (Sýkořice – lom, 17.V.2016, 1 ♀, vysokobylinný ruderál v sekundárním lesíku u kamenolomu, na Hesperis matronalis, Januš J. lgt. et det.), D24 (Nižbor – severní svah vrchu Čerchov, 15.X.2017, 18 ex., suťový les svazu Aceri-Tilietum, prosevem mechu z kmenů stromů, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016.
Zajímavé je pozorování četných imág zazimovaných v suťovém lese v mechu na kmenech stromů.

Psylliodes cuprea (C. L. Koch, 1803) ! **
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂, oklepem borovice na okraji pastviny, Rébl K. lgt., Januš J. det.).
Eurytopní oligofágní dřepčík žijící na různých brukvovitých rostlinách (Brassicaceae). Imága často sedají také na stromech. V ČR vzácný druh, např. z Moravy ČÍŽEK (2006) nezná žádný novější nález.

Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758) CR
6050:
A2 (Stradonice, 28.III.2017, zbytky mrtvého brouka, jižně exponovaný svah se sekundárním teplomilným trávníkem, Januš J. lgt. et det.).
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 25.III.2017, pastvina ve starém sadu, Chalupa Z. observ., foto et det.; 9.IV.2017, Zábrodský M. observ. et foto, Horsák P. det.; 22.VII.2017, 1 ex., dtto, Štěpánek P. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2004, 2016.

Timarcha metallica (Laicharting, 1781) EN
5949: B22 (Zbečno – Klíčava, 1.VII.2016, 1 ex., mladý suťový les, oklepem rostlin podrostu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: BECHYNĚ 1948, ŠMAHA 1982, JANUŠ 2004, 2016.

CIIDAE

Cis bidentatus (Olivier, 1790)
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 5 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1987, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cis festivus (Panzer, 1793) !
6048: D? (Podmokly – Sirská hora, 5.IV.2014, 1 ex., prosev, mrtvý buk, Šíma A. lgt., Průdek P. det.), D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 2 ex., Průdek P. det., Šíma A. lgt.).
Lit: JELÍNEK 1985, 1989, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cis fusciclavis Nyholm, 1953 !
6048: B8 (Karlova Ves, NPR Týřov – Týřovické skály, 2.IV.2016, 3 ex., na plodnici Ganoderma cf. lucidum, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cis striatulus Mellié, 1848
5949: D13 (Sýkořice, PR Kabečnice, 25.VIII.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem větve dubu, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
5950: C21–22 (Nižbor – Žlubinec, 14.V.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem suché větve dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cis villosulus Marsham, 1802 !
5849: D23 (Lány – rybník Pánovka, 13.V.2016, 1 ♀, na plodnici dřevní houby ? Stereum na bukovém špalku, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1985, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Rhopalodontus novorossicus Reitter, 1901
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 6.VI.–21.VI.2010, 1 ex., stromová nárazová past v pastvině; 21.VI.–4.VII.2010, 3 ex., stromová nárazová past v prosvětlené bučině + 3 ex., stromová nárazová past v pastvině; 4.VII.–19.VII.2010, 1 ex., stromová nárazová past v prosvětlené bučině, vše: Rébl K. lgt., Průdek P. det.), C25 (Lány, Lánská obora, 21.VI.–4.VII.2010, 1 ex., stromová nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.).
5949: B3–7 (Lány, Lánská obora, 16.V.1998, 1 ex., Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010 (zde fakticky první, i když neohlášený údaj z Čech), JANUŠ 2016.
ZAHRADNÍK (2017) uvádí tento druh pouze z Moravy. Z ní přináší první údaje GOTTWALD (1982). Z Čech nebyl zatím oficiálně ohlášený, takže prvními údaji odtud jsou křivoklátské nálezy v práci RÉBL (2010) a následně JANUŠ (2016).

CLAMBIDAE

Clambus gibbulus (LeConte, 1850) (= C. radula Endrödy-Younga, 1960) !
5849: C12 (Ruda, 2.V.2016, 1 ♂, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Lit: BOUKAL & RÉBL 2011, MORAVEC & RÉBL 2012.

Clambus nigrellus Reitter, 1914 !
5949:
A10 (Lány, Lánská obora – přepad Klíčavského rybníka, 22.IV.2016, 1 ♂, prosev shnilých zbytků Typha sp., Boukal M. lgt. et det.), C12 (Roztoky u Křivoklátu, 28.V.2016, 1 ♂, 1 ♀, prosev staré trávy na břehu řeky, Rébl K. lgt., Boukal M. det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 28.V.2016, 4 ♀♀, prosev detritu a náplavu na břehu řeky Berounky, Rébl K. lgt., Boukal M det.; 28.V.2016, 3 ♂♂, 2 ♀♀, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Clambus nigriclavis Stephens, 1835 ! **
5949: D18 (Žloukovice – niva Berounky u železničního mostu, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ♂ v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Boukal M. det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 28.V.2016, 3 ♂♂, 1 ♀, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt. et det.).

Clambus pubescens L. Redtenbacher, 1849
5849: C1 (Ruda, 19.IV.2017, 1 ♂, prosev podestýlky vyhozené na okraji lesa, Rébl K. lgt. et det.), C12 (Ruda, 29.V.2016, 1 ♂, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Boukal M. lgt. et det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 9.VII.2016, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčavy, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.), A10 (Lány, Lánská obora – přepad Klíčavského rybníka, 22.IV.2016, 1 ♂, prosev shnilých zbytků Typha sp., Boukal M. lgt. et det.), A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ex., pod fermentující kůrou topolového pařezu, spolu s Clambus punctulum, Januš J. lgt., Boukal M. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 3 ♂♂; 1.VIII.2017, 3 ♂♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), D18 (Žloukovice – niva Berounky u železničního mostu, 29.VI.–5.VII.1997, 1 ♂ v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Boukal M. det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 28.V.2016, 1 ♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, JANUŠ 2016.

Clambus punctulum (Beck, 1817) **
5849: C12 (Ruda, 29.V.2016, 5 ♂♂, 2 ♀♀, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Boukal M. lgt. et det.), C13 (Ruda, 11.III. 2017, 1 ♂, prosev detritu pod starým trsem lupenatých hub u paty lípy, Rébl K. lgt. et det.), D21 (Lány, Lánská obora, 17.VIII.2016, 1 ♂, prosev starého listí pod dřevem v bučině; 27.V.2016, 1 ♂, prosev detritu pod spadlým starým chorošem v bučině; vše: Rébl K. lgt., Boukal M. det.).
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ex., pod fermentující kůrou topolového pařezu, spolu s Clambus pubescens, Januš J. lgt., Boukal M. det.).

Clambus simsoni (Blackburn, 1902) !
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 1 ♀, na pastvině na UV světlo, Rébl K. lgt., Boukal M. det.).
Lit: BOUKAL & RÉBL 2016 (nález z Křivoklátska – viz údaj nahoře – je jmenován spolu s jinými z Čech jako nový pro Čechy).

COCCINELLIDAE

Coccinella magnifica L. Redtenbacher, 1843 ! **
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 16.IX.2016, 1 ♀, v letu na suchém otevřeném stanovišti; 20.IX.2016, 1 ♂, 1 ♀, na stejném místě v segetálním pásu s dominující lebedou mezi polem a suchým ruderalizovaným trávníkem, pod Atriplex sp., vše Januš J. et Horsák P. coll., Januš J. lgt. et det.).
V ČR je toto slunéčko uváděno jako vzácné (NEDVĚD 2015), pro svou podobu s běžným slunéčkem sedmitečným může být ale přehlížené. Podle Nedvěda žije v jehličnatých a smíšených lesích a je vázané na mravence rodu Formica. BURAKOWSKI et al. (1986) jej naproti tomu uvádějí ze stanovišť xerotermních, zvláště z travnatých úklonů a ruderálů. Tomu odpovídá i nález z Křivoklátska, kde byl brouk zastižen v letu na otevřeném, výslunném, travnatém stanovišti se společenstvem svazu Convolvulo-Elytrigion a na stejném místě ve společenstvu segetálním.

Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783) !
5950: A7 (Lhota – Lhotský potok, 26.IX.2016, 1 ex., na suché větvi Salix caprea při potoce v polích, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Oenopia lyncea agnata (Rosenhauer, 1847) !
5949: C23 (Roztoky u Křivoklátu – vrch Beraník, 30.IV.2017, 1 ex., Chalupa Z. foto et det.), D10 (Běleč, NPR Vůznice – jihovýchodně od zříceniny Jinčov, 29.V.2017, 1 ex., řídká výslunná doubrava, oklepem Quercus petraea, Januš J. lgt. et det.), D24 (Nižbor – Ohrádka, 23.VII.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem nízkého dubu, Horsák P. observ., Chalupa Z. foto et det., O. Nedvěd revid.; 30.VII.2016, na stejném místě, 1 larva, oklepem dubu, Horsák P. lgt., Chalupa Z. foto, Nedvěd O. det. jako cf. O. lyncea agnatha; 6.VIII.2016, 1 ex., oklepem dubu, Chalupa Z. et Horsák P. foto, Horsák P. lgt. et det.; 14.VIII.2016, 2 ex., na stejném místě oklepem větví dubů napadených mšicí Lachnus roboris, Januš J. lgt. et det.).
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 13.VIII.2016, 1 ex., rozhraní dubového lesa a borového mlází, na mladém přízemním doubku, Horsák P. lgt. et det.; 23.V.2017, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.
Teplomilný druh žijící při lesních okrajích na stromech a keřích, preferující mladé duby. Slunéčko mediteránního rozšíření, v ČR udávané jako vzácné (NEDVĚD 2015). Na Křivoklátsku se vyskytuje nehojně na dubech v osluněných doubravách hran skalnatých údolí Berounky i jejích přítoků. Bylo zaznamenáno na dubech napadených mšicí Lachnus roboris.

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
5949: B21 (Zbečno – Novina, 14.X.2016, 1 ex., mez na otevřeném pahorku, prosev lišejníků rodu Peltigera, Januš J. lgt. et det.), D18 (Žloukovice, 7.VIII.2016, 1 ex., oklepem topolu na břehu řeky, Januš J. lgt. et det.).
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 22.VII.2016, 1 ♂, ruderál při okraji fragmentu teplomilného trávníku subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Scymnus ater Kugelann, 1794 !
5849: C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 11.V.2017, 1 ex., lipová alej, prosev opadanky kolem starých lip, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Scymnus limbatus Stephens, 1831 ! **
5949: C12 (Roztoky u Křivoklátu, 28.V.2016, 1 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt., Kovář I. det.).
V ČR vzácný druh, predátor mšic a červců na vrbách a topolech v lužních lesích a při březích vod (NEDVĚD 2015).

CORYLOPHIDAE

Arthrolips picea (Comolli, 1837) ! **
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 27.IX.2016, 1 ex., nízký trávník na vrcholu kopce, prosev mraveniště, Januš J. lgt., Průdek P. det.; 4.IX.2017, 2 ex. prosevem stejného mraveniště, Januš J. lgt. et det.).
ZAHRADNÍK (2017) druh uvádí z České republiky jen z Moravy a ještě s otazníkem, výskyt na Moravě však potvrzuje SCHLAGHAMERSKÝ (2000). Nález na Křivoklátsku je novým pro Čechy. LOMPE (2013) představuje tohoto drobného brouka jako druh jihoevropský a jeho nálezy ze střední Evropy (z její jižní části) jako nečetné. Na Křivoklátsku byl brouk opakovaně sbírán v mraveništi na xerickém otevřeném stanovišti.

Clypastraea reitteri Bowestead, 1999
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 28.IV.2014, 2 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

CRYPTOPHAGIDAE

Atomaria affinis (R. F. Sahlberg, 1834)
5949: B23 (Sýkořice – Kovářův luh, 1.IV.2017, 1 ex., bučina, prosev substrátu z dutiny v padlém kmenu starého buku se starým sršním hnízdem a ? ptačím hnízdem nebo pelechem z mechu, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Atomaria atricapilla Stephens, 1830
5950: A22 (Bratronice, 9.V.2016, 1 ex., bažinná olšina as. Carici elongatae-Alnetum, smykem ostřic, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016, JANUŠ 2016.

Atomaria diluta Erichson, 1846
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 5.VII.2017, 1 ex., na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Ernest L. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Atomaria elongatula Erichson, 1846 !
5949: D10 (Běleč, NPR Vůznice, 6.VI.2017, 1 ex., jedlová habřina, v nárazové pasti zavěšené na padlé jedli, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Atomaria gibbula Erichson, 1846
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ex., prosev mechu na padlém kmeni u potoka, Rébl K. lgt., Ernest L. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Atomaria longicornis C. G. Thomson, 1863 (= A. procerula auct., nec Erichson, 1846)
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 7.IV.1996, 1 ex., pod dřevem na čerstvém borovém pařezu, Rébl K. lgt., Ernest L. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atomaria nigriventris Stephens, 1830 !
5849: D20 (Lány – Pánova louka, 19.IX.2017, 1 ex., smýkáním louky, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Atomaria ornata Heer, 1841
5849: C7 (Ruda, 3.II.2018, 8 ex., prosev plesnivého smrkového jehličí, Rébl K. lgt., Ernest L. det.), C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 11.V.2017, 1 ex., lipová alej, prosev opadanky kolem starých lip, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atomaria vespertina Mäklin, 1853 (= A. pulchra auct., nec Erichson, 1846) **
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 7.IV.1996, 1 ex., pod dřevem na čerstvém borovém pařezu, Rébl K. lgt., Ernest L. det.).

Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882 !
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VI.2017, 1 ex., na UV světlo na ostřicovo-rašeliníkové loučce, Rébl K. lgt., Ernest L. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Cryptophagus micaceus Rey, 1889 !
5849: C17 (Ruda – Dlouhý hřeben, Karlův luh, 15.V.2017, 1 ex., oklepem větví padlého smrku, Januš J. lgt., Průdek P. det.)
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1987, HORÁK et al. 2014, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Cryptophagus nitidulus L. Miller, 1858
5949: C4 (Křivoklát, PR Brdatka, 2.X.2017, 2 ex., prosev opadanky a mechu na úpatí suťového lesa, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
6048: B? (Karlova Ves – Na Budkách, 20.X.2013, 1 ex., prosev kolem mrtvého buku, Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1987, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cryptophagus quercinus Kraatz, 1852 !
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 3 ex., prosev bukového detritu, mrtvý buk, Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758)
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 2 ex., prosev, mrtvý buk, Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1987, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cryptophagus uncinatus Stephens, 1830 !
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 26.IV.2014, 1 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.), D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 1 ex., mrtvý buk, prosev bukového detritu, Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Micrambe woodroffei C. Johnson, 2007 (= M. villosa auct., nec Heer, 1841) ! **
5949: C8 (Křivoklát, 10.VII.2016, 1 ex., noční smyk bylin při okraji teplné dubohabřiny, Januš J. lgt., Průdek P. det.), D18 (Žloukovice – levý břeh Berounky u mostu, 1.VIII.2016, 1 ex., smykem ruderální vegetace blízké svazu Daucion, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
LOMPE (2009b) a REŠKA (1994) uvádějí, že je tento druh nalézán vzácně, i když v místě výskytu někdy ve větším množství jedinců. Na květech různých bylin jako janovec (Sarothamnus), hlodáš (Ulex), bodlák (Carduus), pcháč (Cirsium) nebo cesmína (Ilex).

Paramecosoma melanocephalum (Herbst, 1793)
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 8 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky; Rébl K. lgt. et det.; 28.V.2016, 1 ex., prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

CUCUJIDAE

Pediacus depressus (Herbst, 1797) VU
5949: B2 (Lány, Lánská obora – přítok Lánského potoka, 27.VI.2017, 1 ex., pod kůrou padlého smrku v nivě potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 2 ex.; 19.VII.2017, 1 ex.; 1.VIII.2017, 2 ex.; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, ZÝKA 2010, JANUŠ 2016.

CURCULIONIDAE

CURCULIONIDAE (excl. Scolytinae)

Acalles camelus (Fabricius, 1792) R
5949: D24 (Žloukovice – severní úpatí vrchu Čerchov, 15.X.2017, 1 ex., suťový les sv. Tilio-Acerion, prosev mechu z kmenu stromů, Januš J. lgt. et det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Acalles fallax Boheman, 1844 R
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 1 ex., Šíma A. lgt., Krátký J. det.), D13 (Sýkořice – stará bučina v údolí bezejmenného potoka vně PR Kabečnice; 14.IV.2015, 2 ex., sedící na spodní straně spadlých větviček, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.).
6048: B? (Skryje, NPR Týřov – vrch Vosník, 27.III.2016, 1 ex., Šíma A. lgt., Krátký J. det.).
Lit: STREJČEK 1984, LOŽEK et al. 2005, ŠPRYŇAR 2007, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Anthonomus ulmi (DeGeer, 1775) A
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 18.VI.2017, 3 ex., křovinný porost u silnice na úpatí skal, oklepem křovitých Ulmus sp., Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Bradybatus creutzeri Germar, 1824 A
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 9.IV.2017, 1 ex., starý sad, prosev detritu pod jalovcem, Horsák P. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827) A
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 3.IX.2016, 2 ex., teplý výslunný trávník, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Cathormiocerus spinosus (Goeze, 1777) A NT
6050: C24 (Hýskov – Za Klukem, 3.IX.2016, 2 ex., teplý výslunný trávník, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1976a, LOŽEK et al. 2005, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837 A NT
5949: D6 (Sýkořice – lom, 17.V.2016, 2 ex., vysokobylinný ruderální porost v sekundárním lesíku u kamenolomu, mezi poupaty Hesperis matronalis spolu s Brassicogethes matronalis, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Ceutorhynchus pervicax Weise, 1883 A NT
6048: B? (Skryje – vrch Vosník, 27.III.2016, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt., Krátký J. det.).
Lit: STREJČEK 1965, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ceutorhynchus unguicularis C. G. Thomson, 1871 R NT
5949: D6 (Sýkořice – lom, 17.V.2016, 1 ex., okraj druhotného lesíka u kamenolomu, bohatý teplý sekundární trávník na mělké půdě pleistocénní štěrkové terasy Berounky s druhy jako úročník, krvavec, vikev, jahodník, na Arabis hirsuta agg., Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Cleonis pigra (Scopoli, 1763) A
6050: A1 (Stradonice, areál oppida, 16.IX.2016, 2 ex., okraj pole a travnaté meze, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, STEJSKAL & TRNKA 2013.

Cossonus cylindricus C. R. Sahlberg, 1835 A
5949: C12 (Roztoky u Křivoklátu, 28.V.2016, 1 ex., smykem v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Cossonus linearis (Fabricius, 1775) A
5849: D16 (Lány – Amerika, 5.IX.2017, 2 ex., okraj lesa při cestě, pod fermentující kůrou topolového pařezu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Cotaster speziai Diotti, Pesarini et Caldara, 2015 R VU
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 1 ex., Šíma A. lgt., Krátký J. det.).
6048: B? (Skryje, NPR Týřov – vrch Vosník, 27.III.2016, 1 ex., prosev, buk, Šíma A. lgt., Krátký J. det.).
Lit: RÉBL 2010 (jako C. uncipes), JANUŠ 2016 (jako C. uncipes).
Na našem území se z rodu Cotaster pravděpodobně vyskytuje pouze tento druh a nálezy z Křivoklátska, ohlášené jako C. uncipes (Boheman, 1838), k němu zřejmě náleží. Všechny české exempláře předložené italským autorům revize rodu (viz DIOTTI et al. 2015) byly alespoň prozatím determinovány jako C. speziai. Synonymika je ale komplikovaná. Problematiku řeší specialisté na tuto skupinu a není vyloučeno, že nakonec bude jako platný název jedinců z ČR uznáno Cotaster cuneipennis (Aubé, 1850) (J. Krátký pers. comm.).

Curculio nucum Linnaeus, 1758 E
5949: D1 (Zbečno – údolí Klíčavy, 1.VII.2016, 1 ex., křoviny při silnici, oklepem lískového křoví, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, RÉBL 2010.

Ellescus infirmus (Herbst, 1795) A **
5949: C12 (Roztoky u Křivoklátu, 28.V.2016, 1 ex., smykem v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.).
Druh žije na úzkolistých vrbách v lužních lesích a pobřežních porostech. Není sbírán příliš často, patrně proto, že se nejčastěji zdržuje ve vyšších partiích korun stromů.

Foucartia squamulata (Herbst, 1795) A !
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 22.VII.2016, 2 ex., ruderál při okraji fragmentu teplomilného trávníku subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 E !
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 13.VIII.2017, 1 ex., smýkáním vegetace ve starém sadu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775) A !
6048: B8–13 (Skryje env. – louka pod NPR Týřov, 12.IV.2008, cca 8 ks, smykem louky; 26.IV.2009, dtto, 3 ex.; vše: Klekner M. lgt., Benedikt S. det.).
Lit: BOROVEC & KOŠŤÁL 1984, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Hylobius excavatus (Laicharting, 1781) A
5849: C12 (Ruda, 25.III.2017, 1 ex.; 1.V.2017, 1 ex.; vše: pod dřevem na čerstvém modřínovém pařezu, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Hypera contaminata (Herbst, 1795) A NT
5949: C8 (Křivoklát – Amalín, 16.X.2016, 2 ex., okraj teplé dubohabřiny, prosev mechu a lišejníků, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Hypera viciae (Gyllenhal, 1813) A
5949: D7 (Sýkořice – jižní okraj obce, 1.VII.2016, 1 ex., rozsáhlejší úhor se segetálním společenstvem svazu Sclerantion annui, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1976a, JANUŠ 2016.

Larinus sturnus (Schaller, 1783) A
5849: C6 (Ruda – Horácká Lísa, U černé chvoje, 2.VI.2016, lesní cesta, Chalupa Z. foto et det.), C16 (Ruda – U Tří stolů, 17.V.2017, Chalupa Z. observ., foto et det.).
5949: D7 (Sýkořice – jižní okraj obce, 1.VII.2016, 1 ♂, rozsáhlejší plocha se segetálním společenstvem svazu Scleranthion annui, Januš J. lgt. et det.), D19 (Sýkořice – Ložina, 4.VII.2017, 1 ♂, 1 ♀, pasekové společenstvo při lesní cestě, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Liparus coronatus (Goeze, 1777) A NT
5949: B21 (Zbečno – Klíčava, 16.VI.2017, 1 ex., na silnici při potoce, Januš J. observ. et det.), D6 (Sýkořice – lom, 6.V.2016, 1 ♂, 1 ♀, xerotermní trávník, pod listy úročníku bolhoje, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Lixus ochraceus Boheman, 1843 A VU
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 22.VII.2017, 1 ex., osmykem okraje pastviny ve starém sadu, Horsák P. lgt. et det., Januš J. revid.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, STEJSKAL & TRNKA 2013.

Lixus punctiventris Boheman, 1836 A
5949: D13 (Žloukovice, PR Kabečnice, 4.–6.X.2014, 1 ex., prosev v ekotonu les / skalní step, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.).
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 16.IX.2016, 1 ex., suchý otevřený trávník s druhy svazu Bromion, pod Chondrilla juncea, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STEJSKAL & TRNKA 2013, JANUŠ 2016.

Magdalis exarata H. Brisout, 1862 A ! **
5950: C21–22 (Nižbor – Žlubinec, 14.V.2016, 1 ♀, subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem větve dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lokální a vzácný druh řídkých teplých doubrav a jejich plášťů. Vyvíjí se v suchých dubových větvích.

Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827) A
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 4.VII.2017, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem Pinus sylvestris, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Magdalis rufa Germar, 1824 E
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 3 ex.; 1.VIII.2017, 5 ex.; vše: poklepem borovice na okraji pastviny, Rébl K. lgt. et det.), C8 (Křivoklát, PR Na Babě, 19.VII.2016, subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, četně oklepem Pinus nigra, Januš J. lgt. et det.), D24 (Nižbor – Ohrádka, 1.VIII.2016, 1 ex., doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem Pinus sylvestris, Januš J. lgt. et det.).
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 16.VI.2016, více ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem suché větve borovice, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Microplontus melanostigma (Marsham, 1802) A
5950: A22 (Běleč – V Radíči, 15.VI.2017, 1 ex., smýkáním segetálního společenstva sv. Scleranthion annui, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.
Synonymizace druhu M. melanostigma (Marsham, 1802) s druhem M. rugulosus (Herbst, 1795), uvedená ve zdroji nomenklatury naší práce, není většinově akceptována. Druh M. melanostigma rehabilitovali WANAT & MOKRZYCKI (2005). Názvem M. rugulosus jsou označovány exempláře dříve známé jako M. figuratus (Gyllenhal, 1837) žijící na pelyňcích (např. JELÍNEK 1993), naproti tomu názvem M. melanostigma exempláře dříve známé pod jménem M. rugulosus, které mají oligofágní vazbu na rostliny čeledi Asteraceae a nejčastěji jsou sbírané na rmenech (Anthemis) a heřmáncích (Matricaria) (Benedikt S. pers. comm., BENEDIKT et al. 2010).

Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792) A NT
5949: A23 (Městečko u Křivoklátu – niva Požárského potoka, 11.VIII.2016, 1 ex., vysokobylinné vlhkomilné ruderální společenstvo, na lodyze kostivalu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) A
5849: C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 25.III.2017, 1 ex., prosev mechu a trávy na vlhčích místech na louce, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Orchestes fagi (Linnaeus, 1758) A
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 1 ex., Šíma A. lgt., Krátký J. det.).
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, smýkáním, Šíma A. lgt., Jansa P. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Orchestes hortorum (Fabricius, 1792) A
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 30.VII.2016, 1 ex., Horsák P. lgt. et det.; 1.VIII.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem Quercus petraea, Januš J. lgt. et det.; 7.VIII.2016, dtto, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Orchestes subfasciatus (Gyllenhal, 1836) R NT
5949: C8 (Křivoklát, 23.VI.2017, 1 ex., oklepem křovin, Januš J. lgt. et det.), C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 23.IV.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem dubu, Horsák P. lgt., Januš J. det.), D10 (Běleč, NPR Vůznice, 29.V.2017, 1 ex., řídká teplomilná doubrava, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.), D24 (Nižbor – Ohrádka, 23.VII.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, Horsák P. lgt., Januš J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.
Druh byl dříve považován za vzácný, v současnosti se ale šíří. J. Januš jej například kromě Křivoklátska nalezl v hospodářském lese v Lotouši u Slaného a M. Zábrodský na dvou místech v Kladně, přičemž v jednom případě přilétl tento nosatec v noci na světlo v městském intravilánu.

Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758) E
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 3.IX.2016, 1 ex., fragment trávníku subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Pelenomus canaliculatus (Fåhraeus, 1843) R NT
5949: D18 (Žloukovice, 3.VII.2016, 1 ex., štěrkopísčitý, částečně zarostlý náplavový ostrůvek v řece, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Pelenomus quadricorniger (Colonnelli, 1986) R NT
5849: C13 (Ruda, PR Údolí Klíčavy – První luh, 9.IX.2016, 3 ex., smýkáním louky svazu Calthion, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Phytobius leucogaster (Marsham, 1802) R NT
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 2 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.), C12 (Roztoky u Křivoklátu, 28.V.2016, 1 ex., smykem v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Pissodes piceae (Illiger, 1807) A **
6048: C? (Podmokly – vrch Lípa, 2016, 2 ex., odchov larev nalezených pod kůrou padlé jedle, Zýka M. lgt. et det.).

Rhinusa bipustulata (P. Rossi, 1792) A
5949: A20 (Požáry – Javůrek, 21.VI.2016, 1 ex., vysokobylinná vegetace na okraji lesního rybníka, na Scrophularia sp., Januš J. lgt. et det.), D14 (Sýkořice – Stará mýť, 27.VI.2014, 2 ex., smíšený les, smykem podrostu, Horsák P. lgt., Januš J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Rhynchaenus xylostei Clairville, 1798 A !
5949: D6 (Sýkořice – lom, 6.V.2016, 1 ex., sekundární lesík u kamenolomu, oklepem keříku zimolezu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, JANUŠ 2016.

Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827) A NT
5949: D10 (Běleč, NPR Vůznice, výběr nárazové pasti: 29.V.2017, 14 ex., jedlová habřina, v pasti uložené pod šikmo padlou mrtvou jedlí, Januš J. lgt. et det.).
6048: D? (Podmokly – Sirská hora, 5.IV.2014, 1 ex., pod kůrou mrtvé jedle, Šíma A. lgt., Čudan D. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Romualdius angustisetulus (V. Hansen, 1915) A
5949: D13 (Žloukovice, PR Kabečnice, 4.–6.X.2014, 3 ex., v prosevu detritu na skalách, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.), D20 (Nižbor, NPR Vůznice – Janův vrch, 8.X.2014, 1 ex., v prosevu trávy při horní hraně údolí, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.).
6048: D? (Skryje, PR Jezírka – vrch Dubinky, 12.IV.2015, 1 ex., ve svrchní vrstvě půdy pod polehlou vegetací na skalní stepi, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.).
Lit: STREJČEK 1976a, LOŽEK et al. 2005, JANUŠ 2016.

Ruteria hypocrita (Boheman, 1837) R
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 2 ex., prosev, Šíma A. lgt., J. Krátký det.).
5950: A25 (Malé Kyšice – Vysoký vrch, 4.VIII.2016, Zábrodský M. lgt., Horsák P. det. et coll.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Scleropterus serratus (Germar, 1824) A !
5949: A20 (Požáry – Javůrek, 21.VI.2016, 1 ex., vysokobylinná vlhkomilná vegetace u lesního rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Sibinia viscariae (Linnaeus, 1761) A **
5949: D? (Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Voříšek det., Benedikt S. revid.).

Sitona cylindricollis (Fåhraeus, 1840) A
5949: D25 (Nižbor – Šnárova hora, 28.VIII.2016, více ex., nočním smykem okraje teplomilné doubravy a otevřené lesní cesty s vysokobylinným ruderálním společenstvem s četnou komonicí, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Tachyerges decoratus (Germar, 1821) E
5849: C15 (Lány – Hořkovec, 15.VIII.2016, 1 ex., smykem ruderalizované vysokobylinné lemové mezofilní vegetace při lesní cestě poblíž lupkového lomu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758) A
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 23.VII.2016, 1 ex., Horsák P. lgt. et det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834 A
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 3.IX.2016, 1 ex., výslunný trávník, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Tychius breviusculus Desbrochers des Loges, 1873 E
5949: D7 (Sýkořice, 1.VII.2016, 2 ex., rozsáhlejší úhor se segetálním společenstvem sv. Sclerantion annui, na Melilotus albus, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Tychius stephensi Schönherr, 1836 A **
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 1 ex., Šíma A. lgt., Krátký J. det.).

SCOLYTINAE

Cryphalus asperatus (Gyllenhal, 1813)
5949: D? (Žloukovice, IV.1973, 1 ex., Moravec P. lgt., Knížek M. det.)
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792)
5949: D10 (Běleč, NPR Vůznice, 29.V.2017, 1 ex., řídká teplomilná doubrava, prosev trouchu z dutiny Quercus petraea, Januš J. lgt. et det.).
Lit: FLEISCHER 1927–1930, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Ernoporus tiliae (Panzer, 1793)
5949: B9 (Žilina – Ploskov, 29.V.2016, desítky ex., lipová alej, na starých, suchých, ze stromů spadaných lipových větvích, brouk vylézal z výletových otvorů a pářil se, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858)
5849: C17 (Ruda – Dlouhý hřeben, Karlův luh, 15.V.2017, 1 ex., okraj lesního luhu a bučiny, oklepem větve padlého smrku, Januš J. lgt. et det.), D24 (Lhota – Ploskov env., 26.V.2017, 1 ex., lesní kultura s převahou smrku, brouk byl přilepený pryskyřicí na řezu poraženého kmene smrku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Hylastes angustatus (Herbst, 1794)
5949: D? (Žloukovice, 20.V.1972, 4 ex., Moravec P. lgt., Knížek M. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Hylastes attenuatus Erichson, 1836
5849: C17 (Ruda – Dlouhý hřeben, Karlův luh, 15.V.2017, 3 ex., padlý smrk, Januš J. lgt. et det.).
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 28.V.2017, 2 ex., lesní kultura blízká dubohabřině, ve štěrbinách mezi třískami dřeva na lomu přelomené suché borovice, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Hylastes brunneus (Erichson, 1836)
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 28.V.2017, 1 ex., lesní kultura blízká dubohabřině, v pavučině na přelomené suché borovici, Januš J. lgt. et det.), D? (Žloukovice, 20.V.1972, 5 ex., Moravec P. lgt., Knížek M. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837)
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 28.V.2017, 3 ex., dubohabřina, na kmenu habru, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Scolytus mali (Bechstein, 1805)
5849: D14 (Žilina – Pustá Dobrá, 21.VI.2016, četně pod kůrou Sorbus aucuparia při cestě za okrajem lesa; 19.VII.2016, několik ex. na kmenu Sorbus aucuparia; vše: Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Scolytus ratzeburgii E. W. Janson, 1856
5849: D19 (Lány, 14.VI.2016, 1 ♀, na složeném březovém dřevu, Januš J. lgt.).
5949: D9 (Sýkořice – Skalka, 9.VI.2017, 1 ex., na kmenu poražené břízy, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Scolytus rugulosus (P. W. J. Müller, 1818)
5849: D14 (Žilina – Pustá Dobrá, 19.VII.2016, 2 ex., na kmínku Sorbus aucuparia, spolu s hojnějším Scolytus mali, Januš J. lgt. et det.).
5947: D19 (Krakovec, 5.VI.2017, 1 ex., niva lesního potoka, pod kůrou silnějšího kmene poražené úzkolisté vrby, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Trypodendron signatum (Fabricius, 1792) **
5949: D? (Žloukovice, 1.IV.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Knížek M. det.).

Xyleborus cryptographus (Ratzeburg, 1837) **
5950: A19 (Horní Bezděkov – Roučmídův mlýn, 3.IV.2017, desítky ex., vesměs samičky, pod kůrou složených topolových klád – buď více ex. v řadě těsně za sebou v nevětvených chodbičkách nebo v dlanitě rozšířených požercích, Januš J. lgt. et det.). Drtník tohoto druhu se v ČR vyskytuje řídce v lýku pod kůrou odumírajících topolů (Populus), zejména osik (P. tremula).

DRYOPHTHORIDAE

Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) A
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 1.VIII.2016, 1 ex., lesní kultura blízká dubohabřině, na borovici, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) E
5950: A6 (Lhota – Suchopáry, 7.V.2017, 1 ex., prosevem hnoje, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763) E
5849: C15 (Lány – Hořkovec, 15.VIII.2016, 1 ex., ruderalizovaná vysokobylinná lemová mezofilní vegetace při lesní cestě u lupkového lomu, smykem, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, JANUŠ 2016.

DRYOPIDAE

Dryops ernesti Gozis, 1886 A
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 9.VII.2016, 3 ♂♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčavy, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Lit: JANUŠ 2016.

DYTISCIDAE

Agabus nebulosus (Forster, 1771) E
5849: C15 (Lány env., 19.IX.2016, 1 ex., ve vegetaci lesního distrofního prameniště, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Agabus paludosus (Fabricius, 1801) A **
5849: C15 (Lány env., 20.IX.2016, 1 ex., prameniště ve smrkové kultuře, Chalupa Z. foto, Horsák P. lgt. et det.).
5949: A11 (Nový Dům – potok Ryšava, 28.IX.2016, 1 ex., mírně proudící potok na okraji lesa, Januš J. lgt. et det.).
5950: A6–7 (Lhota – Lhotský potok, 26.IX.2016, 2 ex., velmi mírně tekoucí voda bohatě zarostlého mělkého potůčku uprostřed polí, Januš J. lgt. et det.).

Deronectes latus (Stephens, 1829) R NT **
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 2 ex., potok Klíčava, v trsech mechorostu Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.; 17.VIII.2016, 1 ex., potok Klíčava, v tůňce při břehu, Rébl K. lgt. et det.; 22.IV.2016, 9 ex., Boukal M. lgt. et det.; 18.V.2017, 1 ex., potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt. et det.).
Potápník je v ČR vzácný a lokální, známý především z montánních a submontánních poloh. Žije v menších vodních tocích ve štěrku a mezi kořeny pobřežních dřevin (BOUKAL et al. 2007). Na Křivoklátsku byl opakovaně nalézán v porostu vodních mechů rodu pramenička (Fontinalis).

Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 A ! **
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 20.IX.2016, 1 ♂, mělce zaplavený rybník zarostlý vegetací, Chalupa Z. foto, Horsák P. lgt. et det.).
Druh je mnohem vzácnější než podobný potápník Dytiscus marginalis. Žije v zarostlých, zpravidla větších nádržích (BOUKAL et al. 2007). Na Křivoklátsku byl ale nalezen také v mělké, rozlohou nevelké, volné, nezastíněné vodě vysychajícího rybníka uprostřed lesních porostů.

Hydroporus incognitus Sharp, 1869 E
5849: C1 (Řevničov, 11.VI.2015, zatopená strouha v lese, Januš J. lgt., Hájek J. det.), D17 (Lány – rybník Křišťál, 27.IV.2015, pramenná nádržka ve smrkové kultuře, zarostlá okřehkem, Januš J. lgt., Hájek J. det.).
6048: D3 (Skryje – Bušehrad, rybník na Prostředním potoce, 14.VI.2015, Januš J. lgt., Hájek J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Hydroporus tristis (Paykull, 1798) E
5849: D11 (Lány – U starých Lán, 28.X.2014, 14 ex., ostřicovo-rašeliníkové společenstvo, cedníkem z rašeliníku, Januš J. lgt., Hájek J. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) A VU **
5849: C7 (Ruda – rybník Dolní Kracle, 9.IX.2016, 1 ex., mělký, hustě zarostlý litorál lesního rybníka, Januš J. lgt. et det.).
V Čechách vzácný druh, podle Hájka a Šťastného (in BOUKAL et al. 2007) dosud známý jen ze dvou lokalit na Liberecku a Českobudějovicku. Na Moravě je hojnější. Žije v hustě zarostlých litorálech hospodářsky nevyužívaných nádrží, kde jsou nalézány jen jednotlivé exempláře.

Hygrotus confluens (Fabricius, 1787) E **
5849: D17 (Lány – rybník Křišťál, 11.IX.2016, 1 ex., kaluž vypuštěného rybníka s jílovitým dnem a bez vegetace, Januš J. lgt. et det.).

Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) E **
5950: A22 (Bratronice, 9.V.2016, 1 ex., bažinná olšina as. Carici elongatae-Alnetum, sbírán cedníkem z mělké, vegetací silně zarostlé vody v olšině, Januš J. lgt. et det.).
BOUKAL et al. (2007) uvádějí, že se tento potápník v ČR vyskytuje poměrně lokálně, v místě výskytu ale někdy hojně. Nejčastěji ve vegetací zarostlých nádržích.

Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) E
5849: D17 (Lány – rybník Křišťál, 11.IX.2016, 1 ex., kaluž vypuštěného rybníka s jílovitým dnem a bez vegetace, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808) E
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy – rybník na Leontýnském potoce, 11.VI.2015, 1 ex., přítoková část rybníka zarostlá vegetací, Januš J. lgt., Hájek J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808) A **
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy – rybník na Leontýnském potoce, 11.VI.2015, 1 ♂, Zábrodský M. lgt., Horsák P. det. et coll., Januš J. revid.).

ELATERIDAE

Adrastus pallens (Fabricius, 1792)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂; 1.VIII.2017, 1 ♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B22 (Zbečno – Klíčava, 16.VI.2017, 2 ♂♂, křoviny v nivě potoka, Januš J. prep. aed., lgt. et det., Rébl K. revid.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 EN
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 22.VII.2017, desítky ex., preparováno 7 ex., pastvina ve starém sadu, Horsák P. lgt. et det., Januš J. revid.).
Lit: JANUŠ 2016.

Ampedus brunnicornis Germar, 1844 VU
5949: D13 (Žloukovice, PR Kabečnice, 22.V.2016, 1 ex., ve smyku, Moravec P. lgt., Brůha P. det.).
Lit: RÉBL 2010, MERTLIK 2018.

Ampedus melanurus Mulsant et Guillebeau, 1855 CR
5949: D10 (Běleč, NPR Vůznice, výběr: 29.V.2017, 1 ♀, jedlová habřina subas. Melampyro nemorosi-Carpinetum abietetosum, v nárazové pasti zavěšené pod mrtvou, šikmo padlou jedlí, Januš J. lgt. et det.).
Lit: BÍLÝ & JELÍNEK 1983, LAIBNER 2000, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) EN
6048: B8 (Karlova Ves, NPR Týřov – Týřovické skály, 2.IV.2016, 9 ex., dubohabřina, v červeně trouchnivém dřevě v dutině dubu, Chalupa Z. foto, Horsák P., Januš J. et Velc J. lgt., Januš J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ampedus pomonae (Stephens, 1830) ! **
5950: A22 (Bratronice env., 13.XI.2015, 1 ♀, bažinná olšina as. Carici elongatae-Alnetum, prosev mechu z kmenů olší, Januš J. lgt., Mertlik J. det.).
Kovařík se vyskytuje lokálně po celém území ČR (LAIBNER 2000). Žije hlavně v bažinatých lesích a vyvíjí se v silně ztrouchnivělém dřevě listnatých stromů, ve dřevě padlém na vlhkou půdu nebo i částečně ponořeném do vody. BURAKOWSKI et al. (1985) uvádějí, že imága, která přezimují na zaplavovaných stanovištích, často opouštějí dřevo a skrývají se pod kůrou, ve štěrbinách dřeva nebo pod kostkami rašeliny. Podobně je tomu i s exemplářem z bažinné olšiny u Bratronic, který byl v listopadu (zazimovaný mimo dřevo) nalezen prosevem mechu pokrývajícího kmeny olší.

Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) VU
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad Úpořem, 15.IV.2017, 1 ex., v padlém dubu, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) NT
6048: B? (Karlova Ves – Vysoký vrch, 4.III.2017, 2 ex., v padlém dubu, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.), D? (Skryje – vrch Dubinky, 6.VI.2016, 1 ex., oklepem vegetace na skalním výchozu, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Ampedus sinuatus Germar, 1844 NT
5949: C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 23.IV.2016, 1 ex., pastvina, Chalupa Z. foto, Horsák P. lgt. et det.).
6048: D? (Skryje – vrch Dubinky, 6.VI.2016, 1 ex., oklepem vegetace na skalním výchozu, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.).
Lit: LAIBNER 2000, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) VU
5949: C8 (Křivoklát, 11.VII.2016, 2 ♂♂, 2 ♀♀, okrajová část řídké teplé dubohabřiny, 3 ex. v noci na kmenech dubů, 1 ex. na světlo, Januš J. et Zábrodský M. lgt., Januš J. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) NT
5949: D13 (Žloukovice, PR Kabečnice, 22.V.2016, 1 ex., ve smyku, Moravec P. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 26.IV.2014, 1 ex., Šíma A. lgt. et det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad Úpořem, 13.V.2017, 1 ex., oklepem listnáčů, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840
6048: D? (Podmokly – Sirská hora, 5.IV.2014, 1 ex., mrtvý buk, prosev, Šíma A. lgt., Zbuzek B. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 VU §S
5849: D16 (Lány – Amerika, 10.VI.2016, larva v dutině kmenu poražené borovice, ve které byl trus zlatohlávků!, 28.VI. se vylíhlo imágo, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MERTLIK 2014 (6048: B15–20, Broumy – Úpořský potok), JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835) NT
6048: B? (Branov, NPR Velká Pleš, 11.VI.2017, 1 ex., oklepem lipových větví, Zýka M. lgt. et det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 16.V.2015, 1 ex., oklepem kvetoucího hlohu, Šíma A. lgt., Zbuzek B. det.; NPR Týřov – Vápenný vrch, 23.IV.2016, 1 ex., pod kůrou usychajícího dubu, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: LAIBNER 2000, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK & RÉBL 2009, JANUŠ 2016.

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) VU
6048: B? (Skryje – vrch Vosník, 2.IV.2016, 1 ex., prosevem substrátu ze stromových dutin v suťovém lese, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: PAVLÍČEK 1988, LAIBNER 2000, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821) CR ES
6048: B? (Branov, NPR Velká Pleš, 26.IV.2014, 1 ex., Šíma A. lgt. et det.).
Lit: PAVLÍČEK 1988, LAIBNER 2000, RÉBL 2010, MERTLIK 2014 (6048: B15–20, Broumy – Úpořský potok), JANUŠ 2016.

Megapenthes lugens (W. Redtenbacher, 1842) CR
6048: B? (NPR Týřov, 16.V.2015, 2 ex., oklepem kvetoucího hlohu, Šíma A. lgt., Zbuzek B. det.).
Lit: LAIBNER 2000, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) NT
6048: B? (Branov, NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 1 ex., oklepem vegetace na lesostepi, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 25.VI.2016, 1 ex., oklepem vegetace, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 10.VI.2017, 2 ex., oklepem listnáčů, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.), D? (Skryje – vrch Dubinky, 6.VI.2016, 1 ex., oklepem vegetace na skalním výchozu, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.).
Lit: RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) EN
6048: B? (Branov, NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 1 ex., oklepem vegetace na lesostepi; 11.VI.2017, 2 ex., smyk na lesostepi; vše: Zýka M. lgt. et det.), B? (Branov, NPR Velká Pleš, 28.V.2016, 2 ex., oklepem vegetace na lesostepi, Moravec P. lgt. et det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 16.V.2015, 5 ex, oklepem kvetoucího hlohu, Šíma A. lgt., Zbuzek B. det.).
Lit: LAIBNER 2000, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Pseudanostirus globicollis (Germar, 1843) EN
5949: D23 (Žloukovice – úpatí vrchu Čerchov, 6.V.2017, 1 ♂, okraj suťového lesa, oklepem zimolezu, Januš J. lgt.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 1.V.2013, 1 ex.; 26.IV.2014, 1 ex.; vše: Šíma A. lgt., Zbuzek B. det.).
Lit: LAIBNER 2000, LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Quasimus minutissimus (Germar, 1823) VU
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 16.VI.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 6.V.2017, 1 ex., oklepem listnáčů, Zýka M. lgt., Benedikt V. det.).
Lit: MERTLIK 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Sericus brunneus (Linnaeus, 1758)
6049: C? (Kublov, PR Jouglovka, 28.V.2016, 2 ex., oklepem stromů, Moravec P. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Stenagostus rufus (DeGeer, 1774) NT
5949: D19 (Sýkořice – Ložina, 24.VI.2017, 1 ex., v noci na světlo, Horsák P. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

ELMIDAE

Elmis maugetii Latreille, 1798 A
5849: B7 (Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 2 ♂♂, v meších Lánského potoka, Boukal M. det. jako Elmis rioloides, Boukal D. redet.; 27.VIII.2012, 1 ♂, v meších Lánského potoka, Boukal M. det., Boukal D. revid.; vše: Rébl K. lgt.), C18 (Ruda, 6.IX.2008, 2 ♀♀, čeřením dna potoka Klíčava; 11.X.2012, 2 ♂♂, na kořenech olší v potoce Klíčava; vše: Rébl K. lgt., Boukal D. det.).
6048: B13 (Skryje, 26.VI.2015, 7 ♂♂, štěrkopísčité dno Úpořského potoka, Rébl K. lgt., Boukal D. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Esolus angustatus (P. W. J. Müller, 1821) A
5949: C22–23 (Roztoky u Křivoklátu – Tři prameny, 23.IV.2016, 1 ex., potok Klučná, v trsech mechorostu Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.).
Lit: ŘÍHA 1951, JANUŠ 2016.

Limnius volckmari (Panzer, 1793) A
5949: A11 (Nový Dům – potok Ryšava, 28.IX.2016, 1 ex., čeřením dna potoka na okraji lesa, Januš J. lgt. et det.).
6049: B5 (Nižbor, Nová Huť – Habrový potok, 25.IX.2016, 7 ex., prohrabáváním jemného štěrku v potoce, Januš J. lgt. et det.).
Lit: ŘÍHA 1951, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Oulimnius tuberculatus (P. W. J. Müller, 1806) A !
5949: A4 (Lány, Lánská obora – potok Klíčava, 22.IV.2016, 24 ex., v trsech mechorostů Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.; 27.V.2016, 15 ex., potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp.; 17.VIII.2016, 12 ex., dtto; vše: Rébl K. lgt. et det.), C22–23 (Roztoky u Křivoklátu – Tři prameny, 23.IV.2016, 1 ex., potok Klučná, v trsech Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.).
6049: B5 (Nižbor, Nová Huť – Habrový potok, 25.IX.2016, 1 ex., prohrabáváním jemného štěrku v potoce, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

EROTYLIDAE

Triplax lepida (Faldermann, 1837) VU
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad Úpořem, 27.V.2017, 1 ex., oklepem houby na dubu, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

EUCNEMIDAE

Eucnemis capucina Ahrens, 1812 EN
5949: A20 (Požáry – okolí rybníka Javůrek, 21.VI.2016, 1 ex., oklepem javoru, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Hylis cariniceps (Reitter, 1902) CR
5849: D16 (Lány – Amerika, 5.VII.2017, 1 ex., oklepem suché větve Sorbus aucuparia, Januš J. lgt. et det.).
Lit: LUCHT 1976, MERTLIK 2008, RÉBL 2010, VÁVRA & ŠKORPÍK 2013, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) VU
5949: B2 (Lány, Lánská obora – přítok Lánského potoka, 27.VI.2017, 1 ♀, poklepem habru v nivě potoka, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 25.VI.2016, 1 ex., oklepem zlomené větve buku, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: MERTLIK 2008 (Skryje), RÉBL 2010, VÁVRA & ŠKORPÍK 2013.

GEOTRUPIDAE

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 7 ex., v trusu vysoké zvěře, Král D. et Souček M. lgt. et det.).
5949: C10 (Újezd nad Zbečnem, 13.X.2017, 1 ex., pastvina, v trusu skotu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) !
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, Král D. et Souček M. lgt. et det.).
Lit: JUŘENA et al. 2000, JUŘENA et al. 2008, JANUŠ 2016.

Odonteus armiger (Scopoli, 1772) VU §O
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 3 ex., v letu po soumraku a na UV světlo, Král D. et Souček M. lgt. et det.).
5949: B9 (Lhota – Ploskov, 22.VI.2016, 2 ♂♂, louka na okraji lesa, v noci na světlo, Zábrodský M. et Velc J. lgt. et det.).
5950: A25 (Malé Kyšice – Vysoký vrch, 4.VIII.2016, 1 ♂, v noci na světlo na lesní cestě, Chalupa Z. foto, Zábrodský M. lgt.).
Lit: ZÝKA 2010, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

HALIPLIDAE

(Brychius elevatus (Panzer, 1793)) ?
Lit: BOUKAL 2017 (5950: Malé Kyšice, Obenberger J. lgt., coll. NMP. Není jisté, zda se jedná o nález z území CHKO Křivoklátsko, katastrální území Malých Kyšic zasahuje i mimo její hranice).

Haliplus flavicollis Sturm, 1834 E
5848: D5 (Řevničov – Na dlouhé míli, 16.VII.2016, 1 ♂, zavodněná strouha při lesní cestě s porostem skřípiny, prep. aed.; PR Prameny Klíčavy – rybník na Leontýnském potoce, 16.VII.2016, četně, prep: 2 ex., ve vzplývavé vegetaci rybníka; vše: Januš J. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, BOUKAL 2017.

Haliplus fluviatilis Aubé, 1836 E
5949: B4 (Lhota – Ploskov, 12.IX.2016, 1 ♂, cedníkem z vody při břehu rybníka, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5950: A25 (Malé Kyšice – Vysoký vrch, 28.VII.2013, 1 ♀, okraj teplomilné doubravy, v noci na světlo, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, BOUKAL 2017.

Haliplus fulvus (Fabricius, 1801) A VU
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy – rybník na Leontýnském potoce, 16.VII.2016, 1 ♂, ve vzplývavé vegetaci rybníka, prep. aed., Januš J. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Lit: JANUŠ 2016.

Haliplus heydeni Wehncke, 1875 E
5848: B25 (Řevničov – nádraží, lesní rybník západně od pily, 6.VII.1994, 1 ♀, v porostu bublinatek, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5849: C1 (–5848: D5) (Řevničov env. – Dlouhá míle, 11.VI.2015, 1 ♂, vegetací zarostlé zatopené strouhy, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.), C15 (Lány env., 19.IX.2016, lesní distrofní prameniště, 1 ♀, Januš J. lgt., Boukal M. det.), C20 (Lány – obora, rybník č. 65, 16.VIII.1998, 1 ♂, v porostu bublinatky, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ♂, v mělké vodě rybníka, prep. aed.; 21.VI.2016, 1 ♂, v mělké vodě kaluže s jílovitým dnem na dně vysychajícího rybníka, prep. aed.; vše: Januš J. lgt., Boukal M. det.), D9? (Nižbor – Skalka, 20.IV.2003, mělká lesní nádrž, 1 ♀, Januš J. lgt., Boukal M. det.), D25 (Nižbor – Žlubinec, 10.V.2015, 2 ♂♂, 1 ♀, zatopená, mechem ve vodě porostlá strouha, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5950: A6–7 (Lhota – Lhotský potok, 26.IX.2016, 2 ex., ve velmi mírně tekoucí vodě otevřeného, bohatě zarostlého mělkého potůčku uprostřed polí, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: RÉBL 2010, BOUKAL 2017.

Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877 E
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 3.VI.1994, 1 ♂, na UV světlo, Rébl K. leg., Boukal M. det.).
Lit: RÉBL 2010, BOUKAL 2017.

Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) E
5950: A6–7 (Lhota – Lhotský potok, 26.IX.2016, 1 ex., ve velmi mírně tekoucí vodě otevřeného, bohatě zarostlého mělkého potůčku uprostřed polí, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, BOUKAL 2017.

Haliplus ruficollis (DeGeer, 1774) E
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 16.VII.2016, 1 ♀, v plovoucí vegetaci rybníka, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5849: C1 (– 5848 D5) (Řevničov – Na Dlouhé míli, 11.VI.2015, 1 ♀, vegetací zarostlé zatopené strouhy, Januš J. lgt., Boukal M. det.), C15 (Lány env., 19.IX.2016, lesní distrofní prameniště, Januš J. lgt., Boukal M. det.), D21 (Lány, Lánská obora – Kouglův rybník, 26.VI.1998, 1 ♀, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ♂, v mělké vodě rybníka, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5950: A6–7 (Lhota – Lhotský potok, 26.IX.2016, 2 ex., ve velmi mírně tekoucí vodě otevřeného, bohatě zarostlého mělkého potůčku uprostřed polí, Januš J. lgt., Boukal M. det.), C13 (Chyňava – Tlustá hora, 7.V.2015, 1 ♂, otevřené, lesem obklopené prameniště s ostřicemi, sítinou a řeřišnicí, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016, BOUKAL 2017.

Haliplus sibiricus Motschulsky, 1860 E
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 2 ♀♀, zatopené travnaté břehy Berounky, Rébl K. lgt., Boukal M. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

HELOPHORIDAE

Helophorus arvernicus Mulsant, 1846 A NT
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 22.IV.2016, 2 ♀♀, potok Klíčava, v trsech mechorostu Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.; 27.V.2016, 1 ♂, 1 ♀, vyplachováním hlinitoštěrkových břehů potoka Klíčavy, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 1 ♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Helophorus grandis Illiger, 1798 A !
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 1 ♀, smykem zatopených travnatých břehů Berounky, Rébl K. lgt. et det., Trávníček D. revid.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2016.

HISTERIDAE

Abraeus granulum Erichson, 1839 VU
5849: D16 (Lány – Amerika, výběr: 29.VII.2016, 1 ex., v podzemní pasti uložené u kořenů solitérního dubu, spolu s mnohem hojnějším A. perpusillus, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK et al. 2014, MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, JANUŠ 2016.

Abraeus roubali Olexa, 1958 EN
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ex., prosev detritu a listí pod spadlými větvemi na pastvině, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016.

Acritus nigricornis (J. J. Hoffmann, 1803)
5849: C13 (Ruda – Píle, 21.V.2017, 1 ex., paseka, prosev detritu zpod kůry smrkových a borových pařezů osídlených mravenci, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Carcinops pumilio (Erichson, 1834)
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2017, 5 ex., kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792)
5849: D23 (Lány env. – v blízkosti Lánské obory, 30.IV.2017, 2 ex., stará hospodářská bučina, v čerstvém pařezu buku ve hnijícím dřevě bývalé přízemní dutiny, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) !
5849: C23 (Ruda – Brejl, 8.VI.2017, 1 ex., alej při lesní silnici, vyklepán z čerstvé plodnice Polyporus squamosus; 18.VI.2017, 1 ex., dtto; vše: Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Hololepta plana (Sulzer, 1776)
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ex., pod kůrou topolového pařezu, Januš J. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 9.VI.2017, 2 ex., pod kůrou padlého jasanu, Rébl K. lgt. et det.).
6050: A2 (Stradonice, 14.III.2016, břehový porost řeky, Chalupa Z. foto, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Margarinotus merdarius (J. J. Hoffmann, 1803) VU
5849: C12 (Ruda – Malá bučina, 25.IV.2017, 1 ex., hospodářská bučina, v mazlavém trouchu dutiny buku, spolu s Hesperus rufipennis, Januš J. lgt. et det.).
5949: D2 (Sýkořice – Kovářův luh, 23.IV.2017, 1 ex., květnatá bučina, v dutině buku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Platysoma lineare Erichson, 1834
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 9.VI.2017, 1 ex., kulturní dubohabřina, v pavučině na přelomené borovici, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Plegaderus dissectus Erichson, 1839 VU
5949: A19 (Požáry env., 19.V.2017, 2 ex., prosev hnijícího dřeva z přízemní partie živého dubu, spolu s mravenci a P. caesus (Herbst, 1792), Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

HYDRAENIDAE

Hydraena excisa Kiesenwetter, 1849 A
5849: C23 (Lány – Myší díra, 16.IV.2015, 3 ♀♀, na koříncích olše v potoku Klíčavě, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt., Boukal M. det.)
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Hydraena gracilis Germar, 1824 E
5849: C23 (Lány – Myší díra, 16.IV.2015, 1 ♂, čeřením kořínků olše v potoce, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5949: C17 (Roztoky u Křivoklátu – ústí potoka Klučná, 12.V.2015, 2 ♂♂, čeřením štěrku v potoce, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.), D15 (Sýkořice, NPR Vůznice, 20.IV.2015, 3 ex., vymýváním kořínků olší ve vodě potoka; 8.VIII.2016, 1 ♂, čeřením štěrku v potoce; vše: prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5950: A6–7 (Lhota – Lhotský potok, 25.IV.2015, 2 ex., proplachováním mechu z kamenů a čeřením dna potoka, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.), A19 (Horní Bezděkov – Žlábek, 3.V.2015, 1 ♂, lesní potok, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.), A? (Horní Bezděkov – potok Kačák, 3.V.2015, 1 ♀, Januš J. lgt., Boukal M. det.), C17 (Nižbor – Žlubinecký potok, 10.V.2015, 2 ex., čeřením dna potoka, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: ŘÍHA 1951, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Hydraena melas Dalla Torre, 1877 E
5849: C15 (Lány env., 19.IX.2016, 2 ex., distrofní lesní prameniště, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.), C23 (Lány – Myší díra, 16.IV.2015, 3 ♂♂, čeřením jemných kořínků olše v potoce Klíčavě, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Hydraena minutissima Stephens, 1829 A NT
5949: A4 (Lány, Lánská obora – potok Klíčava, 27.V.2016, 1 ♂, 1 ♀, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 17.VIII.2016, 1 ♂, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt. et det.; 22.IV.2016, 2 ♂♂, 1 ♀♀, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.).
Lit: ŘÍHA 1951, JANUŠ 2016.

Hydraena nigrita Germar, 1824 A
5949: A13 (Městečko u Křivoklátu – potok Ryzava, 23.IV.2015, 1 ♂, proplachováním mechu na kamenech nepříliš vodného lesního potoka, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.), D10 (Běleč, NPR Vůznice, 20.IV.2015, 1 ex., promýváním kořínků olší v potoce, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
5950: A6–7 (Lhota – Lhotský potok, 25.IV.2015, 2 ex., čeřením dna a proplachováním mechu z kamenů v potoce, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Hydraena pulchella Germar, 1824 R EN **
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 22.IV.2016, 8 ♂♂, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.; 27.V.2016, 2 ♂♂, 1 ♀, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 17.VIII.2016, 1 ♂, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt. et det.), C22–23 (Roztoky u Křivoklátu – Tři prameny, 23.IV.2016, 1 ♀, potok Klučná, v trsech Fontinalis sp., Boukal M. lgt. et det.).
5950: A6–7 (Lhota – Lhotský potok, 25.IV.2015, 1 ♀, čeřením dna a proplachováním mechu z kamenů v potoce protékajícím na okraji pole, Januš J. lgt., Boukal M. det.).
BOUKAL et al. (2007) uvádějí, že je tento druh na našem území v současnosti patrně velmi vzácný, zjištěný jen na několika málo lokalitách. Žije v poměrně teplých a nepříliš vodných tocích v nížinách a pahorkatinách.

Hydraena pygmaea G. R. Waterhouse, 1833 A !
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, 1 ♀, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt., Boukal M. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Hydraena riparia Kugelann, 1794 E
5949: B5 (Žilina – Žilinský potok, 5.V.2015, 1 ♂, velmi mělký a úzký luční potok, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.), D22 (Žloukovice – Žloukovická hájovna, 22.IV.2016, 1 ♂, luční potůček se společenstvem sv. Calthion, z bahna při tomto potůčku, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: ŘÍHA 1951, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Hydraena saga Orchymont, 1930 A
5950: A19 (Horní Bezděkov – Žlábek, 3.V.2015, 2 ex., čeření dna a proplachování mechu v potoce, prep. aed., Januš J. lgt., Boukal M. det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Ochthebius bicolon Germar, 1824 R EN **
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, potok Klíčava, v trsech Fontinalis sp., Rébl K. lgt., Boukal M. det.).
V ČR vzácný, na mnoha místech vymizelý druh (BOUKAL et al. 2007). Žije pod náplavy a mezi rostlinami při březích říček. Na Křivoklátsku byl například sbírán v trsech vodního mechu rodu pramenička (Fontinalis).

Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877 R EN **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ♂; 9.VII.2016, 1 ♀; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
V ČR velmi vzácný druh. BOUKAL et al. (2007) z Čech uvádějí pouze jediný starý nález z Malé Skály a publikované údaje z Lánova a Slatiny nad Zdobnicí. BENEDIKT et al. (2011) potvrzují recentní výskyt v Čechách nálezy ze Slavkovského lesa a z horního toku Mže. Brouk žije mezi řasami na kamenech vyčnívajících z tekoucích vod.

HYDROPHILIDAE

Cercyon nigriceps (Marsham, 1802) E NT
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez, Rébl K. lgt., Boukal M. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cercyon sternalis Sharp, 1918 E ! **
5949: B2 (Lány, Lánská obora – přítok Lánského potoka, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora – niva Lánského potoka, 24.VI.2016, 9 ex., na UV světlo, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; Lánská obora – niva přítoku Lánského potoka, 19.VII.2017, 1 ex., na UV světlo, Rébl K. lgt. et det.).
Vzácnější druh žijící v hnijících vegetabiliích a v detritu na březích vod.

Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) E
5949: B2 (Lány, Lánská obora – niva přítoku Lánského potoka, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Lit: BOUKAL & RÉBL 2012, MORAVEC & RÉBL 2014.

Enochrus fuscipennis (C. G. Thomson, 1884) A
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, mělká osluněná stružka s hlinitým dnem a pomalu protékající vodou, Rébl K. lgt., Boukal M. det., Trávníček D. revid.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora – niva Lánského potoka, 1.VIII.2017, 1 ♀, na UV světlo, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) A
5950: A25 (Malé Kyšice – Vysoký vrch, 4.VIII.2016, 1 ex., okraj lesa, v noci na světlo, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Helochares lividus (Forster, 1771) A VU **
5849: D17 (Lány – rybník Křišťál, 11.IX.2016, 2 ♂♂, v mělké kaluži na jílovitém nezarostlém dně letněného lesního rybníka, prep. aed., Januš J. lgt. et det., Boukal M. revid.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 1 ♂, smykem zatopených travnatých břehů Berounky, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Dříve nebyl tento vodomil odlišován od druhu Helochares obscurus, jeho rozšíření v ČR proto není dostatečně známé. BOUKAL et al. (2007) jej znají jen z několika málo lokalit. Brouk je zřejmě teplomilný, žije v mělkých stojatých a volně plynoucích vodách, často v efemerních kalužích s hlinitým dnem (BURAKOWSKI et al. 1976). Na Křivoklátsku byl sbírán v mělké kaluži vypuštěného letněného rybníka s bahnitým dnem a smýkáním travnatých zatopených břehů řeky.

Laccobius obscuratus Rottenberg, 1874 A NT
5949: B7 (Lány, Lánská obora – niva Lánského potoka, 24.VI.2016, 1 ♂, na UV světlo, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Megasternum concinnum (Marsham, 1802) E
5849: C12 (Ruda, 2.V.2016, 1 ♂, prosev starého sena u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.), C13 (Ruda – niva přítoku potoka Klíčava, 14.V.2016, 1 ♂, prosev tlející trávy, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.), C18 (Ruda – Finková, 25.VI.2015, 2 ♂♂, Januš J. lgt. et det., Rébl K. prep. aed. et revid.), D22 (Lány, Lánská obora, 17.V.2000, 1 ♂, prosev v lesním prameništi, Januš J. lgt., Fikáček M. det., Rébl K. prep. aed. et revid.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 4 ♂♂, prosev listí u paty lípy na úpatí teplomilné stráně, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.), B2 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, prosev tlejícího listí v nivě potoka, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.), B7 (Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♂, prosev starého listí a dřevěného detritu na padlých stromech podél potůčku v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 1 ♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
Lit: RÉBL 2010 (viz ale poznámku níže), JANUŠ 2016 (viz ale poznámku níže).
Megasternum concinnum a nově rehabilitovaný příbuzný druh Megasternum immaculatum lze od sebe spolehlivě rozlišit podle odlišností na aedeagu. Vzhledem k tomu, že řada exemplářů M. concinnum, jejichž nálezová data jsou uvedena v pracích RÉBL (2010) a JANUŠ (2016) jsou samice nebo byly tyto exempláře pouze zaznamenány (aniž by byly pořízeny preparáty), je třeba výskyt M. concinnum na Křivoklátsku datovat teprve od zde uvedených nových nebo redeterminovaných nálezů samců.

Megasternum immaculatum (Stephens, 1829) **
5849: C13 (Ruda, 10.V.2016, 1 ♂, prosev tlející trávy v nivě potoka Klíčava; 14.V.2016, 1 ♂, pod dřevem položeným na habrový pařez s kvasící mízou; vše: Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.), C25 (Lány, Lánská obora, 4.V.2016, 1 ♂, prosev starého sena u krmelce, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ♂, prosev tlející trávy v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 4.VII.2011, 1 ♂; 26.VII.2011, 1 ♂; vše: prosev starého listí v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.), C8 (Křivoklát, 9.IV.2006, 1 ♂, prosev říčního náplavu, Januš J. lgt., Fikáček M. det. jako M. concinnum, Rébl K. prep. aed. et redet.), C22–23 (Roztoky u Křivoklátu, 22.IV.2016, 1 ♂, prosev starého listí na břehu potoka Klučná, Rébl K. lgt. et det., Boukal M. revid.).
5950: C8 (Chyňava – Žlubinecký potok, 30.VI.2002, 1 ♂, Januš J. lgt. et det. jako M. concinnum, Rébl K. prep. aed. et redet.).
Druh je na základě odlišností ve stavbě aedeagu nově znovu odlišován od M. concinnum. Jeho vztah k podobnému druhu M. prometheus Shatrovskyi, 1990 a případná synonymizace s ním nejsou zatím dořešeny, u obou taxonů je nutná revize typového materiálu (Boukal M. pers comm.). Každopádně se jedná o nový druh pro ČR, který je (stejně jako M. concinnum) na našem území hojný, široce rozšířený a má podobné biotopové nároky. Bioindikační skupina E (Boukal M. pers. comm.).

LAEMOPHLOEIDAE

Cryptolestes pusillus (Schönherr, 1817)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 9.VI.2017, 2 ex., pod kůrou padlého jasanu, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Laemophloeus kraussi Ganglbauer, 1897 EN
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 31.III.2017, několik ex., doubrava, pod starými dubovými větvemi spadlými na zem, Zábrodský M. foto, Horsák P. lgt. et det., Januš J. revid.).
Lit: JELÍNEK 1985, 1987, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)
5950: C12 (Chyňava env., 22.VII.2015, 1 ex., v noci na čele dubové klády, Januš J. lgt., Vávra J. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

LATRIDIIDAE

Corticaria alleni C. Johnson, 1974 !
5849: D23 (Lány env., 29.X.2015, 1 ex., svahová dubohabřina, prosev odlupované kůry, drti zpod kůry a mechu z kmenu dubu napadeného tesaříkem Cerambyx cerdo, prep. aed., Januš J. lgt., Průdek P. det.).
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 28.V.2017, 1 ex., na borovici, prep. aed., Januš J. lgt., Průdek P. det.).
6048: C? (Podmokly, PR Lípa, 6.II.2016, 3 ex., prosev, Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014 (druh je tu uveden jako nový pro Čechy), ZAHRADNÍK (2017) jej však z Čech neuvádí.

Corticaria lapponica (Zetterstedt, 1838) !
5849: C17 (Ruda – Dlouhý hřeben, Karlův luh, 15.V.2017, 1 ex., hospodářský les blízký dubohabřině, pod kůrou starého stojícího suchého dubu spolu s Corticeus fasciatus, Enicmus brevicornis a Pycnomerus terebrans, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.
Vzácný saproxylický druh. ECKELT et al. (2017) jej nově uvádějí v seznamu pralesních reliktů střední Evropy.

Corticaria obscura C. Brisout de Barneville, 1863 !
5949: D13 (Sýkořice, PR Kabečnice, 25.VIII.2016, 1 ex., oklepem dubu, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
6049: B20 (Hudlice, PP Stará ves, 13.V.2017, 2 ex., vlhká louka se štětkami Dipsacus sp., na uschlých štětkách, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 13.VIII.2017, 1 ex., smýkáním pastviny ve starém sadu, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827)
5949: D18 (Žloukovice – niva Berounky u železničního mostu, 1.–11.VII.1998, 1 ex., v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Dienerella clathrata (Mannerheim, 1844)
5949: B2 (Lhota, 30.VII.1989, 1 ex., na metru bukového dřeva, Rébl K. lgt., Jelínek J. det. jako Dienerella separanda, Průdek P. redet. jako Dienerella clathrata).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 6.V.1990, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt., Jelínek J. det. jako Dienerella separanda, Průdek P. redet. jako Dienerella clathrata), D? (Podmokly – NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

(Dienerella separanda (Reitter, 1887)) – druh ze seznamu brouků Křivoklátska vyřazený
Exempláře determinované jako Dienerella separanda (viz práce RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014), byly nově redeterminovány jako D. clathrata. Viz u předešlého druhu. Zbylé exempláře, uvedené z lokality 6048: B8 v práci RÉBL (2010) jako Dienerella separanda, se nedochovaly. Dienerella separanda nebyla pro CHKO Křivoklátsko dosud prokázána.

Enicmus atriceps V. Hansen, 1962 !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 7.VI.2016, 1 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844) !
5849: C17 (Ruda – Dlouhý hřeben, Karlův luh, 15.V.2017, 1 ex., hospodářský les blízký dubohabřině, pod kůrou starého stojícího suchého dubu spolu s Corticeus fasciatus, Corticaria lapponica a Pycnomerus terebrans, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Enicmus fungicola C. G. Thomson, 1868 !
6048: D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 1 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1987, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Enicmus histrio Joy et Tomlin, 1910
5949: B21 (Zbečno – Novina, 14.X.2016, více ex., louka na výslunném pahorku, prosev plesnivějícího sena, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 8.III.2015, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt., Průdek P. det.), D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837)
5949: D13 (Sýkořice, PR Kabečnice, 3.XI.2015, 1 ex., Januš J. lgt., Průdek P. det.).
6050: A6 (Stradonice – údolí Habrového potoka, 25.IX.2016, 1 ♂, pokosená výslunná louka subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Stephostethus alternans (Mannerheim, 1844)
6048: B9 (Branov, NPR Velká Pleš, 5.VII.2016, 1 ex., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Stephostethus rugicollis (Olivier, 1790)
5950: A25 (Malé Kyšice – úpatí Vysokého vrchu, 22.VII.2016, 1 ex., lesní paseka, smykem schnoucího osikového křoví, Januš J. lgt., Průdek P. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010.

LEIODIDAE

Agathidium bohemicum Reitter, 1885 !
5949: C22–23 (Roztoky u Křivoklátu, 22.IV.2016, 1 ♂, prosev starého listí na břehu potoka Klučná, Wachtl H. lgt., Švec Z. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Agathidium marginatum Sturm, 1807
6050: A1 (Stradonice – oppidum, 4.IX.2017, 1 ♀, prosev opadanky pod keřem na výslunném pahorku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Catops chrysomeloides (Panzer, 1798)
5949: C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 16.X.2016, 1 ♂, na plodnici Macrolepiota sp., Januš J. lgt., Růžička J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Catops nigricans (Spence, 1815)
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ex., podzemní past v torzu dubu na pastvině nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
5949: B4 (Lhota – Ploskov, výběr: 5.IX.2017, 1 ♂, v podzemní pasti uložené u padlého, rozpadajícího se dubu na okraji hospodářského lesa, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Catops tristis (Panzer, 1794)
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 5.X.2017, 2 ♀♀, kančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt., Vávra J. det.).
Lit: ŠMAHA 1982, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Choleva cisteloides (Frölich, 1799)
5949: D10 (Běleč, NPR Vůznice, výběr: 6.VI.2017, 1 ♀, jedlová habřina subas. Melampyro nemorosi-Carpinetum abietetosum, nárazová past zavěšená na staré padlé jedli, Januš J. lgt., Růžička J. det.).
Lit: RŮŽIČKA & VÁVRA 1993, RÉBL 2010.

Choleva spadicea (Sturm, 1839)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ♀, podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Vávra J. det.).
Lit: RŮŽIČKA & VÁVRA 1993, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Colenis immunda (Sturm, 1807)
5949: B15 (Běleč – Šarváš, 28.VI.2016, 1 ex., smykem vysokobylinného lučního lada u lesního rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Colon brunneum (Latreille, 1807)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vávra J. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Dreposcia umbrina (Erichson, 1837) EN
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 4 ♂♂; 1.VII.2016, 1 ♂; vše: prosev detritu u paty dubu pod spadlou plodnicí Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.)
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 5.X.2017, 1 ♀, kančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt., Vávra J. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Leiodes calcarata (Erichson, 1845)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 4 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka; 1.VIII.2017, 2 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt., Švec Z. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Leiodes macropus (E. C. Rye, 1873) !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 3 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Švec Z. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Leiodes vladimiri (A. Fleischer, 1906) ! **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Švec Z. det.).
Druh velmi vzácný, s poměrně malým, převážně středoevropským areálem. Je známý z České republiky, Itálie, Maďarska, Německa, Rakouska, Rumunska a Slovenska (PERREAU 2004), v České republice byl udáván z Beskyd a Šumavy (FARKAČ & NAKLÁDAL). NUNBERG (1987) jej považuje za druh horský. Kromě zmíněných českých pohoří byl sbírán i v Alpách a Karpatech, ale například v Maďarsku nalezen v okolí Budapešti (MERKL 2006).

Liocyrtusa minuta (Ahrens, 1812) !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♀; 1.VIII.2017, 1 ♀; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Švec Z. det.), D25 (Nižbor – Šnárova hora, 28.VIII.2016, 2 ex., okraj teplomilné doubravy as. Melico pictae-Quercetum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Liocyrtusa vittata (Curtis, 1840) !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 9 ex.; 1.VIII.2017, 2 ex.; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Švec Z. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Ptomaphagus subvillosus (Goeze, 1777)
5849: D16 (Lány – Amerika, výběr: 29.VII.2017, 1 ♂, 2 ♀♀, Januš J. det.; výběr: 2.IX.2017, 2 ♀♀, 1 ex.: Růžička J. det.; výběr: 29.I.2018, 1 ♀, Januš J. det.; vše: v podzemní pasti uložené u kořenů starého solitérního dubu, Januš J. lgt.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Triarthron maerkelii W. L. E. Schmidt, 1841 ! **
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VI.2017, 1 ♀, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt., Švec Z. det.).
5949: D19 (Nižbor – Ložina, 24.VI.2017, 1 ♀, řídký hospodářský les blízký dubohabřině, v noci na světlo, Horsák P. lgt., Januš J. coll. et det.).
Lesní druh sbíraný poměrně vzácně, zřejmě pro svou noční aktivitu. LOMPE (2009a) alespoň uvádí, že oproti dřívějšímu mínění je ve skutečnosti široce rozšířený a nevzácný. BURAKOWSKI et al. (1978) zmiňují lokálně masový výskyt na lesních cestách poblíž starých dutých stromů a nálezy na houbách. Podle NUNBERGA (1987) žije zřejmě na houbách pod zemí.

LUCANIDAE

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1793) NT
5949: D19 (Sýkořice – Ložina, 24.VI.2017, 1 ex., v noci na světlo, Horsák P. foto, lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, ZÝKA 2010, JANUŠ 2016.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) VU §O ES
5849: D11 (Lány, 18.VI.2017, 1 ♂, alej při silnici na okraji lesa, na kmenu švestky, Januš J. observ., foto et det.), D21 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, pod dřevem u paty solitérního dubu na pastvině, Rébl K. lgt. et det.), D23 (Lány, 1.V.2017, acidofilní bučina, 2 larvy při kořenech mrtvého dubu, Januš J. observ. et det.).
5950: A25 (Malé Kyšice – Vysoký vrch, 4.VIII.2016, mrtvý ex., Zábrodský M. et Januš J. observ. et det.), C21 (Nižbor – Žlubinec, 13.VIII.2016, Chalupa Z. foto et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 1 ex., ♂ v letu na lesostepi, Zýka M. lgt. et det.), B? (Skryje, 6.VI.2016, 1♂ v letu nad skládkou dřeva na okraji obce, Zýka M. lgt. et det.; vrch Mileč, 7.VI.2016, 1 ♀ na okraji les, Zýka M. lgt. et det.; Týřovice, svah nad potokem Úpoř, 9.VII.2016, 5 ♂♂, torza pod duby, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

LYMEXYLIDAE

Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) VU
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 27.VI.2017, 1 ex., oklepem dubových větví, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

MEGALOPODIDAE

Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) VU
5950: A25 (Malé Kyšice – úpatí Vysokého vrchu, 22.VII.2016, 1 ex., lesní průsek pro elektrovod, porost usychajících semenáčků osik, jejich smykem, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2004, 2016.

MELANDRYIDAE

Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) NT
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 18.VI.2017, 1 ex., Januš J. lgt. et det.).
6048: B9 (Branov, NPR Velká Pleš, 5.VII.2016, 2 ex., oklepem suché větve dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, JELÍNEK 1985, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) NT
5949: C8 (Křivoklát, 10.VII.2016, 1 ex., teplá řídká dubohabřina, v noci, Zábrodský M. lgt. et det.), D10 (Běleč, NPR Vůznice, 29.V.2017, 1 ex., řídká, výslunná doubrava, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.), D24 (Nižbor – Ohrádka, 28.V.2017, 1 ex., teplomilná dobrava as. Sorbo-Qurcetum, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 8.VI.2016, 5 ex., oklepem listnáčů, Zýka M. lgt. et det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 3.VI.2017, 1 ex.; 26.VI.2017, 1 ex.; vše: oklepem dubových větví, Zýka M. lgt. et det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 10.VI.2017, 1 ex., oklepem dubových větví; Skryje – vrch Vosník, 8.VI.2016, 2 ex., oklepem listnáčů; vše: Zýka M. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, 1988, JELÍNEK 1985, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) NT
5949: A24 (Křivoklát – Píska, 19.VII.2016, 1 ♂, 1 ♀, pod kůrou pařezu nepůvodní jedle, z toho 1 ex. vyčnívající z výletového otvoru, Januš J. foto, lgt. et det.).
Lit: PECINA & ČEPICKÁ, 1979, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Wanachia triguttata (Gyllenhal, 1810) NT
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B? (Skryje – vrch Vosník, I.2016, 3 larvae (ex larvae), z větví Abies alba s plodnicemi choroše Trichaptum abietinum; 8.VI.2016, 1 ex., oklepem větví Abies alba s plodnicemi choroše Trichaptum abietinum; vše: Zýka M. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Zilora obscura (Fabricius, 1794) EN
6048: D? (Podmokly – Sirská hora, 5.IV.2014, 1 ex., Šíma A. lgt. et det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

MELOIDAE

Meloe rugosus Marsham, 1802 NT §O
5949: D13 (Žloukovice, PR Kabečnice, 4.–6.X.2014, 1 ex., prosev v ekotonu les / skalní step, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 29.X.2016, 1 ex., na lesostepi; Vysoký vrch, 29.X.2016, 1 ex., v listnatém porostu nedaleko skalního výstupu nad Berounkou; vše: Zýka M. lgt. et det.), B13 (Karlova Ves env. – pod Týřovem, 3.X.1993, 1 ex., u řeky na cestičce přes louku, Velc J. lgt. et det.).
Lit: ZÝKA 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

MELYRIDAE

Anthocomus equestris (Fabricius, 1781)
5947: D19 (Krakovec, 5.VI.2017, 1 ♀, smýkáním výslunných trávníků kolem hradu, Januš J. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ex., oklepem kvetoucích hlohů v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Dasytes virens (Marsham, 1802) !
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 8.VI.2017, 1 ♀, subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

MONOTOMIDAE

Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827)
6050: A6 (Stradonice – údolí Habrového potoka, 25.IX.2016, 1 ex., pokosená louka subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Monotoma quadricollis Aubé, 1837 **
5947: D19 (Krakovec, 5.VI.2017, 1 ♂, niva lesního potoka, prosev hnijící pokosené trávy, Januš J. lgt., Vávra J. prep. aed. et det.).

Rhizophagus aeneus (Richter, 1820) EN
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Rhizophagus cribratus (Gyllenhal, 1827) VU
5849: D14 (Žilina – poblíž hájovny Pustá Dobrá, 22.VI.2016, 1 ex., jednotlivé stromy při cyklostezce nedaleko lesa, na kvasící míze pod kůrou Betula pendula v chodbě přítomné housenky Cossus cossus, spolu se Soronia punctatissima (Nitidulidae), Januš J. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ex., podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)
5849: D24 (Lhota – Ploskov env., 26.V.2017, 1 ♂, lesní kultura s převahou smrku, v pryskyřici na řezu smrkové klády, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798) NT
6048: D? (Podmokly – Sirská hora, 5.IV.2014, 1 ex., pod kůrou mrtvé jedle, Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1985, 1987, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Rhizophagus perforatus Erichson, 1845 NT
5849: C17 (Ruda, Dlouhý hřeben – Karlův luh, 15.V.2017, 1 ♂, vyklepán z kusu dřeva přelomeného smrku s chodbami mravenců, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
5949: B9 (Lhota – Ploskov, výběr: 29.V.2017, 1 ex., v podzemní pasti uložené při ústí nory jezevce, Januš J. lgt. et det.).
6048: D? (Podmokly – Sirská hora, 5.IV.2014, 6 ex., mrtvý buk, prosev: 2 ex. pod kůrou mrtvé jedle, Šíma A. lgt., Průdek P. det.), D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 5.IV.2014, 1 ex., 7.VI.2014, 9 ex., Šíma A. lgt., Průdek P. det.).
Lit: JELÍNEK 1987, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

MORDELLIDAE

Mordellistena dieckmanni Ermisch, 1963 **
5949: B2 (Ploskov, Lánská obora, 20.V.2007, 1 ex., ostřicový porost, Januš J. lgt., Horák J. det.).

Mordellistena parvula (Gyllenhal, 1827)
5949: D13 (Sýkořice, PR Kabečnice, 19.V.2014, xerotermní trávník na okraji teplomilné doubravy, Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810)
5849: C15 (Lány – Hořkovec, 15.VIII.2016, ruderalizovaná vysokobylinná lemová mezofilní vegetace při lesní cestě poblíž lupkového lomu, na květech Apiaceae, Januš J. lgt., Horák J. det.), D16 (Lány – Amerika, 24.VI.2004, Januš J. lgt., Horák J. det.).
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 16.VI.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum na hraně příkrého svahu nad řekou, smyk podrostu, Januš J. lgt., Horák J. det.).
6049: B20 (Hudlice, PP Stará ves, 13.V.2017, 1 ex., na louce v květech pryskyřníků, Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Mordellistena purpureonigrans Ermisch, 1963
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 18.VI.2017, 1 ex., na květech Apiaceae na úpatí skal, Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Mordellistena pygmaeola Ermisch, 1956
5949: D2 (Sýkořice – vrch Koza, 4.VII.2015, 1 ex., noční smyk ruderalizovaných trávníků na otevřeném pahorku, Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Mordellistenula perrisi (Mulsant, 1857)
6048: B9 (Branov, NPR Velká Pleš, 5.VII.2016, 1 ex., smýkáním vrcholové stepi, Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: KOLEŠKA 1975, JANUŠ 2016.

Variimorda basalis (A. Costa, 1854)
5849: C15 (Lány – Hořkovec, 15.VIII.2016, více ex., prep. 1 ex., ruderalizovaná vysokobylinná lemová mezofilní vegetace při lesní cestě poblíž lupkového lomu, na květech Apiaceae, Januš J. lgt., Horák J. det.), C24 (Lány – Myší díra, VII.2005, 1 ex., Januš J. lgt., Horák J. det.).
6050: A4 (Hýskov, 6.IX.2016, 1 ex., ruderál v intravilánu obce, na květu Daucus, Januš J. lgt., Horák J. det.), C1 (Trubín, 11.VIII.2002, 1 ex., Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Variimorda villosa (Schrank, 1781)
5849: C15 (Lány – Hořkovec, 15.VIII.2016, více ex., ruderalizovaná vysokobylinná lemová mezofilní vegetace při lesní cestě poblíž lupkového lomu, na květech Apiaceae, Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

MYCETAEIDAE

Mycetaea subterranea (Fabricius, 1801)
5949: C4 (Křivoklát, PR Brdatka, 2.X.2017, 1 ex., prosev opadanky v suťovém lese, Januš J. lgt. et det.)
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

MYCETOPHAGIDAE

Litargus balteatus LeConte, 1856
5849: C23 (Ruda – Brejl, 18.VI.2017, 1 ex., alej na okraji Lánské obory, vyklepán z plodnice Polyporus squamosus rostoucí na lípě, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 VU
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 21.V.2016, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: ROUBAL 1946, JELÍNEK 1985, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, JANUŠ 2016.

Mycetophagus populi Fabricius, 1798 VU
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ex., na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777) VU
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 5.VII.2017, 2 ex., poklepem suché plodnice hlívy Pleurotus sp., Rébl K. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 29.X.2016, 3 ex., prosev doubravy nad lesostepí, Zýka M. lgt. et det.), B? (Skryje – vrch Vosník, 1.X.2016, 1 ex., prosev v suťovém lese, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

NITIDULIDAE

Brassicogethes matronalis (Audisio et Spornraft, 1990)
5949: D6 (Sýkořice – lom, 17.V.2016, více ex., ruderální vegetace na stinném místě u kamenolomu, mezi poupaty květenství Hesperis matronalis, Januš J. lgt., Jelínek J. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758)
5849: D14 (Žilina – poblíž hájovny Pustá Dobrá, 15.X.2017, 1 ex., jednotlivé stromy při cyklostezce poblíž lesa, pod kůrou Betula pendula v požercích housenek Cossus cossus, Januš J. lgt. et det.), D23 (Lány env. – v těsné blízkosti Lánské obory, 12.IX.2016, buková doubrava, 1 ♀, na hnijících jablcích, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MLÍKOVSKÝ & STÝBLO 2006, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787)
5849: D14 (Žilina – poblíž hájovny Pustá Dobrá, 29.VII.2017, 1 ex., na kvasící míze Betula pendula prýštící z kmene činností housenek Cossus cossus, spolu s Cryptarcha undata a dalším hmyzem, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JELÍNEK 1985, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cryptarcha undata (Olivier, 1790)
5849: D14 (Žilina – poblíž hájovny Pustá Dobrá, 29.VII.2017, 3 ex., na kvasící míze Betula pendula, prýštící činností housenek Cossus cossus, spolu s Cryptarcha strigata a dalším hmyzem, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JELÍNEK 1985, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Epuraea muehli Reitter, 1908 !
5849: C17 (Ruda – Dlouhý hřeben, Karlův Luh, 15.V.2017, 1 ex., oklepem větve padlého smrku, Januš J. lgt., Jelínek J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ipidia binotata Reitter, 1875 NT
5949: D10 (Běleč env., NPR Vůznice, výběr: 8.VIII.2017, 1 ex., jedlová habřina subas. Melampyro nemorosi-Carpinetum abietetosum, v nárazové pasti zavěšené pod mrtvou jedlí, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JELÍNEK 1965.
Mykosaprofágní, v ČR vzácný druh žijící a vyvíjející se v mrtvém, houbami prorostlém dřevě jehličnanů, méně často i listnáčů (zejména buků). Někdy je uváděný jako predátor larev podkorního hmyzu (např. HORÁK & NAKLÁDAL 2009). Je indikátorem přirozených porostů bukového vegetačního stupně (JELÍNEK 1998) a některými autory považován za relikt pralesních porostů (MÜLLER et al. 2005). Z Křivoklátska byl zatím znám jen velmi starý nález (Zbečno, 2.VI.1908, coll. NMP), viz JANUŠ (2016). Potvrzení současného výskytu v oblasti.

Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767) **
5849: C1 (Ruda, 15.V.2017, 1 ex., králičí kožka vyhozená na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det.).

Soronia punctatissima (Illiger, 1794)
5849: C7 (Ruda, 7.V.2017, 1 ex., pod mechem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt. et det.), D14 (Žilina – hájovna Pustá Dobrá, 21.VI.2016, desítky ex., skupina stromů nedaleko lesa, pod kůrou živé břízy Betula pendula na kvasící míze v chodbách přítomných housenek Cossus cossus, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Thymogethes gagathinus (Erichson, 1845)
5849: D22 (Lány – Pánova louka, 19.IX.2017, 1 ex., smýkáním okolí rybníka, Januš J. lgt., Jelínek J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

PHALACRIDAE

Olibrus affinis (Sturm, 1807)
6049: B20 (Hudlice, PP Stará ves, 13.V.2017, 1 ♂, louka, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Phalacrus fimetarius (Fabricius, 1775)
5947: D19 (Krakovec, 5.VI.2017, 1 ex., smýkáním výslunných trávníků a ruderálů u hradu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

PTILIIDAE

Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 4 ♀♀, prosev náplavu na levostranném přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), C22–23 (Roztoky u Křivoklátu, 22.IV.2016, 1 ♀, prosev starého listí na břehu potoka Klučná, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Baeocrara japonica (A. Matthews, 1884) !
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 28.VII.2002, 1 ex., prosev starého sena, Rébl K. lgt., Mantič M. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016 (uvedena jako nový druh pro Čechy).

Nossidium pilosellum (Marsham, 1802)
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ex., prosev detritu u paty dubu pod spadlou plodnicí Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 3 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.; 8.XI.2017, 4 ex., podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Oligella foveolata (Allibert, 1844) ! **
5849: C12 (Ruda, 26.VIII.2016, 1 ex., na UV světlo u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt., Mantič M. det.).
U nás pravděpodobně vzácnější druh. Žije v kompostu, vlhkém listí a na jiných zahnívajících vegetabiliích.

Ptilium myrmecophilum (Allibert, 1844) **
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 21.III.1998, 1 ex., pod kamenem v mraveništi Formica sp. na teplomilné stráni, Rébl K. lgt., Mantič M. det.).

Ptilium schuleri Ganglbauer, 1899 **
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 3 ex., prosev dutiny dubu v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Mantič M. det.).

PTINIDAE

Caenocara affinis (Sturm, 1837) NT
5949: D6 (Sýkořice, 1.VII.2016, 1 ex., sekundární lesík na horní říční terase u lomu, oklepem suché větve břízy Betula pendula, Januš J. lgt. et det.).
Lit: ZAHRADNÍK 2013, MORAVEC & RÉBL 2016.
Druh se v ČR vyskytuje řídce. Podle ZAHRADNÍKA (2013) je jeho vývoj neznámý, pravděpodobný v pýchavkách. U Sýkořice bylo však imágo nalezeno oklepem suché větve břízy.

Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 VU
5949: C14 (Lány – Na vrších, 19.VI.2016, 1 ex., dubohabřina, na habru, Januš J. lgt., Zahradník P. det), D13 (Žloukovice, PR Kabečnice, 13.-14.IV.2015, 1 ex., Moravec P. lgt., Zahradník P. det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 26.VI.2017, 1 ex., oklepem listnáčů, Zýka M. lgt., Zahradník P. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Dorcatoma substriata Hummel, 1829 VU
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 26.VI.2017, 1 ex., oklepem listnáčů, Zýka M. lgt., Zahradník P. det.).
Lit: JELÍNEK 1985, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Episernus striatellus (C. Brisout de Barneville, 1863) VU **
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 18.VI.2017, 5 ex.; 27.VI.2017, 17 ex.; 5.VII.2017, 3 ex.; vše: poklepem smrku v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.).
Vzácný druh (ZAHRADNÍK 2013), z Čech známý jen z několika lokalit. Vyvíjí se v jehličnanech (ve smrcích a jedlích), V. Týr jej například četněji sbíral v údolí Střely na Plzeňsku oklepem spodních větví jedle bělokoré (Abies alba) (TÝR & ZAHRADNÍK 2017).

Ernobius abietinus (Gyllenhal, 1808) VU **
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 25.III.2017, 1 ex., starý sad, oklepem suché větve jalovce, Horsák P. lgt., Januš J. det., Zahradník P. revid.).
Druh se v ČR vyskytuje řídce na různých jehličnanech, zvláště borovicích (ZAHRADNÍK 2013).

Ernobius angusticollis (Ratzeburg, 1837)
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
5949: A10 (Lány, Lánská obora – na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, 17.VII.2015, 1 ex., na UV světlo, Rébl K. lgt. et det., Zahradník P. revid.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, JANUŠ 2016.

Hemicoelus canaliculatus (C. G. Thomson, 1863)
5849: C20 (Lány – Pivovar, 24.VI.2017, 5 ex., stará hospodářská bučina, na holém odumřelém dřevu kmene živého buku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Lasioderma redtenbacheri (Bach, 1852) VU
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 22.VII.2016, 1 ex, fragment teplomilného trávníku subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Microbregma emarginatum (Duftschmid, 1825) !
5849: C17 (Ruda, Dlouhý hřeben – Karlův luh, 15.V.2017, 8 ex., padlý smrk na okraji hospodářské bučiny, oklepem suchých větví, Januš J. lgt. et det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 27.VI.2017, 6 ex.; 5.VII.2017, 9 ex.; vše: poklepem smrku v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ochina latreillii (Bonelli, 1812) EN
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 18.VI.2017, 3 ex., oklepem jilmových křovin na úpatí skal, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Týřovice, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 27.V.2017, 2 ex., oklepem a smykem v doubravě, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 4.VII.2017, 3 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem větví dubů, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Pseudoptilinus fissicollis (Reitter, 1877)
5949: B9 (Lhota – Ploskov, 29.V.2016, 4 ex., lipová alej, na starých ořezaných lipových větvích, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ptinus calcaratus Kiesenwetter, 1877 NT
5949: A15 (Požáry, Lánská obora, 6.V.2006, 1 ♀, prosev mechu z kmenu solitérního starého dubu a opadanky z jeho okolí, Januš J. lgt., Zahradník P. det. jako P. subpilosus Sturm, 1837, Vávra J. redet. jako P. calcaratus).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Ptinus dubius Sturm, 1837 !
5949: C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 3.IV.2004, 1 ♂, pás křovin v otevřené krajině na okraji stepní lokality, oklepem Prunus spinosa, Januš J. lgt., Zahradník P. det. jako P. pusillus (viz JANUŠ 2016), Vávra J. redet. jako P. dubius).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ptinus pilosus P. W. J. Müller, 1821
5849: D16 (Lány – Amerika, 22.IX.2014, 1 ♀, Januš J. lgt., Zahradník P. det. jako P. subpilosus (viz JANUŠ 2016), Vávra J. redet. jako P. pilosus).
5949: D11 (Sýkořice – Valentův mlýn, 28.V.2013, 1 ♂, Januš J. lgt., Zahradník P. det. jako P. subpilosus (viz JANUŠ 2016), Vávra J. redet. jako P. pilosus).
Lit: ŠMAHA 1982, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

(Ptinus pusillus Sturm, 1837) – druh ze seznamu brouků Křivoklátska vyřazený
Exemplář uváděný v práci JANUŠ 2016 pod názvem P. pusillus Sturm, 1837, byl nově redeterminován jako P. dubius Sturm, 1837 (redet. Vávra J., viz výše u tohoto druhu). Druh Ptinus pusillus je třeba ze seznamu brouků Křivoklátska vyškrtnout.

Ptinus raptor Sturm, 1837 !
5949: B23 (Sýkořice – Kovářův luh, 1.IV.2017, 1 ♀, bučina, ve starém hnízdě nebo pelechu v dutině padlého kmene buku, spolu s 5 ex. Ptinus fur (Linnaeus, 1758) a četnými štěnicemi, Januš J. lgt. et det.).
5950: C21–22 (Nižbor – Žlubinec, 14.V.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem dubu, Horsák P. lgt., Zahradník P. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)
5949: D25 (Nižbor – Šnárova hora, 28.VIII.2016, 1 ex., okraj teplomilné doubravy as. Melico pictae-Quercetum, v noci na světlo, Januš J. lgt. et det.).
5950: A1 (Žilina, 8.VII.2017, 1 ex., Skoupý V. lgt., Januš J. det. et coll.).
Lit: ZAHRADNÍK 2013, MORAVEC & RÉBL 2016.

Xyletinus distinguendus Kofler, 1970
6048: B? (Skryje – vrch Mileč, 5.VI.2011, 1 ex., oklepem listnáčů, Zýka M. lgt., Zahradník P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Xyletinus pectinatus (Fabricius, 1792) !
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 2 ex., oklepem listnáčů na lesostepi, Zýka M. lgt., Zahradník P. det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov, severní svahy nad Úpořem, 1,8 km JV od Týřovic, 27.V.2017, 1 ex., Zýka M. lgt., Zahradník P. det.), D? (Skryje – vrch Dubinky, 6.VI.2016, 1 ex., oklepem listnáčů na skalním výchozu, Zýka M. lgt., Zahradník P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

SALPINGIDAE

Cariderus aeneus (Olivier, 1807) VU
5950: C21–22 (Nižbor – Žlubinec, 14.V.2016, 6 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem suchých větví dubu, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 27.V.2017, 1 ex., oklepem dubových větví, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: JELÍNEK 1985, 1987, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Lissodema denticolle (Gyllenhal, 1813)
6048: B9 (Branov, NPR Velká Pleš, 5.VII.2016, 1 ex., subxerofilní doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem suché větve Quercus petraea, Januš J. lgt. et det.).
Lit: STREJČEK 1984, JELÍNEK 1985, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

SCARABAEIDAE

Acrossus luridus (Fabricius, 1775)
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 8.III.2015, 2 ex., prosev, Šíma A. lgt., Týr V. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Chilothorax paykulli (Bedel, 1907) NT
5949: C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 16.X.2016, 1 ex., pastvina, v trusu ovce spolu se zde hojným druhem Chilothorax distinctus (O. F. Müller, 1776), Januš J. lgt. et det.).
Lit: KRÁL & SOUČEK 1982, JUŘENA et al. 2000, 2008, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789) !
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, Král D. et Souček M. lgt. et det.).
Lit: TÝR 1999, JUŘENA et al. 2008, JANUŠ 2016.

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) VU §S
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 29.X.2016, 1 ex., torzo krovky v doubravě nad lesostepí, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

(Holochelus aequinoctialis (Herbst, 1790)) ?
Lit: HOSTIČKA et al. 1978 (uvádějí tento druh z NPR Kohoutov = čtverec 6048).
Vzhledem k netypickému biotopu byl tento údaj zpochybněn, viz TÝR (2017).

Hoplia philanthus (Füessly, 1775) !
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, TÝR 2017 (6048: Zvíkovec, 7.VI.2015, 1 ex., Dongres V. lgt.).

Limarius zenkeri Germar, 1813
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 22.VII.2017, 6 ex., pastvina ve starém sadu, v trusu ovcí, Štěpánek P. lgt. et det.).
Lit: TESAŘ 1957, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Onthophagus taurus (Schreber, 1759) DD *
Lit: TÝR 2017 (6048: Broumy, NPR Týřov).
V Čechách v současnosti velmi vzácný druh. Koprofág obývající teplé otevřené biotopy, lesní okraje a světliny.

Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) NT
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, Král D. et Souček M. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 30.IV.2016, 20 ex., na lesostepi v mufloním trusu, Zýka M. lgt. et det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 23.IV.2016, 1 ex., na lesostepi v mufloním trusu, Zýka M. lgt. et det.).
6149: A10 (Chlustina – Chlustinská stráň, 9.IV.2017, starý, jihovýchodně situovaný sad přepásaný stádem ovcí a koz, Zábrodský M. lgt., Chalupa Z. foto et det.).
Lit: TESAŘ 1957, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Planolinoides borealis Gyllenhal, 1827 NT
5949: D19 (Sýkořice – Ložina, 24.VI.2017, 1 ex., hospodářský les blízký dubohabřině, v noci na světlo, Horsák P. lgt., Chalupa Z. det.).
Lit: JUŘENA et al. 2008.

Protaetia cuprea metallica (Herbst, 1782)
6050: A25 (Stradonice, 28.III.2017, 1 ex., jižní nezastíněný svah se sekundárním teplomilným trávníkem, imágo vyhrabáno z hlíny u ústí nory drobnějšího savce, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Serica brunnea (Linnaeus, 1758)
5949: C8 (Křivoklát, 10.VII.2016, 1 ♂, okraj dubohabřiny a louky, v noci na světlo, Zábrodský M. lgt., Chalupa Z. det. et coll.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) VU §O
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 13.V.2017, 1 ex., na mufloním trusu, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

SCIRTIDAE

Cyphon ochraceus Stephens, 1830 A
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 12.VI.2017, 1 ♀, prehensor prep., na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cyphon palustris C. G. Thomson, 1855 A
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 3 ♂♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 4 ♂♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, prosev listí na břehu Lánského potoka; 23.V.2016, 39 ♂♂, oklepem kvetoucích hlohů v nivě Lánského potoka; 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Cyphon pubescens (Fabricius, 1792) E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♀, prehensor prep., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Cyphon ruficeps Tournier, 1868 A
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2011, 1 ex., stromová nárazová past v nivě Lánského potoka na úpatí suťového lesa, Rébl K. lgt., Boukal D. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016, JANUŠ 2016.

Elodes tricuspis Nyholm, 1985 A DD
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 2 ♂♂, oklepem kvetoucích hlohů v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Hydrocyphon deflexicollis (P. W. J. Müller, 1821) R EN
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, Rébl K. lgt. et det., Boukal D. revid.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 27.VI.2017, 2 ex.; 19.VII.2017, 1 ex.; vše: poklepem smrku v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOUKAL et al. 2007, RÉBL 2010, BOUKAL et al. 2012.

Microcara testacea (Linnaeus, 1767) A
5949: C8 (Křivoklát, 11.VII.2016, 4 ex., lesní mokřad, v noci smykem vegetace, Januš J. et Zábrodský M. lgt., Januš J. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Odeles marginata (Fabricius, 1798) A
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 24.V.1988, 1 ♀; 8.V.1989, 1 ♀; vše: poklepem kvetoucího hlohu, Rébl K. lgt., Boukal D. det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 27.IV.2012, 1 ex., ex pupa, prosev mechu na břehu přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Boukal D. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Prionocyphon serricornis (P. W. J. Müller, 1821) R VU
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Scirtes orbicularis (Panzer, 1793) A VU
5949: B15 (Běleč, Šarváš – Stošavka, 28.VI.2016, 1 ♂, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

SCRAPTIIDAE

Anaspis marginicollis Lindberg, 1925 VU
5849: D16 (Lány – Amerika, 29.VI.2015, 1 ex., na dřevu rozřezaného padlého dubu, Januš J. lgt., Horák J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847) VU
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B22 (Zbečno – Klíčava, 16.VI.2017, 1 ex., Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Scraptia fuscula P. W. J. Müller, 1821
5949: C8 (Křivoklát, 10.VII.2016, 1 ex., okraj teplé dubohabřiny, Zábrodský M. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

SILVANIDAE

Ahasverus advena (Waltl, 1834)
5949: D25 (Nižbor – Šnárova hora, 28.VIII.2016, 1 ex., okraj teplomilné doubravy, v noci na světlo, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813) CR
5949: D25 (Nižbor – Šnárova hora, 28.VIII.2016, 1 ex., smykem podrostu teplomilné doubravy as. Melico pictae-Quercetum, Januš J. lgt. et det.).
6049: B20 (Hudlice, PP Stará ves, 13.V.2017, 1 ex., stráň s loukou subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, prosev, Januš J. lgt. et det.).
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 16.IX.2016, 1 ex., suchý trávník svazu Convolvulo-Elytrigion, v trávě, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Silvanoprus fagi (Guérin-Méneville, 1844) NT
5849: C7 (Ruda, 10.IX.20017, 1 ex., oklepem smrkového klestí, Rébl K. lgt. et det., 23.IX.2017, 3 ex., oklepem plesnivého smrkového klestí, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), D? (Račice, 26.VIII.1997, 1 ex., prosev sena u krmelce, Štourač P. lgt. et. det.).
Lit: ZÝKA 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

STAPHYLINIDAE

PSELAPHINAE

Batrisodes delaporti (Aubé, 1833) E
5849: C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 11.V.2017, 1 ♂, lesní alej, prosev opadanky kolem lip, Januš J. lgt. et det.).
5949: D24 (D24 (Nižbor – vrch Čerchov, 15.X.2017, 1 ♂, suťový les, prosev mechu z kmenů stromů, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 23.V.2017, 8 ex., předěl dubohabřiny a doubravy as. Sorbo-Quercetum, prosev jemného suchého trouchu z přízemní dutiny dubu osídlené mravenci, Januš J. lgt., 4 ♀♀: Šíma A. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816) E
6048: B? (Skryje, NPR Týřov – vrch Vosník, 27.III.2016, 1 ♂, lesostep, dub, prosev, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Batrisus formicarius Aubé, 1833 R2 !
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 4 ex., bučina, prosev, Šíma A. lgt. et det.).
6048: C? (Podmokly, PR Lípa, 5.VI.2014, 1 ex., Zýka M. lgt., Šíma A. det. et coll.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 R2 !
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 14.VIII.2016, 1 ♂, lesní kultura blízká dubohabřině, pod kůrou padlé borovice; 28.V.2017, 1 ♂; vše: Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Bibloporus minutus Raffray, 1914 R2 !
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 21.V.2016, 1 ♀, Šíma A. lgt. et det.).
6049: B1 (Roztoky u Křivoklátu, PR Červený kříž, 22.IV.2016, 1 ♀, doubrava, na zplísněném dřevě pod odlupčivou kůrou padlého dubu, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) E
5849: C7 (Ruda – Dolní Kracle, 21.V.2017, 3 ex., prosev opadanky na břehu rybníka, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 29.VII.2016, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Bryaxis curtisii curtisii (Leach, 1817) E !
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 1 ♂, prosev v bučině, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Bryaxis nigripennis (Aubé, 1844) E
5949: C22–23 (Roztoky u Křivoklátu, 22.IV.2016, 1 ♂, prosev starého listí na břehu potoka Klučná, Wachtl H. lgt., Rébl K. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833) E
5849: D22 (Lány – Pánovka, 13.V.2016, 1 ♂, smýkáním vegetace svazu Eleocharito-Sagittarion na obnaženém dnu vypuštěného rybníka, Januš J. lgt. et det.).
5949: D24 (Nižbor – vrch Čerchov, 15.X.2017, 1 ♀, suťový les, prosev mechu z kmenů stromů, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: ŠMAHA 1982, LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, JANUŠ 2016.

Bryaxis puncticollis (Denny, 1825) E
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 30.IV.2016, 2 ex., prosev, lgt. et det. Šíma A.), D? (Podmokly, NPR Kohoutov, 7.VI.2014, 1 ex., Zýka M. lgt., Šíma A. det. et coll.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Bryaxis ullrichii (Motschulsky, 1851) E
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 30.IV.2016, 2 ex., prosev; NPR Týřov, 21.V.2016, 1 ex.; vše: Šíma A. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Bythinus burrellii Denny, 1825 E
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 30.IV.2016, 1 ♂, prosev; NPR Týřov, 21.V.2016, 1 ex.; vše: lgt. et det. Šíma A.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Bythinus macropalpus Aubé, 1833 R2 !
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Claviger longicornis P. W. J. Müller, 1818 R1 NT
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 30.IV.2016, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Euplectus karstenii (Reichenbach, 1816) E
5849: D16 (Lány – Amerika, 14.VI.2016, 1 ♀, na složeném dříví, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
5949: A19 (Požáry env., 19.V.2017, 1 ♀, hospodářská dubohabřina, v rezavě hnijícím dřevě přízemní dutiny dubu osídlené mravenci, spolu s Euplectus nanus, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Euplectus nanus (Reichenbach, 1816) E
5949: A19 (Požáry env., 19.V.2017, 1 ♂, hospodářská dubohabřina, v rezavě hnijícím dřevě přízemní dutiny dubu osídlené mravenci, spolu s Euplectus karstenii, Januš J. lgt., Šíma A. det.), B4 (Lhota – Ploskov, 30.IV.2017, 1 ♂, padlý dub na okraji lesa, v trouchnivém dřevě, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Euplectus punctatus Mulsant et Rey, 1861 R2 !
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 21.V.2016, 9 ex., Šíma A. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Fagniezia impressa (Panzer, 1803) R2
5849: D12 (Lány – U starých Lán, 7.VI.2016, 2 ♂♂, 1 ♀, ostřicovo-rašeliníkové společenstvo, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) E
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 2 ex., bučina, prosev, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Pselaphus heisei Herbst, 1792 E
5849: C7 (Ruda – rybník Dolní Kracle, 21.V.2017, 1 ex., břeh rybníka, prosev, Januš J. lgt. et det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 9.VII.2016, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě Klíčavy, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Reichenbachia juncorum (Leach, 1817) E
5849: C7 (Ruda – Dolní Kracle, 21.V.2017, 1 ex., prosev opadanky na břehu rybníka, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
5950: A22 (Bratronice, 9.V.2016, 1 ex., bažinná olšina as. Carici elongatae-Alnetum, smykem ostřic, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Saulcyella schmidtii (Märkel, 1845) R2 NT
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 26.IV.2014, 1 ex., Šíma A. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) R2 NT
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ex., podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816) R2
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 21.V.2016, 1 ex.; vrch Vosník, 27.III.2016, 3 ex., lesostep, dub, prosev; vše: Šíma A. lgt. et det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, 2016, JANUŠ 2016.

SCAPHIDIINAE

Scaphisoma assimile Erichson, 1845 E
5849: C1 (Řevničov, 3.V.2017, 1 ♂, prosev starého listí pod keři v mokřadních porostech rybníka Horní Kracle, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954 R1 EN **
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 4 ♂♂, poklepem mladé plodnice sírovce Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.).
Poprvé tento druh z České republiky (z Čech), ale bez bližších nálezových údajů, uvádějí BOHÁČ et al. (2007). Podle osobního sdělení J. Boháče (2016) se jedná o lokalitu: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, Jetřichovice (5152), 29.IX.2002, 1 ♂, v prosevu opadu v mokřadu v nivě potoka, Strejček J. lgt., Boháč J. et Matějíček J. det., Boháč J. coll.

Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 18.V.2017, 1 ♂, prosev mechu na padlém kmeni u potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

SCYDMAENINAE

Cephennium carnicum Reitter, 1882
5849: C23 (Lány – Myší díra, 23.IV.2004, 1 ♂, na hnijícím dřevu lipového špalku, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
5949: B9 (Žilina – Ploskov, 25.IX.2014, 2 ♂♂, okraj kulturní smrčiny, v mraveništi Formica sp., prep. aed., Januš J. lgt., Šíma A. det.), C19 (Újezd nad Zbečnem, PR Stříbrný luh, 20.IX.2009, 1 ♂, prep. aed., Januš J. lgt., Šíma A. det.), D24 (Nižbor – vrch Čerchov, 15.X.2017, 1 ♂, suťový les, prosev mechu z kmenů stromů, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
5950: C8 (Chyňava – údolí Žlubineckého potoka, 30.VI.2002, 1 ♂, prosev, prep. aed., Januš J. lgt., Šíma A. det.).
6048: B? (Skryje env., 10.V.2003, 1 ♂, prep. aed., Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: LOŽEK et al. 2005, RÉBL 2010.

Euconnus campestris (L. W. Schaufuss, 1866) DD
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Euconnus denticornis (P. W. J. Müller et Kunze, 1822)
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 21.V.2016, 1 ex., Šíma A. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Euconnus hirticollis (Illiger, 1798)
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♀, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Šíma A. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Euthiconus conicicollis (Fairmaire, 1855) !
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 2 ex., prosev v bučině, Šíma A. lgt. et det.).
6048: B? (Skryje, NPR Týřov – vrch Vosník, 27.III.2016, 1 ex., buk, prosev, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2016.

Microscydmus minimus (Chaudoir, 1845) **
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 30.IV.2016, 1 ♂, prosev, Šíma A. lgt. et det.), B? (Skryje, NPR Týřov – vrch Vosník, 27.III.2016, 1 ♂, buk, prosev, Šíma A. lgt. et det.).
V seznamech JELÍNKA (1993) ani ZAHRADNÍKA (2017) není tento druh uvedený pro Čechy. V přírodně zachovalých lesích je ale po celém území ČR přibližně stejně hojný, jako příbuzný druh M. nanus (Schaum, 1844) (Šíma A. pers. comm.).

Microscydmus nanus (Schaum, 1844) !
5949: D24 (Nižbor – vrch Čerchov, 15.X.2017, 1 ex., suťový les, prosev mechu z kmenu stromů, Januš J. lgt., Šíma A. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Neuraphes angulatus (P. W. J. Müller et Kunze, 1822)
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Neuraphes plicicollis (Reitter, 1880) NT
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 3 ex., prosev v bučině, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Neuraphes praeteritus (E. C. Rye, 1872) CR
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.V.2016, 1 ♀, prosev dřevěného detritu na padlém stromu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Šíma A. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Scydmaenus perrisi (Reitter, 1879)
5849: D23 (Lány env. – poblíž Lánské obory, 30.IV.2017, 1 ♂, 3 ♀♀, stará hospodářská bučina, v hnijícím dřevě vnitřku bývalé stromové dutiny v čerstvém pařezu buku, Januš J. lgt. et det.).
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 23.V.2017, 2 ♂♂, 2 ♀♀, kontakt dubohabřiny a doubravy as. Sorbo-Quercetum, prosev jemného trouchu z přízemní dutiny dubu, dutina osedlá mravenci, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Scydmoraphes sparshalli (Denny, 1825) CR **
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov, 21.V.2016, 2 ex., Šíma A. lgt. et det.).
V ČR velmi vzácný druh. Žije v listnatých lesích ve spadaném listí a v trouchu stromů.

STAPHYLINIDAE (excl. Pselaphinae, Scaphidiinae, Scydmaeninae)

Acrotona benicki (Allen, 1940) R2 **
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 6.VIII.2000, 1 ♂, prosev starého sena na pastvině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Acrotona muscorum (C. Brisout de Barneville, 1860) R1 **
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 1 ♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) R2 !
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 30.IV.2014, 1 ♀, prosev staré trávy v bučině; 11.VI.2014, 1 ♀, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava; vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 2 ♂♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Acrotona parvula (Mannerheim, 1830) R2 ! **
5849: C13 (Ruda, 30.V.2015, 1 ♂, 1 ♀, prosev starého sena na louce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C18 (Ruda, 22.IV.2015, 1 ♂, prosev tlejícího sena v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: C1 (Ruda, 21.IV.2014, 2 ♀♀; 23.V.2014, 1 ♀; vše: pod dřevem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B16 (Skryje, 5.IX.2011, 1 ♀, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det.).

Acrotona pseudotenera (Cameron, 1933) R2 ! **
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 1 ♂, prosev starého listí pod dřevem na zemi v bučině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Adventivní druh popsaný z Japonska, poprvé zjištěn na přelomu tisíciletí také na několika lokalitách v ČR (ŠTOURAČ 2006).

Aleochara bilineata Gyllenhal, 1810 E **
5849: C13 (Ruda, 30.V.2015, 1 ♂, prosev starého sena na louce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♀, prosevem listí a oklepem dřeva v úžlabině lesního potůčku, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), B12 (Lány, Lánská obora, 24.VII.2012, 1 ♂, bahnité břehy Klíčavské přehrady, prosev naplaveného listí, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 4 ♂♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Aleochara curtula (Goeze, 1777) E
5849: D16 (Lány – Amerika, výběr: 29.VII.2017, 1 ♂, v podzemní pasti uložené u kořenů solitérního dubu, Januš J. lgt. et det.).
5950: A6 (Lhota – Suchopáry, 19.VII.2015, 1 ♀, hnojiště v poli, prosev hnoje a hnijící trávy, Januš J. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 R1 VU
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2001, 3 ♂♂, 1 ♀, poklepem staré plodnice hřibovité houby, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Aleochara funebris Wollaston, 1864 E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 1 ♂, zemní past se zrajícím sýrem v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014.

Aleochara lanuginosa Gravenhorst, 1802 E
5849: C1 (Ruda, 23.V.2014, 1 ♂, pod mechem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Aleochara lata Gravenhorst, 1802 E NT **
5849: C1 (Ruda, 15.V.2017, 3 ♂♂, králičí kožka vyhozená na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det.).
Drabčík žije na kadáverech a exkrementech a patří k vzácnějším druhům.

(Aleochara moesta Gravenhorst, 1802) – druh ze seznamu brouků Křivoklátska vyřazený
Takto v práci RÉBL (2010) uvedené exempláře byly redeterminovány jako A. tristis (viz u tohoto druhu). Aleochara moesta nebyla zatím ve sledovaném území prokázána a ze seznamu je nutno ji vyřadit.

Aleochara sanguinea (Linnaeus, 1758) E
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 8.V.2008, 2 ♂♂, 4 ♀♀, prosev detritu v dutině dubu, Rébl K. lgt., Štourač P. det.), B1 (Lány, Lánská obora, 17.X.2017, 1 ♂, dančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Aleochara tristis Gravenhorst, 1806 E **
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 29.V.2004, 4 ♂, v dančím trusu, Rébl K. lgt., Štourač P. det. jako Aleochara moesta, Rébl K. prep. aed. et redet.).
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 8.V.2004, 2 ♂, v trusu jezevce; 20.VI.2005, 1 ♂, 1 ♀, v trusu vysoké zvěře; vše: Rébl K. lgt., Štourač P. det. jako Aleochara moesta, Rébl K. prep. aed., sperm. et redet.).

Alevonota gracilenta (Erichson, 1839) R2 **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Alevonota rufotestacea (Kraatz, 1856) R2 ! **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ♀, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
A. Lohse (in FREUDE et al. 1974) hodnotí výskyt tohoto druhu ve střední Evropě jako vzácný. Ekologické nároky shrnují ASSING &WUNDERLE (2008). Drabčík žije ve vegetabiliích, mechu nebo hnízdech mravenců na lesních, častěji ale otevřených stanovištích (pak zvláště na loukách nebo v xerotermních travinobylinných porostech).

Alianta incana (Erichson, 1837) R1 VU **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Drabčík žije na mokrých stanovištích, březích, mokřadech, často na vodních rostlinách (BURAKOWSKI et al. 1981).

Aloconota cambrica (Wollaston, 1855) R1 CR
6048: B13 (Skryje – štěrkopísčité břehy Berounky při ústí Úpořského potoka, 26.VI.2015, 1 ♂, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Aloconota currax (Kraatz, 1856) R1 VU **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Žije na štěrkových březích vodních toků.

Aloconota insecta (C. G. Thomson, 1856) R2 VU
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 30.IV.2014, 1 ♀, v náplavu na potoce Klíčava, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 27.VIII.2012, 1 ♀, v meších na přepadu na Lánském potoce, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 3 ♂♂, 1 ♀, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, MORAVEC & RÉBL 2014.

Aloconota mihoki (Bernhauer, 1913) R1 EN
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 11.VI.2014, 1 ♀, pod kamenem na břehu lesního potůčku, Rébl K. lgt. et det.), A15 (Požáry – Lánská obora, 6.V.2006, 1 ♀, štěrkový náplav lesního potoka, Januš J. lgt., Rébl K. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 29.V.2012, 1 ♀, prosev starého listí na úpatí suťového lesa v nivě Lánského potoka; 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; 5.VII.2017, 2 ♂♂, prosev náplavu na přítoku do Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ♂, nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010.

Amischa analis (Gravenhorst, 1802) E
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 29.VII.2007, 1 ♂, prosev staré trávy na pastvině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂; 19.VII.2017, 2 ♂♂; 1.VIII.2017, 5 ♂♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, MORAVEC & RÉBL 2014.

Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830) E **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 10.VII.–24.VII.2012, 1 ♀, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), B13 (Lány, Lánská obora – Kozí hřbety, 17.V.2017, 1 ♀, prosev dřevěného detritu na padlém buku, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 16.VI.2011, 1 ♀, stromová nárazová past v teplomilné doubravě na sutích, Horák J. lgt., Vogel J. det.).

Amischa nigrofusca (Stephens, 1832) E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B16 (Skryje, 11.VII.2011, 1 ♀, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Vogel J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 9.VI.2017, 2 ex., pod kůrou padlého jasanu; 19.VII.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; 1.VIII.2017, 1 ♂, dtto; vše: Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014.

Anotylus clypeonitens (Pandellé, 1867) R1 EN **
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Schülke M. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂, 6 ♀♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Schülke M. det., 1.VIII.2017, 1 ♂, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det., Schülke M. revid.).
Lit: JANUŠ 2016 (uveden tu pro Křivoklátsko jen s otazníkem).
Druh žije na loukách a pastvinách v kompostu a pod hnijícími vegetabiliemi.

Anotylus hamatus (Fairmaire et Laboulbène, 1856) E
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 27.IX.2017, 1 ♂, kančí kůže nastražená 15.IX.2017, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 3 ♂♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt. et det.), B20 (Broumy, NPR Týřov – U tří skalek, 29.V.2016, 1 ♂, prosev shnilého dubového listí a vřesoviště, Boukal M. lgt., Rébl K. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Anotylus hammondi Schülke, 2009 !
5949: B2 (Lány, Lánská obora – Vlčina, 19.VII.2017, 2 ♂♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det.), B13 (Lány, Lánská obora – Kozí hřbety, 17.V.2017, 7 ♂♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: VÁVRA et al. 2011, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016.
Bioindikační skupina dosud nestanovena, pravděpodobně E.

Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det., Schülke M. revid., 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Anotylus saulcyi (Pandellé, 1867) E **
5849: C13 (Ruda, 24.IX.2016, 1 ♂, prosev tlejícího sena, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 18.X.2017, 1 ♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Druh je vázaný na nory savců, a proto zřídka sbíraný. Nalézán je i v rozkládajících se vegetabiliích v okolí nor.

Anotylus tetratoma (Czwalina, 1871) ! **
5949: B2 (Lány, Lánská obora – Vlčina, 19.VII.2017, 5 ♂♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂; 1.VIII.2017, 1 ♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B13 (Lány, Lánská obora – Dlouhý hřeben, 17.V.2017, 14 ♂♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det., Krásenský P. revid.; 9.VI.2017, 32 ♂♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2017 (Práce zveřejňuje výše uvedené údaje; druh je tu prezentován jako nový pro ČR).
Drabčík je obvykle nalézán na starých exkrementech lesních zvířat (BURAKOWSKI et al. 1979). Prosevem trusu vysoké zvěře byl nejčastěji sbírán i na Křivoklátsku. Bioindikační skupina nebyla dosud stanovena, pravděpodobně ale E.

Astenus gracilis (Paykull, 1789) E
5949: C8 (Křivoklát – Amalín, 16.X.2016, 1 ex., prosev mechu a lišejníků na okraji teplé dubohabřiny, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta aeneipennis (C. G. Thomson, 1856) R2 !
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 19.VI.2014, 1 ♂, prosev staré plodnice sírovce Laetiporus sulphureus spadlého na zem, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a.

Atheta amicula (Stephens, 1832) E **
5849: C1 (Ruda, 12.I.2014, 3 ♀♀, prosev sena u krmelce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta benickiella Brundin, 1948 R1 VU
5849: C13 (Ruda, 24.IX.2016, 1 ♂, prosev tlejícího sena, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 7.VI.2016, 1 ♂, prosev starého listí v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Atheta boletophila (C. G. Thomson, 1856) R1 VU
5949: B11 (Lány, Lánská obora, 6.VII.2005, 2 ♂♂, poklepem mladé plodnice sírovce Laetiporus sulphureus spadlého na zem, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta britanniae Bernhauer et Scheerpeltz, 1926 R2 !
5849: C1 (Řevničov, 16.VII.2016, 1 ♂, vyklepán ze staré plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C12 (Ruda, 20.XI.2016, 2 ♂♂, vyklepán ze staré plodnice Polyporus squamosus, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
Lit: BOHÁČ 1979, RÉBL 2010.

Atheta cadaverina (C. N. F. Brisout de Barneville, 1860) R2 !
5849: C13 (Ruda, 17.VII.2016, 1 ♂, prosev starého sena na louce, Rébl K., Vogel J. det.), C24 (Lány, Lánská obora, 29.III.2002, 1 ♂, prosev starého sena na pastvině, Rébl K., Vogel J. det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 27.VI.2017, 1 ♂, kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.), C1 (Ruda, 7.XI.2015, 1 ♀, vyklepán z trsu lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 18.X.2017, 1 ♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010 (jako Cadaverota).

Atheta canescens (Sharp, 1869) R2 **
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 2 ♂♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta cauta (Erichson, 1837) E **
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, prosev tlejícího sena v bučině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C25 (Lány, Lánská obora, 4.V.2016, 1 ♂, prosev starého sena u krmelce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta celata (Erichson, 1837) E
5849: C1 (Ruda, 22.IV.2017, 1 ♂, prosev vyhozené podestýlky na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det.), C13 (Ruda, 14.IV.2017, 1 ♂, suchý kadáver, Rébl K. lgt. et det.), C24 (Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, prosev tlejícího sena v bučině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 2 ♂♂, kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 1 ♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Vogel J. det.; 18.X.2016, 2 ♂♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a.

Atheta cinnamoptera (C. G. Thomson, 1856) R2 **
6048: B20 (Broumy, NPR Týřov – U tří skalek, 23.IV.2016, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, Wachtl H. lgt., Vogel J. det.).

(Atheta clientula (Erichson, 1839)) – druh ze seznamu brouků Křivoklátska vyřazený
Nálezy uvedené v práci RÉBL (2010) jako Atheta clientula redeterminoval J. Vogel jako Atheta orbata (Erichson, 1837) (viz u tohoto druhu). Druh Atheta clientula nebyl ve sledovaném území nalezen a je proto nutné jej ze seznamu brouků Křivoklátska vyřadit.

Atheta coriaria (Kraatz, 1856) E **
5849: C12 (Ruda, 13.VII.2017, 1 ♂, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.), C24 (Lány, Lánská obora, 23.VI.2001, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 9.VIII.2011, 1 ♂, oklepem staré plodnice Polyporus squamosus na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.; 19.VII.2017, 1 ♂; 1.VIII.2017, 1 ♂, oba nálezy: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 3 ♂♂, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta corvina (C. G. Thomson, 1856) R2
5849: C6 (Ruda, 3.X.2015, 2 ♂♂, poklepem plodnice Inonotus nodulosus, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C7 (Ruda, 17.IX.2012, 1 ♂; 28.VIII.2015, 1 ♂; vše: vyklepáno z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C12 (Ruda, 3.X.2016, 1 ♂, poklepem plodnice Polyporus squamosus, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.), C24 (Lány, Lánská obora, 14.X.2000, 1 ♀, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta debilis (Erichson, 1837) R1 VU
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 29.VII.2016, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Atheta deformis (Kraatz, 1856) R2 ! **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂, 2 ♀♀; 1.VIII.2017, 2 ♂♂, 2 ♀♀; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lokálně se vyskytující druh považovaný za obyvatele nor a podzemních hnízd savců (BURAKOWSKI et al. 1981). Jeho autekologie je ale zatím nedostatečně probádána.

Atheta ebenina (Mulsant et Rey, 1873) R2 EN **
5949: D18 (Žloukovice – niva Berounky u železničního mostu, 1.–11.VII.1998, 1 ♂ v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
Vzácný druh, z Moravy uváděný v Check-listu československých brouků (JELÍNEK 1993) bez bližších dat a teprve VÁVROU (2011) s prvními konkrétními údaji (Hrubý Jeseník). Z Čech je nám známý jen obecný údaj Fleischerův (FLEISCHER 1927–1930: „Sudety“). BURAKOWSKI et al. (1981) uvádějí, že je tento drabčík rozšířený převážně v horských polohách, kdežto v polohách nižších se vyskytuje mnohem vzácněji. Tomu by odpovídaly i dosud známé výše uvedené nálezy z ČR. Na Křivoklátsku byl brouk ovšem sbírán v nivě Berounky v nadmořské výšce kolem 230 metrů. Žije podobně jako jiní zástupci tohoto rodu, tj. v opadance, rozkládajících se vegetabiliích a na hnijících houbách (BURAKOWSKI et al. 1981).

Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂; 19.VII.2017, 1 ♂; 1.VIII.2017, 6 ♂♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Atheta episcopalis Bernhauer, 1910 R2
5849: C1 (Ruda, 12.V.2017, 1 ♂, králičí kožka vyhozená na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det., 1 ♂, prosev vyhozené podestýlky na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 5.X.2017, 7 ♂♂, dančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt. et det.), B13 (Lány, Lánská obora, 18.V.2017, 2 ♂♂, v trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B20 (Broumy, NPR Týřov – U tří skalek, 23.IV.2016, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, Wachtl H. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta europaea Likovský, 1984 R2 !
5849: C12 (Ruda, 20.XI.2016, 1 ♂, vyklepán ze staré plodnice Polyporus squamosus, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, prosev tlejícího listí v nivě potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: B20 (Broumy, NPR Týřov – U tří skalek, 29.V.2016, 1 ♂, prosev listí a detritu pod suchým vřesem, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010.

Atheta euryptera (Stephens, 1832) R2 **
5849: C1 (Ruda, 7.V.2014, 1 ♀; 31.V.2014, 3 ♀♀; vše: pod dřevem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta fimorum (C. Brisout de Barneville, 1860) R2 **
5949: B13 (Lány, Lánská obora, 9.VI.2017, 1 ♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Druh uvádí HONCŮ (1979) z několika severočeských lokalit, včetně podrobných nálezových okolností (vrch Jedovina u Habří, PR Rač u Habří, vrch Rovný u Stadic, vše 5349, Strejček J. lgt., Boháč J. det.), avšak tyto údaje nebyly nikdy zohledněny v žádném z existujících seznamů (JELÍNEK 1993, BOHÁČ et al. 2007, ZAHRADNÍK 2017). Nález z Lánské obory potvrzuje výskyt druhu v Čechách.

Atheta fungicola (C. G. Thmomson, 1852) R2
5849: C12 (Ruda, 4.XI.2016, 2 ♂♂, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta gagatina (Baudi di Selve, 1848) R2
5849: B1 (Lány, Lánská obora, 9.VI.2017, 1 ♂, kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C1 (Řevničov, 26.VI.2016, 1 ♂, vyklepán ze staré plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.; 7.VII.2016, 1 ♂; 16.VII.2016, 1 ♂, v obou případech vyklepán ze staré plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C7 (Ruda, 28.VIII.2015, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C13 (Ruda, 30.V.2015, 3 ♂♂, prosev starého sena na louce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C24 (Lány, Lánská obora, 28.VII.2002, 1 ♂, prosev starého sena na pastvině; 12.VIII.2012, 1 ♂, vyklepán z plodnice kotrče kadeřavého (Sparassis crispa); vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta ganglbaueri Brundin, 1948 E **
5849: C25 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta graminicola (Gravenhorst, 1806) R2
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na UV světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Atheta hansseni A. Strand, 1943 R2 EN **
5849: C1 (Řevničov, 16.VII.2016, 2 ♂♂; 16.VIII.2016, 1 ♂; vše: vyklepáno ze staré plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C12 (Ruda, 4.XI.2016, 1 ♂, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
Vzácný druh známý z několika českých lokalit teprve od druhé poloviny devadesátých let minulého století (ŠTOURAČ et KRÁSENSKÝ 2003).

Atheta harwoodi B. S. Williams, 1930 R2 ! **
5849: C1 (Ruda, 22.IV.2017, 4 ♂♂, prosev vyhozené podestýlky na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det.), C24 (Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♂, pod dřevem položeným na bukový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 27.VI.2017, 1 ♂, kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Nehojný druh. Častěji bývá nalézán v hnízdech ptáků i savců, méně často v opadance nebo kompostu.

Atheta hybrida (Sharp, 1869) R2 ! **
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 15.VII.1998, 1 ♂, poraněný dub s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Druh je sbírán méně často, zřejmě proto, že je patrně převážně obyvatelem podzemních savčích hnízd. Kromě toho byl ale nalezen i na stromových houbách nebo kvasící míze.

Atheta hygrotopora (Kraatz, 1856) R2 !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 17.V.2016, 3 ♂♂, prosev mechu na kamenech na břehu Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Atheta laevana (Mulsant et Rey, 1852) R2 ! **
5849: C1 (Ruda, 12.IV.2014, 1 ♀, pod mechem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: B20 (Broumy – U tří skalek, 23.IV.2016, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, Wachtl H. lgt., Vogel J. det.).
Žije na různých hnijících organických látkách, v trusu apod., hlavně v lesních biotopech. Nehojný druh.

Atheta laticollis (Stephens, 1832) E
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂; 5.VII.2017, 1 ♂; vše: na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Atheta lativentris J. R. Sahlberg, 1876 R2 **
5849: C7 (Ruda, 12.VIII.2017, 3 ♂♂, oklep smrkového klestí; 3.II.2018, 1 ♂, 5 ♀♀, prosev plesnivého smrkového jehličí; vše: Rébl K. lgt. et det.).

Atheta liliputana (C. Brisout de Barneville, 1860) E !
5849: C13 (Ruda, 14.IV.2017, 1 ♂, prosev staré trávy v nivě přítoku potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: BOHÁČ 1988b.

Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) E
5849: C12 (Ruda, 13.VII.2017, 3 ♂♂, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂; 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Atheta macrocera (C. G. Thomson, 1856) R2 **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 23.VIII.2017, 1 ♂, oklepem větví na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), B13 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta negligens (Mulsant et Rey, 1873) R2
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 6.I.2007, 1 ♂, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5849: C17 (Ruda, 29.VI.2008, 19.IV.2006, 1 ♂, v prosevu detritu v podmáčené olšině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C24 ((Lány, Lánská obora, 12.VII.2014, 1 ♀, oklepem dřeva na zemi v bučině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, prosev listí u paty lípy na úpatí teplomilné stráně, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), B12 (Lány, Lánská obora, 6.V.2007, 1 ♂, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014 (jako Acrotona).

Atheta nigra (Kraatz, 1856) E
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 23.VIII.2017, 1 ♂, dančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.; Lány, Lánská obora, 18.X.2017, 1 ♂, dančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: B16 (Skryje, 22.VIII.2009, 5 ♀♀, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta nigripes (C. G. Thomson, 1856) E **
5949: B13 (Lány, Lánská obora, 18.V.2017, 2 ♂♂, 1 ♀, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) R2
5849: C1 (Řevničov, 7.VII.2016, 3 ♂♂, vyklepáni z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det.), C17 (Ruda, 18.VI.2016, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales; 12.VIII.2017, 1 ♂, poklepem plodnice lupenaté houby Agaricales; vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta oblita (Erichson, 1839) R2
5849: C1 (Ruda, 5.IV.2014, 1 ♀, prosev listí u březového pařezu s kvasící mízou, Rébl K. lgt. et det.; 31.V.2014, 1 ♀, pod dřevem na březovém pařezu s kvasící mízou; Řevničov, 16.VII.2016, 2 ♂♂, vyklepáni ze staré plodnice lupenaté houby Agaricales, Vogel J. revid.; 12.V.2017, 1 ♂, králičí kožka vyhozená na okraj lesa; vše: Rébl K. lgt. et det.)
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 30.IV.2014, 1 ♀, prosev kupky staré trávy nastražené v teplomilné doubravě; 30.IV.2014, 2 ♀♀, prosev kupky staré trávy nastražené v mokřině v nivě potoka Klíčava; 3.VII.2014, 1 ♀, poklepem plodnice Laetiporus sulphureus v teplomilné doubravě; vše: Rébl K. lgt. et det.), B1 (Lány, Lánská obora, 23.VIII.2017, 1 ♂, dančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.), B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.)
Lit: RÉBL 2010.

Atheta obtusangula Joy, 1913 R1 EN
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.V.2016, 2 ♂♂ vyšlapáni v podmáčené olšině, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
5849: C1 (Řevničov, 3.V.2017, 1 ♂, prosev v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta occulta (Erichson, 1837) E **
5849: C1 (Ruda, 22.IV.2017, 1 ♀, prosev vyhozené podestýlky na okraji lesa, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C12 (Ruda, 4.XI.2016, 1 ♂, prosev starého sena u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta orbata (Erichson, 1837) R2 **
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 1.X.2013, 1 ♂, v prosevu staré trávy na loučce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5849: C1 (Ruda, 12.I.2014, 1 ♀, prosev sena u krmelce; 21.IV.2014, 1 ♀, pod mechem položeným na březový pařez s kvasící mízou; vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C13 (Ruda, 3.VII.2016, 1 ♂, prosev posekané trávy na louce; 24.IX.2016, 1 ♂, prosev tlejícího sena; vše: Rébl K. lgt Vogel J. det.), C24 (Lány, Lánská obora, 14.IV.2015, 1 ♂, prosev sena u krmelce; 12.VII.2014, 1 ♀, prosev starého listí a mechu v bučině; vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.), D21 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, prosev detritu pod spadlým starým chorošem v bučině, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, prosev listí u paty lípy na úpatí teplomilné stráně; 17.VIII.2016, 1 ♂, oklepem dřeva na zemi v nivě potoka Klíčava; vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.), A10 (Lány, Lánská obora, 17.VII.2015, 2 ♂♂, na UV světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, prosevem listí a oklepem dřeva na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: D? (Skryje – hájovna Kohoutov, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji zastíněného smíšeného lesa, Horák J. lgt., Vogel J. det.).
Nálezy uvedené v práci RÉBL (2010) jako Atheta clientula (Erichson, 1839) redeterminoval J. Vogel jako Atheta orbata (Erichson, 1837).

Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 5 ♂♂; 19.VII.2017, 1 ♂; 1.VIII.2017, 1 ♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 R2
5849: C7 (Ruda, polesí Leontýna – První luh, 17.IX.2012, 1 ♂; 6.VII.2016, 2 ♂♂; vše: vyklepáno z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta pervagata G. Benick, 1974 R1 EN **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Mediteránní druh. Ve střední Evropě velmi vzácný (HERGER et al. 2003).

Atheta picipes (C. G. Thomson, 1856) R2
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 5.X.2017, 2 ♂♂, dančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt. et det.), B2 (Lány, Lánská obora, 27.VI.2017, 1 ♂, kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta putrida (Kraatz, 1856) R2 **
5849: C6 (Ruda, 30.X.2016, 2 ♂♂, trus vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.), C12 (Ruda, 24.X.2015, 1 ♂, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C13 (Ruda, 14.V.2016, 1 ♂, pod dřevem položeným na habrový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C17 (Ruda, 28.X.2015, 1 ♂, poklepem plodnice Meripilus giganteus, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 17.X.2017, 1 ♂, dančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt. et det.).

Atheta scapularis (C. R. Sahlberg, 1831) R2 !
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B16 (Skryje, 18.V.2011, 1 ♀, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det.; 27.V.2011, 1 ♂, světelný lapač na motýly, Novák I. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Atheta sordidula (Erichson, 1837) E **
5949: B13 (Lány, Lánská obora, 18.V.2017, 1 ♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta subtilis (W. Scriba, 1866) R2 **
5849: C1 (Řevničov, 16.VII.2016, 1 ♂, vyklepán ze staré plodnice lupenaté houby Agaricales; Ruda, 22.IV.2017, 1 ♂, prosev vyhozené podestýlky na okraj lesa; vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C24 (Lány, Lánská obora, 14.IV.2015, 1 ♂, prosev sena u krmelce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Atheta triangulum (Kraatz, 1856) E
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Atheta vaga (Heer, 1839) E
5849: C1 (Ruda, 22.IV.2017, 1 ♂, prosev vyhozené podestýlky na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det.), C7 (Ruda, 10.IV.2017, 2 ♂♂, pod mechem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt. et det.), C13 (Ruda, 3.IV.2017, 1 ♂, suchý kadáver, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, dančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt, et det.), B2 (Lány, Lánská obora, 27.VI.2017, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Atheta volans (W. Scriba, 1859) R2 !
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.V.2016, 1 ♂ vyšlapán v podmáčené olšině, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 1 ♂, na UV světlo na pastvině, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 29.VII.2016, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; 15.VI.2017, 1 ♂, prosev detritu na břehu rybníčka v nivě Lánského potoka; 1.VIII.2017, 3 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Bisnius parcus (Sharp, 1874) E **
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 23.VIII.2017, 1 ♂, kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Nepůvodní druh popsaný z Japonska, ve střední Evropě nejčastěji nalézaný na antropogenních stanovištích – na polích, pastvinách, ve stájích a na hnojištích (BURAKOWSKI et al. 2000).

Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) R2
5947: D19? (Krakovec – Šípský potok, 5.VI.2017, 1 ex., vyšlapán z bahna u břehu potoka, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Bolitochara obliqua Erichson, 1837 R2
5949: D7 (Sýkořice env., 9.IV.2015, 1 ♀, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Brachida exigua (Heer, 1839) R1 VU
5849: C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 11.V.2017, 1 ex., lipová alej procházející loukou uprostřed lesních porostů, prosev opadanky kolem starých lip, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016, JANUŠ 2016.

Bryophacis crassicornis (Mäklin, 1847) R1 CR **
5849: C12 (Ruda, 2.V.2016, 1 ♂, prosev starého sena u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Vzácný druh obývající převážně sušší stanoviště, např. otevřená písčitá vřesoviště, ale i biotopy lesní (BURAKOWSKI et al. 1980). Brouk je často nalézán v mechu, opadance nebo na houbách.

Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802 R2 EN **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 13.IV.– 27.IV.2017, 1 ♀, nárazová past v nivě Lánského potoka na úpatí suťového lesa, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Calodera riparia Erichson, 1837 R1 EN
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Carpelimus bilineatus Stephens, 1834 R2 !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) R2
5849: C1 (Ruda – rybník Horní Kracle, 10.V.2012, 1 ♂, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Carpelimus exiguus (Erichson, 1839) R1 VU
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 3.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835) R2
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Carpelimus lindrothi (Palm, 1943) R1 VU
5849: D21 (Lány, Lánská obora – Kouglův rybník, 19.VI.2014, 1 ♂, smyk pobřežní vegetace, Rébl K. lgt. et det. 2014 jako C. nitidus, Rébl K. redet. 2017).
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 9.VII.2013, 1 ♂, bahnité břehy zadržovací nádrže bez vegetace, Rébl K. lgt. et det. 2015 jako C. nitidus, Rébl K. redet. 2017; 20.V.2014, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Krásenský P. det. jako C. nitidus, Schülke M. redet.; 3.VI.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det. 2015 jako C. nitidus, Rébl K. redet. 2017; 17.VII.2015, 2 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det. 2015 jako C. nitidus, Rébl K. redet. 2017; 13.VIII.2015, 17 ♂♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže před Klíčavskou přehradou, Rébl K. lgt. et det. 2015 jako C. nitidus, Rébl K. redet. 2017), B2 (Lány, Lánská obora, 5.VII.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B12 (Lány, Lánská obora, 10.VII.2001, 1 ♂, bahnitý břeh Klíčavské přehrady na přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det. 2015 jako C. nitidus, Rébl K. redet. 2017).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Carpelimus manchuricus subtilicornis (Roubal, 1946) R1 EN
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 2 ♂♂ – 1 ♂ Rébl K. det., 1 ♂ Schülke M. det., vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt.), C12 (Roztoky u Křivoklátu, 28.V.2016, 1 ♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 7 ♂♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848) R1 NT
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 17.VII.2015, 1 ♂, na světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 29.VII.2016, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Schülke M. det.; 1.VIII.2017, 3 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. det., Schülke M. revid.; vše: Rébl K. lgt.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) R2
5949: B15 (Běleč – Šarváš, rybník Stošavka, 18.VI.2015, 1 ex., Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016, JANUŠ 2016.

Carpelimus similis (Smetana, 1967) R1 EN **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 19.VII.2017, 1 ♂; 1.VIII.2017, 1 ♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), C12 (Roztoky u Křivoklátu, 23.IV.2016, 1 ♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Boukal M. lgt., Rébl K. det.), D18 (Žloukovice, 12.VIII.2013, 5 ex., štěrkopísčitý náplav řeky, Januš J. lgt., 1 ex. Rébl K. det.).
Drabčík žije na březích řek a potoků, nejčastěji je nalézán v náplavech.

Carpelimus subtilis (Erichson, 1839) R2 ! **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ♂, 2 ♀♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Schülke M. det.; 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Vzácný druh.

Carphacis striatus (Olivier, 1795) R1 EN
5849: C23 (Ruda – Brejl, 15.VIII.2017, 1 ex., alej na okraji Lánské obory, vyklepán z plodnice Polyporus squamosus rostoucí na lípě, Januš J. lgt. et det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, poklepem plodnice Pleurotes sp., Rébl K. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Velká Pleš, 7.VI.2016, 1 ex., na lesostepi, Zýka M. lgt., Benedikt S. det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793) E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.; 8.XI.2017, 5 ex., podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a (jako Elonium), MORAVEC & RÉBL 2012.

Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) E
6050: A4 (Hýskov, 6.IX.2016, 1 ex., staveniště v obci, ve společenstvu sv. Atriplicion u skrývky hlíny, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830) E NT
5849: D16 (Lány – Amerika, 16.IX.2012, 1 ♂, 1 ♀, Januš J. lgt. Rébl K. det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B21 (Zbečno – Novina, 14.X.2016, 1 ♂, prosev zplísněného sena na louce, Januš J. lgt., Rébl K. det.), B23 (Sýkořice – Kovářův luh, 1.IV.2017, 1 ♀, bučina, prosev substrátu z dutiny, ve které bylo staré sršní hnízdo a mechové ptačí ? hnízdo nebo pelech, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) E
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2017, 1 ex., kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Cypha discoidea (Erichson, 1839) R2
5849: C1 (Řevničov, 3.V.2017, 1 ♂, prosev v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Cypha punctum (Motschulsky, 1858) ! **
Lit: MORAVEC et al. 2017 (5949: Žloukovice, PR Červený kříž, 15.–23.VII.1995, 2 ♂♂, Moravec P. lgt., coll. Moravec P. et Museum Ostrava (in coll. Štourač), Štourač P. det.).
Západoevropský druh zasahující do střední Evropy, odkud byl dosud známý jen z Německa. Jedná se o prvonález pro Českou republiku, proto nebyla bioindikační skupina dosud stanovena. FREUDE et al. (1974) hodnotí výskyt tohoto druhu ve střední Evropě jako velmi vzácný. Bionomie není dostatečně známa, brouk pravděpodobně žije podobně jako jiní zástupci tohoto rodu, tj. ve spadaném listí, mechu, či hnijících rostlinných zbytcích. Ve Skandinávii byl sbírán na písčité půdě dun na mořského pobřeží mezi hrachory (Lathyrus) a jehlicemi (Ononis) (LJUNBERG 2005). Prosevem listí v listnatém lese byl sbírán na Křivoklátsku.

Cyphea curtula (Erichson, 1837) R1 VU **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2017, 3 ♂♂, 1 ♀, pod kůrou padlého jasanu, Krásenský P. det.; 13.II.2018, 1 ♀, pod kůrou javoru v suťovém lese, Rébl K. det.; vše: Rébl K. lgt.).
Vzácný druh žijící pod kůrou listnáčů, méně často i jehličnanů, zejména v chodbách podkorního hmyzu (BURAKOWSKI et al. 1981).

Deinopsis erosa (Stephens, 1832) R1 VU
5849: C1 (Řevničov – rybník Horní Kracle, 3.V.2017, 1 ♂, 1 ♀, prosev starého listí pod keři v mokřadních porostech rybníka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Dexiogyia corticina (Erichson, 1837) R2 !
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 6.V.2015, 1 ♂, oklep dřeva na zemi v bučině, Rébl K. lgt. et det.).
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 14.VIII.2013, 1 ♂, pod kůrou padlého dubu v teplomilné svahové doubravě, Rébl K. lgt. et det.), B9 (Lhota – Ploskov, Na čihátku, 22.VI.2015, 1 ♂, okraj lesní kultury, složené kmeny dřeva, na příčném řezu kmenem dubu, Januš J. lgt. Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Dilacra vilis (Erichson, 1837) R1 VU **
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo, v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt, et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Podle FREUDE et al. (1974) a BURAKOWSKI et al. (1981) je druh vzácný a žije v opadance a vlhkém mechu bažinných lesů a podmáčených luk.

Dinaraea angustula (Gyllenhal, 1810) E **
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 13.VIII.2015, 1 ♂, na UV světlo na břehu zadržovací nádrže, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: B16 (Skryje, 8.VII.2011, 2 ♀♀, světelný lapač na motýly, Rébl K. det.; 27.VIII.2011, 1 ♀, světelný lapač na motýly, Vogel J. det.; vše: Novák I. lgt.).

Dinaraea linearis (Gravenhorst, 1802) E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♂, prosev starého listí a dřevěného detritu na padlých stromech podél potůčku v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.; 23.VIII.2017, 1 ♂, oklepem větví na zemi v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010.

Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806) R2 VU
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2011, 1 ♂, pod dřevem u mraveniště Formica sp., Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
5949: A10 (Lány, Lánská obora, 10.V.2003, 1 ♀, teplomilná doubrava, pod kamenem v mraveništi Lasius sp., Rébl K. lgt., Štourač P. det., Vogel J. revid.), B11 (Lány, Lánská obora, 7.VI.2011, 2 ♀♀; 27.VI.2011, 1 ♀; 4.VII.2011, 2 ♀♀; vše: teplomilná doubrava, pod dřevem u mraveniště Formica sp., Rébl K. lgt. et det., Vogel J. revid.).
6048: B4 (Branov, 29.VI.1997, 1 ♀, Rébl K. lgt., Hozman P. det. jako Dinarda dentata dentata (Gravenhorst, 1806), Vogel J. redet.).
Lit: RÉBL 2010.

(Dinarda maerkelii Kiesenwetter, 1843) R2 VU *
Lit: ROUBAL 1905 (Nová Huť [Nižbor]).
Myrmekofilní druh žijící v hnízdech různých druhů rodu Formica (BOHÁČ & MATĚJÍČEK 2003).

Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) R2
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Euryusa coarctata Märkel, 1844 CR **
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 2.VII.2002, 1 ♂; 7.VIII.2005, 1 ♂; vše: v prosevu dutiny dubu, Rébl K. lgt., Štourač P. det. jako Euryusa sinuata Erichson, 1837, Krásenský P. redet.).
Drabčík žije na starých stromech v koloniích mravenců rodu Lasius. Jako nový druh pro Českou republiku jej ohlásil KRÁSENSKÝ (2013) a ECKELT et al. (2017) řadí do seznamu pralesních reliktů. Bioindikační skupina nebyla dosud stanovena, pravděpodobně ale R1.

Euryusa optabilis Heer, 1839 R1 VU
5849: D18 (Lány – U Panny Marie, 11.VII.2015, 1 ♂, hospodářská bučina, na živém buku porostlém houbami, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
5949: A19 (Požáry env., 19.V.2017, 1 ♀, hospodářská dubohabřina, v rezavě hnijícím dřevě přízemní dutiny buku osídlené mravenci, Januš J. lgt., Rébl K. det.), B11–12 (Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ♀, stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.
Nález drabčíka Euryusa optabilis uvedený v práci MORAVEC & RÉBL (2016) redeterminoval J. Vogel jako Euryusa sinuata.

Euryusa sinuata Erichson, 1837 R1 EN
5949: C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy, Rébl K. lgt. et det. jako Euryusa optabilis Heer, 1839, Vogel J. redet.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012. Nálezy uvedené pod tímto názvem v práci RÉBL 2010 redeterminoval P. Krásenský jako Euryusa coarctata.

Eusphalerum semicoleoptratum (Panzer, 1795) R2
5849: D23 (Lány – Pánovka, 13.V.2016, 1 ♂, na plodnici dřevní houby rodu ? Stereum na bukovém špalku, Januš J. lgt. et det.).
5949: A3 (Ruda – Brejl, 2.V.2016, 1 ♀, oklepem javoru při lesní silnici, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Falagrioma thoracica (Stephens, 1832) R2
5949: D2 (Sýkořice – vrch Koza, 15.VII.2017, 1 ex., otevřený ruderál, pod rostlinami, Januš J. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Gabrius appendiculatus Sharp, 1910 R1 !
5949: D15 (Nižbor, NPR Vůznice, 20.V.2014, 1 ex., štěrkový náplav na břehu přehrady porostlý bylinami, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Gabrius breviventer (Sperk, 1835) E
5949: D6 (Zbečno, 6.V.2016, 1 ♂, bahnitý břeh řeky, prep. aed., Januš J. lgt. et det.), D18 (Žloukovice, 6.V.2017, 3 ex., prosev náplavu a zahradního odpadu na břehu řeky, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a (jako pennatus), RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Gabrius trossulus (Nordmann, 1837) R2
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ♂, prosev opadanky na břehu rybníka, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Gabronthus thermarum (Aubé, 1850) R1 ! **
5849: C12 (Ruda, 26.VIII.2016, 1 ♂, na UV světlo u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.).
Podle SMETANY (1958) u nás dost vzácný druh. Žije pod hnijícími vegetabiliemi a v humusu.

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) R2
5949: D10 (Běleč – NPR Vůznice, 13.X.2012, 1 ex., prosev opadanky v suťovém lese, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830) R2 **
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, prosev tlejícího listí v nivě potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845 R1 VU
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 7.VI.2016, 1 ♀, prosev listí na přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Gyrophaena boleti (Linnaeus, 1758) R2
5849: C7 (Ruda, 5.VI.2016, 1 ♂, vyklepán ze staré plodnice choroše Trametes sp., Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Gyrophaena lucidula Erichson, 1837 R2 VU **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 7.VI.2016, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det.).
Rozšířený, ale vzácný druh. Nejčastěji je sbírán na houbách, vyskytuje se ale také na hnijících vegetabiliích (BURAKOWSKI et al. 1981).

Haploglossa gentilis (Märkel, 1844) R1 VU
5849: C13 (Ruda, 22.VII.2012, 1 ♀, prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C24 (Lány, Lánská obora, 13.VI.2016, 1 ♀, prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt., Vogel J. det.; 1.VII.2016, 1 ♂, prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806) R1 NT
5849: C13 (Ruda, 22.VII.2012, 1 ♂, prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt. et det.), D21 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ♂, prosev detritu u paty dubu pod spadlou plodnicí Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2017, 5 ♂♂, 6 ♀♀; 27.VI.2017, 1 ♂; vše: kančí kůže nastražená 2.VI.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014.

Haploglossa villosula (Stephens, 1832) R1
5849: C1 (Ruda, 22.III.2014, 1 ♀, prosev listí u březového pařezu s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C13 (Ruda, 22.VII.2012, 2 ♀♀, prosev listí u paty dubu obsazeného Lasius fuliginosus, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: A24 (Křivoklát, PR Brdatka, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past v zastíněné teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Rébl K. det.), B11–12 (Lány, Lánská obora, 26.VI.2012, 1 ♀, stromová nárazová past ve svahové teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 12.VII.2011, 1 ♀, stromová nárazová past v teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Vogel J. det.), D13 (Sýkořice – PR Kabečnice, 27.II.2015, 4 ex., sbíráni 2 ♂♂, prosev vlhčího červenohnědého trouchu z přízemní dutiny dubu, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
6048: D? (Skryje – hájovna Kohoutov, 29.V.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji zastíněného smíšeného lesa, Horák J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) R1 CR
5849: C12 (Ruda – Malá bučina, 25.IV.2017, 2 ex., hospodářská bučina, ve vlhkém trouchu dutiny buku, spolu s Quedius brevicornis, Januš J. lgt. et det.), D23 (Lány env., 30.IV.2017, 4 ex., v trouchu čerstvého bukového pařezu, spolu s Margarinotus merdarius (Histeridae), Januš J. lgt. et det.).
5949: B19 (Běleč – Stará obora, 1.IV.2017, 1 ex., hospodářská bučina, prosevem rezavě trouchnivého dřeva z přízemní dutiny buku, spolu s Aderus populneus (Aderidae), Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.
ECKELT et al. (2017) uvádějí tohoto drabčíka nově v seznamu pralesních reliktů střední Evropy. Na Křivoklátsku se vyskytuje relativně hojně, hlavně ve starých bučinách ve vlhkém trouchu dutin buků. Často spolu s drabčíkem Quedius brevicornis nebo mršníkem Margarinotus merdarius.

Heterothops praevius Erichson, 1839 R2
5949: B21 (Zbečno – Novina, 14.X.2016, 1 ex., louka na výslunném pahorku, prosev sena, Januš J. lgt. et det.).
6050: A1 (malý exemplář ssp. niger, Stradonice – areál oppida, 27.IX.2016, 1 ♂, výslunná mez se společenstvem svazu Convolvulo-Elytrigion, prosev mraveniště, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.
Drabčík žije nejčastěji v hnízdech krtků, ve Stradonicích byl ale nalezen i prosevem mraveniště. V okolí mraveniště a sršního hnízda byl zjištěn také u Lán.

Holobus flavicornis (Lacordaire, 1835) R2 ! **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 9.VIII.2012, 1 ♀, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Schülke M. det.; 20.VI.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Dříve velmi vzácný, dnes místy hojnější druh žijící na listech stromů a keřů, kde se živí roztoči (BURAKOWSKI et al. 1981).

Homalota plana (Gyllenhal, 1810) R2
5849: C7 (Ruda, 25.VI.2017, 1 ♂, 1 ♀, pod kůrou padlého buku, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 5.VII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 9.VI.2017, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kůrou padlého jasanu; 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt. et det.).
6050: A1 (Nižbor, 3.III.2016, 9 ex., Januš J. lgt., 2 ex. Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) R2 EN
5949: A19 (Požáry env., 19.V.2017, 2 ex., v rezavě hnijícím dřevě přízemní dutiny buku osídlené mravenci, Januš J. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 7.VI.2016, 1 ♂, prosev starého listí v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Hydrosmecta subtilissima (Kraatz, 1854) R1 EN **
5949: C12 (Roztoky u Křivoklátu, 28.V.2016, 1 ♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Vzácný druh udávaný hlavně z montánních poloh (BURAKOWSKI et al. 1981). Nejčastěji bývá nalézán v náplavech vodních toků, tedy podobně, jako exemplář z Křivoklátska.

Ilyobates bennetti Donisthorpe, 1914 R2 VU
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ♀, podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) R2 !
5849: C1 (Řevničov, 3.V.2017, 1 ♂, prosev v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, Rébl K. lgt. et det.), D21 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ♂, prosev detritu a listí pod spadlými větvemi na pastvině, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a (jako haroldi), RÉBL 2010.

Ischnopoda leucopus (Marsham, 1802) R2
5949: C17 (Roztoky u Křivoklátu – potok Klučná, 12.V.2015, 1 ♂, poléváním štěrkopísčitého břehu, Januš J. lgt., Rébl K. det.)
Lit: BOHÁČ 1988a (jako Tachyusa), RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Lathrobium fovulum Stephens, 1833 R2
5949: D6 (Zbečno, 6.V.2016, 1 ♂, bahnitý břeh řeky, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Leptacinus formicetorum Märkel, 1841 R2 NT
5949: D2 (Sýkořice – vrch Koza, 10.X.2016, 3 ex., výslunný ruderalizovaný trávník, v hnízdě mravenců rodu Formica, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1833) E
5949: C10 (Újezd nad Zbečnem, 13.X.2017, 1 ♂, otevřená pastvina, v trusu skotu, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016, JANUŠ 2016.

Leptusa fumida (Erichson, 1839) R2
5849: C1 (Ruda, 21.III.2017, 2 ♂♂, pod kůrou smrkového pařezu, Rébl K. lgt. et det.), C7 (Ruda, 17.III.2017, 1 ♂, pod dřevem na čerstvém smrkovém pařezu, Rébl K. lgt. et det.), C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 23.III.2015, 1 ♂, lipová alej, pod kůrou spadlé lipové větve, Januš J. lgt, Rébl K. det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 22.IV.2016, 1 ♀, prosev detritu u solitérní rozpadlé lípy na úpatí teplomilné stráně, Boukal M. lgt., Rébl K. det., Vogel J. revid.).
6049: C? (Kublov, PR Jouglovka, 12.IV.2015, 1 ♂, 1 ♀, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Liogluta granigera (Kiesenwetter, 1850) R2 !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, prosev náplavu na levostranném přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010.

Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802) R2 **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, prosev starého listí a dřevěného detritu na padlých stromech podél potůčku v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).

Liogluta microptera C. G. Thomson, 1867 R2
5949: C22–23 (Roztoky u Křivoklátu, 22.IV.2016, 1 ♂, prosev starého listí na břehu potoka Klučná, Wachtl H. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Liogluta wuesthoffi (G. Benick, 1938) R2 ! **
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 9.VIII.2011, 1 ♀, prosev starého listí v suťovém lese; 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka; vše: Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Převážně horský druh (BURAKOWSKI et al. 1981). Žije ve spadaném listí, ve kterém byl nalezen i na Křivoklátsku.

Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) R2
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 2 ex., podzemní past v torzu dubu na pastvině, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ex., podzemní past v suťovém lese, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

(Lomechusa pubicollis C. Brisout de Barneville, 1860) R2 EN *
Lit: ROUBAL 1905 (Nová Huť [Nižbor] – Vůznice).
Myrmekofilní druh žijící střídavě v hnízdech Formica spp. a Myrmica spp. a v jejich nejbližším okolí (BOHÁČ & MATĚJÍČEK 2003).

(Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1792)) R2 EN *
Lit: ROUBAL 1905 (Nová Huť [Nižbor]).
Myrmekofilní druh žijící především v hnízdech Formica sanguinea (BOHÁČ & MATĚJÍČEK 2003).

Lordithon trinotatus (Erichson, 1839) R2
5849: C1 (Řevničov, 31.X.2015, 1 ♂, Rébl K. det., Schülke M. revid.; 5.XI.2015, 1 ♀ Schülke M. det.; 6.IX.2016, 1 ♂, Schülke M. det.; vše: vyklepáno z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt.), C6 (Ruda, 27.X.2016, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Schülke M. det.), C13 (Ruda, 15.X.2016, 2 ♂♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837) R2
5849: C15 (Lány env., 29.IX.2014, 1 ♂, 1 ♀, okraj kulturní smrčiny, v hnízdě mravenců rodu Formica, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Medon brunneus (Erichson, 1839) R2
5949: D5 (Běleč – Koutek, 15.VI.2017, 1 ♂, suťový les sv. Tilio-Acerion, prosev opadanky a trouchu ze spadlého dřeva, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
6048: B20 (Broumy – U tří skalek, 23.IV.2016, 3 ♂♂, pod dřevem v dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Medon ripicola (Kraatz, 1854) R2 VU
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 2 ♂♂, prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1985, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Megarthrus prosseni Schatzmayr, 1904 !
5849: C1 (Ruda, 19.IV.2017, 1 ♂, prosev podestýlky vyhozené na okraji lesa, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.
Bioindikační skupina dosud nestanovena, ale pravděpodobně E.

Meotica exilis (Gravenhorst, 1806) R2
5849: C7 (Ruda, 28.III.2017, 1 ♂, prosev staré trávy v podmáčených olšinách na přítoku do rybníka Dolní Kracle, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: BOHÁČ 1988b (V.1951).
Potvrzení výskytu na Křivoklátsku po roce 1960.

Meotica marchica G. Benick, 1953 R1 VU **
5849: D21 (Lány, Lánská obora – Kouglův rybník, 27.V.2016, 1 ♀, prosev mezi bulty Carex a Juncus, Boukal M. lgt., Vogel J. det.).
Druh žije na vlhkých stanovištích, například na březích vodních toků i vod stojatých.

Micropeplus marietti Jacquelin du Val, 1857 R2 !
5849: C12 (Ruda, 2.V.2016, 1 ♂, 2 ♀♀, prosev starého sena u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895 R1 !
5849: C7 (Ruda – rybník Dolní Kracle, 21.V.2017, 1 ♀, prosev opadanky a mechu z břehu rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Mycetoporus niger Fairmaire et Laboulbène, 1856 R2
5849: C7 (Ruda, 23.IX.2017, 1 ♂, oklep plesnivého smrkového klestí, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Myllaena intermedia Erichson, 1837 R2
5849: D17 (Lány – rybník Křišťál, 14.VI.2016, 1 ♀, břeh lesního rybníka, prep. sperm., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Myrmecocephalus concinnus (Erichson, 1839) E VU
5849: C12 (Ruda, 18.IX.2017, 2 ex., prosev tlejícího sena u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.), C25 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ex., vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Neobisnius villosulus (Stephens, 1833) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ♀, Schülke M. det.; 20.VI.2017, 2 ♂♂, Rébl K. det.; 19.VII.2017, 1 ♂, Rébl K. det.; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt.).
Lit: JANUŠ 2016.

Notothecta flavipes (Gravenhorst, 1806) R2
5949: A13 (Městečko u Křivoklátu – Mečná, 23.IV.2015, více ex., prep: 1 ♂, prosev mraveniště ve kmenu jasanu, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
6049: B4 (Nižbor – Ovčín, 7.III.2015, 6 ex., prep: 1 ♀, okraj kulturního boru, prosev mraveniště, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Ocypus aeneocephalus (DeGeer, 1774) R2
6050: A1 (Stradonice – oppidum, 4.IX.2017, 1 ex., trávník s Centaurea scabiosa na vrcholu nezastíněného pahorku, v trávě, Januš J. lgt., Zábrodský M. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Ocypus tenebricosus (Gravenhorst, 1846) R2
6048: B3 (Branov, 4.VIII.1984, 1 ♂, pod kamenem na úpatí sutě u řeky, Wachtl H. lgt., Rébl K. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Ocyusa maura (Erichson, 1837) R2
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 27.V.2016, 1 ♂ vyšlapán v podmáčené olšině, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Oligota granaria Erichson, 1837 R2 ! **
5849: C23 (Ruda – Brejl, 18.VI.2017, 2 ♂♂, lesní alej, vyklepáni z plodnice Polyporus squamosus rostoucí na lípě, Januš J. lgt. et det., Rébl K. revid.).
5949: B9 (Lány, Lánská obora, 13.II.2018, 1 ♀, suťový les, prosev plesnivého detritu u paty javoru, Rébl K. lgt. et det.).
5950: C21 (Nižbor – Žlubinec, 23.V.2017, 1 ♀, rozhraní mezi dubohabřinou a teplomilnou doubravou as. Sorbo-Quercetum, prosev jemného trouchu přízemní dutiny dubu Quercus petraea osídlené mravenci, Januš J. lgt. et det., Rébl K. revid.).
Ve střední Evropě je tento drabčík uváděný jako druh vzácný. Převážně synantrop žijící např. ve sklepích, chlévech či kompostu. Vyskytuje se ale i ve volné přírodě pod kůrou stromů, na houbách a hnijících vegetabiliích (FREUDE et al. 1974). Z dutin dubů je uváděný také z Norska.

Oligota parva Kraatz, 1862 R2 **
5849: C12 (Ruda, 13.VII.2017, 1 ♂, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), D18 (Žloukovice, niva Berounky u železničního mostu, 1.–11.VII.1998, 1 ex. v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 1 ♂, Vogel J. det.; 26.IX.2016, 2 ♂♂, Schülke M. det.; vše: prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt.).

Oligota pumilio Kiesenwetter, 1858 E **
5849: C1 (Ruda, 12.I.2014, 1 ♀, prosev sena u krmelce, Rébl K. lgt. et det.), C12 (Ruda, 2.V.2016, 1 ♂, prosev starého sena u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C24 (Lány, Lánská obora, 1.IV.2001, 1 ♀, Rébl K. det.; 1.VII.2016, 1 ♀, Vogel J. det.; vše: pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, Rébl K. lgt.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).

Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806) E **
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 17.VIII.2016, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).

Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806 R1 VU **
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 3 ♂♂, Rébl K. det., Schülke M. revid.; 18.X.2017, 2 ♂♂, Rébl K. det.; vše: prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt.).
Nehojný druh žijící na rozkládajících se organických látkách. BURAKOWSKI et al. (1979) uvádějí, že je častý na kadáverech ryb a žab. Imága lze nalézt také na květech.

Omalium septentrionis C. G. Thomson, 1857 R1 EN
5849: C1 (Řevničov, 16.VII.2016, 2 ♂♂, vyklepáni ze staré plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Omalium validum Kraatz, 1857 R1 VU **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 6 ♂♂, podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Převážně horský druh, nejčastěji sbíraný v podzemních hnízdech a norách savců (FREUDE et al. 1964, BURAKOWSKI et al. 1979).

Oxypoda acuminata (Stephens, 1832) R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.V.2015, 1 ♂; 23.V.2016, 6 ♂♂; vše: prosev starého listí a dřevěného detritu na padlých stromech podél potůčku v suťovém lese, Rébl K. lgt. et det.), B12 (Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ♂, prosev tlejícího listí na břehu Klíčavské přehrady, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a (jako O. lividipennis), RÉBL 2010.

Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) R2
5849: C7 (Ruda – První luh, 17.IX.2012, 1 ♂, vyklepán z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et. det.).
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, prosev tlejícího listí v nivě potoka, Rébl K. lgt. et det.), D10 (Běleč, NPR Vůznice, 13.X.2012, 1 ♂, prosev opadanky v suťovém lese, Januš J. lgt., Rébl K. det.), D13 (Sýkořice, stará bučina v údolí bezejmenného potoka, vně PR Kabečnice, 14.IV.2015, 1 ♂, prosev tlejícího bukového listí, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832) R1 EN **
6048: D (Skryje – hájovna Kohoutov, 29.V.2011, 1 ♂, stromová nárazová past v prosvětleném smíšeném lese, Horák J. lgt., Rébl K. det., Vogel J. revid.).
Nehojný druh. V severním Německu studoval jeho ekologické nároky ASSING (2012). Brouk se nejčastěji vyskytoval na zachovalých, převážně xerotermních stanovištích pokrytých sporou vegetací, travinami nebo vřesem. Vlhkým biotopům a hustým lesům se pravděpodobně vyhýbá a údaje některých badatelů o výskytu na březích vod patří podle autora zřejmě jiným podobným druhům.

Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) R2
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.), B7 (Lány, Lánská obora, 22.VIII.2015, 1 ♂, prosev náplavu na levostranném přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.; 8.XI.2017, 1 ♂, podzemní past v suťovém lese, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a (jako umbrata), RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Oxypoda elongatula Aubé, 1850 R2
6049: B10 (Nižbor, Habrový potok, 7.X.2014, 1 ♂, prosev detritu na louce v nivě potoka, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856 R2 ! **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 10.V.2012, 1 ♂; 17.V.2012, 1 ♀; vše: prosev tlejícího listí v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Rozšířený, ale vzácnější druh. Žije v hnijících organických látkách (ve starém listí, hnijícím senu, na houbách) a v mechu (FREUDE et al. 1964, BURAKOWSKI et al. 1979).

Oxypoda induta Mulsant et Rey, 1861 E ! **
5849: C12 (Ruda, 29.V.2016, 2 ♂♂, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Boukal M. lgt., Rébl K. det.; 11.VI.2016, 1 ♂, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Drabčík je nalézán v kompostu, pod rozkládajícími se organickými látkami a někdy také v hnízdech myší (BURAKOWSKI et al. 1979). FREUDE et al. (1974) hodnotí jeho výskyt ve střední Evropě jako vzácný a lokální.

Oxypoda spectabilis Märkel, 1844 R2
5849: C18 (Lány, 20.VI.1984, 1 ♀, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Oxypoda vittata Märkel, 1842 R2
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ♂, podzemní past v dubovém pařezu v dubovém remízku, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
5949: B21 (Zbečno – vrch Novina, 14.X.2016, 1 ex., prosev zplísněného sena na otevřeném pahorku, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Paederus schoenherri Czwalina, 1889 R2 !
5949:
A4 (Lány, Lánská obora, 27.V.2016, 1 ♂, oklepem dřeva na zemi v nivě potoka Klíčava; 27.V.2016, 2 ♂♂, 1 ♀, vyplachování hlinitoštěrkových břehů potoka Klíčavy; vše: Rébl K. lgt. et det.), C4 (Křivoklát, okraj PR Brdatka, 2.X.2017, 1 ex., na okraji lesa a břehu řeky, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Pella funesta (Gravenhorst, 1806) R2 NT
5849: D16 (Lány – Amerika, výběr: 2.IX.2017, více ex., preparováno: 1 ♂, 1 ♀, spolu s P. laticollis a P. humeralis, v podzemní pasti uložené u kořenů solitérního dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANÁK 1992, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016 (jako Zyras).

Pella lugens (Gravenhorst, 1802) R2 VU
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016 (jako Zyras).

Phacophallus pallidipennis (Motschulsky, 1858) !
5849: C12 (Ruda, 26.VIII.2016, 1 ♀, na UV světlo u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016 (uveden jako nový druh pro ČR), JANÁK et al. 2017.
Bioindikační skupina nestanovena, pravděpodobně E.

Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802) R2 ! **
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 26.IX.2016, 1 ♀, prosev tlejícího sena v nivě Berounky, Rébl K. lgt., Schülke M. det.), B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Úpoř, 20.VII.2008, 1 ex., Chalupa Z. foto et lgt., Brádka J. det.).
SMETANA (1958) o tomto drabčíkovi uvádí, že v ČR sice nepatří k druhům vysloveně vzácným, ale vyskytuje se poměrně lokálně a v některých oblastech chybí. Žije na hnijících organických látkách, v opadance a na trusu, především ale v hnízdech malých savců a ptáků. Je uváděný hlavně z otevřených stanovišť a lesních okrajů.

Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790) E
5950: A6 (Lhota – Suchopáry, 7.V.2017, 1 ♂, hnojiště v poli, ve hnoji, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Philonthus longicornis Stephens, 1832 E !
5950: A6 (Lhota – Suchopáry, 29.V.2016, 1 ♂, hnojiště v poli, pod hnojem, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) R2
5849: D17 (ab. inquinatus, Lány – rybník Křišťál, 15.IX.2016, 1 ex., v noci na bahně letněného rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Philonthus sanguinolentus (Gravenhorst, 1802) E !
5950: A6 (Lhota – Suchopáry, 7.V.2017, 1 ♂, hnojiště v poli, ve hnoji, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Philonthus succicola C. G. Thomson, 1860 R2
5849: D14 (Žilina – Pustá Dobrá, 10.X.2016, 1 ex., solitéry mezi polem a okrajem lesa, u paty břízy na půdě prosycené mízou, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Phloeonomus minimus (Erichson, 1839) R1 CR **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 29.VII.2016, 1 ♀, Schülke M. revid.; 20.VI.2017, 2 ♂♂; 19.VII.2017, 1 ♂, 2 ♀♀; 1.VIII.2017, 1 ♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
V celém areálu výskytu velmi vzácný druh. Žije pod kůrou listnatých stromů, udáván je ale někdy také z dřevních hub (BURAKOWSKI et al. 1979).

Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) R2
5849: C12 (Ruda, 25.III.2017, 1 ♂, pod dřevem na čerstvém smrkovém pařezu, Rébl K. lgt. et det.), C13 (Ruda, 10.V.2014, 2 ♂♂, na bukové kládě s výletovými otvory od kůrovců, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: A24 (Křivoklát, PR Brdatka, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy na sutích, Horák J. lgt., Vogel J. det.), B7 (Lány, Lánská obora, 25.V.2012, 1 ♂, stromová nárazová past v suťovém lese, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
6048: D? (Skryje – hájovna Kohoutov, 29.V.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji prosvětleného smíšeného lesa, Horák J. lgt., Vogel J. det.).
Lit: JANÁK 1992, HORÁK & RÉBL 2009, MORAVEC & RÉBL 2012.

Phloeopora testacea (Mannerheim, 1830) R2 !
5949: C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 16.VI.2011, 1 ♂, stromová nárazová past na okraji teplomilné doubravy, Horák J. lgt., Vogel J. det.).
Lit: BOHÁČ 1988b.

Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838) R1 VU
5849: C1 (Řevničov, 3.IV.2016, 1 ♂, pod kůrou padlého smrku, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, JANUŠ 2016.

Placusa atrata (Mannerheim, 1830) R2 !
5849: C1 (Ruda, 12.IV.2014, 1 ♀; 25.IV.2014, 1 ♀; 4.V.2014, 1 ♀; vše: pod dřevem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), C7 (Ruda, 21.III.2017, 1 ♂, pod dřevem na čerstvém smrkovém pařezu, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Placusa depressa Mäklin, 1845 R2 **
5849: C7 (Ruda, 17.III.2017, 3 ♂♂; 21.III.2017, 16 ♂♂; 1.IV.2017, 7 ♂♂; vše: pod dřevem na čerstvém smrkovém pařezu, Rébl K. lgt. et det.), C24 (Lány, Lánská obora, 21.IV.1985, 1 ♀, pod kůrou padlé borovice, Rébl K. lgt., Vogel J. det.), D20 (Žilina env., 25.X.2012, 1 ♀, smrková kultura, pod kůrou poraženého smrku v chodbě kůrovců, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
5949: D20 (Nižbor – Dřevíč, 1.X.2006, 1 ♀, teplomilná doubrava, pod kůrou suchého smrku v chodbě kůrovců, Januš J. lgt., Rébl K. det.).

Placusa incompleta Sjöberg, 1934 R1 VU
5849: C7 (Ruda, 8.V.2016, 1 ♂, pod dřevem na čerstvém smrkovém pařezu, Rébl K. lgt. et det.), C13 (Ruda, 10.V.2016, 1 ♂, prosev tlející trávy v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802) R2
5849: C1 (Ruda, 25.IV.2014, 1 ♀, pod dřevem položeným na březový pařez s kvasící mízou, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
5949: D13 (Žloukovice, les nad PR Kabečnice, 13.IV.2015, 1 ♂, 1 ♀, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) R2
5849: C15 (Lány – Hořkovec, 29.VII.2017, 1 ex., úpatí lupkové haldy, Januš J. lgt.), D23 (Lány env., 12.IX.2016, 2 ex., hospodářská buková doubrava, na hnijících jablkách, Januš J. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a (jako Staphylinus), RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Platystethus nitens (C. R. Sahlberg, 1832) E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 5.VII.2017, 1 ex., prosev náplavu na přítoku do Lánského potoka, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
5950: A6 (Lhota – Suchopáry, 8.IX.2015, 1 ex., hnojiště v poli, pod hnijící trávou na hnojišti, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Pseudomedon obscurellus (Erichson, 1840) E
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1985.

Pycnota paradoxa (Mulsant et Rey, 1861) R2
5849: C6 (Ruda, 6.IV.2016, 1 ♂, prosev detritu pod spadlým chorošem, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860) R2 CR
5849: C12 (Ruda – Malá bučina, 25.IV.2017, 2 ex., hospodářská bučina, ve vlhkém trouchu dutiny živého buku spolu s Hesperus rufipennis, Januš J. lgt. et det.).
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 5.X.2017, 1 ♂, dančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt. et det.), D13 (Sýkořice – vně PR Kabečnice, 14.IV.2015, 1 ♂, stará bučina v údolí bezejmenného potoka, v dutině živého buku, prep. aed., Moravec P. lgt. et det.).
Lit: SMETANA 1958, HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Quedius cinctus (Paykull, 1790) R2
5849: C7 (Ruda – Dolní Kracle, 9.IX.2016, 1 ♂, pobřeží rybníka, pod plodnicemi Kuehneromyces mutabilis na padlé zetlelé osice, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Quedius dilatatus (Fabricius, 1787) R1 NT
5950: A25 (Malé Kyšice – Vysoký vrch, 4.VIII.2016, 1 ♂, v noci na světlo na lesní cestě, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RAMBOUSEK 1908 (Lány v Křivokl. lesích), SMETANA 1958 (Křivoklát), RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016 (vesměs jako Velleius).

Quedius invreae Gridelli, 1924 R2 EN
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 34 ♂♂, podzemní past v dubovém pařezu v dubovém remízku, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.), D16 (Lány – Amerika, výběr: 29.I.2018, 1 ♂, v podzemní pasti umístěné u kořenů silného solitérního dubu, Januš J. lgt. et det.).
5949: B1 (Lány, Lánská obora, 5.X.2017, 3 ♂♂, dančí kůže nastražená 25.IX.2017, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Quedius maurus (C. R. Sahlberg, 1830) R2 NT
5849: C22 (Ruda – Brejl, 8.XI.2015, 1 ♂, ve dřevě lípy, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Quedius nitipennis (Stephens, 1833) R2
5949: C8 (Křivoklát – Amalín, 16.X.2016, 1 ♂, okraj doubravy, prosev mechu a lišejníků, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 16.IX.2016, 1 ♂, suchá travnatá mez se společenstvem sv. Convolvulo-Elytrigion, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Quedius truncicola Fairmaire et Laboulbène, 1856 R1 CR
5849: D23 (Lány env., 1.V.2017, 1 ex., okraj bučiny, ve dřevě dutiny kmene poraženého buku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.
V ČR vzácný druh. Na Křivoklátsku se vyskytuje na příhodných místech poněkud hojněji. Žije tu v dutinách listnatých stromů, často byl pozorován na podobných merotopech jako Margarinotus merdarius, tj. ve stromových dutinách s mazlavým trouchem. ECKELT et al. (2017) jej nově uvádějí v seznamu pralesních reliktů střední Evropy.

Rhopalocerina clavigera (W. Scriba, 1859) R1 EN
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 23.V.2016, 1 ♂, prosev tlejícího listí v nivě potoka, Rébl K. lgt., Vogel J. det.).
Lit: RÉBL 2010.

Rugilus angustatus (Geoffroy, 1785) R2 NT
5849: C12 (Ruda, 18.IX.2017, 1 ex., prosev tlejícího sena u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.).
6048: B3 (Branov – Kouřimecká Rybárna, 11.IV.2016, 1 ♀; 28.V.2016, 2 ♂♂, 2 ♀♀; vše: prosev detritu a náplavu na břehu Berounky, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Rugilus subtilis (Erichson, 1840) E
5949: D6 (Sýkořice – lom, 29.IV.2017, 1 ♂, ruderální vegetace na okraji kamenolomu, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Scopaeus sulcicollis (Stephens, 1833) R2
5950: C24 (Hýskov – Za Klukem, 22.VII.2016, 2 ♂♂, na zemi v řídké ruderální vegetaci na okraji pole a fragmentu teplomilného trávníku subas. Arrhenatheretum elatioris salvietosum, prep. aed.; 6.IX.2016, 1 ♀, dtto, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016.

Sepedophilus obtusus (Luze, 1902) E
5949: C8 (Křivoklát – Amalín, 16.X.2016, okraj teplé dubohabřiny, prosev mechu a lišejníků, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANÁK 1990 (Žloukovice), RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Siagonium quadricorne Kirby et Spence, 1815 R2 EN
5949: A23 (Městečko u Křivoklátu – niva Požárského potoka, 11.VIII.2016, 4 ex., pod kůrou vrbového pařezu, Januš J. lgt. et det.), D25 (Nižbor – Šnárova hora, 29.VIII.2016, 1 ex., pod kůrou, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Silusa rubiginosa Erichson, 1837 R1 CR
5949: A24 (Křivoklát, PR Brdatka, 9.VIII.2011, 1 ♀, stromová nárazová past v zastíněné teplomilné doubravě, Horák J. lgt., Vogel J. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851 E
6048: B20 (Broumy, NPR Týřov – U tří skalek, 23.IV.2016, 1 ♂, pod dřevem v dubohabřině, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: BOHÁČ 1988a, MORAVEC & RÉBL 2012, 2016, JANUŠ 2016.

Stenus aterrimus Erichson, 1839 R2 VU
5949: D2 (Sýkořice – vrch Koza, 10.X.2016, 4 ex., otevřený, výslunný, ruderalizovaný trávník, v kupě mravenců rodu Formica, spolu s četnými Myrmechixenus subterraneus (Tenebrionidae), prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 27.IX.2016, 1 ♀, nízký výslunný trávník na vrcholu kopce, prosev mraveniště Formica sp., spolu s četnými Myrmechixenus subterraneus, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Stenus binotatus Ljungh, 1804 R2
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ♂, prosev detritu na břehu rybníka; 21.VI.2016, 1 ♂, smykem pobřežních rostlin; vše: prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Stenus brunnipes Stephens, 1833 E
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 27.VIII.2016, 1 ♂, prosev staré trávy v mokřině v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Stenus comma LeConte, 1863 E
5849: D17 (Lány – rybník Křišťál, 14.VI.2016, 1 ex., na břehu rybníka, Januš J. lgt. et det.).
5949: D18 (Žloukovice, 1.VIII.2016, 1 ♂, prep. aed., Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Stenus europaeus Puthz, 1966 R2 !
5849: C1 (Řevničov, 3.V.2017, 2 ♂♂, prosev v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 3.V.2017, 5 ♂♂, prosev starého listí pod keři v mokřadních porostech rybníka Horní Kracle; vše: Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Stenus fornicatus Stephens, 1833 R2
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ex., mělká pobřežní část rybníka se společenstvem svazu Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, pod vodou na rozrazilu; 21.VI.2016, 3 ex., smýkáním stejného společenstva, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Stenus incrassatus Erichson, 1839 R2
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ♀, prosev detritu na břehu rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Stenus kiesenwetteri Rosenhauer, 1856 R1 VU **
5849: D12 (Lány – U starých Lán, 2.VI.2016, 1 ex., ostřicovo-rašeliníkové společenstvo, v mokrém rašeliníku, Januš J. lgt. et det.).
Stenotopní tyrfofilní drabčík vyskytující se v ČR vzácně a lokálně na rašeliništích, rašelinných mokřadech a prameništích. Žije v rašeliníku, mezi sítinami a ostřicemi. Další podrobnosti o výskytu druhu v ČR a jeho bionomii uvádí KEJVAL (2002).

Stenus pallipes Gravenhorst, 1802 R2
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ♀, prosev detritu na břehu rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Stenus picipennis Erichson, 1840 R2 !
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 15.VIII.2017, 1 ♀, zarostlé bahnité dno vysychajícího rybníka, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016.

Stenus pubescens Stephens, 1833 R2
5949: A20 (Požáry – rybník Javůrek, 2.V.2016, 1 ♀, okraj rybníka; 21.VI.2016, cca 10 ex. smýkáním společenstva sv. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, zejména zevaru a žabníku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Tachinus fimetarius Gravenhorst, 1802 E
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 2 ♂♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Tachinus lignorum (Linnaeus, 1758) R2
5949: C13 (Křivoklát, PR Na Babě, 16.X.2016, 1 ex., pastvina, na trusu ovce, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781) R2
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 16.VII.2015, 1 ♂, prosev starého sena na pastvině, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 12.VI.2013, 1 ♂, náplav na potoce Klíčava, Rébl K. lgt., Schülke M. det.), A10 (Lány, Lánská obora, 25.VI.2015, 2 ♂♂, prosev mechu na padlých stromech v mokřině, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, JANUŠ 2016.

Tachyporus formosus A. [H.] Matthews, 1838 R1 EN **
5949: A4 (Lány, Lánská obora, 17.VIII.2016, 1 ♀, oklepem dřeva na zemi v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Vzácný druh obývající vlhká stanoviště jako mokré louky, podmáčené lesy, mokřady a rákosiny. Žije mezi mokrou vegetací a v mechu (BURAKOWSKI et al. 1980).

Tachyporus quadriscopulatus Pandellé, 1869 R2 NT **
5949: A10 (Lány, Lánská obora 11.VI.2014, 1 ♂, oklepem dřeva na zemi v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Druh se vyskytuje na sušších stanovištích, často na písčitém substrátu v lesích borových a sušších dubových, na vřesovištích a stepních lokalitách. V mechu, vřesu i trávě. (BURAKOWSKI et al. 1980).

Tachyporus scitulus Erichson, 1839 R2
5949: B21 (Zbečno – Novina, 14.X.2016, 1 ex., prosev na výslunném pahorku, Januš J. lgt. et det.).
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 16.IX.2016, 2 ex., výslunný suchý trávník svazu Convolvulo-Elytrigion, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012.

Tachyusa coarctata Erichson, 1837 R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Tachyusa constricta Erichson, 1837 R2
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♀, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) R1 CR
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 2 ex., podzemní past v torzu dubu na pastvině, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
5949: B4 (Lhota – Ploskov, 30.IV.2017, 1 ex., okraj lesa, v trouchu rozpadajícího se kmene starého silného dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.
V ČR vzácný druh žijící v hnijícím dřevě a pod kůrou stromů. ECKELT et al. (2017) jej nově uvádějí v seznamu pralesních reliktů střední Evropy.

Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802) R1 VU
5849: D14 (Žilina – Pustá Dobrá, 21.VI.2016, 1 ♂, 1 ♀, pod kůrou břízy v chodbě drvopleně (Cossus cossus); 10.X.2016, v půdě prosycené mízou u paty solitérní břízy napadené drvopleni; 29.VII.2017, 10 ex., na kvasící míze vytékající z chodeb drvopleně; vše: Januš J. lgt., Rébl K. det.).
5949: B23 (Kaly – Stará obora, 24.IX.2012, 1 ♂, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2016.

Thiasophila angulata (Erichson, 1837) R2 NT
5949: D2 (Sýkořice – vrch Koza, 10.X.2016, více ex., sbíráni 2 ♂♂, otevřené ruderalizované trávníky, prosev kupy mraveniště, Januš J. lgt, Rébl K. det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834) R2
5849: C23–C24 (Ruda, PR Údolí Klíčavy, 16.IV.2015, 1 ♂, promývání mechu z kamenů v potoce, Januš J. lgt., Rébl K. det.).
Lit: BOHÁČ 1988a (jako Carpelimus), RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Tinotus morion (Gravenhorst, 1802) E
5849: C1 (Ruda, 15.V.2017, 3 ♂♂, králičí kožka vyhozená na okraj lesa, Rébl K. lgt. et det.), C24 (Lány, Lánská obora, 14.IV.2015, 1 ♀, prosev dřevěného detritu u paty dubu, Rébl K. lgt., Vogel J. det.; 18.V.2017, 1 ♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B13 (Lány, Lánská obora, 9.VI.2017, 2 ♂♂, prosev trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Trichiusa immigrata Lohse, 1984 E
5849: C2 (Ruda, 15.VI.2013, 1 ♂, prosev tlející trávy v lese, Rébl K. lgt. et det.), C12 (Ruda – u hájovny Maxovna, 2.V.2016, 5 ex., prosev kupky shnilé vojtěšky; 18.IX.2017, 2 ex., prosev tlejícího sena; vše: Rébl K. lgt. et det.), D21 (Lány, Lánská obora, 15.VI.2016, 1 ♂; 9.VII.2016, 3 ex.; 3.VIII.2016, 26 ex.; vše: prosev detritu u paty dubu pod spadlou plodnicí Laetiporus sulphureus, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014.

Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810) R1 NT **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Drabčík není příliš vzácný, během dne se ale zdržuje v meších, hnijící slámě nebo starém opadaném listí. Je proto málo sbíraný (BURAKOWSKI et al. 1980).

Xylodromus concinnus (Marsham, 1802) R2
5849: C12 (Ruda, 2.V.2016, 1 ♂, 2 ♀♀, prosev kupky shnilé vojtěšky u hájovny Maxovna, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010.

Xylodromus testaceus (Erichson, 1840) R2
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 12.VII.2014, 4 ex., prosev starého listí a mechu v bučině, Rébl K. lgt., Schülke M. det.), C25 (Lány, Lánská obora, 1.VII.2016, 4 ♂♂, 2 ♀♀, prosev detritu a starého listí u paty buku, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, JANUŠ 2016.

Xylostiba bosnica (Bernhauer, 1902) R1 EN **
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 18.IX.2012, 1 ♀, prosev mechu na padlém stromu v suťovém lese, Rébl K. lgt., Schülke M. det.).
Převážně horský, poměrně vzácný druh obývající bukové a suťové lesy, kde žije pod kůrou (často pod kůrou, kde probíhá proces fermentace) a v mechu rostoucím na kmenech stromů (hlavně javorů). V mechu na padlém stromu byl sbírán i na Křivoklátsku. Od poloviny 20. století je ve střední Evropě prokázáno jeho šíření (VORST 2002).

TENEBRIONIDAE

Allecula morio (Fabricius, 1787) NT
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 14.VIII.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, ZÝKA 2010, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824)
5849: C23 (Ruda – Brejl, 18.VI.2017, 1 ex., alej na okraji Lánské obory, vyklepán z plodnice Polyporus squamosus rostoucí na lípě, Januš J. lgt. et det.).
5950: A6 (Lhota – Suchopáry, 7.V.2017, 6 ex., hnojiště v polích, prosev hnoje a na něj navršené, ještě zelené trávy, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Corticeus bicolor (Olivier, 1790) NT
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 1.VIII.2017, 1 ♂, na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Corticeus bicoloroides (Roubal, 1933) VU
5849: C1 ((Řevničov, 25.VI.2015, alej při lesní silnici, ve dřevě dutiny mrtvého stojícího jírovce, Januš J. lgt. et det.).
5949: D13 (Sýkořice, PR Kabečnice, 4.III.2016, 1 ex., dubohabřina, v hnijícím dřevě dutiny živého dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Corticeus fasciatus (Fabricius, 1790) VU
5949: A24 (Křivoklát, PR Brdatka, 25.III.2017, Chalupa Z. observ., foto et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Corticeus linearis (Fabricius, 1790) VU
5849: C17 (Ruda, Dlouhý hřeben – Karlův luh, 15.V.2017, 1 ex., oklepem padlého smrku, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JELÍNEK 1985, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Corticeus longulus (Gyllenhal, 1827) VU
5849: D23 (Lány env., 1.V.2017, 4 ex., pod kůrou stojící odumřelé borovice, Januš J. lgt. et det.).
5949: B19 (Běleč env., 25.VIII.2016, 1 ex., pod kůrou poražené borovice v chodbě Ips typographus (Linnaeus, 1758), Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, JANUŠ 2016.

Diaclina fagi (Panzer, 1799) VU
5849: D21 (Lány, Lánská obora, 3.VIII.2016, 2 ex., vyklepáni z plodnice lupenaté houby Agaricales, Rébl K. lgt. et. det.).
Lit: RÉBL 2010, MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Eledonoprius armatus (Panzer, 1799) CR
5849: C23 (Ruda – Brejl, 18.VI.2017, 1 ex., alej na okraji Lánské obory, vyklepán z plodnice Polyporus squamosus rostoucí na lípě, Januš J. lgt. et det.), D23 (Lány env. – poblíž Lánské obory, 30.IV.2017, 1 ♂, v rezavě hnijícím dřevě čerstvého pařezu buku, kde byl ve stromové dutině nalezen již 6.III.2014 – nyní spolu s nosatci Stereocorynes truncorum (Germar, 1824), Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Isomira thoracica (Fabricius, 1792)
5949: C11 (Velká Buková, PR Nezabudické skály, 10.IV.2016, 1 ex., suťový les, Januš J. lgt. et det.).
Lit: JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Latheticus oryzae G. R. Waterhouse, 1880
5949: D25 (Nižbor – Šnárova hora, 28.VIII.2016, 1 ex., okraj teplomilné doubravy as. Melico pictae-Quercetum, v noci na světlo, Zábrodský M. lgt., Horsák P. det. et coll.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.

Mycetochara axillaris (Paykull, 1799) NT
5949: D24 (Nižbor - Ohrádka, výběr: 12.VI.2017, 1 ex., dubohabřina, nárazová past, Januš J. lgt. et det.), D10 (Běleč, NPR Vůznice, 12.VI.2017, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Mycetochara maura (Fabricius, 1792) NT
5949: C8 (Křivoklát, 23.VI.2017, 1 ex., suťový les sv. Tilio-Acerion, oklepem jilmu, Januš J. lgt. et det.), D10 (Běleč, NPR Vůznice, 12.VI.2017, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016.

Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835 EN
5949: D2 (Sýkořice – vrch Koza, 10.X.2016, 16 ex., otevřené ruderalizované trávníky, prosev mraveniště Formica sp., Januš J. lgt. et det.).
6050: A1 (Stradonice – areál oppida, 27.IX.2016, četně, sbíráno 23 ex., nízký výslunný trávník na vrcholu kopce, prosevem mraveniště mravenců rodu Formica, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Nalassus laevioctostriatus (Goeze, 1777)
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 10.VI.2017, 2 ex., v noci na dubových kmenech, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014.

Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) VU
5849: D16 (Lány – Amerika, 10.VI.2016, 1 ex., na čele poraženého kmene statného dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, HORÁK et al. 2014, NOVÁK 2014, JANUŠ 2016.

Platydema violaceum (Fabricius, 1790) NT
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 28.V.2017, 3 ex., teplomilná doubrava, pod kůrou dubů, Januš J. lgt. et det.).
5950: A25 (Malé Kyšice – Vysoký vrch, 4.VIII.2016, 1 ex., v noci na kmenu dubu, Januš J. lgt. et det.).
6048: B8 (Karlova Ves, NPR Týřov – Týřovické skály, 2.IV.2016, 1 ex., dubohabřina, Januš J. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, ZÝKA 2010, HORÁK et al. 2014, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

Prionychus melanarius (Germar, 1813) VU
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 27.VI.2017, 1 ex., poklepem smrku v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.), D24 (Nižbor – Ohrádka, 1.VIII.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem kmínku suchého dubu, Januš J. lgt. et det.).
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – Vápenný vrch, 9.VII.2016, 2 ex., v dutině bukového torza, Zýka M. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, ZÝKA 2010, JANUŠ 2016.
ECKELT et al. (2017) nově zahrnují tento druh do seznamu pralesních reliktů střední Evropy.

Tenebrio molitor Linnaeus, 1758
5949: C8 (Křivoklát, 10.VII.2016, 1 ex., v noci v teplé dubohabřině, Zábrodský M. lgt., Januš J. det. et coll.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 EN
6048: B? (Karlova Ves, NPR Týřov – severní svahy nad potokem Úpoř, 6.IV.2017, 1 ex., mrvé imágo u dutiny dubu; 10.VI.2017, 2 ex., v noci u dutiny dubu; vše: Zýka M. lgt. et det.).
Lit: RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.

TEREDIDAE

Oxylaemus cylindricus (Creutzer, 1796) EN
5849: D16 (Lány – Amerika, výběr: 2.IX.2017, 1 ex., v podzemní pasti uložené u kořenů solitérního dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016.
Druh je v ČR vzácný. Žije ve starých dubech, kde údajně pronásleduje kůrovce. STEFANELLI et al. (2014) označují ale jeho vztah ke kůrovcům jako komensalismus. Brouk podle nich žije ve stejném prostředí, tj. ve dřevě prorostlém ambroziovými houbami, které kůrovci přenášejí. Kůrovcům ale neškodí. Jak ukazují nálezy z Křivoklátska, vyskytují se imága i v půdě a detritu kolem kořenů a u paty stromů. Dobře létají, většina nálezů z CHKO pochází z nárazových pastí (MORAVEC & RÉBL 2014).

Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) CR **
5849: C24 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 1 ex., podzemní past na pastvině, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.).
Velmi vzácný druh řazený mezi pralesní relikty střední Evropy (ECKELT et al. 2017). Žije ve dřevě starých stromů, především dubů, často v hnijících kořenech nebo jejich okolí, v chodbách kůrovců a v sousedství mravenců. (BURAKOWSKI & ŚLIPIŃSKI 1986, EHNSTRÖM & LJUNBERG 2012).

TETRATOMIDAE

Hallomenus axillaris (Illiger, 1807) EN
5848: D5 (Řevničov, PR Prameny Klíčavy, 2.VI.2017, 1 ex., na UV světlo na loučce, Rébl K. lgt. et det.).
5849: D21 (Lány, Lánská obora – V srdci, 23.VI.2016, 1 ex., na UV světlo na okraji bučiny a loučky, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 24.VI.2016, 1 ex., na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2014, 2016, JANUŠ 2016.

Tetratoma ancora Fabricius, 1790
5949: C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 1 ex., bučina, oklepem, Šíma A. lgt. et det.).
Lit: JELÍNEK 1985, 1987, 1989, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

THROSCIDAE

Trixagus atticus Reitter, 1921 !
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 20.VI.2017, 3 ♂♂; 19.VII.2017, 1 ♂; vše: na UV světlo v nivě Lánského potoka, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2016.

Trixagus leseigneuri Muona, 2002
5949: D18 (Žloukovice, 7.VIII.2016, 1 ex., stromořadí na břehu řeky, oklepem Populus cf. nigra, Januš J. lgt. et det.).
5950: C12 (Chyňava env., 22.VII.2015, 11 ex., lesní cesta pasekou po doubravě, noční smyk ruderální vegetace, hlavně Rumex sp., Januš J. lgt., 1 ♂: Rébl K. prep. aed. et det.).
Lit: MORAVEC & RÉBL 2012, 2014, JANUŠ 2016.

Trixagus obtusus (Curtis, 1827)
5949: B2 (Lány, Lánská obora, 29.V.2017, 1 ♀, na UV světlo v nivě přítoku Lánského potoka, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.).
Lit: JANUŠ 2016.

TROGOSSITIDAE

Peltis ferruginea (Linnaeus, 1758) ! NT **
6048: C? (Ostrovec – vrch Lípa, 9.IV.2016, desítky ex., v padlém trouchnivějícím kmeni jedle bělokoré Abies alba, Zýka M. lgt. et det.).
Převážně horský a podhorský druh. V montánních a submontánních polohách se může vyskytovat i hojněji, jinde je však vzácný nebo chybí úplně. Obývá pralesovité porosty, kde žije pod kůrou a v trouchnivém, houbami prorostlém dřevu jedlí a smrků, výjimečně i listnatých stromů. Vyskytuje se ale také na dřevních houbách a KOLIBÁČ et al. (2005) udávají i nálezy ze stavebního dříví.

ZOPHERIDAE

Colydium elongatum (Fabricius, 1787) NT
5949: D24 (Nižbor – Ohrádka, 1.VIII.2016, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, oklepem dubu, Januš J. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016.

Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) EN
5849: C13 (Ruda, 13.VII.2017, 1 ex., pod kůrou na padlém buku, Rébl K. lgt. et det.), D16 (Lány – Amerika, výběr: 29.VII.2017, 1 ex., v podzemní pasti uložené u kořenů solitérního dubu, Januš J. lgt. et det.), D21 (Lány, Lánská obora – V srdci, 23.VI.2016, 1 ex., na UV světlo na okraji bučiny a loučky, Rébl K. lgt. et det.).
5949: B4 (Lhota – Ploskov, 30.IV.2017, 2 ex., okraj lesa, v hnijícím dřevě padlého kmene statného dubu, Januš J. lgt. et det.), C? (Roztoky u Křivoklátu – vrch Beraník, 19.IV.2014, 1 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.), C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 2 ex., Šíma A. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.
Druh nově zařazený mezi pralesní relikty střední Evropy (ECKELT et al. 2017). Kdysi u nás velmi vzácný, v současnosti je ale na Křivoklátsku relativně hojný všude tam, kde se vyskytuje dostatek starých stromů a větší množství rozkládající se dřevní hmoty. Je možné, že je na postupu, v nedávné době byl například nalezen v doprovodných břehových vrbových porostech i na Kladensku (5750: Trpoměchy – Lotoušský potok, Januš J. lgt.), kde se ovšem vyskytuje i další pralesní relikt, páchník hnědý.

Synchita undata Guérin-Méneville, 1844 EN
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 30.I.2018, 1 ex., suťový les, pod kůrou javoru, Rébl K. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, MORAVEC & RÉBL 2012.

Synchita variegata Hellwig, 1792 EN
5849: C18 (Ruda – Dlouhý hřeben, Finková, 11.V.2017, 8 ex., lipová alej, prosev lípa, Januš J. lgt. et det.).
5949: B7 (Lány, Lánská obora, 8.XI.2017, 2 ex., podzemní past v torzu jasanu v nivě Lánského potoka, nastražená 18.VI.2017, Rébl K. et Veselý P. lgt., Rébl K. det.), C? (Roztoky u Křivoklátu – vrch Beraník, 9.IV.2014, 2 ex., prosev, Šíma A. lgt. et det.), C? (Roztoky u Křivoklátu, PR Stříbrný luh, 28.V.2016, 2 ex., Šíma A. lgt. et det.).
6048: B? (Skryje – vrch Vosník, 2.IV.2016, 1 ex., prosev dutin v suťovém lese; 15.V.2016, 1 ex., oklepem větví padlého dubu; 1.X.2016, 2 ex., prosev v suťovém lese; vše: Zýka M. lgt. et det.).
Lit: HORÁK & RÉBL 2009, RÉBL 2010, JANUŠ 2016, MORAVEC & RÉBL 2016.
 

ZÁVĚR

     Z území Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko přináší tato práce nové nálezové údaje o 773 druzích řádu Coleoptera. Většina z nich je z období let 2016–2017, zařazeno je ale také několik odkazů na údaje literární. Oproti poslednímu úplnému seznamu brouků Křivoklátska (JANUŠ 2016) uvádíme nově 133 druhů, z nichž šest, vyklenulce Byrrhus luniger, drabčíky Dinarda maerkelii, Lomechusa pubicollis, Lomechusoides strumosus, lejnožrouta Onthophagus taurus a tesaříka Trichoferus pallidus známe jen z literárních údajů (BOUKAL 2017, ROUBAL 1905, TÝR 2017, BOŘUCKÝ 2017).
     Nově je touto prací pro Českou republiku publikován druh Megasternum immaculatum z čeledi Hydrophilidae a pro Čechy druh Arthrolips picea z čeledi Corylophidae. Uvádíme také další nálezy houbokaze Rhopalodontus novorossicus z území Čech. Druh odtud nebyl zatím oficiálně ohlášený, ale údaje z Čech (rovněž z Křivoklátska) přinesli již RÉBL (2010) a JANUŠ (2016). Podobně i drabčík Atheta fimorum není z Čech uveden v žádném z existujících seznamů (JELÍNEK 1993, BOHÁČ et al. 2007, ZAHRADNÍK 2017), ačkoli jej HONCŮ (1979) publikoval z několika lokalit v severních Čechách. Naše práce přináší další údaj, kterým je tento druh z Čech potvrzen. Jako nové pro ČR nebo Čechy (a nové také oproti poslednímu křivoklátskému seznamu) připomínáme čtyři další, v letech 2016 a 2017 publikované druhy, nalezené na území CHKO Křivoklátsko. Pro Českou republiku to jsou drabčíci Anotylus tetratoma (publikováno v práci RÉBL 2017) a Cypha punctum (publikováno v práci MORAVEC et al. 2017) a pro oblast Čech Clambus simsoni (Clambidae, publikováno v práci BOUKAL & RÉBL 2016) a Trichoferus pallidus (Cerambycidae, publikoval BOŘUCKÝ 2017). Naproti tomu je nutno ze seznamu brouků Křivoklátska vyřadit čtyři následně vyjmenované, nově redeterminované druhy: hlodníka Dienerella separanda (viz RÉBL 2010 a MORAVEC & RÉBL 2014) redeterminovaného jako D. clathrata, vrtavce Ptinus pusillus (viz JANUŠ 2016) redeterminovaného jako P. dubius a dva drabčíky, Aleochara moesta a Atheta clientula (oba viz RÉBL 2010), z nichž prvně zmíněný byl redeterminován jako Aleochara tristis a druhý jako Atheta orbata.
     Z druhů jmenovaných touto prací pro Křivoklátsko nově, patří z faunistického hlediska k nejvýznačnějším několik obecně vzácných druhů, nalezených v údolí Lánského potoka v Lánské oboře. Je to například Leiodes vladimiri (Leiodidae), rozšířený v relativně malém areálu střední Evropy a z našeho území známý dosud jen z Beskyd a Šumavy. Dále to jsou vzácný drabčík Atheta pervagata nebo teprve nedávno znovu pro Čechy potvrzený druh Ochthebius melanescens (Hydraenidae) (BENEDIKT et al. 2011). Území, kde byly tyto druhy na Křivoklátsku nalezeny – tj. centrální část Lánské obory v místech, kde Lánský potok a jeho pravostranný bezejmenný přítok protékají mapovacími čtverci 5949: B2 a B7 mezi vrchy Kutníř, Šance a Vlčina, náleží k nejzachovalejším a entomologicky nejzajímavějším místům Křivoklátska. V minulosti tu byly mimo jiných sbírány některé vzácné reliktní stepní druhy jako nosatčík Phryssotrichum rugicolle nebo vrubounovitý Onthophagus grossepunctatus (JANUŠ 2016). Kromě tří výše zmíněných registruje odtud naše práce další význačnější druhy jako Episernus striatellus (Ptinidae), Bythinus macropalpus, Euconnus campestris, Neuraphes praeteritus, Omalium validum, Phloeonomus minimus, Xylostiba bosnica (Staphylinidae), Leiodes macropus (Leiodidae), Microrhagus pygmaeus (Eucnemidae), Cercyon sternalis (Hydrophilidae), Trixagus atticus (Throscidae) nebo Hydrocyphon deflexicollis (Scirtidae).
     K dalším význačným, nově na Křivoklátsku nalezeným druhům patří také pralesní relikt Oxylaemus variolosus (Teredidae), sbíraný do podzemní pasti na jiném místě v Lánské oboře, velmi vzácný štítonoš Cassida subreticulata (Chrysomelidae) nalezený v NPR Vůznice a převážně montánní drabčík Atheta ebenina, který je z Čech (pokud je nám známo) udávaný pouze Fleischerovým obecným údajem „Sudety“ (FLEISCHER 1928–1930). Drabčík byl na Křivoklátsku sbírán již v roce 1998 ve Žloukovicích, teprve nyní byl ale determinován.
     Naše práce přináší dále údaje o nových křivoklátských lokalitách výskytu vzácných a kriticky ohrožených tesaříků a kovaříků Purpuricenus kaehleri (5949: D24, Nižbor – Ohrádka), Necydalis ulmi (5849: D23, Lány env.), Stictoleptura erythroptera (5849: C20 Lány – Pivovar; 6048: B4, NPR Velká Pleš) a Limoniscus violaceus (6048: B4, NPR Velká Pleš). Celkově uvádíme nové údaje o 28 druzích na území ČR kriticky ohrožených, 65 druzích zařazených do kategorie ohrožený, 86 druzích z kategorie zranitelný, 75 druzích téměř ohrožených a o 2 druzích kategorie druh, o kterém jsou nedostatečné údaje.
     Celkový počet všech až dosud na území CHKO Křivoklátsko zjištěných druhů řádu Coleoptera se po započítání nově zaznamenaných druhů zvýšil na 3460, z nichž jen 35 nebylo pro území potvrzeno po roce 1960. Dalších 21 druhů je nejistých, tj. z tohoto území udávaných, ale buď určených s otazníkem (cf.) nebo je údaj o jejich výskytu na Křivoklátsku zpochybňován. Legislativně chráněných (vyhláška MŽP 395/1992 Sb.) je 25 druhů, přičemž do kategorie kriticky ohrožený jsou z nich zařazeny 2 druhy, do kategorie silně ohrožený 6 druhů a do kategorie ohrožený 17 druhů. Počet všech křivoklátských druhů brouků zahrnutých do aktualizovaného červeného seznamu ČR (HEJDA et al. 2017) doplněný o druhy těch čeledí, které tento seznam neklasifikuje, ale uvádí je červený seznam z roku 2005 (FARKAČ et al. 2005), se zvýšil na 739, což představuje 21,4 % všech známých druhů Křivoklátska. Z toho 5 druhů náleží do kategorie vyhynulý nebo vyhubený a nebylo nově v území potvrzeno, do kategorie kriticky ohrožený patří 77 druhů (6 z nich bylo v území nalezeno pouze před rokem 1960), do kategorie ohrožený 185 druhů (5 nalezeno jen před rokem 1960), do kategorie zranitelný 242 druhů (8 jen staré údaje) a do kategorie téměř ohrožený 218 druhů (2 jen staré údaje). Z kategorie druh, o němž jsou nedostatečné údaje, tj. těch, u kterých není zatím možno vyhodnotit, jakému nebezpečí vyhynutí v České republice čelí, je z Křivoklátska známo 12 (z nich 2 druhy byly nalezeny pouze před rokem 1960).
     Počet ohrožených druhů ČR žijících na území Křivoklátska bude ve skutečnosti ještě vyšší, protože v červených seznamech z let 2017 (HEJDA et al. 2017) i 2005 (FARKAČ et al. 2005) nejsou zpracovány čeledi (podčeledi) Clambidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Dascilidae, Melyridae: Dasytinae, Melyridae: Melyrinae, Latridiidae, Ptiliidae a Throscidae, které rovněž obsahují druhy, které zasluhují zařazení mezi druhy ohrožené. Jako příklad je podle našeho názoru možné uvést několik druhů čeledí Cryptophagidae a Latridiidae vázaných na přirozené lesní nebo pralesní habitaty. Takovými druhy jsou například maločlenci Cryptophagus fuscicornis a C. labilis vyhledávající mrtvé dřevo starých stromů napadené dřevními mravenci, nebo Cryptophagus quercinus, který je některými autory považován za pralesní relikt (ECKELT et al. 2017). Podobně je tomu i u některých brouků čeledi Latridiidae, jako Corticaria bella, C. fagi a zejména C. lapponica a C. lateritia, z nichž dva posledně zmínění jsou také řazeni mezi pralesní relikty. O dvou druzích těchto čeledí (Cryptophagus quercinus a Corticaria lapponica) přinášíme z Křivoklátska v naší práci rovněž nové údaje.
 

PODĚKOVÁNÍ

     Autoři děkují všem kolegům, kteří poskytnutím nálezových údajů nebo pomocí s determinací přispěli ke vzniku této práce. Zvláštní poděkování pak věnujeme J. Vogelovi a M. Schülkemu za determinaci drabčíků (Staphylinidae) a pracovníkům správy CHKO Křivoklátsko, konkrétně řediteli správy RNDr. P. Hůlovi a zoologovi Ing. K. Lankašovi, za vstřícný přístup k prováděným průzkumům. RNDr. P. Hůlovi také za zprostředkování vstupu do Lánské obory a řediteli Lesní správy Lány Ing. Miloši Balákovi za umožnění vstupu do Lánské obory.


POUŽITÁ LITERATURA
 

AMBRUS R. 2013: Nové nálezy tesaříka Purpuricenus kaehleri kaehleri (Coleoptera: Cerambycidae) v České republice (New findings of the longhorn beetle Purpuricenus kaehleri kaehleri (Coleoptera: Cerambycidae) in the Czech Republic). – Klapalekiana, 49: 185–186.
AOPK ČR 2018: Nálezová databáze ochrany přírody. On-line databáze; portal.nature.cz. (cit. 2018-03-25).
ASSING V. 2012: On the taxonomy and natural history of Oxypoda brachyptera and O. tarda. (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). – Beiträge zur Entomologie, Keltern 62: 207–224.
ASSING V. & WUNDERLE P. 2008: On the Alevonota species of the Western Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini). – Beiträge zur Entomologie, Keltern, 58: 145–189.
BECHYNĚ J. 1944: Cassididae a Hispidae v Čechách a na Moravě (Bohemiae et Moraviae Cassididarum et Hispidarum conspectus). – Entomologické příručky Entomologických listů v Brně, 9: 74–86.
BECHYNĚ J. 1948: Příspěvek k poznání phyllogenese a zoogeografie rodu Timarcha. (Col., Phytophaga, Chrysomelidae). – Sborník Národního musea v Praze. Vol. IV. B, No. 2, Zoologia, 1: 1–62.
BEHNE L. 1994: Ergänzungen und Berichtigungen zu Band 10: 92e Familie: Apionidae. 1. Unterfamilie: Apioninae. Pp. 184–245. In: Lohse G. A. & Lucht W. H. (eds): Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband mit Katalogteil. – Krefeld, 403 pp.
BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHöN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. (Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1.). – Klapalekiana, 46 (Supplementum): 1–363.
BENEDIKT S., BOUKAL M. & STRAKA M. 2011: Ochthebius melanescens – potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydraenidae) (Ochthebius melanescens – occurrence confirmed in Bohemia (Coleoptera: Hydraenidae)). – Západočeské entomologické listy, 2: 41–43.
BÍLÝ S. 1989: Krascovití (Buprestidae). – Academia, Praha, 112 pp.
BÍLÝ S. 2002: Summary of the bionomy of the buprestid beetles of Central Europe (Coleoptera: Buprestidae). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Suppl., 10: 1–103.
BÍLÝ S. & Jelínek J. 1983: Faunistic records from Czechoslovakia. – Acta entomologica Bohemoslovaca, 80: 149–150.
BOHÁČ J. 1979: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa (New and interesting findings of Staphylinidae from Czechoslovakia). Coleoptera Staphylinidae. – Zprávy Československé společnosti entomologické, 15: 121–132.
BOHÁČ J. 1985: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) in Czechoslovakia. – Acta entomologica Bohemoslovaca, 82: 360–385, Part II: 431–467.
BOHÁČ J. 1988a: Drabčíkovití (Staphylinidae) vybraných biotopů státní přírodní rezervace Týřov. – Bohemia centralis,17: 145–155.
BOHÁČ J. 1988b: Nové a zajímavé nálezy drabčíků podčeledi Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) v Československu (New and intere­sting finds of Staphylinids from the subfamily Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae)). – Zprávy Česko­slovenské společnosti entomologické při ČSAV, 24: 43–54.
BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J. 2003: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. IV. Čeleď drabčíkovití – Staphylinidae. (Catalogue of the beetles (Coleoptera) of Prague). – Vlastní vydání, Jakub Rolčík – Clairon Production, 256 pp.
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. – Časopis Slezského zemského muzea, Opava (série A – vědy přírodní), 56: 227–276.
BOROVEC R. & KOŠŤÁLl M. 1984: Příspěvek k poznání fauny brouků čeledi Curculionidae v ČSSR. – Zprávy Česko­slovenské společnosti entomologické při ČSAV, 20 : 107–117.
BOŘUCKÝ J. 2017: První nález tesaříka Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) v Čechách (First finding of the longhorn beetle Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) in Bohemia). – Západočeské entomologické listy, 8: 55–57.
BOUKAL M. 2017: Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy. Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) střední Evropy. Zoologické klíče (Beetles of the family Haliplidae of central Europe. Beetles of the family Byrrhidae of Central Europe. Zoological Keys). Academia Praha, 387 pp.
BOUKAL M. & RÉBL K. 2011: Clambus gibbulus – první nález pro Českou republiku (Coleoptera: Clambidae) (Clambus gibbulus − first record for the Czech Republic (Coleoptera: Clambidae)). – Západočeské entomologické listy, 2: 37–40. Online: http://zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2011/02-05-Boukal-Rebl.pdf
BOUKAL M. & RÉBL K. 2012: Chaetarthria simillima – potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydrophilidae) (Chaetarthria simillima – occurrence confirmed in Bohemia (Coleoptera: Hydrophilidae)). – Západočeské entomologické listy, 3: 6–9. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2012/03-02-Boukal-Rebl.pdf
BOUKAL M. & RÉBL K. 2016: Poznámky k rozšíření druhů Clambus lohsei Meybohm, 2004 a Clambus simsoni (Blackburn, 1902) v České republice (Coleoptera: Clambidae) (Notes to the distribution of the species Clambus lohsei Meybohm, 2004 and Clambus simsoni (Blackburn, 1902) in the Czech Republic (Coleoptera: Clambidae). – Západočeské entomologické listy, 7: 42–45. Online: www.zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2016/07-10-Boukal-Rebl.pdf
BOUKAL S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KONVIČKA O., KŘIVAN V., SEJKORA R., SKALICÝ S., STRAKA M., SZCHRA J. & TRÁVN9ČEK D. 2012: Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae) (New and interesting records of water beetles from the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae)). – Klapalekiana, 48: 1–21.
BOUKAL S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky (Catalogue of water beetles of the Czech Republic) (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). – Klapalekiana, 43 (Supplementum): 1–289.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 1976: Chrząszcze – Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. Katalog Fauny Polski, XXIII, 4, Warszawa, 307 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 1978: Chrząszcze – Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, 5, Warszawa, 356 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 1979: Chrząszcze – Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, 6, Warszawa, 309 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. J. 1980: Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, 7, Warszawa, 272 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 1981: Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 3. Katalog Fauny Polski, XXIII, 8. Warszawa, 329 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 1985: Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog Fauny Polski, XIII, 10. Warszawa.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 1986: Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, 13, Warszawa, 277 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 1990: Chrząszcze – Coleoptera. Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, 15. Warszawa, 311 pp.
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŇSKA J. 2000: Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2–21. Katalog Fauny Polski, XXIII, 22. Warszawa, 252 pp.
BURAKOWSKI B. & ŚLIPIŇSKI S. 1986: Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, Chrząszcze – Coleoptera, 59 Colydiidae, Bothrideridae, Cerylonidae, Anommatidae. – Państwowe wydawnictwo naukowe, Wrocław, 86 pp.
BURDA A. 1984: Křivoklátské lesy a jejich fauna tesaříkovitých. (Coleoptera, Cerambycidae). – Zprávy Československé společnosti entomolo­gické při ČSAV, 16: 88–93.
ČÍŽEK P. 2006: Dřepčíci (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Česka a Slovenska.– Městské muzeum Nové Město nad Metují, 76 pp.
ČÍŽEK P. & Fornůsek R. 2000: Příspěvek k poznání dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Čech, Moravy, Slovenska a Maďarska I (Beitrag zur Kenntnis der Flohkäfer (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) von Böhmen, Mähren, der Slowakei und Ungarn I). – Klapalekiana, 36: 29–32.
ČÍŽEK P. & Kopecký T. 2008: Faunistic records from the Czech Reoublic – 258. Coleoptera Chrysomelidae. – Klapalekiana, 44: 124.
DICKERT F. 2018: Die heimische Fauna und Flora sowie die heimische Pilze vorgestellt von Frank Dickert. Die heimische Ameisenkäfer vorgestellt von Frank Dickert.
DIOTTI L., PESARINI C. & CALDARA R. 2015: Revisione sistematica del genere Cotaster Motschulsky: nuove sinonimie e descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). – Giornale Italiano Entomologia, 14: 223–240.
ECKELT A., MüLLER J., BENSE U., BRUSTEL H., BUSSLER H., ChITARO Y., CIZEK L., FREI A., HOLZER E., KADEJ M., KAHLEN M., KöHLER F., MöLLER G., MüHLE H., SANCHEZ A., SCHAFFRATH U., SCHMIDL J., SMOLIS A., SZALIES A., NÉMETH T., WURST C., THORN S., CHRISTENSEN R. H. B. & SEIBOLD S. 2017: „Primeval forestrelict beetles“ of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. – Journal of Insect Conservation. Online: https://doi.org/10.1007/s10841-017-0028-6
EHNSTRöM B. 1999, rev. LJUNDBERG H. 2012: Oxylaemus variolosus. ArtDatabanken, SLU 2006. – Online: https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/101488
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758+2 pp.
FARKAČ J. & NAKLÁDAL O. (nedatováno): Výsledky průzkumu bezobratlých živočichů vrcholové části Boubína v CHKO Šumava (Results of survey of invertebrates in to part of the mount Boubín in the Protected Landscape Area Šumava). 15 pp. – Online: https://www.infodatasys.cz/biodivkrsu/p2007/SilvaGab_Farkac.pdf
FLEISCHER A. 1927–1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. – Moravské museum zemské, Brno, 483 pp.
FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds) 1964: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 4. Staphylinidae I (Micropeplinae bis Tachyporinae). – Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 381 pp.
FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds) 1974: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 5. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae). Pselaphidae. – Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 264 pp.
GOTTWALD J. 1982: Nové a zajímavé nálezy brouků z Československa (Coleoptera), (7. příspěvek) (New and interesting findings of beetles from Czechoslovakia (Coleoptera), (7th contribution)). – Entomologické Problémy, Bratislava 17: 109–115.
HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species of the Czech republic. Invertebrates) – Příroda, 36: 1–611.
HERGER P., UHLIG M. & VOGEL J. 2003: Zur Insektenfauna vom Naturschutzgebiet Rüss-Spitz (Kanton Zug), 338 m, bei Maschwanden ZH. VI. Coleoptera 2: Staphylinidae. – Entomologische Berichte Luzern, 49: 1–12.
HEYROVSKÝ L. 1930: Seznam brouků republiky Československé, 1. Cerambycidae (tesaříci) (Verzeichnis der Cerambyciden der Tsechoslowakischen Republik). Entomologické příručky 15. – Československá společnost entomologická, Praha, 61 pp.
HEYROVSKÝ L. 1955: Tesaříkovití – Cerambycidae. Fauna ČSR. Svazek 5. – Československá akademie věd, Praha, 347 pp.
HONCů M. 1979: Výsledky průzkumu Coleopter nadčeledí Histeroidea a Staphylinoidea v oblasti zájmového území velkolomu Chabařovice-jih, pp. 225–272. In: Kolektiv autorů, Přírodovědecký výzkum těžebního pole Chabařovice-jih. – Krajské muzeum v Teplicích a KSSPPOP v Ústí n. L., 489 pp.
HORÁK J. & NAKLÁDAL O. 2009: Predace mezi brouky vázanými na dřeviny: část III. Komentovaný seznam brouků s predačním potenciálem (Beetles associated with trees and predation between them: Part III. Annotated checklist of beetles with predation potential). – Lesnícky časopis – Foresty Journal, 2: 181–193
HORÁK J. & RÉBL K. 2009: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. – Msc., 58 pp. Depon. na Správě CHKO Křivoklátsko.
HORÁK J., VODKA S., KOUT J., HALDA J. P., BOGUSCH P. & PECH P. 2014: Biodiversity of most dead wood-dependent organisms in thermophilic temperate oak woodlands thrives on diversity of open ladscape structures. – Forest Ecology and Management, 315: 80–85.
HOSTIČKA M., ŽÁN M., ANDĚRA M., ČERVENÁ A. & SOFRON J. (eds.) 1978: SPR Kohoutov – inventarizační průzkum provedený v letech 1976–78. – Msc. Depon. u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, (nálezy včetně zdroje citovány z Nálezové databáze ochrany přírody – NDOP).
HůRKA K. 1996: Carabidae of the Czech and Slovak Republics (České a Slovenské republiky). – Nakladatelství Kabourek, Zlín, 565 pp.
HůRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí (Die Nutzung der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) zur Indikation der Umweltqualität). – Klapalekiana, 32: 15–26.
JANÁK J. 1990: Faunistic records from the Czechoslovakia. Coleoptera, Staphylinidae. – Acta entomologica Bohemoslovaca, 87: 318.
JANÁK J. 1992: Zajímavé nálezy drabčíků v Čechách (Coleoptera, Staphylinidae). – Sborník Severočeského muzea – Přír. vědy (Liberec), 18: 83–102.
JANÁK J., MANTIČ M. & RÉBL K. 2017: The distribution of an invasive species rove beetle Phacophallus pallidipennis in the Czech Republic, with the first record from Moravia (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Xantholinini) (Rozšíření invazivního druhu drabčíka Phacophallus pallidipennis v České republice s prvním nálezem na Moravě (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Xantholinini). – Klapalekiana, 53: 21–25.
JANUŠ J. 2004: Výsledky faunistického inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) čeledi Chrysomelidae s. lat. na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Results of a survey of the beetles (Coleoptera) of family Chrysomelidae s. lat. in the territory of the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve). – Klapalekiana, 40: 55–121.
JANUŠ J. 2016: Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko (Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve). – Západočeské entomologické listy, Supplementum 1: 1–449. Online: www.zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2016/Suppl-1-Janus.pdf
JELÍNEK J. 1965: The Palaearctic species of genera Ipidia Er. and Stelidota Er. (Coleoptera, Nitidulidae). – Acta entomologica Bohemoslovaca,62: 210–223.
JELÍNEK J. 1985: Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu brouků nadčeledi Cucujoidea (Coleoptera) v CHKO Křivoklátsko v letech 1983–1985. – Msc., 12 pp. Depon. na Správě CHKO Křivoklátsko ve Zbečně.
JELÍNEK J. 1987: Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu brouků nadčeledi Cucujoidea (Coleoptera) v CHKO Křivoklátsko v letech 1986–1987.– Msc., 13 pp. Depon. na Správě CHKO Křivoklátsko ve Zbečně.
JELÍNEK J. 1989: Zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu brouků nadčeledi Cucujoidea (Coleoptera) v CHKO Křivoklátsko v letech 1988–1989. – Msc., 23 pp. Depon. na Správě CHKO Křivoklátsko ve Zbečně.
JELÍNEK J. 1993 (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera) (Seznam československých brouků). – Folia Heyrovskyana, Supplementum 1: 3–172.
JELÍNEK J. 1998: Lesknáčkovití brouci (Coleoptera: Brachypteridae, Nitidulidae) Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. – Acta Musei Richnoviensis, Sect. natur., 5: 67–73.
JUŘENA D., BEZDĚK A. & TÝR V. 2000: Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území Čech, Moravy a Sloven­ska (Interesting faunistics records of Scarabaeoidea (Coleoptera) from Bohemia, Moravia and Slovakia). – Klapalekiana, 36: 233–257.
JUŘENA D., TÝR V. & BEZDĚK A. 2008: Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska (Contribution to the faunistic research on Scarabaeoidea (Coleoptera) in the Czech Republic and Slovakia).– Klapalekiana, 44 (Supplementum): 17–176.
KARAS V. & KLETEČKA Z. 2002: Nálezy vzácných a nových brouků (Coleoptera) pro faunu jižních Čech (Records of rare and new beetle species (Coleoptera) from the fauna of South Bohemia). – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 42: 89–98.
KEJVAL Z. 2002: Nálezy Stenus kiesenwetteri Rosenhaur (sic!), 1856 (Coleoptera: Staphylinidae) na území České republiky (Findings of Stenus kiesenwetteri in the territory of the Czech Republic). – Erica (Plzeň), 10: 111–114.
KOLEŠKA Z. 1975: Příspěvek k historii entomologického průzkumu Křivoklátska (Beitrag zur Historie der entomologischen Aufklärung der Umgebung von Křivoklát). – Bohemia centralis, 4: 96–103.
KOLIBÁČ J., MAJER K. & ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí (Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republics and neighbouring areas). – Clarion Production, Praha, 186 pp.
KRÁL D. 2013: Inventarizační průzkum NPR Kohoutov, saproxyličtí brouci. Průzkum realizovaný v rámci projektu „Implementace soustavy NATURA 2000 na územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring“. – Msc. Depon. na Správě CHKO Křivoklátsko ve Zbečně (nálezy včetně zdroje citovány z Nálezové databáze ochrany přírody – NDOP).
KRÁL D. & SOUČEK M. 1982: K faunistice čeledi Aphodiidae (Coleoptera) Československa (Zur Faunistik der Familie Aphodiidae (Coleop­tera) der Tschechoslowakei). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 18: 105–107.
KRÁL J. 1947: Příspěvek k poznání dřepčíků fauny Československa, 3 (Ad Halticidarum faunae Čechoslovakiae cognitionem additamentum, III). – Časopis Československé společnosti entomologické, 44: 23.
KRÁSENSKÝ P. 2013: Nové a zajímavé nálezy drabčíků (Coleoptera: Staphylinidae) pro Českou republiku (New and interesting records of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) for the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 4: 85–88. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2013/04-13-Krasensky.pdf
KUBÁŇ V. 1979: Poznámky k bionomii, ekologii a faunistice několika druhů krasců ČSSR (Die Bemerkungen zur Bionomie, Ekologie und Faunistik einiger Buprestidae-Arten der Tschechoslowakei) (Coleoptera). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 15: 75–80.
LAIBNER S. 2000: Elateridae České a Slovenské republiky (Elateridae of the Czech and Slovak Republics). – Nakladatelství Kabourek, Zlín, 292 pp.
LJUNBERG H. 2005: Cypha punctum. ArtDatabanken, SLU 2006.
LOMPE A. 2009a: Käfer Europas. Gattung Triarthron Schm.
LOMPE A. 2009b: Käfer Europas. Gattung Micrambe Thoms.
LOMPE A. 2013: Käfer Europas. Gattung Arthrolips Wollaston (n. S. Bowestead).
LOŽEK V., KUBÍKOVÁ J. & ŠPRYŇAR P. (eds.) 2005: Střední Čechy. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek XIII. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.
LUCHT W. 1976: Revision mitteleuropäischer Hypocoelus-Funde (Col., Eucnemidae). – Entomologische Blätter, 72: 129–165.
MERKL O. 2006: New beetle species in the Hungarian fauna (Coleoptera). – Folia Entomologica Hungarica, 67: 19–36.
MERTLIK J. 2008: Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky (The species of the family Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics). – Elateridarium, 2: 69–137.
MERTLIK J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky (The species of the subfamily Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) Czech and Slovak Republics). – Elateridarium, 3: 41–136.
MERTLIK J. 2014: Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska (Faunistics of Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia). – Elateridarium, 8: 36–56.
MERTLIK J. 2018: Faunistické mapování Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska (Faunistics of Ampedus brunnicornis and Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia). – Elateridarium, 12: 87–114.
MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. (eds) 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR. – ČSOP Praha, 496 pp.
MORAVEC P. 1986: Příspěvek k faunistice střevlíkovitých Československa (Beitrag zur Faunistik der Laufkäfer Tschechoslowakei (Coleop­tera Carabidae)). – Zprávy Československé společnosti entomologické, 22, 1: 21–26.
MORAVEC P., KRÁSENSKÝ P. & ŠTOURAČ P. 2017: Faunistic records from the Czech Republic – 428. Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae, Aleocharinae. – Klapalekiana, 53: 369–371.
MORAVEC P. & Rébl K. 2012: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek I (Results of the faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Appendix I). – Elateridarium, 6: 29–53.
MORAVEC P. & Rébl K. 2014: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek II (Results of the faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Appendix II). – Elateridarium, 8: 67–103.
MORAVEC P. & RÉBL K. 2016: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek III (Results of the faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Appendix III). – Elateridarium, 10: 1–42.
MüLLER J., BUSSLER H., BENSE U., BRUSTER H., FLECHTNER G., FOWLES A., KAHLEN M., MöLLER G., MüHLE H., SCHMIDL J. & ZABRANSKY P. 2005: Urwald relict species – Saproxylic beetles indicating structural qualities and habitat tradition. – Waldoekologie online, 2: 106–113.
NEDVĚD O. 2015: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy (Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe). Zoologické klíče. – Academia, Praha, 303 pp.
NOVÁK V. 2014: Brouci potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy (Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe). Zoologické klíče. – Academia, Praha, 412 pp.
NUNBERG M. 1987: Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, Chrząszcze – Coleoptera, 15 Grzybinki – Leiodidae.– Państwowe wydawnictvo naukowe, Warszawa, 59 pp.
OBENBERGER J. 1933: O některých zajímavých krascích Republiky Československé (Col.). – Časopis Československé společnosti entomologické, 4: 173–180.
PAVLÍČEK J. 1988: Nález kovaříka Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) v Čechách (Coleoptera Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické, 24: 101–102.
PATERA P. 1987: Tesaříkovití v údolí Oupořského potoka (SPR Týřov, CHKO Křivoklátsko). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 15: 35–38.
PECINA P. & ČEPICKÁ A. 1979: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů, 1. díl. – Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 223 pp.
PERREAU M. 2004: Family Leiodidae Fleming, 1821, pp. 133–203. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 2. Hydrophiloidea, Histeroidea, Staphylinoidea. – Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). – Klapalekiana, 32 (Supplementum): 1–115.
RAMBOUSEK F. 1908: Klíče k určování českých brouků. Čeleď: Staphylinidae. Tribus: Quediini. Časopis České společnosti entomologické, 5: 37–55.
RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) (Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the territory of Protected Landscape Area and Biospheric Reservation Křivoklátsko (Czech Republic)). – Elateridarium, 4 (Supplementum): 1–253. Online: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=144
RÉBL K. 2017: Faunistic records from the Czech Republic – 429. Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae. – Klapalekiana, 53: 372.
REJZEK M. & RÉBL K. 1999: Cerambycidae of Křivoklátsko Biosphere Reserve (Central Bohemia) (Insecta: Coleoptera). – Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e. V. Frankfurt a. M.Suppl.: 6: 1–69.
REŠKA M. 1994: Bestimmungstabellen der mitteleuropäischen Arten der Gattungen Micrambe Thomson und Cryptophagus Herbst (Insecta: Coleoptera: Cryptophagidae). – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 96 B: 247–342.
ROUBAL J. 1905: Prodromus myrmecophilů českých. (Studie zoogeografická s ethologickými poznámkami). – Věstník Královské České společnosti nauk v Praze, 2: 1–44.
ROUBAL J. 1946: Novinky fauny českých Coleopter (Coleoptera nova Faunae Bohemicae). Příspěvek 46. – Časopis Československé společnosti entomologické, 43: 73–74.
RůŽIČKA J. & VÁVRA J. 1993: Rozšíření a ekologie brouků rodu Choleva (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) na území Čech, Moravy a Slovenska (The distribution and ecology of the genus Choleva (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) throughout Bohemia, Moravia and Slovakia). – Klapalekiana, 29: 103–130.
ŘÍHA P. 1951: Aquikolní coleoptery potoka Klíčavy (The aquatic Coleoptera of the creek Klíčava in Bohemia). – Časopis národního musea,118–119: 127–128.
SCHLAGHAMERSKÝ J. 2000: The saproxylic beetles (Coleoptera) and ants (Formicidae) of Central European hardwood floodplain forests. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologica, 103: 1–205.
SKOUPÝ V. 1991: Nové údaje o výskytu střevlíků (Coleoptera,Carabidae) okresu Kladno (Neue Angaben über Vorkommen der Laufkäfer (Coleoptera,Carabidae) im Kreis Kladno). – Bohemia centralis, 20: 51–59.
SKOUPÝ V. 2004: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána (Ground-beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Czech and Slovak Republics of Jan Pulpán´s collection). – Public History, Praha, 213 pp. + CD Rom.
SLÁMA M. 1966: Několik nálezů vzácnějších druhů tesaříků v širším pražském okolí (Coleoptera, Cerambycidae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 2: 10–13.
SLÁMA M. 1983: Zpráva o entomologickém průzkumu Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (Coleoptera, Cerambycidae). – Msc. Depon. v SÚPPOP Praha.
SLÁMA M. 1992: Catalogue of Czech and Slovak longhorn beetles (Katalog českých a slovenských tesaříků). Pp. 347–366. In: Heyrovský L.: Fauna ČSR, Cerambycidae (obnovené vydání doplněné komentářem od M. Slámy). – Nakladatelství Kabourek, Zlín, 366 pp.
SLÁMA M. 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). – Vlastním nákladem, Krhanice, 383 pp.
SMETANA A. 1958: Drabčíkovití – Staphylinidae. I. Staphylininae (řád brouci – Coleoptera). Fauna ČSR, sv. 12. – Nakladatelství Českoslo­venské akademie věd, Praha, 436 pp.
STEFANELLI S., Della Rocca F. & Bogliani G. 2014: Saproxylic beetles of the Po plain woodlands, Italy. – Biodiversity Data Journal, 2. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4152833/
STEJSKAL R. & TRNKA F. 2013: Nosatci tribu Cleonini a rodu Lixus (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae) v České republice (Weevils of the tribe Cleonini and the genus Lixus (Coleoptera: Curculionidae, Lixinae) in the Czech Republic). – Klapalekiana, 49: 111–184.
STREJČEK J. 1965: Příspěvek k poznání fauny brouků Československa z čeledi Curculionidae (Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna von Tschechoslowakei aus der Familie Curculionidae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 1: 1–6.
STREJČEK J. 1976a: Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území „Baba“ u Křivoklátu (Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Familien Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae und Curculionidae in den Naturschutzgebiet „Baba“ bei Křivoklát). – Bohemia centralis, 5: 119–135.
STREJČEK J. 1976b: Příspěvek k poznání fauny brouků čeledí Chrysomelidae a Bruchidae v Československu (Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Familien Chrysomelidae und Bruchidae in der Tschechoslowakei). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 12: 59–67.
STREJČEK J. 1984: Výsledky dílčího entomologického průzkumu připravovaného chráněného území Nezabudické skály v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (Ergebnisse einer entomologischen Teilforschung des beabsichtigen Schutzgebietes Nezabudické skály im Landschaftschutzgebiet Křivoklátsko). – Bohemia centralis, 13: 261–270.
STREJČEK J. 1988: Zajímavé nálezy brouků ze skupiny čeledí Heteromera a Clavicornia v ČSSR (Die Interessanten Funde der Käfer der Gruppen Heteromera und Clavicornia in der ČSSR). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV,24: 65–66.
STREJČEK J. 1990: Brouci čeledí Bruchidae, Urodonidae a Anthribidae. Zoologické klíče. – Academia, Praha, 88 pp.
ŠKORPÍK M., KŘIVAN V. & KRAUS Z. 2011: Faunistika krascovitých (Coleoptera: Buprestidae) Znojemska, poznámky k jejich rozšíření, biologii a ochraně (Faunistics of jewel-beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Znojmo region, notes to their distribution, biology and protection). – Thayensia (Znojmo), 8: 109–291.
ŠMAHA J. 1982: Některé výsledky průzkumu entomofauny biocenóz v okolí Křivoklátu (Einige Ergebnisse von der Erforschung der Entomofauna der Biozenosen in der Umgebung von Křivoklát). – Bohemia centralis, 11: 135–153.
ŠPRYŇAR P. 2007: Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech (New and interesting records of beetles (Insecta: Coleoptera) from Central Bohemia). – Bohemia centralis, 28: 411–417.
ŠPRYŇAR P. & STREJČEK J. 2015: Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách (Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic). – Bohemia centralis, 33: 205–226.
ŠTOURAČ P. 2006: Drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) severní části Prahy (Staphyliniden (Coleoptera: Staphylinidae) des Nordteils von Prag). – Klapalekiana, 42: 133–165.
ŠTOURAČ P. & Krásenský P. 2003: Faunistics records from the Czech Republic – 156. Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae, Oxytelinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. – Klapalekiana, 38: 263–265.
TESAŘ Z. 1957: Brouci listorozí, Lamellicornia II, Scarabaeidae laparosticti, Fauna ČSR II. – Nakladatelství ČSAV, Praha, 336 pp.
TÝR V. 1999: Rozšíření druhu Aphodius (Coprimorphus) scrutator (Coleoptera: Scarabaeidae) v Čechách, na Moravě a na Slovensku (Distribution of Aphodius (Coprimorphus) scrutator (Coleoptera: Scarabaeidae) in Bohemia, Moravia and Slovakia). – Kla­palekiana,35: 145–156.
TÝR V. 2017: Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách II. (Interesting faunistic records of Scarabaeoidea (Coleoptera) from western Bohemia II) – Západočeské entomologické listy, 8: 1–14. Online: http://zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2017/08-01-Tyr.pdf
TÝR V. & Zahradník P. 2017: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 12. část. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae (Beetles (Coleoptera) in the surroudings of Žihle. Part 12. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae). – Západočeské entomologické listy, 8: 79–85. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2017/08-11-Tyr2.pdf
VÁVRA J. 2011: Faunistics records from the Czech Republic – 324. Coleoptera: Staphylinidae: Micropeplinae, Proteininae, Steninae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. – Klapalekiana, 47: 275–278.
VÁVRA J. Ch. & ŠKORPÍK M. 2013: Dřevomilovití brouci (Coleoptera: Eucnemidae) v národním parku Podyjí a jeho blízkém okolí, s poznámkami k jejich bionomii (False click beetles (Coleoptera: Eucnemidae) in the Podyjí national park and surrounding area, with notes to their bionomics). – Thayensia (Znojmo), 10: 53–90.
VÁVRA J., ŠTOURAČ P. & MANTIČ M. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 313. Coleoptera: Staphylinidae: Pseudopsinae, Omaliinae, Oxytelinae, Euaesthetinae, Paederinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. – Klapalekiana, 47: 105–114.
VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., KAŠPAR L., KMECO R., KOPECKÝ T., KŘIVAN V., LÁSKA R., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., NAKLÁDAL O., PROUZA J., ŘÍHA J., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002–2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data). – Klapalekiana, 45: 83–116.
VESELÝ P., RESL K. & TĚŤÁL I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997–2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997–2001 with supplementary pre-1997 data). – Klapalekiana, 38: 85–109.
VORST O. 2002: Nieuws over Nederlandse kortschildkevers 1: Proteininae, Micropeplinae, Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae). – Entomologische Berichten, 62: 164–171.
VOŘÍŠEK O. 1957: Drobní střevlíčci na Kladensku (Coleoptera: Carabidae vyjma rodů Carabus, Cychrus, Calosoma). – Zprávy okresního vlastivědného musea a konservátora st. ochrany přírody Kladno, 3: 18–23.
WANAT M. & MOKRZYCKI T. 2005: A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea). – Genus, 16: 69–117.
ZAHRADNÍK P. 2013: Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy. Zoologické klíče (Beetles of the family Ptinidae of Central Europe. Zoological keys). – Academia, Praha, 349 pp.
ZAHRADNÍK  P. 2017: Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska (Check-list of beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia). – Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 544 pp.
ZÝKA M. 2010: Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků (The significant species of beetles of Mileč hill near Hřebečníky). – Západočeské entomologické listy, 1: 64–68.
 
 

 

TOPlist