ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 06.12.2007
ELATERIDARIUM ročník 1 (2007)   strany  97-152  (11.12.2007)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 3MB]

 

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna
(Česká Republika)

Beetles (Coleoptera) of the Nature Reserve Buky near Vysoké Chvojno (Czech Republic)

Josef MERTLIK
Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com


Abstract. 308 species of the order Coleoptera have been found in the area of a nature preserve Buky u Vysokého Chvojna in the Pardubice district. This locality has been protected since 1884, and currently it is the oldest protected area of East Bohemia. It involves a virgin forest of beeches and firs and can be characterized in some preserved parts as Melico-Fagetum (Seibert 1954) with some montane features. For qualitative evaluation of this preserved forest are used click-beetles (Elateridae) as reliable indicators of natural forests.

Key words: Coleoptera, faunistics, Elateridae, indicators, nature preserve, Czech Republic

OBSAH


Úvod
Charakteristika území
Lesní hospodářská činnost
Metodika
Výsledky
Chráněné druhy (Natura 2000 a Zvláště chráněné druhy)
Druhy z Červeného seznamu ohrožených druhů ČR
Xylofágní druhy čeledi Elateridae jako indikátory kontinuity lesních ekosystémů
Management
Diskuze
Závěr
Literatura
Obrazové přílohy

ÚVOD


    První publikované floristické a fytocenologické práce (Mikyška 1927; Hadač & Hadač 1948 a Dušánek 1953) byly v 70. letech doplněny o studie umožňující porovnání druhové skladby vegetace v průběhu 50. let (Procházka & Sklenář 1970; Fiedler & Procházka 1972; Fiedler 1972) a o lesnicky zaměřené příspěvky hodnotící nepříznivý vývoj v obnově a složení stromového patra (Macák 1970 a Vyskot & kol. 1981).
    K fauně obratlovců se vztahují práce (Rosůlek 1903-1904; Musílek 1946; Sklenář & Roček 1979; Horáček 1990; Moravec 1994; Mikátová & kol. 2001 a Lemberk 2007).
    Příležitostné sběry, zejména xylofágních skupin hmyzu, které zde v 70. a 80. letech prováděli regionální entomologové, nebyly většinou publikačně využity.
    Podrobnější entomologický průzkum byl prováděn v roce 1998. Materiál z tohoto průzkumu je uložen ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové a postupně je determinován a vyhodnocován. Z tohoto výzkumu byla publikována jen práce o druzích čeledi Phoridae (Diptera) (Mocek 1999).
    Jednotlivé faunistické údaje lze nalézt rovněž v pracích (Horion 1953; Smetana 1957; Löbl 1960; Rybář & kol. 1989; Janák 1992; Jelínek, 1999; Jelínek 2001; Faltysová, Bárta & kol. 2002; Hamet, Vancl et al. 2005 a Mertlik & Leseigneur 2007).

Cílem tohoto článku je:
  1. inventarizovat nálezy brouků na území PR Buky u Vysokého Chvojna
  2. vyhodnotit rozsah poškození lesního porostu využitím indikačních vlastností xylofágních druhů čeledi Elateridae.
  3. navrhnout managementové úpravy vedoucí k zlepšení prostředí a podmínek pro výskyt zvláště chráněných druhů brouků a ostatních reliktních druhů xylofágního hmyzu.

 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ


    Přírodní rezervace Buky se nachází ve východních Čechách v katastrech obcí Vysoké Chvojno a Bělečko (okres Pardubice), asi 3 km severovýchodně od obce Vysoké Chvojno. Jedná se o fragment pralesovité bukojedliny na nejstarší a nejvyšší terase Orlice na kótě Homole (315 m n. m.) na Holické tabuli.

Letecký snímek
Letecký snímek území PR Buky u Vysokého Chvojna. Žlutá linie označuje hranice PR, červená linie označuje hranice EVL.


    Zeměpisnou polohu určují souřadnice 15°59‘30" východní zeměpisné délky a 50°08‘30" severní šířky. Průměrná nadmořská výška je 297 m n. m. Podle středoevropského síťového mapování (Zelený 1972) spadá lokalita do kvadrantu 5861.
    Lesní porost je již od roku 1884 vyloučen z hospodářských vlivů a od roku 1908 chráněn jako přírodní rezervace, nověji od roku 1954 jako státní přírodní rezervace a od doby účinnosti Zákona č. 114/92 Sb. v kategorii přírodní rezervace. Rozloha chráněného území je 27,38 ha, z toho vlastní pralesovitý zbytek zaujímá plochu 4,38 ha. Území bylo navrženo do soustavy Natura 2000 a je Evropsky významnou lokalitou (EVL č. CZ0533297) pro páchníka (Osmoderma eremita).
    Klimaticky spadá Chvojenecká plošina do teplé oblasti T2 (Quitt 1971), která je charakterizována dlouhým teplým suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Uzemí lokality s průměrnou roční teplotou 8° C a ročním průměrem srážek okolo 700 mm (Vyskot & kol. 1981) má však poněkud chladnější mikroklima.
    Geologické podloží tvoří křídové horniny, které jsou překryty až 5 m mocnou vrstvou pleistocenních štěrků (Štafl 1972). Půdními typy jsou ilimerické podzoly na sprašových hlínách a částečně pseudopodzoly na dvojvrstevných geologických substrátech (Pelíšek 1977).
    Podle regionálně fytogeografického členění náleží území do oblasti mezofytika, fytogeografického okresu Dolní Poorličí, podokresu Chvojenská plošina (Skalický 1988). Podle Neuhäslové & kol. (1998) je potenciálním přirozeným společenstvem na lokalitě květnatá bučina (Eu-Fagenion Oberdorfer 1957 em.Tüxen in Oberdorfer et Tüxen 1958), specielně strdivková bučina (Melico-Fagetum Seibert 1954). V zachovalých částech území byly zbytky strdivkové bučiny s některými montánními prvky zjištěny Fiedlerem (1972).
    Stromové patro, kde převládá buk s lípou malolistou, není zcela zapojeno a porost je v rozpadavém stádiu v důsledku větrných kalamit, škod zvěří a přísušků. V keřovém patře jsou zastoupeny především lípa, habr, buk, javor mléč a javor klen, dub, jeřáb, krušina a lýkovec. Stáří nejstarších stromů se odhaduje na 350-400 let a právě v trouchu jejich dutých kmenů se vyvíjí a vyskytuje páchník (Osmoderma eremita) (Bárta et al. 2006). Bukové porosty v rezervaci nenavazují na obdobný typ vegetace v okolí, rezervace je tak vlastně uzavřena v rozsáhlých hospodářských smrkovo-borových lesích, které ji obklopují.
    V roce 1929, 1988 a 1990 zde došlo k ničivým větrným kalamitám, při nichž byla řada starých buků polámána nebo vyvrácena. Bukový porost, který zaujímá asi 38% plochy rezervace, je obklopen porosty s převahou smrku. Přirozená obnova buku a lípy je v rámci ochranářských opatření podporována zejména oplocením, chránícím semenáčky před okusem zvěří. Bylinné patro je poměrně bohaté, jsou zastoupeny některé horské druhy, které se zde nacházejí v malých nadmořských výškách. Kromě vyšších rostlin se v rezervaci vyskytuje kolem 160 druhů vyšších hub, převážně symbiontů nebo parazitů buku.

LESNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
markrabě Alexander Pallavicini

Historie


    Rozlehlý lesní majetek kolem Vysokého Chvojna prošel v minulosti pestrou držbou a rozmanitým vývojem. Podle zápisů ve starých kronikách jsou původní lesy líčeny jako lesy tmavé se smrky, buky a jedlemi, tedy převážně jehličnaté, což potvrzují i názvy obcí, o nichž jsou záznamy již z 12. století Vysoké Chvojno či Chvojenec. Oblast „Buků“ je tvořena starým bukovým porostem ve velmi nízké nadmořské výšce s bohatou květenou, přičemž stáří některých jedinců je odhadováno až na 400 let. Podloží je tvořeno slíny z tzv. Holické křídové tabule s překryvem štěrkopísků, které sem nanesla řeka Orlice, dnes tekoucí o několik desítek metrů níže, než je současná nadmořská výška rezervace (297 m n.m.).
    Základní jádro rezervace o výměře cca 5ha je předmětem ochrany již od roku 1884, kdy se tehdejší vlastník lesních pozemků, markrabě Alexander Pallavicini rozhodl o ponechání této části lesa přirozenému vývoji. Jednalo se o prozíravé rozhodnutí osvíceného vlastníka, které z „Buků“ udělalo čtvrtou nejstarší přírodní rezervaci v České republice.
    V roce 1929 zasáhla celý majetek větrná smršť, jíž za oběť padla i značná část rezervace a vyvráceny byly zejména nejsilnější stromy. Po změření, největší z nich měl objem 35m³ (viz. foto na této straně). V té době na italského majitele dopadla rozhodnutí pozemkové reformy a po soudních sporech mu byl lesní majetek u Vysokého Chvojna zestátněn a nabídnut k prodeji okolním obcím, které v roce 1931 pro správu lesa založili Lesní družstvo
    Vysoké Chvojno s.r.o. a v témže roce se ujali hospodaření. Rezervace byla i nadále bezzásahovou zónou a z podnětu vlastníka byla v roce 1955 výnosem Ministerstva kultury čj. 54 vyhlášena přírodní rezervací. Pro další vývoj rezervace byl důležitý rok 1996, kdy obnovené Lesní družstvo zpracovalo projekt na zlepšení situace v rezervaci, který spočíval v trvalém oplocení jednotlivých sekcí, tak aby byla zajištěna ochrana přirozené obnovy buku, která jinak padla za oběť zvěři. Po odsouhlasení projektu tehdejším okresním úřadem v Pardubicích a za jeho finančního přispění byly realizovány první dvě oplocenky, ve kterých již dnes můžeme sledovat první odrůstající přirozenou obnovu. Další oplocení včetně údržby již financovalo Lesní družstvo ze svých zdrojů.

padlý buk

Současnost


    V současné době je na rezervaci zpracován plán péče s platností od 1.1.2005 do 31.12.2014, který je plně respektován i v platném lesním hospodářském plánu pro stejné časové období. Je zřejmé, že pasivní ochrana s konzervací současného stavu by postupně vedla k rozpadu mateřského porostu bez zajištění náhradního porostu obdobného složení s nadějí na stejně kvalitní, geneticky hodnotný dospělý porost v budoucnu. Původní plocha rezervace byla nevhodně rozšířena o nepůvodní jehličnaté porosty na současnou výměru 28.33 ha. Plán péče u těchto porostů počítá s jejich předčasným vytěžením a umělou obnovou převážně bukem, dubem a jedlí. Tyto zásahy se již postupně realizují a první výsledky budeme moci sledovat zhruba za deset let.
    Veškeré náklady spojené s péčí o přírodní rezervaci Buky nese Lesní družstvo Vysoké Chvojno se souhlasem vlastníků, měst a obcí zdejšího regionu. Je to důkazem kulturní vyspělosti těchto vlastníků a jejich vůle po zachování této přírodní lokality i pro budoucí generace.

    Text této kapitoly o lesní hospodářské činnosti byl napsán členy Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. a je umístěn na informační tabuli u vstupu do rezervace.

METODIKA


    Území PR a EVL Buky u Vysokého Chvojna jsem za účelem zjištění výskytu brouků navštívil v rozmezí let 1992-2007 celkem třicetsedmkrát : 24., 26. a 28.VII.1992; 4., 17., 19.VII. a 1.VIII.1993; 15., 22.VII. a 2.VIII.1994; 1.III., 7., 9. a 21.VII.1995; 21.VII.1996; 10. a 19.VII.1998; 1.V. a 27.VI.1999; 22.III., 7. a 8.VII.2000; 30.VII.2001; 20.VII. a 7.VIII.2002; 2.VIII.2003; 4.VII.2004; 27.VII.2005; 9., 11., 16. a 20.VII.2006; 30.IV., 19.V., 8. a 23.VII. a 1.VIII.2007. Kromě této činnosti jsem zde každoročně vykonal jarní prohlídku území rezervace, za účelem zjištění rozsahu poškození lesních porostů za podzimní a zimní období a monitoringu aktivit zlodějů dřeva.
    Použil jsem také údaje, získané při podrobném entomologickém průzkumu, který zde byl prováděn v roce 1998 pracovníky entomologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové, Miroslavem Mikátem a Bohuslavem Mockem.

    Dále jsem použil údaje, které poskytli ze svých sběrů vážení entomologové:

Boža Petr (Ostrava)
Dušánek Václav (Zábřeh)
Fremuth Jan (Hradec Králové)
Hamet Alois (Hradec Králové)
Jelínek Jaroslav (Chloumek u Chocně)
Krátký Jiří (Hradec Králové)
Matějíček Jan (Hradec Králové)
Pelikán Jan (Hradec Králové)
Popelka Tomáš (Hradec Králové)
Prouza Jaroslav (Hradec Králové)
Sobota Jan (Hradec Králové)
Milan Šárovec (Pardubice)
†Voda Josef (Týniště nad Orlicí) - sbírka byla po jeho smrti rozprodána


    Další determinovaný materiál se nachází ve sbírkách Jiřího Kloučka (Pardubice), Tomáše Kopeckého (Hradec Králové) a Filipa Pavla (Hradec Králové).

Použité značky a zkratky


    MHK = Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Dále byly opsány originální údaje z lokalitních štítků a byly použity obvyklé standartní zkratky (coll., det., leg., observ. a revid.). Pro případné budoucí revize determinací je u každého nálezu uveden jeho determinátor (det.) a místo jeho uložení (coll).

    Při prováděných entomologických průzkumech byla používána smýkací metoda (osmyk travin), sklepávací metoda (oklep olistěných i uschlých větví stromů a keřů, plodnic dřevních hub), lov na světlo (akumulátorová baterie, plachta, UV světlo) a individuální sběr (prohlížení padlých kmenů, stojících pahýlu, otevřených dutin stromů, stébel travin a květů rostlin).

    Ostatní technicky náročnější metody sběru, použité při entomologických průzkumech v roce 1998: žluté misky (pan traps), zemní pasti (soil traps) a Malaiseho nárazová past (Malaise trap) jsou podrobně popsány v článku Mocka (1999).

VÝSLEDKY

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny v abecedním pořádku všechny zjištěné druhy brouků (Coleoptera), abecedně řazené do jednotlivých taxonomických tříd.ANOBIDAE


Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792
1991, 12 ♂♂, 13 ♀♀, chov, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 16.VII.1992, 1 ♂, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.; 20.V.1998, 1 ♂, na Ganoderma na Fagus, M. Mikát leg., det. et coll.; 20.V.1998, 2 ♂♂, 1 ♀, na Ganoderma na Fagus, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.VI.1998, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Dorcatoma chrysomelina
Sturm, 1837

20.V.- 9.VI.1998, 5 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Dorcatoma robusta Strand, 1938
1991, 1 ♀, chov, M. Mikát leg., det. et coll.; 1991, 16 ex., chov, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 1993, 1 ♂ (e.l.), J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 1.VIII.1992, 4 ex., J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 5.VIII.1992, 3 ex., J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 5.VII.1993, 1 ♀, F. Pavel leg. et coll., M. Mikát det.; 16.VII.1992, 6 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 29.VII.1993, 1 ♀, J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.

Hemicoelus nitidus (Herbst, 1792)

16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 9.VI.1998, 1 ♂, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)
5.VIII.2004, 1 ♀, Klouček leg. et coll., M. Mikát det.

Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
20.V.- 9.VI.1998, 1 ♂, 2 ♀♀, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Xestobium plumbeum (Illiger, 1801)
8.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg, det. et coll.

ANTHRIBIDAE


Anthribus albinus
(Linnaeus, 1758)

9.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

APIONIDAE


Betulapion simile (Kirby, 1811)
19.IV.2007, více ex., P. Boža leg, det. et coll.

Protapion apricans
(Herbst, 1797)

19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785)
19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg, det. et coll.

APHODIIDAE


Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)
19.IV.2007, 6 ex., v jelením trusu, P. Boža leg. et coll., M. Mantič det.

BIPHYLLIDAE


Diplocoelus fagi
Guérin-Ménéville, 1844

16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 29.VII.1993, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., M. Mikát det.; 8.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.VI.1998, 2 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

BUPRESTIDAE


Poecilonota rutilans (Fabricius, 1777)
1998, 1 ex., B. Mocek observ.

Trachys minutus (Linnaeus, 1758)
9.VI.1998, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

CARABIDAE


Abax ovalis (Duftschmid, 1812)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Carabus violaceus Linnaeus, 1758
20.VII.2002, více ex., aktivní na pahýlech buků, J. Mertlik observ.; 7.VIII.2002, více ex., aktivní na pahýlech buků, J. Mertlik et K. Hoffmannová observ.

Carabus hortensis Linnaeus, 1758
20.VII.2002, více ex., aktivní na pahýlech buků, J. Mertlik observ.

Carabus intricatus Linnaeus, 1761
20.VII.2002, více ex., aktivní na pahýlech buků, J. Mertlik observ.; 19.IV.2007, krovky, P. Boža leg, det. et coll.

Harpalus (Semiophonus) signaticornis (Duftschmid, 1812)
12.V.- 20.V.1998, 1 ex., dutina Fagus, padací past, M. Mikát leg. MHK coll., J. Prouza det.

Harpalus rubripes
(Duftschmid, 1812)

19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Perigona nigriceps (Dejean, 1831)
28.VII.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Prouza det.

Tachyta nana
(Gyllenhal, 1810)

19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg, det. et coll.

CERAMBYCIDAE


Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
19.VII.1991, 1 ex., M. Šárovec leg., det. et coll.

Callidium aeneum (DeGeer, 1775)
19.V.2007, 1 ♀, na informační tabuli, J. Mertlik leg., det. et coll.


Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767 )
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Chlorophorus figuratus
(Scopoli, 1763)

18.VI.1990, 1 ex., na květech, J. Sobota leg., det. et coll.

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838
15.VII.1982, 1 ex., za letu, Jan Šimeček leg., J. Sobota det. et coll.; 9.VII.2006, 1 ♂, 1 ♀, v dutině buku, J. Mertlik leg. et coll.; 14.VII.2006, 1 ex., v dutině buku, J. Pelikán leg. et coll.; 2.VII.2007, 1 ex., v dutině buku, J. Pelikán leg. et coll.; 11.VII.2006, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v letu kolem dutiny v buku, J. Krátký leg. et coll. (1 ex. coll. L. David, 1 ex. coll. F. Pavel).

Oplosia fennica (Paykull, 1800)
9.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
1995, 1 ex. (ex. larva), J. Sobota leg., det. et coll.

Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
17.VII.1993, 2 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
VII.1992, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 20.VII.2002, 1 ♂, 1 ♀, aktivní u paty pahýlu buku, J. Mertlik observ.

Rhagium mordax
(DeGeer, 1775)

19.V.2007, 2 ex.., aktivní na padlém kmenu Fagus, J. Mertlik observ.

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
18.VI.1990, 1 ex., J. Sobota leg., det. et coll.

Stictoleptura scutelata (Fabricius, 1781)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 27.VI.1995, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 15.VII.1996, 1 ex., J. Voda leg., T. Staněk coll. et det.; 21. VII. 1996, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 9.VI.1998, 2 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 9.VII.2006, 1 ex., na padlém kmeni buku, J. Mertlik leg. et coll.; 11.VII.2006, 1 ex., na pahýlu buku, J. Pelikán leg., det. et coll.

Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)
20.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
16.VI.2007, 1 ex., na padlém buku, T. Popelka leg., det. et coll.

CERYLONIDAE


Cerylon fagi C. Brisout de Barneville, 1867
26.VI.1975, 1 ex., Klouček leg. et coll., M. Mikát det.; 23.X.1993, 1 ex., J. Voda leg., T. Staněk coll. et det.; 20.V.- 9.VI.1998, 1 ♂, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Cerylon ferrugineum
Stephens, 1830

17.VI.1991, 1 ♂, Klouček leg. et coll., M. Mikát det.

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)
20.V.- 9.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 10.V.1999, 1 ex., pod kůrou, J. Matějíček leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 6 ex., P. Boža leg. et coll., M. Mantič det.

CIIDAE


Cis boleti (Scopoli, 1763)
10.V.1999, 1 ex., oklep větví, J. Matějíček leg. et coll., P. Průdek det.

Cis nitidus (Fabricius, 1792)
10.V.1999, 1 ex., oklep větví, J. Matějíček leg. et coll., P. Průdek det.


CLERIDAE


Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
16.VII.1992, 3 ex., M. Mikát leg. et det., J. Mikát et MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 9.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 11.VII.2006, 2 ex., na pahýlu buku, J. Pelikán leg., det. et coll.

COCCINELIDAE


Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Calvia decemguttata
(Linnaeus, 1767)

19.IV.2007, 4 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, 1 ex. (poškozený), v pavučině, P. Boža leg, det. et coll.

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Propylea quatuordecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. et coll.

COLYDIIDAE


Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
10.V.1999, 1 ex., pod kůrou, J. Matějíček leg., det. et coll.; 11.VII.2006, 3 ex., pod kůrou padlého kmenu buku, J. Pelikán leg., det. et coll.

Synchita humeralis (Fabricius, 1792)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

CRYPTOPHAGIDAE


Atomaria (Anchicera) morio Kolenati, 1846
12.V.- 20.V.1998, 1 ex., Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., MHK coll., Ernest det.

Atomaria alpina Heer, 1841
12.V.- 20.V.1998, 1 ex., Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg. et coll., C. Johnson det.


CUCUJIDAE


Cryptolestes turcicus (Grouvelle, 1876)
10.V.1999, 1 ex., oklep větví, J. Matějíček leg., det. et coll.

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
19.4.2007, 1 krovka, (BR zlom), olupováním kůry, M. Boukal observ. et det.

CURCULIONIDAE


Acalles camelus (Fabricius, 1792)
18.VII.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Fremuth det.; 2.VIII.1993, 1 ex., J. Krátký leg., det. et coll.; 10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Acalles echinatus (Germar, 1824)
19.IV.2007, 4 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Acalles fallax
Boheman, 1844

15.VI.1988, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.; 18.VII.1993, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.; 21.V.1994, 1 ex., J. Krátký leg., det. et coll.; 10.V.2002, 8 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Acallocrates colonnellii Bahr, 2003
31.III.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Fremuth det. (jako A. denticollis); VIII.2005, 1 ex., R. Udržal leg., J. Krátký det. et coll.; bez data, 1 ex., Vl. Zieris leg., J. Fremuth det.; 19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Anoplus plantaris
(Naezen, 1794)

10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Liophloeus tessulatus (O. F. Mueller, 1776)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Nedyus quadrimaculatus
(Linnaeus, 1758)

11.VI.1997, 1 ex., J. Krátký leg., det. et coll.

Orchestes fagi (Linnaeus, 1758)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Otiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Otiorhynchus subdentatus Bach, 1854
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Otiorhynchus coecus Germar, 1824
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802)
21.V.1994, 1 ex., J. Krátký leg., det. et coll.

Phyllobius pyri
(Linnaeus, 1758)

10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Phyllobius arborator (Herbst, 1797)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. (jako P. calcratus) et coll.

Pissodes pini (Linnaeus, 1758)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Polydrusus impar (Gozis, 1882)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775)
19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg, det. (jako P. undulatus) et coll.

Rhinomias forticornis (Boheman, 1843)
10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Rhyncolus ater
(Linnaeus, 1758)

21.V.1994, 1 ex., J. Krátký leg., det. et coll.; 10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Ruteria hypocrita (Boheman, 1837)
4.VII.1993, J. Krátký leg. et coll.; 18.vii.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.; 10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.; 3.VIII.2002, 1 ex., prosev dutiny buku, J. Pelikán leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Simo hirticornis
(Herbst, 1795)

10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

Stereocorynes truncorum (Germar, 1824)
12.V.- 20.V.1998, 2 ex., Fagus silvatica, dutina, past; M. Mikát leg., MHK coll., J. Krátký det.; 20.V.- 9.VI.1998, 1 ex., Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., MHK coll., J. Krátký det.; 20.VI.- 20.VII.1998, 1 ex., Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., MHK coll., J. Krátký det.; 20.VII.1998, 1 ex., M. Mikát leg., MHK coll., J. Krátký det.; 2.VIII.1998, 1 ex., M. Mikát leg., MHK coll., J. Krátký det.

Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. et coll.

Strophosoma melanogrammum
(Forster, 1771)

10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.; 19.IV.2007, více ex., P. Boža leg, det. et coll.

Tachyerges decoratus (Germar, 1821)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg, det. (jako Rhynchaeus) et coll.

Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758 )
20.VII.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

DERMESTIDAE


Attagenus punctatus (Scopoli, 1772)
8.V.1998, 1 ex., mrtvý ex., torzo Fagus no.1, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 9.V.1998, 1 ex., v aktivaci na torzu Fagus no.1, M. Mikát leg., det. et coll.

Megatoma undata (Linnaeus, 1758)
9.V.1998, 1 ex., v aktivaci na torzu Fagus no.1, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)
20.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

ELATERIDAE


Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)
17.VI.1998, 1 ♂, smyk, B. Mocek leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002.

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
7.I.1979, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 1.IV.1979, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 30.VII.2001, 1 ex. (mrtvý), J. Mertlik observ.; 5.VIII.2004, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 20.VII.2006, 1 ♀, na travině, J. Mertlik leg., det. et coll.

Anostirus purpureus
(Poda, 1761)

20.V.1998, 1 ♀, B. Mocek leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002.

Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)
7.VII.1995, 1 ♀, mrtvá v pavučině, J. Mertlik leg., det et coll.

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
19.VII.1993, 1 ♂, J. Mertlik leg., det. et coll.; 2.V.2001, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

Athous subfuscus (Müller, 1767)
2.V.2001, více ex., na travinách, J. Mertlik observ.; 19.IV.2007, více ex., P. Boža leg. et coll., T. Sitek det.

Athous vittatus
(Fabricius, 1792)

20.VI.1998, 1 ♀, M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002.

Athous zebei Bach, 1854
9.VI.1998, 1 ♂, M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002.

Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)
20.VI.- 20.VII.1998, 1 ♀, Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002; 9.VI.1998, 1 ♀, v aktivaci na Fagus s mokvající dutinou, M. Mikát leg., det. et coll.; 9.VII.1998, 1 ex., Fagetum, smyk, B. Mocek leg., MHK coll., J. Mertlik det.; 4.VII.2004, 1 ♂, v 15.00 hod. seděl na osluněném „zrcátku“ na kmenu lípy, J. Mertlik leg., det. et coll.; 30.IV.2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě stěny dutiny rozlomeného kmene, J. Mertlik leg., det. et coll.

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, více ex., P. Boža leg. et coll., T. Sitek det.

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
20.V.1998, 1 ♂, M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002.

Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761)
17.VII.1993, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 2.V.2001, 1 ex., v letu, J. Mertlik leg., det. et coll.

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
(50°8'10.91"N, 15°59'29.194"E), 19.VII.1993, 1 larva, v noci lezla po kmenu stojícího kmene buku, J. Mertlik leg., det. et coll.; (50°8'8.112"N, 15°59'26.97"E), 22.III.2000, 1 larva, nalezena mrtvá v trouchu dutiny odlomené větve kmene buku, J. Mertlik leg., det. et coll.; (50°8'8.534"N, 15°59'26.828"E) 30.IV.2007, 1 larva (mrtvá), v trouchu dutiny rozlomeného kmene, J. Mertlik observ.

Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
9. VII. 1998, 1 ♀, Fagetum, smyk, M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002; 27.VI.1999, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 9.VII.2006, 5 ♂♂, na travinách, J. Mertlik leg., det. et coll.

Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
1.III.1995, 1 ♂, J. Mertlik leg., det. et coll..

Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)
1.III.1995, 1 ♂, J. Mertlik leg., det. et coll.; 9.V.1998, 2 ♂♂, M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002; 30.VII.2001, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 27.VII.2005, 1 ♂, 1 ♀, v noci aktivní na pahýlu břízy, J. Mertlik leg., det. et coll.

Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
20.V.- 9.VI.1998, 1 ex., Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002; 9.V.1998, 2 ♂♂, na torzu Fagus no.1, M. Mikát leg., det. et coll.; 12.V.1998, 1 ♂, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.; 20.V.1998, 2 ♂, na Tilia, M. Mikát leg., det. et coll.

Reitterelater dubius Platia et Cate, 1990
30.IV.2007, 4 ♀♀, 3 larvy, v trouchu v dutině rozlomeného kmene buku, J. Mertlik leg., det. et coll.; 19.V.2007, 1 ♀, v trouchu v dutině rozlomeného kmene buku, J. Mertlik leg. , det. et coll.

Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758)
30.IV.1998, 3 ex., B. Mocek leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002; 8.V.1998, 2 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 9.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 1.V.1999, 1 ex., L. Dušánková leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 6.V.1999, 1 ex., smyk; B. Mocek leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002; 2.V.2001, 2 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
17.VII.1992, 1 ♀, M. Mikát leg., MHK coll.; 21.VII.1992, 1 ex., v letu kol starého buku ve 22.00, J. Prouza leg., det. et coll.; 24.VII.1992, 1 ♀, aktivní v noci na kůře kmene buku, J. Mertlik leg., det. et coll.; 26.VII.1992, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 28.VII.1992, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 4.VII.1993, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 1993; 17.VII.1993, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 17.VII.1993, 2 ♀♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 19.VII.1993, 6 ♀♀, J. Jelínek, J. Mertlik, F. Pavel et J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 1.VIII.1993, 2 ♀♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 30.VII.1993, 1 ex., Josef Voda leg., R. Szopa det. et coll.; 11.VII.1994, 1 ex., Josef Voda leg., R. Szopa det. et coll.; 15.VII.1994, 3 ♀♀, L. et L. Davidovi et J. Mertlik leg., det. et coll.; 22.VII.1994, 2 ♀♀, R. Lízler et J. Mertlik leg., det. et coll.; 2.VIII.1994, 1 ♀, J. Mertlik observ.; 2.VIII.1994, 2 ♀♀, V. Dušánek leg., det. et coll.; 7.VII.1995, 2 ♂♂, první v kukelní kolébce v kůře pahýlu buku a druhý lezoucí v noci po ležícím kmeni buku, 2 ♀♀, lezoucí po kmenu buku, J. Mertlik leg., det. et coll.; 9.VII.1995, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 21.VII.1995, 6 ♀♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 7.VII.2000, 1 ♂, 1 ♀, aktivní na kmenech bříz, J. Krátký et M. Samek leg. et coll., J. Mertlik det. 2000; 12.VII.2000, 2 ♀♀, V. Dušánek leg., det. et coll.; 30.VII.2001, 1 ex., J. Mertlik et T. Popelka observ.; 7.VIII.2002, 1 larva, pod korou padlého kmene buku, J. Mertlik observ.; 2.VIII.2003, 1 ♀, v 22.00 hod. aktivní na padlém kmenu buku, J. Mertlik observ.; 27.VII. 2005, 1 ♀, lezla na padlém kmenu břízy, J. Mertlik observ.; 28.VII.2005, 1 ♀, Radek Udržal leg., det. et coll., J. Mertlik det. 2005; 30.IV.2007, 3 larvy, v trouchnivém dřevě stěny dutiny rozlomeného kmene, J. Mertlik observ.

ENDOMYCHIDAE


Endomychus coccineus
(Linnaeus, 1758)

10.V.1999, 1 ex., stromové houby, J. Matějíček leg., det. et coll.

Lycoperdina succincta (Linnaeus, 1767)
10.V.1999, 1 ex., stromové houby, J. Matějíček leg., det. et coll.

ERIRHINIDAE


Notaris aterrimus (Hampe, 1850)
9.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 10.V.2002, 1 ex., J. Fremuth leg., det. et coll.

EROTYLIDAE


Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 10.V.1999, 1 ex., J. Matějíček leg., det. et coll.

Triplax rufipes (Fabricius, 1775)
16.VII.1992, 24 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 1.VIII.1993, 4 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 15.VII.1994, 3 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 1.VIII.2007, 4 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 20.V.1998, 3 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg. et coll., M. Mantič det.

Triplax russica (Linnaeus, 1758)
16.VII.1992, 3 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 25.V.1993, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., M. Mikát det.; 1.VIII.1993, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 8.V.1998, 2 ex., na torzu Fagus no.1, M. Mikát leg., det. et coll.; 12.-20.V.1998, 4 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 14 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 11.VII.2006, 10 ex., na kmenu buku, J. Pelikán leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Tritoma bipustulata
Fabricius, 1775

3.VIII.2002, 4 ex., prosev dutiny buku, J. Pelikán leg., det. et coll.

EUCNEMIDAE


Hylis foveicollis (C. G. Thomson, 1874)
20.VII.1998, 1 ex., oplocenka, smyk podrostu, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Melasis buprestoides
(Linnaeus, 1761)

9.V.1998, 1 ex., na torzu Fagus no.1, M. Mikát leg., det. et coll.

HISTERIDAE


Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792)
24.VIII.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., K. Poláček det.

Hister unicolor unicolor Linnaeus, 1758
28.VII.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., K. Poláček det.

Margarinotus striola succicola (C. G. Thomson, 1862)
28.VII.1994, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et col., K. Poláček det.; 19.IV.2007, více ex., v mokvavém choroši, P. Boža leg et coll., M. Mantič det.

Paromalus flavicornis (Herbst, 1792)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg et coll., M. Mantič det.

Platysoma compressum (Herbst, 1783)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg et coll., M. Mantič det.

CHRYSOMELIDAE


Linaeidera aenea (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg. et coll., J. Stanovský det.

Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg. et coll., J. Stanovský det.

Hermeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
19.IV.2007, více ex., P. Boža leg., det. et coll.

Chaetocnema concinna (Marsham, 1802)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Phyllotreta atra (Fabricius, 1775)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775)
19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Phyllotreta undulata Kutschera, 1860
19.IV.2007, 5 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849)
19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg., det. et coll.

LAMPYRIDAE


Lamprohiza splendidula (LINNAEUS, 1767)
5.- 6.VII.2001, 2 ex., T. Kopecký leg., coll. et det.

Phosphaenus hemipterus (Geoffroy, 1762)
4.VII.2004, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

LATHRIDIIDAE


Latridius hirtus Gyllenhal, 1827
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., Míka det.

LEIODIDAE


Agathidium atrum (Paykull, 1798)
19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg., det. et coll., M. Mantič rev.

Anisotoma glabra (Fabricius, 1792)
29.VII.1993, 1 ex., J. Voda leg., T. Staněk coll. et det.

Apocatops nigrita (Erichson, 1837)
9.V.1998, 1 ♂, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Růžička det.

Catops picipes (Fabricius, 1787)
12.V.- 20.V.1998, 1 ♂, Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg. et coll., J. Růžička det.; 20.V.- 9.VI.1998, 1 ♀, Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg. MHK coll., J. Růžička det.; 19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg. et coll., J. Vávra det.

Dreposcia umbrina (Erichson, 1837)
22.VI.1996, 1 ex., J. Voda leg., T. Staněk coll. et det.; 9.V.- 12.V.1998, 1 ♂, 1 ♀, Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg. et coll., J. Růžička det.; 12.V.- 20.V.1998, 3 ♂♂, 7 ♀♀, Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., J. Růžička det., M. Mikát et MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 6 ♂♂, 1 ♀, Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., J. Růžička det., M. Mikát, MHK et J. Růžička coll.

Nargus wilkini (Spence, 1815)
19.IV.2007, 3 ex. (imat.), P. Boža leg. et coll., J. Vávra det.

Ptomaphagus (s. str.) sericatus sericatus (Chaudoir, 1845)
9.V.1998, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Růžička det.

Sciodrepoides alpestris Jeannel, 1934
4.IX.1997, 1 ♂, M. Mikát leg., MHK coll., J. Růžička det.

LUCANIDAE


Dorcus paralelopipedus (Linnaeus, 1758)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 26.VII.1992, 1 ex., J. Voda leg., T. Staněk coll. et det.; 19.VII.1998, více ex., aromatické pasti, J. Mertlik leg., det. et coll.; 20.VII. 2004, 1 ex., na kmeni buku, J. Prouza leg., det. et coll.

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)
(Rybář & kol. 1989).

LYCIDAE


Dictyoptera aurora (Herbst, 1784)
8.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
20.VI.1998, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Pyropterus nigroruber (DeGeer, 1774)
20.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.

LYMEXYLIDAE


Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1761)
19.4.2007, více larev, pod kůrou, M. Boukal et J. Horák observ. et det.

MELANDRYIDAE


Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792)
8.V.1998, 1 ex., v aktivaci na torzu Fagus n.1, M. Mikát leg., det. et coll.; 9.V.1998, 3 ex., v aktivaci na torzu Fagus n.1, M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 12.- 20.V.1998, 10 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 16 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Hallomenus binotatus (Quensel, 1790)
5.VIII.2004, 1 ex., Klouček leg. et coll., M. Mikát det.

Orchesia (Clinocara) minor Walker, 1837
16.VII.1992, 1 ♂, M. Mikát leg., det. et coll.

Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz, 1853
16.VII.1992, 3 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 4.VII.1993, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll., J. Pelikán det.; 5.VII.1993, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., M. Mikát det.; 15.VII.1993, 3 ex., F. Pavel leg. et coll. (1 ex., T. Staněk coll.), M. Mikát det.; 17.VII.1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., J. Pelikán det.; 29.VII.1993, 1 ex., F. Pavel leg., et coll., M. Mikát det.; 3.VIII.2002, 3 ex., prosev dutiny buku, J. Pelikán leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Orchesia (s. str.) micans (Panzer, 1795)
7.VIII.1991, 2 ex., pahýl Fagus, M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 16.VII.1992, 6 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 4.VII.1993, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll., J. Pelikán det.; 17.VII.1993, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll., J. Pelikán det.; 23.VII.1993, 2 ex., J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 26.VII.1993, 3 ex., J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 29.VII.1993, J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 29.VII.1993, 3 ex., F. Pavel leg. et coll. (1 ex., T. Staněk coll.), M. Mikát det.; 3.VIII.1993, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., M. Mikát det.

Phloiotrya rufipes (Gyllenhal, 1810)
9.VI.1998, 2 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

MONOTOMIDAE


Rhizophagus (Anomophagus) cribratus Gyllenhal, 1827
55.VI.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., Jos. Jelínek det.; 12.- 20.V.1998, 1 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 1 ex., Fagus silvatica, dutina, past, M. Mikát leg., det. et coll.

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
26.VI.1975, 3 ex., Klouček leg. et coll., M. Mikát det.; 10.V.1999, 1 ex., pod kůrou, J. Matějíček leg., det. et coll.

Rhizophagus (Eurhizophagus) depressus (Fabricius, 1792)
27.IV.1975, 5 ex., Klouček leg. et coll., M. Mikát det.

Rhizophagus dispar (Paykull, 1800)
27.IV.1975, 1 ex., Klouček leg. et coll., M. Mikát det.; 26.VI.1975, 8 ex., Klouček leg. et coll., M. Mikát det.; 10.V.1999, 1 ex., pod kůrou, J. Matějíček leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 4 ex., P. Boža leg. et coll., M. Mantič det.

Rhizophagus (s. str.) nitidulus (Fabricius, 1798)
20.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Rhizophagus (s. str.) parvulus (Paykull, 1800)
16.VII.1992, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.

Rhizophagus perforatus Erichson, 1845
25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., Jos. Jelínek det.

Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827)
10.V.1999, 1 ex., pod kůrou, J. Matějíček leg., det. et coll.

MORDELLIDAE


Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775)
20.VI.1998, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.

Tomoxia bucephala Costa, 1854
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

MYCETOPHAGIDAE


Litargus connexus (Fourcroy, 1785)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792
19.IV.2007, 6 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Mycetophagus (s. str.) quadripustulatus (Linnaeus, 1761)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.; 9.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 11 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 11.VII.2006, 3 ex., na kmenu buku, J. Pelikán leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Mycetophagus (Ulolendus) atomarius (Fabricius, 1787)
16.VII.1992, 3 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., M .Mikát det.; 4.VII.1993, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 17.VII.1993, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 1.VIII.1993, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 23.X.1993, 1 ex., J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 9.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 1.III.1995, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1792)
24.VIII.1996, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., M. Mikát det.; 20.VI.1998, M. Mikát leg., det. et coll.

NITIDULIDAE


Cyllodes ater (Herbst, 1792)
10.V.1999, 1 ex., stromové houby, J. Matějíček leg. et coll., Jos. Jelínek det.

Cychramus variegatus (Herbst, 1792)
10.V.1999, 1 ex., stromové houby, J. Matějíček leg. et coll., Jos. Jelínek det.

Epuraea (s. str.) rufomarginata (Stephens, 1830)
16.VII.1992, 5 ex., M. Mikát leg., Jelínek det., MHK coll.

Epuraea variegata (Herbst, 1793)
25.V.1993, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.; 30.VII.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.; 31.III.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.

Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775)
30.IX.1999, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.

Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)
9.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 10.V.1999, 1 ex., stromové houby, J. Matějíček leg. et coll., Jos. Jelínek det.

Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775)
25.V.1993, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.; 12.V.1998, 2 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 25.X.2000, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., Jos. Jelínek det.

PTINIDAE


Ptinus (Cyphoderes) raptor Sturm, 1837
8.V.1998, 1 ♀, Fagus, dutina, past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Ptinus (Cyphoderes) schlerethi (Reitter, 1884)
8.V.1998, 1 ♀, dutina, past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 9.V.1998, 1 ♀, na osvětlené látce, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 9.- 12.V.1998, 2 ♀♀, past, Fagus silv., dutina, M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 20.V.-9.VI.1998, 2 ♀♀, past, M. Mikát leg. et det., MHK coll. (Mikát 2007).

Ptinus (s. str.) subpillosus Sturm, 1837
20.V.- 9.VI.1998, 1 ♀, past, M. Mikát leg., det. et coll.; 20.VI.1998, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.

PYROCHROIDAE


Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)
19.4.2007, více larev, kukel a imag, pod kůrou, M. Boukal et J. Horák observ. et det.

OMALISIDAE


Omalysus fontisbellaquei (Geoffroy, 1762)
20.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

RHYNCHITIDAE


Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)
19.IV.2007, více ex., P. Boža leg, det. et coll.

SALPINGIDAE


Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813)
16.VII.1992, 3 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát observ.

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát observ.; 7.VIII.1991, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg., det. et coll.

SCARABAEIDAE


Geotrupes stercorosus (Hartmann in L. G. Scriba, 1791)
22.VII.1994, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 19.VII.1998, více ex., aromatické pasti, J. Mertlik leg., det. et coll.; 8.VII.2007, 2 ex., na rozkládající se houbě v dutině u paty kmene Fagus, J. Mertlik observ.; 23.VII.2007, 3 ex., na rozkládající se houbě v dutině u paty kmene Fagus, J. Mertlik observ.; 1.VIII.2007, 4 ex., na rozkládající se houbě v dutině u paty kmene Fagus, J. Mertlik observ.

Protaetia lugubris (Herbst, 1786)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. det. et coll.; 11.VII.2006, 1 ex., na kmenu buku, J. Pelikán leg., det. et coll.; 14.VII.2006, 1 ex., v dutině buku, J. Pelikán leg., det. et coll.

Osmoderma eremita lassallei Baraud & Tauzin 1991
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. det. et coll.; (50°8'8.112"N, 15°59'26.97"E), 24.VII.1993, 1 ex., v noci lezl po kmenu buku, F. Pavel leg., det. et coll.; léto 1999, několik imag a larvy, nalezeny v trouchu dutiny odlomené větve kmene Fagus, Vondráčková leg. et coll., F. Pavel det.; (50°8'8.112"N, 15°59'26.97"E), 22.III.2000, více larev, v trouchu dutiny odlomené větve kmene buku, J. Mertlik observ.; 11.VII.2006, 1 ex., na kmenu buku, J. Pelikán obsev.; 14.VII.2006, 1 ex., na kmenu buku, J. Pelikán observ.; (50°8'8.112"N, 15°59'26.97"E), 20.VII.2006, 1 ex., aktivní na stěně dutiny buku, J. Mertlik observ.; (50°8'8.534"N, 15°59'26.828"E), 30.IV.2007, 1 larva, torza těl, v trouchu v dutině rozlomeného kmene, J. Mertlik observ.

Serica brunnea (Linnaeus, 1758)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. det. et coll.; 24.- 28.VII.1992, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 22.VII.1994, 4 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.; 27.VII.2005, více ex., na světlo, J. Mertlik leg., det. et coll.

SCOLYTIDAE


Dryocoetes autographus (Ratzeburger, 1837)
10.V.1999, 1 ex., oklep větví, J. Matějíček leg. et coll., M. Dušek det.

Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)
10.5.1999, 1 ex., oklep větví, J. Matějíček leg. et coll., M. Dušek det.


SCYDMAENIDAE


Cephennium majus Reitter, 1881
19.IV.20071 ex., P. Boža leg. et coll., M. Mantič det.

Stenichnus scutellaris (Müller et Kunze, 1822)
8.X.2001, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., R. Rous det.

SPHINDIDAE


Arpidiphorus orbicularis (Gyllenhal, 1808)
20.VII.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.

SILVANIDAE


Uleiota planata (Linnaeus, 1761)
10.V.1999, 1 ex., pod kůrou, J. Matějíček leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 6 ex., P. Boža leg., det. et coll.

STAPHYLINIDAE


Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813)
19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg. et coll. M. Mantič det.

Autalia impressa (Olivier, 1795)
10.V.1999, 1 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Atheta (s. str.) atramentaria (Gyllenhal, 1810)
10.V.1999, 1 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Batrisodes delaportei (Aubé, 1833)
10.V.1999, 1 ex., podkorní sběr Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll., R. Rous rev.

Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816)
20.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., R. Rous det.

Batrisus formicarius Aubé, 1833
28.VII.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., R. Rous det.; 2.V.2003, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., R. Rous det.

Bibloporus bicolor (Denny, 1825)
10.V.1999, 1 ex., prosev tlejícího dřeva a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll., R. Rous rev.

Bisnius fimetarius (Gravenhorst, 1802)
25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Bolitochara (Ditropalia) bella Markel, 1845
10.V.1999, 3 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Bolitochara obliqua Erichson, 1837
19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg. et coll. M. Mantič det.

Bolitochara mulsanti Sharp, 1875
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg. et coll. M. Mantič det.

Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802)
28.VII.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.; 19.V.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.; 24.VIII.1996, 3 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.

Bolitochara (s. str.) pulchra (Gravenhorst, 1806)
10.V.1999, 7 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Bryaxis puncticollis (Denny, 1825)
8.IX.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., R. Rous det.

Bryophacis rufus (Erichson, 1839)
10.VI.1985, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Carphacis striatus (Olivier, 1795)
25.V.1993, 6 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 10.V.1999, 1 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Dinaraea aequata (Erichson, 1837)
25.V.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.; 25.V.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.

Dropepylla melanocephala (Fabricius, 1787)
10.V.1999, 1 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Dropepylla pygmaea (Paykull, 1800)
(Smetana 1957, Horion 1963)

Euplectus karsteni (Reichenbacher, 1816)
10.V.1999, 2 ex., prosev tlejícího dřeva a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll., R. Rous rev.

Euplectus nanus (Reichenbacher, 1816)
10.V.1999, 6 ex., prosev tlejícího dřeva a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll., R. Rous rev.

Euplectus piceus Motschulsky, 1835
10.V.1999, 1 ex., podkorní sběr Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll., R. Rous rev.

Euryusa optabilis Heer, 1839
10.V.1999, 4 ex. prosev detritu v pařezech, J. Matějíček leg., det. et coll.

Gabrius osseticus (Kolenati, 1846)
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802)
10.VI.1985, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 5 ex., P. Boža leg. et coll. M. Mantič det.

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806)
24.VIII.1996, 3 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.

Gyrohypnus punctulatus (Paykull, 1789)
28.VII.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.

Gyrophaena (s. str.) affinis Mannerheim, 1830
10.V.1999, 7 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Gyrophaena (s. str.) gentilis Erichson, 1839
10.V.1999, 23 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Gyrophaena (s. str.) joyioides Wusthoff, 1937
24.VIII.1996, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.; 10.V.1999, 31 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Gyrophaena (Agaricichara) strictula Erichson, 1839
10.V.1999, 1 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802)
(Löbl 1960, Janák 1992, Jelínek 1999).

Habrocerus capilariformis (Gravenhorst, 1806)
27.III.1999, 1 ex, A. Hamet leg., det. et coll.

Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802)
8.IX.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 4 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 20.v.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792)
24.VIII.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 26.IV.1997, 2 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802
19.V.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 8.IX.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Lathrobium pallidum Nordmann, 1837
25.IV.1997, 1 ex., J. Voda leg., T. Staněk coll. et det.; 30.X.1999, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Leptusa (s. str.) pulchella (Manerheim, 1830)
18.VII.1993, 1 ex., J. Jelínek leg. et coll., J. Matějíček det.

Lordithon lunulatus (Linné, 1760)
25.V.1983, 4 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Medon apicalis (Kraatz, 1857)
25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.

Medon brunneus (Erichson, 1839)
25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1806)
31.III.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Othius punctulatus (Goeze, 1777)
20.V.1998, 1 ex., Mikát leg. et coll., J. Jelínek det.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.; 18.VII.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.; 3.VII.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.

Othius subuliformis Stephens, 1833
19.V.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.; 24.VIII.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.; 20.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.; 8.IX.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.; 30.X.1999, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., J. Janák det.

Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792
20.VI.1998, 6 ex., měkké houby u paty Fagus, M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.

Paratbolitobius formosus (Gravenhorst, 1806)
10.V.1999, 3 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Parabolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806)
3.VII.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 8.IX.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Philonthus succicola Thomson, 1860
25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Philonthus tenuicornis Rey, 1853
24.VIII.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 4 ex., P. Boža leg. et coll. M. Mantič det.

Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763)
3.VII.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830
10.V.1999, 1 ex., tlející dřevo a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll.

Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833)
10.V.1999, 3 ex., prosev tlejícího dřeva a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll., R. Rous rev.

Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792)
10.V.1999, 11 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.

Pselaphus heisei heisei Herbst, 1792
3.VII.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et col., M. Švarc det.

Quedius (Microsaurus) brevicornis (Thomson, 1860)
20.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg., Štourač det., MHK coll.

Quedius (Microsaurus) brevis Erichson, 1840
28.VII.1994, 2 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (Microsaurus) cruentus (Olivier, 1795)
16.VII.1992, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Jelínek det.; 10.V.1999, 1 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg. et coll. M. Mantič det.

Quedius (Microsaurus) maurus (C. R. Sahlberg, 1834)
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 10.V.1999, 2 ex. v prosevu dutin Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (Microsaurus) mesomelinus mesomelinus (Marsham, 1802)
28.vii.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 3.VII.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (Microsaurus) truncicola Fairmaire & Laboulbene, 1856
28.VII.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 10.V.1999, 2 ex. v prosevu dutin Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll. (Jelínek 2001).

Quedius (Raphirus) fumatus (Stephens, 1833)
31.III.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (Raphirus) lucidulus Erichson, 1839
30.X.1999, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 12 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (Raphirus) paradisianus (Heer, 1839)
8.IX.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (Raphirus) umbrinus Erichson, 1839
28.VII.1994, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (s. str.) curtipennis Bernhauer, 1908
20.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 28.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Quedius (s. str.) fuliginosus (Gravenhorst, 1802)
26.IV.1997, 2 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Rugilus mixtus (LOHSE, 1956)
30.VII.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 18.VII.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 24.viii.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 3.II.1998, 1 ex., F. Pavel leg., T. Staněk coll. et det.; 30.x.1999, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Rugilus rufipes Germar, 1836
25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790
10.V.1999, 3 ex., tlející dřevo a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll.

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758)
10.V.1999, 1ex., tlející dřevo a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll.

Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802)
18.VII.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 10.V.1999, 6 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1822)
18.VII.1993, 2 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Sepedophilus littoreus (Linnaeus, 1758)
27.III.1999, 2 ex., prosev, A. Hamet leg., det et coll.

Sepedophilus marshami (Stephens, 1832)
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792)
30.VII.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 20.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 10.V.1999, 6 ex., oklep stromových hub, J. Matějíček leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 4 ex., P. Boža leg. et coll. M. Mantič det.

Siagonium quadricorne Kirby, 1815
10.V.1999, 11 ex., tlející dřevo a podkorní humus Fagus, J. Matějíček leg., det. et coll.

Stenus (Nestus) humilis Erichson, 1839
20.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Stenus impressus Germar, 1824
19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802
24.VIII.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Tachinus pallipes Gravenhorst, 1806
25.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Tachinus signatus Gravenhorst, 1802
26.IV.1997, 2 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Tachinus subterraneus (Linné, 1758)
25.X.2000, 2 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781)
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Tachyporus obtusus (Linné, 1767)
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Tachyporus solutus Erichson, 1839
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.; 8.IX.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg., det. et coll.

Thoracophorus corticinus Motschulsky, 1837
10.V.1999, 1 ex., prosev dutiny Quercus, J. Matějíček leg., det. et coll.

Xantholinus laevigatus Jacobsen, 1849
25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.; 19.V.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., 18.VII.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.; 25.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.

Xantholinus linearis (Olivier, 1795)
25.V.1993, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.; 24.X.2000, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.

Xantholinus longiventris Heer, 1839
26.IV.1997, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.

Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)
18.VII.1993, 2 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.; 3.VII.1995, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.; 24.VIII.1996, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.; 20.V.1998, 1 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Janák det.

Zyras cognatus (Märkel, 1842)
20.IV.1997, 1 ex., J. Voda leg., T. Staněk coll. et det.

Zyras (Lepla) laticollis (Märkel, 1842)
28.VII.1994, 3 ex., Jar. Jelínek leg. et coll., J. Fremuth det.

TENEBRIONIDAE


Alphitophagus bifasciatus (Say, 1832)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg., det et coll.; 12.- 20.V.1998, 1 ♀, past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 19.IV.2007, více ex., P. Boža leg., det. et coll.

Aleculla morio (Fabricius, 1787)
16.VII.1992, 2 ♂♂, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.; 19.VII.1993, 3 ♂♂, J. Mertlik leg., det. et coll.; 20.VII.1993, 2 ex., Voda leg. et coll., M. Mikát det.; 1.VIII.1993, 2 ♂♂, J. Mertlik leg., det. et coll.; 15.VII.1994, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 9.VI.1998, 1 ♂, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 2.VIII.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 11.VII.2006, více ex., na kmenu buku, J. Pelikán observ.

Allecula rhenana Bach, 1856
16.VII.1992, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.; 30.VII.2001, 1 ♀, T. Popelka leg., det. et coll.

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
16.VII.1992, 2 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 15.VII.1993, 2 ex., F. Pavel leg. et coll., M. Mikát det.; 20.VII.2002, více ex., aktivní na padlých kmenech buků, J. Mertlik observ.; 19.IV.2007, 2 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Corticeus (s. str.) unicolor Piller et Mitterpacher, 1783
16.VII.1992, 3 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 20.VII.2002, více ex., aktivní na padlých kmenech buků, J. Mertlik observ.; 3.VIII.2002, 1 ex., prosev dutiny buku, J. Pelikán leg., det. et coll.; 19.IV.2007, 3 ex., P. Boža leg., det. et coll.; 19.IV.2007, více ex., M. Boukal leg., det. et coll.

Diaclina fagi (Panzer, 1799)
20.VI.1998, 1 ex., torzo Fagus, M. Mikát leg., det. et coll.; 6.V.1999, 1 ex., starý pahýl Fagus, M. Mikát leg., det. et coll. (Faltysová, Bárta & kol. 2002; Faltysová, Mackovičkin, Sedláček & kol. 2002 a Hamet, Vancl et al. 2005).

Diaperis boleti (Linnaeus, 1756)
16.VII.1992, 4 ex., M. Mikát leg. et det., M. Mikát et MHK coll.; 12.- 20.V.1998, 1 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 5 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 10.V.1999, 1 ex., stromové houby, J. Matějíček leg., det. et coll.; 3.VIII.2002, více ex., na stromových houbách, J. Pelikán observ.; 11.VII.2006, více ex., na stromových houbách, J. Pelikán observ.; 19.IV.2007, 1 ex., P. Boža leg., det. et coll.

Eledona agaricola (Herbst, 1783)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 12.- 20.V.1998, 3 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 3 ex., past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Platydema dejeani Laporte, 1831
10.V.1999, 1 ex., stromové houby, J. Matějíček leg., det. et coll.

Mycetochara axillaris (Paykull, 1799)
20.VI.1998, 1 ♀, M. Mikát leg., det. et coll.; 16.VII.2005, Klouček leg. et coll., M. Mikát det.; 3.VIII.2002, 1 ex., prosev dutiny buku, J. Pelikán leg., det. et coll.; 11.VII.2006, více ex., na kmenu buku, J. Pelikán obsev.; 19.V.2007; 2 kukly, v trouchu v dutině kmene buku, J. Mertlik leg., det. et coll.; 2.VII.2007, 1 ex., v dutině buku, J. Pelikán leg., det. et coll.

Mycetochara linearis (Illiger, 1794)
19.VIII.1993, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 1.VIII.1993, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 15.VII.1994, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.; 9.VII.1995, 1 ♀, J. Mertlik leg., det. et coll.

Prionychus ater (Fabricius, 1775)
25.VII.1993, 1 ex., J. Voda leg. et coll., M. Mikát det.

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758)
15.VII.1991, 1 ♀, Fagus, dutina, J. Valenta leg. et coll., M. Mikát det.; 20.V.- 9.VI.1998; 1 ♀, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát observ.

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)
16.VII.1992, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 12.V.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.V.1998, 2 ex., M. Mikát leg., det. et coll.; 20.V.- 9.VI.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., MHK coll.; 20.VII.2002, více ex., aktivní na padlých kmenech buků, J. Mertlik observ.; 19.IV.2007, 6 ex., P. Boža leg., det. et coll.

THROSCIDAE


Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)
19.IV.2007, 1 ♂, P. Boža leg., det. et coll.

Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1767)
16. VII. 1992, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007 (Mertlik & Leseigneur 2007); 24.- 28. VII. 1992, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll. (Mertlik & Leseigneur 2007); 27. VII. 2005, 1 ex., at light, J. Mertlik leg., det. et coll. (Mertlik & Leseigneur 2007).

Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005
19.IV.2007, 1 ♂, P. Boža leg., det. et coll.

TROGIDAE


Trox scaber (Linnaeus, 1767)
9.- 12.V.1998, 1 ex., Fagus silv.,dutina, past, M. Mikát leg. et det., MHK coll.

CHRÁNĚNÉ DRUHY


NATURA 2000


    Území bylo navrženo do soustavy Natura 2000 a je Evropsky významnou lokalitou (EVL č. CZ0533297) pro páchníka (Osmoderma eremita) podle Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Příloha II: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany a Příloha IV: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, vyžadující přísnou ochranu).
    Páchník je zařazen také mezi zvláště chráněné druhy živočichů z kategorie silně ohrožených druhů (podle Vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. v platném znění).

    Páchníci obývají dutiny kmenů listnatých dřevin (lípa, dub, buk, topol, vrba a třešeň). Osidluje dutiny u paty kmene, v kmenu samém a také v silných větvích kmene. Jejich vývoj probíhá v dutinách, které jsou shora uzavřené. Někdy se vyvíjí i v „kapsách“ pod korou kmenů ve svrchních vrstvách dřeva. Larvy svým žírem rozšiřují dutinu směrem k zemi.
    Práce larev těchto druhů brouků je opravdu pozoruhodná. Vnitřní část kmene proroste dřevní houba, která nechá z kmene jen pevné obvodové dřevo. Larvy páchníků a zlatohlávků dřevo zpracované houbou vyžerou a kmen tak jejich činností získá trubkový profil. Trubkový profil kmene je mechanicky mnohem odolnější proti zlomení, než kmeny plné.

    Na uzavřené prostředí dutin stromů jsou vázáni také zlatohlávek Protaetia marmorata, roháček Dorcus parallelopipedus a tesařík Necydalis ulmi. I u nich existuje úzká vazba na určitý druh dřevkazné houby.
    Larvy roháčků a tesaříků (ale také larvy mnoha dalších druhů hmyzu) osídlí trouchnivějící dřevo ve stěnách dutin. K zemi se pak po dlouhá léta snáší drobný „déšť“ pilinek, exkrementů a mrtvých hmyzích těl, který dodává živiny potřebné k růstu kmene. Díky tomu strom může růst a mohutnět další staletí (Jankovský 1999).

    Existence páchníků a ostatních tzv. „dutinotvůrců“ má zásadní význam pro přirozený vývoj lesních ekosystémů.


    Dalším druhem, vyžadujícím ochranu podle Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992, je lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).

    Larvy lesáků se vyvíjejí v hnijícím vlhkém, černohnědě zabarveném lýku pod uvolněnou borkou padlých či zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných větvích. Hlavními hostitelskými rostlinami jsou buky a osiky, dalšími možnými jsou topoly, duby i jiné listnáče. Larvy i imaga se živí hnijícím lýkem, larvy jsou příležitostně dravé.

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY


    Mezi zvláště chráněné druhy živočichů z kategorie silně ohrožených druhů (podle Vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. v platném znění) byl zařazen také kovařík Elater ferrugineus.
Kovařík Elater ferrugineus osidluje dutiny obsahující exkrementy typické pro žír páchníků. Larvy páchníků jsou součástí potravy dravých larev kovaříka E. ferrugineus. Areály obou druhů, E. ferrugineus a Osmoderma eremita, jsou totožné. Na biotopech známých na území ČR se vyskytují oba druhy velmi často společně.
ČERVENÝ SEZNAM OHROŽENÝCH DRUHŮ ČESKÉ REPUBLIKY – BEZOBRATLÍ


    Na území PR Buky bylo zjištěno 38 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky - bezobratlí (Farkač, Král & Škorpík 2005) v kategoriích: kriticky ohrožený (7), ohrožený (13), zranitelný (10) a téměř ohrožený (8).

Kriticky ohrožený (CR):

Cerambycidae
Elateridae
Elateridae
Elateridae
Scarabaeidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
Necydalis ulmi (Chevrolat, 1838)
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)
Elater ferrugineus Linné, 1758
Reitterelater dubius Platia et Cate, 1990
Osmoderma eremita lassallei Baraud & Tauzin 1991
Quedius truncicola Fairmaire et Laboulbene, 1856
Platydema dejeani Laporte de Castelnau et Brullé, 1831

 
 

Ohrožený (EN):

Cucujidae
Elateridae
Eucnemidae
Leiodidae
Ptinidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Hylis foveicollis (C. G. Thomson, 1874)
Dreposcia umbrina (Erichson, 1837)
Ptinus schlerethi (Reitter, 1884)
Carphacis striatus (Olivier, 1795)
Dropepylla pygmaea (Paykull, 1800)
Rugilus mixtus (Lohse, 1956)
Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1806)
Thoracophorus corticinus Motschulsky, 1837
Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)
Allecula rhenana Bach, 1856
Diaclina fagi (Panzer, 1799)

 
 
Zranitelný (VU):

Elateridae
Endomychidae
Lampyridae
Mycetophagidae
Nitidulidae
Monotomidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Staphylinidae
Selatosomus cruciatus (Linné, 1758)
Endomychus coccineus (Linné, 1758)
Phosphaenus hemipterus (Geoffroy, 1762)
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1792)
Cyllodes ater (Herbst, 1792)
Rhizophagus cribratus Gyllenhal, 1827
Bryophacis rufus (Erichson, 1839)
Euryusa optabilis Heer, 1839
Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802)
Parabolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806) 

  Téměř ohrožený (NT):

Cerambycidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Curculionidae
Elateridae
Elateridae
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Acalles camelus (Fabricius, 1792)
Acalles echinatus (Germar, 1824)
Acalles fallax Boheman, 1844
Acallocrates colonnellii Bahr, 2003
Ruteria hypocrita (Boheman, 1837)
Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)
Athous zebei Bach, 1854

 

 

 

 

 

 

 

XYLOFÁGNÍ DRUHY ČELEDI ELATERIDAE JAKO INDIKÁTORY KONTINUITY LESNÍCH EKOSYSTÉMŮ

    Neporušený lesní ekosystém obsahuje všechny fáze růstu i rozpadu dřevní hmoty. Ale i když les vypadá, že toto kritérium splňuje, ještě se nemusí jednat o les s nepřerušeným vývojem (kontinuitou). Bohužel, v minulosti bylo běžnou lesnickou praxí těžit i na území našich nejstarších přírodních rezervací dřevo a odstraňovat padlé kmeny (Andreska 2006). Zároveň byly všechny lesní plochy v okolí rezervací přeměněny na lesní plantáže. K další zkáze lesů významnou měrou přispěla lesní zvěř. I když nyní opět již vypadají některá z těchto území jako zdánlivě neporušený přirozený les, chybí v nich množství druhů dřevních hub a živočichů, jenž by neporušený přirozený les měli obývat.
    Stupně zachovalosti zbývajících arboreálních biotopů na území České republiky je možné hodnotit také na základě nových poznatků o ekologických nárocích druhů čeledi Elateridae a dat, získaných při faunistickém mapování České republiky a Slovenska (Mertlik 2006).
    V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny druhy čeledi Elateridae, nalezené na území PR Buky, a podle svých ekologických nároků jsou přiřazeny do jedné ze čtyř skupin. U xylofágních druhů zde uvádím v hranaté závorce za jeho názvem nároky na druh dřeviny [prioritní dřevina je uvedena jako první v pořadí].
Pro možnost stanovení stupně zachovalosti přirozeného vývoje lesa jsem k zjištěným stenoekním druhům (+) ze skupin 1, 2 a 3, přičlenil druhy vyhynulé (-), jejich výskyt by byl na území PR Buky možný, pokud by přirozený vývoje tohoto lesa nebyl narušen lidskou hospodářskou činností (J. Mertlik nepubl. data).


1. skupina stenoekních xylofágních druhů, jejichž biotopem je trouchnivé dřevo padlých kmenů a jejich pahýlů (nevztahuje se na druhy, osídlující introdukované dřeviny):

Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)
Ampedus melanurus Mulsant et Guillebeau, 1855
Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835)
Ampedus praeustus (Fabricius, 1792)
Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)
Denticollis rubens Piller et Mitterpacher, 1783
Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
[buk, dub]
[jedle, dub]
[dub, jasan, jedle]
[dub, jedle, borovice, smrk]
[buk, habr, dub]
[buk, jedle]
[jedle, dub]
[listnaté dřeviny]
-
-
-
-
-
-
-
+


2. skupina stenoekních xylofágních druhů jejichž biotopem je trouchnivé dřevo stojících kmenů:

Ampedus brunnicornis Germar, 1844
Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865)
Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)
Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835)
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Hypoganus inunctus (Panzer, 1794)
Lacon querceus (Herbst, 1784)
Podeonius acuticornis (Germar, 1824)
[dub, topol, jasan, lípa]
[dub, jasan, topol]
[vrba, topol, dub, lípa, třešeň, buk]
[dub, vrba, topol, jedle]
[listnaté dřeviny]
[kůra listnatých stromů]
[dub, buk, jedle, kůra listnatých stromů]
[dub]
[listnaté dřeviny]
-
-
+
-
-
-
-
-
-


3. skupina stenoekních xylofágních druhů jejichž biotopem je trouchnivé dřevo stěn a stropů stromových dutin a substrát uložený na jejich dnech:

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
Limoniscus violaceus (Müller, 1821)
Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842)
Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)
Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
Reitterelater dubius Platia et Cate, 1990
[dub, buk]
[listnaté dřeviny]
[listnaté dřeviny]
[listnaté dřeviny]
[listnaté dřeviny]
[dub, buk, topol]
[listnaté dřeviny]
[listnaté dřeviny, jedle]
[listnaté dřeviny]
-
+
+
-
-
-
+
+
+


4. skupina stenoekních terikolních druhů, osidlující přirozené lesy nebo území plantáží z přirozených listnatých dřevin:

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1790)
Athous vittatus (Fabricius, 1792)
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758)


5. skupina eurytopních druhů terikolních (T) a xylofágních (X), kteří se dokázali lesní hospodářské činnosti úspěšně přizpůsobit (včetně území plantáží s introdukovanými dřevinami):

Anostirus purpureus (Poda, 1761)
Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Athous subfuscus (Müller, 1767)
Athous zebei Bach, 1854
Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761)
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
-
-
[listnaté i jehličnaté dřeviny]
-
-
-
-
[listnaté i jehličnaté dřeviny]
[listnaté i jehličnaté dřeviny]
T
T
X
T
T
T
T
X
X


 Výsledky:
  1. Z druhů z první skupiny je vyhynulých 87.5 %. Na sledovaném území přežil jediný druh: Stenagostus rhombeus.
  2. Z druhů druhé skupiny je vyhynulých 88.8 %. Na sledovaném území přežil jediný druh: Ampedus nigroflavus.
  3. Z druhů třetí skupiny je vyhynulých 44.4 %. Na sledovaném území přežilo pět druhů: Crepidophorus mutilatus, Elater ferrugineus, Melanotus villosus, Procraerus tibialis a Reitterelater dubius.


    Na území PR Buky došlo lesní hospodářskou činností k ochuzení druhového spektra dřevin (duby a jedle). Ze zbývajícího porostu, ochuzeného o tyto dřeviny, byly v průběhu let pravidelně odváženy padlé kmeny a zřejmě zde také docházelo k likvidaci kmenů s viditelnými dutinami (dutiny u pat kmenů). Snížení druhového spektra zde mohlo nastat také z důvodu relativně malé rozlohy chráněného území.

    Ale i přes značný rozsah snížení biodiverzity oproti optimálnímu stavu je území PR Buky u Vysokého Chvojna jedním z nejzachovalejších refugií xylofágních brouků v rámci východočeského regionu.


Přehled a vyhodnocení výskytu stenoekních xylofágních druhů čeledi Elateridae ze skupiny 1-3 pro území Pardubického a Královéhradeckého kraje v porovnání s druhy z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky.


    Přiřazení xylofágních druhů čeledi Elateridae do příslušných kategorií podle stupně jejich ohrožení podle Červeného seznamu“ (Farkač, Král & Škorpík 2005), je uděláno pro prezentaci stupňů ohrožení druhů na území České republiky jako celku. Tyto údaje ale nelze přímo aplikovat na hodnocení stavu populací druhů v jednotlivých regionech ČR.
    Toto si můžeme názorně ukázat v následující tabulce. První dva sloupce zkratek jsem uměle vytvořil podle aktuálního stupně ohrožení druhů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, pouze pro porovnání s posledním sloupcem, který je převzat z oficiální publikace AOPK ČR (a který je vztažen na celou republiku).
    Výsledky faunistického mapování druhů čeledi Elateridae pro území České republiky a Slovenské republiky jsou přístupné online na http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15 v jejich grafické formě. Tato data jsou každoročně aktualizována (Mertlik 2006).
Vysvětlivky ke zkratkám použitým v tabulce:

skupina 1 = stenoekní xylofágní druhy, jejichž biotopem je trouchnivé dřevo padlých kmenů a jejich pahýlů (nevztahuje se na druhy, osídlující introdukované dřeviny)
skupina 2 = stenoekní xylofágní druhy, jejichž biotopem je trouchnivé dřevo stojících kmenů
skupina 3 = stenoekní xylofágní druhy, jejichž biotopem je trouchnivé dřevo stěn a stropů stromových dutin nebo substrát uložený na jejich dnech

vymizelý = RE (žádné recentní nálezy)
kriticky ohrožený = CR (1-5 nalezišť)
ohrožený = EN (6-10 nalezišť)
zranitelný = VU (11-15 nalezišť)
téměř ohrožený = NT (16-20 nalezišť)


nálezy do roku 1970 a nálezy ze zničených biotopů jsou ve slabých závorkách (1)

Skupina Přehled druhů Pardubický
kraj
Královéhradecký
kraj
Červený seznam
České republiky
1
1
1
1
1
1
1
1
Ampedus cinnaberinus
Ampedus melanurus
Ampedus nigerrimus
Ampedus praeustus
Ampedus rufipennis
Denticollis rubens
Lacon lepidopterus
Stenagostus rhombeus
RE (3)
RE
CR (1)
(1)
RE
RE
(1)
CR (2)
(1)
RE
CR (1)
RE (1)
RE
RE
(1)
RE
RE
(1)
CR (4)
RE
CR (4)
EN
CR
EN
VU
VU
VU
CR
EN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ampedus brunnicornis
Ampedus cardinalis
Ampedus nigroflavus
Ampedus elegantulus
Brachygonus megerlei
Calambus bipustulatus
Hypoganus inunctus
Lacon querceus
Podeonius acuticornis
CR (4)
EN (6)
VU (12)
RE
RE
NT(18)
CR (2)
(1)
CR (1)
RE
EN (6)
EN (7)
VU (13)
RE
CR (1)
NT(19)
CR (4)
(1)
CR (2)
RE
VU
VU
NT
EN
VU
NT
EN
EN
CR
3
3
3
3
3
3
3
3
Cardiophorus gramineus
Crepidophorus mutilatus
Elater ferrugineus
Ischnodes sanguinicollis
Limoniscus violaceus
Megapenthes lugens
Procraerus tibialis
Reitterelater dubius
CR (5) (4)
CR (5)
(1)
CR (4)
(2)
CR (2)
RE
RE
CR (5)
(2)
CR (1)
EN (6) (1)
CR (3)
CR (5)
RE
RE
RE
VU (12)
(2)
CR (2)
VU
CR
CR
CR
CR
CR
neuváděn
CR

 

    Z této tabulky je zřejmé, že na celém území Pardubického a Královéhradeckého kraje došlo k masivnímu vymření většiny xylofágních druhů čeledi Elateridae, osidlujících trouchnivé dřevo odumírajících kmenů, padlých kmenů a jejich pahýlů. K vymření došlo také u většiny druhů, osidlujích biotopy dutin u pat kmenů.
    Druhy, osidlující méně nápadné biotopy dutin ve vyšších partiích kmenů postihlo vymírání přibližně z 50 %.
    Jak již bylo konstatováno výše, vyhynutí xylofágních druhů může být zapříčiněno buď příliš velkým zmenšením plochy lesního refugia nebo likvidací jejich konkrétních mikrobiotopů lesní hospodářskou činností.
    Na území obou východočeských krajů, Pardubického i Královéhradeckého, dosahuje vymírání xylofágních druhů alarmujících hodnot. Proto tuto skutečnost musí mít denně na zřeteli všichni lidé, kteří v současnosti rozhodují o bytí či nebytí posledních refugií xylofágního hmyzu.


    Hmyz stojí za ochranu z mnoha důvodů, při nejmenším proto, že je indikátorem perspektiv, které má lidstvo na této planetě.

Ivo Novák & Karel Spitzer

 

 MANAGEMENT


    Území PR Buky u Vysokého Chvojna bylo zřejmě již od časů své prvotní formy ochrany využíváno jako pastevní les. S postupnou přeměnou okolních přirozených lesních porostů na plantáže převážně jehličnatých dřevin, bylo území rezervace stále více vyhledáváno lovnou zvěří, která se sem stahovala za svojí potravou. Tento vzrůstající pastevní tlak zapříčinil současný kritický stav lesního porostu, kdy k jeho obnově muselo být použito aktivních metod obnovy. Stalo se zřejmým, že pasivní ochrana s konzervací současného stavu by postupně vedla k rozpadu mateřského porostu a k zániku předmětu ochrany.
    S obnovou porostů za použití oplocenek bylo započato v roce 1996, kdy lesní družstvo zpracovalo projekt na zlepšení situace. V současné době je pro území rezervace zpracován plán péče s platností od 1.1.2005 do 31.12.2014, který je respektován i v platném lesním hospodářském plánu pro stejné časové období.
    Současná rozloha oplocenek bohužel nepostačuje potřebám ochrany a obnovy na celém území rezervace. Dokladem toho je pastvou zvěře zcela zlikvidovaný velmi nadějný mladý bukový nálet na západním okraji plošiny v roce 2006!

    Návrh č. 1. První možná varianta je oplocení celého území rezervace. Vybudování oplocení je finančně dosti náročné, a proto by nebylo vhodné ponechávat tyto náklady na Lesním družstvu. Tuto akci by měly zabezpečit ze svých finančních zdrojů příslušné krajské, či státní orgány ochrany přírody.
    Druhá varianta je finančně podstatně levnější. Je zde možné aplikovat praxi, která je používána k obnově porostů v loveckých oborách a oplotit pouze určité vybrané plochy rezervace. Zde je možné využít kruhové plochy lesních světlin, které zde pravidelně vznikají při pádech velkých kmenů. V současnosti se na území rezervace nachází šest takovýchto příhodných světlin!
    Obdobnou činností (oplocování menších ploch) je zde tzv. „kotlíková těžba“, při které dochází v rámci stávajícího LHP při odstraňování introdukovaných dřevin a při obnově věkové různorodosti stejnověkých porostů.     Toto považuji za základní činnost směřující k přežití a dalšímu úspěšný vývoji PR Buky. Na zachování přirozeného vývoje území jsou přímo vázány i všechny další ochranářské aktivity, směřující k ochraně rostlinných i živočišných druhů.

    Návrh č. 2.
Při obnově věkové různorodosti dřevin doporučuji praktikovat stávající typ „kotlíkové těžby“, ale vhodnější by bylo nemýtit přirozené dřeviny do pařezin, ale ponechávat na každé mýtině několik pahýlů přibližně dvoumetrové výše. Zbytky jejich kmenů je vhodné ponechat na zemi k zetlení.

    Návrh č. 3
. Kromě zabezpečení přirozeného lesního vývoje je nutné pokračovat v aktivní ochraně odumírajícího a mrtvého dřeva. Z pohledu výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu (Osmoderma eremita a Elater ferrugineus), jsou velmi cenné zejména staré stromy. Jedná se o buky a lípy, z nichž menší část je již málo vitální, případně zcela odumřelá. Považuji za klíčové ponechat tyto staré stromy nedotčené. Jejich odstranění by negativně ovlivnilo populace zmíněných druhů. Ostatně také samotný předmět ochrany v EVL (tj. páchník) je svým výskytem a vývojem přímo vázán na takovéto doupné stromy. Tato okolnost by měla vždy být v plánu péče o toto chráněné území vždy výchozí.

    Návrh č. 4. Zvláštní pozornosti doporučuji věnovat při zpracování plánů péče k ochraně biotopů kovaříka Stenagostus rhombeus. Je to vzácný relikt původních lesů východočeského regionu a pro zkoumané území je možné jej považovat za tzv. „deštníkový druh“ (ochranou jednoho konkrétního druhu se zároveň chrání biotop pro mnoho dalších druhů xylofágního hmyzu).

    Tento druh prodělává svůj vývoj pod korou a ve svrchních vrstvách dřeva padlých kmenů listnatých stromů nebo jejich pahýlů. Samice Stenagostus rhombeus kladou vajíčka do čerstvě padlého nebo rozlomeného dřeva v červenci a počátkem srpna. V centru rezervace jsem pozoroval odlomenou horní část z kmene buku a ve východní části ležel na zemi celý zlomený kmen. Převážně do těchto dvou kmenů zde samice kladly svá vajíčka. Na přelomu let 1994/1995 byly tyto kmeny rozřezány a spolu se všemi ostatními padlými kmeny buků včetně jejich silnějších větví z území rezervace odvezeny. Na tyto krádeže dřeva byly písemně upozorněny (B. Mocek a J. Mertlik) příslušné státní orgány. Krádeže sice doposud nebyly policií ČR objasněny a pachatel nebyl vypátrán, krádeže dřeva ale na několik let ustaly.
    Za zmínku jistě stojí, že podobným způsobem došlo k zdecimování početných slovenských populací u tesaříka alpského (Rosalia alpina) (Novák & Spitzer 1982 a Sláma 1998).

    Kovařík Stenagostus rhombeus zde v průběhu několika následujících let nebyl i přes moji opakovanou snahu pozorován. Teprve od roku 2000 bylo možno ojediněle spatřit samice tohoto druhu v severní části rezervace na padlých kmenech bříz. V současné době je již možné S. rhombeus pravidelně sledovat v období jejich aktivity, i když ještě zdaleka ne v takovém množství, jako tomu bylo před rokem 1995.

    Na přelomu roku 2006/2007 došlo ve východní části rezervace k další krádeži. Tentokrát zde byl ukraden padlý lipový kmen.

    V případě, že se nepřistoupí k oplocení celého území rezervace, doporučuji umístit na všechny přístupové komunikace bytelné uzamykatelné závory.

DISKUZE


    Území PR Buky u Vysokého Chvojna se může zprvu jevit jen jako malý ostrůvek přirozeného listnatého lesa, ztracený v moři kulturních lesních plantáží. Ale není tomu tak.

    Jen tři kilometry severovýchodně od PR Buky se nachází další významný fragment přirozených listnatých porostů. Je situován na svazích nad levým břehem řeky Orlice, mezi lokalitou Suté břehy a Králův stůl a jedná se o přirozenou součást navrhovaného území CHKO Dolní Poorličí. O významu tohoto lesního refugia svědčí i nálezy kovaříků Brachygonus megerlei, Selatosomus cruciatus a Stenagostus rhombeus. Tento les tvoří přirozenou spojnici tzv. „biokoridoru“ mezi EVL Buky a EVL Týnišťské Poorličí.
    Bohužel je v současné době tento les mýcen a na volnou plochu jsou velmi nevhodně vysazovány borovice a modříny. Tato lesní hospodářská činnost je v přímém rozporu s lesníky deklarovaným zvyšováním podílu listnatých dřevin v lesích České republiky!

    Asi 4,5 km severovýchodním směrem se nachází Evropsky významná lokalita Týnišťské Poorličí (CZ0523290) o rozloze 648,7489 ha. Z hlediska ochrany lesní entomofauny se jedná o prioritní území v rámci Královéhradeckého kraje. Zde rostou slavné týnišťské, petrovické a třebechovické duby, jedny z posledních významných refugií xylofágních druhů hmyzu v tomto regionu. Jejich obří kmeny mají majestát dávných pohanských dob a jsou vyhledávaným cílem obdivu četných výletníků.
    Bohužel i zde státní ochrana přírody ČR prohrává v nekončícím souboji s lesními hospodáři. I zde je v pozici bezvýznamného komentátora degradace posledních zbytků přírodních refugií. Od roku 1997 zde byla pokácena většina dubů, na kterých byl entomology zjištěn výskyt kovaříka Lacon querceus. Tento druh je přitom zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů z kategorie ohrožených druhů (podle Vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. v platném znění).

    Domnívám se, že mezi EVL Buky u Vysokého Chvojna a EVL Týnišťské Poorličí zřejmě doposud existuje možnost dosycování některých hmyzích populací!

    Můžeme prodloužít „osu tzv. arboreálního biokoridoru“ také jižním směrem, kde jen 2,5 km je vzálená PR U Parku. Jedná se o velmi starý dubovo-bukový les (180 let), který se rozprostírá u jižního okraje obce Vysoké Chvojno. Je to další velmi perspektivní refugium xylofágního hmyzu.
    Od PR U Parku, 2,5 km jihovýchodním směrem, se nacházejí mladší přirozené listnaté porosty PR Žernov.


    Východočeský region je neblaze proslulý svými těžce poškozenými lesy. Zelené tabule se státním znakem pozbývají svůj smysl ve stále hustším smrkovém houští, kterým zarůstají poslední zbytky přirozených lesních porostů. Smrk je nejoblíbenější dřevina našich lesních hospodářů. Rychle roste, dříve než jiné dřeviny se může těžit. O problémech, spojených s jeho masivním pěstováním, již bylo napsáno mnoho článků. Ztrácíme z krajiny vodu, půda degraduje, ztrácí živiny a je sycena chemikáliemi z různých pěstitelských pokusů a z četných lesnických „válek“ s dřevními houbami a hmyzem. A na vyčerpané půdě se smrkům nedaří a tak padají další a další přirozené porosty dubů a buků. Máme dřevo. Ale zacházíme s ním stejně jako chudá rozvojová země, když vyvážíme za hranice nezpracované kmeny.
    Snad všichni evropští odborníci se shodli na tom, že na chráněných přírodních územích má růst přirozená vegetace, přirozený les. V naší zemi ale mají chráněná území jinou tvář - pichlavou.
   

Nejčastějšími omluvnými vyjádřeními odpovědných pracovníků státní ochrany přírody jsou ty, že s vlastníky pozemků se špatně jedná, nebo že na „to“ nejsou peníze. Tyto problémy jsou celorepublikového charakteru a pokud se nám je nepodaří v krátkém čase odstranit, postihne mnoho druhů xylofágní fauny vyhynutí.

   

 

 

ZÁVĚR


    V průběhu entomologických průzkumů na území PR Buky u Vysokého Chvojna, bylo nalezeno 308 druhů brouků ze devětačtyřiceti čeledí.
    Z toho byly dva druhy zvláště chráněné z kategorie silně ohrožených druhů podle Vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění.
    Další dva druhy podléhají ochraně podle podle Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Přehled čeledí s počty nalezených druhů je uveden v následující tabulce:
APIONIDAE
ANOBIDAE
ANTHRIBIDAE
APHODIIDAE
BIPHYLLIDAE
BUPRESTIDAE
CARABIDAE
CERAMBYCIDAE
CERYLONIDAE
CIIDAE
CLERIDAE
COCCINELIDAE
COLYDIIDAE
CRYPTOPHAGIDAE
CUCUJIDAE
CURCULIONIDAE
DERMESTIDAE
ELATERIDAE
ENDOMYCHIDAE
EROTYLIDAE
ERIRHINIDAE
EUCNEMIDAE
HISTERIDAE
CHRYSOMELIDAE
LAMPYRIDAE
3
8
1
1
1
2
8
14
3
2
1
5
2
2
2
31
3
20
2
4
1
2
5
8
2
LATHRIDIIDAE
LEIODIDAE
LUCANIDAE
LYCIDAE
LYMEXYLIDAE
MELANDRYIDAE
MONOTOMIDAE
MORDELLIDAE
MYCETOPHAGIDAE
NITIDULIDAE
OMALISIDAE
PTINIDAE
PYROCHROIDAE
RHYNCHITIDAE
SALPINGIDAE
SCARABAEIDAE
SCYDMAENIDAE
SPHINDIDAE
SCOLYTIDAE
SILVANIDAE
STAPHYLINIDAE
TENEBRIONIDAE
THROSCIDAE
TROGIDAE
1
8
2
3
1
6
8
2
5
7
1
3
1
1
4
4
2
1
2
1
93
16
3
1


    Všechny nálezy xylofágního hmyzu jsou koncentrovány do pralesovitého zbytku původní rozlohy rezervace (4,38 ha).

    I přes značný rozsah snížení biodiverzity oproti optimálnímu stavu biotopu, je území PR Buky u Vysokého Chvojna jedním z nejzachovalejších refugií xylofágních brouků v rámci východočeského regionu.

 

LITERATURA


ANDRESKA J. 2006: K dějinám Národní přírodní rezervace Žofínský prales. Živa, 5: 214.

BÁRTA F. a kol. [eds.] 2006: Pardubický kraj – Natura 2000. Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice, 56 pp.

DUŠÁNEK F. 1953: Státní přírodní rezervace v kraji Pardubice. Ochrana přírody a krajiny – Výstava Kraj Pardubice. Pardubice: 24-30, 36-41.

FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. & kol. 2002: Pardubicko. In: MACKOVČIN P. et SEDLÁČEK M. /eds./: Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 pp.

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

FIEDLER J. 1972: Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. Práce a studie, přír., Pardubice, 4 : 43-61.

FIEDLER J. & PROCHÁZKA F. 1972: Buky u Vysokého Chvojna - botanická inventarizační zpráva. Ms. (Nepublikováno). Deponováno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Pardubice.

HADAČ E. & HADAČ J. 1948: Květena Pardubicka. Přírodovědný klub Pardubice.

HAMET A., VANCL Z. & spol. 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Olga Černíková, grafické a reklamní studio, Hradec Králové: 126 p.

HORÁČEK L. 1990: Hnízdění holuba doupňáka Columba oenas u Vysokého Chvojna. Panurus, Pardubice, 2: 69-71.

HORION A. 1963: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, Bd 9. Staphylinidae 1. Teil (Micropeplinae bis Euaesthetinae). Ph. C. W. Schmidt Verlag, Überlingen-Bodensee, 412 pp.

JANÁK J. 1992: Zajímavé nálezy drabčíků v Čechách (Coleoptera, Staphylinidae). Sbor. Severoč. Muz. Přír. Vědy, 18: 83-102.

JANKOVSKÝ L. 1999: Některé aspekty dekompozice dřeva v lese dřevními houbami, pp. 19-32. V sborníku příspěvků ze semináře s exkurzí 8.- 9. října 1999. Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech, Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.

JELÍNEK J. & VODA J. 1999: Drabčíci Orlických hor a Podorlicka (Coleoptera, čeleď Staphylinidae) podčeleď Staphylinidae, tribu Philonthini. Orlické hory a Podorlicko, 9: 32-44.

JELÍNEK J. 1999: Drabčíci Orlických hor a Podorlicka (Coleoptera: Staphylinidae) Orlických hor a Podorlicka. Acta Musei Reginaehradecensis, S.A.Scientiae Naturales, 27: 151- 162 (in Czech, English abstract).

JELÍNEK J. 1999: Drabčíci podčeledi Steninae (Coleoptera: Staphylinidae) Orlických hor a Podorlicka. Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., 27: 151-162

JELÍNEK J. 2001: Drabčíci podčeledi Staphylininae (Coleoptera: čeleď Staphylinidae), tribu Staphylinini a Quediini Orlických hor a Podorlicka. Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., 28: 189-206.

LEMBERK V. 2007: Výsledky průzkumu obratlovců v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna (okr. Pardubice) v roce 2007. (Nepublikováno). Deponováno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Pardubice.

LÖBL I. 1960: Zajímavé nálezy brouků v Československu. Acta Mus Siles A, 9, : 57-59.

MACÁK J. 1970: Příspěvek k otázkám lesního hospodaření ve státních přírodních rezervacích na lesní půdě. Práce a studie, Pardubice, 2 : 181-191

MERTLIK J. 2006: Faunistické mapy českých a slovenských druhů čeledi Elateridae Leach, 1815 (Coleoptera). Přístupný online na http://www.elateridae.com

MERTLIK J. & LESEIGNEUR L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 1: 1-55.

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M. & ZAVADIL V. [eds. ] 2001: Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK, Brno, Praha.

MIKYŠKA R. 1927: Lesní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Věda přírodní, 8: 175-179

MÍCHAL I. 1999: Ponechávání odumřelého dřeva z hlediska péče o biologickou rozmanitost, pp. 1-17. V sborníku příspěvků ze semináře s exkurzí 8.- 9. října 1999. Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech, Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.

MOCEK B. 1999: Druhy čeledi Phoridae (Diptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna v okrese Pardubice. Acta mus. Reginaehr., ser. A, Hradec Králové, 27: 213-226.

MORAVEC J. 1994: Atlas rozšíření obojživelníků v ČR. Národní muzeum, Praha.

NEUHÄUSLOVÁ Z. & kol. 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, 341 pp., mapa.

NOVÁK I. & SPITZER K. 1982: Ohrožený svět hmyzu. Academia, Praha, 140 pp..

PELÍŠEK J. 1977: Půdní poměry lesních rezervací a chráněných krajinných oblastí Východočeského kraje. Práce a studie, Pardubice, přír., 9: 49-63.

PROCHÁZKA F. & SKLENÁŘ J. 1970: Příroda Pardubicka. Východočeské muzeum a ONV, Pardubice. 110 pp.

QUITT E. 1971: Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr., Brno, 16: 1-73.

ROSŮLEK F. K. 1903-1904: Pardubicko, Holicko, Přeloučsko. Pardubice.

RYBÁŘ P. & kol. 1989: Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Regionální Encyklopedie. Kruh, Hradec Králové, 392 pp.

SKLENÁŘ J. & ROČEK Z. 1979: Zoogeografie obojživelníků a plazů východních Čech. KMVČ, Hradec Králové, 68 pp.

SKALICKÝ V. 1988: Regionálně fytogeografické členění. In: HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. (red.): Květena ČSR I, Praha: 103-121.

SLÁMA M. E. F. 1998: Tesaříkovití, Cerambycidae, České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.

SMETANA A. 1957: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčíků Československa, I. (Systematische und faunistische Beitrage zur Kenntnis der Staphylinidenfauna der Tschechoslowakei I). Čas. Čes. Spol. Entomol., 51: 135-148 (in Czech with German summary).

ŠTAFL L. 1972: Buky u Vysokého Chvojna - geologická inventarizační zpráva. Ms. (Nepublikováno). Deponováno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Pardubice.

VYSKOT M. & kol. 1981: Československé pralesy. Academia, Praha. 270 pp.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Zprávy Čs. Spol. Entomol. ČSAV, 8: 3-16.

 

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY


Fotografie v obrazových přílohách pořídil na území PR Puky u Vysokého Chvojna Josef Mertlik v letech 1998-2007.

 

Obr1

Obr. 1. Rok 1998. Po nájezdech zlodějů dřeva (1994-1995) zůstala v rezervaci jen pro ně nevyužitelná torza kmenů. Některé živočišné druhy se tak ocitají na pokraji svého zániku.

Obr2

Obr. 2. Rok 1998. Život se uchoval v úkrytu pahýlů a stromových dutin.


Obr3

Obr. 3. Rok 1998. Padají další mohutné kmeny starých buků. Zůstávají ležet, tentokrát se zde zloději neobjevují.


Obr4

Obr. 4. Rok 1998. A padají další...


Obr5

Obr. 5. Rok 2000. Nová oplocenka pro ochranu mladých buků před okusem lesní zveří. Lidé přestávají les jen využívat, ale začínají lesu také pomáhat.


Obr6

6. Obr. Rok 2000. Život se navrací, dřevní houby mohou opět plnit svoji nezastupitelnou úlohu v lesním ekosystému (viz. obr. 3). Na kmeni padlého buku je možno najít bez problémů 30 druhů dřevních hub (Jankovský 1999).


Obr7

Obr. 7. Rok 2002. Život v rezervaci se pozvolna vzpamatovává.


Obr8

Obr. 8. Rok 2002. A padají další kmeny.

 

Obr9

Obr. 9. Rok 2002. Lesní velikán. Zbývají mu poslední čtyři roky života. Tajemné prostředí jeho dutin je před zvídavými lidskými zraky velmi dobře ukryto. Dutiny jsou velmi bytelné pevnosti. Mnohde jsou to již poslední útočiště, ve kterých se některým arboreálním druhům daří přežívat devastační aktivity lidského rodu.

Obr10

Obr. 10. Rok 2003. Tajemný noční život. Potemníci druhu Bolitophagus reticulatus


Obr11

Obr. 11. Rok 2003. Samička kovaříka Stenagostus rhombeus na procházce po padlém bukovém kmenu. Kampak to vajíčko asi naklade? Měla obrovské štěstí, její živočišný druh tentokrát řádění zlodějů dřeva přežil.


Obr12

Obr. 12. Rok 2003. Kdopak to tu tak vzrušeně vrzá u paty bukového pahýlu? To je sameček tesaříka piluny (Prionus coriarius). Zřejmě hledá samičku...


Obr13

Obr. 13. Rok 2007. Následovníci Alexandera, markraběte z Pallavicini, si váží jeho dědictví. Informační tabule u vstupu do rezervace, zhotovená členy Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.


Obr14

Obr. 14. Rok 2007. Ochrana mladých stromků v oplocenkách je účinná a výsledky jsou s porovnáním s rokem 2000 zřetelné (viz obr. 5.). Podaří se získat finance také pro ochranu zbývající plochy rezervace?


Obr15

Obr. 15. Lesní velikán se jara roku 2007 nedožil (viz obr. 9). Zůstal po něm mohutný pahýl kmene - monumentální přírodní památník.


Obr16

Obr. 16. Rok 2007. Horní část jeho kmene se ocitá na zemi. Zem se zachvěla...


Obr17

Obr. 17. Při pádu došlo k rozlomení některých částí kmene. Nyní je možné přistoupit k průzkumu doposud nepřístupné dutiny. Musíme rychle, aby nás nepředběhl některý z lesních obyvatel. Broučí larvy jsou vítanou pochoutkou pro mnoho druhů savců.


Obr18

Obr. 18. V dutině je velmi pestrý substrát z exkrementů různých druhů hmyzu, např. páchníků (Osmoderma eremita), velkého množství zbytků hmyzích těl a drobných částeček dřeva. Ve stěnách dutiny je možné, podle typů zabarvení trouchnivějícího dřeva, pozorovat výskyt několika různých druhů dřevních hub.


Obr19

Obr. 19. Měli jsme neuvěřitelné štěstí! Jedním z tajemných obyvatel dutiny byl kovařík Reitterelater dubius (viz. foto). Dalšími pak kovaříci Crepidophorus mutilatus a Elater ferrugineus a páchník Osmoderma eremita. Trouchnivé dřevo stěn bylo osídleno kovaříkem Stenagostus rhombeus a roháčkem Dorcus paralelopipedus.


Obr20

Obr. 20. Některé dutiny jsou částečně otevřené. V této byl zjištěn výskyt tesaříka Necydalis ulmi a páchníka Osmoderma eremita.


Obr21

Obr. 21. Pohled do vnitřku stromové dutiny. Dnes bohužel nemáme štěstí, nepodařilo se nám zde zastihnout žádného z jejích obyvatelů. Páchníků zde ale zřejmě bude více, protože z dutiny se line velmi silná vůně, tak typická pro tento druh.


Obr22

Obr. 22. Plodnice dřevních hub představují typickou dekoraci přirozených neobhospodařovaných lesních porostů


Obr23

Obr. 23. A padají další kmeny.


Obr24

Obr. 24. Pan spisovatel Karel Čapek by se zřejmě zase zhrozil, jakýže to ta příroda po sobě dokáže zanechat děsný nepořádek, je-li ponechána sama sobě.


Obr25

Obr. 25. Stárnutí, odumírání a rozklad stromů i celých porostních částí vede k existenci odumřelého dřeva v každém lese...


Obr26

Obr. 26. ...odumřelé dřevo poskytuje potravní zdroje a prostorové niky značnému množství specifikovaných organismů: pro bakterie, asi 1500 druhů hub saprofytických i parazitických...


Obr27

Obr. 27. ... pro lišejníky, mechy, kapradiny, keře i semenáčky dřevin; pro kroužkovce, členovce (z hmyzu více než 1300 tzv. xylobiontů – druhů vázaných na staré a odumírající stromy)...


Obr28

Obr. 28. ... pro mravence, pavouky, plže, plazy, obojživelníky, ptáky i savce. Vedle půdy je tak odumřelé dřevo druhově nejbohatší nikou lesního ekosystému (Míchal 1999).


Obr29

Obr. 29. V přirozených podmínkách probíhá rozklad mrtvého dřeva neuvěřitelně rychlým tempem. Tvrdé bukové dřevo se rozpadne do patnácti až dvaceti let.


Obr30

Obr. 30. To je vše, co zbývá z bukového kmene, který se rozlomil v roce 1999


Obr31

Obr. 31. Pokud dojde k vyvrácení celého kmene, na jeho kořenech zůstane velké množství hlíny, kterou kořeny vytrhly ze země. Po zetlení kmene se hlína vraci zpět na zem a vytváří zde různě velké kupy (viz. obr. 26).


Obr32

Obr. 32. Lesní brána...vstupte!


Obr33

Obr. 33. Život v korunách lesních velikánů je velmi dobře skryt lidským zrakům. Vysoko nad zemí jsou četné trouchnivějící větve a dobře ukryté stromové dutiny (viz. obr. 9).


Obr34

Obr. 34. Vysoko nad zemí ještě přežívají brouci, kteří by teoreticky měli být již dávno vyhynulí. Jsou to jejich poslední refugia.


Obr35

Obr. 35. Velká chyba vší dosavadní etiky byla v jejím přesvědčení, že se týká jen poměru člověka k člověku. Ale ve skutečnosti jde o to, jak se zachová k celému světu a k životu, který se dostane do okruhu jeho působení. (Albert Schweitzer)


Obr36

Obr. 36. Eticky jednajícímu člověku je svatý každý život, život rostliny a zvířete stejně jako člověka, a proto přijdeme na pomoc každému životu, který se ocitne v nouzi. Myšlenkově zdůvodnit se dá jen univerzální etika prožívané a neomezeně se šířící odpovědnosti vůči všemu co žije. (Albert Schweitzer)


Obr37

Obr. 37. Mrtvý a živý.......... Ale ne - v obou je život!


Obr38

Obr. 38. Přes zimu 2006/2007 nám v rezervaci zase řádili zloději dřeva...


Obr39

Obr. 39. ...vyvráceného kmene lípy se jim zachtělo...


Obr40

Obr. 40. Zloději měli profesionální výbavu.

 

 

 

 

TOPlist