ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 15.01.2021
ELATERIDARIUM ročník 15 (2021)   strany  42-93  (16.02.2021)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 12.5MB]

 

Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera)
východních Čech –výsledky faunistického mapování v roce 2020

Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern
Bohemia (Czechia) – results of the faunistic research in year 2020

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ – 533 45 Opatovice nad Labem, Česko
e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. Here, I review the distribution records of Geotrupidae Latreille, 1802 (5 species), Scarabaeidae Latreille, 1802 (53 species) and Trogidae W.S. Macleay, 1819 (3 species) in eastern Bohemia (Czechia): Odonteus armiger (Scopoli, 1772), Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791), Geotrupes spiniger (Marsham, 1802), G. stercorarius (Linnaeus, 1758), Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758), Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796), Psammodius asper (Fabricius, 1775), Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767), R. puncticollis Brown, 1929, Acrossus depressus (Kugelann, 1792), A. luridus (Fabricius, 1775), A. rufipes (Linnaeus, 1758), Agoliinus nemoralis (Erichson, 1848), A. piceus (Gyllenhal, 1808), Agrilinus ater (De Geer, 1774), A. convexus (Erichson, 1848), Ammoecius brevis (Erichson, 1848), Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758), A. pedellus (De Geer, 1774), Bodilopsis rufa (Moll, 1782), Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767), Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758), C. distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776), Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758), Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789), Esymus pusillus pusillus (Herbst, 1789), Eupleurus subterraneus subterraneus (Linnaeus, 1758), Euheptaulacus villosus (Gyllenhal, 1806), Euorodalus coenosus (Panzer, 1798), Limarus maculatus (Sturm, 1800), L. zenkeri (Germar, 1813), Liothorax niger (Illiger, 1798), Melinopterus prodromus (Brahm, 1790), M. sphacelatus (Panzer, 1798), Nimbus contaminatus (Herbst, 1783), N. obliteratus (Panzer, 1823), Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758), Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763), Parammoecius corvinus (Erichson, 1848), P. gibbus (Germar, 1817), Phalacronothus biguttatus (Germar, 1824), Plagiogonus arenarius (Olivier, 1789), Planolinoides borealis (Gyllenhal, 1827), Planolinus fasciatus (A.G. Olivier, 1789), Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787), Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758), Volinus sticticus (Panzer, 1798), Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777), Onthophagus (Onthophagus) taurus (Schreber, 1759), O. (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783), O. (P.) fracticornis (Preyssler, 1790), O. (P.) joannae Goljan, 1953, Onthophagus (P.) medius (Kugelann, 1792) , O. (P.) nuchicornis (Linnaeus, 1758), O. (P.) ovatus (Linnaeus, 1758), O. (P.) similis (Scriba, 1790), O. (P.) vacca (Linnaeus, 1767), O. (P.) verticicornis (Laicharting, 1781), Trox hispidus (Pontoppidan, 1763), T. sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758), T. scaber (Linnaeus, 1767). Exact locality data for the above mentioned species are given.

Key words: Coleoptera, Geotrupidae, Scarabaeidae, Trogidae, Czechia, eastern Bohemia, distribution


OBSAH

 

Úvod 44
Materiál a metodika 44
Fotodokumentace lokalit 45
Výsledky 46
GEOTRUPIDAE 46
Odonteus armiger
46
Anoplotrupes stercorosus
46
Geotrupes spiniger
47
Geotrupes stercorarius
47
Trypocopris vernalis vernalis
48
SCARABAEIDAE 48
Pleurophorus caesus
48
Psammodius asper 49
Rhyssemus germanus
49
Rhyssemus puncticollis
49
Acrossus depressus
50
Acrossus luridus
51
Acrossus rufipes
52
Agoliinus nemoralis
53
Agoliinus piceus
53
Agrilinus ater
54
Agrilinus convexus
54
Ammoecius brevis
55
Aphodius fimetarius
55
Aphodius pedellus
55
Bodilopsis rufa
57
Calamosternus granarius
57
Chilothorax conspurcatus
58
Chilothorax distinctus distinctus
58
Colobopterus erraticus
59
Coprimorphus scrutator
59
Esymus pusillus pusillus
60
Euheptaulaucus villosus
60
Euorodalus coenosus
60
Eupleurus subterraneus subterraneus
61
Limarus maculatus
61
Limarus zenkeri
62
Liothorax niger
63
Melinopterus prodromus 63
Melinopterus sphacelatus
64
Nimbus contaminatus
65
Nimbus obliteratus
65
Otophorus haemorrhoidalis
66
Oxyomus sylvestris
66
Parammoecius corvinus
67
Parammoecius gibbus
67
Phalacronothus biguttatus
68
Plagiogonus arenarius
68
Planolinoides borealis
68
Planolinus fasciatus
69
Rhodaphodius foetens
70
Teuchestes fossor
70
Volinus sticticus
71
Euoniticellus fulvus
72
Onthophagus (Onthophagus) taurus
73
Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita
73
Onthophagus (P.) fracticornis
73
Onthophagus (P.) joannae
74
Onthophagus (P.) medius
75
Onthophagus (P.) nuchicornis
75
Onthophagus (P.) ovatus
75
Onthophagus (P.) similis
76
Onthophagus (P.) vacca
77
Onthophagus (P.) verticicornis
77
TROGIDAE 77
Trox hispidus
77
Trox sabulosus sabulosus
78
Trox scaber
78
Komentáře a obrazová příloha 79
Poděkování 92
Literatura 93
   


ÚVOD

     Po úspěšné inventarizaci východočeských druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae v letech 2018-2019 (Mertlik 2019, 2020), jsem se v roce 2020 zaměřil na inventarizaci lesních druhů v loveckých oborách (obora Kněžičky, Kopidlno, Bědovice, Opočno, Požáry u Bělečka, Karsit u Velichovek, Slavice, Holovousy) a v lesích od nížin až po pohraniční horské hřebeny Krkonoš, Orlických hor a Králického Sněžníku.
     Kromě tohoto nového materiálu jsem získal údaje z několika publikovaných faunistických prací (Bunalski et al. 2018, Mikát 2007 a Rod 2014). Další zajímavé faunistické údaje mi poskytl vážený kolega Vojtěch Jiříček, který sbíral v letech 1971-2015 v okolí obce Vrážné a tyto údaje pro mne dohledal ve svém entomologickém deníku.
     Navštívil jsem také biotopy pobřežních druhů čeledi Scarabaeidae, kde se mi podařilo opět najít na písčitém náplavu Orlice druh Psammodius asper. V současné době jsou již některé z jeho publikovaných lokalit (Mertlik 2020) zarostlé pobřežní vegetací. Na břehu Labe jsem našel druh Rhyssemus puncticollis – nový druh pro východní Čechy. Také čtyři z kusů, publikovaných jako Rhyssemus germanus (Hamet 2009: 58), byly kolegou Davidem Králem revidovány jako R. puncticollis – viz komentář na str. 49.
     Bohužel neúspěšné byly mé pokusy najít další „pobřežní“ druh Psammoporus mimicus, protože jeho známé lokality u Adršpachu (meandry Metuje) jsou v současné době zarostlé pobřežní vegetací.
     Pátrání po druhu Liothorax niger, který žije na podmáčených lukách u rybníků a vodních toků bylo úspěšné a byl nalezen na dvou nových lokalitách.
     Významnou část svých aktivit jsem zaměřil na pátrání po vymizelých krkonošských druzích Oromus alpinus a Parammoecius gibbus. Bohužel, všechny mé pokusy byly marné. Zhotovil jsem alespoň fotografie lokalit z polské strany Krkonoš, ze kterých pochází zatím poslední krkonošské nálezy P. gibbus, a tyto údaje jsem doplnil do textu této práce (str. 67).

     Na území východních Čech se mi v roce 2020 podařilo potvrdit výskyt druhů Planolinoides borealis a Onthophagus medius. Zajímavé je, že oba druhy jsem nalezl jen po jednom kuse, a další pokusy o nalezení jiných kusů již byly neúspěšné.
     Z výše uvedených čeledí tak bylo na sledovaném území doposud nalezeno celkem 91 druhů. Z toho je sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 79 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.

Obr. 1. Mapa Česka s vyznačením hranic krajů a okresů. Zeleně je vyznačena oblast faunistického mapování v roce 2020 → Obr. 2. Oblast faunistického mapování s vyznačenými faunistickými čtverci.

MATERIÁL A METODIKA

     Sbíral jsem v rámci hranic Královéhradeckého a Pardubického kraje (do roku 2000 bývalý Východočeský kraj). Součástí Pardubického kraje je i malá část území severozápadní Moravy. Z nových krajů byla vyčleněna východočeská území Semilského okresu, který nyní přísluší k Libereckému kraji a Havlíčkobrodského okresu, který přísluší kraji Vysočina. Na území oddělených okresů jsem sbíral pouze v Semilském okrese.
     Kromě toho zde uvádím nové nálezy pocházející z lokality Kněžičky, obora Kněžičky. Na lokalitních štítcích bývala většinou uváděna pod názvem Choťovice nebo Žehuňská obora. Tato obora se nachází na hranici středních a východních Čech, ve faunistických čtvercích 5857-58. Do východních Čech (obec Lovčice, Královéhradecký kraj) zasahuje malým územím ve své východní části.

     Seznamy svých sbírek a determinovaného materiálu mi poskytli vážení kolegové Brabec Milan (Praha), Hron Vladimír (Chrudim), Jiříček Vojtěch (Prostějov), Král David (Praha), Pelikán Jan (Hradec Králové), Resl Jaroslav (Sněžné) a Trávníček Pavel (Dříteč). Faunistické práce z polské části Krkonoš mi poskytl vážený kolega Bunalski Marek (Poznań, Polsko).

     Pro číslování lokalit nalezených druhů byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Pokud se lokalita nachází na rozhraní dvou faunistických čtverců (např. 57-5861), je uvedena pod prvním z nich = 5761. Nedostatečně lokalizované nálezy „Hradec Králové“, se nachází na rozhraní čtyř faunistických čtverců (5760-61-5860-61). I v tomto případě jsou uvedeny pod prvním z nich = 5760. Nálezy učiněné před rokem 1980 jsou ve faunistických mapách zaznamenány červenou barvou, nálezy novějšího data barvou zelenou.
U lokalit uvádím katastrální území obcí podle zákresů katastrů v internetovém portálu www.mapy.cz (Seznam.cz).

     Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář (e); leg. – sbíral (collector); NMPC – sbírky Národního muzea v Praze; observ. – pozoroval (observed); rev. – revidoval (examined). Latinské označení savce (např. Bos) uvedené ve faunistickém záznamu znamená, že druh byl nalezen v jeho trusu.
     Pokud není uvedeno jinak, platí J. Mertlik det. Názvosloví použito podle Löbl & Löbl (2016).

     Faunistické mapy s rozšířením vzácnějších druhů čeledi Scarabaeidae a Trogidae na území Česka jsou k dispozici v práci Juřena et al. (2008). Souhrn všech dostupných informací o ekologii, sezónní dynamice a preferenci biotopů druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae, je uveden v práci Kláry Hoffmannové (2006). Fotografie imag jsou k dispozici např. na polských internetových stránkách, které provozuje Lech Borowiec (Borowiec 2007) nebo na českých internetových stránkách provozovaných kolegy Alešem Sedláčkem a Petrem Božou (Sedláček & Boža 2019).


Fotodokumentace lokalit

     Na některých navštívených východočeských lokalitách jsem pořídil fotodokumentaci. Vybrané fotografie jsou umístěny v Obrazové příloze, komplet je umístěn v internetové fotogalerii na www.elateridae.com
     Do vyhledávače na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php zadejte název lokality, případně datum sběru. Z lokalit roku 2020 jsou zde k dispozici tyto:

     Krkonoše (508 obrázků na 26 stranách). Do vyhledávače zadejte „Krkonoše 2020“ případně název konkrétní lokality.
     Rýchory (28 obrázků na 2 stranách)
     Orlické hory (41 obrázků na 3 stranách)
     Králický Sněžník (103 obrázků na 6 stranách)

     Slavická obora (68 obrázků na 4 stranách)
     Obora Kněžičky (52 obrázků na 3 stranách)
     Obora Kopidlno (4 obrázky z roku 2020, 69 obrázků na 4 stranách z předchozích let)
     Obora Opočno (68 obrázků na 4 stranách)
     Obora Požáry (12 obrázků)
     Obora Bědovice (5 obrázků)
     Obora Karsit (2 obrázky)
     Obora Holovousy (168 obrázků na 9 stranách)

     Lesní lokality: Adršpach, Buky u Vysokého Chvojna, Čeperka, Hradiště na Písku, Hrobice, Zámostí-Blata, Živanice.

     Pastviny: Běleč nad Orlicí, Borek, Pařezská Lhota, Proseč, Strašov a Žďár nad Orlicí.

     Pobřežní biotopy: Hrobice, Labe a Týniště nad Orlicí, Orlice.

     Záplavové louky: Hrobice, Labe a Lázně Bohdaneč (Bohdanečský rybník).

     Lokality s pastmi na Trox sabulosus a T. scaber (23 obrázků na 2 stránkách) – do vyhledávače zadejte „Trox 2020“.


VÝSLEDKY
 

GEOTRUPIDAE Latreille, 1802

Bolboceratinae Mulsant, 1842
Bolboceratini Mulsant, 1842

Odonteus Samouelle, 1819
Odonteus armiger (Scopoli, 1772)

 

6062: Džbánov (49°55.277'N 16°09.005'E), les Hájek, listnatá část, 325 m n. m., 25.7.2020, 10-15 ex., na UV, 25-20°C, 20:30-21:30, M. Boukal observ.

6060: Chrudim, u domu čp. 1410, 31.7.-2.8.2020, 1 ♀, světelná UV past, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 28.-30.8.2020, 1 ♀.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), 2000, více ex., po dešti, největší frekvence 14. září 2015 (od 20. V. až do 20. IX.), V. Jiříček observ. (expandující, dnes je všude i ve městě).

Nové čtverce: 6062 a 6366.

 

Geotrupinae Latreille, 1802
Geotrupini Latreille, 1802

Anoplotrupes Jekel, 1866
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

 

5259: Vítkovice, Krkonoše, prameny Velké Mumlavy (50.7572631N, 15.5319469E), 23.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik observ.

5259: Vítkovice, Krkonoše, Harrachova louka – pramenná oblast Velké Mumlavy (50.7555458N, 15.5393711E – 50.7572631N, 15.5318933E), 8.8.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik observ.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Špindlerovka, pastviny u Lužické boudy (50.7587611N, 15.6317183E), 16.9.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik observ.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Mechovinec – Černá Skála (50.7244158N, 15.5671594E – 50.7098247N, 15.5626533E), 25.7.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7293394N, 15.6769533E), 16.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik observ; dtto, (50.7313647N, 15.6782264E), 21.8.2020, 1 ex.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Stříbrný hřbet – Stříbrné návrší (50.7521064N, 15.6835092E), 16.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik observ.

5260: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.9.2020, 5 ex., Bos, J. Mertlik observ.

5359: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Šeřín – Rovinka (50.6884083N, 15.5643539E), 25.7.2020, více ex., Equus, J. Mertlik observ.

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, Bažantnice, 19.6.2005, více imag, na lesní cestě, M. Mikát observ. (Mikát 2007).

5557: Holín, Pařezská Lhota, pastvina (50.4745150N, 15.2871892E), 21.10.2020, více ex., Equus, J. Mertlik observ.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 6 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 3.6.2020, 2 ex., v průběhu jara běžně v zemních pastech, J. Resl leg., det. et coll.

5664: Deštné v Orlických Horách, Na Šerlichu (50.3266125N, 16.3853261E), 10.7.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5760: Dolní Přím, Přímský les (50.2247475N, 15.7054736E), 19.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5861: Vysoká nad Labem, polesí Dubinka, 7.7.2020, více ex., Equus, J. Mertlik observ.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, Bos, více ex., J. Mertlik observ.

5863: Kostelec nad Orlicí, zámecký park (5863c), 285 m n.m., 28.5.2017, 1 ex., Canis, J. Resl leg., det. et coll.

5866: Dolní Morava, Králický Sněžník, údolí Moravy u Kamenitého potoka (50.1637950N, 16.8195022E), 4.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Dolní Morava, Kralický Sněžník, Slamník – Podbělka – Sušina – Stříbrnická (50.1547294N, 16.8420444E – 50.1696783N, 16.8590389E), 14.7.2020, 4 ex., Cervus, J. Mertlik observ.

5961: Pardubice, Bělobradská dubina (50.0446500N, 15.8357836E), 7.12.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5961: Veská, zalesněné duny (50.0410189N, 15.8465769E), 7.12.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5962: Boršov u Litětin, 22.5.2008, více ex., J. Pelikán observ. et det.; dtto, 10.7.2008, více ex.; 15.10.2008, více ex., zemní past, J. Pelikán leg., det. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení – rybník Hanzlíkovec (50.0482342N, 16.1131200E – 50.0394906N, 16.1113603E), 5.9.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik observ.

6062: Uhersko, Bažantnice u Uherska, 22.5.2008, více ex., J. Pelikán leg., det. et coll.; 15.10.2008, více ex., zemní past.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8706561N, 15.7984653E), 20.7.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik observ.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), 2000, celý rok všude, běžný, V. Jiříček observ.

 

Nové čtverce: 5359, 5562, 5660, 5663, 5863, 5866, 6160 a 6366.

 

Geotrupes Latreille, 1797
Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)


5557: Holín, Pařezská Lhota (50.4745150N, 15.2871892E), 21.10.2020, 1 ex., pastvina, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 3.9.2020, 2 ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, více ex., pastvina u lesa, Bos, Equus, J. Mertlik observ.

5963: Plchovice, pastvina (50.0460383N, 16.1839953E), 3.10.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik observ.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), IX. 1980-2015, jednotlivě, Bos, V. Jiříček observ.

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)

 

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Špindlerovka, pastvina u Lužické boudy (50.7587611N, 15.6317183E), 16.9.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.9.2020, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických Horách, Na Šerlichu (50.3266125N, 16.3853261E), 10.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda IX. 2000, 1 ex., (do té doby vzácný, postupně nahrazován G. spiniger), V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5260 a 6366.
 

Trypocopris Motschulsky, 1860
Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758)

5562: Starkoč, pastvina pod Jahlanem (50.4110739N, 16.1050117E), 24.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik observ.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n. m., 18.9.2020, 1 ex., na osluněné mezi, J. Resl leg., det. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630281N, 16.1067619E), 11.7.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik observ.

5862: Ledce, Ledecké bory u Bědovic (50.2015917N, 16.0216439E), 15.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 2 ex., Bos, J. Mertlik observ.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 4 ex., Bos, J. Mertlik observ.

5960: Hrobice, vrch Cháby, lesní cesta, 6.9.2020, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0431239N, 16.2055011E), 3.10.2020, Bos, 2 ex., J. Mertlik observ.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastviny nad Lhotským potokem (49.7179819N, 16.8336878E), 17.5.2020, 2 ex., Ovis, J. Mertlik observ.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), IV. 2000, 1 ex. (jižní druh, zde vzácný), V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5562, 5657, 5660, 5663, 5762, 5862 a 6366.

 

SCARABAEIDAE Latreille, 1802

Aphodiinae Leach, 1815
Psammodiini Mulsant, 1842

Pleurophorus Mulsant, 1842
Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)

5960: Dolany, NPR Bohdanečský rybník, sv část, Dolanská zátoka (50°5'52''N 15°40'55''E), 9.8.2020, 1 ex., lov na UV světlo, J. Pelikán leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2020.

 

Psammodius Fallén, 1807
Psammodius asper (Fabricius, 1775)

 

5862: Týniště nad Orlicí, meandr Orlice u Králova stolu (50.1732608N, 16.0142981E), 26.4.2020, 5 ex., na písčitém náplavu na písku pod dřevem (obr. 56), J. Mertlik leg. et coll.

Rhyssemus Mulsant, 1842
Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)

 

 

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda III. 1977-80, neomezený počet [králičí „záchody“ v místech spraše – králíci vychcípali, už zde není], V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nový čtverec: 6366.

Poznámka. Čtyři publikované kusy z lokality Hrobice z let 2006 a 2007 (Hamet 2009: 58) byly Davidem Králem v roce 2021 revidovány a určeny jako druh Rhyssemus puncticollis. Proto také determinaci ostatních publikovaných nálezů R. germanus (Mertlik 2020), stejně jako výše uvedených kusů z lokality Vrážné, bude nutné zrevidovat.

 

Rhyssemus puncticollis Brown, 1929

5761: Běleč nad Orlicí, 4.7.1948, 1 ex., A. Smetana leg., D. Král det. 2021 (NMPC).

5860: Vysoká nad Labem, VI. 1990, 3 ex., Ing. S. Pokorný leg., D. Král det. 2021, in NMPC (ex coll. S. Pokorný).

5860: Hrobice, meandry Labe (50.1203311N, 15.8016081E), 1.5.2006, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009: 58 jako R. germanus), D. Král det. 2021; 6.4.2007, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009: 58 jako R. germanus), D. Král det. 2021; 1.5.2020, 2 ex., lezli po písčitohlinitém břehu řeky politém vodou (obr. 54-55), J. Mertlik leg. et coll., D. Král det. 2021.

 

Poznámka. Z území Česka publikovali tento druh Rössner (2012) a Král & Rakovič (2012). Od druhu R. germanus je obtížně rozpoznatelný a na některých publikovaných lokalitách byly nalezeny společně oba druhy (Král & Rakovič 2012).

 
Nový druh pro východní Čechy.

 

Aphodiini Leach, 1815

Acrossus Mulsant, 1842
Acrossus depressus (Kugelann, 1792)

5258: Harrachov, Krkonoše, Mumlavský důl (50.7717422N, 15.4813872E), 14.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše, prameniště Mumlavy u Harrachovy cesty (50.7614897N, 15.5159139E), 14.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Vítkovice, Krkonoše, prameny Velké Mumlavy (50.7572631N, 15.5319469E), 23.6.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Vítkovice, Krkonoše, Harrachova louka – pramenná oblast Velké Mumlavy (50.7555458N, 15.5393711E – 50.7572631N, 15.5318933E), 8.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.7581847N, 15.5312561E), 14.9.2020, 4 ex.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Vysoké kolo (50.7737694N, 15.5602181E), 23.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Mechovinec – Černá Skála (50.7244158N, 15.5671594E – 50.7098247N, 15.5626533E), 25.7.2020, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Špindlerovka, pastviny u Lužické boudy (50.7587611N, 15.6317183E), 16.9.2020, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7293394N, 15.6769533E), 16.6.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.7313647N, 15.6782264E), 12.8.2020, 1 ex.; dtto, (50.7313647N, 15.6782264E), 21.8.2020, 1 ex.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Stříbrný hřbet – Stříbrné návrší (50.7521064N, 15.6835092E), 16.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Modrý Důl, les nad Studničními Boudami (50.7195592N, 15.7025792E), 16.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Široký hřbet u Richtrových bud (50.7094350N, 15.7064006E), 12.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Obří důl (50.7256769N, 15.7271661E), 21.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.9.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Malá Úpa, Krkonoše, Růžová hora – Růžovohorské sedlo (50.7214336N, 15.7482783E – 50.7272219N, 15.7443111E), 4.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Malá Úpa, Krkonoše, Růžová hora, Střelecké průseky (50.7184686N, 15.7485089E) – Růžovohorské sedlo, 4.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Malá Úpa, Krkonoše, Soví sedlo, rašeliniště (50.7453600N, 15.7889889E), 4.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Šeřín – Rovinka (50.6884083N, 15.5643539E), 25.7.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Černý Důl, Krkonoše, Lučiny – Liščí louka (50.6762697N, 15.7152228E – 50.6804644N, 15.7004278E), 1.7.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Kolínská bouda (50.6699661N, 15.7393667E), 1.7.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Žacléř, Rýchory, vrch Mravenečník (50.6720453N, 15.8683608E), 13.08.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, Janovická Vlčí rokle (50.6113750N, 16.0938100E), 8.5.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 4 ex. (1 ex. f. nom), Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Holovousy, obora (50.3819167N, 15.5779708E), 19.9.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 3.9.2020, několik ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

5664: Sedloňov, Orlické hory, les Šerlich – Bukačka (50.3302097N, 16.3810294E), 10.7.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických horách, Jelení lázeň – Velká Deštná (50.3088503N, 16.4001375E, 10.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2586758N, 16.1116519E), 11.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 1 ex.; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 1 ex.; 12.8.2020, 2 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

5764: Deštné v Orlických horách, Luisino Údolí (50.2882419N, 16.3851922E), 10.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Dolní Morava, Kralický Sněžník, Franciska (50.2013133N, 16.8600956E), 14.7.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2028236N, 16.8526219E), 4.9.2020, 2 ex.

5767: Dolní Morava, Králický Sněžník, vrchol (50.2071156N, 16.8493928E), 4.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 2 ex., Cervus, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, údolí Lesního potoka mezi oborou Požáry a Buky (50.1428978N, 15.9875892E), 5.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Bědovická obora, Dvůr env. (50.1965186N, 16.0220556E), 24.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 27.7.2020, 2 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5867: Dolní Morava, Kralický Sněžník, Slamník – Podbělka – Sušina (50.1547294N, 16.8420444E - 50.1696783N, 16.8590389E), 14.7.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Ostrov, Hříva (49.9353461N, 16.5095531E), 10.5.2020, 8 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8706561N, 15.7984653E), 20.7.2020, 3 ex., Cervus; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 3 ex.

6061: Chrudim, Topol, PP Habrov, 11.8.2020, 1 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5258, 5657, 5659, 5663, 5762, 5764, 5767, 6061 a 6065.

Poznámka. Nominátní forma (f. nom.) byla v roce 2020 nalezena na území východních Čech pouze na jedné lokalitě (obora Kopidlno). U ostatních nalezených kusů se jedná o jeho tmavé formy carminarius (Faldermann, 1836) nebo atramentarius (Erichson 1848).

 

Acrossus luridus (Fabricius, 1775)

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5761: Nepasice, pastvina u Orlice (50.2030222N, 15.9586889E), 17.3.2020, 1 ex. (f. gagates), Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 1 ex. (f. gagates), Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1525744N, 15.3168633E), 7.4.2020, 1 ex. (f. gagates), Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 16.4.2020, 3 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

5859: Pravy, 6.4.2020, 1 ex., Ovis, M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 14.5.2020, 6 ex.

5959: Břehy, 17.5.2020, 4 ex., Ovis, M. Brabec leg., det. et coll.

6065: Dolní Čermná, údolí Bobravky (49.9676131N, 16.5733439E), 10.5.2020, 2 ex. (f. gagates), J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5657, 5762 a 5859.

 

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758)

5259: Vítkovice, Krkonoše, prameny Velké Mumlavy (50.7572631N, 15.5319469E), 23.6.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Vítkovice, Krkonoše, Harrachova louka – pramenná oblast Velké Mumlavy (50.7555458N, 15.5393711E – 50.7572631N, 15.5318933E), 8.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.7581847N, 15.5312561E), 14.9.2020, 1 ex.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Mechovinec – Černá Skála (50.7244158N, 15.5671594E - 50.7098247N, 15.5626533E), 25.7.2020, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Špindlerovka, pastviny u Lužické boudy (50.7587611N, 15.6317183E), 16.9.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7313647N, 15.6782264E), 12.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.7313647N, 15.6782264E), 21.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Široký hřbet u Richtrových bud (50.7094350N, 15.7064006E), 12.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Obří důl (50.7256769N, 15.7271661E), 21.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.9.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Šeřín – Rovinka (50.6884083N, 15.5643539E), 25.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Černý Důl, Krkonoše, Lučiny – Liščí louka (50.6762697N, 15.7152228E – 50.6804644N, 15.7004278E), 1.7.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Žacléř, Rýchory, vrch Mravenečník (50.6720453N, 15.8683608E), 13.08.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Žacléř, Rýchory, vrch Dvorský les (50.6468039N, 15.8646111E), 13.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora (50.3315667N, 15.2828347E - 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 3.9.2020, několik ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

5664: Sedloňov, Orlické hory, Šerlich – Bukačka les (50.3302097N, 16.3810294E), 10.7.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Deštné v Orlických horách, Luisino Údolí (50.2882419N, 16.3851922E), 10.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Dolní Morava, Králický Sněžník, Františkova chata – vrchol (50.2028236N, 16.8526219E), 4.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Bědovická obora, Dvůr env. (50.1965186N, 16.0220556E), 24.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Dolní Morava, Králický Sněžník, údolí Moravy u Kamenitého potoka (50.1637950N, 16.8195022E), 4.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Dolní Morava, Kralický Sněžník, Slamník – Podbělka – Sušina (50.1547294N, 16.8420444E – 50.1696783N, 16.8590389E), 14.7.2020, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0987772N, 15.7811047E), 6.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0470969N, 15.8403789E), 16.8.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant, hráz (50.0145078N, 16.0391050E), 20.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, rybník Hanzlíkovec (50.0394906N, 16.1113603E), 5.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, cesta rybník Hanzlíkovec – Dálnice (50.0222392N, 16.1103772E), 20.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Práčov, Strádovské Peklo, skály naproti hradu Strádov, 14.8.2020, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

6366: Vrážné, mezi Nectavou a Vrážným, VIII. (celý měsíc) 2000, více ex., Bos, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5361, 5657, 5660, 5762, 5767 a 6366. 

 

Agoliinus A. Schmidt, 1913
Agoliinus nemoralis (Erichson, 1848)

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Mechovinec (50.7282600N, 15.5730925E), 25.7.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda IX. 1980, jednotlivě cca 5 ex., vzácný, Capreolus, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nový čtverec: 5259.

 

Agoliinus piceus (Gyllenhal, 1808)

5259: Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše, prameniště Mumlavy u Harrachovy cesty (50.7614897N, 15.5159139E), 14.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše, pramenná oblast Velké Mumlavy (50.7588886N, 15.5316089E), 8.8.2020, 23 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Vítkovice, Krkonoše, prameny Velké Mumlavy (50.7572631N, 15.5319469E), 23.6.2020, 23 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Vítkovice, Krkonoše, Harrachova louka – Česká cesta (50.7581847N, 15.5312561E), 14.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Mechovinec – Černá Skála (50.7244158N, 15.5671594E – 50.7098247N, 15.5626533E), 25.7.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7256447N, 15.6822481E – 50.7305617N, 15.6755747E – 50.7314311N, 15.6789864E), 16.6.2020, 61 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 12.8.2020, 19 ex.; dtto, (50.7313647N, 15.6782264E), 21.8.2020, 7 ex.

5260: Pec pod Sněžkou, Modrý Důl, les nad Studničními Boudami (50.7195592N, 15.7025792E), 16.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Široký hřbet u Richtrových bud (50.7124856N, 15.6885156E), 12.8.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Malá Úpa, Krkonoše, Růžová hora – Růžovohorské sedlo (50.7214336N, 15.7482783E – 50.7272219N, 15.7443111E), 4.7.2020, 23 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Dolní Morava, Králický Sněžník, Františkova chata – vrchol (50.2028236N, 16.8526219E), 4.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Dolní Morava, Kralický Sněžník, Slamník – Podbělka – Sušina (50.1547294N, 16.8420444E – 50.1696783N, 16.8590389E), 14.7.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nový čtverec: 5767.

 

Agrilinus Mulsant et Rey, 1870
Agrilinus ater (De Geer, 1774)


5360: Černý Důl, Krkonoše, Lučiny (50.6762697N, 15.7152228E), 1.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, pravý břeh Úpy u Viktorčina splavu, 22.4.2006, 1 ex., prosev listí a větví, M. Mikát leg. (Mikát 2007).

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, suťový les nad levým břehem Úpy mezi Zličí a Českou Skalicí, 12.5.2006, 1 ex., prosev, M. Mikát leg. (Mikát 2007).

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 13 ♂♂, 17 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.; (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Dolní Přím, Přímský les (50.2247475N, 15.7054736E), 19.4.2020, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2531625N, 16.1222442E), 9.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2586758N, 16.1116519E a 50.2472608N, 16.1194572E), 11.7.2020, 2 ♂♂, 4 ♀♀; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 9.8.2020, 2 ex.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka (50.1662894N, 15.8029814E), 14.4.2020, 6 ex., smíšený les, Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Bědovická obora, Dvůr env., 27.7.2020, 1 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, polesí Klučovina (50.1676386N, 16.1181331E), 9.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Libchavy, Nad křížkem (50.0024539N, 16.3661186E), 3.5.2020, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6060: Janovice, obora, 2020, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6061: Chrudim, Topol, PP Habrov, 6.7.2020, 4 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.8.2020, 1 ex.

6065: Ostrov, Hříva (49.9353461N, 16.5095531E), 10.5.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, les (49.8684881N, 15.7996722E), 20.7.2020, 1 ♂, 5 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 1 ex.

6160: Trhová Kamenice, Rohozná, Strádovka, 11.4.2020, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastviny nad Lhotským potokem (49.7179819N, 16.8336878E), 17.5.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5360, 5562, 5657, 5760, 5762, 5964, 6060, 6061 a 6267.

 

Agrilinus convexus (Erichson, 1848)

5259: Vítkovice, Krkonoše, prameny Velké Mumlavy (50.7572631N, 15.5319469E), 23.6.2020, 15 ♂♂, 7 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7293394N, 15.6769533E), 16.6.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.7313647N, 15.6782264E), 12.8.2020, 1 ex.

5260: Malá Úpa, Krkonoše, Soví sedlo, rašeliniště (50.7453600N, 15.7889889E), 4.7.2020, 1 ♂, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Černý Důl, Krkonoše, Lučiny – Liščí louka (50.6762697N, 15.7152228E – 50.6804644N, 15.7004278E), 1.7.2020, 16 ♂♂, 10 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Kolínská bouda (50.6699661N, 15.7393667E), 1.7.2020, 8 ♂♂, 10 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických horách, Jelení lázeň – Velká Deštná (50.3088503N, 16.4001375E, 10.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nový čtverec: 5259.
 

Ammoecius Mulsant, 1842
Ammoecius brevis (Erichson, 1848)

 

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1525744N, 15.3168633E), 7.4.2020, 2 ex., pastvina, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

 

Aphodius Illiger, 1798
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

 

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630450N, 16.1066308E), 11.7.2020, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll., D. Král det. 2021.

5861: Borek, pastvina (50.1355739N, 15.8528708E), 22.10.2020, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll., D. Král det. 2021.

 

Nové čtverce: 5762 a 5861.

 

Aphodius pedellus (De Geer, 1774)

5259: Vítkovice, Krkonoše, prameny Velké Mumlavy (50.7572631N, 15.5319469E), 23.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Vítkovice, Krkonoše, Harrachova louka – pramenná oblast Velké Mumlavy (50.7555458N, 15.5393711E – 50.7572631N, 15.5318933E), 8.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.7581847N, 15.5312561E), 14.9.2020, 3 ex.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Mechovinec – Černá Skála (50.7244158N, 15.5671594E – 50.7098247N, 15.5626533E), 25.7.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Špindlerovka, pastviny u Lužické boudy (50.7587611N, 15.6317183E), 16.9.2020, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7313647N, 15.6782264E), 21.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7305617N, 15.6755747E), 12.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Modrý Důl, les nad Studničními Boudami (50.7195592N, 15.7025792E), 16.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Široký hřbet u Richtrových bud (50.7094350N, 15.7064006E), 12.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Obří důl (50.7256769N, 15.7271661E), 21.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.9.2020, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Šeřín – Rovinka (50.6884083N, 15.5643539E), 25.7.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Kolínská bouda (50.6699661N, 15.7393667E), 1.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Žacléř, Rýchory, vrch Dvorský les (50.6468039N, 15.8646111E), 13.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Kohoutov, Kladruby, pastvina U Kapličky (50.4412642N, 15.9281439E), 27.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, suťové lesy na svazích nad pravým břehem Úpy, 29.4.2005, 1 ex., prosev listí a větví, M. Mikát leg. (Mikát 2007 jako A. fimetarius).

5562: Starkoč, pastvina pod Jahlanem (50.4110739N, 16.1050117E), 24.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 1 ex.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 3.9.2020, 2 ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630450N, 16.1066308E a 50.2586758N, 16.1116519E), 11.7.2020, 4 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 9.8.2020, 1 ex.; 12.8.2020, 1 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

5767: Dolní Morava, Králický Sněžník, Františkova chata – vrchol (50.2028236N, 16.8526219E), 4.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka (50.1662894N, 15.8029814E), 14.4.2020, 1 ex., smíšený les, Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec králové, PP Na Plachtě, vřesoviště, 3.6.2020, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Dolní Morava, Králický Sněžník, Slamník (50.1547294N, 16.8420444E), 14.7.2020, 3ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Horní Ředice, Žernov, hráz rybníka Smilek (50.0939078N, 15.9585214E), 17.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Veská, zalesněné duny (50.0380914N, 15.8493481E), 16.3.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, cesta rybník Hanzlíkovec – Dálnice (50.0222392N, 16.1103772E), 20.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, pastvina (50.0460383N, 16.1839953E), 3.10.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0431239N, 16.2055011E), 3.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8706561N, 15.7984653E), 20.7.2020, 1 ex., Cervus.

6160: Nasavrky, Libáň, Strádovské peklo, 1.4.2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6260: Horní Bradlo, Lipka, pastvina (49.7947522N, 15.7315783E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5767, 5867 a 6260.

 

Bodilopsis Ádám, 1994
Bodilopsis rufa (Moll, 1782)

5259: Vítkovice, Krkonoše, Harrachova louka – pramenná oblast Velké Mumlavy (50.7555458N, 15.5393711E – 50.7572631N, 15.5318933E), 8.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Špindlerovka, pastviny u Lužické boudy (50.7587611N, 15.6317183E), 16.9.2020, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Obří důl (50.7256769N, 15.7271661E), 21.8.2020, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.9.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 4 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Rohoznice, Borový, pastvina (50.3904733N, 15.6779267E), 19.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Velichovky, obora Karsit (50.3530942N, 15.8351397E), 23.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2223283N, 15.9948767E), 2.10.2020, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630528N, 16.1108883E), 9.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 12.8.2020, 3 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 2 ex., Cervus, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0470969N, 15.8403789E), 16.8.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, Číčová, pastvina (50.0694364N, 16.1631853E), 3.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0431239N, 16.2055011E), 3.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6061: Chrudim, Topol, PP Habrov, 11.8.2020, 2 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 6 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Seč, Proseč (49.8258306N, 15.6702094E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6260: Horní Bradlo, Lipka, pastvina (49.7947522N, 15.7315783E), 26.8.2020, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5259, 5260, 5657, 5660, 5661, 5762, 6061 a 6260.

 

Calamosternus Motschulsky, 1860
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)

5259: Vítkovice, Krkonoše, prameny Velké Mumlavy (50.7572631N, 15.5319469E), 23.6.2020, 4 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Šeřín – Rovinka (50.6884083N, 15.5643539E), 25.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora, 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5760: Dolní Přím, Přímský les (50.2247475N, 15.7054736E), 19.4.2020, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1434486N, 15.6818219E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, meandr Orlice u Králova stolu (50.1732608N, 16.0142981E), 26.4.2020, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, zámecký park (5863c), 285 m n.m., 28.5.2017, 1 ex., Canis, J. Resl leg., det. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Na Sklepích, Dlouhá alej (50.0616428N, 15.4705967E), 16.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, Na Cihelně, zalesněná duna (50.0545425N, 15.6261300E), 31.3.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Sezemice, Bělobranská dubina (50.0472097N, 15.8410386E), 17.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1169761N, 16.0603292E), 4.6.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, Vaňkovy školky, 4.5.2020, 1 ex., u paty Populus sp., V. Hron leg., det. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), téměř celoročně, 1980, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5259, 5657 a 6366. 

 

Chilothorax Motschulsky, 1860
Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758)

 

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010739N, 15.7829242E), 4.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1012383N, 15.7833411E), 9.12.2020, 10 ex.; dtto, (50.1010869N, 15.7815708E), 1 ex.; dtto, (50.1014619N, 15.7836469E), 24.12.2020, 9 ex.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0821381N, 15.8000689E), 23.11.2020, 8 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, u lesa Kladivo (50.0811700N, 15.8226500E), 13.11.2020, 6 ex., polní cesta, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Chilothorax distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776)

5657: Kopidlno, obora, 16.4.2020, 3 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010739N, 15.7829242E), 4.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1012383N, 15.7833411E), 9.12.2020, 2 ex.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Na Sklepích, Dlouhá alej (50.0616428N, 15.4705967E), 16.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, Na Cihelně, zalesněná duna (50.0545425N, 15.6261300E), 31.3.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0821381N, 15.8000689E), 5.11.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, u lesa Kladivo (50.0811700N, 15.8226500E), 13.11.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobradská dubina (50.0446500N, 15.8357836E), 7.12.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Veská, zalesněné duny (50.0380914N, 15.8493481E), 16.3.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, pastvina (50.0460383N, 16.1839953E), 3.10.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), 2000, více ex., V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5961 a 6366.

 

Colobopterus Mulsant, 1842
Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)

 

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630450N, 16.1066308E), 11.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, Číčová, pastvina (50.0694364N, 16.1631853E), 3.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8706561N, 15.7984653E), 20.7.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8743311N, 15.7905742E), 7.8.2020, 1 ex., Cervus.

6160: Seč, Proseč (49.8258306N, 15.6702094E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6260: Horní Bradlo, Lipka, pastvina (49.7947522N, 15.7315783E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5762 a 6260.

 

Coprimorphus Mulsant, 1842
Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789)

 

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n. m., 3.9.2020, více ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

6260: Horní Bradlo, Lipka, pastvina (49.7947522N, 15.7315783E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nový čtverec: 6260.

 

Esymus Mulsant et Rey, 1870
Esymus pusillus pusillus (Herbst, 1789)

 

5561: Kohoutov, Kladruby, pastvina U Kapličky (50.4412642N, 15.9281439E), 27.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora, 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.; dtto, (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 2 ex.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630450N, 16.1066308E a 50.2586758N, 16.1116519E), 11.7.2020, 22 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1434486N, 15.6818219E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě (50.1868850N, 15.8604114E), 11.5.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.4

5964: Libchavy, Nad křížkem (50.0024539N, 16.3661186E), 3.5.2020, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8706561N, 15.7984653E), 20.7.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastviny nad Lhotským potokem (49.7179819N, 16.8336878E), 17.5.2020, 5 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5657, 5762, 5964 a 6267.

 

Euheptaulacus villosus (Gyllenhal, 1806)

6257: Ledeč nad Sázavou, Rašovec (6257d), 10.1.2013, 1 larva, O. Rod leg. (Rod 2014); dtto, 20.6.2013, 5 ex. 

Poznámka. Mertlik (2020) tento druh neuvádí. Nález leží ve východočeském okrese Havlíčkův Brod, který je v současnosti přičleněn ke kraji Vysočina. Tuto oblast jsem nestudoval, protože kolega Oldřich Rod projevil zájem o její samostatné zpracování.

 

Euorodalus G. Dellacasa, 1983
Euorodalus coenosus (Panzer, 1798)


 

5657: Kopidlno, obora, 16.4.2020, 10 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2586758N, 16.1116519E), 11.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010739N, 15.7829242E), 4.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1477167N, 15.9751094E), 5.4.2020, 15 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 5 ex., Cervus, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, Kopaniny, 23.3.2019, 1 ex., J. Resl leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, polesí Klučovina (50.1676386N, 16.1181331E), 9.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0878906N, 15.4715456E), 30.7.2020, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, Na Cihelně, zalesněná duna (50.0545425N, 15.6261300E), 31.3.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0544383N, 15.6260033E), 30.7.2020, 1 ex.

Nové čtverce: 5657 a 5762. 

 

Eupleurus Mulsant, 1842
Eupleurus subterraneus subterraneus (Linnaeus, 1758)

 

5960: Lázně Bohdaneč, Žďárský, olšina (50.0791422N, 15.6883464E), 31.3.2020, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Horní Ředice, Žernov, hráz rybníka Smilek (50.0939078N, 15.9585214E), 17.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Limarus Mulsant et Rey, 1870
Limarus maculatus (Sturm, 1800)

 

5259: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Mechovinec – Černá Skála (50.7244158N, 15.5671594E – 50.7098247N, 15.5626533E), 25.7.2020, 4 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Vítkovice, Krkonoše, vrch Šeřín (50.6964964N, 15.5646650E), 25.7.2020, 2 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Šeřín – Rovinka (50.6884083N, 15.5643539E), 25.7.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 141 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Holovousy, obora (50.3819167N, 15.5779708E), 19.9.2020, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 8 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Habřina, les u Rotenberku (50.3419975N, 15.8300322E), 23.9.2020, 2 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Habřina, hradiště Vražba (50.3337631N, 15.8235386E), 23.9.2020, 5 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Habřina, PP Vražba (50.3327033N, 15.8229847E), 23.9.2020, 5 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Velichovky, obora Karsit (50.3530942N, 15.8351397E), 23.9.2020, 5 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Kunčice, U Tomáškova lesa (50.2264997N, 15.6153542E), 23.8.2020, 37 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Těchlovice, Těchlovický les (50.2164236N, 15.7088781E), 23.8.2020, 33 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Černilov, les Kaltouz (50.2868628N, 15.9340728E), 31.8.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Deštné v Orlických horách, Luisino Údolí (50.2882419N, 16.3851922E), 10.7.2020, 5 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Dolní Morava, Kralický Sněžník, Franciska (50.2013133N, 16.8600956E a 50.1996719N, 16.8567053E), 14.7.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5767: Dolní Morava, Králický Sněžník, Františkova chata – vrchol (50.2028236N, 16.8526219E), 4.9.2020, 6 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1526000N, 15.3221719E), 10.8.2020, 11 ex., Cervus, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 75 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, 2 km jižně, polesí Velká Čeperka, 17.8.2020, 2 ex., na lesní cestě, Equus, J. Pelikán leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2020.

5860: Vysoká nad Labem, les (50.1586094N, 15.8310536E), 22.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Roudnička, Stará paseka (50.1637017N, 15.8440006E), 10.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Dolní Morava, Králický Sněžník, údolí Moravy u Kamenitého potoka (50.1637950N, 16.8195022E), 4.9.2020, 22 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Dolní Morava, Králický Sněžník, Slamník – Podbělka – Sušina (50.1547294N, 16.8420444E – 50.1696783N, 16.8590389E), 14.7.2020, 10 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Popkovice (5960c), 50°00.596’N 15°43.606’E, potok Bylanka, břehový porost, 225 m n. m., 27.07.2020, 2 ex., na UV, 23-18°C, 20:30-22:00, M. Boukal observ.

5961: Veská, duny (50.0382636N, 15.8493694E), 16.8.2020, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Janovice, obora, 12.8.2020, 2 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

6061: Chrudim, Topol, PP Habrov, 6.7.2020, 3 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.8.2020, 15 ex.

6062: Džbánov (6062d), 49°55.277'N 16°09.005'E, les Hájek, listnatá část, 325 m n. m., 25.07.2020, 200-300 ex., na UV, 25-20°C, 20:30-21:30, M. Boukal observ.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8684881N, 15.7996722E), 20.7.2020, 64 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 52 ex.; 20.8.2020, 2 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Práčov, Strádovské Peklo, skály naproti hradu Strádov, 14.8.2020, 3 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda IX. 2000, jednotlivé ex., Capreolus, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5259, 5359, 5659, 5661, 5759, 5760, 5761, 5762, 5764, 5767, 5961, 6062, 6160 a 6366.

 

Limarus zenkeri (Germar, 1813)

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Široký hřbet u Richtrových bud (50.7094350N, 15.7064006E), 12.8.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, vrch Šeřín – Rovinka (50.6884083N, 15.5643539E), 25.7.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Žacléř, Rýchory, vrch Mravenečník (50.6720453N, 15.8683608E), 13.08.2020, 9 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Žacléř, Rýchory, vrch Dvorský les (50.6468039N, 15.8646111E), 13.8.2020, 30 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Kunčice, U Tomáškova lesa (50.2264997N, 15.6153542E), 23.8.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 41 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 114 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 12.8.2020, 96 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

5860: Čeperka, Velká Čeperka (50.1136611N, 15.7677581E), 16.8.2020, 31 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 17.8.2020, 20 ex., na lesní cestě, Equus, J. Pelikán leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2020.

5861: Hradec Králové, Roudnička, Stará paseka (50.1637017N, 15.8440006E), 10.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 19 ex., Cervus, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, obora Bědovice, Dvůr env. (50.1975556N, 16.0217819E), 11.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1965186N, 16.0220556E), 24.7.2020, 11 ex.; dtto, (50.1965217N, 16.0220892E), 15.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Býšť, Bělečko, Buky (50.1363619N, 15.9899603E), 5.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0987772N, 15.7811047E), 6.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0823467N, 15.7971442E), 6.9.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0470969N, 15.8403789E), 16.8.2020, 11 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Veská, duny (50.0382636N, 15.8493694E), 16.8.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, cesta rybník Hanzlíkovec – Dálnice (50.0222392N, 16.1103772E), 20.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5260, 5359, 5361, 5759, 5762, 5862, 5960, 5961 a 5962.

 

Liothorax Motschulsky, 1860
Liothorax niger (Illiger, 1798)

 

5860: Hrobice, meandry Labe (50.1209778N, 15.7982903E), 1.5.2020, 2 ex., podmáčená louka, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, Bohdanečský rybník (50.0982011N, 15.6866111E), 22.4.2020, 44 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 23.4.2020, 164 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 1.5.2020, 25 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 3.5.2020, 9 ex.

5961: Ráby, Kunětická hora, severní svah, 18.5.2020, 1 ex., podmáčená pastvina, P. Trávníček leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2021.

 

Nové čtverce: 5860 a 5961.

 

Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)

5362: Adršpach, Janovická Vlčí rokle (50.6113750N, 16.0938100E), 8.5.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Pařezská Lhota, pastvina (50.4745183N, 15.2871625E), 21.10.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Kohoutov, Kladruby, pastvina U Kapličky (50.4412642N, 15.9281439E), 27.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, louky v nivě Úpy severně od Rýzmburku, 22.4.2006, 1 ex., v mršině Capreolus u Červeného mostu, M. Mikát leg. (Mikát 2007).

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 3 ♂♂, 5 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 8.11.2020, několik ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

5760: Dolní Přím, Přímský les (50.2247475N, 15.7054736E), 19.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2223283N, 15.9948767E), 2.10.2020, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630589N, 16.1067517E a 50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (50.2636314N, 16.1112228E a 50.2565667N, 16.1116144E), 2.10.2020, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka (50.1662894N, 15.8029814E), 14.4.2020, 2 ex., smíšený les, Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1013147N, 15.7833961E), 22.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Roudnička, Stará paseka (50.1653906N, 15.8435828E), 13.11.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Kříž env. (50.1790883N, 15.8740553E), 13.12.2020, 1 ex., lesní cesta, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1355739N, 15.8528708E), 22.10.2020, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, zámecký park (5863c), 285 m n.m., 2.6.2017, 2 ex., Canis, J. Resl leg., det. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, les na vrchu Cháby (50.1000683N, 15.7783736E), 9.12.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0821381N, 15.8000689E), 5.11.2020, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, u lesa Kladivo (50.0811700N, 15.8226500E), 13.11.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0484428N, 15.8264372E), 23.11.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0446500N, 15.8357836E), 7.12.2020, 2 ex.

5961: Veská, zalesněné duny (50.0380914N, 15.8493481E), 16.3.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0410189N, 15.8465769E), 7.12.2020, 1 ex.

5962: Čermná nad Orlicí, Číčová, pastvina (50.0694364N, 16.1631853E), 3.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, pastvina (50.0460383N, 16.1839953E), 3.10.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg et coll.

5965: Letohrad, Jablonský les (50.0338669N, 16.5508375E), 10.5.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Rabštejnská Lhota (49.9114103N, 15.7802900E), 29.9.2020, 9 ex., v lese, Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6065: Ostrov, Hříva (49.9353461N, 16.5095531E), 10.5.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), 2000, více ex., V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5561 a 6065.

 

Melinopterus sphacelatus (Panzer, 1798)

5260: Pec pod Sněžkou, Modrý Důl, les nad Studničními Boudami (50.7195592N, 15.7025792E), 16.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, Janovická Vlčí rokle (50.6113750N, 16.0938100E), 8.5.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Jetřichov, Příkrá stráň (50.5908492N, 16.2434994E), 8.5.2020, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5561: Kohoutov, Kladruby, pastvina U Kapličky (50.4412642N, 15.9281439E), 27.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630589N, 16.1067517E a 50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Roudnička, Stará paseka (50.1653906N, 15.8435828E), 13.11.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko (50.1543661N, 15.9650325E), 17.3.2020, 3 ex., cesta u pastviny, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, u lesa Kladivo (50.0811700N, 15.8226500E), 13.11.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5463, 5561 a 5762. 

 

Nimbus Mulsant et Rey, 1870
Nimbus contaminatus (Herbst, 1783)

5260: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.9.2020, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Pařezská Lhota, pastvina (50.4745183N, 15.2871625E), 21.10.2020, 6 ♂♂, 3 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2024175N, 15.9574653E), 3.10.2020, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2636314N, 16.1112228E a 50.2565667N, 16.1116144E), 2.10.2020, 6 ♂♂, 11 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1013147N, 15.7833961E), 22.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, les (50.1599953N, 15.8378214E), 26.10.2020, 1 ♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1355739N, 15.8528708E), 22.10.2020, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, obora Bědovice, Dvůr env. (50.1965217N, 16.0220892E), 15.9.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Srch, les u Barocha (50.0934903N, 15.7784653E), 23.11.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0821381N, 15.8000689E), 22.10.2020, 6 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 5.11.2020, 3 ♀♀.

5960: Ráby, Kunětická hora, Kladivo (50.0809883N, 15.8222667E), 5.11.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0484428N, 15.8264372E), 23.11.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení (50.0482342N, 16.1131200E), 5.9.2020, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, Číčová, pastvina (50.0694364N, 16.1631853E), 3.10.2020, 4 ♂♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0431239N, 16.2055011E), 3.10.2020, 2 ♂♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5260, 5557, 5660 a 5962. 

 

Nimbus obliteratus (Panzer, 1823)

5860: Vysoká nad Labem, les (50.1586094N, 15.8310536E), 22.10.2020, 6 ♂♂, 6 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1013147N, 15.7833961E), 22.10.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1012631N, 15.7815078E), 5.11.2020, 1 ♂; dtto, (50.1014619N, 15.7836469E), 24.12.2020, 1 ♀.

5959: Břehy, 12.9.2018, 2 ex., Bos, M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.1000553N, 15.7785361E), 5.11.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1000683N, 15.7783736E), 9.12.2020, 3 ex.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0821381N, 15.8000689E), 22.10.2020, 1 ♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 5.11.2020, 4 ♂♂, 2 ♀♀; dtto, 23.11.2020, 6 ♂♂, 8 ♀♀.

5960: Ráby, Kunětická hora, Kladivo (50.0809883N, 15.8222667E), 5.11.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobradská dubina (50.0446500N, 15.8357836E), 7.12.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Veská, zalesněné duny (50.0380914N, 15.8493481E), 16.3.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, obora (49.9843650N, 15.6211436E), 6.3.2020, 1 ♀, Canis, J. Mertlik leg. et coll.

Nové čtverce: 5961 a 6059.

 

Otophorus Mulsant, 1842
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)

 

5259: Vítkovice, Krkonoše, Harrachova louka – pramenná oblast Velké Mumlavy (50.7555458N, 15.5393711E – 50.7572631N, 15.5318933E), 8.8.2020, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Špindlerův Mlýn, Krkonoše, Luční hora (50.7305617N, 15.6755747E), 12.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Modrý Důl, les nad Studničními Boudami (50.7195592N, 15.7025792E), 16.6.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Obří důl (50.7256769N, 15.7271661E), 21.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630450N, 16.1066308E), 11.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg et coll.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 2 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Dolní Morava, Králický Sněžník, Slamník (50.1547294N, 16.8420444E), 14.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6061: Chrudim, Topol, PP Habrov, 11.8.2020, 2 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8706561N, 15.7984653E), 20.7.2020, 5 ex., Cervus; dtto, (49.8743311N, 15.7905742E), 7.8.2020, 2 ex.

 

Nové čtverce: 5259, 5867 a 6061.

 

Oxyomus Dejean, 1833
Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763)

 

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 4 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2567006N, 16.1187600E), 11.7.2020, 7 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 1 ex.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 2 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

6061: Chrudim, Topol, PP Habrov, 6.7.2020, 1 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.8.2020, 1 ex.

6062: Uhersko, Bažantnice u Uherska, 8.4.2008, 1 ex., prosev kupy listí, J. Pelikán leg., det. st coll.

 

Nové čtverce: 5657 a 5762.

 

Parammoecius Seidlitz, 1891
Parammoecius corvinus (Erichson, 1848)

 

5260: Pec pod Sněžkou, Krkonoše, Obří důl (50.7243492N, 15.7265706E), 21.8.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Vítkovice, Krkonoše, vrch Šeřín (50.6964964N, 15.5646650E), 25.7.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Žernov, Babiččino údolí (50.4353578N, 16.0369472E), 24.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenská obora (50.4035169N, 16.0721411E), 9.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenská obora (50.4035169N, 16.0721411E), 9.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Vysokov, Jahlan, obora (50.4113200N, 16.1086111E), 24.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Holovousy, obora (50.3819167N, 15.5779708E), 19.9.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Těchlovice, Těchlovický les (50.2164236N, 15.7088781E), 23.8.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2636314N, 16.1112228E), 2.10.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Býšť, Bělečko, Buky (50.1363619N, 15.9899603E), 5.9.2020, 8 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Dolní Morava, Králický Sněžník, údolí Moravy u Kamenitého potoka (50.1637950N, 16.8195022E), 4.9.2020, 6 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0987772N, 15.7811047E), 6.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0823467N, 15.7971442E), 6.9.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0821381N, 15.8000689E), 22.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant, hráz (50.0145078N, 16.0391050E), 20.9.2020, 9 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Rabštejnská Lhota (49.9114103N, 15.7802900E), 29.9.2020, 8 ex., v lese, Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda IX. 1980, Capreolus, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5260, 5359, 5562, 5659, 5660, 5760, 5762 a 6060.

 

Parammoecius gibbus (Germar, 1817) 

5260: Karkonoski P. N., Kocioł Małego Stawu ad Karpacz, łąka nad strumieniem przy Domku Myśliwskim, 12.6.1990, 2 ex., w odch. jelenia, M. Bunalski leg., det. et coll. (Bunalski 2003).

5260: Karkonoski P.N., Kocioł Małego Stawu ad Karpacz, polana przy Domku Myśliwskim, 22 VI 1990, 1 ex., w odch. jelenia, A. Raj leg., det. et coll. (Bunalski 2003).

5260: Karkonoski P.N., Kocioł Małego Stawu ad Karpacz, 14.6.1990, 4 ex., w odch. jelenia, M. Bunalski leg., det. et coll. (Bunalski 2003), dtto, 12.7.1993, 1 ex.

5260: Karpacz-Wilcza Poręba, 26.5.2001, 1 ex., L. Buchholz leg. (Bunalski et al. 2018).

 

Poznámka. Poslední známé východočeské nálezy pochází z roku 1972 (Mertlik 2020). Poslední známý nález z polské strany Krkonoš pochází z roku 2001 (Bunalski et al. 2018).

 

Phalacronothus Motschulsky, 1860
Phalacronothus biguttatus (Germar, 1824)

 

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1525744N, 15.3168633E a 50.1505500N, 15.3219003E), 7.4.2020, 9 ex., Cervus, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

Nový čtverec: 5959.

 

Plagiogonus Mulsant, 1842
Plagiogonus arenarius (Olivier, 1789)

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1505500N, 15.3219003E), 7.4.2020, 1 ex. pod Dama, 1 ex. mi vlétl do oka, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nový čtverec: 5857. 

 

Planolinoides M. Dellacasa et G. Dellacasa, 2005
Planolinoides borealis Gyllenhal, 1827

 

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, les (49.8684881N, 15.7996722E), 20.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

 
Potvrzení výskytu na území východních Čech.

 

Planolinus Mulsant et Rey, 1870
Planolinus fasciatus (A.G. Olivier, 1789)

 

5362: Adršpach, Janovická Vlčí rokle (50.6113750N, 16.0938100E), 8.5.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5457: Karlovice, Lázně Sedmihorky (50.5533194N, 15.1946800E), 18.11.2020, 4 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5457: Hrubá Skála, polesí U Hřbitova (50.5428308N, 15.1946317E), 18.11.2020, 10 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Pařezská Lhota, pastvina (50.4745183N, 15.2871625E), 21.10.2020, 15 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Zámostí-Blata, vrch Starý hrádek (50.4718433N, 15.2838847E), 21.10.2020, 30 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Vysokov, Jahlan, obora (50.4113200N, 16.1086111E), 24.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Holovousy, obora (50.3830183N, 15.5785825E), 31.10.2020, 15 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Sedloňov, Orlické hory, Šerlich – Bukačka (50.3302097N, 16.3810294E), 10.7.2020, více larev, Cervus (2 ex. Larva X. 2020), J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických horách, Jelení lázeň – Velká Deštná (50.3115167N, 16.3986544E), 10.7.2020, více larev, Cervus (1 ex larva X. 2020).

5762: Opočno, obora Opočno (50.2531625N, 16.1222442E), 9.4.2020, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 12.8.2020, 2 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; (50.2636314N, 16.1112228E a 50.2532672N, 16.1134597E), 2.10.2020, 9 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Vysoká nad Labem, les (50.1586094N, 15.8310536E), 22.10.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; (50.1599953N, 15.8378214E), 26.10.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1013147N, 15.7833961E), 22.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1014619N, 15.7836469E), 24.12.2020, 1 ex.

5861: Vysoká nad Labem, les (50.1617822N, 15.8390658E), 13.11.2020, 9 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Roudnička, Stará paseka (50.1653906N, 15.8435828E), 13.11.2020, 15 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Kříž env. (50.1790883N, 15.8740553E), 13.12.2020, 4 ex., lesní cesta, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, les (50.1546892N, 15.9685836E), 17.3.2020, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1477167N, 15.9751094E), 5.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, obora Bědovice, Dvůr env. (50.1965217N, 16.0220892E), 15.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, les na vrchu Cháby (50.1000683N, 15.7783736E), 9.12.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Srch, les u Barocha (50.0944678N, 15.7757939E), 9.12.2020, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0821381N, 15.8000689E), 22.10.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 23.11.2020, 2 ex.

5961: Veská, zalesněné duny (50.0410189N, 15.8465769E), 7.12.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, cesta rybník Hanzlíkovec – Dálnice (50.0222392N, 16.1103772E), 20.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Rabštejnská Lhota (49.9114103N, 15.7802900E), 29.9.2020, 1 ex., v lese, Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6065: Ostrov, Hříva (49.9353461N, 16.5095531E), 10.5.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vrážné, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda IX. 1980, Capreolus, Cervus, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5362, 5557, 5659, 5660, 5762, 5961, 5962, 6060, 6065 a 6366.

 

Rhodaphodius Ádám, 1994
Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787)

 

5562: Starkoč, pastvina pod Jahlanem (50.4110739N, 16.1050117E), 24.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Rohoznice, Borový, pastvina (50.3904733N, 15.6779267E), 19.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 3.9.2020, 1 ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2223283N, 15.9948767E), 2.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630528N, 16.1108883E), 9.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 12.8.2020, 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, vřesoviště, 3.6.2020, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5862: Ledce, Ledecké bory u Bědovic (50.2015917N, 16.0216439E), 15.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, obora Bědovice, 27.7.2020, 1 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, Lodrant, hráz (50.0145078N, 16.0391050E), 20.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, Číčová, pastvina (50.0694364N, 16.1631853E), 3.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0431239N, 16.2055011E), 3.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6061: Chrudim, Topol, PP Habrov, 11.8.2020, 1 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6260: Horní Bradlo, Lipka, pastvina (49.7947522N, 15.7315783E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.


Nové čtverce: 5562, 5663, 6061 a 6260.

 

Teuchestes Mulsant, 1842
Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)

 

5260: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, pastviny u Děčínské boudy (50.7100000N, 15.7493314E), 16.09.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Kohoutov, Kladruby, pastvina U Kapličky (50.4412642N, 15.9281439E), 27.4.2020, 1 ex. (f. sylvaticus), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6260: Horní Bradlo, Lipka, pastvina (49.7947522N, 15.7315783E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nový čtverec: 6260.

 

Volinus Mulsant et Rey, 1870
Volinus sticticus (Panzer, 1798)

 

5362: Adršpach, Janovická Vlčí rokle (50.6113750N, 16.0938100E), 8.5.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Pařezská Lhota, pastvina (50.4745183N, 15.2871625E), 21.10.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Žernov, Babiččino údolí (50.4353578N, 16.0369472E), 24.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Vysokov, Jahlan, obora (50.4113200N, 16.1086111E), 24.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenská obora (50.4035169N, 16.0721411E), 9.9.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora, 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.; (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 12 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Holovousy, obora (50.3819167N, 15.5779708E), 19.9.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.3818006N, 15.5781694E), 31.10.2020, 1 ex.

5660: Rohoznice, Borový, pastvina (50.3904733N, 15.6779267E), 19.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Habřina, les u Rotenberku (50.3419975N, 15.8300322E), 23.9.2020, 3 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Habřina, mlýn Podhrad, 17.6.2020, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

5661: Velichovky, obora Karsit (50.3530942N, 15.8351397E), 23.9.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Kunčice, U Tomáškova lesa (50.2264997N, 15.6153542E), 23.8.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Dolní Přím, Přímský les (50.2247475N, 15.7054736E), 19.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Černilov, les Kaltouz (50.2868628N, 15.9340728E), 31.8.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2223283N, 15.9948767E), 2.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2024175N, 15.9574653E), 3.10.2020, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2531625N, 16.1222442E), 9.4.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2472608N, 16.1194572E), 11.7.2020, 1 ex.; dtto, (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 1 ex.; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 1 ex.; dtto, (50.2636314N, 16.1112228E a 50.2532672N, 16.1134597E), 2.10.2020, 2 ex.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 4 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Vysoká nad Labem, les (50.1586094N, 15.8310536E), 22.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, Velká Čeperka (50.1136611N, 15.7677581E), 16.8.2020, 3 ex., Equus. J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1137228N, 15.7678117E), 10.9.2020, 1 ex.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010739N, 15.7829242E), 4.4.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; (50.1013147N, 15.7833961E), 22.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Roudnička, Stará paseka (50.1637017N, 15.8440006E), 10.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 3 ex., Cervus, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, Buky (50.1360819N, 15.9904428E), 11.7.2020, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Býšť, Bělečko, údolí Lesního potoka mezi oborou Požáry a Buky (50.1428978N, 15.9875892E), 5.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Albrechtice nad Orlicí, lesní cesta (50.1389653N, 16.0533456E), 3.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, zámecký park (5863c), 285 m n.m., 2.6.2017, několik ex., Canis, J. Resl leg., det. et coll.

5866: Dolní Morava, Králický Sněžník, údolí Moravy u Kamenitého potoka (50.1637950N, 16.8195022E), 4.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Labské Chrčice, Svárava (50.0549175N, 15.3985772E), 30.5.2020, 1 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0987772N, 15.7811047E), 6.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les (50.0823467N, 15.7971442E), 6.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0821381N, 15.8000689E), 22.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 5.11.2020, 1 ex.; dtto, 23.11.2020, 1 ex.

5962: Trusnov, Lodrant, hráz (50.0145078N, 16.0391050E), 20.9.2020, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, rybník Hanzlíkovec (50.0394906N, 16.1113603E), 5.9.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, cesta rybník Hanzlíkovec – Dálnice (50.0222392N, 16.1103772E), 20.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Jablonský les (50.0338669N, 16.5508375E), 10.5.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Ostrov, Hříva (49.9353461N, 16.5095531E), 10.5.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, les (49.8684881N, 15.7996722E), 20.7.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 1 ex.

6266: Vranová Lhota, lesostep u Hraniček (49.7213844N, 16.8011097E), 17.5.2020, 4 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastviny nad Lhotským potokem (49.7179819N, 16.8336878E), 17.5.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), maximum IX.-1. dekáda X., celoročně, Cervus, Ovis, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5661, 5761, 5863, 5866, 6160 a 6266.

 

Oniticellini H. J. Kolbe, 1905

Euoniticellus A. Janssens, 1953
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)

 

 

5861: Hradec Králové, Na Plachtě (50.1868850N, 15.8604114E), 11.5.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagini Burmeister, 1846

Onthophagus Latreille, 1802
podrod Onthophagus Latreille, 1802
Onthophagus (O.) taurus (Schreber, 1759)

 

5858: Klamoš, Štít (50.1039158N, 15.4450003E), 30.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0878906N, 15.4715456E), 30.7.2020, 2 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina u statku (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

podrod Palaeonthophagus Zunino, 1979
Onthophagus (P.) coenobita (Herbst, 1783)
 

5561: Kohoutov, Kladruby, pastvina U Kapličky (50.4412642N, 15.9281439E), 27.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, louky v nivě Úpy severně od Rýzmburku, 22.4.2006, 2 ex., v mršině Capreolus u Červeného mostu, M. Mikát leg. (Mikát 2007).

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.; (50.3315667N, 15.2828347E – 50.3373517N, 15.2953419E), 22.7.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Velichovky, obora Karsit (50.3530942N, 15.8351397E), 23.9.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2223283N, 15.9948767E), 2.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630589N, 16.1067517E a 50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2630450N, 16.1066308E), 11.7.2020, 1 ex.; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 9.8.2020, 1 ex.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Klamoš, Štít (50.1039158N, 15.4450003E), 30.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Ledce, Ledecké bory u Bědovic (50.2015917N, 16.0216439E), 15.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Albrechtice nad Orlicí, lesní cesta (50.1389653N, 16.0533456E), 3.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0987772N, 15.7811047E), 6.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), celý IV., každoročně, Cervus, Ovis, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5561 a 5657. 

 

Onthophagus (P.) fracticornis (Preyssler, 1790)

5557: Holín, Pařezská Lhota, pastvina (50.4745183N, 15.2871625E), 21.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Rohoznice, Borový, pastvina (50.3904733N, 15.6779267E), 19.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Nový Hrádek, Dlouhé, sjezdovka u Žídků (5663b), 700 m n.m., 3.9.2020, 2 ex., Bos, J. Resl leg., det. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 3 ♂♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2472608N, 16.1194572E), 11.7.2020, 2 ex.; dtto, (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 1 ♀; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 1 ♀; dtto, (50.2636314N, 16.1112228E a 50.2565667N, 16.1116144E), 2.10.2020, 2 ♂♂, 4 ♀♀.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1526000N, 15.3221719E), 10.8.2020, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Klamoš, Štít (50.1039158N, 15.4450003E), 30.7.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, obora Bědovice, 27.7.2020, 2 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512111N, 16.1258469E), 2.10.2020, 2 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Albrechtice nad Orlicí, lesní cesta (50.1389653N, 16.0533456E), 3.10.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0878906N, 15.4715456E), 30.7.2020, 2 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0987772N, 15.7811047E), 6.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0470969N, 15.8403789E), 16.8.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, rybník Hanzlíkovec (50.0394906N, 16.1113603E), 5.9.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, Číčová, pastvina (50.0694364N, 16.1631853E), 3.10.2020, 1 ♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, pastvina (50.0460383N, 16.1839953E), 3.10.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 3 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, pastvina (49.8706561N, 15.7984653E), 2 ♀♀, Cervus.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), od IV. do zámrazu, nejvíc VIII. 2000, Equus, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5557, 5660, 5663, 5762, 5857 a 5961.

 

Onthophagus (P.) joannae Goljan, 1953

5561: Kohoutov, Kladruby, pastvina U Kapličky (50.4412642N, 15.9281439E), 27.4.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, obora, 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 1 ♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2586758N, 16.1116519E), 11.7.2020, 1 ♀.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1526000N, 15.3221719E), 10.8.2020, 2 ♂♂, 1 ♀, Cervus, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 3 ♂♂, 4 ♀♀, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka (50.1662894N, 15.8029814E), 14.4.2020, 1 ♀, smíšený les, Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, elektrovody (50.1274053N, 15.7732297E), 6.9.2020, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1477167N, 15.9751094E), 5.4.2020, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0878906N, 15.4715456E), 30.7.2020, 4 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Ostrov, Hříva (49.9353461N, 16.5095531E), 10.5.2020, 1 ♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8706561N, 15.7984653E), 20.7.2020, 1 ♂, 2 ♀♀, Cervus.

6266: Vranová Lhota, lesostep u Hraniček (49.7213844N, 16.8011097E), 17.5.2020, 1 ♀, Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5561, 5657, 5762 a 6065. 

 

Onthophagus (P.) medius (Kugelann, 1792)

5960: Pardubice, 18.5.1909, 1 ♀, Josef Černý leg. [Mus. Pragensde, coll. Kracik] (NMPC) (Roessner et al. 2010: 22).

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa (50.1180889N, 16.0648122E), 3.10.2020, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Poznámka. Mertlik (2020) tento druh z území východních Čech neuvádí.

 
Potvrzení výskytu na území východních Čech.

 

Onthophagus (P.) nuchicornis (Linnaeus, 1758)

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0878906N, 15.4715456E), 30.7.2020, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 13.7.2020, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Břehy, 20.4.2020, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 17.5.2020, 1 ex.; dtto, 28.5.2020, 1 ex. 

 

Onthophagus (P.) ovatus (Linnaeus, 1758)

5657: Kopidlno, obora (50.3348608N, 15.2890358E), 8.4.2020, 1 ♂, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5660: Rohoznice, Borový, pastvina (50.3904733N, 15.6779267E), 19.9.2020, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Litíč, Nouzov, les nad Velichovským rybníkem (50.3625400N, 15.8281628E), 23.9.2020, 6 ♂♂, 10 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Velichovky, obora Karsit (50.3530942N, 15.8351397E), 23.9.2020, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, obora Opočno (50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 1 ♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2630450N, 16.1066308E a 50.2586758N, 16.1116519E), 11.7.2020, 2 ♂♂; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 9.8.2020, 1 ♀; dtto, (50.2565667N, 16.1116144E), 2.10.2020, 1 ♂.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 1 ♂, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka (50.1662894N, 15.8029814E), 14.4.2020, 2 ♂♂, 1 ♀, smíšený les, Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, zámecký park (5863c), 285 m n.m., 7.7.2017, 1 ex., Canis, J. Resl leg., det. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 2 ♂♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Horní Ředice, Žernov, hráz rybníka Smilek (50.0939078N, 15.9585214E), 17.4.2020, 2 ♂♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), běžný po celý rok, až do zámrazu (1971-2000), Equus, v lese, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Onthophagus (P.) similis (Scriba, 1790)

5762: Opočno, obora Opočno (50.2630589N, 16.1067517E a 50.2586536N, 16.1116922E), 9.4.2020, 4 ♂♂, 46 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2630450N, 16.1066308E, 50.2586758N, 16.1116519E a 50.2472608N, 16.1194572E), 11.7.2020, 4 ♂♂, 9 ♀♀; dtto, (50.2460750N, 16.1210069E), 9.8.2020, 9 ♂♂, 5 ♀♀; dtto, (50.2630528N, 16.1108883E), 2 ♂♂; 12.8.2020, 7 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; (50.2636314N, 16.1112228E a 50.2565667N, 16.1116144E), 2.10.2020, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Klamoš, Štít (50.1039158N, 15.4450003E), 30.7.2020, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1477167N, 15.9751094E), 5.4.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; (50.1467919N, 15.9836550E), 15.7.2020, 7 ex., Cervus, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, obora Bědovice, 27.7.2020, 7 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0878906N, 15.4715456E), 30.7.2020, 12 ♂♂, 16 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, pastvina (49.8698642N, 15.7895711E), 20.7.2020, 3 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, pastvina (49.8706561N, 15.7984653E) a les (49.8684881N, 15.7996722E), 3 ♂♂, 2 ♀♀, Cervus; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E), 7.8.2020, 3 ex.; dtto, (49.8743311N, 15.7905742E), 1 ex.

 

Nové čtverce: 5762 a 6160.

Poznámka. Na několika východočeských lokalitách jsem zaznamenal pozoruhodný hromadný výskyt druhu Onthophagus similis. V roce 2019 to bylo v oboře Požáry (Mertlik 2020), v roce 2020 v oboře Opočno a na koňských stezkách v lese u obce Kolesa. V oboře Opočno jsem odebral jen malé vzorky z nacházených kusů O. similis k ověření determinace, ale viděl jsem zde stovky kusů tohoto jinak jen jednotlivě nacházeného druhu. Byli v celém areálu obory, v lese i na pastvinách.

 

Onthophagus (P.) vacca (Linnaeus, 1767)

5862: Hradec Králové, PP Na Plachtě, vřesoviště, 28.4.2020, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5959: Strašov, pastvina (50.0857647N, 15.5268989E), 22.4.2020, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, Číčová, pastvina (50.0694364N, 16.1631853E), 3.10.2020, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, pastvina (50.0460383N, 16.1839953E), 3.10.2020, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg et coll.

6160: Seč, Proseč (49.8258306N, 15.6702094E), 26.8.2020, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nové čtverce: 5962 a 5963.

 

Onthophagus (P.) verticicornis (Laicharting, 1781)

5657: Kopidlno, obora, 16.4.2020, 1 ex., Cervus, D. Král leg., det. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1525744N, 15.3168633E a 50.1505500N, 15.3219003E), 7.4.2020, 8 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky, 16.4.2020, více ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; (50.1556728N, 15.3700172E), 10.8.2020, 2 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, 17.4.2020, 2 ex., Ovis, M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 20.4.2020, 1 ex.; dtto, 14.5.2020, 2 ex.; dtto, 15.5.2020. 6 ex.; dtto, 17.5.2020, 6 ex.; dtto, 10.6.2020, 3 ex.

 

Nový čtverec: 5657.

 

TROGIDAE W.S. Macleay, 1819

Troginae W.S. Macleay, 1819

Trox Fabricius, 1775
Trox hispidus (Pontoppidan, 1763)

 

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda III. a celý IV., 1980, někdy společně s T. sabulosus, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nový čtverec: 6366.

 

Trox sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758)

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, meandry Orlice, pastvina (50.1995181N, 15.9632514E), 4.6.2020, 6 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 7.7.2020, 4 ex.

5958: Kladruby nad Labem, Na Sklepích (50.0590944N, 15.4704147E), 30.5.2020, 6 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 30.7.2020, 1 ex.

5958: Kladruby nad Labem, Mošnice (50.0495158N, 15.4598361E), 30.5.2020, 6 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 17.6.2020, 2 ex.

5959: Semín, duna v lese (50.0592911N, 15.5180603E), 30.5.2020, 1 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Živanice, Na Cihelně, zalesněná duna (50.0544161N, 15.6259200E), 30.5.2020, 2 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, Na kovárně (50.0900286N, 15.7071489E), 30.5.2020, 3 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 17.6.2020, 1 ex.

5960: Hrobice, Baroch (50.0966461N, 15.7865978E), 4.6.2020, 7 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 17.6.2020, 7 ex.

5961: Veská, zalesněné duny (50.0413619N, 15.8485969E), 4.6.2020, 15 ex., v pasti z ovčí srsti, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 22.6.2020, 1 ex.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), poslední dekáda III., dále celý IV. 1980, více ex., v sovích vývržcích (i po 5 kusech), i mezi zbytky sněhu, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nové čtverce: 5761, 5958, 5961 a 6366.

 

Trox scaber (Linnaeus, 1767)

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, U Houkvice (50.1823258N, 16.0481233E), 4.6.2020, 1 ex., past z ovčí srsti v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Uhersko, Bažantnice u Uherska, 8.4.2008, 2 ex., prosev starého ptačího hnízda, J. Pelikán leg., det. st coll.

6366: Vrážné, Vraženský důl, Bouda (49.6827008N, 16.7911683E), konec VI. 1977, 1 ex., na světlo, V. Jiříček leg., det. et coll.

 

Nový čtverec: 6366.

 

KOMENTÁŘE A OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

     Z druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae bylo nalezeno na zkoumaném území celkem 91 druhů. Z toho bylo sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 79 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.
     Od roku 1980 do současnosti bylo na zkoumaném území nalezeno pět druhů čeledi Geotrupidae, 67 druhů čeledi Scarabaeidae a čtyři druhy z čeledi Trogidae.
     Po roce 2000 se již nepodařilo prokázat výskyt dvou druhů čeledi Geotrupidae: Typhaeus typhoeus a Geotrupes mutator, 16 druhů z čeledi Scarabaeidae: Acanthobodilus immundus, Bodiloides ictericus ictericus, Chilothorax melanostictus melanostictus, Chilothorax pictus, Heptaulacus testudinarius, Labarrus lividus, Nialus varians, Oromus alpinus, Parammoecius gibbus, Phalacronothus quadrimaculatus quadrimaculatus, Sigorus porcus, Trichonotulus scrofa, Copris lunaris, Caccobius schreberi, Onthophagus lemur, Onthophagus vitulus a jednoho druhu z čeledi Trogidae: Trox niger. Mizí i další druhy, např. poslední nález druhu Bodilopsis sordida sordida je z roku 2005 (Mertlik 2020).
     Také výskyt některých dalších druhů má v posledních letech sestupnou tendenci, například u druhu Geotrupes stercorarius.


Výsledky krkonošského pátrání po hnojnících Oromus alpinus a Parammoecius gibbus

     Krkonoše jsem v roce 2020 několikrát navštívil za účelem potvrzení výskytu druhů Oromus alpinus a Parammoecius gibbus. To se mi bohužel nepodařilo a posledním krkonošským nálezem druhu Oromus alpinus tak zůstává nález z Obřího dolu (obr. 3 – lokalita Kovárna je na snímku vlevo dole) z roku 1971 (Mertlik 2020: 97).
     Druh Parammoecius gibbus byl na české straně Krkonoš nalezen naposledy v roce 1972 u Horní Branné (Mertlik 2020: 104). Na polské straně Krkonoš byl nalézán ještě v letech 1990-1993 v okolí Małego Stawu (Bunalski 2003) (obr. 4-6) a jeho zatím poslední nález je z roku 2001 od obce Karpacz-Wilcza Poręba (Bunalski et al. 2018). Proto je možné, že tento druh na polské straně Krkonoš stále ještě žije.
 

Obr. 3. Pec pod Sněžkou, Obří důl, 16.9.2020 Obr. 4. Karpacz, Kocioł Małego Stawu, 16.9.2020
Obr. 5. Karpacz, Kocioł Małego Stawu, 16.9.2020
Obr. 6. Karpacz, Kocioł Małego Stawu, polana przy Domku Myśliwskim, 16.9.2020

 

Poznámky k výskytu dalších krkonošských druhů

     Z našich typicky horských druhů hnojníků jsem nacházel na krkonošských hřebenech jednotlivě i ve větším množství kusů pouze druh Agoliinus piceus. Tento druh byl v jelením trusu (obr. 11-12) na různých lokalitách, na horní hranici lesa v nadmořských výškách 1200-1300m (obr. 7), v pásmu kosodřeviny (obr. 8), na prameništích a rašeliništích ve výšce 1360m (obr. 9) i na alpínských loukách až do výšky 1530m (obr. 10).
 

Obr. 7. Rokytnice nad Jizerou, les nad Krakonošovou snídaní, 8.8.2020 Obr. 8. Malá Úpa, Růžová hora, 4.7.2020
Obr. 9. Vítkovice, louky u pramenů Velké Mumlavy, 23.6.2020
Obr. 10. Špindlerův Mlýn, louky na Luční hoře, 16.6.2020
Obr. 11. Špindlerův Mlýn, Luční hora, 16.6.2020,
jelení trus
Obr. 12. Špindlerův Mlýn, Luční hora, 16.6.2020,
jelení trus s imagy Agoliinus piceus

     Další horský druh Agrilinus convexus se vyskytoval hojněji na otevřených plochách pastvin v horských dolinách od 920m (obr. 15) a na horní hranici lesa na rašeliništích (obr. 13-14), vzácnější byl na alpínských loukách (obr. 16).
     Z druhů známých z pastvin nížin i z horských dolin, byly na loukách nad horní hranicí lesa hojněji zastoupeny druhy Acrossus depressus (zde dominantní druh), A. rufipes a Aphodius pedellus. Vzácněji se zde vyskytovali i Calamosternus granarius, Bodilopsis rufa a Otophorus haemorrhoidalis (obr. 17-18).
     Pozoruhodný je rovněž jediný horský nález druhu Agrilinus ater z rašeliniště ze sedla mezi Černou a Liščí horou (1100m), kde byl nalezen spolu s příbuzným A. convexus. Doposud byl známý jen z nižších poloh (Mertlik 2020).
 

 
Obr. 13. Černý Důl, rašeliniště v sedle u Lesní Boudy, 1.7.2020 Obr. 14. Černý Důl, rašeliniště u Lesní Boudy, 1.7.2020,
jelení trus s Agrilinus convexus
Obr. 15. Pec pod Sněžkou, pastvina u Boudy v Obřím dole, 24.6.2019 Obr. 16. Špindlerův Mlýn, Luční hora, louky na jižním svahu, 21.5.2014
Obr. 17. Vítkovice, Harrachova louka, 8.8.2020 Obr. 18. Špindlerův Mlýn, Luční hora, louky na severním svahu, 21.8.2020

     Na horských pastvinách u Špindlerovky (1150m) a u Růžohorek (1260m), na kterých se pásly krávy, jsem našel chrobáky Geotrupes stercorarius (obr. 19-22). Doposud jsem tento poslední dobou stále vzácnější druh znal z Krkonoš jen z jediné koňské pastviny nad Vrchlabím (Mertlik 2020). Pastva koní a krav jim zřejmě přináší dostatek vhodné potravy, kterou jim vysoká zvěř nemůže poskytnout. Proto jsou na alpínských loukách v jelením trusu k nalezení jen nepočetní zástupci menšího druhu chrobáka Anoplotrupes stercorosus a hnojníci.

     Na pastvině u Růžohorek jsem našel hnojníky Nimbus contaminatus (obr. 22) a Teuchestes fossor (obr. 21). U prvního druhu se jedná o jeho první krkonošský nález, u druhého druhu o jeho nový dosažený výškový rekord (1260m). Nejvýše byl doposud nalezen v Obřím dole (920m) a v Modrém dole (1000m).
 

 
Obr. 19. Špindlerův Mlýn, pastvina pod Špindlerovkou, 16.9.2020 Obr. 20. Špindlerův Mlýn, pastvina pod Špindlerovkou, 16.9.2020
 
Obr. 21. Pec pod Sněžkou, pastvina u Růžohorek, 16.9.2020 Obr. 22. Pec pod Sněžkou, pastvina u Růžohorek, 16.9.2020

     V krkonošských lesích byly stejně jako na bezlesých lokalitách dominantními druhy Acrossus depressus a A. rufipes. V lesním pásmu jsem nalezl také tři druhy, které byly doposud neznámé z české strany Krkonoš. Jsou to druhy Agoliinus nemoralis (obr. 23), Limarus zenkeri (obr. 24) a Parammoecius corvinus (obr. 25-28). Z nichž dva druhy, Agoliinus nemoralis a Parammoecius corvinus, byly již známé z polské strany Krkonoš (Bunalski 2003). Druh Limarus zenkeri byl z Krkonoš až doposud neznámý, ale v roce 2020 se mi ho podařilo nalézt na třech lokalitách v dosti velké nadmořské výšce – vrch Šeřín (880m – obr. 24), Široký hřbet (1110m – obr. 29-30) a Rýchory (990m – obr. 31-32).

     Na zalesněném hřbetu, táhnoucím se od vrchu Mechovince až po vrch Šeřín, se mi podařilo prokázat výskyt druhu Limarus maculatus (obr. 23-26. Tento druh byl z Krkonoš citovaný Tesařem (1957: 222), ale bez udání konkrétní lokality.
 

 

 
Obr. 23. Špindlerův Mlýn, vrch Mechovinec, jižní svah, 25.7.2020 Obr. 24. Špindlerův Mlýn, vrch Šeřín, jižní svah, 25.7.2020
 
Obr. 25. Špindlerův Mlýn, vrch Šeřín, 1025m, 25.7.2020 Obr. 26. Špindlerův Mlýn, vrch Šeřín, srnčí trus, 25.7.2020
 
Obr. 27. Pec pod Sněžkou, Obří důl, 21.8.2020 Obr. 28. Pec pod Sněžkou, Obří důl, 21.8.2020,
starší jelení trus s Parammoecius corvinus
 
Obr. 29. Pec pod Sněžkou, Široký hřbet, 12.8.2020 Obr. 30. Pec pod Sněžkou, Široký hřbet, 12.8.2020,
srnčí trus s Acrossus depressus a Limarus zenkeri
 
Obr. 31. Žacléř, Dvorský les, 13.8.2020 Obr. 32. Žacléř, Dvorský les, 13.8.2020

Nálezy dalších východočeských lesních druhů

     V roce 2020 jsem se zaměřil také na hnojníky v loveckých oborách (obora Kněžičky, Kopidlno, Bědovice, Opočno, Požáry u Bělečka, Karsit u Velichovek, Slavice a Holovousy) a v lesích od nížin až po pohraniční horské lesy Krkonoš, Orlických hor a Králického Sněžníku.
     V lesích jsem nacházel různé druhy hnojníků, z nichž nejtypičtější pro lesní biotop byli Chilothorax conspurcatus (obr. 33-36), Euorodalus coenosus (obr. 47-48), Limarus maculatus (obr. 38, 41-44, 49-50), L. zenkeri (obr. 37-40), Parammoecius corvinus (obr. 33-35, 40), Planolinus fasciatus (obr. 45-46), Volinus sticticus (33-35, 37-39, 40, 43, 49-50).
     Druh Chilothorax conspurcatus jsem v roce 2020 našel na stejných lokalitách jako v roce 2019 (obr. 33-35), ale na sousedních faunistických čtvercích se mi jej nepodařilo nalézt. Neúspěšné byly pokusy na lesních stezkách u Veské, Vysoké nad Labem i u Týniště nad Orlicí. Typ biotopu je tam podobný (lesní koňské stezky na písčitém podloží), ale tento druh se tam zatím nešíří. Zajímavý byl nález více kusů Ch. conspurcatus v kobylinci na polní cestě na okraji lesa Kladivo (obr. 36). Na téže cestě jsem o rok dříve našel v kobylinci více kusů Melinopterus reyi (Mertlik 2020).
 

Obr. 33. Hrobice, les u jízdárny, 23.11.2020 Obr. 34. Hradiště na Písku, Kunětický les, kobylinec, 23.11.2020
Obr. 35. Hradiště na Písku, Kunětický les, 13.3.2019 Obr. 36. Ráby, polní cesta u lesa Kladivo, 23.3.2019

     Pozoruhodné byly nálezy druhů Limarus maculatus (obr. 38, 41-44, 49-50) a L. zenkeri (obr. 37-40). Od prvního druhu máme 15 nových faunistických čtverců, od druhého devět. Na některých lokalitách se oba druhy vyskytovaly společně, ale nepotvrdily se zde zkušenosti kolegů ze středočeských lokalit, na kterých se mezi velkým množstvím kusů L. maculatus objevují jen jednotlivé kusy L. zenkeri (údajně v poměru 100:1). Máme tu lokality L. maculatus, na kterých L. zenkeri zcela chybí, a máme tu lokality, kde je tomu naopak. Na některých lokalitách jsou oba druhy společně, ale jejich poměry jsou vcelku vyrovnané, nebo na nich výrazně převažuje druh L. zenkeri. Extrémním případem je obora Opočno, kde byl na 163 kusů L. zenkeri nalezen jen jeden kus L. maculatus.
     Není to úplně pravidlem, ale Limarus zenkeri zde více vyhledává jehličnaté lesy s písčitým podkladem, zvláště pak v nižších polohách u Labe a u dolního toku Orlice, zatím co L. maculatus je více rozšířen ve světlých listnatých lesích pahorkatin. Ale v horských oblastech je situace poněkud odlišná, protože zde, až na území východních Krkonoš a Rýchor, dominuje L. maculatus (západní část Krkonoš, Orlické hory a Králický Sněžník).

     U dalších východočeských lesních druhů se mi výrazně podařilo rozšířit počet osídlených faunistických čtverců, u druhu Parammoecius corvinus o osm čtverců, u Planolinus fasciatus o deset čtverců a u Volinus sticticus o šest čtverců.
 

Obr. 37. Opočno, obora Opočno, severní část, 2.10.2020 Obr. 38. Opočno, obora Opočno, jižní část, 2.10.2020
Obr. 39. Čeperka, polesí Velká Čeperka, 23.11.2020 Obr. 40. Bělečko, obora Požáry, 9.5.2020 
Obr. 41. Licibořice, Slavická obora, 7.8.2020 Obr. 42. Kněžičky, obora Kněžičky, 10.8.2020
Obr. 43. Kopidlno, obora Kopidlno, 2.4.2020 Obr. 44. Deštné v Orlických horách, Luisino údolí, 10.7.2020
Obr. 45. Hrubá Skála, les U Hřbitova, 18.11.2020 Obr. 46. Hrubá skála, les U Hřbitova, 18.11.2020, srnčí trus s Planolinus fasciatus
Obr. 47. Bělečko, cesta u obory Požáry, 5.4.2020, kobylinec s Euorodalus coenosus a Onthophagus similis Obr. 48. Živanice, Na Cihelně, koňská stezka přes zalesněné duny, 17.9.2019

     Mimořádně zajímavým nálezem je nález druhu Planolinoides borealis. Ve Slavické oboře jsem nalezl 1 ex. tohoto druhu v trusu jelena (obr. 49-50) ve společnosti zde hojných Limarus maculatus. Při následující návštěvě se mi již nepodařilo nalézt žádný další kus. Pokud jde o jeho publikované nálezy z alpínského pásma Krkonoš (Obenberger 1952: 88, 179, Mertlik 2020: 106), tak lze předpokládat, že se v tomto případě jednalo o chybnou determinaci.

 

 
Obr. 49. Licibořice, Slavická obora, 7.8.2020 Obr. 50. Licibořice, Slavická obora, 7.8.2020

     Dalším pozoruhodným druhem východočeských obor je Onthophagus similis. Již v roce 2019 zde byl nalezen ve větším počtu kusů v oboře Požáry (obr. 40, 47) a u pastviny v Bělečku (Mertlik 2020). V roce 2020 jsem pozoroval hromadný výskyt (několik set kusů) tohoto druhu v oboře Opočno (obr. 37-38) a více kusů jsem našel také v lese u obce Kolesa. Několik kusů jsem našel i ve Slavické oboře (obr. 41, 49-50) a Bědovické oboře.
     Doposud byl tento druh nalézán v Čechách spíše jednotlivě, ale v posledních letech byl jeho větší výskyt pozorován i v Lánské a Jabkenické oboře (Miroslav Zýka a David Král, písemné sdělení).
 

   
Obr. 51. Hrobice, meandry Labe, 6.4.2007 Obr. 52. Hrobice, meandry Labe, 6.4.2007
 
Obr. 53. Hrobice, meandry Labe, 1.5.2020 Obr. 54. Hrobice, meandry Labe, 1.5.2020
 
Obr. 55. Hrobice, meandry Labe, 1.5.2020 Obr. 56. Týniště nad Orlicí, meandry Orlice, 26.4.2020
 
Obr. 57. Čejč, okraj pole u Mansonovy stepi, 20.4.2008 Obr. 58. Čejč, okraj pole u Mansonovy stepi, 20.4.2008

Pobřežní druhy Psammodius asper, Rhyssemus germanus a R. puncticollis

     S hledáním pobřežních druhů jsem měl v roce 2020 docela problém, protože jejich biotopy podléhají sukcesi a rychle zarůstají pobřežní vegetací. Významně k tomu přispělo i to, že v minulých letech bylo u nás méně dešťových srážek než v období publikovaných nálezů (Mertlik 2020). Na obr. 51-52 je původní hrobický biotop druhů Psammodius asper a Rhyssemus puncticollis z roku 2007. Na obr. 53 je ten samý biotop na snímku z roku 2020, již zarostlý pobřežní vegetací.
     Na levém břehu Labe u Hrobic jsem v roce 2020 našel ještě dvě malé plochy bez vegetace (obr. 54-55). Byly to strmější svahy k vodě, lemované travinami. Po chvilce polévání písku vodou jsem zpozoroval dva kusy Rhyssemus puncticollis. Pokoušeli se zachránit před vodou „úprkem“ na výše položená místa. Takže tento druh zde zatím úspěšně přežívá. Druh Psammodius asper jsem zde již nenašel, ale na řece Orlici jsem našel na meandrech západně od Týniště nad Orlicí doposud volný písčitý náplav, na kterém P. asper byl. Imaga seděla na písku pod kusy naplaveného dřeva (obr. 56).
     Pro porovnání jsem připojil dva snímky z jižní Moravy (obr. 57-58), na kterých je okraj pole pod svahem nedaleko Mansonovy stepi u Čejče. Tento okraj imitující říční břeh byl v roce 2008 oblíbeným biotopem druhů Psammodius asper, Rhyssemus germanus (D. Král det. 2021) a také se zde vyskytoval Pleurophorus caesus.

     Pokud jde o další pobřežní druh Psammoporus mimicus, tak všechny mé loňské pokusy o jeho nalezení byly neúspěšné. Bývalé volné náplavy Metuje u Adršpachu, do kterých jsem vkládal velké naděje, byly kompletně zarostlé pobřežní vegetací a ani u jiných menších toků v Podkrkonoší jsem neuspěl. Zatím jsem tento druh sbíral jen na Slovensku na náplavech Belé mezi Podbanským a Pribylinou, a tak přikládám alespoň snímky tohoto biotopu (obr. 59-60).
 

 
Obr. 59. Pribylina, řeka Belá, 9.8.2004 Obr. 60. Pribylina, řeka Belá, 9.8.2004

Liothorax niger – druh podmáčených luk u rybníků a vodních toků

     S tímto zajímavým druhem mi velmi pomohl kolega Jan Pelikán, který objevil jeho novou lokalitu na podmáčené louce u Bohdanečského rybníka (obr. 61-63). Imaga L. niger zde byla pozorovatelná na místech s minimem vegetace, což zde byly vyjeté koleje od traktoru, který je využíván k sečení luk. Poté jsem našel L. niger ještě u Hrobic na záplavových lukách u Labe. Jednalo se o periodicky vysychající tůň s pravidelným výskytem listonohů jarních Lepidurus apus (Linnaeus, 1758). Také přes tuto vyschlou tůň vedly koleje od traktoru, na kterých L. niger aktivoval (obr. 64).
 

 
Obr. 61. Louka u Bohdanečského rybníka, 23.4.2020 Obr. 62. Louka u Bohdanečského rybníka, 23.4.2020
 
Obr. 63. Louka u Bohdanečského rybníka, 23.4.2020 Obr. 64. Hrobice, louka s tůní u Labe, 1.5.2020

Stepní druhy Ammoecius brevis, Phalacronothus biguttatus a Plagiogonus arenarius.

     V dubnu 2020 jsem navštívil pastviny na jižních svazích obory Kněžičky, kde jsem se chtěl podívat, jak zde aktivují hnojníci Ammoecius brevis a Phalacronothus biguttatus. Druh A. brevis jsem nalezl ve starším trusu daňka v severozápadním cípu pastviny (obr. 65). Nepátral jsem po nich delší dobu, protože jsem si jen chtěl prohlédnout a vyfotografovat jejich biotop.
     Na pastvině jižně od jírovcové aleje jsou zajímavé terénní nerovnosti zřejmě způsobené sesouváním svahu. Travnaté porosty zde nejsou tak husté, jako nad alejí a místy se objevují i drobné holé sprašové plochy (obr. 66). Zde jsem našel v trusu daňků a jelenů více kusů P. biguttatus. Tento teplomilný druh je na území východních Čech vzácný a doposud znám jen předloňský nález z pastviny u Litošic (Mertlik 2020) a loňský nález z pastviny u Strašova (obr. 68).
     Spolu s Phalacronothus biguttatus jsem v trusu našel také jeden kus Plagiogonus arenarius. Nedaleko od tohoto místa mi další kus P. arenarius vlétl do oka (lokalitou jsem projížděl na kole)! Z východních Čech jsou známé dva starší nálezy tohoto druhu od Chocně. Východočeské lokality tohoto typu podléhají sukcesí či zalesňování, viz Mertlik (2010).
 

Obr. 65. Kněžičky, obora Kněžičky, 10.8.2020,
biotop Ammoecius brevis
Obr. 66. Kněžičky, obora Kněžičky, 10.8.2020, biotop Phalacronothus biguttatus a Plagiogonus arenarius
Obr. 67. Kněžičky, obora Kněžičky, střelnice, 10.8.2020 Obr. 68. Strašov, pastvina u statku, 22.4.2020

Expanze druhů Melinopterus consputus a Nimbus contaminatus

     Ve svých minulých pracích (Mertlik 2019 a 2020) jsem popisoval expanzi několika koprofágních druhů. V roce 2020 jsem navštívil několik pastvin v okolí Chocně, abych zjistil současný stav severozápadního šíření druhu Melinopterus consputus. Ale nenašel jsem žádnou nově osídlenou lokalitu tímto druhem.
     Podařilo se mi však potvrdit pokračující východní expanzi druhu Nimbus contaminatus, který se v roce 2020 již hromadně vyskytoval na pastvinách severozápadně od Chocně. Určitě bude zajímavé pozorovat, jak bude probíhat nevyhnutelné „choceňské setkání“ M. consputus a N. contaminatus. Oba druhy jsou expanzivní, jejich potravní zdroje jsou prakticky totožné, a navíc se vyskytují ve stejném ročním období.

     Nimbus contaminatus se šíří nejen východním směrem k Chocni, ale byl nalezen také u Prachovských skal (obr. 69-70) a v Krkonoších (obr. 22). Mimo území východních Čech jsem jej nalezl již také ve Frýdlantském výběžku na pastvině u obce Černousy (18.9.2020, 2 ex., Equus).
 

 
Obr. 69. Holín, Pařezská Lhota, 21.10.2020 → Obr. 70. Holín, Pařezská Lhota, 21.10.2020

Lokalita druhu Bodilus lugens

     Dne 26.8.2020 jsem se byl podívat na pastvině v obci Proseč, na které kolega Hron našel v roce 2019 jeden kus druhu Bodilus lugens (Mertlik 2020). I když mi při hledání pomáhal statkář pan Jirásek, nepodařilo se nám najít žádný další kus. Tak přikládám alespoň fotografii této lokality (obr. 71).


Nález druhu Onthophagus medius

     V mé práci (Mertlik 2020) není Onthophagus medius uveden z východních Čech, avšak Rössner et al. (2010) uvádí nález z roku 1909 z Pardubic.
     V roce 2020 se mi podařilo nalézt na pastvině ve Žďáru nad Orlicí (obr. 72) v kravském trusu jednoho samce Onthophagus medius. Jednalo se o vzácnou formu s výraznými tmavými pruhy na krovkových mezirýžích (Rössner et al. 2010, str. 16, obr. 2N). Bohužel, při následující návštěvě se mi již nepodařilo nalézt žádný další kus tohoto druhu.
 

 
Obr. 71. Seč, Proseč, pastvina, 26.8.2020 Obr. 72. Žďár nad Orlicí, pastvina u lesa, 8.10.2020

Druhy Trox sabulosus a T. scaber

     Na jaře roku 2020 jsem podnikl pokus s instalacemi ovčích pastí, které byly určené pro druhy rodu Trox. Jednalo se jen o větší chomáč ovčí srsti umístěný částečně v zemi celkem na 32 lokalitách. Brzy jsem zjistil, že je vhodnější ponechat celý chomáč na povrchu, protože podzemní část vlhla a plesnivěla.
     Tento typ pasti se ukázal být velmi vhodným pro druh Trox sabulosus, který na ni byl přilákán na deseti lokalitách, zpravidla ve větším počtu kusů (obr. 73-77). Na jedné pasti umístěné v dutině starého dubu na lokalitě U Houkvice (obr. 78) jsem nalezl také druh Trox scaber.
     Využití ovčí srsti pro lov druhu Trox sabulosus je možné, ale pro přilákání dalších druhů z rodu Trox bude nutné doplnit použitou návnadu také o kůži a kosti.
 

 
Obr. 73. Veská, past u lesní cesty, 16.3.2020 → Obr. 74. Veská, cesta u zalesněných dun, 16.3.2020
 
Obr. 75. Kladruby nad Labem, Na Sklepích, 18.3.2020 Obr. 76. Nepasice, pastvina u Orlice, 17.3.2020
 
Obr. 77. Hrobice, rybník Baroch, 24.12.2020 Obr. 78. Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 19.3.2020

Obr. 79. Autor Josef Mertlik na lovu koprofágů na slaništi u jezera Issyk-kul, 9.6.2019. Foto Jan Pelikán.

 

PODĚKOVÁNÍ

     Za poskytnutí faunistických údajů děkuji váženým kolegům Milanu Brabcovi, Marku Bunalskemu, Vladimíru Hronovi, Vojtěchu Jiříčkovi, Davidu Královi, Janu Pelikánovi, Jaroslavu Reslovi a Pavlu Trávníčkovi.
     Kolegovi Davidu Královi děkuji za determinaci problematických druhů a kolegům Bořivoji Zbuzkovi a Jaroslavu Reslovi za komentáře k textu článku.
     Děkuji také váženým správcům Ondřeji Hnízdovi, Vlastimilu Švomovi a Milanu Vondřejcovi za umožnění přístupu do loveckých obor, dále pak děkuji majitelům četných východočeských stád koní, ovcí a skotu za umožnění přístupu na jejich pastviny.
 

Obr. 80. Kolega Vojtěch Jiříček a kůň Vango na projížďce u obce Vrážné (2005-2010).

LITERATURA

BUNALSKI M. 2003: Chrząszcze z nadrodziny żuków (Coleoptera, Scarabaeoidea) Karkonoszy. [Lamellicorn beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) of the Karkonosze Mountains]. – Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra“, 7: 135-143.

BUNALSKI M., KONWERSKI S., PRZEWOŹNY M. & RUTA R. 2018: Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 14. Scarabaeidae, Aphodiinae: Parammoecius, Plagiogonus, Planolinus, Sigorus, Teuchestes, Trichonotulus, Volinus. [Contributions to the knowledge of beetles distribution (Coleoptera) in Western Poland. Part 14. Scarabaeidae, Aphodiinae: Parammoecius, Plagiogonus, Planolinus, Sigorus, Teuchestes, Trichonotulus, Volinus]. – Wiadomości Entomologiczne, Poznań, 37 (3): 159–168.

BYK A. & MINKINA L. 2014: Rhyssemus puncticollis Brown, 1929 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae: Psammodiini): a new record for the fauna of Poland and Latvia. – The Coleopterists Bulletin, 68(3): 377–383.

HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. – Klapalekiana, 45: 33-63.

JUŘENA D., BEZDĚK A. & TÝR V. 2000: Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území Čech, Moravy a Slovenska. (Interesting faunistic records of Scarabaeoidea (Coleoptera) from Bohemia, Moravia and Slovakia). – Klapalekiana, 36: 233-257.

KRÁL D. & RAKOVIČ M. 2012: Faunistic records from the Czech Republic – 338. Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae – Rhyssemus puncticollis Brown, 1929. – Klapalekiana 48: 291–292.

LÖBL I. & LÖBL D. (eds.) 2016: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. Brill: Leiden, Boston, 983 pp.

MERTLIK J. 2010: Přehled nálezů kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792), známých na území východních Čech (Česká republika) [A review of findings of click-beetle Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 and jewel-beetle Anthaxia candens (Panzer, 1792), known from eastern Bohemia (Czech Republic)]. – Elateridarium, 4: 33-67.

MERTLIK J. 2019: Expanzivní druhy čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae (Coleoptera) na území východních Čech [Expansive species of Geotrupidae and Scarabaeidae (Coleoptera) from eastern Bohemia]. – Elateridarium, 13: 35-48. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_scarabaeoidea_4_1_2019.pdf

MERTLIK J. 2020: Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách [Results of the faunistic research of Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern Bohemia (Czechia)]. – Elateridarium 14: 15-147.

MIKÁT M. 2007: Příspěvek k poznání fauny brouků NPP Babiččino údolí [Contribution to knowledge of the fauna of Coleoptera of National nature landmark „Babiččino údolí“ (Czech Republic, East Bohemia, Hradec Králové]. – Acta Musei Reginaehradecensis S. A, 32: 79-97.

OBENBERGER J. 1952: Krkonoše a jejich zvířena. – Přírodovědecké vydavatelství, Praha, 292 pp.

ROD O. 2014: Hnojník Euheptaulacus villosus (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) na Českomoravské vrchovině [Dung beetle Euheptaulacus villosus (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) in the Bohemian-Moravian Highlands (Czech Republic)]. – Acta rerum naturalium, 17: 89-90.

RÖSSNER E., SCHÖNFELD J. & AHRENS D. 2010: Onthophagus (Palaeonthophagus) medius (Kugelann, 1792) – a good western palaearctic species in the Onthophagus vacca complex (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Onthophagini). – Zootaxa 2629: 1-28.

RÖSSNER E. 2012: Die Hirschkäfer und Blattenhornkäfer Ostdeutschlands (Coleoptera: Scarabaeoidea). – Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurte e.V., Erfurt, 508 pp.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. [Entwurf einer Gliederung der Tschecho-slowakei für Zwecke der faunistischen Forschung]. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 8: 3-16.

 
INTERNETOVÉ ZDROJE:

BOROWIEC L. 2007: Iconographia Coleopterorum Poloniae. University of Wrocław.

HOFFMANNOVÁ K. 2006: Ekologické charakteristiky společenstev koprofilních brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea, Hydrophylidae) na vybrané lokalitě ve středním Polabí. Nepublikovaná diplomová práce, Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 80 pp. + 10 figs. + 277 graphs (in Czech).

SEDLÁČEK A. & BOŽA P. 2019: Insects Pictures. Hmyzfoto.cz.

         Online: http://www.hmyzfoto.cz/gscar.aph.htm

 

TOPlist