ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 29.01.2020
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)   strany  148-164  (24.02.2020)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 3.2MB]

 

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Chrudimi (východní Čechy)

Review of interesting records of beetles (Coleoptera) in Chrudim (Czechia)

Vladimír Hron

Gorkého 1410, CZ – 537 01 Chrudim, Česko
e-mail: leiopus@seznam.cz


Abstract: Beetles (Coleoptera) of 147 selected species in 45 families are recorded from Chrudim (Eastern Bohemia, Czechia) and published in this article with faunistic informations. During the years 1992-2019 the most interesting records are Ochina latreillei (Bonelli, 1809), Lignyodes bischoffi (Blatchley & Leng, 1916), Dorytomus minutus (Gyllenhal, 1836), Macronychus quadrituberculatus Müller, 1806, Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792), Haptoncus ocularis (Fairmaire, 1849), Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796), Prionocyphon serricornis (P.W.J. Müller, 1821), Cynaeus angustus (Le Conte, 1851) and Latheticus oryzae Waterhouse, 1880. The attracting in UV-light trap near author´s house was the mostly used collecting method.

Key words : Coleoptera, Chrudim, faunistics, UV-light trap, Eastern Bohemia, Czechia


OBSAH

Úvod
Materiál a metodika
Lokalizace hlavních míst sběru
Přehled vybraných druhů
Závěr a diskuze
Poděkování
Literatura

Obr. 1. Historická veduta Chrudimi – východní pohled z roku 1816

 

ÚVOD

     Snem každého terénního přírodovědce, entomologa nevyjímaje, je možnost efektivně zkoumat biodiverzitu na vlastním pozemku, jako to aplikoval otec Linné na zahradě svého sídla v jižním Švédsku. Když se ohlásí problémy pokročilého věku, zdravotní, finanční i jiné, sběr brouků u svého bydliště, tedy v pantoflích a domácím oblečení, může přinést řadu zajímavých nálezů včetně regionálních prvonálezů nejen z broučí říše. Člověk nemusí bydlet v oblastech entomologických rájů ani uprostřed nedotčené přírody, a parafrázujeme-li slova Járy Cimrmana, brouci si jej najdou sami. V práci jsou citovány doklady z let 1992-2019.


MATERIÁL A METODIKA

     Převaha nálezů pochází z bezprostředního okolí domu čp. 1410/IV. v Gorkého ulici na parc.č. 986/50 k. ú. Chrudim. Plocha na severozápadním okraji Chrudimi byla před rokem 1950 součástí cihelny, poté s okolními pozemky zrekultivována na zahrádkářskou kolonii a od roku 2006 se stala stavební parcelou pro rodinný dům. Nezastavěná část parcely je využita jako zahrada. Na zahradě se pěstují běžné užitkové i okrasné rostliny. Chemie je používána výjimečně, insekticidy vůbec.
     Dále byly sběry realizovány na vybraných lokalitách v rámci území města Chrudim v bezprostřední docházkové vzdálenosti (viz přehled vybraných lokalizací).
     Areál Vaňkových školek je od r. 2000 neudržován. Má charakter postupně zarůstajících volných ploch, ale zahrnuje i padesátileté lesní porosty s významným zastoupením okrasných dřevin, zejména jehličnanů, ale i domácích listnatých dřevin. Některé zájmové dřeviny ve vztahu ke zjištěným druhům brouků (např. nepůvodní severoamerické jasany nebo dub šípák) zde dohledány nebyly. Vyskytuje se zde např. Juniperus sp., Thuja sp., Populus alba, Amorphus fructicosa, Acer campestre, Quercus sp. a další.
     Nejvýznamnější metodou sběru byl nálet na světelnou past s modrým UV zářivkovým nebo LED zdrojem a možností doplnění běžnou přenosnou bílou zářivkou s viditelným spektrem. Hmyz po náletu padá do nádoby se saponátovým roztokem, je možno použít i nejrůznější návnady. Past lze přes trafo připojit na domovní rozvody, nebo zásobit z baterií či akumulátorového článku. Nejčastěji byla past umístěna na zahradě u čp. 1410, výjimečně na východním okraji areálu Vaňkových školek na dohled od RD. Dále je vděčným cílem náletů hmyzu malý zahradní bazén. Atraktivní pro hmyz je i žlutá fasáda domu v různé denní době. Občas přispějí sousedé s nápadným nálezem ze sousedících pozemků. Plošně jsou využívány běžné metody sběru hmyzu, např. oklep dřevin, osmyk vegetace, prosev, kladení návnad apod. Zemní padací pasti nebyly použity. Některé xylofágní druhy byly dochovány z larválního stadia v domácím chovu.
 

Obr. 2. Chrudim je významným střediskem Pardubického kraje

 

     Veškeré doložené nálezy pocházejí z Chrudimi, kraj Pardubický – faunistický čtverec 6060 (ZELENÝ 1972). Druhy jsou uvedeny dle abecedního pořadí čeledí. U každého nálezu je upřesněna lokalizace v rámci města případně GPS. Kritériem pro výběr druhu pro účely příspěvku je status ohrožení druhu, obecně řídký výskyt, zajímavé podmínky vývoje nebo subjektivní ohodnocení autora, že jde o významný nález. Pokud není uvedeno jinak, platí V. Hron leg., det., et coll. Názvosloví použito podle ZAHRADNÍK P. (2017).
     V textu jsou použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář (e); leg.– sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed); CR- kriticky ohrožený (critically endangered); EN- ohrožený (endangered); VU- zranitelný (vulnerable); NT- téměř ohrožený (nearly threatened).
     Zařazení druhů dle klasifikace Červeného seznamu ohrožených druhů ČR vychází z jeho aktualizovaného znění (HEJDA ET AL. 2017).
     Historická veduta Chrudimi byla převzata z internetových stránek Veřejný prostor pro Chrudim (obr. 1). Mapa a fotomapa (obr. 2 a 3) byly použity z internetových stránek Mapy.cz. Fotografie imag pocházejí z běžně dostupných internetových zdrojů Fotografia przyrodnicza (obr.4), Xespok's Beetle Gallery (obr. 5), Galerie Megapixel (obr. 6) a BugGuide Net (obr. 7). Autorem vybrané fotografie (obr. 8) je Jaroslav Říha.


LOKALIZACE HLAVNÍCH MÍST SBĚRU

Dům čp. 1410/IV. se zahradou, ul. Gorkého (N 49°57.12650', E 15°46.64848')
Dům čp. 502/IV. se zahradou, ul. Čáslavská (N 49°57.31282', E 15°46.93358')
Dům čp. 1146/IV., ul. Čáslavská, hygienická stanice (N 49°57.29568', E 15°46.90937')
Park u Střední integrované školy (N 49°57.31670', E 15°46.96585')
Areál Vaňkových školek (N 49°57.17237', E 15°46.44088')
Městský park Chrudim (N 49°57.35378', E 15°47.34983')
Sídliště Rozhledna (N 49°57.27425', E 15°46.70932')
Sídliště Vaňkova (N 49°57.02905', E 15°46.18213')
 

Obr. 3. Hlavní sledovaná oblast


PŘEHLED VYBRANÝCH DRUHŮ
 

ADERIDAE
Aderus populneus (Creutzer, 1796)
Vývoj v mrtvém dřevě listnatých stromů. Skrytě žijící noční druh.
5.5.2015, 1 ex., oklep dřevin v areálu Vaňkových školek,
31.7.2017, 1 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.,
26.7.2019, 5 ex., 28.7.2019, 7 ex., 29.7.2019, 5 ex., vše nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
Anidorus nigrinus (Germar, 1831)
Saproxylofágní druh.
29.5.2015, 1 ex., oklep dřevin v areálu Vaňkových školek.


ANTHICIDAE
Stricticollis tobias (Marseul, 1879)
Na tlejících látkách, v kompostech.
26.-29.7.2019, 2 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
Anthicus schmidtii Rosenhauer, 1847
Na písčitých místech, litorální druh.
5.4.2019, 1 ex., na východním okraji Vaňkových školek.

ANTHRIBIDAE
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Vývoj v odumřelých větvích.
27.10.2015, 1 ex., u domu čp. 1410/IV.
3/2019, 1 ex., observ., na východním okraji areálu Vaňkových školek

BOTHRIDERIDAE
Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790) EN
Vyvíjí se jako ektoparazitoid v larvách xylofágního hmyzu, zejména ve vrbách a topolech.
31.3.-2.4.2019, 1 ex., u domu čp. 1410/IV.

BRENTIDAE
Zjištěny 3 druhy vázané vývojem na slézovité rostliny (Malvaceae).
Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775)
29.9.2008, 1 ex., oklep topolovky (Alcea sp.) u domu čp. 1410/IV.
Aspidapion radiolus radiolus (Marsham, 1852)
3.8.2008, 2 ex., 14.7.2008, 1 ex., 23.9.2008, 1 ex., vše oklep topolovky (Alcea sp.) u domu čp. 1410/IV.
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
7.6.2008, 10 ex., oklep topolovky (Alcea sp.) u domu čp. 1410/IV.
Nanophyes brevis Boheman, 1845
Řídký druh vlhkých míst s vývojem v kypreji vrbici (Lythrum salicaria).
26.-29.7.2019, 1 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.

BUPRESTIDAE
Anthaxia candens (Panzer, 1787) EN
Vývoj v kůře živých kmenů třešní.
25.4.2000, 5 ex., v kůře pokácených a pořezaných částí silného kmene třešně na sídlišti Rozhledna. Poslední výskyt na místě bývalé třešňovky vykácené v 90.letech.
Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) NT
Expandující škůdce lip (Tilia sp.). Výskyt v osluněných částech kmene a silnějších větvích.
12/2019, observ., četné čerstvé výletové otvory na Tilia sp. u Novoměstského hřbitova (N 49°56.72915', E 15°48.19955').
Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832) NT
Vývoj v Rubus sp.
15.6.2009, 1 ex., osmyk Rubus sp. v areálu Vaňkových školek.
Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835 VU
Expandující škůdce keřu vinné révy (Vitis sp.).
2.6.2003, více ex., v náletu na listy vinné révy u domu čp. 502/IV.
15.6.2003, 30 ex,. v parku u Integrované školy a v Čáslavské ulici.
Agrilus graminis Castelnau & Gory, 1839
Vývoj v tenčích osluněných větvích listnatých stromů, zejména dubů.
20.6.2010, 1 ex. oklep Quercus sp. v areálu Vaňkových školek (N 49°56.83147', E 15°46.35913').
Agrilus hyperici (Creutzer, 1799) NT
Vývoj v Hypericum sp.
16.7.2008, 1 ex., osmyk vegetace v areálu Vaňkových školek.
Agrilus pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837) NT
Vývoj v tenkých větvích topolů.
31.5.2012, více ex., na listech výmladků Populus tremula na východním okraji Vaňkových školek;
6/2013, observ., nálet na listy zahradního kultivaru Corylus avellana před čp. 1410/IV.
Agrilus ribesi Schaefer, 1949 VU
Expandující škůdce hospodářských kultivarů Ribes sp., šíří se výsadbou v městské zeleni.
3.6.2002, desítky ex., oklep keřů meruzalky (Ribes sp.) v Čáslavské ulici. Pozorován každoročně v letech 2002-2019.
Agrilus sinuatus (Olivier, 1790) VU
Vývoj v kmenech a větvích ovocných jádrovin a hlohů.
2010, observ., výletové otvory na kmenech okrasných Crataegus sp. na Pardubické ulici a ve Škroupově ulici.
Trachys fragariae C. Brisout de Barneville, 1874 NT
Minuje v listech jahodníků.
23.7.2018, 1 ex., v zahradním bazénu u čp. 1410/IV.
Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857 VU
Vývoj v popenci (Glechoma hederacea).
27.4.2013, 1 ex., prosev z Vaňkových školek.
Výskyt v PP Ptačí ostrovy na živné rostlině (J. PELIKÁN, pers.comm.).

CARABIDAE
Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1892
Východočeský poddruh otevřených stanovišť.
11.5.2004, 1 ex., 9.6.2005, 1 ex., 21.5.2006, 1 ex., vše u RD č.p. 502/IV.
Carabus intricatus intricatus Linnaeus, 1761
V lesích hájového typu, častý v parcích. Časté nálezy ve sklepě domu.
15.6.1992 1 ex., 25.9.2000, 1 ex., 23.2.2002, 1 ex., 11.10.2002, 1 ex., 13.11.2002, 1 ex., 1.5.2004, 1 ex., vše u domu čp. 502/IV.
Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812)
Obecný na jílovitých březích vod.
21.-29.7.2019, 4 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
Tachyura diabrachys (Kolenati, 1845)
Vzácný na štěrkopískových březích vod
1.7.2010, 1 ex. u tůňky v Městském parku. Observ. více ex.
Blemus discus discus (Fabricius, 1792)
Od nížin do podhůří na vlhkých místech, často v norách savců. Přilétá na světlo. Opakovaný nálet na UV past.
1.-8.8.2017, 1 ex., nálet na UV past na východním okraji Vaňkových školek
26.-29.7.2019, 1 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.
Pedius longicollis (Duftschmid, 1812)
Nezastíněná stanoviště nížin a pahorkatin.
9.6.2006, 1 ex. v areálu Vaňkových školek.
Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781)
Na osluněných březích vod, loukách, hliništích. Zřejmě pozůstatek biotopu bývalé cihelny.
13.5.2006, 1 ex., před zahradou u čp. 1410/IV.
Licinus depressus (Paykull, 1790)
Ojedinělý výskyt na suchých osluněných stanovištích. Mizející druh.
1.-10.9.2016, 1 ex., na cyklostezce sídliště Vaňkova.
Perigona nigriceps (Dejean, 1831)
V kompostech a tlejících zbytcích, včetně stromových hub. Kosmopolitní druh, přilétá na světlo.
31.7.2017, 1 ex., 21.-27.8. 2019, 2 ex., 30.8.-1.9.2019, 1 ex., vše UV past u domu čp. 1410/IV.

CERAMBYCIDAE
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Vývoj v odumřelém dřevě listnáčů i jehličnanů, převážně v pařezech.
Před r. 2000, 1 ex., observ., u domu čp. 502/IV.
Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) NT
Vývoj v zrcadlech a pahýlech živých listnatých stromů, častý v městské zeleni (Acer sp.).
1.7.2004, 2 ex., na zrcadle Acer sp., v parku u Střední integrované školy,
2008, ex larva, 1 ex., z odumřelého dřeva v pahýlu na kmeni Acer sp. u objektu č.p. 1146/IV.
1.7.2015, 1 ex., u domu čp. 642 v Olbrachtově ulici (J. Říha leg., det. et coll.).
Často observ. staré výletové otvory v pahýlech po uřízlých větvích jírovců, ořešáků a lip.
Obrium cantharinum cantharinum (Linnaeus, 1767)
Vývoj v odumírajících kmenech topolů a osik.
14.7.1998, 1 ex. na odumřelém kmeni Populus tremula, areál Vaňkových školek
18.7.2013, 1 ex., 29.7.2013, 1 ex., 14.6.2014, 1 ex., vše u domu čp. 1410/IV.,
21.-26.7.2019, 2 ex., 10.-12.8.2019, 2 ex., vše nálet na UV past u čp. 1410/IV.

Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758) NT
Vývoj v živých vrbách, topolech a břízách.
30.7.2000, 1 ex., v Městském parku,
2015, masivní infestace Salix sp. u Markovického rybníka,
2016, výletový otvor na zahradním kultivaru Salix caprea, u domu č.p. 1410/IV.,
2019, opakovaně zjištěny požerky na Salix sp., východní okraj Vaňkových školek.
Callidium aeneum (De Geer, 1775)
Vývoj pod kůrou větví a slabších kmenů jehličnanů, zejména Pinus sp.
1.5.1998, 1 ex., na živém kmeni Picea sp. u čp. 502/IV.
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
Vývoj zejména v topolech, bříze a vrbách.
2017-2019, opakovaně observ., na fasádě domu čp. 1410/IV., 2019, observ., požerky na Populus tremula a Betula sp. na východním okraji Vaňkových školek.
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
Vývoj v odumřelém dřevě listnatých stromů.
2.8.2016, 1 ex., na květu Apiaceae v areálu Vaňkových školek. Řídký výskyt v teplejších oblastech.
Saperda perforata (Pallas, 1773)
V odumřelém dřevě Populus sp. V posledních desetiletích se šíří.
4/2008, ex larva, 1 ex., Populus sp. v areálu Vaňkových školek; dtto, 4/2019, ex larva, 1 ex. Vše var. rudolfi Caderhjolm.
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)
Vývoj v dubech a jiných listnatých stromech.
1997, observ., larvy pod kůrou Prunus sp. na Čáslavské ulici, 1997, observ., larvy pod kůrou Sorbus sp. v parku u Střední integrované školy.
Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Škůdce živých topolů. Typické požerky s hrubými pilinami u paty kmene.
1998-1999, ex larva, více ex., z živých Populus sp. v areálu Vaňkových školek. V posledních letech aktivní požerky nezjištěny.
Anaesthetis testacea testacea (Fabricius, 1781)
Vývoj v tenčích větvích listnatých stromů. V posledních letech se šíří.
20.6.2010, 6 ex., oklep Quercus sp. v areálu Vaňkových školek (N 49°56.83147', E 15°46.35913').
Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)
Vývoj v živých Lonicerea sp., šíří se na výsadbě v městské zeleni.
2000-2005, desítky ex., oklep Lonicera sp. u RD čp. 464/IV.(N 49°57.45500', E 15°47.06868'), 2.6.1999, 1 ex. u domu čp. 502/IV. v letu, 2000, ex larva, 2 ex., na sídlišti Rozhledna.
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Vývoj v zasychajících větvích Quercus sp.
8/2019 1 mrtvý ex. u domu č.p.1410/IV.
Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
Vývoj ve větvích Ulmus sp. Ojedinělý nález na Chrudimsku.
8/2005, 1 ex., u domu čp. 642 v Olbrachtově ulici (J. Říha leg., det. et coll.).
Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855
Vývoj v odumírajících větvích na stojících Pinus sp.
17.4.2014, 1 ex., 28.4.2014, 1 ex., vše oklep Pinus sp. v areálu Vaňkových školek.
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
Vývoj ve stoncích různých bylin.
1.5.2004, 1 ex.osmyk Urtica dioica v areálu Vaňových školek, 2018, observ., larvy i imago na zahradních Asteraceae u čp. 1410/IV.

CHRYSOMELIDAE
Donacia simplex Fabricius, 1775
Vývoj ve Sparganium sp.
21.6.2013, 2 ex., tůňka v Městském parku, observ. více ex. na živné rostlině.
Donacia marginata Hoppe, 1795
Vývoj ve Sparganium sp.
21.6.2013, observ. více ex., na živné rostlině u tůňky v Městském parku.
Crioceris quinquepunctata (Scopoli, 1763) VU
Expanzivní druh vázaný na Asparagus sp., v Čechách se šíří v posledních letech.
2005-2019, observ., pravidelný výskyt na zahradě u čp. 1410/IV.

Diabrotica virgifera Le Conte, 1868
Invazivní neotropický škůdce kukuřice. Adaptuje se i na jiné jednoděložné rostliny.
19.8.2019, 2 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.
24.8.2019, 1 ex., observ. u vlakové zastávky Chrudim – zastávka na ruderální vegetaci.
Pachybrachys hieroglyphicus (Laicharting, 1781) EN
Řídký výskyt na listech dřevin, zejména vrb.
3.6.2016 1 ex. u domu čp. 1410/IV.
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790
Na listech hlohů a jiných listnatých dřevin. Na Chrudimsku ojediněle, nejbližší výskyt PR Střemošická stráň
18.6.2019, 1 ex., u domu čp. 1410/IV.
Prasocuris junci (Brahm, 1790)
Vývojem vázán na Veronica beccabunga.
2005-2010, observ., pravidelný výskyt na živné rostlině v Městském parku u přítoku tůňky.
Chrysolina haemoptera haemoptera (Linnaeus, 1758) EN
Řídký druh suchých trávníků a ruderálů.
8-9/2016, desítky ex., na cyklostezce v sídlišti Vaňkova.
Aphthona semicyanea semicyanea Allard, 1859
Vývojem vázán na zahradní druhy kosatců (Iris sp.)
2012-2019, každoročně observ. hojně na živné rostlině u čp. 1410/IV. a na sídlišti Rozhledna, 22.6.2012, 4 ex., 21.6.2018, 1 ex.
Psylliodes affinis (Paykull, 1799)
Vývoj v lilkovitých rostlinách (Solanaceae) .
26.5.2009, 5 ex., observ., masivní výskyt na keřích rajčat (Lycopersicum esculentum) u domu čp. 1410/IV.
Longitarsus ferrugineus (Foudras, 1860) EN
Vývoj v mátách (Mentha sp.)
Pozorován masivní výskyt 6/2018 na okrasné mátě v květináči u domu čp. 1410/IV.
21.6.2018, 20 ex., P.Boža det.
Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1874)
Invazivní druh na neotropickém okrasném keři Amorphus fruticosa.
22.8.2008, 1 ex., 18.6.2009, 5 ex. vše na živné rostlině v areálu Vaňkových školek.

CLERIDAE
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Predátor všech stádií dřevokazného hmyzu v odumřelém i palivovém dřevě.
9.4.2007, 1 ex., 24.9.2010, 1 ex.,1.8.2013, 1 ex., 29.5.2017, 1 ex., 31.7.2017, 1 ex., vše v domě čp. 1410/IV.
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Žije podobně jako předchozí druh.
6/2019, observ., 1 ex., na dva roky schnoucím stojícím borovém pahýlu na sousední zahradě.
Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)
Vývoj v hnízdech samotářských včel a v úlech.
2015-2019, observ. pravidelný výskyt v areálu Vaňkových školek na květech Apiaceae.
Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)
Na odumřelých stromech i palivovém dříví, predátor kůrovců.
11.5.2004, 1 ex., v parku Střední integrované školy, 11.6.2016 1 ex., 29.7.2016 1 ex., 5.6.2019 1 ex., vše u domu čp. 1410/IV.

COCCINELIDAE
Clitostethus arcuatus (P. Rossi, 1794) EN
Predátor molic (Aleyrodidae) na listnatých dřevinách, vzácný.
21.-26.7.2019, 1 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
Teplomilný vzácný druh na převážně na listnatých dřevinách.
18.6.2019, 1 ex., u domu čp. 1410/IV., 20.-29.7.2019, 1 ex., 10.-12.8.2019, 4 ex., vše nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.

CRYPTOPHAGIDAE
Cryptophagus schmidti Sturm, 1845
Saproxylní druh, často synantropní výskyt ve skladových zásobách. V norách hlodavců.
26.-29.7.2019 1 ex., 23.-27.8.2019, 2 ex., vše nálet na UV past u čp. 1410/IV.
Pteryngium crenatum (Gyllenhal, 1808)
Nehojný druh pahorkatin, žije v dřevních houbách.
1.-8.8.2017, 1 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.
21.-29.7.2019, 10 ex., 10.-12.8.2019, 1 ex., 21.-29.8.2019, 6 ex., vše nálet na UV past u čp. 1410/IV.


CUCUJIDAE
Pediacus depressus (Herbst, 1794) VU
Vzácně pod kůrou odumřelých stromů, zejména listnatých.
26.-29.7.2019, 1 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.

CURCULIONIDAE
Otiorhynchus crataegi Germar, 1824
Expanzivní druh s vývojem vázaným na pámelník (Symphoricarpos sp.).
15.4.2017, 1 ex., na fasádě domu čp. 1410/IV.
Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1777)
Řídký terrikolní druh.
25.6.2011, 1 ex., 22.6 2012, 1 ex., vše u domu čp. 1410/IV.
Omiamima mollina (Boheman, 1834)
Skrytě žijící terrikolní druh.
30.3.2010, 1 ex., prosev v areálu Vaňkových školek.
Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834
Řidký terrikolní druh písčitých oblastí. Možný vývoj v pískovém podkladu zámkové dlažby a zásypu mezer.
2.- 4.6.2009, 2 ex., 22.6.2012, 1 ex., vše na fasádě domu čp. 1410/IV.
Stomodes gyrosicollis Boheman, 1843
Skrytě žijící terrikolní druh.
25.8.2012, 1 ex., na fasádě garáže v Gorkého ulici.
Lignyodes bischoffi (Blatchley & Leng, 1916)
Expanzivní druh s vývojem v plodech Fraxinus americana a F. pennsylvanica.
2.9.2019, 1 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV (KRÁTKÝ 2019).
Curculio elephas Gyllenhal, 1836
Opakovaný nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
2.8.2017 1 ex., 10.8.- 27.8.2019 41 ex.
Bradybatus creutzeri Germar, 1824
Vývoj v plodech javoru babyka (Acer campestre)
20.4.2009, 6 ex., oklep živné dřeviny v areálu Vaňkových školek
Dorytomus minutus (Gyllenhal, 1836)
Vývojově vázán na Populus alba.
1.2.2014, 11 ex., 7.11.2015 3 ex.,vše prosev pod Populus alba, areál Vaňkových školek (49.9529761N, 15.7684419E), 28.4.2016, 1 ex., oklep Populus alba.
Dorytomus villosulus (Gyllenhal, 1836)
Vývojově vázán na Populus alba.
1.2.2014, 1 ex., prosev u paty solitérního Populus alba v areálu Vaňkových školek, 11.6.2015, 15 ex., 1.6.2016, 3 ex., vše oklep Ulmus sp. v PP Ptačí ostrovy. Výskyt letitých Populus alba přímo v místě nálezů (49.9558200N, 15.8079019E).
Lixus punctiventris Boheman, 1836 NT
28.4.2012, 1 ex., v sudu na vodu u čp. 1410/IV.
30.4.2012, 1 ex., na fasádě budovy Chrudim - nádraží
10/2017, 1 ex., v areálu Vaňkových školek.
Lixus rubicundus Zoubkoff, 1833
Vývoj v merlíkovitých rostlinách (Chenopodioideae). Ruderální druh.
Po r. 2010, observ., na Atriplex sagittata v Olbrachtově ulici.
Acalles fallax Boheman, 1844 NT
Vývoj v mrtvém dřevě, častý při oklepu na zemi ležících větví v původních listnatých lesích.
15.4.2011, 3 ex., prosev u přítoku Markovického rybníka (49.9559653N, 15.7499661E), dtto, 21.2.2014, 3 ex. Zcela mimo zalesněnou oblast.
Pelenomus waltoni (Boheman, 1843) NT
Vlhkomilný druh s vývojem v Polygonum sp.
19.7.2011, 2 ex., na pobřežní vegetaci u náhona u Městského divadla.
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Vývoj v Iris pseudacorus.
21.6.2013, observ., více ex., na živné rostlině u tůňky v Městském parku.
Auleutes epilobii (Paykull, 1800)
Vázaný na Epilobium sp.
2.7.2009, 1 ex., 2.-4.7.2010. 2 ex., 6.6.2011, 2 ex., vše na živné rostlině v areálu Vaňkových školek.
 

Obr. 4. Dorytomus minutus (Gyllehall, 1836)

Parethelcus pollinarius (Forster, 1771)
Ubývající druh s vývojem v Urtica dioica.
30.5.2016, 2 ex., v areálu Vaňkových školek na živné rostlině.
Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903
Vývoj především v Lepidium draba. Řídký výskyt ve východních Čechách.
Stálý výskyt na živné rostlině v areálu Vaňkových školek
12.-14.5.2011, 5 ex., 23.5.2011, 2 ex., 30.5.2016, 3 ex.
Zacladus exiguus (Olivier, 1807)
Expanzivní druh s vývojem v Geranium columbinum, šíří se na ruderalizovaných okrajích polí. V Čechách zjištěn poměrně nedávno.
15.6.2016, 5 ex., v areálu Vaňkových školek.
Cionus olens (Fabricius, 1792) NT
Řídký druh s vývojem ve Verbascum thapsus.
27.6.2009, 1 ex., 14.8.2009, 1 ex., 16.6.2016 1 ex., 19.7.2015, 1 ex., 25.5.2019, 1 ex., vše na živné rostlině u vlakové zastávky Chrudim – zastávka.
5.9.2018, 2 ex., na ruderální stráni u náhona v centru města.
Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838
Expanzivní jihoevropský druh, v posledním desetiletí proniká i do Čech.
1.3.2009, 1 ex., prosev v areálu Vaňkových školek
Orchestes betuleti (Panzer, 1795) VU
Vývoj vázaný na Ulmus sp. Ve východních Čechách ojedinělé nálezy.
11.6.2015, 1 ex., oklep živné dřeviny v PP Ptačí ostrovy (49.9558200N, 15.8079019E).
Phloeosinus thujae (Perris, 1855)
Expanzivní škůdce okrasných jehličnanů.
2014, ex larva Juniperus sp., v areálu Vaňkových školek
Ernoporicus tiliae (Panzer, 1793)
Vývoj v tenké kůře lip (Tilia sp.).
2019, observ., bohatý výskyt všech vývojových stadií v odumřelém kmínku zahradního ibišku (Hibiscus sp.).

DERMESTIDAE
Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)
V pavučinách se živí zbytky hmyzu, zejména v dutinách stromů a na odkorněných popraskaných plochách.
22.-24.6.2013, 7 ex., 13.7.2013, 1 ex., vše v Městském parku (49.9559653N, 15.7886867E).

DERODONTIDAE
Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846 VU
Predátor mšic korovnic (Adelgidae) na jehličnanech. Na jaře hojný výskyt na douglasce tisolisté (Pseudotsuga menziesii) v areálu bývalých Vaňkových školek (49.9529692N, 15.7671217E).
7.-11.4.2014, desítky ex., 4.-28.4.2016, desítky ex., 27.4.2017, několik ex.

ELATERIDAE
Adrastus montanus (Scopoli, 1763) VU
Řidký druh písčitých oblastí.
2007-2019, observ., více ex. na fasádě domu čp. 1410/IV. Možný vývoj v pískovém podkladu zámkové dlažby a zásypu mezer.
20.7.2007, 1 ex., 2.-4.6.2009, 20 ex., 11.7.2010, 1 ex.

ELMIDAE
Macronychus quadrituberculatus P.W.J. Müller, 1806 VU
Velmi vzácný v neregulovaných říčních úsecích na částečně ponořeném dřevě, dobrý letec. Ojedinělý nález ve východních Čechách.
31.7.2017, 1 ex., nálet na UV light past u domu čp. 1410/IV.
 

Obr. 5. Macronychus quadrituberculatus P.W.J. Müller, 1806

ENDOMYCHIDAE
Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) VU
Mykofágní druh, na plodnicích dřevokazných hub i pod kůrou.
2019, observ., více ex., na východním okraji Vaňkových školek pod kůrou pařezu Salix sp.

EROTYLIDAE
Dacne notata (Gmelin, 1788) VU
Vzácný druh s výskytem ve stromových houbách.
2015, 1 ex., PP Ptačí ostrovy (49.9558200N, 15.8079019E), T. Kopecký leg., det. et coll.

EUCNEMIDAE
Eucnemis capucina Ahrens. 1812 EN
V odumřelém dřevě dutin listnatých stromů.
9.6.2003, v pavučině v dutině Fagus sp. v parku Střední integrované školy cca 300 m od sledované lokality. Strom je již pokácen.
22.6.2013, 1 ex., Chrudim (bez bližší lokalizace).

GEOTRUPIDAE
Odonteus armiger (Scopoli, 1772) VU
Vývoj pravděpodobně v podzemních houbách, aktivuje a létá po západu slunce.
29.7.2017, 1 ♂, zahrada u čp. 1410 po dešti na UV světlo; dtto, 24.-26.7.2019, 1 ♂, dtto, 24.8.2019,
1 ♀, 1.8.2017, 1 ♀, na UV světlo,východní okraj Vaňkových školek (MERTLIK 2020)
Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)
Expanzivní koprofág s širokým rozšířením ve východních Čechách (MERTLIK 2020). 27.7.2019, 5 ex., v trusu koní na pastvině v Markovicích.
 

 Obr. 6. Odonteus armiger (Scopoli, 1772)

HYDROPHILIDAE
Cercyon laminatus Sharp, 1873
Hojný saprofilní druh, v polovině 20.století introdukovaný z východopalearktické oblasti. Často přilákán na světlo.
1.-10.8.2017, 20 ex., nálet na světelnou UV past, dtto, 5.9.2019, 1 ex., observ. desítky ex.
Cryptopleurum subtile Sharp, 1873
Hojný saproxylický druh původem z východopalearktické oblasti, v polovině 20. století introdukován do Evropy.
5.9.2013, 1 ex., u domu čp. 1410/IV., 21.-26.7.2019, 1 ex., 26.-29.8.2019, 1 ex., vše nálet na světelnou UV past u domu čp. 1410/IV.

Enochrus bicolor (Fabricius, 1792)
Hojný druh, dříve citovaný zejména ze slanisek.
1.-10.8.2017, 1 ex., 21.-29.7.2019, 5 ex., vše nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
Helochares lividus (Forster, 1771) VU
Teplomilný druh s řídkým výskytem.
17.10.2018, 8 ex., v zahradním bazénu u čp. 1410/IV.
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) VU
Vzácný druh stojatých nížinných vod. Na podzim migruje, je dobrý letec. Ojedinělé dva recentní nálezy na Chrudimsku.
11.9.2012, 1 ex., sídliště Vaňkova , S. Buriánová leg., J. Říha det. et coll., 28.10.2018 1 ex., v okapovém sudu na sousední parcele. Pravděpodobně nevyhledával vodní plochu, ale narazil do šikmé střechy a sklouzl okapovou rourou.
Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792)
Invazivní saprofilní druh původem z afrotropické oblasti, v ČR poprvé v r.2009. Ojedinělý nález na Chrudimsku.
19.8.2013, 1 ex., 28.8.2014, 2 ex., 18.9.2018, 1 ex., ve shnilých stromových houbách, vše areál Střední integrované školy (49.9564756N, 15.7830647E).

LEIODIDAE
Colenis immunda (Sturm, 1807)
Živí se zřejmě myceliem a plodnicemi hub. Noční druh.
19.8.2013, 12 ex., 16.8.2014, 1 ex., v hnijících houbách v parku u Střední integrované školy.

LUCANIDAE
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
V odumřelém dřevě listnáčů.
Před r. 2000, observ, 1 mrtvý ex., u hotelu Bohemia.
2015, observ., 1 mrtvý ex., v Olbrachtově ulici.

MEGALOPODIDAE
Zeugophora scutellaris Suffrian, 1840
Larvy minují v listech Populus nigra i jiných druhů topolů.
12.9.2008, 1 ex., oklep živné dřeviny v areálu Vaňkových školek. Strom již skácen.

MELANDRYIDAE
Orchesia micans (Panzer, 1793)
Mykofágní druh, vývoj ve stromových houbách.
6.8.2008, 1 ex., bez bližší lokalizace.
2012, ex larva, několik ex. v ovocném sadu v Markovicích,
2013, ex larva, desítky ex. z odumřelé plodnice Inonotus radiatus z parku u gymnázia.
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) NT
Vývoj v čerstvě odumírajícím dřevě jehličnatých stromů. Šíří se s odumíráním borovic vlivem sucha.
3.9.2019, 1 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.

MELYRIDAE
Troglops albicans (Linnaeus, 1767)
Řidký druh s vazbou na staré dřevo.
2.-4.6.2009, 1 ex., 19.6.2010, 1 ex., 10.6.2011, 1 ex., 20.6.2011, 1 ex., 7.6.2012, 1 ex., 15.3.2014, 1 ex., 18.5.2014, 1 ex., 27.5.2017, 1 ex., 20.5.2018, 1 ex., vše na fasádě domu čp. 1410/IV.

MORDELLIDAE
Curtimorda bisignata (Redtebacher, 1849) VU
Vývoj v tlejícím dřevě nebo ve stoncích bylin. Vyhledává květy.
10.5.2015, 1 ex., 27.5.2017, 1 ex., 8 /2019, 1 ex, vše u domu čp. 1410/IV.

MYCETOPHAGIDAE
Litargus connexus (Fourcroy, 1785)
Pod zaplísněnou kůrou odumřelých kmenů a pařezů.
31.3.-2.4.2019, 1 ex., prosev z areálu Vaňkových školek, 26.-29.8.2019, 1ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.
Mycetophagus decempunctatus Fabricius, 1801 EN
Vývoj ve stromových houbách.
30.8.-1.9.2019, 1 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.

NEMONYCHIDAE
Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)
Vývoj v samčích květenstvích borovice (Pinus sp.).
3.6.2013, 1 ex., oklep Pinus sp. v areálu Vaňkových školek.
Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807)
Vývoj v borovici (Pinus sp.).
7.-8.4.2014, 1 ex., oklep Pinus sp. v areálu Vaňkových školek.
 

Obr. 7. Haptoncus ocularis (Fairmaire, 1849)

NITIDULIDAE
Haptoncus ocularis (Fairmaire, 1849)
Invazivní kosmopolitní saprofilní druh. První nálezy z ČR publikovány v roce 2016 (VÁVRA et PRŮDEK).
30.8.-1.9.2019, 1 ex. nálet na UV past u domu čp. 1410
Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
Loví kůrovce pod kůrou jehličnanů.
6.5.-3.6.2013, 13 ex., pod kůrou pařezů Pinus sp. v areálu Vaňkových školek.
Stelidota geminata (Say, 1825)
Nepůvodní neotropický invazivní druh, na hnijících substrátech a ovoci.
13.9.2019, 1 ex., na hnijících houbách u čp. 1410/IV.

OEDEMERIDAE
Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758)
Vývoj v tlejícím dřevě jehličnanů.
18.5.1998, 1 ex., mrtvý v odumřelém kmenu Picea sp. u domu čp. 502/IV.

PTINIDAE
Ochina latreillei (Bonelli, 1809) EN
Vývoj v odumřelých částech stojících listnatých stromů. Velmi vzácný. Ojedinělý nález ve východních Čechách.
6/2002, 1 ex., na odumřelé části třešně (Prunus sp.)v Průmyslové ulici.
Gibbium psylloides (Czempinski, 1778)
Vzácný kosmopolitní druh, synantrop ve starých budovách.
Před r. 2000 pravidelný výskyt v budově Vodních zdrojů čp. 137/II. (T. KOPECKÝ, pers. comm.). Po rekonstrukci budovy vymizel.
Ptinus dubius Sturm, 1795
Na dřevě jehličnatých stromů.
7.4.2014, 1 ex., 6.4.2016, 1 ex., 11.4.2016, 1 ex., 28.4.2016, 1 ex., vše oklep Pinus sp. v areálu Vaňkových školek.
Ptinus sexpunctatus Panzer, 1795
Druh listnatých lesů v teplejších oblastech.
13.6.2019, 1 ex., 5.9.2019, 1 ex., vše u domu čp. 1410/IV.
Mesocoelopus niger (P.W.J.Müller, 1821)
Na břečťanu popínavém (Hedera helix).
21.-26.7.2019, 1 ex., 26.-29.8.2019, 2 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.


RIPIPHORIDAE
Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) NT
Vývoj v hnízdech vos.
6.12.2002, 1ex., mrtvý na půdě domu čp. 502/IV.
 

Obr.8. Trichius gallicus Dejean, 1821. Foto Jaroslav Říha

SCARABAEIDAE
Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796) NT
Skrytě žijící noční saprofil. V Čechách zjištěn pouze nedávno.
26.-29.7.2019, 1 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV. (MERTLIK 2020).
Limarus maculatus (Sturm, 1800)
Druh zalesněných oblastí, preferuje trus volně žijících kopytníků.
1.-8.8.2017, 1 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV. (MERTLIK 2020).
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) VU
Expanzivní koprofág, v trusu všech býložravců.
27.7.2019, 3 ex., v trusu koní na pastvině v Markovicích (MERTLIK 2020).
Trichius gallicus Dejean, 1821 VU
Vývoj v odumřelém dřevě. Expanzivní druh.
9.7.2007, 1 ex. u domu čp. 642/IV., J.Říha leg., det. et coll.
27.5.2018, 1 ex., 6.6.2018, 1 ex., vše v zahradním bazénu u čp. 1410/IV.
16.7.2019, 1 ex., na květu Apiaceae v areálu Vaňkových školek.
Protaetia marmorata (Fabricius, 1792)
V dutinách listnatých stromů.
2001, ex larva, desítky ex., z dutého pokáceného kmene Tilia sp. v parku u Střední integrované školy.
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) VU
V dutinách listnatých stromů.
9/2019, 1 ex., mrtvý v domě ul. Obce Ležáků (49.9314194N, 15.8006064E), v komínovém tělese.
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) NT
Synatropní výskyt v kompostech a dřevním odpadu. Zavlékán v mulčovací kůře.
5/2005, 1 ex., Gorkého ulice, 2007, ex larva, 3 ex., sídliště Vaňkova, 18.7.2007 1 ex., sídliště Vaňkova, J. Říha leg., det. et coll., 8/2019, 1 ex., mrtvý, na parcele sousedící s čp. 1410/IV.

SCIRTIDAE
Prionocyphon serricornis (P.W.J. Müller, 1821) VU
Noční druh s vývojem v dendrotelmách. Ojedinělý nález na Chrudimsku.
5.9.2019, 1 ex., nálet na UV světelnou past u domu čp. 1410/IV.

SCRAPTIIDAE
Scraptia fuscula P.W.J. Müller, 1821
Vývoj v tlejícím dřevě a hrabance. Noční druh.
2013, ex larva, 2 ex., u domu čp. 1410/IV., 21.-26.7.2019, 4 ex., nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.

SCYDMAENIDAE
Saprofilní, často myrmekofilní druhy s noční aktivitou, převážně v tlejících materiálech a dutých stromech.
Euconnus fimetarius (Chaudoir, 1845)
20.-22.4.2010, 1 ex., u domu čp. 1410/IV., prosev kompostu.
Euconnus pragensis Machulka, 1923
1.4.2014, 1 ex., u domu čp. 1410/IV., prosev kompostu.
Stenichnus collaris (P.W.J. Müller & Kunze, 1822)
XII./2003, 1 ex., u domu čp. 502/IV., 20.-22.4.2010, 1 ex., u domu čp. 1410/IV., prosev kompostu.
Stenichnus godarti (Latreille, 1806)
21.3.2014, 4 ex., prosev kompostu.
Scydmaenus hellwigii (Herbst, 1792)
31.3.-2.4.2019, 20 ex., prosev v areálu Vaňkových školek.
22.6.2013, 9 ex. v dutině Platanus sp. v areálu Městského parku.
Scydmaenus perrisi (Reitter, 1879)
27.5.2002, 12 ex., ve stojícím pahýlu Sorbus sp. v parku u Střední integrované školy.
Scydmaenus rufus (P.W.J. Müller & Kunze, 1822)
1.4.2018, 1 ex., u domu čp. 1410/IV.
Scydmaenus tarsatus (P.W.J. Müller & Kunze, 1822)
22.3.2010, 1 ex., 25.4.2011, 2 ex., 2.8.2015, 8 ex., 1.4.2018, 8 ex., vše u domu čp. 1410/IV., prosev kompostu.

SPHINDIDAE
Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808)
Larvy se živí sporami hlenek (Myxomycetes).
21.-29.7.2019, 2 ex., 30.8.-1.9.2019, 1 ex., vše nálet na UV světelnou past u domu čp. 1410/IV.

STAPHYLINIDAE
Siagonium quadricorne Kirby & Spence, 1815 EN
Saprofilní druh, často pod odumřelou kůrou.
19.8.2013, 24 ex., v hnijících stromových houbách v parku Střední integrované školy.
Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) NT
Predátor hmyzu v hnízdech sršní, zejména v detritu pod hnízdem. Opakované nálezy v obytné místnosti RD čp. 642/IV. v Olbrachtově ulici, po sanaci sršního hnízda v tělese komína vymizel (J. ŘÍHA, pers. comm.)
15.8.2018, 5 ex., Jaroslav Říha leg., det. et coll.

TENEBRIONIDAE
Cynaeus angustus (Le Conte, 1851)
Kosmopolitní invazivní škůdce skladištních zásob. První nálezy z ČR publikovány v roce 2019 (NOVÁK ET AL. 2019)
26.-29.7.2019, 1 ex., nálet na UV past u č.p.1410/IV.
Diaclina fagi (Panzer, 1799) VU
Pod kůrou zaplísněného dřeva, na plodnicích stromových hub i v hnijících substrátech.
nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
1.4.2018, 1 ex., u domu č.p.1410/IV., 21.-26.7.2019, 1 ex., 1.-10.8.2019, 1 ex., vše nálet na UV past u domu čp. 1410/IV.
Alphitobius laevigatus (Fabricius, 1781)
Invazivní škůdce skladištních zásob. Krmivo pro terarijní zvířata.
26.-29.7.2019, 3 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.
Latheticus oryzae Waterhouse, 1880
Kosmopolitní invazivní škůdce skladištních zásob. Dosud málo dokladů z ČR
26.-29.7.2019, 1 ex. nálet na UV past u čp. 1410/IV.

Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792)
Mykofágní druh, zejéna na stromových houbách.
2004, ex larva, 20 ex., z plodnice Laetiporus sulphureus na jabloni v Olbrachtově ulici.
Prionychus ater (Fabricius, 1775)
Vývoj ve starém dřevě. Noční druh.
1.-8.8.2017, 1 ex., 21.-26.7.2019, 1 ex., 26.-29.8.2019, 1 ex., vše nálet na UV past u čp. 1410/IV.

TROGIDAE
Trox scaber (Linnaeus, 1767)
Skrytý způsob života v hnízdech ptáků a hlodavců, zejména v dutinách stromů.
21.-26.7.2019, 1 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV. (MERTLIK 2020).

TROGOSITIDAE
Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758) VU
Pod kůrou odumřelých částí listnatých i jehličnatých dřevin, mykofágní druh.
27.12.2005, 1 ex., u objektu hygienické stanice čp. 1146/IV. (49.9314197N, 15.8006064E).

ZOPHERIDAE
Synchita mediolanensis A. & G.B. Villa, 1833 EN
Expanzivní podkorní druh. Často nalétá na UV světlo.
21.7.- 26.7.2019, 14 ex., 16.8.2019, 2 ex., 21.-27.8.2019, 2 ex., 30.8.-1.9.2019 2 ex., vše nálet na UV past u čp. 1410/IV.
Synchita variegata Hellwig, 1792 EN
Pod kůrou listnatých stromů.
10.-12.8.2019, 1 ex., nálet na UV past u čp. 1410/IV.
 

ZÁVĚR A DISKUZE

     Téměř neprodyšně zastavěné či ruderalizované území okresního města zdánlivě neumožňuje pro entomologa zajímavé vyžití. Přesto adaptabilita broučích zástupců hmyzí říše překračuje očekávání a přehled dokladů udivuje svojí diverzitou. Kromě očekávaných synantropních a často invazivních druhů překvapují druhy úzce vázané na specifické biotopy. Nelétavý nosatec Acalles fallax je považován za indikátor pro území s kontinuálním zalesněním, což na sledované lokalitě zcela chybí. Vodní brouk Macronychus quadrituberculatus vyhledává neregulované úseky velkých vodních toků a řeka Labe je vzdálena desítky kilometrů. Invazivní nosatec Lignyiodes bischoffi zde postrádá svoji živnou dřevinu (severoamerické jasany), a přesto je poprvé doložen v Čechách právě z Chrudimi. Lesák Pediacus depressus preferuje původní lesní porosty s omezením antropogenních vlivů, v Pardubickém kraji tak vzácné. Promáčené dendrotelmy, umožňující vývoj druhu Prionocyphon serricornis, zřejmě v ruderální oblasti unikají pozornosti běžného pozorovatele. O výskytu podzemních hub, nezbytných pro vývoj chrobáka Odonteus armiger, se v zahrádkářské kolonii můžeme jen dohadovat.
     Noční lov na UV světelnou past obohatil naše znalosti o rozšíření některých invazivních druhů, dříve zaznamenaných v České republice pouze ojediněle – např. Cynaeus angustus, Haptoncus ocularis, Dactylosternum abdominale, Latheticus oryzae.
     V souvislosti s oteplováním klimatu a nárůstem silniční dopravy s nekontrolovatelným pohybem nejrůznějších komodit se dají očekávat nejen z území Chrudimi další zajímavé nálezy.


PODĚKOVÁNÍ

     Děkuji kolegům Petru Božovi (Olomouc), Josefu Jelínkovi (Praha), Jiřímu Krátkému (Hradec Králové), Vladimíru Novákovi (Praha), Janu Pelikánovi (Hradec Králové) a Jaroslavu Říhovi (Chrudim) za cenné odborné konzultace. Zvláštní dík patří kolegovi Josefu Mertlikovi (Opatovice nad Labem) za umožnění publikování tohoto příspěvku a rady s tím spojené. V neposlední řadě děkuji své ženě Zdeně za nekonečnou trpělivost a toleranci.


LITERATURA
 

BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J. KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České Republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). – Klapalekiana 43(Suppl.) pp. 158, 161, 234.

BOUKAL D. S., FIKÁČEK M., HÁJEK J. KONVIČKA O., KŘIVAN V., SEJKORA R., SKALICKÝ S., STRAKA S., SYCHRA S. & TRÁVNÍČEK D. 2012: Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky. New and interesting records of water beetles from the Czech Republic. (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). – Klapalekiana 48 (1-2) : p. 11.

HÁVA J. 2011: Brouci čeledi kožojedovití (Dermestidae) České a Slovenské republiky – Beetles of the family Dermestidae of the Czech and Slovak Republics. – Academia Praha, p. 24.

HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. 2017 [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36, pp. 276-554.

HŮRKA K. 1996: Carabidae České a Slovenské republiky – Carabidae of the Czech and Slovak Republics. – Kabourek Zlín, pp. 78/79, 166/167, 466/467.

HŮRKA K. 2005: Brouci České a Slovenské republiky – Beetles of the Czech and Slovak Republics. – Kabourek Zlín, pp. 13-354.

JELÍNEK J. 1993: Seznam československých brouků. Check – list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). – Praha, Folia Heyrovskyana, Supplementum 1: pp. 3-172.

JELÍNEK J. 2014: Coleoptera: Sphindidae, Kateretidae, Nitidulidae. Icones insectorum Europae centralis. – Folia Heyrovskyana 21B, p. 12.

KOLIBÁČ J., MAJER K. & ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Beetles of the superfamily Cleroidea inthe Czech and Slovak Republics and neighbouring areas. – Clarion Productions, Praha, pp. 28, 38, 44.

KRÁTKÝ J. 2019: Další zajímavé nálezy nosatců (Coleoptera: Curculionidae) z Čech. – Západočeské entomologické listy, 10: 78-82.

MERTLIK J. 2020: Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách. – Elateridarium 14: 15-147.

NEDVĚD O. 2015: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy – Ladybird beetles (Coccinelidae) of Central Europe. – Academia Praha, pp. 95-96,143.

NOVÁK V. 2014: Brouci čeledi potemníkovití (Tenebrionidae) střední Evropy – Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe. – Academia Praha, pp.104-105,161,165-166.

NOVÁK V., MIKÁT M. & PLECHÁČ J. 2019: Faunistic records from the Czech Republic – 468. Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae. – Klapalekiana 55:135-136.

PFEFFER A. 1989: Brouci čeledí kůrovcovití a jádrohlodovití, Scolytidae a Platypodidae. – Academia Praha, p. 33.

STREJČEK J. 1990: Brouci čeledí Bruchidae, Urodonidae a Anthribidae. – Academia Praha, 88 pp.

VÁVRA J.CH. & PRŮDEK P. 2016: Faunistic records from the Czech Republic – 403. Coleoptera: Nitidulidae. – Klapalekiana 52: 99.

ZAHRADNÍK P. 2013: Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy – Beetles of the family Ptinidae of Central Europe. – Academia Praha, pp.23,37-38, 65, 82.

ZAHRADNÍK P. 2017: Seznam brouků České republiky a Slovenska. Check-list of beetles of the Czech Republic and Slovakia. – Lesnická práce ,s.r.o. Kostelec nad Černými lesy, 544 pp.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 8: 3-16.

 

INTERNETOVÉ ZDROJE:

BOROWIEC L. 2007: Iconographia Coleopterorum Poloniae. University of Wrocław. Online: http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/index.htm

ANONYMUS 2020: Fotografia przyrodnicza. Online: http://ricosz.flog.pl/

ANONYMUS 2020: Xespok's Beetle Gallery. Online: http://xespok.net/coleoptera

BIOLIB – BIOLOGICAL LIBRARY 2020. Online: https://www.biolib.cz/

GALERIE MEGAPIXEL 2020. Online: https://www.megapixel.cz/

BUGGUIDE NET 2020. Online: https://bugguide.net/

VEŘEJNÝ PROSTOR PRO CHRUDIM – TÉMATA, PROJEKTY, REALIZACE 2020.

MAPY CZ 2020. Online: https://mapy.cz/
 

 

TOPlist