ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 19.12.2018
ELATERIDARIUM ročník 13 (2019)   strany  1-30  (10.01.2019)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2MB]

 

Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“


Results of a faunistic research to the families of the beetles (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”

Jiří Háva

Private Entomological Laboratory & Collection
Rýznerova 37/37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Czech Republic
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz


Abstract. In this paper the comlete list of beetles (Coleoptera) representing 77 families and 1357 species collected, observed and included data from publications in the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ (Czech Republic) are given. The region under study was carried out in 2007-2018 individual collect qualitative families of beetles (Coleoptera). The following list also includes were collected in a neighboring village Únětice, Roztoky, and follow-up “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”.

Key words: faunistics survey, Coleoptera, Únětice, Roztoky, Prague-west, Central Bohemia, Czech Republic.


Úvod

     Prvořadou snahou tohoto příspěvku bylo zmapovat Přírodní Rezervaci Údolí Únětického potoka z entomologického hlediska, konkrétně druhovou variabilitu řádu brouků (Coleoptera) a následně pak doplňit i o druhovou variabilitu z navazující Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí.
     Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka s výměrou 62.1 ha je pozoruhodné území v severozápadní části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m. n. m., (fanistický mapový čtverec 5852). Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka. K horní hraně svahů zasahují štěrky pleistocenních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé variety rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny borovicí a dnes zbývají z těchto vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jaseninou, která místy přechází do mokřadních olšin a rákosin.
     Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (Šuk 1993, 2000, Kubíková et al. 2005 a Hovorka 2018).
     V současné době byly provedeny faunistické průzkumy či katalogy „velké“ Prahy v řádu brouků (Insecta: Coleoptera), toto území v těchto přehledech je zahrnuto zejména v pracech (Boháč & Matějíček 2003, Farkač et al. 1998, Strejček 2000, 2001), okrajově pak v práci Veselý (2002), Boukal (2017).
     Faunistický průzkum několika čeledí sledovaného území publikoval Háva (2009, 2014), Háva & Kovařík (2015), Háva & Novák (2015), Háva & Navrátil (2016), Háva & Háva (2017, 2018). Práce o PR Roztocký Háj-Tiché údolí publikoval Trnka (2010, 2011), další údaje publikoval Špryňar (2011). Poslední publikovanou soubornější práci týkající se obou sledovaných území publikoval Hovorka (2018), který shrnul dosavadní publikované údaje a data ze sbírek muzea v Roztokách u Prahy. V této práci autor uvádí přehled 1063 druhů z 56 čeledí. Systém čeledí se ovšem v některých případech liší od poslední práce publikované Zahradníkem (2017), který vychází z nejnovějších publikovaných systematických prací o vyšší klasifikaci čeledí.
 

Metodika

     Na zkoumaném území Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka byl prováděn v letech 2007-2018 individuální kvalitativní sběr čeledí brouků (Coleoptera) ve dne a na některých lokalitách i v noci na výbojkové světlo za pomoci běžného entomologického vybavení (síťky, sklepávadla, zemní pasti, nárazové pasti). Do následujícího přehledu byly též zahrnuty druhy sbírané v navazující Přírodní rezervaci Roztocký Háj-Tiché údolí (viz mapa území). Seznam je doplněný o literární údaje již publikovaných čeledí a druhů. Postupně byly doplňovány i druhy chytané v jiném období a jinými sběrateli. Jsou zde zařazeny i druhy, které jsou svým výskytem na hranicích obou rezervací, tedy u obcí Únětice, Roztoky a Praha-Suchdol.
     Je nutno zdůraznit, že se jedná pouze o přehled zjištěných druhů z obou území. Faunistické údaje u vybraných druhů jsou připojeny. Zejména je nutné na daném území provést důkladný průzkum čeledi Staphylinidae, kde se můžeme dočkat i nových nálezů druhů, které u nás ještě zjišteny nebyly.
     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autora (pokud není uvedeno jinak), determinaci provedl autor (pokud není uvedeno jinak, viz tabulka). Tabulka: ve sloupci coll. J. Háva/determinator jsou uvedeny sběry provedené autorem a determinátor těchto sběrů. Ve sloupci literary data/other coll. jsou uvedeny literární data a druhy uložené v jiné sbírce než autora.
     Nomenklatura čeleďí je zpracována podle Palaearktického katalogu Löbl & Smetana (2003-2013), respektive podle posledního katalogu brouků České repubiky publikovaného Zahradníkem (2017), který vychází z nejnovějších publikovaných systematických prací o vyšší klasifikaci čeledí.
     Zařazení v červeném seznamu bezobratlých jezpracováno podle Hejda et al. (2017).
     Druhy nově uvedené pro sledovaná území jsou v seznamu druhů uvedeny tučným písmem. Jednotlivé nálezy jsou dále komentovány.
 

Mapa zájmového území. Zdroj: mapový portál www.mapy.cz

 

Zkratky použité v textu:

det. = určoval (determinoval)
JP = Jan Pavlíček, Opočno, Elateridae faunistická databáze (faunistics database)
LDB = literary data from Boháč (2003)
LDF = literary data from Farkač et al. (1998)
LDM = literary data from Mertlík (2007, 2008, 2009, 2011)
LDS = literary data from Strejček (2000, 2001)
LH = literary data from Háva (2009, 2014)
LHH = literary data from Háva & Háva (2017, 2018)
LHK = literary data from Háva & Kovařík (2015)
LHNa = literary data from Háva & Navrátil (2016)
LHN = literary data from Háva & Novák (2015)
LHO = literary data from Hovorka (2018)
LDT = literary data from Trnka (2010, 2011)
LMB = literary data from Boukal (2017)
LPK = literary data Kresl (2018)
LPŠ = literary data Kresl (2018)
= collection Adam Šíma (Praha)
JF = collection Jan Fyman (Roztoky)
KCH = collection Karel Chobot (Únětice)
MK = collection Milan Kovařík (Praha)
RG = collection Roman Gulda (Praha)
RR = collection Roman Rejzek (Praha)

 

 Seznam zjištěných druhů

čeleď/family

Anamorphidae
Anthicidae
Anthribidae
Attelabidae
Bostrichidae
Brachyceridae
Brentidae
Buprestidae
Byrrhidae
Byturidae
Cantharidae
Carabidae
Cerambycidae
Cerophytidae
Cerylonidae
Ciidae
Cleridae
Coccinellidae
Corylophidae
Cryptophagidae
Curculionidae
Dermestidae
Dryophthoridae
Dytiscidae
Elateridae
Elmidae

Druhy
species

1
2
8
2
2
1
51
18
8
2
14
188
49
1
1
6
7
38
1
18
206
22
2
6
45
2

čeleď/family

Endomychidae
Erotylidae
Eucinetidae
Eucnemidae
Geotrupidae
Gyrinidae
Haliplidae
Helophoridae
Histeridae
Hydrophilidae
Chrysomelidae
Kateretidae
Laemophoidae
Lampyridae
Latridiidae
Leiodidae
Lucanidae
Lycidae
Lymexylidae
Malachiidae
Megalopodidae
Melandryidae
Meloidae
Melyridae
Monotomidae
Mordellidae

Druhy
species

3
2
1
2
1
1
5
1
13
5
148
3
1
2
19
20
1
2
1
10
2
5
2
4
7
12

čeleď/family

Mycetophagidae
Nitidulidae
Noteridae
Oedemeridae
Omalisidae
Orsodacnidae
Phalacridae
Ptiliidae
Ptinidae
Pyrochroidae
Rhynchitidae
Salpingidae
Scarabaeidae
Scirtidae
Scraptiidae
Silphidae
Silvanidae
Sphindidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
Tetratomidae
Throscidae
Trogidae
Trogossitidae
Zopheridae
CELKEM

Druhy
species

7
20
1
5
1
1
5
1
26
1
12
6
27
2
5
14
3
1
202
30
1
5
2
3
2
1357

 Tab. 1.Seznam čeledí a počet zjištěných taxonů.

 

Čeleď / family Podčeleď / subfamily Rod / genus Druh / species coll. Jiří Háva / determinator literary data / other coll.
Anamorphidae   Symbiotes gibberosus (P.H.Lucas,1849) det.J.Háva LHO
Anthicidae    Anthicus antherinus (Linnaeus,1760) det.J.Háva LHO
    Omonadus floralis (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
Anthribidae Anthribinae Anthribus nebulosus (Forster,1770) det.T.Růžička LDT, LHO
    Rhaphitropis marchicus (Herbst,1797)   LDS, LHO
    Phaeochrotes pudens (Gyllenhal in Schönherr,1833)   LDT, LHO
    Tropideres albirostris (Schaller,1783)   MK
    Disoleucas niveirostris (Fabricius,1798)   LHO
  Urodontinae Bruchela rufipes rufipes (Olivier,1790)   LDS, LHO
      rufipes nigritarsis (Reitter,1916)   LDS, LHO
  Choraginae Choragus sheppardi Kirby,1819   LDT, LPŠ, LHO
Attelabidae Attelabinae Attelabus nitens (Scopoli,1763) det.J.Háva LDS, LHO
  Apoderinae Apoderus coryli (Linnaeus,1758)   LDT, LHO
Bostrichidae Bostrichinae Bostrichus capucinus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LHO
  Dinoderinae Rhyzopertha dominica (Fabricius,1792) det.P.Zahradník LH, LHO
Brachyceridae   Notaris acridulus (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
Brentidae Apioninae Protapion apricans (Herbst,1797) det.P.Špryňar LDS, LHO
      filirostre (Kirby,1808)   LHO
      fulvipes (Geoffroy in Fourcroy,1785)   LDS, LHO
      nigritarse (Kirby,1808)   LDS, LHO
      trifolii (Linnaeus,1768)   LDS, LHO
      varipes (Germar,1817)   LDS, LHO
      assimile (Kirby,1808)   LDS, LHO
      ononidis (Gyllenhal,1827)   LDS, LHO
      dissimile (Germar,1817)   LDS, LHO
      interjuctum (Desbrochers des Loges,1895)   LDT, LHO
    Catapion seniculus (Kirby,1808)   LDS, LHO
      meieri (Desbrochers des Loges,1901)   LDS, LHO
      pubescens (Kirby,1811)   LDS, LHO
    Apion cruentatum Walton,1844 det.P.Špryňar LDS, LHO
      frumentarium (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      haematodes Kirby,1808   LDS, LHO
      rubiginosum Grill,1893   LDS, LHO
    Betulapion simile (Kirby,1811)   LDS, LHO
    Stenopterapion meliloti (Kirby,1808)   LDS, LHO
      tenue (Kirby,1808)   LDS, LDT, LHO
    Taeniapion urticarium (Herbst,1784) det.P.Špryňar LDS, LHO
    Omhalapion hookerorum (Kirby,1808)   LDS, LHO
    Ceratapion penetrans (Germar,1817)   LDS, LDT
      gibbirostre (Gyllenhal,1813)   LDS, LHO
      onopordi (Kirby,1808)   LDS, LDT
    Diplapion confluens (Kirby,1808)   LDS, LHO
    Squamapion elongatum (Germar,1817)   LDS, LHO
      atomarium (Kirby,1808)   LDS, LHO
    Pseudoperapion brevirostre (Herbst,1797)   LDS, LDT
    Pseudostenapion simum (Germar,1817)   LDS, LHO
    Aizobius sedi (Germar,1818)   LDS, LDT, LHO
    Perapion violaceum (Kirby,1808)   LDS, LHO
      curtirostre (Germar,1817)   LDS, LHO
      marchicum (Herbst,1797)   LDS, LDT, LHO
    Ischnopterapion virens (Herbst,1797) det.P.Špryňar LDS, LDT, LHO
      loti (Kirby,1808)   LDS, LDT, LHO
    Holotrichapion pullum (Gyllenhal in Schönherr,1833)   LDS, LHO
      aethiops (Herbst,1797)   LDS, LHO
      onomis Kirby,1808   LDS, LHO
      pisi (Fabricius,1801)   LDS, LDT, LHO
    Hemitrichapion pavidum (Germar,1817)   LDS, LDT, LHO
    Cyanapion columbinum (Germar,1817)   LDS, LDT, LHO
      platalea (Germar,1817)   LDS, LHO
      spencii (Kirby,1808)   LDS, LPŠ, LHO
    Eutrichapion viciae (Paykull,1800)   LDS, LHO
      vorax (Herbst,1797) det.J.Krátký LDS, LHO
    Oxystoma cerdo (Gerstäcker,1854)   LDS, LHO
      craccae (Linnaeus,1767)   LDS, LHO
      pomonae (Fabricius,1798)   LDS, LHO
      subulatum (kirby,1808)   LDS, LHO
  Nanophyinae Nanophyes marmoratus (Goeze,1777)   LDS, LHO
Buprestidae Buprestinae Anthaxia candens (Panzer,1792) det.J.Háva  
      nitidula (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
      morio (Fabricius,1792) det.M.Kafka  
      quadripunctata (Linnaeus,1758) det.M.Kafka  
      suzannae Théry,1942 det.M.Kafka RR, LHO
      semicuprea Küster,1851 det.M.Kafka  
      godeti Gory & Castelnau,1839   LDT, LHO
  Agrilinae Coraebus elatus (Fabricius,1787) det.J.Háva LDT, RR, LHO
    Cylindromorphus bohemicus Obenberger,1933   LDT, LPŠ, RR, LHO
      bifrons Rey,1889   LDT, LPŠ, RR, LHO
    Agrilus biguttatus (Fabricius,1777) det.J.Háva LHO
      angustatus (Illiger,1803) det.D.Frank LHO
      hyperici (Creutzer in Panzer,1799) det.J.Háva LDT, RR, LHO
      cyanescens Ratzeburg,1837 det.J.Marek  
      cuprescens (Ménétriés,1832)   LHO
      laticornis (Illiger,1803) det.J.Háva LDT, LHO
      sulcicollis Lacoidaire,1835   LDT, LHO
    Trachys minutus (Linnaeus,1758)   LDT, LHO
      problematicus Obenberger,1918   RR, LHO
Byrrhidae Byrrhinae Byrrhus pilula (Linnaeus,1758) det.J.Háva LMB, LHO
      pustulatus (Forster,1771) det.J.Háva LMB, LHO
      fasciatus (Forster,1771)   LMB, LHO
    Cytilus sericeus (Forster,1771) det.J.Háva LMB, LHO
    Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller,1783) det.J.Háva LMB, LHO
    Simplocaria semistriata (Fabricius,1794)  det.J.Háva  
    Porcinolus murinus (Fabricius,1794)   LMB, LHO
    Curimopsis austriaca (Franz,1967)   LHO
Byturidae   Byturus ochraceus (L.G.Scriba,1790) det.J.Háva  LDT, LHO
      tomentosus (DeGeer,1774) det.J.Háva  LDT, LHO
Cantharidae Cantharinae Cantharis flavilabris Fallén,1807 det.V.Švihla  
      lateralis Linnaeus,1758 det.V.Švihla LHO
      obscura Linnaeus,1758 det.V.Švihla  
      rufa Linnaeus,1758 det.V.Švihla  
      nigra (DeGeer,1774)   LDT, LHO
      nigricans O.F.Müller,1776 det.V.Švihla LHO
      fusca Linnaeus,1758 det.V.Švihla LHO
      pellucida Fabricius,1792   LHO
    Metacantharis clypeata (Illiger,1798) det.V.Švihla LHO
    Rhagonycha fulva (Scopoli,1763) det.V.Švihla LHO
      lignosa (O.F.Müller,1764) det.V.Švihla LHO
      nigriventris Motschulsky,1860 det.V.Švihla  
  Malthininae Malthodes sp. (females) det.V.Švihla  
    Malthinus flaveolus (Herbst,1786)   MK
Carabidae Brachininae Brachinus crepitans (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDF, LHO
      explodens Duftschid,1812 det.J.Háva LDF, LHO
  Broscinae Broscus cephalotes (Linnaeus,1758)   LDF, LHO
  Carabinae Carabus coriaceus Linnaeus,1758 det.J.Háva LPŠ
      granulatus Linnaeus,1758 det.J.Háva LDF, LDT, LPŠ, LHO
      hortensis Linnaeus,1758 det.J.Háva LDF, LDT, LPŠ, LHO
      intricatus Linnaeus,1761 det.J.Háva LDF, LDT, LPŠ, LHO
      nemoralis O.F.Müller,1764 det.J.Háva LDF, LDT, LPŠ, LHO
      violaceus Linnaeus,1758   LPŠ, LHO
      covexus Fabricius,1775   LPŠ, LHO
      glabratus Paykull,1790   LPŠ, LHO
    Calosoma inquisitor (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
      sycophanta (Linnaeus,1758)   LPŠ, LHO
  Cicindelinae Cicindela campestris Linnaeus,1758 det.J.Háva LDF, LHO
      hybrida Linnaeus,1758   LDT, LHO
      sylvicola Dejean,1822   LPŠ, LHO
  Elaphrinae Elaphrus cupreus Duftschmid,1812   LDF, LHO
      riparius (Linnaeus,1758)   LDF, LDT, LHO
  Loricerinae Loricera pilicornis (Fabricius,1775) det.J.Háva LDF, LHO
  Nebrinae Nebria brevicollis (Fabricius,1792) det.J.Háva LDF, LDT, LHO
    Leistus ferrugineus (Linnaeus,1758)   LDF, LDT, LHO
    Notiophilus aquaticus (Linnaeus,1758)   LDF, LHO
      biguttatus (Fabricius,1779) det.J.Háva LDF, LHO
      rufipes Curtis,1829   LDF, LHO
      aestuans Dejean,1826   LDF, LDT, LHO
      palustris (Duftschmid,1812) det.O.Hovorka LDF, LHO
  Patrobinae Patrobus atrorufus (Strøm,1768)   LDF, LHO
  Scaritinae Dyschirius globosus (Herbst,1784)   LDF, LHO
    Clivina fossor (Linnaeus,1758) det.O.Hovorka LDF, LHO
  Trechinae Asaphidion flavipes (Linnaeus,1761) det.O.Hovorka LDF, LHO
    Bembidion articulatum (Panzer,1796) det.O.Hovorka LDF, LHO
      assimile Gyllenhal,18010   LDF, LHO
      biguttatum (Fabricius,1779)   LDF, LHO
      bruxellense Wesmael,1835   LDF, LHO
      deletum Audinet-Serville,1821   LDF, LHO
      dentellum (Thunberg,1787)   LDF, LHO
      femoratum Sturm,1825   LDF, LHO
      gilvipes Sturm,1825   LDF, LHO
      guttula (Fabricius,1792)   LDF, LHO
      lampros (Herbst,1784) det.O.Hovorka LDF, LHO
      lunulatum (Geoffroy in Fourcroy,1785)   LDF, LHO
      mannerheimii C.R.Sahlberg,1827   LDF, LHO
      obliquum Sturm,1825   LHO
      obtusum Audinet-Serville,1821   LDF, LHO
      octomaculatum (Goeze,1777)   LDF, LHO
      properans (Stephens,1828) det.O.Hovorka LDF, LHO
      quadrimaculatum (Linnaeus,1761)   LDF, LHO
      quadripustulatum Audinet-Serville,1821   LHO
      stephensii Crotch,1866   LDF, LHO
      tetracolum Say,1823   LDF, LHO
      tibiale (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      varium (Olivier,1795)   LDF, LHO
    Trechus quadristriatus (Schrank,1781) det.O.Hovorka LDF, LHO
      obtusus Erichson,1837   LDF, LHO
      secalis (Paykull,1790)   LDF, LHO
    Tachyta nana (Gyllenhal,1810) det.O.Hovorka LDF, LHO
    Trechoblemus micros (Herbst,1784)   LDF, LHO
    Blemus discus (Fabricius,1792)   LDF, LHO
    Paratachys bistriatus (Duftschmid,1812)   LHO
  Harpalinae Anisodactylus binotatus (Fabricius,1787)   LDF, LHO
      signatus (Panzer,1796)   LDF, LHO
    Harpalus affinis (Schrank,1781) det.O.Hovorka LDF, LDT, LHO
      anxius (Duftschmid,1812)   LHO
      luteicornis (Duftschmid,1812) det.O.Hovorka LDF, LHO
      atratus Latreille,1804   LDF, LHO
      caspius (Steven,1806) det.O.Hovorka LDF, LHO
      distinguendus (Duftschmid,1812)   LHO
      honestus (Duftschmid,1812) det.O.Hovorka LDF, LDT, LHO
      latus (Linnaeus,1758)   LDF, LHO
      pumilus Sturm,1818 det.O.Hovorka LDF, LHO
      rubripes (Duftschmid,1812) det.O.Hovorka LDF, LDT, LHO
      rufipalpis Sturm,1818   LDF, LHO
      serripes (Quensel,1806)   LDF, LHO
      signaticornis (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      smaragdinus (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      subcylindricus Dejean,1829   LDF, LHO
      tardus (Panzer,1796)   LDF, LHO
      griseus (Panzer,1796)   LDF, LHO
      rufipes (DeGeer,1774) det.J.Háva LDF, LDT, LHO
      calceatus (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
    Ophonus azureus (Fabricius,1775) det.O.Hovorka LDF, LHO
      cordatus (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      laticollis Mannerheim,1825   LDF, LHO
      puncticollis (Paykull,1798) det.O.Hovorka LDF, LHO
      rupicola (Sturm,1818) det.O.Hovorka LDF, LHO
      rufibarbis (Fabricius,1792)   LDF, LHO
      schaubergerianus Puel,1937   LHO
    Acupalpus meridianus (Linnaeus,1761) det.O.Hovorka LDF, LHO
      flavicollis (Sturm,1825)   LDF, LHO
    Bradycellus caucasicus (Chaudoir,1846) det.O.Hovorka LDF, LHO
      ruficollis (Stephens,1828) det.O.Hovorka LDF, LDT, LHO
      csikii Laczó,1912   LHO
      harpalinus (Audinet-Serville,1821)   LHO
    Stenolophus mixtus (Herbst,1784)   LDF, LHO
      teutonus (Schrank,1781)   LDF, LHO
    Callistus lunatus (Fabricius,1775) det.J.Háva LDF, LHO
    Chlaenius nitidulus (Schrank,1781)   LDF, LHO
      vestitus (Paykull,1790)   LDF, LHO
    Cymindis axillaris (Fabricius,1794)   LDF, LHO
      humeralis (Geoffroy in Fourcroy,1785)   LDF, LHO
    Dromius agilis (Fabricius,1787)   LDF, LHO
      quadrimaculatus (Linnaeus,1758)   LDF, LHO
    Lebia chlorocephala (J.J.Hoffmann,1803)   LDF, LHO
      cruxminor (Linnaeus,1758)   LHO
    Agonum fuliginosus (Panzer,1809) det.O.Hovorka LDF, LHO
      emarginatum (Gyllenhal,1827)   LHO
      micans (Nicolai,1822)   LDF, LHO
      thorey (Dejean,1828)   LDF, LHO
      duftschmidti J.Schmid,1994   LDF
      muelleri (Herbst,1784)   LDF, LHO
      viduum (Panzer,1796) det.O.Hovorka LDF, LHO
      gracilipes (Duftschmid,1812)   LHO
      sexpunctatum (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
    Abax ovalis (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      parallelepipedus Piller & Mitterpacher,1783 det.J.Háva LDF, LDT, LHO
      parallelus (Duftschmid,1812)   LDF, LDT, LHO
    Amara equestris (Duftschmid,1812) det.O.Hovorka LDF, LHO
      familiaris (Duftschmid,1812) det.O.Hovorka LDF, LHO
      fulva (O.F.Müller,1776)   LHO
      infima (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      nitida Sturm,1825   LDF, LHO
      aenea (DeGeer,1774) det.O.Hovorka LDF, LDT, LHO
      apricaria (Paykull,1790)   LDF, LHO
      aulica (Panzer,1796)   LDF, LDT, LHO
      anthobia A.Villa & G.B.Villa,1833   LHO
      bifrons (Gyllenhal,1810)   LDF, LHO
      communis (Panzer,1797)   LDF, LHO
      consularis (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      convexior Stephens,1828   LHO
      convexiuscula (Marsham,1802)   LPŠ
      eurynota (Panzer,1796)   LDF, LHO
      ingenua (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
      lucida (Duftschmid,1812)   LHO
      lunicollis Schiødte,1837   LDF, LHO
      majuscula (Chaudoir,1850)   LDF, LHO
      makolskii Roubal,1923   LHO
      montivaga Sturm,1825   LDF, LDT, LHO
      ovata (Fabricius,1792) det.O.Hovorka LDF, LHO
      plebeja (Gyllenhal,1810)   LDF, LHO
      pulpani Kult,1949   LDF, LPŠ, LHO
      similata (Gyllenhal,1810) det.O.Hovorka LDF, LHO
      tibialis (Paykull,1798) det.J.Farkač LHO
    Anchomenus dorsalis (Pontoppidan,1763) det.J.Háva LDF, LHO
    Olisthopus sturmii (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
    Oodes helopioides (Fabricius,1792)   LDF, LHO
    Badister lacertosus Sturm,1815 det.O.Hovorka LDF, LHO
      bullatus (Schrank,1798)   LDF, LHO
      sodalis (Duftschmid,1812)   LDF, LHO
    Microlestes maurus (Sturm,1827)   LDF, LHO
      minutulus (Goeze,1777)   LDF, LHO
    Limodromus assimilis (Paykull,1790) det.J.Háva LDF, LHO
    Calodromius spilotus (Illiger,1798) det.O.Hovorka LDF
    Paradromius linearis (Olivier,1795) det.O.Hovorka LDF, LHO
    Paranchus albipes (Fabricius,1796)   LDF, LHO
    Syntomus foveatus (Geoffroy in Fourcroy,1785)   LDF, LHO
      truncatellus (Linnaeus,1761) det.O.Hovorka LDF, LHO
    Synuchus vivalis (Illiger,1798)   LDF, LHO
    Tachyura parvulus (Dejean,1831) det.O.Hovorka LDF, LHO
      diabrachys (Kolenati,1845) det.O.Hovorka LDF
    Stomis pumicatus (Panzer,1796) det.J.Háva LDF, LHO
    Pterostichus anthracinus (Illiger,1798)   LDF, LHO
      burmeisteri Heer,1838 det.J.Háva LDF, LDT, LHO
      diligens (Sturm,1824)   LDF, LHO
      macer (Marsham,1802)   LDF, LHO
      melanarius (Illiger,1798) det.O.Hovorka LDF, LDT, LHO
      melas (Creutzer in Panzer,1799)   LDF, LHO
      minor (Gyllenhal,1827)   LDF, LHO
      niger (Schaller,1783)   LDF, LDT, LHO
      nigrita (Paykull,1790)   LDF, LHO
      oblongopunctatus (Fabricius,1787) det.J.Háva LDF, LDT, LHO
      ovoideus (Sturm,1824)   LDF, LHO
      strenuus (Panzer,1796)   LDF, LHO
      vernalis (Panzer,1796) det.O.Hovorka LDF, LHO
    Calathus ambiguus (Paykull,1790)   LDF, LHO
      erratus (C.R.Sahlberg,1827)   LDF, LHO
      melanocephalus (Linnaeus,1758) det.O.Hovorka LDF, LHO
      fuscipes (Goeze,1777) det.O.Hovorka LDF, LHO
    Oxypselaphus obscurus (Herbst,1784)   LDF, LHO
    Poecilus cupreus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDF, LHO
      lepidus (Leske,1785)   LDF, LHO
    Philorhizus notatus (Stephens,1827) det.O.Hovorka LDF, LDT, LHO
    Masoreus wetterhalli (Gyllenhal,1813)   LDF, LHO
    Licinus depressus (Paykull,1790)   LDF, LPŠ, LHO
    Zabrus tenebrioides (Goeze,1777) det.J.Háva LDF, LHO
    Panagaeus bipustulatus (Fabricius,1775) det.O.Hovorka LDF, LHO
      cruxmajor (Linnaeus,1758)   LDF, LHO
    Dicheirotrichus rufithorax (C.R.Sahlberg,1827)   LDF, LHO
      placidus (Gyllenhal,1827)   LDF, LHO
Cerambycidae Cerambycinae Hylotrupes bajulus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Anaglyptus mysticus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Phymatodes testaceus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
    Rusticoclytus rusticus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Clytus arietis (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Cerambyx scopoli Füessly,1775 det.J.Háva  
    Glaphyra umbellatarum (Schreber,1759) det.J.Háva LHO
    Aromia moschata Linnaeus,1758   LDT, LHO
    Plagionotus arcuatus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT
    Callidium violaceum (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Rosalia alpina (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Chlorophorus sartor (O.F.Müller,1766)   LHO
    Ropalopus femoratus (Linnaeus,1758)    
  Lamiinae Tetrops praeusta (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
    Phytoecia pustulata (Schrank,1776) det.J.Háva LPŠ
      icterica (Schaller,1783) det.J.Háva LHO
      coerulescens (Scopoli,1763) det.J.Háva LDT, LHO
    Pogonocherus hispidus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Exocentrus lusitanicus (Linnaeus,1767) det.J.Háva LDT, LHO
      adspersus Mulsant,1846   
    Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme,2009 det.J.Háva LDT, LHO
    Agapanthia villosoviridescens (DeGeer,1775) det.J.Háva LDT, LHO
    Oberea erythrocephala (Schrank,1776)   LDT, LPŠ, LHO
    Calamobius filum (P.Rossi,1790) det.J.Háva LHO
    Anaesthetis testacea (Fabricius,1781)   LHO
    Saperda scalaris (Linnaeus,1758)    
  Lepturinae Stictoleptura rubra (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
    Stenurella bifasciata (O.F.Müller,1775) det.J.Háva LHO
      melanura (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
    Pachytodes cerambyciformis (Schrank,1781) det.J.Háva  
      erraticus (Dalman,1817)   LDT, LHO
    Stenocorus quercus (Götz,1783) det.J.Háva  
    Cortodera humeralis (Schaller,1783) det.J.Háva  
      femorata (Fabricius,1787) det.J.Háva  
    Anoplodera rufipes (Schaller,1783) det.J.Háva LDT, LHO
    Alosterna tabacicolor (DeGeer,1775) det.J.Háva LDT, LHO
    Dinoptera collaris (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Grammoptera ruficornis (Fabricius,1781) det.J.Háva LDT, LHO
    Pseudovadonia livida (Fabricius,1777)   LDT, LHO
    Rhagium sycophanta (Schrank,1781)   LDT, LHO
      inquisitor (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Leptura quadrifasciata Linnaeus,1758 det.J.Háva  
    Rutpela maculata (Poda,1761) det.J.Háva LHO
    Rhamnusium bicolor (Schrank,1781)   LHO
  Prioninae Prionus coriarius (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT
  Spondylidinae Anisarthron barbipes (Schrank,1781) det.J.Háva  
    Saphanus piceus (Laicharting,1784) det.J.Háva  
    Tetropium castaneum (Linnaues,1758) det.J.Háva  
    Spondylis buprestoides (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
Cerophytidae   Cerophytum elateroides (Latreille,1809) det.J.Háva  LHO
Cerylonidae   Cerylon histeroides (Fabricius,1792) det.P.Průdek  
Chrysomelidae Crysomelinae Chrysolina fastuosa (Scopoli,1763) det.J.Bezděk LDT, LHO
      coerulans (L.G.Scriba,1791) det.J.Bezděk LHO
      geminata (Paykull,1799)   LDS, LHO
      herbacea (Duftschmid,1825) det.J.Bezděk, M.Zúber LHO
      oricalcia (O.F.Müller,1776) det.J.Bezděk LHO
      polita (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      sanguinolenta (Linnaes,1758)   LDS, LHO
      staphylea (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      sturmi (Westhoff,1882) det.J.Janua  
      varians (Schaller,1783)   LDS, LHO
    Chrysomela vigintipunctata (Scopoli,1763) det.J.Bezděk  
    Leptinotarsa decemlineata (Say,1824) det.J.Háva  
    Phaedon armoraciae (Linnaes,1758) det.J.Bezděk  
      cochleariae (Fabricius,1792)   LDS, LHO
    Phratora laticollis Suffrian,1851   LDS, LHO
    Plagiodera versicolora (Laicharting,1781)   LDS, LHO
    Prasocuris junci (Brahm,1790)   LDS, LHO
      marginella (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
    Timarcha goettingensis (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
    Plagiosterna aenea (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
    Gastrophysa polygoni (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      viridula (DeGeer,1775)   LDS, LHO
    Gonioctena fornicata Brüggemann,1873 det.J.Háva  
  Donaciinae Plateumaris consimilis (Schrank,1781)   LDS, LHO
    Donacia semicuprea Panzer,1796 det.J.Strejček MK
      vulgaris Zschach,1788 det.J.Strejček MK
  Cryptocephalinae Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus,1767) det.J.Bezděk LHO
      bipunctatus (Linnaes,1758) det.J.Bezděk LDT, LHO
      chrysopus (Gmelin,1790) det.J.Janua  
      cordiger (Linnaeus,1758)   LDS
      flavipes Fabricius,1781 det.J.Bezděk LDT, LHO
      fulvus (Goeze,1777) det.J.Bezděk LHO
      imperialis Laicharting,1781   LDT
      labiatus (Linnaeus,1760) det.J.Bezděk LHO
      marginatus Fabricius,1781 det.J.Bezděk LDT, LPŠ, LHO
      moraei (Linnaeus,1758) det.J.Bezděk LDT, LHO
      nitidus (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      pygmaeus Fabricius,1792   LDS, LPŠ, LHO
      sericeus (Linnaeus,1758) det.J.Bezděk LDT, LHO
      vittatus Fabricius,1775   LDS, LPŠ, LHO
    Pachybrachis tessellatus (Olivier,1791) det.J.Háva LDT
    Clytra laeviuscula Ratzeburg,1837 det.J.Bezděk LDT, LHO
      quadripunctata (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
    Labidostomis longimana (Linnaeus,1760) det.J.Bezděk LDT, LHO
      humeralis (D.W.Schneider,1792)   LDS, LHO
    Lachnaia sexpunctata (Scopoli,1763)   LDS, LPŠ, LHO
    Smaragdina salicina (Scopoli,1763) det.J.Háva LDS, LHO
      affinis (Illiger,1794)   LDS, LHO
      aurita (Linnaeus,1767) det.J.Háva LDS, LHO
    Coptocephala rubicunda (Leicharting,1781)   LDS, LDT, LHO
  Galerucinae Galerucella lineola (Fabricius,1781) det.J.Bezděk LHO
      calmariensis (Linnaeus,1767)   LDS, LHO
    Galeruca tanaceti (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
    Lochmaea caprea (Linnaeus,1758)   LDS, LDT, LHO
      suturalis (C.G.Thomson,1866)   LDS, LHO
      crataegi (Forster,1771)   LDS, LHO
    Sermylassa halensis (Linnaeus,1767)   LDS, LHO
    Agelastica alni (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
    Luperus xanthopoda (Schrank,1781) det.J.Bezděk  
      luperus (Sulzer,1776) det.J.Háva LHO
  Eumolpinae Bromius obscurus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
  Criocerinae Oulema melanopus (Linnaeus,1758) det.J.Bezděk LDT, LHO
      gallaeciana (L.Heyden,1870)   LDS, LHO
  Alticinae Phyllotreta vittula (L.Redtenbacher,1849) det.J.Janua LDS, LDT, LHO
      armoraciae (C.L.koch,1803)   LDS, LHO
      nemorum (Linnaeus,1758) det.J.Janua LDS, LHO
      undulata Kutschera,1860 det.J.Janua LDS, LHO
      striolata (Illiger,1803)   LDS, LHO
      ochripes (Curtis,1837)   LDS, LDT, LHO
      atra (Fabricius,1775) det.J.Janua LDS, LHO
      nigripes (Fabricius,1775) det.J.Janua LDS, LHO
    Aphthona atrocaerulea (Stephens,1831)   LHO
      cyparissiae (C.L.Koch,1803)   LDS, LHO
      euphorbiae (Schrank,1781)   LDS, LHO
      pallida (Bach,1859) det.J.Janua LDS, LHO
      pygmaea Kutschera,1861   LDS, LHO
      venustula Kutschera,1861   LDS, LHO
    Longitarsus pellucidus (Foudras,1860)   LDS, LHO
      symphyti Heikertinger,1912   LDS, LHO
      succineus (Foudras,1860)   LDS, LHO
      foudrasi Weise,1893   LDS, LHO
      nigrofasciatus (Goeze,1777)   LDS, LDT, LHO
      lycopi (Foudras,1860)   LDS, LDT, LHO
      helvolus Kutschera,1864   LDS, LHO
      nanus (Foudras,1860)   LDS, LHO
      celticus Leonardi,1975   LDS, LHO
      melanocephalus (DeGeer,1775)   LDS, LHO
      kutscherai E.C.Rye,1872   LDS, LHO
      exsoletus (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      pulmonariae Weise,1893   LDS, LHO
      pratensis (Panzer,1794)   LDS, LHO
      ballotae (Marsham,1802)   LDS, LHO
      luridus (Scopoli,1763) det.J.Janua LDS, LHO
      minusculus (Foudras,1860)   LDS, LHO
      salviae Gruev,1975   LDS, LHO
      obliteratus (Rosenhauer,1847)   LDS, LHO
      tabidus (Fabricius,1775)   LDT, LHO
      parvulus (Paykull,1799)   LDT, LHO
    Altica aenescens (Weise,1888)   LDS, LHO
      oleracea breddini (Mohr,1958)   LDS, LHO
      oleracea oleracea (Linnaes,1758)   LDS, LHO
      palustris (Weise,1888)   LPŠ, LHO
    Neocrepidodera transversa (Marsham,1802)   LDS, LHO
      ferruginea (Scopoli,1763)   LDS
    Hippuriphila modeeri (Linnaeus,1760)   LDS, LHO
    Crepidodera aurea (Geoffroy in Fourcroy,1785) det.J.Janua LDS, LHO
      aurata (Marsham,1802)   LDS, LHO
      lamina (Bedel,1901)   LDS, LPŠ, LHO, LHO
      nitidula (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
    Epithrix pubescens (C.L.Koch,1803)   LDS, LHO
    Mantura chrysanthemi (C.L.Koch,1803)   LDS, LHO
      rustica (Linnaes,1767)   LDS, LHO
    Chaetocnema aridula (Gyllenhal,1827) det.J.Janua LDS, LHO
      hortensis (Geoffroy in Fourcroy,1785) det.J.Janua LDS, LHO
      concinna (Marsham,1802) det.J.Janua LDS, LHO
      picipes Stephens,1831 det.J.Janua LDS, LHO
    Sphaeroderma testaceum (Fabricius,1775)   LDS
    Dibolia timida (Illiger,1807)   LDS
    Podagrica fuscicornis (Linnaeus,1767) det.J.Janua  
    Psylliodes affinis (Paykull,1799)   LDS, LHO
      picina (Marsham,1802)   LDS, LHO
      napi (Fabricius,1792)   LDS, LHO
      instabilis Foudras,1860   LDS, LHO
      chalcomera (Illiger,1807)   LDS, LHO
      dulcamarae (C.L.Koch,1803)   LDS, LHO
  Cassidinae Cassida nebulosa Linnaeus,175 det.J.Bezděk  
      nobilis Linnaeus,1758 det.J.Bezděk LHO
      sanguinosa Suffrian,1844   LDS, LHO
      sanguinolenta O.F.Müller,1776   LDS, LDT, LHO
      rubiginosa O.F.Müller,1776 det.J.Janua LDS, LDT, LHO
      margaritacea Schaller,1783   LDS
      pannonica Suffrian,1844   LDS, LDT, LHO
      vibex Linnaeus,1767   LDS, LHO
      flaveola Thunberg,1794   LDS, LHO
      viridis Linnaeus,1758 dej.J.Strejček LDS, LHO
      vittata Villers,1789   LHO
    Hypocassida subferruginea (Schrank,1776) det.J.Bezděk LHO
    Hispa atrata Linnaes,1767 det.J.Háva LHO
  Bruchinae Bruchidius imbricornis (Panzer,1795) det.J.Strejček  
      villosus (Fabricius,1792)   LDS, LHO
    Bruchus affinis Frölich,1799 det.J.Háva LDS, LHO
      atomarius (Linnaeus,1760)   LDS, LHO
      loti Paykull,1800   LDS, LHO
      luteicornis Illiger,1794 det.J.Strejček  
      occidentalis Lukyanovich & Ter-Minasyan,1957 det.P.Matúšových LDS, LHO
    Palaeocanthosceliodes obtectus (Say,1831) det.J.Strejček  
    Spermophagus sericeus (Geoffroy in Fourcroy,1785) det.J.Strejček  
      calystegiae Lukyanovich & Ter-Minasyan,1957   LDS, LHO
Ciidae   Cis boleti (Scopoli,1763) det.R.Ruta, L.Bobot  
      comptus Gyllenhal,1827 det.J.Jelínek  
      micans (Fabricius,1792) det.R.Ruta  
    Octotemnus glabriculus (Gyllenhal,1827) det.L.Bobot  
    Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal,1813) det.J.Jelínek  
    Sulcasis fronticornis (Panzer,1809) det.L.Bobot  
Cleridae Clerinae Trichodes apiarius (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHK, LHO
    Thanasimus formicarius (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHK, LDT, LHO
    Opilo mollis (Linnaeus,1758)   LHK, MK, LHO
      pallidus (Olivier,1795)   LHK, MK, LHO
  Tillinae Tillus elongatus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHK, LHO
  Korynetinae Necrobia violacea (Linaeus,1758) det.J.Háva LHK, LHO
    Korynetes caeruleus (DeGeer,1775) det.J.Háva LHK, LHO
Coccinellidae Coccinellinae Adalia bipunctata (Linnaeus,1758) det.V.Navrátil LDT, LHNa, LHO
      decempunctata (Linnaeus,1758) det.V.Navrátil LDT, LHNa, LHO
    Aphidecta obliterata (Linnaeus,1758)   LHNa, LHO
    Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus,1758) det.V.Navrátil LDT, LHNa, LHO
      decemguttata (Linnaeus,1767) det.J.Háva  
    Ceratomegilla undecimnotata (D.W.Schneider,1792) det.V.Navrátil LHNa, LHO
      notata (Laicharting,1781) det.J.Háva LHH
    Coccinella septempunctata Linnaeus,1758 det.V.Navrátil LHNa, LHO
      quinquepunctata Linnaeus,1758 det.V.Navrátil LHNa, LHO
    Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHNa, LHO
    Harmonia axyridis (Pallas,1773) det.V.Navrátil LDT, LHNa, LHO
      quadripunctata (Pontoppidan,1763) det.V.Navrátil LDT, LHNa, LHO
    Hippodamia variegata (Goeze,1777) det.V.Navrátil LHNa, LHO
    Oenopia conglobata (Linnaeus,1758) det.V.Navrátil LHNa, LHO
    Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus,1761) det.V.Navrátil LDT, LHNa, LHO
    Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHNa, LHO
    Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHNa, LHO
    Sospita vigintiguttata (Linnaeus,1758)   LHNa, LHO
    Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHH
    Cynegetis impunctata (Linnaeus,1767) det.V.Navrátil LHNa, LHO
  Chilocorinae Chilocorus bipustulatus (Linnaeus,1758) det.V.Navrátil LHNa, LHO
    Exochomus quadripustulatus (Linnaeus,1758)   LHNa, LHO
    Parexochomus nigromaculatus (Goeze,1777)   LHNa, LHO
    Platynaspis luteorubra (Goeze,1777)   LHNa, LHO
  Scymninae Scymnus ferrugatus (Moll,1785) det.V.Navrátil LHNa, LHO
      interruptus (Goeze,1777) det.V.Navrátil LHNa, LHO
      nigrinus Kugelann,1794 det.V.Navrátil LHNa, LHO
      rubromacullatus (Goeze,1777) det.V.Navrátil LHNa, LHO
      suturalis Thunberg,1795 det.V.Navrátil LHNa, LHO
      frontalis (Frontalis,1787) det.V.Navrátil LDT, LHNa, LHO
    Nephus quadrimaculatus (Herbst,1783) det.V.Navrátil LHNa, LHO
    Hyperaspis campestris (Herbst,1783) det.V.Navrátil LHNa, LHO
      concolor (Suffrian,1843) det.J.Háva LHNa, LHO
    Stethorus pusillus (Herbst,1797)   LHNa, LHO
  Coccidulinae Coccidula rufa (Herbst,1783)   LHNa, LHO
      scutellata (Herbst,1783)   LHNa, LHO
    Rhyzobius litura (Fabricius,1787) det.V.Navrátil LHNa, LHO
      chrysomeloides (Herbst,1792)   LHNa, LHO
Corylophidae Corylophinae Sericoderus lateralis (Gyllenhal,1827) det.L.Ernest  
Cryptophagidae Atomariinae Atomaria analis Erichson,1846 det.P.Průdek, L.Ernest LHO
      atricapilla Stephens,1830   LHO
      elongatula Erichson,1846 det.P.Průdek  
      fuscata (Schönherr,1808) det.P.Průdek, L.Ernest LHO
      linearis Stephens,1830 det.P.Průdek LHO
      puncticollis C.G.Thomson,1868 det.P.Průdek  
      rubella Heer,1841   LHO
      testacea Stephens,1830   LHO
    Ephistemus reitteri (Paykull,1798) det.P.Průdek, L.Ernest  
  Cryptophaginae Caenoscelis subdeplanata C.Brisout de Barneville,1882 det.L.Ernest  
    Cryptophagus badius Sturm,1845 det.P.Průdek  
      distinguendus Sturm,1845   LHO
      lycoperdi (Scopoli,1763)   LHO
      pallidus Sturm,1845   LHO
      punctipennis C.Brisout de Barneville,1863 det.P.Průdek, L.Ernest  
      reflexus Rey,1889 det.P.Průdek  
      saginatus Sturm,1845 det.P.Průdek  
      scutellatus Newman,1834   LHO
Curculionidae Baridinae Baris artemisiae (Panzer,1794) det.P.Špryňar LDS, LHO
  Ceutorhynchinae Ceutorhynchus napi Gyllenhal,1837 det.P.Špryňar LDS
      obstrictus (Marsham,1802) det.J.Krátký LDS, LDT, LHO
      contractus (Marsham,1802)   LDS, LHO
      erysimi (Fabricius,1787)   LDS, LHO
      ignitus Germar,1824   LDS
      pallidactylus (Marsham,1802)   LDS, LHO
      assimilis (Paykull,1792)   LDS, LHO
      roberti Gyllenhal,1837   LDS, LHO
      scrobicollis Neresheimer & Wagner,1924   LDS, LHO
      gallorhenanus F.Solari,1949   LDS, LHO
      typhae (Herbst,1795)   LDS, LHO
      pulvinatus Gyllenhal,1837   LDS, LHO
      rhenanus Schultze,1895   LDS, LHO
    Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze,1777) det.P.Špryňar LDS, LHO
      trifasciatus Bach,1854   LHO
      rana (Fabricius,1787)   LDT, LHO
      siculus Schulze,1901   LDS, LHO
    Pelenomus commari (Panzer,1795)   LDS, LHO
      quadrituberculatus (Fabricius,1787)   LDS, LHO
    Rhinoncus albicinctus Gyllenhal,1837   LDS, LHO
      perpendicularis (Reich,1797)   LDS, LHO
      inconspectus (Herbst,1795)   LDS, LHO
      pericarpius (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      bruchoides (Herbst,1784)   LDS
      castor (Fabricius,1792)   LDS, LHO
    Amalus scortillum (Herbst,1795)   LDS, LHO
    Micrelus ericae (Gyllenhal,1813)   LDS, LDT, LHO
    Zacladus geranii (Paykull,1800)   LDS, LHO
    Phrydiuchus topiarius (Germar,1824)   LDS, LHO
    Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus,1758) det.P.Špryňar LDS, LDT, LHO
    Micrelus ericae (Gyllenhal,1813)   LPŠ
    Trichosirocalus troglodytes (Fabricius,1787) det.J.Krátký LDS, LHO
      barnevillei (Grenier,1866)   LDS, LHO
    Stenocarus ruficornis (Stephens,1831) det.J.Krátký LDS, LHO
    Poophagus sisymbrii (Fabricius,1777) det.P.Špryňar LDS
    Oprohinus suturalis (Fabricius,1775)   LDS, LHO
    Parethelcus pollinarius (Forster,1771)   LDS, LHO
    Datonychus melanostictus (Marsham,1802)   LDS, LHO
      angulosus (Bohemann,1845)   LHO
    Microplontus rugulosus (Herbst,1795)   LDS, LHO
      campestris (Gyllenhal,1837)   LPŠ
    Mogulones austriacus (C.Brisout de Brneville,1869)   LDS, LPŠ, LHO
      raphani (Fabricius,1792)   LDS, LHO
    Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal,1813)   LDS, LHO
    Glocianus distinctus (C.Brisout de Brneville,1870)   LDS, LHO
  Hyperinae Hypera plantaginis (DeGeer,1775) det.J.Háva LDS, LHO
      meles (Fabricius,1792) det.J.Krátký LDS, LHO
      arator (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      miles (Paykull,1792)   LDS, LHO
      postica (Gyllenhal,1813)   LDS, LHO
      venusta (Fabricius,1781)   LHO
      viciae (Gyllenhal,1813)   LDS, LHO
      nigrirostris (Fabricius,1775)   LDS, LHO
    Brachypera zoilus (Scopoli,1763) det.P.Špryňar LDS, LHO
    Limobius borealis (paykull,1792)   LDS, LDT, LHO
  Lixinae Lixus iridis Olivier,1807 det.P.Špryňar  
      paraplecticus (Linnaeus,1758)   LPŠ, LHO
    Larinus rusticanus Gyllenhal in Schönherr,1835 LDS  
      turbinatus Gyllenhal in Schönherr,1835 det.P.Špryňar LDS
      carlinae (Olivier,1807)   LHO
    Cyphocleonus dealbatus (Gmelin,1790) det.J.Háva LDS
    Cleonis pigra (Scopoli,1763) det.P.Špryňar LDS
  Cyclominae Gronops lunatus (Fabricius,1775)   LDS, LPŠ, LHO
  Cryptorhynchinae Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
    Acalles fallax Bohemann in Schönherr,1844   LDT, LPŠ, LHO
    Echinodera hypocrita (Bohemann in Schönherr,1837)   LPŠ, LHO
  Curculioninae Rhinusa antirrhini (Paykull,1800)   LDS, LHO
      asellus (Gravenhorst,1807) det.J.Krátký LDS, LHO
      tetra (Fabricius,1792)   LDS, LHO
    Mecinus pascuorum (Gyllenhal,1813)   LDS, LHO
      plantaginis Eppelsheim,1875   LDS, LHO
      labilis (Herbst,1795)   LDS, LHO
      pyraster (Herbst,1795) det.J.Krátký LDS
    Miarus ajugae (Herbst,1795)   LDS, LHO
    Cleopomiarus graminis (Gyllenhal,1813)   LDS, LHO
    Cionus alauda (Herbst,1784)   LDS, LHO
      hortulanus (Geoffroy in Fourcroy,1785)   LDS, LHO
      olens (Fabricius,1792)   LDS, LDT , LHO
    Cleopus solani (Fabricius,1792)   LDS, LHO
    Stereonychus fraxini (DeGeer,1775) det.J.Krátký LDS, LHO
    Rhamphus oxyacanthae (Marsham,1802)   LDS, LHO
      subaeneus Illiger,1807   LHO
    Isochnus angustifrons (West,1917)   LDS, LHO
    Pseudorchestes ermischi (Dieckmann,1958)   LDS, LHO
      pratensis (Germar,1821)   LDS, LHO
    Orchestes jota (Fabricius,1787)   LDS, LHO
      quercus (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      rusci (Herbst,1795) det.J.Krátký LDS, LHO
      testaceus (O.F.Müller,1776)   LHO
    Tachyerges stigma (Germar,1821)   LDS, LHO
      decoratus (Germar,1821)   LDS, LHO
    Lignyodes enucleator (Panzer,1798) det.J.Krátký  
    Tychius picirostris (Fabricius,1787) det.J.Krátký LDS, LHO
      junceus (Reich,1797)   LDS, LHO
      aureolus Kiesenwetter,1852   LDS, LHO
      meliloti Stephens,1831   LDS, LHO
      squamulatus Gyllenhal,1835   LHO
    Sibinia subelliptica (Desbrochers des Loges,1873)   LDS, LPŠ, LDT, LHO
      pyrrhodactyla (Marsham,1802)   LDS, LPŠ, LHO
      tibialis Gyllenhall in Schönherr,1835   LDS, LPŠ, LDT, LHO
      viscariae (Linnaeus,1760)   LDT, LHO
      variata Gyllenhall in Schönherr,1835   LPŠ, LHO
      primita (Herbst,1795)   LPŠ
      phalerata Gyllenhall in Schönherr,1835   LPŠ
      pellucens (Scopoli,1772)   LPŠ
    Anthonomus pomorum (Linnaeus,1758) det.J.Krátký LDS, LHO
      ulmi (DeGeer,1775)   LDS, LHO
      pedicularius (Linnaeus,1758)   LD, LHO S
      pyri Gyllenhall in Schönherr,1835 det.J.Krátký LHO
      rufus Gyllenhall in Schönherr,1835   LDS, LHO
      rubi (Herbst,1795) det.J.Háva LDS, LDT, LHO
      rectirostris (linnaeus,1758) det.J.Krátký LDS, LHO
    Bradybatus creutzeri Germar,1824   LDS, LHO
    Dorytomus tortrix (Linnaeus,1760)   LDS, LHO
      taeniatus (Fabricius,1781)   LDS, LHO
      melanopthalmus (paykull,1792)   LDS, LHO
      rufatus (Bedel,1888)   LDS, LHO
      longimanus (Forster,1771) det.J.Krátký  
    Smicronyx coecus (Reich,1797)   LDS, LHO
    Curculio venosus (Gravenhorst,1807) det.J.Háva LDS, LDT, LHO
      glandium Marsham,1802 det.J.Krátký LDS, LDT , LHO
      nucum Linnaeus,1758   LHO
    Archarius crux (Fabricius,1777)   LDS, LHO
      pyrrhoceras (Marsham,1802)   LDS, LDT, LHO
      pellitus (Bohemann,1843)   LDT
  Molytinae Anoplus plantaris (Neazen,1794)   LDS, LHO
    Hylobius abietis (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
    Leiosoma cribrum (Gyllenhal in Schönherr,1834)   LHO
    Trachodes hispidus (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
  Orobitidinae Orobitis cyaneus (Linnaeus,1758)   LDS, LPŠ, LHO
  Entiminae Otiorhynchus ovatus (Linnaeus,1758) det.P.Špryňar LDS, LDT, LHO
      rugosostriatus (Goeze,1877) det.P.Špryňar LDS, LDT, LHO
      sulcatus (Fabricius,1775) det.P.Špryňar LDS
      lirus Schönherr,1834 det.J.Krátký LDS, LHO
      raucus (Fabricius,1777) det.J.Krátký LDS, LDT, LHO
      ligustici (Linnaeus,1758) det.J.Krátký LDS, LDT, LHO
      singularis (Linnaeus,1767)   LDS, LHO
      fullo (Schrank,1781)   LDS, LHO
    Tanymecus palliatus (Fabricius,1787) det.P.Špryňar LDS, LHO
    Exomias chevrolati (Bohemann in Schönherr,1842) det.J.Krátký LDS, LHO
      tenex (Bohemann in Schönherr,1842)   LDS, LDT, LPŠ, LHO
      pellucidus (Bohemann in Schönherr,1834) det.J.Krátký LDS, LHO
      mollicomus (Ahrens,1812) det.J.Krátký LDS, LHO
    Foucartia squamata (Herbst,1795) det.P.Špryňar LDS, LHO
    Phyllobius viridicollis (Fabricius,1792) det.P.Špryňar LDS, LHO
      oblongus (Linnaeus,1758) det.P.Špryňar LDS, LHO
      pomaceus Gyllenhal in Schönherr,1834   LDS, LHO
      maculicornis Germar,1824   LDS, LHO
      argentatus (Linnaeus,1758) det.P.Špryňar LDS, LHO
      pyri (Linaeus,1758) det.P.Špryňar LDS, LHO
      arborator (Herbst,1797)   LHO
    Omias puberulus Bohemann in Schönherr,1834   LDS, LHO
    Trachyphloeus alternans Gyllenhal in Schönherr,1834   LDS, LPŠ, LDT, LHO
      spinimanus Germar,1824   LDS, LPŠ, LDT, LHO
      rectus C.G.Thomson,1865   LDS, LPŠ, LHO
    Romualdius angustisetulus (V.Hansen,1915)   LDS, LPŠ, LDT, LHO
      scaber (Linnaeus,1758)   LDS, LPS, LDT, LHO
    Cathormiocerus spinosus (Goeze,1777)   LDT, LHO
      aristatus (Gyllenhal,1827)   LPŠ, LHO
    Sitona cylindricollis (Fahreus in Schönherr,1840)   LDS, LHO
      hispidulus (Fabricius,1777)   LDS, LHO
      humeralis Stephens,1831   LDS, LDT, LHO
      languidus Gyllenhall in Schönherr,1934   LDS, LDT, LHO
      obsoletus (Gmelin,1790)   LDS, LHO
      lineatus (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
      macularis (Marsham,1802)   LDS, LHO
      lateralis Gyllenhall in Schönherr,1934   LDS, LHO
      puncticollis Stephens,1831   LDS, LHO
      striatellus Gyllenhall in Schönherr,1934   LDS, LHO
      sulcifrons (Thunberg,1798)   LDS, LHO
      suturalis Stephens,1831   LDS, LHO
    Polydrusus cervinus (Linnaeus,1758)   LDS, LDT, LHO
      impar Gozis,1882   LDS, LDT, LHO
      marginatus Stephens,1831   LDS, LDT, LHO
      mollis Ström,1768   LDS, LHO
      impressifrons Gyllenhall in Schönherr,1934   LDS
      tereticollis (DeGeer,1775)   LDS
      formosus (Mayer,1779)   LHO
    Sciaphilus asperatus (Bonsdorff,1785)   LDS, LHO
    Brachyderes incanus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDS, LDT, LHO
    Strophosoma capitatum (DeGeer,1775) det.J.Krátký LDS, LDT, LHO
      faber (Herbst,1784)   LDS, LHO
    Barynotus obscurus (Fabricius,1775)   LDS, LHO
    Simo hirticornis (Herbst,1795)   LDS, LHO
    Brachysomus echinatus (Bonsdorff,1785)   LDS, LDT, LHO
    Eusomus ovulum Germar,1824 det.J.Háva LDS, LDT, LHO
    Centricnemus leucogrammus (Germar,1824)   LDS, LHO
    Stomodes gyrosicollis (Bohemann in Schönherr,1842)   LDS, LHO
    Cycloderes pilosus (Herbst,1795)   LDS, LPŠ, LHO
    Tropiphorus terricola (Newman,1838)   LDS, LHO
      elevatus (Herbst,1795)   LDS, LHO
  Cossoninae Cossonus cylindricus C.R.Sahlberg,1835 det.J.Krátký LDS, LHO
    Phloeophagus lignarius (Marsham,1802)   LHO
  Mesoptiliinae Magdalis frontalis (Gyllenhal,1827) det.J.Krátký  
      flavicornis (Gyllenhall in Schönherr,1936)   LDS, LDT, LHO
      armigera (Geoffroy in Fourcoy,1785)   LDS, LHO
      violacea (Linnaues,1758) det.J.Krátký LHO
      cerasi (Linnaeus,1758)   LHO
      rufa Germar,1824 det.J.Krátký  
      ruficornis (Linnaeus,1758)   LHO
  Scolytinae Hylesinus crenatus (Fabricius,1787) det.M.Knížek  
      varius (Fabricius,1755) det.M.Knížek  
    Hylurgops palliatus (Gyllenhal,1813) det.M.Knížek  
    Anisandrus dispar (Fabricius,1792) det.M.Knížek  
    Ips typographus (Linnaeus,1758) det.P.Zahradník  
    Pityogenes chalcographus (Linnaeus,1760)   LHO
Dermestidae Dermestinae Dermestes frischii Kugelann,1792 det.J.Háva LH, LHO
      gyllenhallii Castelnau,1840 det.J.Háva LH, LHO
      laniarius Illiger,1801 det.J.Háva LH, LHO
      lardarius Linnaeus,1758 det.J.Háva LH, LHO
      murinus Linnaeus,1758 det.J.Háva LH, LHO
      undulatus Brahm,1790 det.J.Háva LH, LDT, LHO
      bicolor  Fabricius,1781 det.J.Háva LH, LHO
  Attageninae Attagenus pellio (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LHO
      smirnovi Zhantiev,1973 det.J.Háva LH, LHO
      schaefferi (Herbst,1792) det.J.Háva LHH, LHO
      unicolor (Brahm,1790) det.J.Háva LH, LHO
  Megatominae Anthrenus fuscus Olivier,1790 det.J.Háva LH, LHO
      museorum (Linnaeus,1761) det.J.Háva LH, LHO
      olgae Kalík,1946 det.J.Háva LH, LHO
      pimpinellae (Fabricius,1775) det.J.Háva LH, LHO
      scrophulariae (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LHO
      verbasci (Linnaeus,1767) det.J.Háva LH, LHO
    Globicornis corticalis (Eichhoff,1863) det.J.Háva LH, LHO
      nigripes (Fabricius,1792) det.J.Háva LH, LHO
    Megatoma undata (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LHO
    Trogoderma glabrum (Herbst,1783) det.J.Háva LH, LHO
  Trinodinae Trinodes hirtus (Fabricius,1781) det.J.Háva LHH, LHO
Dryophthoridae   Sitophilus oryzae (Linnaeus,1763) det.P.Špryňar LDS, LHO
    Sphenophorus striatopunctatus (Goeze,1777) det.P.Špryňar LDS
Dytiscidae Dytiscinae Acilius sulcatus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Dytiscus marginalis Linnaeus,1758 det.J.Háva  
  Agabinae Agabus bipustulatus (Linnaeus,1767) det.J.Háva  
      guttatus (Paykullm 1798)   MK
  Hydroporinae Hydroporus palustris (Linnaeus,1761) det.J.Hájek  
  Colymbetinae Rhantus suturalis W.S.MacLeay,1825 det.J.Háva  
Elateridae Elaterinae Ampedus elongatulus (Fabricius,1787) det.M.Kovařík  
      elegantulus (Schönherr,1817) det.B.Zbuzek  
      sanquineus (Linnaeus,1758) det.J.Háva JP
      nigroflavus (Goeze,1777)   JP, LHO
      pomorum (Herbst,1784) det.B.Zbuzek LHO
    Adrastus rachifer (Geoffroy in Fourcroy,1785) det.B.Zbuzek JP, LHO
    Synaptus filiformis (Fabricius,1781) det.J.Háva  
    Idolus picipennis (Bach,1852)   JP
    Ectinus aterrimus (Linnaeus,1761) det.J.Pavlíček  
    Elater ferrugineus Linnaeus,1758 det.J.Háva  
    Dalopius marginatus (Linnaeus,1758)   JP, LDT, LHO
    Agriotes pilosellus (Schönherr,1817) det.B.Zbuzek  
      gallicus Lacordaire,1835   JP
      obscurus (Linnaeus,1758) det.B.Zbuzek  
      sputator (Linnaeus,1758) det.B.Zbuzek LHO
      ustulatus (Schaller,1783) det.B.Zbuzek LHO
    Melanotus brunnipes (Germar,1824) det.B.Zbuzek LHO
      castanipes (Paykull,1800) det.B.Zbuzek  
      crassicollis (Erichson,1841)   LDT, LHO
      villosus (Geoffroy in Forcroy,1785)   LDT, LHO
    Sericus brunneus (Linnaeus,1758) det.B.Zbuzek  
  Denrometrinae Athous bicolor (Goeze,1777) det.B.Zbuzek LHO
      haemorrhoidalis (Fabricius,1801) det.B.Zbuzek LDT, LHO
      vittatus (Fabricius,1792)   JP
      subfuscus (O.F.Müller,1764)   JP, LDT, LHO
    Cidnopus pilosus (Leske,1785) det.B.Zbuzek LHO
    Nothodes parvulus (Panzer,1799)   JP, LHO
    Limonius poneli Leseigneur & Mertlik,2007 det.B.Zbuzek LHO
    Pheletes aeneoniger (DeGeer,1774)   JP, LHO
    Denticollis linearis (Linnaeus,1758) det.B.Zbuzek  
    Selatosomus latus (Fabricius,1801)   JP
    Hemicrepidius hirtus (Herbst,1784)   JP, LHO
      niger (Herbst,1784)   LHO
    Prosternon tessellatum (Linnaeus,1758) det.B.Zbuzek LDT, LHO
    Anostirus castaneus (Linnaeus,1758) det.B.Zbuzek  
      purpureus (Poda,1761) det.B.Zbuzek LDT, LHO
    Nothodes parvulus (panzer,1799)   JP, LDT
  Negastriinae Quasimus minutissimus (Germar,1823)   LDM, LDT, LHO
    Zorochrus meridionalis (Castelnau,1840)   LDM, LHO
  Agrypninae Agrypnus murinus (Linnaeus,1758) det.B.Zbuzek LDT, LHO
    Drilus concolor Ahrens,1812 det.J.Háva LHH
  Cardiophorinae Cardiophorus gramineus (Scopoli,1763) det.B.Zbuzek LDM, LHO
      erichsoni Buysson,1901   LDT, LHO
      nigerrimus Erichson,1840   LDM, LHO
    Dicronychus cinereus (Herbst,1784) det.B.Zbuzek LHO
Elmidae   Elmis maugetii Latreille,1802 det.J.Háva  
    Riolus cupreus (P.Müller,1806)   LHO
Endomychidae   Endomychus coccineus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Lycoperdina succincta (Linnaeus,1767)   LDT, LHO
    Mycetaea subterranea (Fabricius,1801)   LHO
Erotylidae Erotylinae Tritoma bipustulata Fabricius,1775 det.J.Háva  
    Dacne bipustulata (Thunberg,1781) det.J.Háva  
Eucinetidae   Eucinetus haemorrhoidalis (Germar,1818)   LHO
Eucnemidae Melasinae Melasis buprestoides (Linnaeus,1761) det.J.Háva LDM, LHO
  Eucneminae Eucnemis capucina Ahrens,1812   LDM, LHO
Geotrupidae Geotrupinae Anoplotrupes stercorosus (Scriba,1791) det.J.Háva LDT, LHO
Gyrinidae   Gyrinus substriatus Fabricius,1798 det.J.Háva  
Haliplidae   Haliplus fluviatilis Aubé,1836 det.M.Boukal LMB
      laminatus (Schaller,1783) det.M.Boukal LMB
      immaculatus Gerhardt,1877   LMB
      lineatocollis (Marsham,1802)   LMB
    Brychius elevatus (Panzer,1793)   LMB
Helophoridae   Helophorus nubilus Fabricius,1777 det.M.Boukal  
Histeridae Abraeninae Acritus nigricornis (J.J.Hoffmann,1803) det.T.Lackner  
    Plegaderus caesus (Herbst,1792)   LHO
  Histerinae Atholus duodecimstriatus (Schrank,1781) det.J.Háva  
    Hister unicolor Linnaeus,1758 det.J.Háva LHO
    Margarinotus striola succicola (C.G.Thomson,1862) det.J.Háva LDT, LHO
      ventralis (Marseul,1854) det.J.Háva LDT, LHO
      purpurascens (Herbst,1792) det.J.Háva  
  Onthophilinae Saprinus semistriatus (L.G.Scriba,1790) det.J.Háva LDT, LHO
      planiusculus Motschulsky,1849 det.T.Lackner  
      lautus Erichson,1839 det.T.Lackner  
    Gnathoncus buyssoni Auzat,1917 det.T.Lackner  
      nannetensis (Marseul,1862) det.T.Lackner  
  Dendrophilinae Paromalus flavicornis (Herbst,1792) det.J.Háva LHO
Hydrophilidae Hydrophilinae Hydrobius fuscipes (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Laccobius striatulus (Fabricius,1801) det.J.Háva  
  Sphaeridiinae Cercyon quisquilius (Linnaeus,1760) det.M.Boukal  
    Sphaeridius lunatum Fabricius,1792 det.J.Háva  
  Acidocerinae H e lochares obscurus (O.F.Müller,1776) det.J.Háva  
Kateretidae   Brachypterus urticae (Fabricius,1792) det.J.Jelínek LHO
      glaber Newman,1834   LHO
    Kateretes pedicularis (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
Laemophloeidae   Cryptolestes ferruginues (Stephens,1831) det.T.Růžička  
Lampyridae   Lamprohiza splendidula (Linnaeus,1767) det.J.Háva LHH
    Lampyris noctiluca (Linnaeus,1767)   LDT, LHH, LHO
Latridiidae Corticarinae Corticaria elongata (Gyllenhal,1827) det.P.Průdek  
      obscura C.Brisout de Barneville,1863 det.P.Průdek  
      pineti Lohse,1960 det.P.Průdek  
      impressa (Olivier,1790   LHO
      umbilicata (Beck,1817)   LHO
    Corticarina minuta (Fabricius,1792) det.P.Průdek, L.Ernest LHO
    Cortinicara gibbosa (Herbst,1793) det.P.Průdek, L.Ernest LHO
  Latridiinae Cartodere nodifer (Westwood,1839) det.P.Průdek  
    Enicmus fungicola C.G.Thompson,1868 det.P.Průdek  
      histrio Joy & Tomlin,1910 det.P.Průdek LHO
      rugosus (Herbst,1793) det.P.Průdek  
      transversus (Olivier,1790) det.P.Průdek LHO
    Latridius minutus (Linnaeus,1767) det.P.Průdek LHO
      hirtus Gyllenhal,1827   LHO
      assimilis (Mannerheim,1844) det.L.Ernest  
    Dienerella clathrata Mannerheim,1844   LHO
      vincenti Johnson,2007   LHO
    Stephostethus angusticollis (Gyllenhal,1827)   LHO
      lardarius (DeGeer,1775)   LHO
Leiodidae Leiodinae Agathidium seminulum (Linnaeus,1758) det.Z.Švec  
      atrum (Paykull,1798)   LHO
      laevigatum Erichson,1845   LHO
    Amphicyllis globus (Fabricius,1792) det.Z.Švec LHO
    Anisotoma humeralis (Herbst,1791) det.Z.Švec LDT, LHO
  Cholevinae Fissocatops westi (Krogerus,1931) det.J.Růžička LDF
    Choleva oblonga oblonga Latreille,1807 det.J.Růžička LDF, LHO
      agilis (Illiger,1798) det.J.Růžička LHO
      glauca Britten,1918   LHO
      sturmi Ch.Brisout,1963   LHO
    Sciodrepoides watsoni watsoni (Spence,1813) det.J.Růžička LDF, LHO
      fumatus (Spence,1813) det.J.Růžička  
      alpestris Jeannel,1934 det.J.Růžička  
    Nargus brunneus (Sturm,1839)   LPŠ, LHO
      anisotomoides (Spence,1815)   LHO
      wilkini (Spence,1815)   LHO
    Catops chrysomeloides (Panzer,1798)   LHO
      picipes (Fabricius,1787)   LHO
      westi Krogerus,1931   LHO
    Ptomaphagus sericatus (Chaudoir,1845)   LHO
Lucanidae   Lucanus cervus (Linnaeus,1758)   JF
Lycidae   Lygistopterus sanguineus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHH
    Platycis minutus (Fabricius,1787) det.J.Háva LHH
Lymexylidae   Elateroides dermestoides (Linnaeus,1761) det.J.Háva LHK, LHO
Malachiidae   Axinotarsus pulicarius (Fabricius,1777) det.V.Švihla LDT, LHO
      marginalis (Castelnau,1840)   LDT, LHO
    Anthocomus rufus (Herbst,1784) det.J.Háva  
    Celidus equestris (Fabricius,1781) det.V.Švihla  
    Charopus concolor (Fabricius,1801) det.V.Švihla LHO
      flavipes (Paykull,1798)   LHO
    Ebaeus flavicornis Erichson,1840 det.V.Švihla  
    Cordylepherus viridis (Fabricius,1787) det.V.Švihla MK, LHO
    Malachius bipustulatus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHO
      aeneus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Hypebaeus flavipes (Fabricius,1787)   LPŠ, LHO
Megalopodidae Zeugophorinae Zeughophora scutellaris Suffrian,1840   LDS, LHO
      subspinosa (Fabricius,1781)   LDS, LHO
Melandryidae   Orchesia fasciata (Illiger,1798) det.T.Růžička  
      undulata Kraatz,1853 det.T.Růžička MK
      minor Walker,1837  
    Abdera flexuosa (Paykull,1799) det.T.Růžička  
    Anisoxya fuscula (Illiger,1798)   LPŠ, LHO
Meloidae Meloinae Meloe violaceus Marsham,1802 det.J.Háva LHH
    Lytta vesicatoria (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHH
Melyridae Dasytinae Dasytes virens (Marsham,1802) det.J.Háva  
      plumbeus (O.F.Müller,1776)   LDT, LHO
    Danacea nigritarsis (Küster,1850)   LDT, LHO
    Dolichosoma lineare (P.Rossi,1794) det.J.Háva  
Monotomidae Monotominae Monotoma brevicollis Aubé,1837 det.T.Růžička  
      bicolor A.Villa & G.B.Villa,1835 det.L.Ernest LHO
      longicollis (Gyllenhal,1827) det.T.Růžička, L.Ernest  
      picipes Herbst,1793 det.T.Růžička, L.Ernest  
  Rhizophaginae Rhizophagus dispar (Paykull,1800) det.J.Jelínek MK
      bipustulatus (Fabricius,1792) det.J.Jelínek MK
      fenestralis (Linnaeus,1758) det.J.Jelínek  
Mordellidae   Tomoxia bucephala A.Costa,1854 det.J.Horák  
    Variimorda villosa (Schrank,1781) det.J.Horák  
    Mordella brachyura Mulsant,1856 det.J.Horák  
      holomelaena Apfelbeck,1914 det.J.Horák  
    Mordellochroa abdominalis (Fabricius,1775) det.J.Horák  
    Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer,1796) det.J.Horák  
      variegata (Fabricius,1798) det.J.Horák  
      dvoraki Ermisch,1956   LPŠ
      austriaca Schilsky,1898   LHO
      brevicauda (Bohemann,1849)   LHO
      pumila (Gyllenhal,1810)   LHO
    Mordellistenula perrisi (Mulsant,1856)   LHO
    Curtimorda maculosa (Naezen,1794) det.J.Háva  
Mycetophagidae   Litargus connexus (Geoffroy,1758) det.T.Růžička  
    Mycetophagus atomarius (Fabricius,1787) det.J.Háva  
      ater (Reitter,1879)  
      multipunctatus Fabricius,1792  
      piceus (Fabricius,1777) det.J.Háva MK
      quadriguttatus P.W.J.Müller,1821 det.M.Kovařík MK
    Triphyllus bicolor (Fabricius,1777)  
Nitidulidae Nitidulinae Nitidula bipunctata (Linnaeus,1758) det.J.Jelínek  
    Soronia grisea (Linnaeus,1758) det.J.Jelínek  
    Amphotis marginata (Fabricius,1781) det.J.Jelínek  
    Omosita colon (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
      depressa (Linnaeus,1758) det.J.Jelínek  
      discoidea (Fabricius,1775) det.J.Jelínek  
  Cillaeinae Glischrochilus quadrisignatus (Say,1835) det.J.Jelínek LDT, LHO
      quadriguttatus (Fabricius,1777) det.J.Jelínek  
  Epuraeinae Epuraea aestiva (Linnaeus,1758) det.J.Jelínek  
      distincta (Grimmer,1841) det.J.Jelínek LHO
      melina Erichson,1843 det.J.Jelínek  
      unicolor (Olivier,1790) det.J.Jelínek LHO
    Cryptarcha strigata (Fabricius,1787) det.J.Jelínek  
      undata (Olivier,1790) det.J.Jelínek LHO
  Carpophilinae Carpophilus trunctatus Murray,1864 det.J.Jelínek  
  Meligethinae Brassicogethes aeneus (Fabricius,1775) det.J.Jelínek LHO
    Sagittogethes ovatus (Sturm,1845) det.J.Jelínek  
    Astylogether subrugosus (Gyllenhal,1808)   LHO
    Lamiogethes difficilis (Heer,1841)   LHO
    Stachygethes ruficornis (Marsham,1802)   LHO
Noteridae   Noterus crassicornis (O.F.Müller,1776) det.J.Hájek MK
Oedemeridae Oedemerinae Ischnomera cyanea (Fabricius,1792) det.V.Švihla  
    Oedemera lurida (Marsham,1802) det.V.Švihla LHO
      podagrariae (Linnaeus,1767) det.V.Švihla LDT, LHO
      femorata (Scopoli,1763) det.J.Háva  
      flavipes (Fabricius,1792) det.J.Háva  
Omalisidae   Omalisus fontisbellaquei (Geoffroy,1758) det.J.Háva LHH, LHO
Orsodacnidae   Orsodacne cerasi (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
Phalacridae   Olibrus bicolor (Fabricius,1792) det.Z.Švec  
      aeneus (Fabricius,1792) det.Z.Švec  
    Phalacrus fimetarius (Fabricius,1775) det.Z.Švec LHO
    Stilbus testaceus (Panzer,1797) det.Z.Švec  
      atomarius (Linnaeus,1767)   LHO
Ptiliidae Acrotrichinae Acrotrichis montandonii (Allibert,1844) det.O.Nakládal  
Ptinidae  Anobiinae Anobium punctatum (DeGeer,1774) det.P.Zahradník LH, LDT, LHO
    Gastrallus laevigatus (Olivier,1790) det.P.Zahradník LH, LHO
    Hadrobregmus pertinax (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LHO
    Oligomerus brunneus (Olivier,1790) det.P.Zahradník LH, LHO
    Priobium carpini (Herbst,1793) det.J.Háva LH, LHO
    Stegobium paniceum (Linnaeus,1758) det.P.Zahradník LH, LHO
    Hemicoelus fulvicornis (Sturm,1837)   LDT, LHO
      canaliculatus (C.G.Thomson,1863) det.P.Zahradník LH, LHO
  Dorcatominae Dorcatoma minor Zahradník,1993 det.P.Zahradník LH, LHO
      dresdensis Herbst,1792 det.P.Zahradník LH, LHO
      sp.+ det.P.Zahradník LH, LHO
  Ernobiinae Ernobius mollis mollis (Linnaeus,1758) det.P.Zahradník LH, LHO
      abietis (Fabricius,1792) det.P.Zahradník LH, LHO
  Xyletininae Lasioderma serricorne (Fabricius,1792) det.J.Háva LH, LHO
  Mesocoelopodinae Mesocoelopus niger (P.W.J.Müller,1821) det.P.Zahradník LH, LHO
  Ptilininae Ptilinus pectinicornis (Linnaeus,1758) det.P.Zahradník LH, LHO
      fuscus Geoffrey in Fourcroy,1785 det.P.Zahradník LH, LHO
  Eucradinae Ptinomorphus imperialis (Linnaeus,1767) det.P.Zahradník LH, LHO
  Ernobiinae Xestobium rufovillosum (DeGeer,1774) det.P.Zahradník LH, LHO
    Hyperisus pumbeum (Illiger,1801) det.J.Háva LHH
  Xyletininae Xyletinus ater (Creutzer in panzer,1796) det.P.Zahradník LH, LHO
  Ptininae Ptinus fur (Linnaeus,1758) det.P.Zahradník LH, LHO
      latro Fabricius,1775 det.P.Zahradník LH, LHO
      sexpunctatus Panzer,1789 det.P.Zahradník LH, LHO
      rufipes Olivier,1790   LDT, LH, LHO
      pilosus P.W.J.Müller,1821   AŠ, LHO
Pyrochroidae Pyrochroinae Pyrochroa coccinea (Linnaeus,1760) det.j.Háva  
Rhynchitidae   Rhynchites bacchus (Linnaeus,1758) det.P.Špryňar LDS, LHO
    Temnocerus caeruleus (Fabricius,1798)   LDS, LHO
      nanus (Paykull,1792)   LDS, LHO
    Bytiscus populi (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDS, LHO
    Deporaus betulae (Linnaeus,1758)   LDS, LHO
    Neocoenorrhinus pauxillus (Germar,1824) det.J.Háva LDS, LDT, LHO
      germanicus (Herbst,1797)   LDS, LDT, LHO
      pauxillus (Germar,1824) det.J.Háva LDS, LHO
      minutus (Herbst,1797) det.J.Krátký LHO
    Lasiorhynchites olivaceus (Gyllehal in Schönherr,1833)   LDS, LHO
    Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus,1767)   LHO
    Chonostropheus tistis (Fabricius,1794)   LPK
Salpingidae Salpinginae Salpingus planirostris (Fabricius,1787) det.J.Háva  
      ruficollis (Linnaeus,1760)   LPŠ, LHO
    Sphaeriestes castaneus (Panzer,1796) det.J.Háva  
    Vincenzellus ruficollis (Panzer,1794) det.J.Háva LDT, LPŠ, LHO
    Lissodema cursor (Gyllenhal,1813)   LPŠ, LHO
      denticolle (Gyllenhal,1813)   LPŠ, LHO
Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus ovatus (Linnaeus,1767) det.Z.Znamenáček LDT, LHO
      coenobita (Herbst,1783) det.J.Háva LDT, LHO
      joannae Goljan,1953   LDT, LHO
  Melolonthinae Amplimallon solstitiale (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Rhizotrogus aestivus (Olivier,1790) det.J.Háva  
    Melolontha melolontha (Linnaeus,1758)   LDT, LHO
    Serica brunnea (Linnaeus,1758)   LHO
  Rutelinae Phyllopertha horticola (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
  Cetoniinae Cetonia aurata (Linnaeus,1761) det.J.Háva LDT, LHO
    Protaetia marmorata (Fabricius,1792) det.J.Háva LDT, LHO
      speciosissima (Scopoli,1786) det.J.Háva  
      cuprea metalica (Herbst,1782) det.J.Háva LDT, LHO
    Oxythyrea funesta (Poda,1761) det.J.Háva LDT, LHO
    Valgus hemipterus (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Tropinota hirta (Poda,1761) det.J.Háva LDT, LHO
  Dynastinae Oryctes nasicornis ondrejanus Minck,1918 det.J.Háva  
  Aphodiinae Agrilinus ater (DeGeer,1774) det.J.Háva  
    Chilothorax distinctus (O.F.Müller,1776) det.J.Háva  
    Aphodius fimetarius (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Calamosternus granarius (Linnaeus,1767) det.J.Háva  
    Melinopterus prodromus (Brahm,1790) det.J.Háva  
    Esymus pusillus (Herbst,1789) det.J.Háva  
    Limarus zenkeri Germar,1813 det.K.Chobot KCH
    Volinus sticticus (Panzer,1798) det.J.Háva  
    Acrossus rufipes (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
    Rhyssemus germanus (Linnaeus,1767) det.Z.Znamenáček  
    Oxyomus sylvestris Scopoli,1763)   LHO
Scirtidae   Cyphon palustris C.G.Thomson,1855 det.R.Ruta  
    Elodes minutus (Linnaeus,1767) det.R.Ruta  
Scraptiidae   Anaspis brunnipes Mulsant,1856   LHO
      frontalis (Linnaeus,1758) det.J.Horák LHO
      flava (Linnaeus,1758) det.J.Horák  
      palpalis Gerhardt,1876 det.J.Horák  
      thoracica (Linnaeus,1758)   LHO
Silphidae Silphinae Necrodes littoralis (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LHO
    Oiceoptoma thoracica (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LDT, LHO
    Phosphuga atrata atrata (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LDT, LHO
    Silpha tristis Illiger,1798 det.J.Háva LH, LHO
      carinata Herbst,1783   LDT, LHO
      obscura obscura Linnaeus,1758 det.J.Háva LHO
    Thanatophilus rugosus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LHO
      sinuatus (Fabricius,1775) det.J.Háva LH, LDT, LHO
    Dendroxena quadrimaculata (Scopoli,1771) det.J.Háva LH, LDT, LHO
  Nicrophorinae Nicrophorus interruptus Stephens,1830 det.J.Háva LH, LDT, LHO
      investigator Zetterstedt,1824 det.J.Háva LHO
      humator (Gleditsch,1767) det.J.Háva LH, LDT, LHO
      vespillo (Linnaeus,1758) det.J.Háva LH, LDT, LHO
      vespilloides Herbst,1783 det.J.Háva LH, LDT, LHO
Silvanidae Silvaninae Ahasverus advena (Waltl,1834) det.T.Růžička, L.Ernest  
    Silvanus unidentatus (Olivier,1790) det.J.Háva  
  Brontinae Uleiota planata (Linnaeus,1761) det.J.Háva  
Sphindidae Sphindinae Sphindus dubius (Gyllenhal,1808) det.T.Růžička  
Staphylinidae Staphylininae Erichsonius cinerascens (Gravenhorst,1802)   LDB, LPŠ, LHO
    Platydracus chalcocephalus (Fabricius,1801)   LDB, LHO
    Philonthus atratus (Gravenhorst,1802)   LHO
      carbonarius (Gravenhorst,1802)   LDB, LPŠ, LHO
      cognatus Stephens,1832   LDB, LHO
      decorus (Gravenhorst,1802)   LHO
      laminatus (Creutzer in Panzer,1799)   LDB, LPŠ, LHO
      lepidus (Gravenhorst,1802)   LHO
      politus (Linnaeus,1758) det.P.Krásenský  
      umbratilis (Gravenhorst,1802) det.S.Snäll  
      varians (Paykull,1789)   LDB, LPŠ, LHO
    Ontholestes haroldi (Eppelsheim,1884) det.S.Snäll  
    Gyrohypnus fracticornis (O.F.Müller,1776) det.S.Snäll  
    Bisnius sordidus (Gravenhorst,1802) det.S.Snäll  
      subuliformis (Gravenhorst,1802) det.P.Krásenský  
      fimetarius (Gravenhorst,1802)   LHO
      nitidulus (Gravenhorst,1802)   LHO
    Ocypus nitens (Schrank,1781) det.S.Snäll LDB, LDT, LPŠ, LHO
    Heterothops dissimilis (Gravenhorst,1802)   LHO
      praevius Erichson,1839   LHO
    Gabrius nigritulus (Gravenhorst,1802) det.S.Snäll  
      osseticus (Kolenati,1846)   LHO
      splendidulus (Gravenhorst,1802) det.P.Krásenský  
    Tasgius melanarius (Heer,1839)   LDB, LPŠ, LHO
    Quedius boops (Gravenhorst,1802)   LDB, LPŠ, LHO
      cinctus (Paykull,1790)   LHO
      cruentus (Olivier,1795) det.A.Smetana  
      fuliginosus (Gravenhorst,1802)   LHO
      longicornis Kraatz,1857   LDB, LPŠ, LHO
      maurorufus (Gravenhorst,1806)   LHO
      mesomelinnus (Marsham,1802)   LHO
      nemoralis Baidi di Selve,1848   LDB, LPŠ, LHO
      ochripennis (Ménétriés,1832)   LDB, LPŠ, LHO
      puncticollis (C.G.Thomson,1867)   LDB, LPŠ, LHO
      xanthopus Erichson,1839   LHO
    Velleius dilatatus (Fabricius,1787) det.J.Háva  
    Astrapaeus ulmi (P.Rossi,1790) det.H.Schillhammer  
    Gauropterus fulgidus (Fabricius,1787) det.P.Krásenský  
  Tachyporinae Mycetoporus lepidus (Gravenhorst,1806) det.S.Snäll LDB, LHO
      rufescens (Stephens,1832)   LHO
    Sepedophilus immaculatus Stephens,1832   LHO
      pedicularius (Gravenhorst,1802)   LHO
      testaceus (Fabricius,1792)   LHO
    Tachyporus nitidulus (Fabricius,1781) det.S.Snäll  
      hypnorum (Fabricius,1775) det.S.Snäll LHO
      abdominalis (Fabricius,1781)   LHO
      chrysomelinus (Linnaeus,1758)   LHO
      formosus Matthews,1838   LHO
      obtusus (Linnaeus,1767)   LHO
      pusillus (Gravenhorst,1806)   LHO
      solutus Erichson,1839   LHO
    Tachinus subterraneus (Linnaeus,1758) det.A.Smetana  
      laticollis Gravenhorst,1802 det.P.Krásenský LHO
      rufipes (Linnaeus,1758)   LHO
    Bolitobius cingulatus Mannerheim,1830 det.S.Snäll  
      castaneus (Stephens,1832) det.P.Krásenský  
  Aleocharinae Brachida exigua (Heer,1839)   LDB, LPŠ, LHO
    Autalia rivularis (Gravenhorst,1802)   LDB, LPŠ, LHO
    Dasygnypeta velata (Erichson,1837)   LDB, LPŠ, LHO
    Brachyusa concolor (Erichson,1839)   LDB, LPŠ, LHO
    Plataraea dubiosa (G.Benick,1935)   LDB, LPŠ, LHO
    Atheta aeneipennis (C.G.Thomson,1856)   LDB, LHO
      coriaria (Kraatz,1856) det.P.Krásenský  
      elongatula (Gravenhorst,1802)   LDB, LPŠ, LHO
      episcopalis Bernhauer,1910   LHO
      europaea Likovský,1984   LHO
      fungi (Gravenhorst,1806)   LDB, LPŠ, LHO
      graminicola (Gravenhorst,1806)   LDB, LPŠ, LHO
      nigra (Kraatz,1856) det.P.Krásenský  
      triangulum (Kraatz,1856)   LHO
      trinotata (Kraatz,1856) det.P.Krásenský  
      vaga (Heer,1839) det.P.Krásenský  
    Oligota pusillima (Gravenhorst,1806) det.S.Snäll  
    Drusilla canaliculata (Fabricius,1787) det.S.Snäll LDB, LHO
    Pella similis (Maerkel,1845)   LDB, LDT, LHO
      cognata (Märkel,1842)   LHO
      limbata (Paykull,1789)   LHO
      lugens (Gravenhorst,1802)   LHO
    Zyras haworthi (Stephens,1832) det.S.Snäll  
    Callicerus obscurus Gravenhorst,1802 det.S.Snäll  
    Meotica filiformis (Motschulsky,1860)   LDB, LPŠ, LHO
    Geostilba circellaris (Gravenhorst,1806)   LHO
    Ocalea badia Erichson,1837   LHO
    Ocyusa maura (Erichson,1837)   LDB, LPŠ, LHO
    Oxypoda soror C.G.Thomson,1855   LDB, LPŠ, LHO
      annularis (Mannerheim,1830)   LHO
      opaca (Gravenhorst,1802)   LHO
    Thiasophila angulata (Erichson,1837)   LDB, LPŠ, LHO
    Aleochara bipustulata (Linnaeus,1760) det.S.Snäll LDB, LPŠ, LHO
      curtula (Goeze,1777) det.S.Snäll LHO
      erythroptera Gravenhorst,1806 det.P.Krásenský  
      haematoptera Kraatz,1858 det.P.Krásenský  
      intricata Mannerheim,1830   LDB, LPŠ, LHO
      lata Gracenhorst,1802 det.P.Krásenský  
      laevigata Gyllenhal,1810   LHO
      sanguinea (Linnaeus,1758) det.P.Krásenský  
      spadicea Erichson,1837   LDB, LPŠ, LHO
    Cypha longicornis (Paykull,1800) det.S.Snäll LDB, LPŠ, LHO
    Trichiusa immigrata Lohse,1984 det.S.Snäll  
    Ousipalia caesula (Erichson,1839)   LDB, LPŠ, LHO
    Amischa analis (Gravenhorst,1802)   LDB, LHO
      decipiens (Sharp,1869) det.P.Krásenský  
    Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst,1802) det.P.Krásenský  
    Dexiogyia corticina (Erichson,1837) det.P.Krásenský  
    Haploglossa villosula (Stephens,1832) det.P.Krásenský  
  Pselaphinae Bibloplectus ambiguus (Reichenbach,1816)   LDB, LPŠ, LHO
    Euplectus karstenii (Reichenbach,1816)   LDB, LPŠ, LHO
      piceus Motschulsky,1835   LDB, AŠ, LHO
      infirmus Raffray,1910  
      nanus (Reichenbach,1816)   AŠ, LHO
    Plectophloeus erichsoni (Aubé,1844)   LDB, LPŠ, LHO
    Bryaxis bulbifer (Reichenbach,1816)   LDB, LPŠ, LHO
      clavicornis (Panzer,1809)   LDB, LPŠ, LHO
      curtisi curtisi (Leach,1817)   LDB, LPŠ, LHO
      carinula Rey,1888   LHO
    Rybaxis longicornis (Leach,1817   LDB, LPŠ, LHO
    Reichenbachia juncorum (Leach,1817)   LDB, LPŠ, LHO
    Pselaphus heisei Herbst,1792   LDB, LPŠ, LHO
    Claviger testaceus Preyssler,1790   LDB, LHO
    Bythinus burrellii Denny,1825  
    Trimium brevicorne (Reichenbach,1816)   AŠ, LHO
    Bibloporus bicolor (Denny,1825)   
      mayeti Guillebeau,1888  
      minutus Raffray,1914  
    Brachygluta fossulata (Reichenbach,1816)   AŠ, LHO
    Tyrus mucronatus (Panzer,1805)  
  Proteininae Megarthrus depressus (Paykull,1789)   LDB, LPŠ, LHO
    Proteinus atomarius Erichson,1840   LDB, LHO
      laevigatus Hochhuth,1872   LDB, LPŠ
  Omaliinae Eusphalerum sorbi (Gyllenhal,1810)   LDB, LPŠ, LHO
      semicoleoptratum (Panzer,1794)   LHO
    Xylodromus affinis (Gerhardt,1877)   LDB, LPŠ, LHO
      testaceus (Erichson,1840)   LHO
    Anthobium atrocephalum (Gyllenhal,1827)   LDB, LPŠ, LHO
    Phyllodrepa floralis (Paykull,1789) det.S.Snäll LHO
    Lesteva longelytrata (Goeze,1777) det.S.Snäll  
    Dropephylla ioptera (Stephens,1834)   LHO
    Omalium caesum Gravenhorst,1806   LHO
      rivulare (Paykull,1789)   LDB, LHO
    Acrolocha minuta (Olivier,1795) det.P.Krásenský  
  Oxytelinae Thinodromus arcuatus (Stephens,1834)   LDB, LPŠ, LHO
    Carpelimus corticinus (Gravenhorst,1806)   LDB, LPŠ, LHO
      elongatulus (Erichson,1839)   LDB, LPS, LHO
    Platystethus arenarius (Geoffroy in Fourcroy,1785)   DB, LPŠ, LHO
      nitens (C.R.Sahlberg,1832)   LDB, LPŠ, LHO
      alutaceus C.T.Thomson,1861 det.S.Snäll  
    Bledius gallicus (Gravenhorst,1806)   LDB, LPŠ, LHO
    Coprophilus striatulum (Fabricius,1793) det.S.Snäll  
    Anotylus insecatus (Gravenhorst,1806) det.S.Snäll LHO
      mutator Lohse,1963 det.P.Krásenský  
      tetracarinatus (Block,1799) det.S.Snäll LHO
      rugosus (Fabricius,1775)   LHO
    Aploderus cealatus (Gravenhorst,1802)   LHO
  Oxyporinae Oxyporus rufus (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHO
  Scaphidiinae Scaphidium quadrimaculatum Olivier,1790 det.J.Háva LDT, LHO
    Scaphisoma assimile Erichson,1845   LDB, LPŠ, LHO
      boleti (Panzer,1793) det.J.Háva  
      agaricinum (Linnaeus,1758) det.J.Háva  
  Euaesthetinae Euaestethus ruficapillus (Lacordaire,1835)   LDB, LPŠ, LHO
  Habrocerinae Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst,1802)   LHO
  Phloeocharinae Phloeocharis subtilissima Mannerheim,1830   LHO
  Paederinae Astenus procerus (Gravenhorst,1806)   LDB, LPŠ, LHO
    Paederus littoralis Gravenhorst,1802 det.S.Snäll LHO
    Medon brunneus (Erichson,1839)   LDB, LPŠ, LHO
      piceus (Kraatz,1858)   LDB, LHO
    Lithocharis ochracea (Gravenhorst,1802)   LDB, LPS, LHO
    Sunius melanocephalus (Fabricius,1793) det.S.Snäll LDB, LPŠ, LHO
    Scopaeus minutus Erichson,1839 det.S.Snäll LHO
    Lobrathium multipunctum (Gravenhorst,1802)   LDB, LPŠ, LHO
    Lathrobium fovulum Stephens,1833   LDB, LPŠ, LHO
      pallidum Nordmann,1837   LDB, LHO
      fulvipenne Gravenhorst,1806 det.S.Snäll LHO
    Ochthephilum fracticorne (Paykull,1800)   LDB, LPŠ, LHO
    Rugilus erichsonii (Fauvel,1867)   LDB, LHO
      orbiculatus (Paykull,1789)   LHO
      rufipes Germar,1836   LHO
  Xantholinae Nudobius lentus (Gravenhorst,1806)   LDB, LPŠ, LHO
    Xantholinus linearis (Olivier,1795)   LDB, LHO
    Othius punctulatus (Goeze,1777)   LHO
      subuliformis Stephens,1833   LHO
  Steninae Stenus ater Mannerheim,1830   LDB, LPŠ, LHO
      bimaculatus Gyllenhal,1810   LDB, LPŠ, LHO
      canaliculatus Gyllenhal,1827   LDB, LPŠ, LHO
      cicindeloides (Schaller,1783)   LDB, LPŠ, LHO
      clavicornis (Scopoli,1763)   LHO
      comma LeConte,1863 det.S.Snäll LDB, LPŠ, LHO
      flavipalpis C.G.Thompson,1860   LDB, LPŠ, LHO
      flavipes Stephens,1833   LDB, LPŠ, LHO
      fulvicornis Stephens,1833   LDB, LPŠ, LHO
      humilis Erichson,1839   LDT, LHO
      juno (Paykull,1789)   LDB, LPŠ, LHO
      lustrator Erichson,1839   LDB, LPŠ, LHO
      melanopus (Marsham,1802)   LDB, LPŠ, LHO
      ochropus Kiesenwetter,1858   LHO
      pallipes Gravenhorst,1802   LDB, LPŠ, LHO
      pallitarsis Stephens,1833   LDB, LPŠ, LHO
      pubescens Stephens,1833   LDB, LPŠ, LHO
      pusillus Stephens,1833   LDB, LPŠ, LHO
      similis (Herbst,1784) det.S.Snäll LHO
      solutus Erichson,1840   LDB, LPS, LHO
  Scydmaeninae Euconnus pubicollis (P.W.J.Müller & Kunze,1822) det.J.Háva LHO
    Stenichnus collaris (P.W.J.Müller & Kunze,1822)  
      godarti (Latreille,1806)   AŠ, LHO
      scutellaris (P.W.J.Müller & Kunze,1822)   LHO
    Scydmaenus perrisi (Reitter,1879) det.A.Šíma
    Neuraphes angulatus (P.W.J.Müller & Kunze,1822)  
AŠ, LHO
    Cephennium carnitum Reitter,1882   LHO
Tenebrionidae Tenebrioninae Uloma culinaris (Linnaeus,1758) det.J.Háva LHN, LHO
    Bolitophagus reticulatus (Linnaeus,1767) det.J.Háva LHN, LHO
    Stenomax aeneus (Scopoli,1763) det.J.Háva LDT, LHN, LHO
    Nalassus laevioctostriatus (Goeze,1777) det.J.Háva LHN, LHO
      dermestoides (Illiger,1798)   LDT, LHN, LHO
    Latheticus oryzae G.R.Waterhouse,1880 det.T.Růžička LHN, LHO
    Palorus depressus (Fabricius,1790) det.J.Háva LHN, LHO
    Tenebrio molitor Linnaeus,1758 det.J.Háva LHN, LHO
    Tribolium castaneum (Herbst,1797) det.T.Růžička LHN
      confusum Jacquelin du Val,1861   LHN, LHO
    Opatrum sabulosum (Linnaeus,1760)   LHN, LHO
    Eledona agricola (Herbst,1783)   LPŠ, LHO
    Pedinus femoratus (Linnaeus,1767)   LHO
  Diaperinae Diaperis boleti boleti (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHN, LPŠ, LHO
    Alphitophagus bifasciatus (Say,1824) det.J.Háva LHN, LHO
    Corticeus bicolor (Olivier,1790) det.J.Háva LHN, LHO
      unicolor Piller & Mitterpacher,1783 det.J.Háva LHN, LHO
    Crypticus quisquilius (Linnaeus,1760) det.J.Háva LDT, LHN, LHO
    Scaphidema metallicum (Fabricius,1792) det.J.Háva LDT, LHN, LHO
  Alleculinae Cteniopus sulphureus (Linnaeus,1758) det.V.Novák LDT, LHN, LPŠ, LHO
    Isomira murina (Linnaeus,1758) det.V.Novák LHN, LHO
    Mycetochara maura (Fabricius,1792) det.V.Novák LHN, LHO
      axillaris (Paykul,1799)   LHN, LHO
    Prionychus ater (Fabricius,1775) det.J.Háva LHN, LHO
    Allecula morio (Fabricius,1787)   LHN, LPŠ, LHO
    Hymenalia rufipes (Fabricius,1792)   LHN, LHO
    Omophlus pubescens (Linnaeus,1758) det.V.Novák LDT, LHN, LPŠ, LHO
      lividipes Mulsant,1856   LHN, LHO
  Lagriinae Lagria atripes Mulsant & Guillebeau,1855 det.V.Novák LHN, LHO
      hirta (Linnaeus,1758) det.J.Háva LDT, LHN, LHO
Tetratomidae Tetratominae Tetratoma fungorum Fabricius,1790 det.M.Kovařík LPŠ, LHO
Throscidae   Aulothroscus brevicollis  (Bonvouloir,1859) det.J.Mertlik  
    Trixagus carinifrons (Bonvouloir,1859)   LDM, LHO
      dermestoides (Linnaeus,1767) det.J.Mertlik LDM, LDT, LHO
      leseigneuri Muona,2002 det.J.Mertlik  
      meybohmi  Leseigneur,2005 det.J.Mertlik  
Trogidae Troginae Trox scaber (Linnaeus,1767) det.J.Háva  
      hispidus (Pontoppidan,1763)   LDT, LHO
Trogossitidae Trogossitinae Tenebroides mauritanicus (Linnaeus,1758)  det.J.Háva LHK, LHO
    Nemosoma elongatum (Linnaeus,1761)   LPŠ, LHO
  Peltinae Peltis ferruginea (Linnaeus,1758) det.M.Kovařík LHK, MK, LHO
Zopheridae Colydiinae Synchyta humeralis (Fabricius,1792) det.T.Růžička  
    Bitoma crenata (Fabricius,1775) det.J.Háva  

 

Obr. 1. Nicrophorus vespillo, PRÚÚP 2018 Obr. 2. Agapanthia villosoviridescens, PRÚÚP, 2015

Poznámky a nové druhy pro sledovaná území

PRÚÚP          Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka
PRÚÚP/ÚO     hranice mezi Přírodní Rezervací Údolí Únětického potoka a obcí Únětice
PRRH            Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí
PRRH/RO       hranice mezi Přírodní Rezervací Roztocký Háj-Tiché údolí a obcí Roztoky

Anamorphidae
Hovorka (2018) neakceptuje pojetí čeledí Zahradník (2017) a uvádí druh Symbiotes gibberosus (P. H. Lucas, 1849) v čeledi Endomychidae.

Anthribidae
Tropideres albirostris (Schaller, 1783): PRRH, 22.6.1984, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.

Buprestidae
Anthaxia candens (Panzer, 1792): PRÚÚP, Holý Vrch, 16.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.; PRRH/RO, 12-13.5.1992, 5 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll. Všechny exempláře nalezeny pod kůrou u výletových otvorů na Prunus.
Anthaxia morio (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 13.6.2007,1 ex.; 25.5.2008, 1 ex., 23-24.5.2010, 1 ex., 20.5.2015, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Kafka det.
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25.5.2008, 1 ex., 23-24.5.2010, 1 ex., PRRH, 20-22.6.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Kafka det.
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837: PRÚÚP, 7.6.2014, 1 ex., 4-5.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Marek det.

Byrrhidae
Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794): PRÚÚP/ÚO, 25.8.-5.9.2007 1 ex., 7.9.2008, 1 ex., 9.9.2008, 1 ex., 10.9.2008, 1 ex., 25.9.2008, 1 ex.,18.9.2014, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Cantharidae
Cantharis flavilabris Fallén, 1807: PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Cantharis obscura Linnaeus, 1758: PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Cantharis rufa Linnaeus, 1758: PRÚÚP, 25.-30.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860: PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Malthinus flaveolus (Herbst, 1786): PRRH, 15.6.1979, 2 ex., M. Kovařík lgt. et coll., V. Švihla det.
Malthodes sp.: PRÚÚP,7.7.2007, 2 ♀♀, J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Cerambycidae
Hovorka (2018) uvádí z této čeledi 24 druhů z území PRRH a pouze 1 druh z PRÚÚP. Vzhledem k mému 11 letému průzkumu, lze opravit jeho tabulku takto: PRRH - 24 druhů, PRÚÚP - 13 druhů. V náledujícím přehledu uvádím druhy, které ze sledovaných území nejsou zatím hlášeny. Celkový počet druhů z této čeledi je 49 druhů.

Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex., 16.5.2010, 1 ex.,; PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 8.6.2018, 1 ex. + více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781): PRÚÚP/ÚO, 20.6.2008, 1 ex., 5.7.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Calamobius filum (Rossi, 1790): ÚO: 4-5.6.2016, 1 ex., 18-19.6.2016, 1 ex., PRÚÚP, 5.5.2018 (Holý vrch), 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll. Hovorka (2018) uvádí pouze PRRH.
Callidius violaceum (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, Tůmův mlýn, 5.2018, 1 ex. (torzo na cestě), J. Háva det.
Cermbyx scopoli Füessly, 1775: PRÚÚP, 8.4.2009, 1 ex. + více ex. observ., 5.5.2018 (Holý vrch), 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Cortodera femorata (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 13.5.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Cortodera humeralis (Schaler, 1783): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Clytus arietis (Linnaeus, 1758): PRRH/RO, 27.5.2018, 1 ex. + více ex. observ.,; PRÚÚP. 13.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 25.5.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846: PRRH, 21.6.2012, 2 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 16.5.2010, 1 ex., 23-27.7.2010, 1ex., 30.5.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758: PRÚÚP/ÚO, 8.7.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781): PRRH/RO, 27.5.2018, 1 ex.; J. Háva lgt., det. et coll.
Phytoecia icterica (Schaller, 1783): PRÚÚP, 16.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll. Hovorka (2018) uvádí pouze PRRH?.
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 25.9.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 9.5.2015, 2 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758): PRRH, 15.4.1994, 3 ex. (ex larva), 6.5.1995, 1 ex. (ex larva), 24.2.1996, 1 ex. (ex larva), vše M. Kovařík lgt., det. et coll., 12.5.2000, 1 ex., V. Kořínek lgt. et det., R. Gulda coll.
Rosalia alpina (Linnaeus, 1858): Roztoky-Solníky, 27.6.2014, 1 ex., M. Marková observed., J. Háva det.
Rusticoclytus rusticus (Linnaeus, 1758): PRRH/RO, 14.6.2008, 1 ex., 20-22.6.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758): PRRH/RO, 12-13.5.1992, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.
Saphanus piceus (Laicharting, 1784): PRÚÚP, 23-24.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758): PRRH, 14.7.2010, 1 ex. observed, J. Háva lgt., det.
Stenocorus quercus (Götz, 1783): PRÚÚP, 23-24.5.2010, 2 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 16.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Cerophytidae
Cerophytum elateroides (Latreille, 1809): PRÚÚP, 11.4.2009 (pod kůrou dubu), 1 ♀, J. Háva lgt., det. et coll.
Druh uvádí Hovorka (2018), který cituje pouze jednu lokalitu z PRRH.

Cerylonidae
Cerylon histeroides (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 10.5.2008 (Kozí Hřbety), 3 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.; PRÚÚP/ÚO, 1ex., J. Háva lgt., det. et coll.


Chrysomelidae
Bruchidius imbricornis (Panzer, 1795): PRÚÚP/ÚO, 7.7.2007, 1 ex., 4.8.2007, 2 ex., 21.7.2007, 2 ex., 3.10.2007, 1 ex., vše J. Háva det. et coll., J. Strejček det.
Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882): PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Januš det.
Chrysomela vigintipunctata (Scopoli, 1763): PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Bezděk det.
Cryptocephalus chrysopus (Gmelin, 1790): PRÚÚP, 23-24.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Januš det., 28.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Pelikán det.; 5.5.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Donacia semicuprea Panzer, 1796: PRÚÚP, 25.6.1989, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.
Donacia vulgaris Zschach, 1788: PRÚÚP, 13.5.1977, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.
Gonioctena fornicata Brüggemann, 1873: PRÚÚP, 16.7.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll., J. Strejček revid.
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824): PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 21.7.2007, 1 ex., 9.6.2018, 1 ex. + více ex observ., J. Háva lgt., det. et coll.
Luperus xanthopoda (Schrank, 1781): PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Bezděk det.
Palaeocanthoscelides obtectus (Say, 1831): PRÚÚP/ÚO, 21.7.2007, 1 ex., J. Háva det. et coll., J. Strejček det.
Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Bezděk det.
Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 5-10.6.2007, 1 ex., 20.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Januš det.
Spermophagus sericeus (Geoffroy in Fourcroy, 1785): PRÚÚP/ÚO, 12.5.2008,1 ex., 7-8.7.2008, 1 ex., 26-27.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Strejček det.

Ciidae
Cis boleti (Scopoli, 1763): PRÚÚP, 7.7.2007, 3 ex., J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det., 11.4.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det., 7.7.2015, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Bobot det.
Cis comptus Gyllenhal, 1827: PRÚÚP, 10-14.4.2008, 5 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Cis micans (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det.
Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813): PRÚÚP, 25.5.2008 (Kozí Hřbety), 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP, 11.4.2009, 4 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det., 7.7.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Bobot det.
Sulcasis fronticornis (Panzer, 1809): PRÚÚP, 11.4.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det., 7.7.2015, 11 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Bobot det.

Coccinellidae
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 8.6.2015, 1 ex., 20.5.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Harmonia axyridis (Pallas, 1773): na sledovaných území jsou u tohoto druhu zastoupeny formy: succinea, conspicua, spectabilis.

Corylophidae
Sericoderus lateralis (Gyllenhall, 1827): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex.; PRÚÚP/ÚO, 16.10.2007, 1 ex., 26-27.7.2008, 6 ex., vše J. Háva lgt. et coll., L. Ernest det.

Cryptophagidae
Atomaria elongatula Erichson, 1846: PRÚÚP, 27.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Atomaria puncticillis C.G. Thomson, 1868: PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Caenoscelis sudeplanata C. Brisout de Barneville, 1882: PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Ernest det.
Cryptophagus badius Sturm, 1845: PRÚÚP/ÚO, 16.10.2007, 1 ex., 5-9.5.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Cryptophagus punctipennis C. Brisout de Barneville, 1863: PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det., 25.9.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Ernest det.
Cryptophagus reflexus Rey, 1889: PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Cryptophagus saginatus Sturm, 1845: PRÚÚP/ÚO, 6.9.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Ephistemus reitteri (Paykull, 1798): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 3 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek et L. Ernest det.

 

Curculionidae
Anisandrus dispar (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2008, 1 ex., 13.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Dorytomus longimanus (Forster, 1771): PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.
Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787): PRÚÚP, 27.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Hylesinus varius (Fabricius, 1755): PRÚÚP, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., 15-20.4.2007, 4 ex., 5-10.6.2007, 1 ex., 14.4.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813): PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Ips typographus (Linnaes, 1758): PRÚÚP/ÚO, 28.5.2018, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., 14.6.2008, 1 ex., 8.5.2016, 1 ex., 13.5.2017, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.
Lixus iridis Olivier, 1807: PRÚÚP, 13.6.2007, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Špryňar det.
Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP, 10.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.
Magdalis rufa Germar, 1824: PRÚÚP, 28-30.6.2009, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.

Dytiscidae
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25.8.2007, 1 ex. observ, J. Háva det.
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 28.9.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Agabus guttatus (Paykullm 1798): PRRH, 28.4.1986. 1 ex., M. Kovařík lgt. et coll., J. Hájek det.
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758: PRÚÚP/ÚO, 28.9.2008 (velký rybník), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761): PRÚÚP, 10.8.2018, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., J. Hájek det.
Rhantus suturalis W. S. MacLeay, 1825: PRÚÚP, 28.9.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Obr. 3. Anaglyptus mysticus,
PRÚÚP 2018
Obr. 4. Oxythyrea funesta a Valgus hemipterus,
PRÚÚP 2018

Elateridae
Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 20.6.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.
Agriotes pilosellus (Sschönherr, 1817): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.
Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex., 25.5.2008, 1 ex., 6.2015, 1 ex., 4-5.6.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817): PRRH, 1.5.1990, 1 ex., 16.5.1991, 1 ex., vše M. Kovařík lgt. et det., J. Háva coll.; PRÚÚP, 5.5.2018 (Holý vrch), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 1 ex., 24.4.2017, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.
Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901: Druh dříve uváděný pod jménem Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840, LDT, LHO.
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 6.2013, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.
Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761): PRÚÚP, 20.6.2011, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Pavlíček det.
Elater ferrugineus Linnaes, 1758: ÚO, 10.8.2014 (u hřbitova na zemi), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll., 8.2004 (u hřbitova, feromonový lapač), 2 ex., K. Chobot lgt., det. et coll.
Melanotus castanipes (Paykull, 1800): PRÚÚP, 20.6.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.
Sericus brunneus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 10.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt., et coll., B. Zbuzek det.
Synaptus filiformis (Fabricius, 1781): PRÚÚP, 25.6.2017, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Kolega Jan Pavlíček mi poskytl ze své faunistické databáze Elateridae další tři následující druhy, které byly nalezeny na území PRRH:
Athous vittatus (Fabricius, 1792), Idolus picipennis (Bach, 1852), Selatosomus latus (Fabricius, 1801).

Elmidae
Elmis maugetii Latreille, 1802: PRÚÚP, 11.9.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Endomychidae
Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 11.4.2009, 1 ex., 10.5.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Gyrinidae
Gyrinus substriatus Fabricius, 1798: PRÚÚP/ÚO, 1.7.2018, 4 ex + více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Helophoridae
Helophorus nubilus Fabricius, 1777: PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Boukal det.

Histeridae
Acritus nigricornis (J. J. Hoffmann, 1803): PRÚÚP, 25.8.-5.9.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917: PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862): PRÚÚP/ÚO, 20.4. 2015, 1 ex., 10.5.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Margarinotus purpurascens (Hernst, 1792): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 2 ex., 25.4.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849: PRÚÚP, 21.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Saprinus lautus Erichson, 1839: PRÚÚP/ÚO, 19.5.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.

Hydrophilidae
Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1760): PRÚÚP/ÚO, 23-27.7.2010, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Boukal det.
Helochares obscurus (O:F.Müller, 1776): PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Boukal det.
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5-9.5.2008, 1 ex., 4-5.6.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801): PRÚÚP, 10.5.2008, 2 ex., 5.6.2008, 1 ex., 28.8.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Sphaeridium lunatum
Fabricius, 1792: PRÚÚP, 25.6.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Kateretidae
Kateretes pedicularis (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 23.4.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Laemophloeidae
Cryptolestes ferruginues (Stephens, 1831): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 6 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det.

Latridiidae
Cartodere nodifer (Westwood, 1839): PRÚÚP, 10.3-10.4.2007, 1 ex., 7.7.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Corticaria obscura C. Brisout de Barneville, 1863: PRÚÚP/ÚO, 3.10.2007, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Corticaria pineti Lohse, 1960: PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Enicmus fungicola C.G. Thopson, 1868: PRÚÚP/ÚO, 20.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Enicmus rugosus (Herbst, 1793): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 1 ex., 13.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Latridius assimilis (Mannerheim, 1844): PRÚÚP, 10.5..2015, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., L. Ernest det.

Leiodidae
Agathidium seminulum (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5-9.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., Z. Švec det.
Sciodrepoides alpestris Jeannel, 1934: PRÚÚP, 10.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., J. Růžička det.
Sciodrepoides fumatus (Spence, 1813): PRÚÚP, 10.5.2015, 1 ex., 20.5.2016, 2 ex., vše J. Háva lgt., et coll., J. Růžička det.

Lucanidae
Lucanus cervus Linnaeus, 1758: PRRH/RO: 20.6.1977, 1 ♂, J. Fyman det. et coll.; Roztoky, 30.7.2015, 1 ♂, J. Fyman lgt., det. et coll.

Malachiidae
Anthocomus rufus (Herbst, 1784): PRÚÚP, 28.8.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Celidus equestris (Fabricius, 1781): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 6.5.2014, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Ebaues flavicornis Erichson, 1840: PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 5-10.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Malachius aeneus (Linnaeus, 1758): PRRH, 9.8.1990, 1 ex., Z. Pádr lgt., J. Háva det. et coll.

Melandryidae
Abdera flexuosa (Paykull, 1799): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 27.5.2008, 5 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det., O. Konvička revid.
Orcheria fasciata (Illiger, 1798): PRÚÚP/ÚO, 3.5.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det., O. Konvička revid.
Orchesia minor Walker, 1837: PRRH, 21.6.2012, 2 ex., A. Šíma lgt. et coll., O. Konvička det.
Orchesia undulata Kraatz, 1853: PRRH, 20.5.1991, 1 ex., M. Kovařík lgt. et coll., T. Růžička det.

Melyridae
Dasytes virens (Marsham, 1802): PRÚÚP/ÚO, 5.6.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794): PRÚÚP/ÚO, 16.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Monotomidae
Monoma brevicollis Aubé, 1837: PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det.
Monoma longicollis (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., 10.5.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžička et L. Ernest det.
Monoma picipes Herbst, 1793: PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., 10.5.2015, 2 ex., 4-5.6.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžička et L. Ernest det.
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792): PRRH, 7.4.1980, 6 ex., M. Kovařík lgt. et coll., J. Jelínek det.; PRÚÚP, 6.4.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Rhizophagus dispar (Paykull, 1800): PRRH, 7.4.1980, 1 ex., 24.1.1993, 2 ex., vše M. Kovařík lgt. et coll., J. Jelínek det.
Rhizophagus fenestralis (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 20.4.2016, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Mordellidae
Curtimorda maculosa (Naezen, 1794): PRÚÚP/ÚO, 5.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Mordella brachyura Mulsant, 1856: PRÚÚP, 7.7.2007, 2 ex., 21.7.2007, 3 ex., 26-27.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.
Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914: PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 5-10.6.2007, 1 ex., 7-8.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.
Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796): PRÚÚP, 17-18.7.2008, 1 ex., 25.7.2015, 3 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.
Mordellistena variegata (Fabricius, 1798): PRÚÚP/ÚO, 17-18.7.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.
Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.
Tomoxia bucephala A. Costa, 1854: PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex.; PRRH, 20-22.6.2008, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.
Variimorda villosa (Schrank, 1781): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex.; PRRH, 20-22.6.2008, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Mycetophagidae
Litargus connexus (Geoffroy, 1758): PRÚÚP/ÚO, 3.5.2007, 1 ex., 20.5.2008, 1 ex., 11.4.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det.
Mycetophagus ater (Reitter, 1879): PRRH, 21.6.2012, 3 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787): PRÚÚP, 20.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792: PRRH, 16.4.2006, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777): PRRH, 13.8.1986, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.; PRÚÚP, 20.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Mycetophagus quadriguttatus P.W.J. Müller, 1821: PRRH, 7.4.1991, 2 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll., 9.9.2003, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777): PRRH, 16.4.2006, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Nitidulidae
Amphotis marginata (Fabricius, 1781): PRÚÚP, 12.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Carpophilus trunctatus Murray, 1864: PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 2 ex., 21.7.2007, 1 ex., 5.7.2009, 1 ex., 10-14.4.2008, 1 ex., 23-27.7.2010, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 8.6.2015, 3 ex., 21.7.2015, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Epuraea melina Erichson, 1843: PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1777): PRÚÚP, 25.7.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 21.7.2007, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Omosita colon (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 22.7.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Omosita depressa (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Omosita discoidea (Fabricius, 1775): PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 7 ex., 20.5.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Sagittogethes ovatus (Sturm, 1845): PRÚÚP/ÚO, 20-25.2.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Soronia grisea (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., 8.6.2015, 3 ex., 21.7.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Noteridae
Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776): PRRH, 28.4.1986, 1 ex., M. Kovařík lgt. et coll., J. Hájek det.

Oedemeridae
Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Oedemera femorata (Scopoli, 1763): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Oedemera flavipes (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Phalacridae
Olibrus aeneus (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex. + více ex. observ, J. Háva lgt. et coll., Z. Švec det.
Olibrus bicolor (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex. + více ex. observ, J. Háva lgt. et coll., Z. Švec det.
Stilbus testaceus (Panzer, 1797): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., Z. Švec det.

Ptiliidae
Acrotrichis montandonii (Allibert, 1844): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 4 ex., J. Háva lgt. et coll., O. Nakládal det.

Pyrochroidae
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760): PRÚÚP, 17.6.2018, 1 ex. + 4 ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll.

Salpingidae
Salpingus planirostris (Fabricius, 1787): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., 10.5.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Sphaeriestes castaneus (Panzer, 1796): PRÚÚP, 28-30.6.2009. 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Scarabaeidae
Hovorka (2018) uvádí z této čeledi 10 druhů z území PRRH a 2 druhy z PRÚÚP. Vzhledem k mému 11 letému průzkumu , lze opravit jeho tabulku takto: PRRH - 11 druhů, PRÚÚP - 9 druhů. V náledujícím přehledu uvádím druhy, které ze sledovaných území nejsou zatím hlášeny. Celkový počet druhů z této čeledi je 27 druhů.

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 9.2.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Agrilinus ater (DeGeer, 1774): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Amplimallon solstitiale (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 14.6.2008, 1 ex. + více ex observ., J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 27.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 3 ex., J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]
Chilothorax distinctus (O. F. Müller, 1776): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 2 ex., 28.8.2008, 2 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]
Esymus pusillus (Herbst, 1789): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 2 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Limarus zenkeri (Germar, 1813): PRRH, 17.8.2008, 1 ex., K. Chobot lgt., det et coll.
Melinopterus prodromus (Brahm, 1790): PRÚÚP, 25-28.3.2008, 1 ex., 10-14.4.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 14.6.2008, 1 ex. + více ex observ., 27.5.2018, více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]
Protaetia cuprea metalica (Herbst, 1782): Hovorka (2018) mylně uvádí jako Protaetia cuprea (Fabricius, 1775).
Protaetia speciossisima (Scopoli, 1786): PRÚÚP, 27.5.2018 (Holý vrch), 1 ex. + 1 ex observ., J. Háva lgt., det. et coll.
Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1790): PRÚÚP/ÚO, 20.5.2008, 1 ex. + více ex observ., J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]
Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., Z. Znamenáček det.
Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1918: PRÚÚP/ÚO, 23.5.2014, 1 ex., 5.2018, 1 ex + více ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., 28.4.2018, více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]
Volinus sticticus (Panzer, 1798): PRÚÚP, 13.6.2007, 3 ex., 15-20.4.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]

 

Scirtidae
Cyphon palustris C. G. Thomson, 1855: PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex.,13.6.2007, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det.
Elodes minutus (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., 6.2013, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det.

Scraptiidae
Anaspis flava (Linaeus, 1758): PRÚÚP, 20-2.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.
Anaspis palpalis Gerhardt, 1876: PRÚÚP, 5-10.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Silvanidae
Ahasverus advena (Waltl, 1834): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžička et L. Ernest det.
Silvanus unidentatus (Olivier, 1790): PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Uleiota planata (Linnaeus, 1761): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., 27.5.2008. 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Sphindidae
Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808): PRÚÚP/ÚO, 5-9.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Staphylinidae
Acrolocha minuta (Olivier, 1795): PRÚÚP/ÚO, 20.2.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806: PRÚÚP/ÚO, 26.3.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858: PRÚÚP/ÚO, 26.3.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Aleochara lata Gravenhorst, 1802: PRÚÚP, 25.7.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Aleochara sanguinea (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Amischa decipiens (Sharp, 1869): PRÚÚP, 26.7.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Anotylus mutator Lohse, 1963: PRÚÚP, 20.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Astrapeaus ulmi (P. Rossi, 1790): PRÚÚP/ÚO, 12.5.2018, 1 ex. + 1 ex. observ., J. Háva lgt. et coll., H. Schillhammer det.
Atheta coriaria (Kraatz, 1856): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Atheta nigra (Kraatz, 1856): PRÚÚP/ÚO, 20.2.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Atheta trinotata (Kraatz, 1856): PRÚÚP/ÚO, 26.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Atheta vaga (Heer, 1839): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Bibloporus bicolor (Denny, 1825): PRRH, 6.11.2004, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888: PRRH, 16.4.2006, 2 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Bibloporus minutus Raffray, 1914: PRRH, 9.11.2003, 1 ex., 6.11.2004, 1 ex., 16.4..2006, 4 ex., vše A. Šíma lgt., det. et coll.
Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., 20-25.2.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Bolitobius castaneus (Stephens, 1832): PRÚÚP/ÚO, 25.4.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1830: PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 5 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Bythinus burrellii Denny, 1825: PRRH, 20.3.2015, 1 ex., O. Hovorka lgt., A. Šíma det. et coll.
Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802: PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.; PRÚÚP/ÚO, 26.3.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Coprophilus striatulum (Fabricius, 1793): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Dexiogyia corticina (Erichson, 1837): PRÚÚP, 10.5.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Euplectus infirmus Raffray, 1910: PRRH, 16.4.2006, 5 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 26.7.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 4.6.2016, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Gyrohypnus fracticornis (O. F. Müller, 1776): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 5 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Haploglossa villosula (Stephens, 1832): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Lesteva longelytrata (Goeze, 1777): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 3 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884): PRÚÚP/ÚO, 5-10.6.2007, 1 ♂, J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Philonthus politus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Philonthus umratilis (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Platystethus alutaceus C. Thmomson, 1861: PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Quedius cruentus (Olivier, 1795): PRÚÚP, 15.11.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., A. Smetana det., 8.6.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.
Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25-28.8.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Scaphisoma boleti (Panzer, 1793): PRÚÚP, 13.6.2007, 2 ex., 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Scydmaenus perrisi (Reitter, 1879): PRRH, 16.4.2006, 8 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Stenichnus collaris (P. W. J. Müller & Kunze, 1822): PRRH, 6.11.2004, 2 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 9.5.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., A. Smetana det.
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802): PRRH, 17.7.2009, 1 ex. (pivní past), J. Preisler lgt., J. Háva coll., P. Krásenský det.
Trichiusa immigrata Lohse, 1984: PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.
Tyrus mucronatus (Panzer, 1805): PRRH, 9.11.2003, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
Velleius dilatatus (Fabricius, 1787): PRRH, 22.6.-6.7.2008 (pivní past), J. Preisler lgt., J. Háva det. et coll.
Zyras haworthi (Stephens, 1832): PRÚÚP, 25.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Throscidae
Aulothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859): PRÚÚP/ÚO, 4.8.2007, 1 ex., 5-9.5.2008, 1 ex., 20.4.2015, 3 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Mertlík det.
Trixagus leseigneuri Muona, 2002: PRÚÚP/ÚO, 5-10.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Mertlík det.
Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005: PRÚÚP/ÚO, 21.7.2007, 1 ex., 15-20.9.2007, 3.10.2007, 1 ex.,1 ex., 4-6.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Mertlík det.

Trogidae
Trox scaber (Linnaeus, 1767): PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 30.7.2014, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Zopheridae
Bitoma crenata (Fabricius, 1775): PRÚÚP, 6.8.2018, 1 ex. + více ex observ., J. Háva lgt., det. et coll.
Synchyta humeralis (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 27.5.2008, 2 ex., 13.5.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det.
 

Obr. 5. Cetonia aurata, PRÚÚP 2016 Obr. 6. Protaetia speciossisima, PRÚÚP 2018

 

Druhy zařazené do Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky

Do tohoto přehledu byly zařazeny druhy patřící do tří následujících skupin.

CR kriticky ohrožený (Critically Endangered)

Brychius elevatus (Panzer,1793)
Cerophytum elateroides (Latreille, 1809)
Cylindromorphus bohemicus Obenberger, 1933
Gonioctena fornicata Brüggemann, 1873
Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763)
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)

EN ohrožený (Endangered)

Altica aenescens (Weise, 1888)
Anthaxia candens (Panzer, 1792)
Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802)
Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802
Crepidodera lamina (Bedel, 1901)
Cryptocephalus imperialis Laicharting, 1781
Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781
Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792
Cryptocephalus schaefferi Schrank, 1789
Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
Cylindromorphus bifrons Rey, 1889
Longitarsus celticus Leonardi, 1975
Longitarsus foudrasi Weise, 1893
Longitarsus minusculus (Foudras, 1860)
Longitarsus nanus (Foudras, 1860)
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1918
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

VU zranitelný (Vulnerable)

Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)
Anaspis palpalis Gerhardt, 1876
Anthaxia semicuprea Küster, 1851
Anthaxia suzannae Théry, 1942
Byrrhus pustulatus (Forster, 1771)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Cassida margaritacea Schaller, 1783
Cymindis axillaris (Fabricius, 1794)
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Meloe violaceus Marsham, 1802
Mordellistena dvoraki Ermisch, 1956
Omophlus lividipes Mulsant, 1856
Ophonus cordatus (Duftschmid, 1812)
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786)
Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)
Sibinia primita (Herbst, 1795)
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802)
Tropinota hirta (Poda, 1761)
 

Závěr

     Práce předkládá seznam 1357 zjištěných druhů ze 77 čeledí z území Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka a navazující Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí, podle červeného seznamu je 6 druhů v kategorii kriticky ohrožený, 18 druhů v kategorii ohrožený a 21 druhů v kategorii zranitelný. Jak patrno žije zde celá řada bioindikačně významných druhů, které dokládají zachovalost přírodního prostředí těchto území.


Summary

     The work presents a list of 1357 species found of 77 families from the Nature Reserve Údolí Únětického potoka and the adjacent Nature Reserve Roztocký Háj-Tiché údolí. According to the red list there are 6 species in the critically endangered category, 18 species in the endangered category and 21 species in the vulnerable category. Many rare, stenotopic an relict species are kwn fromthis area, documenting intacness of the territory.

Poděkování. Je mou milou povinností poděkovat všem kolegům, kteří mi poskytli cenné poznámky a rady k rukopisu, dále děkuji kolegům: Jan Bezděk (Brno), Ladislav Ernest (Nymburk), David Frank (Praha), Jiří Hájek (Praha), Jan Horák (Praha), Oldřich Hovorka (Praha), Karel Chobot (Únětice), Josef Jelínek (Praha), Marek Kafka (Neratovice), Miloš Knížek (Praha), Milan Kovařík (Praha), Pavel Krásenský (Chomutov), Jiří Krátký (Hradec Králové), Tomáš Lackner (Slovakia), Oto Nakládal (Praha), †Vladimír Navrátil (Praha), Vladimír Novák (Praha), Pavel Průdek (Brno), Rafal Ruta (Polsko), Tomáš Růžička (Praha), Harald Schillhammer (Rakousko), Aleš Smetana (Kanada), Stanislav Snäll (Švédsko), Jaromír Strejček (Praha), Adam Šíma (Praha), Pavel Špryňar (Praha), Zdeněk Švec (Praha), †Vladimír Švihla (Praha), Filip Trnka (Olomouc), Petr Zahradník (Praha), Bořivoj Zbuzek (Praha), Zdeněk Znamenáček (Praha), Miroslav Zúber (Kosmonosy) za determinaci materiálu a poskytnutí údajů ze svých databází, sbírek či článků. Dále děkuji svému synovi Jiřímu Hávovi za pomoc při sběrech a panu Bořkovi Zbuzkovi za cenné připomínky k textu.


Literatura
 

Boháč J. & Matějíček J. 2003: Katalog Drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) Prahy. Praha: Clarion production, 254 pp.

Boukal M. 2017: Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy. Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) střední Evropy. Beetles of the family Haliplidae of Central Europe. Beetles of the family Byrrhidae of Central Europe. Praha: Academia, 387 pp.

Farkač J., Hůrka K. & Vytisková B. 1998: Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) PR Údolí Únětického potoka v Praze v roce 1998. AOPK ČR, Ms., 15 pp.

Farkač J., Král D. & Škorpík M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp.

Háva J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). Bohemia Centralis 29: 101-110. (in Czech, English summary)

Háva J. 2014: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the families Ptinidae and Bostrichidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 8: 104-111.

Háva J. & Háva J. 2017: Doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“. Supplement to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 11: 7-12.

Háva J. & Háva J. 2018: Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ - část 2. New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ - part 2. Elateridarium 12: 203-211.

Háva J. & Kovařík M. 2015: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“. Results of a faunistic research to the families Cleridae, Trogossitidae and Lymexylonidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 9: 118-122.

Háva J. & Navrátil V. 2016: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Coccinellidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the family Coccinellidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 10: 85-93.

Háva J. & Novák V. 2015: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Tenebrionidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the family Tenebrionidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 9: 165-170.

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. Příroda 36: 1-612.

Hovorka O. 2018: Předběžný seznam brouků (Coleoptera) známých z území přírodních rezervací Roztocký háj- Tiché údolí a Údolí Únětického potoka. Preliminary list of beetles (Coleoptera) known from Nature Reserves of Roztocký háj-Tiché údolí and Údolí Únětického potoka. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur. 29: 95-166.

Kresl P. 2018: První nálezy zobonosky Chonostropheus tristis (Coleoptera: Rhynchitidae) v jihozápadních Čechách a poznámky k jejímu rozšíření v Čechách a bionomii. Západočeké Entomologické Listy 9: 44-47.

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. & kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga –Adephaga. Stenstrup: Apollo Books, 819 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2004: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Stenstrup: Apollo Books, 942 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2006: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea –                Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea. Stenstrup: Apollo Books, 690 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea and Cucujoidea. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2008: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Stenstrup: Apollo Books, 670 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2010: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea.                Stenstrup: Apollo Books, 924 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2011: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I. Stenstrup: Apollo Books, 373 pp.

Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2013: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Leiden: Brill, 700 pp.

Mertlík J. 2008: Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské Republiky. The species of the family Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics. Elateridarium 2: 69-137.

Mertlík J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) (Ceské a Slovenské republiky. The species of he subfamily Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) Czech and Slovak Republics. Elateridarium 3: 41-136.

Mertlík J. 2011: Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska. The species of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) of the Czech Republic and Slovakia. Elateridarium 5: 59-204.

Mertlík J. & Leseigneur L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské Republiky. The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics. Elateridarium 1: 1-55.

Strejček J. 2000: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Chrysomelidae (s.lato), Bruchidae, Urodonidae. Praha: BI-MAC Studio, 100 pp.

Strejček J. 2001: Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. - čeledi Anthribidae, Curculionidae (s.lato). Praha: BI-MAC Studio, 138 pp.

Špryňar P. 2011: Brouci, pp. 96-99. In: Boháč J. F., Boloňský S., Daněček D., Hložek J.,

Hrabánek V., Kotlaba F., Kuna M., Kůrka A., Ložek V., Novák I., Nový P., Pouzar Z., Sankot P., Slavíková V., Špryňar P., Šulová L., Tomková K. & Vojtěchovská I.: Roztoky očima staletí. I. díl. Město Roztoky, 131 pp.

Šuk V. 1993: Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.

Šuk V. 2000: PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.

Trnka F. 2010: Přírodovědný inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí. Deponováno na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze, 32 pp. (in Czech) (nepublikováno).

Trnka F. 2011: Recentní nález krasce Cylindromorphus bohemicus (Coleoptera: Buprestidae) na území Středočeského kraje a poznámky k jeho ochraně. Klapalekiana 47: 259-260.

Veselý P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy. Praha: P. Veselý, 167 pp. + CD ROM.

Zahradník P. 2017: Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Check-list of Beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 544 pp.

 

 

TOPlist